Page 1

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014

1


OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje

Razredna stopnja do 3. r. Reška cesta 3, Kočevje Zbornica-tel.: 01 8938 730 Kuhinja-tel.: 01 8938 731

Predmetna stopnja in 4.,5. r TZO 28, Kočevje Tel.: 01 8938 720 Fax: 01 8938 722

Uprava šole Šolska svetovalna služba Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje Tel.: 01 8938 720 Fax.: 01 8938 722 E - pošta: os.zbodp@guest.arnes.si Domača stran: http://www.oszboraodposlancev.si

Ravnatelj: Pomočnica ravnatelja: Poslovna sekretarka: Računovodstvo: Knjižnica: Svetovalna delavka: Psiholog: Kuhinja:

Peter Pirc, tel.: 01 8938 723 e-pošta: peter.pirc@oszboraodposlancev.si Magda Gornik, tel.: 01 8938 725 e-pošta: magda.gornik@oszboraodposlancev.si Andrejka Bavčar, tel.: 01 8938 720 Anka Markovčić in tel.: 01 8938 721 Simona Rus Marjeta Š.Marincelj tel.: 01 8938 727 Meta Rupar tel.: 01 8938 726 Peter Gradišar tel.: 01 8938 732 Bernardka Medved tel.: 01 8938 724

Davčna številka: SI 95886478 Transakcijski račun: 01248 – 6030655635

2


Drage učenke, učenci, spoštovani starši Pa smo spet na začetku, na novem delu naše skupne poti in z nami ostaja tudi »papirnata« publikacija, čeprav ni več nuja po Zakonu o OŠ. Prepričan sem, da ste vsi lepo preživeli počitniške dneve, da ste se spočili, hkrati pa upam, da je vsaj malo veselja v vas vseh, ker smo se ponovno srečali na šoli. Vsaka nova stvar v življenju predstavlja mogoče na začetku neko skrb, strah, a je hkrati tudi priložnost za nov začetek, za popravek določenih dejanj. Mnogi učenci ste se našli v razredu z novimi sošolci, sošolkami… Ne bodite žalostni, ker ni starih, temveč se odprite in dopustite sami sebi in drugim, da se spoznate in sklenete nova prijateljstva, mogoče še boljša… Verjamem, da imate ob začetku šolskega leta ogromno vprašanj, dvomov, skrbi…, a nikar ne skrbite preveč. Za skrbi bo v svojem kasnejšem teku poskrbelo življenje, šolska leta, ki jih preživljate, pa se morate imeti lepo, predvsem pa želim, da sprejemate šolo po taktu razredničark in razrednikov, učiteljic in učiteljev, ki so vsi po vrsti zelo izkušeni, izobraženi in vedo kako vam na najlepši in najlažji način približati šolo in pomagati skozi težave, ki bodo prišle nasproti. Šola je nekaj kar vas spremlja in vas bo spremljalo še dolga leta. Šola je obveza, je dolžnost, a na drugi strani je šola priložnost za kup stvari. Šola vam nudi možnost, da tu spoznate svoje prijatelje, da se imate v njej lepo, da v njej preživite najlepše trenutke in predvsem najbolj brezskrbne trenutke svojega življenja, da v njej pridobite ogromno znanja, da v njej začutite in tudi doživite prvo simpatijo, ljubezen in ogromno drugih nepozabnih trenutkov. In ravno zaradi tega je šola »kul«, kot je rekel naš aktualni predsednik. Da pa lahko poteka vse brez težav in v sozvočju, pa je potrebno v dobri šoli skrbeti, da se postavijo trdne vezi med vami učenci, nami učitelji in med starši. Če nam uspe stkati te vezi močne, v šoli ne bo nikoli problemov in na tem moramo delati vsi, tako vi, mi in tudi starši. Samo delo vseh nas je garant, da se boste imeli vi lepo, mi in starši pa bomo zadovoljni, da rastete v mlade odgovorne ljudi, ki bodo živeli po vrednotah… Peter Pirc, ravnatelj 3


USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je Občina Kočevje.

ORGANI UPRAVLJANJA ORGANI ŠOLE

IN

STROKOVNI

ORGANI UPRAVLJANJA Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Ida Murn, Darja Pahulje, Anton Vovko, pet predstavnikov šole: Anda Jambrovič, Mirjam Kosten, Klemen Kovačič, Tina Stopar, Franc Žganjar in trije predstavniki staršev: Jana Artač Drolc, Petra Divjak in Robert Zadnik. Svetu zavoda poteče mandat 5. 10. 2013. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi (aktiv 1. razreda, aktiv 2. razreda, aktiv 3. razreda, aktiv 4. in 5. razreda, aktiv OPB, jezikovni aktiv–slo, jezikovni aktiv-tj, družboslovno-umetnostni aktiv, naravoslovni aktiv, matematično- tehnični aktiv, športni aktiv) in razredniki. SKUPNOST UČENCEV Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Mentor šolskega parlamenta za šolsko leto 2013/2014 je Peter Gradišar.

4


ZGODOVINSKI POMEN IMENA NAŠE ŠOLE Naša šola nosi posebno ime, ki pa je kljub svoji pomembnosti mnogim neznanka. Zato je prav in zelo pomembno, da uvodoma razložimo zgodovinski pomen imena naše šole. Za kronološko razlago je poskrbela naša učiteljica zgodovine Tatjana Gornik. Takole je zapisala: Da bi izbrali novo slovensko vodstvo (izvršni in zakonodajni organ) v osvobodilnem boju, so se oktobra 1943 v Kočevju zbrali predstavniki osvobojenih in okupiranih ozemelj in predstavniki partizanskih čet. Zasedanje se je imenovalo Zbor odposlancev slovenskega naroda in je : - obravnavalo vsa vprašanja slovenskega osvobodilnega boja; - izvolilo zakonodajni organ oblasti; - izvolilo izvršni organ oblasti (deloval je kot vlada), ki ga je predstavljal izvršni odbor OF oziroma Slovenski Narodnoosvobodilni odbor (SNOO) - potrdilo vstop združene Slovenije v federativno Jugoslavijo po vojni - izvolilo delegacijo, ki se je udeležila zasedanja osvobodilnega sveta (AVNOJ). Zbor je deloval demokratično, predstavljal je ves slovenski narod, postavil temelje slovenski državnosti, podprl odločitev za Jugoslavijo in enakopravnost njenih narodov. V Kočevju so izbrali 42- člansko delegacijo za zasedanje AVNOJ-a. Na pot je zaradi nemške ofenzive odšlo 10. novembra 1943 osemnajst delegatov. Dva sta zaradi bolezni oziroma ran ostala že drugi dan v Beli Krajini. Pot je nadaljevala le šestnajsterica. Pot jih je vodila najprej do Otočca na Hrvaškem, kjer se jim je pridružila hrvaška delegacija, nato pa do Livnega in nazadnje do Jajca v Bosni, kjer so se udeleženci seznanili s Titom in člani vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije. Z zapisanega se vidi kako pomembno ime nosi naša šola in prav je, da to cenimo in znamo komu tudi razložiti.

5


DRŽAVNI PRAZNIKI IN PROSTI DNEVI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 28. oktober do 1. november 2013 – Jesenske počitnice 31. oktober – Dan reformacije 01. november – Dan spomina na mrtve 25. december do 1. januar 2014 – Božično-novoletne počitnice 25. december – Božič 26. december – Dan samostojnosti in enotnosti 1. januar – Novo leto 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 17.februar do 21. februar 2014 – Zimske počitnice 21. april – Velikonočni ponedeljek 28. april do 2. maj 2014 – Prvomajske počitnice 27. april – Dan upora proti okupatorju 1. in 2. maj – Praznik dela 25. junij – Dan državnosti 26. junij do 31. avgust 2014 – Letne počitnice 15. avgust – Marijino vnebovzetje Praznik Občine Kočevje se praznuje od 1.10. do 3.10. ravno zaradi dogodkov, ki so bili že prej predstavljeni pri imenu naše šole. Uradni praznik Občine Kočevje je 3.10.. Na šoli bomo 3. 10. 2013 pripravili kulturni dan ob 70-ti obletnici tega dogodka.

6


STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Redno medsebojno obveščanje nam bo zagotavljalo uspešnejše učno in vzgojno delo in pravočasno ukrepanje v primeru učno - vzgojnih problemov. Po predhodnem dogovoru lahko pridete na pogovor z razrednikom ali učiteljem tudi v času pouka, ko bodo imeli učitelji prosto uro. Urnik bo dostopen na spletni domači strani šole. Govorilne ure imamo organizirane glede na šolski koledar – prvi torek v mesecu za starše učencev od 4. do 9. razreda in prvi četrtek v mesecu za starše učencev od 1. do 3. razreda. Vsak razrednik ima mesečno govorilno uro tudi v dopoldanskem času. Urnik dopoldanskih govorilnih ur je tudi na spletni strani. Načrtovani so štirje roditeljski sestanki: prvi v septembru, drugi v februarju, ko bo organizirano strokovno predavanje za starše, tretji aprila in četrti junija. Po potrebi lahko razredniki ali oddelčni sveti staršev skličejo več roditeljskih sestankov. V delo šole se vključujejo starši preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev sestavljajo starši, ki so bili izvoljeni na roditeljskih sestankih.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomagajo šolski svetovalni delavci: pedagoginja Meta Rupar, psiholog Peter Gradišar in logopedinja Andreja Mlekuž. Meta Rupar vodi vpis v 1. razred, v sklopu katerega pred začetkom 7


šolskega leta sestavi oddelke 1. razreda. Skupaj z razredničarkami 5. razreda sestavi oddelke 6. razreda in vpisuje v šolo učence tujce. Vodi akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razreda in jim pomaga pri vpisu v srednje šole. Usmerja delo z učenci s posebnimi potrebami in je tudi izvajalka dodatne strokovne pomoči. Poleg tega je koordinatorica za odkrivanje, delo in spremljanje nadarjenih učencev. Vodi razne socialne akcije, zato se pri njej oddaja vloge za subvencionirano šolo v naravi za 5. razred. Dosegljiva je vsak dan od 8h do 14h, če je le mogoče po predhodnem dogovoru. Peter Gradišar je koordinator za odkrivanje, delo in spremljanje nadarjenih učencev. Je tudi izvajalec testiranja v skladu s konceptom za delo z nadarjenimi učenci, analizira rezultate in poda povratne informacije. Poleg tega izvaja dodatno strokovno pomoč. Predvsem pa nudi svetovanje učencem v primeru učnih, vedenjskih ali čustvenih težav. Z nasveti pa je na voljo tudi staršem in učiteljem. Logopedinja Andreja Mlekuž svetuje staršem in z logopedskimi vajami pomaga učencem, ki imajo govorne težave. Na naši šoli je ob sredah od 7 do 14 ure. Za dogovor je dosegljiva ob ponedeljkih popoldan in vse ostale dni dopoldne na telefonu 041 469 371. Mobilni specialni pedagoginji Marijana Šarić in Jasmina Polajnar izvajata na šoli dodatno strokovno pomoč za učence, ki tako pomoč potrebujejo. Kadarkoli se pojavijo učni ali vzgojni problemi, lahko učenci ali starši vedno poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi. Ne odlašajte s pomočjo, ki vam je vedno nudena.

8


KNJIŽNICA V šolski knjižnici imamo 13100 enot knjižničnega gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na veliko revij in časopisov, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici. Knjižnico vodi Marjeta Šilc Marincelj. URNIK IZPOSOJE: V knjižnici na Reški cesti za učence do 3. razreda: od torka do četrtka od 9:15 do 10:00. V knjižnici na TZO za učence od 4. do 9.r: vsak dan od 11:15 do 14:00.

UČBENIŠKI SKLAD Učenci si v šoli lahko izposojajo komplete učbenikov na razredni in predmetni stopnji. Izposojevalnina je za vse učence brezplačna. Učenci se naročajo na učbenike junija za naslednje šolsko leto. Ob zaključku šolskega leta vrnejo učbenike skrbniku učbeniškega sklada. Za izgubljene, uničene ali poškodovane učbenike mora učenec delno poravnati stroške za nakup novega učbenika. Učbeniški sklad vodi knjižničarka Marjeta Šilc Marincelj.

ŠOLSKA PREHRANA Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo, učenci v podaljšanem bivanju pa na kosilo in popoldansko malico. Cena malice je 0,80 EUR. Cena kosila je odvisna od starosti učenca. Razred 1.r. – 4.r. 5. in 6.r. 7.r. – 9.r.

Čas kosila 15 00 11 - 13 15 00 11 - 13 05 30 12 – 13

9

Cena 1,91 € 2,12 € 2,33 €


Subvencijo za šolsko prehrano lahko uveljavljate na Centru za socialno delo Kočevje. Pomembno za vas je, da malico in kosilo odjavljate pravočasno. Za učence, ki imajo subvencijo začne odjava veljati za malico in kosilo 30 še isti dan, če je le ta opravljena do 8 ure. Za učence, ki nimajo subvencije pa za oba obroka začne odjava veljati z naslednjim 30 dnem, če je klic opravljen do 8 ure. Za nazaj odjava ni možna. Za učence razredne stopnje odjavljajte obroke na številki 8938730 ali , za učence od 4. do 9. razreda pa to storite na številki 8938720 oziroma na e-mail naslov razredniku. Učenci se lahko prijavijo h kosilu na začetku meseca. V primeru občasnih kosil morajo le tega plačati takoj. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, zapisanega na položnici. V kolikor plačila ne bodo redna, učenec več ne bo prejemal kosila. Vodja šolske prehrane je Andrejka Topić.

ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 4., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, ki jih opravi dr. Odorčičeva v skladu z navodili, ki so zapisana v Uradnem listu št.19 iz 12.03.1998. Prav tako v teh razredih opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.

10


JUTRANJE VARSTVO Za vse učence 1. razreda devetletke in učence 2. ter 3. razredov, katerih starši so oddali prošnjo, imamo organizirano jutranje varstvo. Prične se 40 40 ob 5 uri in traja do 7 . Jutranje varstvo bodo vodile učiteljice in vzgojiteljici 1. razredov, ciklično z dnevno menjavo.

PODALJŠANO BIVANJE Organiziranih imamo sedem skupin podaljšanega bivanja. Skupine sestavljajo učenci različnih oddelkov (od prvega do petega razreda). S 15 podaljšanim bivanjem pričnemo ob 11 oziroma po pouku in poteka do 30 15 . Učenci se v podaljšanem bivanju sproščajo po pouku, pojedo kosilo ali popoldansko malico, naredijo tudi domačo nalogo in se igrajo skupinske igre.

ŠOLSKI ZVONEC 45

Pouk se za vse učence začne ob 7 . Po drugi šolski uri je glavni odmor, ki traja 20 minut in v tem času lahko učenci pojedo malico. Med ostalimi šolskimi urami so krajši 5 minutni odmori in daljši odmor med 6. in 7. uro, ko lahko učenci na predmetni stopnji pojedo kosilo. Med poukom in odmori so šolska vrata zaklenjena. V šolski avli je dežurni učenec, ki sprejema obiskovalce in daje informacije. Brez dovoljenja dežurnega učitelja, razrednika ali drugega strokovnega delavca, učenci ne smejo zapuščati šolske stavbe.

11


45

1. ura 2. ura Glavni odmor 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura Odmor 7. ura

30

7 -8 35 20 8 -9 20 40 9 -9 40 25 9 - 10 30 15 10 - 11 20 05 11 - 12 10 55 12 - 12 55 15 12 - 13 15 00 13 - 14

ŠOLSKI KOLEDAR S poukom smo začeli 2. septembra. Zadnji dan pouka za učence devetega razreda je 13. junij, za vse ostale učence pa se bo pouk končal 24. junija 2014.

OCENJEVALNO OBDOBJE

Prvo

Drugo

TRAJANJE

KONFERENCE

Od 1. septembra 2012 do 31. januarja 2013

30. januar 2014

Od 1. februarja do 13. junija oz. do 24. junija 2014

12

11. junij 2014 za 9.r. 20. junij 2014 za ostale


UČITELJI RAZREDNA STOPNJA

ODDELEK

UČITELJ

1. a

Lučka Hribar(UPR), Mirjam Kosten

1. b

Zlatka Jarc(UPR) , Tina Stopar

1. c

Urška Rupnik(UPR), Aleksandra Stijepić

2. a,UPR

Margita Marinč

2. b,UPR

Nina Zver

2. c,UPR

Evelin Malnar

3. a

Jožica Sevšek

3. b

Andreja Pogorelec Šenk

3. c

Marija Erjavec

4. a,UPR,DSP

Renata Miketič

4. b,UPR,DSP

Staša Kobler

4. c,UPR

Katja Gole Pucelj

5. a,UPR,DSP

Jasna Naglič Žagar

5. b,UPR,DSP

Alenka Vilicer Anda Jambrovič

5. c,UPR,DSP

13


PODALJŠANO BIVANJE

UČITELJ

ODDELEK

OPB 3 (3.r)

Nataša Bjelajac Petra Kersnič (Vesna Pavuna) Mateja Žagar

OPB 4 (1.,2.r)

Tanja Lavrič

OPB 5 (2.,3. r)

Polona Kalič Mirjam Kosten, Aleksandra Stijepić, Tina Stopar Nina Ivančič,Andreja Zgonc Katja Gole Pucelj, Staša Kobler, Renata Miketič Brigita Klun

OPB 1(1.r) OPB 2 (2.r)

OPB 6 (2.r) OPB 7 (4.r) OPB 8 ( 5.r) OPB 9 (4.r)

14


PREDMETNA STOPNJA

RAZRED NIK

UČITELJ

PREDMET

7.a

Aljoša Adamič

ŠVZ,IŠPN(i), ŠZZ(i),UPR,

8. b

Maja Gole Premrl

SLO, NI(i), DSP KEM,DNU,POK(i),pomočnica ravnatelja GEO,ZGO,TVZ(i) NAR 6,UPR UPR,DNU,DSP, DOP, psiholog GUM, MPZ,DSP, DNU

Magda Gornik Tatjana Gornik Nina Ivančič Peter Gradišar Mateja Junc

Franc Valda

ŠPO, DSP, UPR. PUT OID, MAT, TIT,UBE(i), ROM(i), MME(i),DSP,DNU SLO 6.c,UPR ZGO, SLO,DOP TJA,DNU,DSP,DOP MAT, TIT, DSP,DOP TJA, DSP,DNU,UPR LUM,LS1(i), TIT, LS2(i), LS3(i), ID9,DNU,UPR TJA, DSP,DOP,DOD DSP, svet. delavka DSP, knjižničarka MAT, NAR,DSP,DOP BIO,GOS,NPH(i), SPH(i),ORP,DSP,DNU ŠPO, ŠSP (i),IŠK(i),DSP

Jadranka Zekić

SLO, DKE,DOD

Franc Žganjar

FIZ, MAT, DNU

Brigita Klun 9. a

Klemen Kovačič

6.b

Tanja Lavrič Mateja Malnar Tamara Merlini Nadja Oberstar Nikolina Pleše Martina Pleše Porenta Brigita Prebilič Meta Rupar Meta Šilc Marincelj Barbara Škulj

6.c

Adrejka Topić

6.a 7. b 7.c

8. a

9. b

15


DODATNI IN DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK, DELO Z NADARJENIMI UČENCI Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk IN . S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.

ŠOLA V NARAVI IN TEČAJ PLAVANJA Za učence 1. razreda bomo od 12.5.-14.5. 2014 organizirali šolo v naravi v CŠOD Lipa. Za učence 2. razreda bomo od 7.5. do 9.5..2014 organizirali šolo v naravi v CŠOD Fara. Za učence 3. razreda bomo od 3.12. do 6.12.2013 organizirali 20 - urni tečaj plavanja v Čateških Toplicah. Za učence 4. razreda bomo od 2.10. do 4.10.2013 organizirali šolo v naravi v CŠOD Medved. Za učence 5. razreda bomo od 16.6. do 20.6.2014 organizirali letno šolo v naravi v Pinei pri Novigradu. Za učence 6. razreda bomo od 27.1. do 31.1. 2014 organizirali zimsko šolo v naravi na Krvavcu.. Učenci 7. razreda bodo imeli od 19.5. do 23.5. 2014 šolo v naravi v CŠOD Breženka. Učenci 8. razreda bodo imeli od 2. 6. do 6.6.2014 šolo v naravi v CŠOD 16


Bohinj. Učenci 9. razreda bodo imeli od 19.5. do 23.5. 2014 šolo v naravi v CŠOD Štrk.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) ZA UČENCE ŠESTEGA IN DEVETEGA RAZREDA Za učence 6. in 9. r je udeležba na NPZ obvezna. Nacionalno preverjanje znanja se izvede v mesecu maju. NPZ opravljajo učenci 6. r. iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci 9. r. pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki je v tem šolskem letu angleščina.

POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI Roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda bodo od 16. junija do 1.julija 2014, za učence od 1. do 8. razreda pa od 26. junija do 3. julija 2014. Drugi roki bodo od 22. do 29. avgusta 2014. Učenci 9. razreda lahko opravljajo predmetne in popravne izpite še v štirih naknadnih rokih, ki jih do konca naslednjega šolskega leta določi šola.

PREDMETNIK V šolskem letu 2013/14 bomo realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni pouka)

17


RAZREDNA STOPNJA RAZRED PREDMET

1.

2.

3.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

2

70

2

105

Tuji jezik (TJA) Likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

3

105

3

105

1

35

Družba Spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

105

Naravoslovje in teh. Gospodinjstvo Šport

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

Dop., dodatni p.

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

4 dni

Število predmetov

6

6

6

8

9

Tedensko ur pouka

20

21

22

24

26

Tednov pouka

35

35

35

35

35

18


PREDMETNA STOPNJA RAZRED PREDMET

6.

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

5

175

4

140

3,5

122

4,5

144

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

128

Angleščina

4

140

4

140

3

105

3

96

Likovna umetnost

1

35

1

35

1

35

1

32

Glasbena um.

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

1

35

1

35

3

105

-

Domovinska in državljanska kultura ter etika Naravoslovje

2

70

Biologija

1,5

52,5

2

64

Kemija

2

70

2

64

Fizika

2

70

2

64

35

Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Šport

2

70

1,5

52,5

3

105

Izbirni predmeti 2 ali 3 ure

1

35

1

2

70

2

70

2

64

2 3

70 105

2 3

70 105

2 3

64 96

20

20

Dop., dodatni p.

1

35

1

35

1

35

1

32

Inter. dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

64

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4

4

4

4

Število predmetov

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

25,5

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

Tedensko ur pouka Tednov pouka

35

35

35

32

Oddelčna skup.

0,5

0,5

0,5

0,5

19


OBLIKE DIFERENCIACIJE Svet šole je na svoji majski seji sprejel sklep, da bomo v šolskem letu 2013/2014 v 8. in 9. razredu izvajali nivojski pouk v homogenih učnih skupinah (zunanja diferenciacija) na treh ravneh zahtevnosti, ki so opredeljene s cilji oziroma standardi znanja v učnih načrtih pri slovenščini, matematiki in angleščini. Učne skupine za izvedbo nivojskega pouka v 8.r. smo oblikovali na podlagi odločitev učencev za ravni zahtevnosti v zadnjem tednu pouka v 7. razredu. Na enak način smo oblikovali tudi učne skupine za izvedbo nivojskega pouka v 9. razredu. Učenec lahko po posvetovanju s starši, učitelji in svetovalno službo spremeni raven zahtevnosti pri nivojskem pouku in svojo odločitev o tem sporoči na obrazcu, predpisanem s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v devetletni osnovni šoli.

IZBIRNI PREDMETI V šolskem letu 2013/14 učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Izbira lahko iz družboslovno-humanističnega sklopa ali iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učencem in staršem smo predstavili nabor izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred. Glede na izide anket, izbora učencev in upoštevanja normativov izvajamo v letošnjem šolskem letu pouk naslednjih izbirnih predmetov: 7.r.: Nemščina 1, Urejanje besedil, Likovno snovanje 1, Šport za sprostitev

8.r.: Nemščina 2, Multimedija, Likovno snovanje 2,Poskusi v kemiji, Šport za zdravje

20


9.r.: Izbrani šport-nogomet, Izbrani šport-košarka, Načini prehranjevanja, Matematične delavnice9, Nemščina 3, Likovno snovanje 3, Računalniška omrežja,Risanje v geometriji in tehniki 7.,8.,9.r Obdelava gradiv-les 7.8.r Turistična vzgoja,Sodobna priprava hrane Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

INTERESNE DEJAVNOSTI UČITELJ

NASLOV ID

več učiteljev Marija Erjavec Jožica Sevšek Adamič, Klun, Valda Gita Klun Gita Klun Gita Klun Peter Gradišar Zlatka Jarc Evelin Malnar Marija Margita Marinč Evelin Malnar

ŠOLSKE PRIREDITVE PLANINSKI KROŽEK CICI VESELA ŠOLA ŠP. SKUPINA 1 - 4.r. ODBOJKA 1.r. ODBOJKA - 2.,3.r. ODBOJKA- starejše deklice -4.-6.r. ODBOJKA - dečki (5.-9. R) Tekmujem za BZ pravljični krožek likovni krožek likovni krožek 21


Nina Zver Franc Žganjar Mirjam Kosten Mateja Junc Aleksandra Stijepić Mirjam Kosten Urška Rupnik Gole Pucelj Katja Lučka Hribar Renata Miketič Anda Jambrovič Anda Jambrovič Jasna Naglič Žagar Jasna Naglič Žagar Kobler Staša Vilicer Alenka Urška Rupnik Anda Jambrovič Polonca Kalič Nataša Bjelajac Mateja Žagar Nataša Bjelajac Polonca Kalič Tanja Lavrič Mateja Žagar Nina Zver Tina Stopar Nina Zver Tina Stopar Peter Gradišar

Astronomski krožek Astronomski krožek Igrarije Kulturni krožek Moj mali svet Šolski radio Šolski radio Ustvarjalni gib Pravljična urica Gledališka skupina Gledališka skupina Šolski radio II Ustvarjajmo Vesela šola Slovenčki Vrtnarski krožek Spoznajmo Carla Orffa Spoznajmo Carla Orffa Planinski krožek - razredna stopnja Ustvarjalni gib Socialne igre Popoldanske kreativne delavnice za OPB Popoldanske kreativne delavnice za OPB Popoldanske kreativne delavnice za OPB Popoldanske kreativne delavnice za OPB Glasbeni krožek Glasbeni krožek Stenske slikarije Stenske slikarije Šolska skupnost 22


Peter Gradišar Tatjana Gornik Marjeta Šilc Marincelj Tina Stopar

Otroški parlament ID geografija Knjižničarski krožek Ohranimo kulturo

PREDSTAVITEV ŠOLE 1. ŠOLSKI OKOLIŠ Obsega: naselje Mahovnik in naslednje ulice v Kočevju: Bračičeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta na stadion, Cesta na Trato, Dimnikarska pot, Grajska pot, Kajuhovo naselje, Kekčeva ulica, Kidričeva ulica, Kolodvorska cesta, Ljubljanska cesta, Novomeška cesta, Ob Mahovniški cesti, Opekarska ulica, Podgorska ulica, Pri Unionu, Reška cesta, Rožna ulica, Tesarska ulica, Tomšičeva cesta, Trata, Trg svetega Jerneja, Trg zbora odposlancev, Turjaško naselje in Ulica Jožeta Šeška.

23


2. PODATKI O UČENCIH

RAZRED SKUPAJ 1.A 23 1.B 21 1.C 22 SKUPAJ 66 2.A 18 2.B 19 2.C 18 SKUPAJ 55 3.A 20 3.B 19 3.C 21 SKUPAJ 60

F 13 12 15 40 8 10 10 28 10 10 13 33

D 10 9 7 26 10 9 8 27 10 9 8 27

R 4 3 4 11 2 3 2 7 1 4 2 7

SKUPAJ 1. triletje

181

101

80

25

4.A 4.B 4.C SKUPAJ 5.A 5.B 5.C SKUPAJ 6.A 6.B 6.C SKUPAJ

18 21 19 58 16 17 16 49 18 18 18 54

9 9 11 29 7 7 4 18 8 8 8 24

9 12 8 29 9 10 12 31 10 10 10 30

3 3 3 9 2 4 4 10 3 3 4 10

24


SKUPAJ 2. triletje

161

71

90

29

7.A 7.B 7.C SKUPAJ 8.A 8.B SKUPAJ 9.A 9.B SKUPAJ

17 16 17 50 25 24 49 19 20 39

7 6 7 20 11 11 22 9 10 19

10 10 10 30 14 13 27 10 10 20

3 2 3 8 2 0 2 0 1 1

SKUPAJ 3. triletje

138

61

77

11

SKUPNO ŠTEVILO

480

233

247

65

4. ŠOLSKI PROSTOR Pouk poteka v dveh šolskih stavbah. Učenci od prvega do tretjega razreda imajo pouk na Reški cesti 3. Šolski prostor, na katerem prevzema šola odgovornost za učence, je omenjena šolska stavba in dvorišči za in pred šolo. Učenci od četrtega razreda do devetega razreda imajo pouk v šolski stavbi v Gaju, na Trgu zbora odposlancev 28. Šolski prostor, na katerem prevzema šola odgovornost za učence, je omenjena šolska stavba, šolska telovadnica, prostor pod nadstreškom pred 25


glavnim vhodom in v primeru izvajanja športne vzgoje na stadionu pot od šole do stadiona. 5. NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI NAŠIH UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 5.1. Razredna stopnja -

180 učencev je osvojilo bralno značko,

-

32 učencev je prejelo priznanje na šolskem matematičnem tekmovanju Kenguru,

-

26 učencev je dobilo zlato priznanje na tekmovanju Računanje je igra,

-

2 učenca sta osvojila priznanje iz Vesele šole,

-

50 učencev 5. r je uspešno opravilo kolesarski izpit.

5.2. Predmetna stopnja - BRALNA ZNAČKA: 47 učencev je osvojilo bralno značko, 8 učencev je dobilo priznanje » Zlati bralec », ker so 9 let sodelovali v bralni znački.

-

SLOVENŠČINA: Učenci so osvojili 5 bronastih in 1 srebrno Cankarjevo priznanje.

-

MATEMATIKA: Učenci so osvojili 2 zlati priznanji( Marija Marolt iz 9. razreda in Tim Jurkovič iz 8. razreda), 9 srebrnih in 13 bronastih Vegovih priznanj.

-

FIZIKA: Učenci so osvojili 4 bronasta priznanja.

26


-

KEMIJA: učenci so osvojili 2 zlati priznanji (Gaja Tanko, ki je dosegla 2. mesto v državi in Marija Marolt, obe iz 9. razreda), 1 srebrno in 10 bronastih Preglovih priznanj.

-

LOGIKA: Učenci so osvojili 8 bronastih priznanj in eno srebrno priznanje.

-

GEOGRAFIJA: Učenci so osvojili 2 bronasti priznanji.

-

ZGODOVINA: Učenci so osvojili dve bronasti priznanji.

-

ZNANJE O SLADKORNI BOLEZNI: Učenci so osvojili 3 zlata priznanja( Gaja Tanko, Tina Trivunović, Tim Jurkovič) in 10 bronastih priznanj.

-

ZLATA KUHALNICA:3 učenci so osvojili srebrno priznanje na področnem tekmovanju.

-

MOJA RODNA DOMOVINA: Manca Staniša je osvojila priznanje za literarno delo.

-

ANGLEŠČINA: 3 učenci so osvojili bronasto priznanje, 1 učenka je osvojila srebrno priznanje.

-

ŠPORTNA TEKMOVANJA

Badminton: Lia Šalehar je osvojila 1. Mesto na državnem tekmovanju. Odbojka starejše deklice: 3. mesto na področnem tekmovanju. Rokomet mlajše deklice: 1. mesto na področnem tekmovanju. Nogomet mlajši dečki: 3. mesto na področnem tekmovanju Prejemniki priznanja ravnatelja na valeti za doseganje večine ali vseh odličnih ocen vseh 9 let so:

27


Domen Jarni, Špela Svalina, Marja Koščak, Tine Erent, Gaja Tanko, Marija Marolt, Timon Gavranič. Učenci Gaja Tanko, Marija Marolt, Timon Gavranič in Tina Trivunović so pa prejeli tudi kristal OŠ Zbora odposlancev, saj so osvojili še vsaj eno zlato priznanje.

28


BISTVENE TOČKE VZGOJNEGA NAČRTA VIZIJA ŠOLE SPOŠTOVANJE, DELO, ZNANJE IN POŠTENJE ODPIRAJO VRATA DO ODGOVORNEGA IN IZOBRAŽENEGA ČLOVEKA S POZITIVNO SAMOPODOBO.

POSLANSTVO ŠOLE Naše poslanstvo je sprejemanje drugačnosti, medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in pozitivne samopodobe ter skrb za enake možnosti izobraževanja s ciljem osvajati vseživljenjsko znanje.

VREDNOTE Najpomembnejše vrednote, za katere si prizadevajo učenci, starši in zaposleni na naši šoli, so:  znanje,  spoštovanje,  varnost,  odgovornost,  vljudnost,  delo. Te vrednote so vodilo in temelj našega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje VARNOST:  organizirano dežurstvo učiteljev in učencev,  socialne igre, 29


   

vodene razredne ure na izbrano temo, predavanja o nasilju med najstniki, medvrstniško nasilje, socialne veščine, odnosi med spoloma, droge, težave s sovrstniki lahko učenec napiše na listek in ga vrže v skrinjico, takojšnja odzivnost učitelja na problem (razgovor z udeleženimi v konfliktih).

SPREJETOST, PRIPADNOST, VKLJUČENOST V SKUPNOST, ODGOVORNOST:  druženje starejših in mlajših učencev, pomoč pri nalogah, učenje, igre …,  vsaka oddelčna skupnost v prvih urah sprejme oddelčna pravila. USPEŠNOST IN POTRJEVANJE:  individualne in skupinske oblike učne pomoči učiteljev in sovrstnikov,  sodelovalno učenje. SVOBODNA IZBIRA, USTVARJALNOST:  projektno učno delo,  delavnice,  dan odprtih vrat, bazar,  razstave v šoli,  predstavitve, nastopi,  šolska knjižnica, čitalnica, bralni maraton,  tematske razredne ure. GIBANJE IN SPROSTITEV:  ureditev okolice šole,  igralni kotički,  glasba, ples v avli,  določitev dežurnih oddelkov, ki skrbijo za čistočo v okolici šole, Šola bo vsaj enkrat letno obravnavala na svetu staršev tipične vzgojne probleme in se skupaj s starši odločala za najprimernejše oblike dela, ki bi učencem pomagale probleme preseči in rešiti.

30


SODELOVANJE S STARŠI Sodelovanje s starši poteka v naslednjih oblikah:  informativni sestanek za starše učencev prvega razreda,  govorilne ure (po oddelkih in po predmetih),  roditeljski sestanki,  splošna obvestila (organizacija dni dejavnosti, izletov, ekskurzij, obšolskih dejavnosti …),  osebna obvestila (pisna, ustna, telefonska – osebne telefonske številke učiteljev so dosegljive glede na odločitev posameznega učitelja),  informiranje preko spletne strani šole,  prireditve,  strokovna predavanja za starše,  delavnice,  vključevanje v vzgojno delo (pomoč staršev pri organizaciji posebnih dni, predstavitev poklicev in konjičkov),  prinašanje materiala v šolo,  neformalna druženja,  odprti dan šole. Obveznosti staršev:  Starši so dolžni posredovati informacije o tem, kje so dosegljivi v času bivanja otrok v šoli (naslov, tel. številka službe/doma), in dosledno javiti vsako spremembo teh podatkov. 

Starši so dolžni učenca prvega razreda ob prihodu v šolo oddati vzgojiteljici ali učiteljici, prav tako se morajo javiti, ko otroka odpeljejo domov.

V primeru, da pride po učenca v šolo druga oseba, starši predhodno oddajo pisno pooblastilo.

Starši so dolžni v šolo voditi zdravega otroka, saj se bolan otrok v šoli slabo počuti in ogroža svoje zdravje ter zdravje drugih otrok.

31


V primeru, da učitelj/-ica ugotovi bolezenske znake (izpuščaji, bruhanje, driska), lahko otroka odkloni oziroma pokliče starše.

V primeru nalezljivih bolezni so starši dolžni to takoj sporočiti odgovorni osebi v šoli.

V primeru diet morajo starši prinesti navodilo zdravnika za pripravo hrane.

Otrok sme (po dogovoru z vzgojiteljico/učiteljico) prinašati v šolo igrače, vendar šola ne odgovarja zanje.

V šolo ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi ogrožali varnost in zdravje otrok.

Starši so dolžni redno poravnati finančne obveznosti.

Starši so dolžni spoštovati sprejete dogovore in poslovni čas šole.

Otroci morajo biti primerno obuti in oblečeni glede na vremenske razmere ter napovedane dejavnosti.

Starši se morajo zanimati za otrokov razvoj in se vključevati v organizirane oblike sodelovanja s šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki, individualni pogovori).

Izostanki učencev od pouka so lahko opravičeni pisno, po epošti ali osebno, in sicer najkasneje v dveh dneh od prihoda učenca v šolo.

Pravice staršev:  spoštovanje in upoštevanje staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj, 

pravica staršev do obveščenosti o programu šole in aktivnega sodelovanja v njem,

pravica staršev do obveščenosti o delu in življenju v šoli in oddelku,

32


spoštovanje kulture, jezika, identitete, svetovnega nazora, verske pripadnosti, navad in običajev učenčevih staršev,

pravica do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku,

pravica do zaščite osebnih podatkov in spoštovanja zasebnosti družine.

VZGOJNI POSTOPKI: POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam predlagajo:  oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,  razrednik,  drugi strokovni delavci šole,  mentorji dejavnosti,  ravnatelj.

učencev

VZGOJNI UKREPI UVOD Vzgojni ukrepi so posledice težjih ali ponavljajočih kršitev pravil šole in so način reševanja problemov, ki se s tem pojavijo. Uporabljajo se lahko:  če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (nevarnost, posredovanje v pretepu, zaščita imovine ipd.),  če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti (svetovanje, pogovor s samopresojo, restitucija, mediacija itd.),

33


kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil šolskega reda in dogovorov.

O vzgojnem ukrepu morajo biti predhodno ali naknadno obveščeni starši učenca. Vzgojni ukrepi naj učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti. Izvajanje teh ukrepov naj bo povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za učenje ter s spremembo neustreznega vedenja. Pri tem naj sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole. Vzgojni ukrepi so namenjeni zaščiti pravic, vzdrževanju pravil in dogovorov ter upoštevanju obveznosti. Ti ukrepi niso kazni v smislu neugodnega povračila za kršitve pravil. O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše učenca. Z njimi se pogovori o kršitvi pravil, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. Šola vodi zapise o razlogih za uporabo vzgojnih ukrepov. Posledice kršitev pravil in uporaba vzgojnih ukrepov ne smejo omejevati pravic učencev, opredeljenih od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena zakona. Način odvzema določenih pravic opredeljuje 60. a člen zakona. KRŠITVE Glede na naravo in težo kršitve delimo na kršitve in hujše kršitve. Kršitve:  nemaren odnos do potrebščin (učenec jih ne nosi, ima uničene),  odklonilen odnos do domačih nalog (učenec jih ne dela),  nesodelovanje pri pouku,  seganje v besedo,  klepetanje,  zamujanje pouka,  sprehajanje po razredu brez dovoljenja,  plezanje po WC-jih,  preklinjanje,  ostajanje na hodnikih še po zvonjenju,  loputanje z vrati,  kričanje vsevprek, 34


       

hoja v čevljih, nedelavnost, brezbrižnost, pogajanje in izsiljevanje za dosego svojih ciljev, neupoštevanje učiteljevih navodil, divjanje po hodnikih (spotikanje, prerivanje, kričanje), nespoštljiv odnos do hrane, nesodelovanje pri organiziranih akcijah šole.

Hujše kršitve:  nespoštljiv in nestrpen odnos do učiteljev in drugih zaposlenih,  namerno uničevanje oziroma poškodovanje šolske opreme,  uničevanje lastnine ali izdelkov drugih učencev,  neupoštevanje dežurnih učiteljev,  uporaba in ponujanje ter prodajanje cigaret, alkohola, drog in orožja,  uporaba mobitela,  preklinjanje,  kričanje skozi okno na mimoidoče,  zapuščanje razreda brez dovoljenja,  namerno umazanje stranišč,  ogrožanje varnosti učencev in zaposlenih,  popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,  uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov,  grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole,  ponavljajoče srednje težke kršitve,  občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur ali strnjeni nad 18 ur,  izsiljevanje učencev ali drugih delavcev šole,  nepooblaščeno snemanje, slikanje in druge tehnike elektronskega zapisa šolskih delavcev in učencev. PREVENTIVA Vodstvo šole je dolžno zagotoviti materialne in druge pogoje za izvajanje vzgojnega načrta. Pri izvajanju preventivnih dejavnosti so lahko vključeni tudi zunanji sodelavci. 35


Vsi strokovni delavci so dolžni storiti vse za uresničevanje vzgojnega načrta in skrbeti za varnost in dobro počutje v šoli. Učenci na razrednih sestankih razpravljajo o izboljševanju pogojev za delo, o načinih uresničevanja vzgojnega načrta in o ukrepih za preprečevanje kršitev ter predlagajo rešitve. RAZGOVOR Z UČENCEM Temelj vsakega vzgojnega delovanja je razgovor z učencem, v katerem je učenec enakopraven. V reševanje s pogovorom se vključuje tudi starše. Kadar učenec krši pravila, se mora z njim pogovoriti učitelj tistega predmeta ali dejavnosti, kjer se je to zgodilo (kjer so se pravila kršila). Ta učitelj si prizadeva, da razreši spor ali odnos (do drugih, do šolskih obveznosti, do predmeta itd.). RESTITUCIJA Gre za povrnitev dokazano namerno povzročene materialne škode v obliki dela z vzgojnimi učinki. Nanaša se na področje, kjer je učenec kršil pravila. FINANČNI UKREP Gre za povrnitev denarja za namerno povzročeno materialno škodo (vtičnice, gasilni aparati, klopi, pipe, okna, stene, rože, estetski predmeti ipd.), v primeru, da učenec ne more sam postaviti zadev v prvotno stanje oziroma je to neizvedljivo.

IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV Učencu se zaradi storjenih kršitev lahko izrečejo vzgojni ukrepi, ki so v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih za osnovne šole.

36


HIŠNI RED I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S Hišnim redom šola določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in druga pomembna določila, ki zagotavljajo varno in nemoteno poslovanje šole ter informiranost učencev, staršev in širšega okolja. 2. člen Organizacija pouka Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tečaje in druge dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi in standardi po predmetniku in urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim načrtom. 3. člen Prihajanje učencev in delavcev v šolo Učenci redno in točno obiskujejo pouk in druge dejavnosti šole. Učenci morajo biti v šoli najkasneje 5 minut pred pričetkom pouka ali druge dejavnosti. Učitelji prihajajo v šolo 15 minut pred dejavnostjo, ki jo izvajajo z učenci oziroma točno ob začetku drugih dejavnosti. 4. člen Odpiranje učilnic Za odklepanje in zaklepanje učilnic so zadolženi učitelji, ki poučujejo v njih. Učitelji odklenejo učilnice ob 7.35, preverijo njihovo stanje in morebitne okvare javijo v tajništvo ali hišniku.

37


II. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 5. člen V šolski prostor OŠ Zbora odposlancev sodita obe šolski zgradbi, dvorišči ob šolski stavbi na Reški c. 3, prostor pod nadstreškom pri šolski stavbi na TZO in telovadnica na TZO 24, v času uporabe pa tudi športna igrišča pri Domu telesne kulture in stadion. III. POSLOVNI ČAS, DELOVNI ČAS IN URADNE URE 6. člen V času pouka je šolska stavba na TZO odprta od 6.00 do 20.00, šolska stavba na Reški cesti pa od 5.45 do 20.00 zaradi jutranjega varstva, v času počitnic pa od 7.00 do 15.00 oziroma po urniku, ki je obešen na vratih glavnega vhoda na TZO. Delovni čas delavcev šole se za vsako šolsko leto določi z Letnim delovnim načrtom. Uradne ure tajništva šole so vsak dan od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 14.00. 7. člen Zunanji obiskovalci ne smejo motiti pouka in drugih šolskih dejavnosti, ki jih šola izvaja z učenci. V nujnem primeru se lahko obrnejo na tajništvo šole. IV. NAČIN DOSTOPA OBISKOVALCEV V ŠOLO 8. člen Šola ima dve šolski stavbi. Na Reški cesti ( 1. triletje ) je vhod z dvorišča namenjen učencem 1. razreda, ki pridejo v jutranje varstvo, njihovim staršem in dobaviteljem. Glavni vhod pa je namenjen vsem učencem, strokovnim delavcem in drugim obiskovalcem. Na TZO se vstopa v šolsko stavbo skozi glavni vhod; stranski vhod lahko uporabljajo delavci šole.

38


9. člen Prihajanje v šolo in odhajanje iz šole Starši, ki spremljajo otroke v šolo, se praviloma od njih poslovijo v pritličju šolske stavbe na Reški cesti oziroma v mali avli stavbe na TZO. Starši učencev podaljšanega bivanja lahko pridejo po svojega otroka tudi v učilnico. Med poukom in odmori so odhodi učencev iz šole prepovedani. Dovoljeni so le izjemoma ob soglasju staršev in strokovnih delavcev šole. V popoldanskem času je vstop v šolo dovoljen za udeležence govorilnih ur, roditeljskih sestankov, interesnih dejavnosti, šolskih prireditev, tekmovanj in drugih dejavnosti s soglasjem vodstva šole. Učenci lahko pridejo v šolo tudi s kolesom. Za krajo in poškodbe koles, ki so parkirani pred šolo, šola ne odgovarja. V. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA 10. člen Šolski prostor je namenjen izvajanju vzgojno – izobraževalnega dela in drugih dejavnosti v skladu z Letnim delovnim načrtom in v soglasju z vodstvom šole. Za organizacijo nadzora uporabe šolskega prostora je odgovorno vodstvo šole. VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ŠOLE 11. člen Nadzor V času pouka in drugih dejavnosti odgovarjajo za učence izvajalci dejavnosti. Na hodnikih, v jedilnicah, v odmorih, pred in po pouku izvajajo nadzor dežurni učitelji po načrtu dežurstva, ki ga šola sprejme z Letnim delovnim načrtom, velja pa od začetka pouka. V šolski stavbi na TZO vršijo nadzor tudi dežurni učenci, ki odklepajo in zaklepajo glavna vhodna vrata, ki so med poukom praviloma zaklenjena, 39


vpišejo vsakega obiskovalca, ugotovijo namen obiska in mu dajo ustrezne informacije. V šolski stavbi na Reški cesti so zaradi varnosti vrata od 8.00 do 11.15 zaklenjena. Odklepa in zaklepa jih dežurni učitelj. Vstopiti je možno po predhodni telefonski najavi v tajništvu. 12. člen Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanja, ki niso v skladu s hišnim redom. Dežurne učitelje, svetovalno službo, tajništvo in vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se v šoli dogaja kaj neobičajnega. Obvestilo je lahko ustno ali pisno. Učencu, ki bo podal obvestilo, lahko zagotovimo anonimnost. 13. člen Varnost učencev in zaposlenih zagotavljamo v skladu z zakoni in predpisi o varstvu pri delu in požarni varnosti. VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 14. člen Po šoli hodijo učenci v šolskih copatah. Učenci razredne stopnje se preobuvajo in preoblačijo na garderobnih prostorih pri učilnicah, učenci predmetne stopnje pa se sezuvajo v mali avli in čevlje odnesejo do svoje garderobne omarice, kamor jih z zgornjimi oblačili tudi shranijo. V telovadnici uporabljajo učenci športne copate, ki jih ne nosijo na prostem. 15. člen Reditelji Vsak oddelek določi tedensko dva reditelja, ki sta zadolžena za:  pred začetkom pouka sporočita učitelju odsotnost učencev od pouka,  skrbita za čistočo table in urejen ost učilnice,  prinašata malice in odnašata ostanke in embalažo v kuhinjo,  učitelja opozorita na morebitne poškodbe inventarja 40


16. člen V šoli spoštujemo pravice vseh učencev in delavcev šole. Drug do drugega imamo spoštljiv in strpen odnos. Učenci redno obiskujejo pouk in druge vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Med vzgojno – izobraževalnim delom veljata red in primerno vedenje, ki zajemata:  točnost pri prihajanju v šolo in k pouku, redno prinašanje šolskih potrebščin in sodelovanje pri pouku, ki omogoča uspešno učno – vzgojno delo.  V šolo je strogo prepovedano prinašanje nevarnih predmetov in kakršnihkoli pirotehničnih sredstev.  Učenci prihajajo k uram pouka točno, v primeru zamude pa potrkajo na vrata učilnice, pozdravijo, se opravičijo in navedejo vzrok zamujanja. Če 5 minut po začetku pouka učitelja ni v razredu eden od rediteljev to sporoči pomočnici ravnatelja ali tajništvu.  Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se zberejo po pouku v dogovorjeni učilnici, kjer jih čaka učitelj podaljšanega bivanja.  Sanitarije niso namenjene za druženje učencev; pazimo na čistočo in higieno, varčujemo z vodo, wc papirjem in brisačami ter po uporabi zapremo vrata sanitarij. 17. člen Med odmori se učenci zadržujejo v učilnicah in se pripravljajo na naslednjo šolsko uro ali pa se zadržujejo na hodniku, kjer imajo pouk. Reditelji po potrebi prezračijo učilnico. V učilnicah in po hodnikih se učenci ne podijo, prerivajo in spotikajo ter skrbijo za svoje zdravje in varnost. Vsak učenec zapusti svoj prostor urejen in pospravljen; za urejenost učilnice pa odgovarjajo reditelja in učitelj. Najdene predmete oddajo v tajništvo.

41


18. člen V šolo naj učenci ne nosijo dragocenih predmetov in večjih vsot denarja. Za svojo lastnino odgovarjajo učenci sami. Najdene predmete oddajo učenci v tajništvo, kjer lahko tudi dobijo izgubljene in pozabljene predmete, obutev in oblačila. Med poukom je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, ki morajo biti ugasnjeni in spravljeni. Brez soglasja je prepovedano snemanje in predvajanje posnetkov. Če učenec ne upošteva prepovedi, mu strokovni delavec napravo vzame in mu jo vrne ob koncu pouka. V primeru večkratne kršitve odvzeto napravo strokovni delavec odnese v tajništvo, kjer jo lahko dobijo njegovi starši. 19. člen V šolskih prostorih, na šolskih prireditvah in v okviru šolskih dejavnosti je strogo prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc, prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolski prostor ali k dejavnostim, ki jih organizira šola. 20. člen V šoli so prepovedane vse oblike fizičnega in psihičnega nasilja. Učenci rešujejo spore s pogovori in s pomočjo strokovnih delavcev. Učenci imajo do šolske in druge lastnine odgovoren odnos. Namerno povzročeno škodo v šoli in na šolskih površinah poravna povzročitelj oziroma njegovi starši. 21. člen Prehrana Vsi obroki na razredni in predmetni stopnji so organizirani v skladu z dogovorjenim urnikom. Pred vsakim obrokom si učenci umijejo roke in pripravijo prtičke. Hrana se uživa na kulturen način in ob prisotnosti strokovnega delavca.

42


VIII. OBVEŠČANJE 22. člen Temeljno obveščanje učencev poteka preko šolskega radia, oglasnih desk v mali in veliki avli in preko razrednikov in drugih strokovnih delavcev. Starše in učence informiramo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, z razgovori, s telefonom, preko spletnih strani in s posredovanjem ustnih in pisnih obvestil. Za informiranost obiskovalcev v šoli na TZO skrbi tudi dežurni učenec v glavni avli.

IX. POSTOPKI OB NEZGODAH IN IZREDNIH RAZMERAH 23. člen Postopek ob nezgodi učenca V primeru nezgode prisotni strokovni delavec poskrbi za nudenje prve pomoči učencu in takoj obvesti vodstvo šole, tajništvo in starše. V primeru zahtevnejše poškodbe ali bolezenskega stanja obvestimo zdravstveni dom in poskrbimo za ustrezen prevoz učenca v ambulanto. Če je možno odpeljejo otroka k zdravniku starši, lahko tudi strokovni delavec, v hujših primerih pa pokličemo reševalno vozilo. O vsaki nezgodi v šolskem prostoru ali v okviru šolskih dejavnosti zapiše odgovorni strokovni delavec zapisnik o poškodbi. 24. člen Izredne razmere V izrednih razmerah šola deluje v skladu s pravili ravnanja v primeru požara ali potresa, ki so sestavni del Ocene varnosti in ogroženosti OŠ Zbora odposlancev.

43


X. KONČNE DOLOČBE 25. člen Kršitve hišnega reda V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z Vzgojnim načrtom šole in Pravili šolskega reda. 26. člen Veljavnost hišnega reda Hišni red se prične uporabljati 01. 09. 2008, veljati pa začne naslednji dan po potrditvi na seji Sveta OŠ Zbora odposlancev.

44

Publikacija 13 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you