__MAIN_TEXT__

Page 149

Alle o.e r ige de kh Oogces werden .anui t deze oploopltJaen bepaald , ook h et zakken .anaf de aeschut o. erloop van het achot van de konstabe l ka.er tot de apielel . Door het verachit in dekrondee. waS er oo k een .erschil tusse n do dekhoogten in de zijde en aidscheeps . De, H'or het llaken vpn deze tijd el ijk e schearatrook, benodigde planken zullen - wat hetreft het deel acht e r de holte sewone r e chte delen zijn ge ... eest, De voorst e delen z u11en nmd sezaasd zijn seweest. Bij fluitschepen lold dit ook voor de scheerstrook in het achterschip, Het dek van de geschuto.erloop ,ertoo nt een, 1n het .oo r s chip, forse tonrondte. Oa dit op te .enge n we rd de .1S81ng .an de beti ng en .oor mast recht lehouden en de dek rondte van de dek bslken in hoogte sanaapsst. Van Yk. bIz • 293.

"Den Bouwmeester aenoot .oor koost en Arbeid f600-0 - 0 .an 't geh e ele Schi I' Kenn e lijk was dit de be loning .oor het "vorllae.en" vao e"n ach1p bij een part iculie r e acheepsbouwer, die deze gä~e mi$te .

Van Yk , hlz. 72.

net aommlge meester- scheepsbouwers i n oorm&"olos hun colleSa ' s probeerde n te overtreffen, blijkt uit de volRende zinsnede : "OOI het schijnd dat de 80uw",ee$t", r 8 hel:- e e n Eer agten , al$ aJ .et ~eel Arbeids, en Hnuts kosten. eeniae onnut l e. , so niet schedelijke dra1en, asn 't Schip , weten te aeven," Het draait hier dus duidelijk oa het bo~enwaterschlp. Net ats In de hedendaagse jacht bouw ging het oa de freaie beliJning en de ~e rho udin&en van bij.oorbeeld het aaljoen, de loop .an berghouten, poorten, etc. Over de cons t ructie van het schip we rd aaper aeaproken. Dit wsa de verantwoording van de meester kne chten .

Van Yk , blz. 69-70.

"Ook kan ik niet sien wat Gelleenachap de Hekbalk .,et 't Schips Vlak sou hebben: dewl,jl het Vlak, al vond e Kial af , be gind op te rJaen, e n dan in de Ki.men oo k al ZO at an eenparig omgaat; slli ks dataen niet wel aou konnen segsen, ... aar ' t Vlak begin of Einde aoude neaen . • Do & in Hollands Noorder-kwartier . alwaa r ",en nog gewoon la 't Schips onderste Fatsoen. niet door Gente n . gelijk aan de Haaakant • • as r door de Planke n se \ .e . die oa 't Schip yallren aullf'n. te 8e.en . en by haar Boelen aenaa.d werd, heb Ik gesien dat bJ 50",.i8e Heesters nog SCheepen werden gebouwd, die, in ' t op, o[ o.gasn van de Killllen, oen Plank hebben , die al dapper ove r d ' andere Planken inkOllt. en IIldllar een ende Naad ,ee vd. Sulk5 dat het Vl ak . hier door yande Kimmen. schijnd onderach e iden te s i jn. nOl dese Hode heeft aan de "aa"kant, dasr de tl.a e ns, ae ~ het Vl ak eenpasrig Ollaasn, lileen inaang, 't 8een best agt.e."

'i •.

Onder a treping van de auteur . 1~-02

Profile for Harmkedien Brevoort

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

De zeven provincien | Otte Blom  

De ware reconstructie van de zeven provincien. Het levenswerk van Otte Blom

Profile for otteblom
Advertisement