__MAIN_TEXT__

Page 276

Zodra het schip met goed gevolg te water was gelopen en de door het ju~chen droog geworden kelen van de bouwers duchtig met bier waren doorgesmee rd, werd het schip met de spiegel naar de wallekant van de werf afgemeerd. Als eerste fase yan de afbouw werd nu een breed, stevig plank ier vanaf de walle kant tot op de hek balk van de spiegel gelegd . (Zie Witsen, blz. IS3 e .v. en de platen LV tlm LVII). Vervolgens werden alle, tijdelijk i n verband met de ~ewaterla­ ting in het schip aangebrachte , stutten verWijderd . O~er het plankier konden dan alle (vooral zware) delen voor de verdere afbouw Yan he t "scheepshol" aan boord worden ge bracht. W~s de scheepsro.p door of tijdens de tewaterlating vervor~d . dan bleef dit door het aanbrengen van de inwendige verbanddelen ook onveranderd . liet schip ,,,,s om de hierboven gen<:>e"de reden aan de achten:ijde tot de wind veringen en de hekbalk afgebouwd. Kon door het vorderen van de inwendige afbouw het plankier worden weggenomen , dan kon ~ et de afbouw van het achterschip worden begonnen. Dit be~rof niet alleen de constructie yan het achterschip , maar ook die van de zijgalerijen . Deze hele constructie hing als het ware als een serre aan de windv e ringen . Van onderen . vanaf de hekba l k, door de verwulfLstutten ondersteund . Tn deze constructie waren de einddekbalken van verdek, halfdek., kal\panjedek en .an het dekje van de stuurlIlanshut opgenomen. Ook de ko djnen .oor de Tallen van de kajuit en diverse poorten en poortjes maakten hi e rvan deel uit . 0 .. het verwringen van deze toch eigenlij k zwakke constructie tegen te gaan, was aen "krui s " ingebouwd en werd het geheel liet knieÍn versterkt. Vert ica al waren een aantol richels aangebra~ht OOI de dubbele beplanking van de afdichting en het daartegen aangebrachte beeldwerk van het t afereel ateun te geven . Aan de bovenzi j de liepen deze richels tegen de z.g . deklijst aan. Voor zover zij boven het de k je van de stuurmanshut uitstaken , vormden zij het achterste hekwerk van de romp . Op het de k je vonden de hokken voor kippen, schapen, etc . een plaats . Deze stonden tegen het hier bovengenoemde hekwerk .

-.-.- - -.-

60-05

Profile for Harmkedien Brevoort

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

Profile for otteblom
Advertisement