__MAIN_TEXT__

Page 435

Zie: Journea l De RUfter, "De Zeven 15 aug .

1673.

Provinci;;n~.

"T e n

anker , Pet t en o . l e n S. van ons 2! .. i j l . De n 15 Bs us t " op d,ee nd ec h . Ile. den 15 s .. oraens .et den daae w,nt veat ten noorden , moe, wede r. Wij corte kabel en set te Onae voorst e 1na" en Cockeree op , Ond ertussen V8re n al de schepen beeych om dre voor 2 a nk ers legen ~ên te Iychten en bodt te co rten en steJnaen en re es op te se tten. Daer veren deyerse , d1e ~i n en tvee . ja e en Vryes , dJe l kab els en een anker verlo r e n hodde , den v1B-~myro<)1 Eversen 2 an ke r s en kabels; Bondal wij gennndtBackc varen te blijve leaen nm te syen ofte ie.a nt sijn ankera en kabels cnnde berge n. Ick sch re e f een brref aen de heeren am,relen over deze galeaenthayt , .ae r dot viJ soo heest ~ogelijck ons OIosten vervoeaen op da aeordyneerde randavoeys. Voort stijve coelt e , vynt weat ten su~den, al d re n nacht met dychten regen lot den 16 aIllOfgenS ."

Indien een ~nkerkabel brak, dan kon de~e later .et he t hieraan hana en de anker .. eestal - door .,iddel van de , .. et een lange " boeireep " aan het anker ve rbonden , ankerboei - terua worden aeTonden . Deze situatie noemd e men, dat "de boei waakte ". De boeireep vas VOldoende s t erk 0., het anker le kunnen bergen , Io'o s ook deze boei verloren gegaan , da n lag he t sn ker .. el de kabel "blind" . De ka bel aoest dan door dreggen vorden terug geyon den. werd en , yoor he t tij weg ~akke nd, alle anker ka bel s uitgevierd om ze eenS duchtia te spoelen en tevens de ielegenheid te hebben, Om het kabelaat schoon t e .,sken. Men .,oest dsarna .et ve el mank r acht alle s veer binnenboord bren ge n e n netje s In heL sc hone kllbe1a8t o pberaen .

S08S

Opslag

~ ~

kabel

~

bonrd.

de ankerksbel aan boord aehteuwd werd, kwo . hij doortrokken 'Sn vate r en beh anaa n .et wier en schelpen, vla de klu , sallten in het schip. Hier werd hij hOTen de zogenas.,de "pisbak" van alle o ng erec.htigheden ontdoan en kon het lIIeeste aanhanaende Wlller afdruipen . Nadllt de kabel vla de " kabelar\na" verder in het schil' vas gehaald, Ba f .en he. aan dek ae l eaenheid yerder uit te lekken, slvore ns hem in he t kab elgat, keuria npaeschoten voor vo l gend gebrui k, op te bergen. De tr os lag in het kabelao t over op de vloer aanaebrschte ribben, zodat de kabel yrij kon UItlekken en niet in zijn lekvaLer bleef lissen . Wat al snel tot rot en achi •• el kon leidenl Het a ( Bedrop en ZIIOW., t er kon onderin het sc hip, _ia de "Iokgaten" , na a r de ?o~pen vloeien en bu i tenboord gepo.pt worden . ~onneer

95-04

Profile for Harmkedien Brevoort

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

Profile for otteblom
Advertisement