__MAIN_TEXT__

Page 181

tn deze lij"t zijn opgeno.en de a l .etiogcn ven de "chepen en de daeruit volgende lengte/breedte en lengte/holte verhoudIngen. Deze zijn op hun beurt ~eer gerelateerd een de verhoudingen van " De Zeveo Provinciën". ~e vaarden ( V) voor de lengte/breedte ve r houdingen zijn ult,edrukt in: VS " veel " ... ller, S .. " ... lle r, G .. gelijk en 11 .. breder. ~e lenate/holte yerhoudin, ia uitgedrukt in de vearden: HU .. _in der holte, CII .. selijke holte en Dil .. diepe r e holte,

"

"" • ,"" •,

'''' '''' >5.,.

'''' ,,,,;, • ,,,,;, ,,,,;, "".. "",,,,;, ,,,,;, '''5 ,,,,;, ~

"" • ,,,,;, "" ,,,,;, , '''';5

''''

"Akere!lboom" "G ideon" " ~aLla"daoog"

....., ,,

58-62 64-72

" NoorderklIart ter" "Oostergo" "Wapen van Nassau"

'HO

" lNllHnnd" "!leventer" "Frisie" "Gouda" "Hollandia"

" " " "" ..-",;

"r~t5tar"

"Oranje" "Peclt Icelte" "Pr , Hendrik Cest_lr" "lte i gerabergen" "Utrecht" "Vredevold" ''\Iepen van ".IIkhuben" - teyen Pro.,tnclëc.~

62-68 5H'

60

72 - 74

80-86 7S 72-18

.

60

0<.-"

, ," " ,, ,, ,

,

140'x37'.13t ' UO'I37 ' In!' 150 ' I38' xI5' 136 ' x36 ' x13t' 148 ' x40'xl4! ' 134 ' x]4 ' ,\3!' - , - x \48',38' , \4 ' lSO'I42'xI4t ' IsH'I38',\4 ' \6S'1411'I\s! ' IS2'138~'xl5'

-

,-,

G G

10 ,4: 1

5

10 ,-: I 10,-:1 10 , 2:\ 9,9:1

3,89'1 3,S7 : ) 4,14:\ 3,95:1 3,95,]

5

4,00:] 3, 57:\ 3 , 93:\ 3,84:\

,"'• , • "

3 , 6~:\

4,00:1 3 , 79:1

H

3 , 18,\ 3 , 84:1 3,11>:1 J , 8S:1

"

•• •

3,78:1 3 , 78:1 3,95:1 3 , 78 : 1 3,70: 1 3 , 94:1

"

19-02

G

"

5

"'" ,, ,, 5 5

,.,

" , G

1O , ~:1

10,6,\ 10,3:\ 11,3,\ 10,8,] 10,\,] 11,-,1 I!), ),]

11) , 5:1 10,\:1 10 , 5:1 9 ,9: 1 10 ,-:1

5

9 , 1: I

5

10, -: J 9,7 : I

.,.,., .,., GO'

..,'" .,'" ...'" .'.'" ."" OH

Profile for Harmkedien Brevoort

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

Profile for otteblom
Advertisement