Page 1

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013

Ime in priimek: ………………………………………………….. Razred:………… Naslov: ………………………………………………………….. Št. telefona: ……………………………

1


OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje

Razredna stopnja do 3. r. Reška cesta 3, Kočevje Zbornica-tel.: 01 8938 730 Kuhinja-tel.: 01 8938 731

Predmetna stopnja in 4.,5. r TZO 28, Kočevje Tel.: 01 8938 720 Fax: 01 8938 722

Uprava šole Šolska svetovalna služba Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje Tel.: 01 8938 720 Fax.: 01 8938 722 E - pošta: os.zbodp@guest.arnes.si Domača stran: http://www.oszboraodposlancev.si

Ravnatelj: Pomočnica ravnatelja: Poslovna sekretarka: Računovodstvo: Knjižnica: Svetovalna delavka: Psiholog: Računalničar: Kuhinja:

Peter Pirc, tel.: 01 8938 723 e-pošta: peter.pirc1vgmail.com Magda Gornik, tel.: 01 8938 725 e-pošta: gornik.magda@gmail.com Andrejka Bavčar, tel.: 01 8938 720 Anka Markovčić in tel.: 01 8938 721 Simona Rus Marjeta Š.Marincelj, tel.: 01 8938 727 Meta Rupar tel.: 01 8938 726 Peter Gradišar Klemen Kovačič Bernardka Medved tel.: 01 8938 724

Davčna številka: SI 95886478 Transakcijski račun: 01248 - 6030655635 2


Drage učenke, učenci, spoštovani starši Pa smo spet na začetku, na novem delu naše skupne poti in z nami ostaja tudi »papirnata« publikacija, čeprav ni več nuja po Zakonu o OŠ. Prepričan sem, da ste vsi lepo preživeli počitniške dneve, da ste se spočili, hkrati pa upam, da je vsaj malo veselja v vas vseh, ker smo se ponovno srečali na šoli. Vsaka nova stvar v življenju predstavlja mogoče na začetku neko skrb, strah, a je hkrati tudi priložnost za nov začetek, za popravek določenih dejanj. Mnogi učenci ste se našli v razredu z novimi sošolci, sošolkami… Ne bodite žalostni, ker ni starih, temveč se odprite in dopustite sami sebi in drugim, da se spoznate in sklenete nova prijateljstva, mogoče še boljša… Verjamem, da imate ob začetku šolskega leta ogromno vprašanj, dvomov, skrbi…, a nikar ne skrbite preveč. Za skrbi bo v svojem kasnejšem teku poskrbelo življenje, šolska leta, ki jih preživljate, pa se morate imeti lepo, predvsem pa želim, da sprejemate šolo po taktu razredničark in razrednikov, učiteljic in učiteljev, ki so vsi po vrsti zelo izkušeni, izobraženi in vedo kako vam na najlepši in najlažji način približati šolo in pomagati skozi težave, ki bodo prišle nasproti. Šola je nekaj kar vas spremlja in vas bo spremljalo še dolga leta. Šola je obveza, je dolžnost, a na drugi strani je šola priložnost za kup stvari. Šola vam nudi možnost, da tu spoznate svoje prijatelje, da se imate v njej lepo, da v njej preživite najlepše trenutke in predvsem najbolj brezskrbne trenutke svojega življenja, da v njej pridobite ogromno znanja, da v njej začutite in tudi doživite prvo simpatijo, ljubezen in ogromno drugih nepozabnih trenutkov. In ravno zaradi tega je šola »kul«, kot je rekel naš aktualni predsednik. Da pa lahko poteka vse brez težav in v sozvočju, pa je potrebno v dobri šoli skrbeti, da se postavijo trdne vezi med vami učenci, nami učitelji in med starši. Če nam uspe stkati te vezi močne, v šoli ne bo nikoli problemov in na tem moramo delati vsi, tako vi, mi in tudi starši. Samo delo vseh nas je garant, da se boste imeli vi lepo, mi in starši pa bomo zadovoljni, da rastete v mlade odgovorne ljudi, ki bodo živeli po vrednotah… Peter Pirc, ravnatelj

3


USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je Občina Kočevje.

ORGANI UPRAVLJANJA ORGANI ŠOLE

IN

STROKOVNI

ORGANI UPRAVLJANJA Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja: Ida Murn, Darja Pahulje, Anton Vovko, pet predstavnikov šole: Anda Jambrovič, Mirjam Kosten, Klemen Kovačič, Tina Stopar, Franc Žganjar in trije predstavniki staršev: Betka Besal Rojc, Petra Divjak in Robert Zadnik. STROKOVNI ORGANI ŠOLE Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi (aktiv 1. razreda, aktiv 2. razreda, aktiv 3. razreda, aktiv 4. in 5. razreda, jezikovno–umetnostni aktiv, naravoslovno – matematični aktiv, športni aktiv) in razredniki. SKUPNOST UČENCEV Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Mentor šolskega parlamenta za šolsko leto 2012/2013 je Peter Gradišar.

4


ZGODOVINSKI POMEN IMENA NAŠE ŠOLE Naša šola nosi posebno ime, ki pa je kljub svoji pomembnosti mnogim neznanka. Zato je prav in zelo pomembno, da uvodoma razložimo zgodovinski pomen imena naše šole. Za kronološko razlago je poskrbela naša učiteljica zgodovine Tatjana Gornik. Takole je zapisala: Da bi izbrali novo slovensko vodstvo (izvršni in zakonodajni organ) v osvobodilnem boju, so se oktobra 1943 v Kočevju zbrali predstavniki osvobojenih in okupiranih ozemelj in predstavniki partizanskih čet. Zasedanje se je imenovalo Zbor odposlancev slovenskega naroda in je : - obravnavalo vsa vprašanja slovenskega osvobodilnega boja; - izvolilo zakonodajni organ oblasti; - izvolilo izvršni organ oblasti (deloval je kot vlada), ki ga je predstavljal izvršni odbor OF oziroma Slovenski Narodnoosvobodilni odbor (SNOO) - potrdilo vstop združene Slovenije v federativno Jugoslavijo po vojni - izvolilo delegacijo, ki se je udeležila zasedanja osvobodilnega sveta (AVNOJ). Zbor je deloval demokratično, predstavljal je ves slovenski narod, postavil temelje slovenski državnosti, podprl odločitev za Jugoslavijo in enakopravnost njenih narodov. V Kočevju so izbrali 42- člansko delegacijo za zasedanje AVNOJ-a. Na pot je zaradi nemške ofenzive odšlo 10. novembra 1943 osemnajst delegatov. Dva sta zaradi bolezni oziroma ran ostala že drugi dan v Beli Krajini. Pot je nadaljevala le šestnajsterica. Pot jih je vodila najprej do Otočca na Hrvaškem, kjer se jim je pridružila hrvaška delegacija, nato pa do Livnega in nazadnje do Jajca v Bosni, kjer so se udeleženci seznanili s Titom in člani vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije. Z zapisanega se vidi kako pomembno ime nosi naša šola in prav je, da to cenimo in znamo komu tudi razložiti.

5


DRŽAVNI PRAZNIKI IN PROSTI DNEVI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 29. oktober do 2. november 2012 – Jesenske počitnice 31. oktober – Dan reformacije 01. november – Dan spomina na mrtve 24. december do 1. januar 2012 – Božično-novoletne počitnice 25. december – Božič 26. december – Dan samostojnosti in enotnosti 1. januar – Novo leto 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 25.februar do 1. marec 2013 – Zimske počitnice 1. april – Velikonočni ponedeljek 29. april do 2. maj 2013 – Prvomajske počitnice 27. april – Dan upora proti okupatorju 1. in 2. maj – Praznik dela 25. junij – Dan državnosti 26. junij do 31. avgust 2013 – Letne počitnice 15. avgust – Marijino vnebovzetje

Praznik Občine Kočevje se praznuje od 1.10. do 3.10. ravno zaradi dogodkov, ki so bili že prej predstavljeni pri imenu naše šole. Uradni praznik Občine Kočevje je 3.10.

6


STIKI MED ŠOLO IN STARŠI Prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Redno medsebojno obveščanje nam bo zagotavljalo uspešnejše učno in vzgojno delo in pravočasno ukrepanje v primeru učno - vzgojnih problemov. Po predhodnem dogovoru lahko pridete na pogovor z razrednikom ali učiteljem tudi v času pouka, ko bodo imeli učitelji prosto uro. Urnik bo dostopen na spletni domači strani šole. Na spletni strani šole so tudi e-mail naslovi vseh učiteljev in lahko na ta način pridete v stik z vsakim od nas. Govorilne ure imamo organizirane glede na šolski koledar – prvi torek v mesecu za starše učencev od 4. do 9. razreda in prvi četrtek v mesecu za starše učencev od 1. do 3. razreda. Vsak razrednik ima mesečno govorilno uro tudi v dopoldanskem času. Urnik dopoldanskih govorilnih ur je tudi na spletni strani. Načrtovani so štirje roditeljski sestanki: prvi v oktobru, drugi v februarju 2013, ko bo organizirano strokovno predavanje za starše, tretji aprila 2013 in četrti junija 2013. Po potrebi lahko razredniki ali oddelčni sveti staršev skličejo več roditeljskih sestankov. V delo šole se vključujejo starši preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Svet staršev sestavljajo starši, ki so bili izvoljeni na roditeljskih sestankih.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomagajo šolski svetovalni 7


delavci: pedagoginja Meta Rupar, psiholog Peter Gradišar in logopedinja Andreja Mlekuž. Meta Rupar vodi vpis v 1. razred, v sklopu katerega pred začetkom šolskega leta sestavi oddelke 1. razreda. Skupaj z razredničarkami 5. razreda sestavi oddelke 6. razreda in vpisuje v šolo učence tujce. Vodi akcijo poklicnega informiranja in svetovanja za učence 8. in 9. razreda in jim pomaga pri vpisu v srednje šole. Usmerja delo z učenci s posebnimi potrebami in je tudi izvajalka dodatne strokovne pomoči. Poleg tega je koordinatorica za odkrivanje, delo in spremljanje nadarjenih učencev. Vodi razne socialne akcije, zato se pri njej oddaja vloge za subvencionirano šolo v naravi za 5. razred. Dosegljiva je vsak dan od 8h do 14h, če je le mogoče po predhodnem dogovoru na tel. št. 8938-726. Peter Gradišar je koordinator za odkrivanje, delo in spremljanje nadarjenih učencev. Je tudi izvajalec testiranja v skladu s konceptom za delo z nadarjenimi učenci, analizira rezultate in poda povratne informacije. Poleg tega izvaja dodatno strokovno pomoč. Predvsem pa nudi svetovanje učencem v primeru učnih, vedenjskih ali čustvenih težav. Z nasveti pa je na voljo tudi staršem in učiteljem. Govorilno uro za starše bo imel ob četrtkih od 9.40 do 10.25 oz. se bo po predhodnem dogovoru na telefonu 8938-720 tudi prilagodil. Logopedinja Andreja Mlekuž svetuje staršem in z logopedskimi vajami pomaga učencem, ki imajo govorne težave. Na naši šoli je ob sredah od 7 do 14 ure. Za dogovor je dosegljiva ob ponedeljkih popoldan in vse ostale dni dopoldne na telefonu 041 469 371. Mobilna specialna pedagoginja Marijana Šarić izvaja na šoli dodatno strokovno pomoč v obsegu 19 ur na teden. Kadarkoli se pojavijo učni ali vzgojni problemi, lahko učenci ali starši vedno poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi. Ne odlašajte s pomočjo, ki vam je vedno nudena. 8


KNJIŽNICA V šolski knjižnici imamo 12799 enot knjižničnega gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na veliko revij in časopisov, ki jih lahko učenci v času izposoje berejo v knjižnici. Knjižnico vodi Marjeta Šilc Marincelj. URNIK IZPOSOJE: V knjižnici na Reški cesti za učence do 3. razreda: od torka do četrtka od 9:15 do 10:00. V knjižnici na TZO za učence od 4. do 9.r: vsak dan od 11:15 do 13:30.

UČBENIŠKI SKLAD Učenci si v šoli lahko izposojajo komplete učbenikov na razredni in predmetni stopnji. Izposojevalnina je za vse učence brezplačna. Stroške nabave novih učbenikov in obnavljanja učbeniškega sklada krije Ministrstvo za šolstvo in šport. Učenci se naročajo na učbenike junija za naslednje šolsko leto. Ob zaključku šolskega leta vrnejo učbenike skrbniku učbeniškega sklada. Za izgubljene, uničene ali poškodovane učbenike mora učenec poravnati stroške za nakup novega učbenika. Učbeniški sklad vodi knjižničarka Marjeta Šilc Marincelj.

ŠOLSKA PREHRANA Učenci se lahko naročijo na malico in kosilo, učenci v podaljšanem bivanju pa na kosilo in popoldansko malico. Cena malice je 0,80 €/dan, cena kosila s popoldansko malico v podaljšanem bivanju je 2,12 €. Cena malice bo ostala nespremenjena, medtem ko se cena kosila lahko tekom leta spremeni. Subvencijo za šolsko prehrano lahko uveljavljate na Centru za socialno delo Kočevje. Cena kosila je odvisna od starosti učenca:-

9


Razred 1.r. – 4.r. 5. in 6.r. 7.r. – 9.r.

Čas kosila 15 00 11 - 13 15 00 11 - 13 05 30 12 – 13

Cena 1,91 € 2,12 € 2,33 €

Pomembno za vas je, da malico in kosilo odjavljate pravočasno. Odjava začne veljati za malico še isti dan in za kosilo z naslednjim dnem od 30 klica, če je le ta opravljen do 8 ure. Za nazaj odjava ni možna. Za učence razredne stopnje odjavljajte obroke na številki 8938730, za učence od 4. do 9. razreda pa to storite na številki 8938720 oziroma na e-mail naslov razredniku. Učenci se lahko prijavijo h kosilu na začetku meseca. V primeru občasnih kosil morajo le tega plačati takoj. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, zapisanega na položnici. V kolikor plačila ne bodo redna, učenec več ne bo prejemal kosila. Vodja šolske prehrane je Andrejka Topić.

ZDRAVSTVENO VARSTVO Za učence 1., 4., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični zdravstveni pregledi, za učence 1. in 8. razreda je organizirano cepljenje, pri učencih prvega razreda pa se opravi tudi pregled sluha. V letošnjem šolskem letu se bodo lahko deklice 9. razreda cepile proti okužbi s humanimi papiloma virusi (HPV). Prav tako opravljamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. Za vse posebne zdravstvene preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova pisna soglasja.

10


JUTRANJE VARSTVO Za vse učence 1. razreda devetletke in učence 2. ter 3. razredov, katerih starši so oddali prošnjo, imamo organizirano jutranje varstvo. Prične se 40 40 ob 5 uri in traja do 7 . Jutranje varstvo bodo vodile učiteljice in vzgojiteljici 1. razredov, ciklično z dnevno menjavo.

PODALJŠANO BIVANJE Organiziranih imamo sedem skupin podaljšanega bivanja. Skupine sestavljajo učenci različnih oddelkov (od prvega do petega razreda). S 15 podaljšanim bivanjem pričnemo ob 11 oziroma po pouku in poteka do 30 15 . Učenci se v podaljšanem bivanju sproščajo po pouku, pojedo kosilo ali popoldansko malico, naredijo tudi domačo nalogo in se igrajo skupinske igre. Podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda bodo vodile Tanja Lavrič, Aleksandra Stijepić, Tina Lavrič, Polona Kalič, Nina Zver, Nataša Bjelajac za učence 4. in 5. razreda pa Vesna Pavuna in Tamara Merlini.

ŠOLSKI ZVONEC 45

Pouk se za vse učence začne ob 7 . Po drugi šolski uri je glavni odmor, ki traja 20 minut in v tem času lahko učenci pojedo malico. Med ostalimi šolskimi urami so krajši 5 minutni odmori in daljši odmor med 6. in 7. uro, ko lahko učenci na predmetni stopnji pojedo kosilo. Med poukom in odmori so šolska vrata zaklenjena. V šolski avli je dežurni učenec, ki sprejema obiskovalce in daje informacije. Brez dovoljenja dežurnega učitelja, razrednika ali drugega strokovnega delavca, učenci ne smejo zapuščati šolske stavbe.

11


45

1. ura 2. ura Glavni odmor 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura Odmor 7. ura

30

7 -8 35 20 8 -9 20 40 9 -9 40 25 9 - 10 30 15 10 - 11 20 05 11 - 12 10 55 12 - 12 55 15 12 - 13 15 00 13 - 14

ŠOLSKI KOLEDAR S poukom smo začeli 3. septembra. Zadnji dan pouka za učence devetega razreda je 15. junij, za vse ostale učence pa se bo pouk končal 24. junija 2013.

OCENJEVALNO OBDOBJE

Prvo

Drugo

TRAJANJE

KONFERENCE

Od 1. septembra 2012 do 31. januarja 2013

30. januar 2013

Od 1. februarja do 15. junija oz. do 24. junija 2013

12

12. junij 2013 za 9.r. 20. junij 2013 za ostale


UČITELJI RAZREDNA STOPNJA

ODDELEK

UČITELJ

OPB1

Tanja Lavrič

OPB2

Aleksandra Stijepić, Tina Stopar

OPB3

Nina Zver

OPB4

Polona Kalič

OPB 5

Vesna Pavuna

OPB6

Nataša Bjelajac

OPB7, TJA

Tamara Merlini

1. a

Lučka Hribar in Mirjam Kosten

1. b

Zlatka Jarc in Tina Stopar

1. c

Urška Rupnik in Aleksandra Stijepić

2. a

Jožica Sevšek

2. b

Andreja Pogorelec Šenk

2. c

Marija Erjavec

3. a

Margita Marinč

3. b

Evelin Malnar

3. c

Rezika Mlakar

4. a

Katja Gole Pucelj

4. b

Staša Kobler

4. c

Renata Miketič 13


5. a

Nina Ivančič

5. b

Alenka Vilicer

5. c

Anda Jambrovič

PREDMETNA STOPNJA

RAZRED NIK

UČITELJ

PREDMET

Aljoša Adamič

ŠVZ,IŠP(i), ŠZZ(i)

Tatjana Gornik

GEO, ZGO, TVZ(i)

7. b

Maja Gole Premrl

SLO, NI(i), DSP

6. b

Nadja Oberstar

MAT, TIT, DSP

Magda Gornik

KEM, DNU,PUT

Mateja Junc Bojana Božič (Mateja Malnar) Brigita Klun

GVZ, MPZ

6.a

ZGO, SLO, DSP ŠVZ, DSP, IŠP-o(i) OID, MAT, TIT,UBE(i), ROM(i), MME(i),DSP

8. a

Klemen Kovačič

6.c

Nikolina Pleše Podlogar

9. a

Martina Pleše Porenta

7. a

Brigita Prebilič Barbara Škulj

TJA, DSP

Franc Valda

LVZ,LS1(i), TIT, LS2(i), LS3(i), ID9,DNU TJA, DSP MAT, NAR,DSP BIO,GOS,NPH(i), SPH(i),ORP,DSP,DNU ŠVZ, ŠSP (i)

9. b

Jadranka Zekić

SLO, DDE,DSP

8. b

Franc Žganjar

FIZ, MAT, DSP

Adrejka Topić

14


DODATNI IN DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. DOPOLNILNI POUK Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.

ŠOLA V NARAVI IN TEČAJ PLAVANJA Za učence 1. razreda bomo od 15.5.2013 do 17.05.2013 organizirali šolo v naravi v CŠOD Fara. Za učence 2. razreda bomo od 25.3.2013 do 27.3.2013 organizirali šolo v naravi v CŠOD Fara. Za učence 3. razreda bomo od 11.12.2012-14.12.2012 organizirali 20 urni tečaj plavanja v Čateških Toplicah. Za učence 4. razreda bomo od 13.5.2013 do 15.5.2013 organizirali šolo v naravi v CŠOD Čebelica v Dolenji vasi pri Čatežu. Za učence 5. razreda bomo od 17.6.2013 do 21.6.2013 organizirali letno šolo v naravi na Debelem Rtiču. V okviru letne šole opravijo učenci plavalni tečaj, se naučijo plavati ali pa izboljšajo svoje znanje plavanja. Za učence 6. razreda bomo od 28.1.2013 do 1.2. 2013 organizirali zimsko šolo v naravi na Krvavcu. Učenci bodo opravili tečaj alpskega smučanja. 15


Učenci 7. razreda bodo imeli od 20.5.2013 do 24.5. 2013 šolo v naravi CŠOD Planica. V šoli v naravi bodo uresničili del šolskega programa področij športnih, naravoslovnih in tehniških dni. Učenci 8. razreda bodo imeli od 20.5.2013 do 24.5.2013 šolo v naravi CŠOD Vojsko. V šoli v naravi bodo uresničili del šolskega programa področij športnih, naravoslovnih in tehniških dni.

v s v s

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) ZA UČENCE ŠESTEGA IN DEVETEGA RAZREDA Za učence 6. razreda je udeležba na NPZ prostovoljna, za učence 9. razreda pa obvezna. Nacionalno preverjanje znanja se izvede v mesecu maju. Za učence 9. r., ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne morejo udeležiti preverjanja, se nacionalno preverjanje izvede v naknadnem roku. NPZ opravljajo učenci 6. r. iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci 9. r. pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga bo izmed zgodovine, geografije, angleščine ter tehnike in tehnologije določil minister za posamezne šole 1. marca 2013.

POPRAVNI IN PREDMETNI IZPITI Roki za predmetne in popravne izpite za učence 9. razreda bodo od 17. junija do 1.julija 2013, za učence od 1. do 8. razreda pa od 26. junija do 4. julija 2013. Drugi roki bodo od 26. do 31. avgusta 2013. Učenci 9. razreda lahko opravljajo predmetne in popravne izpite še v štirih naknadnih rokih, ki jih do konca naslednjega šolskega leta določi šola.

PREDMETNIK V šolskem letu 2011/12 bomo realizirali 189 dni pouka (deveti razred 183 dni pouka). 16


RAZREDNA STOPNJA RAZRED PREDMET

1.

2.

3.

4.

5.

T

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

2

70

2

105

Tuji jezik (TJA) Likovna vzgoja

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena vzgoja

2

70

2

70

2

70

1,5

52,5

1,5

52,5

2

70

3

105

3

105

3

105

1

35

Družba Spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

105

Naravoslovje in teh. Gospodinjstvo Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

Dop., dodatni p.

1

35

1

35

1

35

1

35

1

35

Interesne dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

4 dni

Število predmetov

6

6

6

8

9

Tedensko ur pouka

20

21

22

24

26

Tednov pouka

35

35

35

35

35

17


PREDMETNA STOPNJA RAZRED PREDMET

6.

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

5

175

4

140

3,5

122

4,5

144

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

128

Angleščina

4

140

4

140

3

105

3

96

Likovna vzgoja

1

35

1

35

1

35

1

32

Glasbena vzgoja

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

1

35

1

35

3

105

-

DDE (etika) Naravoslovje

2

70

Biologija

1,5

52,5

2

64

Kemija

2

70

2

64

Fizika

2

70

2

64

35

Tehnika in tehnologija

2

70

Gospodinjstvo

1,5

52,5

Športna vzgoja

3

105

Izbirni predmeti 2 ali 3 ure

1

35

1

2

70

2

70

2

64

2 3

70 105

2 3

70 105

2 3

64 96

20

20

Dop., dodatni p.

1

35

1

35

1

35

1

32

Inter. dejavnosti

2

70

2

70

2

70

2

64

Kulturni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4

4

4

4

Število predmetov

11

12/13/14

14/15/16

12/13/14

25,5

27/28

27,5/28,5

27,5/28,5

Tednov pouka

35

35

35

32

Oddelčna skup.

0,5

0,5

0,5

0,5

Tedensko ur pouka

18


OBLIKE DIFERENCIACIJE Svet šole je na svoji majski seji sprejel sklep, da bomo v šolskem letu 2012/2013 v 8. in 9. razredu izvajali nivojski pouk v homogenih učnih skupinah (zunanja diferenciacija) na treh ravneh zahtevnosti, ki so opredeljene s cilji oziroma standardi znanja v učnih načrtih pri slovenščini, matematiki in angleščini. Učne skupine za izvedbo nivojskega pouka v 8.r. smo oblikovali na podlagi odločitev učencev za ravni zahtevnosti v zadnjem tednu pouka v 7. razredu. Na enak način smo oblikovali tudi učne skupine za izvedbo nivojskega pouka v 9. razredu. Učenec lahko po posvetovanju s starši, učitelji in svetovalno službo spremeni raven zahtevnosti pri nivojskem pouku in svojo odločitev o tem sporoči na obrazcu, predpisanem s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v devetletni osnovni šoli.

IZBIRNI PREDMETI V šolskem letu 2012/13 učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Izbira lahko iz družboslovno-humanističnega sklopa ali iz naravoslovno-tehničnega sklopa. Učencem in staršem smo predstavili nabor izbirnih predmetov za 7., 8. in 9. razred. Glede na izide anket, izbora učencev in upoštevanja normativov izvajamo v letošnjem šolskem letu pouk naslednjih izbirnih predmetov: 7.r.: nemščina 1, likovno snovanje 1, šport za sprostitev, računalništvo: urejanje besedil, prehrana: sodobna priprava hrane, turistična vzgoja 8.r.: nemščina 2, likovno snovanje 2, šport za zdravje, prehrana: načini prehranjevanja, turistična vzgoja, računalništvo: multimedija, matematična delavnica 8

19


9.r.: nemščina 3, likovno snovanje 3, izbrani šport: nogomet, izbrani šport: odbojka, računalništvo: računalniška omrežja, prehrana: načini prehranjevanja, turistična vzgoja Učenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

INTERESNE DEJAVNOSTI V šolskem letu 2012/13 načrtujemo 1453 ur ID. Mirjam Kosten

Igrarije

Aleksandra Stijepić, Mirjam Kosten

packarije lumparije

Alenka Vilicer

Vrtnarski

Aljoša Adamič

športna skupina 1-3.r

Brigita Prebilič

Tekmujmo v angleščini

Evelin Malnar

Pravljični krožek

Evelin Malnar

PIKO DINOZAVER - Cankarjevo tekmovanje

Gita Klun

športna skupina 1-3.r

Jadranka Zekić

Ekipca za slovenščino

Jadranka Zekić

Govorim hrvaško

Jožica Sevšek

Cici vesela šola

Katja Gole Pucelj

Vesela šola

Klemen Kovačič

TIT

Klemen Kovačič

Logika

Klun Gita

odbojka - 1.r

Klun Gita

odbojka - 2,3.r

Lučka Hribar

Pravljična urica 1.r

20


Margita Marinč

PIKO DINOZAVER - Cankarjevo tekmovanje

Margita Marinč, Evelin Malnar

Likovni krožek (2 uri na teden)

Meta Junc

Kulturni krožek

Meta Šilc Marincelj

Knjižničarski krožek

Mirjam Kosten, Urška Rupnik

Šolski radio I

Nataša Bjelajac

Kreativne delavnice za učence in starše

Nataša Bjelajac

Ustvarjalni gib 2.,3.r

Nikolina Podlogar Pleše

Angleščina na zanimiv način

Nina Ivančič, Anda Jambrovič

Šolski radio II

Nina Ivančič, Anda Jambrovič

Gledališka skupina Ciciškrati

Peter Gradišar

Odbojka

Peter Gradišar

Šolska skupnost

Peter Gradišar

Otroški parlament

Polona Kalič

planinski krožek (RS)

Polona Kalič

Kreativne delavnice za učence in starše

Rezika Mlakar

Planinski krožek

Rezika Mlakar

PIKO DINOZAVER - Cankarjevo tekmovanje

Staša Kobler

Vesoljčki

Tatjana Gornik

Zgodovina

Tatjana Gornik

Geografija

Tina Stopar

Ustvarjajmo skupaj

Tina Stopar, Anda Jambrovič

Ohranimo kulturo

Tina Stopar, Urška Rupnik

Lutkovni krožek

več učiteljev

Šolske prireditve

Zlatka Jarc

Bereva za bralno značko

21


PREDSTAVITEV ŠOLE 1. ŠOLSKI OKOLIŠ Obsega: naselje Mahovnik in naslednje ulice v Kočevju: Bračičeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta na stadion, Cesta na Trato, Dimnikarska pot, Grajska pot, Kajuhovo naselje, Kekčeva ulica, Kidričeva ulica, Kolodvorska cesta, Ljubljanska cesta, Novomeška cesta, Ob Mahovniški cesti, Opekarska ulica, Podgorska ulica, Pri Unionu, Reška cesta, Rožna ulica, Tesarska ulica, Tomšičeva cesta, Trata, Trg svetega Jerneja, Trg zbora odposlancev, Turjaško naselje in Ulica Jožeta Šeška. 2. PODATKI O UČENCIH

RAZRED 1.A 1.B 1.C SKUPAJ 2.A 2.B 2.C SKUPAJ 3.A 3.B 3.C SKUPAJ 4.A 4.B 4.C SKUPAJ

SKUPAJ 17 18 17 52 20 19 22 61 19 19 19 57 16 16 15 47

FANTI 8 10 9 27 10 10 13 33 9 9 12 30 6 6 5 17 22

DEKLETA 9 8 8 25 10 9 9 28 10 10 7 27 10 10 10 30


5.A 5.B 5.C SKUPAJ 6.A 6.B 6.C SKUPAJ 7.A 7.B SKUPAJ 8.A 8.B SKUPAJ 9.A 9.B SKUPAJ

19 20 17 56 17 16 17 50 26 27 53 21 21 42 21 18 39

9 8 8 25 7 6 8 21 12 11 23 9 10 19 10 9 19

10 12 9 31 10 10 9 29 14 16 30 12 11 23 11 9 20

SKUPNO ŠTEVILO

457

214

243

3. DELAVCI ŠOLE 

Učiteljski zbor šteje 45 strokovnih delavcev. 36 učiteljev ima univerzitetno izobrazbo, 9 učiteljev je z višjo izobrazbo. 14 pedagoških delavcev ima naziv svetovalec, 21 učiteljev ima naziv mentor, 10 pedagoških delavcev pa je brez naziva.

17 delavcev opravlja administrativna in tehnična dela.

23


Preko

projekta

Uspešno

vključevanje

Romov

v

vzgojo

in

izobraževanje II, ki ga izvaja Ljudska univerza Kočevje imamo zaposleno Romsko pomočnico Dijano Marijanović. 4. ŠOLSKI PROSTOR Pouk poteka v dveh šolskih stavbah. Učenci od prvega do tretjega razreda imajo pouk na Reški cesti 3. Šolski prostor, na katerem prevzema šola odgovornost za učence, je omenjena šolska stavba in dvorišči za in pred šolo. Učenci od četrtega razreda do devetega razreda imajo pouk v šolski stavbi v Gaju, na Trgu zbora odposlancev 28. Šolski prostor, na katerem prevzema šola odgovornost za učence, je omenjena šolska stavba, šolska telovadnica, prostor pod nadstreškom pred glavnim vhodom in v primeru izvajanja športne vzgoje na stadionu pot od šole do stadiona. 5. NAJPOMEMBNEJŠI DOSEŽKI NAŠIH UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 5.1. Razredna stopnja  162 učencev je osvojilo bralno značko  22 učencev je prejelo priznanje na šolskem matematičnem tekmovanju Kenguru.  11 učencev je dobilo zlato priznanje na tekmovanju Računanje je igra.  2 učenca sta osvojila zlato priznanje Matemček  10 učencev je prejelo bronasto priznanje iz logike

24


5.2. Predmetna stopnja  37 učencev je osvojilo bralno značko; 5 učencev je dobilo priznanje » Zlati bralec », ker so 9 let sodelovali v bralni znački.  Slovenščina: učenci so osvojili 3 bronasta in 1 srebrno Cankarjevo priznanje.  Matematika: učenci so osvojili 11 srebrnih in 9 bronastih Vegovih priznanj.  Fizika:en učenec je osvojil bronasto priznanje.   Kemija: učenci so osvojili 2 zlati, 4 srebrna in 11 bronastih Preglovih priznanj. Zlato priznanje sta osvojila Timon Gavranič in Gaja Tanko iz 8. razreda.    

Logika: učenci so osvojili 1 srebrno in 12 bronastih priznanj. Geografija:učenci so osvojili 2 bronasti priznanji Zgodovina: en učenec je osvojil bronasto priznanje Znanje o sladkorni bolezni: učenci so osvojili 1 srebrno in 9 bronastih priznanj

 Na natečaju Moja rodna domovina sta Alja Marič in Mia Novak dobili priznanje za recitacijo pesmi  Angleščina: 2 učenca sta osvojila bronasto priznanje, 1 učenka je osvojila srebrno priznanje in ena učenka je osvojila zlato priznanje. Zlato priznanje je osvojila učenka 9. B Maja Ina Ruparčič  Odbojka : mlajše deklice so zmagale na občinskem prvenstvu, starejše deklice pa so osvojile 3. mesto na državnem četrt finalu..

25


 Nogomet: starejši dečki so osvojili 2. mesto na občinskem šolskem prvenstvu (9.r,), mlajši dečki pa 3. mesto  Namizni tenis: en učenec je osvojil 1. mesto na medobčinskem tekmovanju  Rokomet: starejši dečki so osvojili 2. mesto na občinskem šolskem prvenstvu, mlajši dečki so osvojili 2. mesto na področnem tekmovanju  Atletika: učenka je osvojila 1. mesto na področnem tekmovanju in 5. mesto na državnem tekmovanju v metu vortex-a.

26


BISTVENE TOČKE VZGOJNEGA NAČRTA VIZIJA ŠOLE SPOŠTOVANJE, DELO, ZNANJE IN POŠTENJE ODPIRAJO VRATA DO ODGOVORNEGA IN IZOBRAŽENEGA ČLOVEKA S POZITIVNO SAMOPODOBO.

POSLANSTVO ŠOLE Naše poslanstvo je sprejemanje drugačnosti, medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in pozitivne samopodobe ter skrb za enake možnosti izobraževanja s ciljem osvajati vseživljenjsko znanje.

VREDNOTE Najpomembnejše vrednote, za katere si prizadevajo učenci, starši in zaposleni na naši šoli, so:  znanje,  spoštovanje,  varnost,  odgovornost,  vljudnost,  delo. Te vrednote so vodilo in temelj našega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli.

VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE Proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje VARNOST:  organizirano dežurstvo učiteljev in učencev, 27


    

socialne igre, vodene razredne ure na izbrano temo, predavanja o nasilju med najstniki, medvrstniško nasilje, socialne veščine, odnosi med spoloma, droge, težave s sovrstniki lahko učenec napiše na listek in ga vrže v skrinjico, takojšnja odzivnost učitelja na problem (razgovor z udeleženimi v konfliktih).

SPREJETOST, PRIPADNOST, VKLJUČENOST V SKUPNOST, ODGOVORNOST:  druženje starejših in mlajših učencev, pomoč pri nalogah, učenje, igre …,  vsaka oddelčna skupnost v prvih urah sprejme oddelčna pravila. USPEŠNOST IN POTRJEVANJE:  individualne in skupinske oblike učne pomoči učiteljev in sovrstnikov,  sodelovalno učenje. SVOBODNA IZBIRA, USTVARJALNOST:  projektno učno delo,  delavnice,  dan odprtih vrat, bazar,  razstave v šoli,  predstavitve, nastopi,  šolska knjižnica, čitalnica, bralni maraton,  tematske razredne ure. GIBANJE IN SPROSTITEV:  ureditev okolice šole,  igralni kotički,  glasba, ples v avli,  določitev dežurnih oddelkov, ki skrbijo za čistočo v okolici šole, Šola bo vsaj enkrat letno obravnavala na svetu staršev tipične vzgojne probleme in se skupaj s starši odločala za najprimernejše oblike dela, ki bi učencem pomagale probleme preseči in rešiti.

28


SODELOVANJE S STARŠI Sodelovanje s starši poteka v naslednjih oblikah:  informativni sestanek za starše učencev prvega razreda,  govorilne ure (po oddelkih in po predmetih),  roditeljski sestanki,  splošna obvestila (organizacija dni dejavnosti, izletov, ekskurzij, obšolskih dejavnosti …),  osebna obvestila (pisna, ustna, telefonska – osebne telefonske številke učiteljev so dosegljive glede na odločitev posameznega učitelja),  informiranje preko spletne strani šole,  prireditve,  strokovna predavanja za starše,  delavnice,  vključevanje v vzgojno delo (pomoč staršev pri organizaciji posebnih dni, predstavitev poklicev in konjičkov),  prinašanje materiala v šolo,  neformalna druženja,  odprti dan šole. Obveznosti staršev:  Starši so dolžni posredovati informacije o tem, kje so dosegljivi v času bivanja otrok v šoli (naslov, tel. številka službe/doma), in dosledno javiti vsako spremembo teh podatkov. 

Starši so dolžni učenca prvega razreda ob prihodu v šolo oddati vzgojiteljici ali učiteljici, prav tako se morajo javiti, ko otroka odpeljejo domov.

V primeru, da pride po učenca v šolo druga oseba, starši predhodno oddajo pisno pooblastilo.

Starši so dolžni v šolo voditi zdravega otroka, saj se bolan otrok v šoli slabo počuti in ogroža svoje zdravje ter zdravje drugih otrok.

V primeru, da učitelj/-ica ugotovi bolezenske znake (izpuščaji, bruhanje, driska), lahko otroka odkloni oziroma pokliče starše.

29


V primeru nalezljivih bolezni so starši dolžni to takoj sporočiti odgovorni osebi v šoli.

V primeru diet morajo starši prinesti navodilo zdravnika za pripravo hrane.

Otrok sme (po dogovoru z vzgojiteljico/učiteljico) prinašati v šolo igrače, vendar šola ne odgovarja zanje.

V šolo ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi ogrožali varnost in zdravje otrok.

Starši so dolžni redno poravnati finančne obveznosti.

Starši so dolžni spoštovati sprejete dogovore in poslovni čas šole.

Otroci morajo biti primerno obuti in oblečeni glede na vremenske razmere ter napovedane dejavnosti.

Starši se morajo zanimati za otrokov razvoj in se vključevati v organizirane oblike sodelovanja s šolo (govorilne ure, roditeljski sestanki, individualni pogovori).

Izostanki učencev od pouka so lahko opravičeni pisno, po epošti ali osebno, in sicer najkasneje v dveh dneh od prihoda učenca v šolo.

Pravice staršev:  spoštovanje in upoštevanje staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj, 

pravica staršev do obveščenosti o programu šole in aktivnega sodelovanja v njem,

pravica staršev do obveščenosti o delu in življenju v šoli in oddelku,

spoštovanje kulture, jezika, identitete, svetovnega nazora, verske pripadnosti, navad in običajev učenčevih staršev,

30


pravica do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o otroku,

pravica do zaščite osebnih podatkov in spoštovanja zasebnosti družine.

VZGOJNI POSTOPKI: POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam predlagajo:  oddelčne skupnosti in skupnost učencev šole,  razrednik,  drugi strokovni delavci šole,  mentorji dejavnosti,  ravnatelj.

učencev

VZGOJNI UKREPI UVOD Vzgojni ukrepi so posledice težjih ali ponavljajočih kršitev pravil šole in so način reševanja problemov, ki se s tem pojavijo. Uporabljajo se lahko:  če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje (nevarnost, posredovanje v pretepu, zaščita imovine ipd.),  če učenci zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti (svetovanje, pogovor s samopresojo, restitucija, mediacija itd.),  kadar učenci niso pripravljeni upoštevati potreb in pravic drugih ali ponavljajo kršitve pravil šolskega reda in dogovorov. O vzgojnem ukrepu morajo biti predhodno ali naknadno obveščeni starši 31


učenca. Vzgojni ukrepi naj učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti. Izvajanje teh ukrepov naj bo povezano z nudenjem podpore in vodenjem učenca, iskanjem možnosti in priložnosti za učenje ter s spremembo neustreznega vedenja. Pri tem naj sodelujejo učenec, starši in strokovni delavci šole. Vzgojni ukrepi so namenjeni zaščiti pravic, vzdrževanju pravil in dogovorov ter upoštevanju obveznosti. Ti ukrepi niso kazni v smislu neugodnega povračila za kršitve pravil. O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše učenca. Z njimi se pogovori o kršitvi pravil, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa. Šola vodi zapise o razlogih za uporabo vzgojnih ukrepov. Posledice kršitev pravil in uporaba vzgojnih ukrepov ne smejo omejevati pravic učencev, opredeljenih od 5. do 13. člena in od 50. do 57. člena zakona. Način odvzema določenih pravic opredeljuje 60. a člen zakona. KRŠITVE Glede na naravo in težo kršitve delimo na kršitve in hujše kršitve. Kršitve:  nemaren odnos do potrebščin (učenec jih ne nosi, ima uničene),  odklonilen odnos do domačih nalog (učenec jih ne dela),  nesodelovanje pri pouku,  seganje v besedo,  klepetanje,  zamujanje pouka,  sprehajanje po razredu brez dovoljenja,  plezanje po WC-jih,  preklinjanje,  ostajanje na hodnikih še po zvonjenju,  loputanje z vrati,  kričanje vsevprek,  hoja v čevljih,  nedelavnost,  brezbrižnost,  pogajanje in izsiljevanje za dosego svojih ciljev, 32


   

neupoštevanje učiteljevih navodil, divjanje po hodnikih (spotikanje, prerivanje, kričanje), nespoštljiv odnos do hrane, nesodelovanje pri organiziranih akcijah šole.

Hujše kršitve:  nespoštljiv in nestrpen odnos do učiteljev in drugih zaposlenih,  namerno uničevanje oziroma poškodovanje šolske opreme,  uničevanje lastnine ali izdelkov drugih učencev,  neupoštevanje dežurnih učiteljev,  uporaba in ponujanje ter prodajanje cigaret, alkohola, drog in orožja,  uporaba mobitela,  preklinjanje,  kričanje skozi okno na mimoidoče,  zapuščanje razreda brez dovoljenja,  namerno umazanje stranišč,  ogrožanje varnosti učencev in zaposlenih,  popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo,  uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov,  grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo,  spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole,  ponavljajoče srednje težke kršitve,  občasni neopravičeni izostanki nad 12 ur ali strnjeni nad 18 ur,  izsiljevanje učencev ali drugih delavcev šole,  nepooblaščeno snemanje, slikanje in druge tehnike elektronskega zapisa šolskih delavcev in učencev.

PREVENTIVA Vodstvo šole je dolžno zagotoviti materialne in druge pogoje za izvajanje vzgojnega načrta. Pri izvajanju preventivnih dejavnosti so lahko vključeni tudi zunanji sodelavci. Vsi strokovni delavci so dolžni storiti vse za uresničevanje vzgojnega 33


načrta in skrbeti za varnost in dobro počutje v šoli. Učenci na razrednih sestankih razpravljajo o izboljševanju pogojev za delo, o načinih uresničevanja vzgojnega načrta in o ukrepih za preprečevanje kršitev ter predlagajo rešitve. RAZGOVOR Z UČENCEM Temelj vsakega vzgojnega delovanja je razgovor z učencem, v katerem je učenec enakopraven. V reševanje s pogovorom se vključuje tudi starše. Kadar učenec krši pravila, se mora z njim pogovoriti učitelj tistega predmeta ali dejavnosti, kjer se je to zgodilo (kjer so se pravila kršila). Ta učitelj si prizadeva, da razreši spor ali odnos (do drugih, do šolskih obveznosti, do predmeta itd.). RESTITUCIJA Gre za povrnitev dokazano namerno povzročene materialne škode v obliki dela z vzgojnimi učinki. Nanaša se na področje, kjer je učenec kršil pravila. FINANČNI UKREP Gre za povrnitev denarja za namerno povzročeno materialno škodo (vtičnice, gasilni aparati, klopi, pipe, okna, stene, rože, estetski predmeti ipd.), v primeru, da učenec ne more sam postaviti zadev v prvotno stanje oziroma je to neizvedljivo.

IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV Učencu se zaradi storjenih kršitev lahko izrečejo vzgojni ukrepi, ki so v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih za osnovne šole.

34


HIŠNI RED I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S Hišnim redom šola določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporabo šolskega prostora in organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče in druga pomembna določila, ki zagotavljajo varno in nemoteno poslovanje šole ter informiranost učencev, staršev in širšega okolja. 2. člen Organizacija pouka Šola organizira pouk, dneve dejavnosti, ekskurzije, tečaje in druge dejavnosti v skladu z veljavnimi normativi in standardi po predmetniku in urniku, ki ga sprejme z Letnim delovnim načrtom. 3. člen Prihajanje učencev in delavcev v šolo Učenci redno in točno obiskujejo pouk in druge dejavnosti šole. Učenci morajo biti v šoli najkasneje 5 minut pred pričetkom pouka ali druge dejavnosti. Učitelji prihajajo v šolo 15 minut pred dejavnostjo, ki jo izvajajo z učenci oziroma točno ob začetku drugih dejavnosti. 4. člen Odpiranje učilnic Za odklepanje in zaklepanje učilnic so zadolženi učitelji, ki poučujejo v njih. Učitelji odklenejo učilnice ob 7.35, preverijo njihovo stanje in morebitne okvare javijo v tajništvo ali hišniku.

II. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR 35


5. člen V šolski prostor OŠ Zbora odposlancev sodita obe šolski zgradbi, dvorišči ob šolski stavbi na Reški c. 3, prostor pod nadstreškom pri šolski stavbi na TZO in telovadnica na TZO 24, v času uporabe pa tudi športna igrišča pri Domu telesne kulture in stadion. III. POSLOVNI ČAS, DELOVNI ČAS IN URADNE URE 6. člen V času pouka je šolska stavba na TZO odprta od 6.00 do 20.00, šolska stavba na Reški cesti pa od 5.45 do 20.00 zaradi jutranjega varstva, v času počitnic pa od 7.00 do 15.00 oziroma po urniku, ki je obešen na vratih glavnega vhoda na TZO. Delovni čas delavcev šole se za vsako šolsko leto določi z Letnim delovnim načrtom. Uradne ure tajništva šole so vsak dan od 8.00 do 10.30 in od 12.00 do 14.00. 7. člen Zunanji obiskovalci ne smejo motiti pouka in drugih šolskih dejavnosti, ki jih šola izvaja z učenci. V nujnem primeru se lahko obrnejo na tajništvo šole. IV. NAČIN DOSTOPA OBISKOVALCEV V ŠOLO 8. člen Šola ima dve šolski stavbi. Na Reški cesti ( 1. triletje ) je vhod z dvorišča namenjen učencem 1. razreda, ki pridejo v jutranje varstvo, njihovim staršem in dobaviteljem. Glavni vhod pa je namenjen vsem učencem, strokovnim delavcem in drugim obiskovalcem. Na TZO se vstopa v šolsko stavbo skozi glavni vhod; stranski vhod lahko uporabljajo delavci šole.

36


9. člen Prihajanje v šolo in odhajanje iz šole Starši, ki spremljajo otroke v šolo, se praviloma od njih poslovijo v pritličju šolske stavbe na Reški cesti oziroma v mali avli stavbe na TZO. Starši učencev podaljšanega bivanja lahko pridejo po svojega otroka tudi v učilnico. Med poukom in odmori so odhodi učencev iz šole prepovedani. Dovoljeni so le izjemoma ob soglasju staršev in strokovnih delavcev šole. V popoldanskem času je vstop v šolo dovoljen za udeležence govorilnih ur, roditeljskih sestankov, interesnih dejavnosti, šolskih prireditev, tekmovanj in drugih dejavnosti s soglasjem vodstva šole. Učenci lahko pridejo v šolo tudi s kolesom. Za krajo in poškodbe koles, ki so parkirani pred šolo, šola ne odgovarja. V. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA IN ORGANIZACIJA NADZORA 10. člen Šolski prostor je namenjen izvajanju vzgojno – izobraževalnega dela in drugih dejavnosti v skladu z Letnim delovnim načrtom in v soglasju z vodstvom šole. Za organizacijo nadzora uporabe šolskega prostora je odgovorno vodstvo šole. VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ŠOLE 11. člen Nadzor V času pouka in drugih dejavnosti odgovarjajo za učence izvajalci dejavnosti. Na hodnikih, v jedilnicah, v odmorih, pred in po pouku izvajajo nadzor dežurni učitelji po načrtu dežurstva, ki ga šola sprejme z Letnim delovnim načrtom, velja pa od začetka pouka. V šolski stavbi na TZO vršijo nadzor tudi dežurni učenci, ki odklepajo in zaklepajo glavna vhodna vrata, ki so med poukom praviloma zaklenjena, 37


vpišejo vsakega obiskovalca, ugotovijo namen obiska in mu dajo ustrezne informacije. V šolski stavbi na Reški cesti so zaradi varnosti vrata od 8.00 do 11.15 zaklenjena. Odklepa in zaklepa jih dežurni učitelj. Vstopiti je možno po predhodni telefonski najavi v tajništvu. 12. člen Učenci so dolžni opozoriti dežurne učitelje na dogajanja, ki niso v skladu s hišnim redom. Dežurne učitelje, svetovalno službo, tajništvo in vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se v šoli dogaja kaj neobičajnega. Obvestilo je lahko ustno ali pisno. Učencu, ki bo podal obvestilo, lahko zagotovimo anonimnost. 13. člen Varnost učencev in zaposlenih zagotavljamo v skladu z zakoni in predpisi o varstvu pri delu in požarni varnosti. VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 14. člen Po šoli hodijo učenci v šolskih copatah. Učenci razredne stopnje se preobuvajo in preoblačijo na garderobnih prostorih pri učilnicah, učenci predmetne stopnje pa se sezuvajo v mali avli in čevlje odnesejo do svoje garderobne omarice, kamor jih z zgornjimi oblačili tudi shranijo. V telovadnici uporabljajo učenci športne copate, ki jih ne nosijo na prostem. 15. člen Reditelji Vsak oddelek določi tedensko dva reditelja, ki sta zadolžena za:  pred začetkom pouka sporočita učitelju odsotnost učencev od pouka,  skrbita za čistočo table in urejen ost učilnice,  prinašata malice in odnašata ostanke in embalažo v kuhinjo,  učitelja opozorita na morebitne poškodbe inventarja 38


16. člen V šoli spoštujemo pravice vseh učencev in delavcev šole. Drug do drugega imamo spoštljiv in strpen odnos. Učenci redno obiskujejo pouk in druge vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Med vzgojno – izobraževalnim delom veljata red in primerno vedenje, ki zajemata:  točnost pri prihajanju v šolo in k pouku, redno prinašanje šolskih potrebščin in sodelovanje pri pouku, ki omogoča uspešno učno – vzgojno delo.  V šolo je strogo prepovedano prinašanje nevarnih predmetov in kakršnihkoli pirotehničnih sredstev.  Učenci prihajajo k uram pouka točno, v primeru zamude pa potrkajo na vrata učilnice, pozdravijo, se opravičijo in navedejo vzrok zamujanja. Če 5 minut po začetku pouka učitelja ni v razredu eden od rediteljev to sporoči pomočnici ravnatelja ali tajništvu.  Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se zberejo po pouku v dogovorjeni učilnici, kjer jih čaka učitelj podaljšanega bivanja.  Sanitarije niso namenjene za druženje učencev; pazimo na čistočo in higieno, varčujemo z vodo, wc papirjem in brisačami ter po uporabi zapremo vrata sanitarij. 17. člen Med odmori se učenci zadržujejo v učilnicah in se pripravljajo na naslednjo šolsko uro ali pa se zadržujejo na hodniku, kjer imajo pouk. Reditelji po potrebi prezračijo učilnico. V učilnicah in po hodnikih se učenci ne podijo, prerivajo in spotikajo ter skrbijo za svoje zdravje in varnost. Vsak učenec zapusti svoj prostor urejen in pospravljen; za urejenost učilnice pa odgovarjajo reditelja in učitelj. Najdene predmete oddajo v tajništvo. 39


18. člen V šolo naj učenci ne nosijo dragocenih predmetov in večjih vsot denarja. Za svojo lastnino odgovarjajo učenci sami. Najdene predmete oddajo učenci v tajništvo, kjer lahko tudi dobijo izgubljene in pozabljene predmete, obutev in oblačila. Med poukom je prepovedana uporaba mobilnih telefonov, ki morajo biti ugasnjeni in spravljeni. Brez soglasja je prepovedano snemanje in predvajanje posnetkov. Če učenec ne upošteva prepovedi, mu strokovni delavec napravo vzame in mu jo vrne ob koncu pouka. V primeru večkratne kršitve odvzeto napravo strokovni delavec odnese v tajništvo, kjer jo lahko dobijo njegovi starši. 19. člen V šolskih prostorih, na šolskih prireditvah in v okviru šolskih dejavnosti je strogo prepovedano kajenje, uživanje alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc, prav tako je prepovedano prinašanje teh snovi v šolski prostor ali k dejavnostim, ki jih organizira šola. 20. člen V šoli so prepovedane vse oblike fizičnega in psihičnega nasilja. Učenci rešujejo spore s pogovori in s pomočjo strokovnih delavcev. Učenci imajo do šolske in druge lastnine odgovoren odnos. Namerno povzročeno škodo v šoli in na šolskih površinah poravna povzročitelj oziroma njegovi starši. 21. člen Prehrana Vsi obroki na razredni in predmetni stopnji so organizirani v skladu z dogovorjenim urnikom. Pred vsakim obrokom si učenci umijejo roke in pripravijo prtičke. Hrana se uživa na kulturen način in ob prisotnosti strokovnega delavca.

40


VIII. OBVEŠČANJE 22. člen Temeljno obveščanje učencev poteka preko šolskega radia, oglasnih desk v mali in veliki avli in preko razrednikov in drugih strokovnih delavcev. Starše in učence informiramo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, z razgovori, s telefonom, preko spletnih strani in s posredovanjem ustnih in pisnih obvestil. Za informiranost obiskovalcev v šoli na TZO skrbi tudi dežurni učenec v glavni avli.

IX. POSTOPKI OB NEZGODAH IN IZREDNIH RAZMERAH 23. člen Postopek ob nezgodi učenca V primeru nezgode prisotni strokovni delavec poskrbi za nudenje prve pomoči učencu in takoj obvesti vodstvo šole, tajništvo in starše. V primeru zahtevnejše poškodbe ali bolezenskega stanja obvestimo zdravstveni dom in poskrbimo za ustrezen prevoz učenca v ambulanto. Če je možno odpeljejo otroka k zdravniku starši, lahko tudi strokovni delavec, v hujših primerih pa pokličemo reševalno vozilo. O vsaki nezgodi v šolskem prostoru ali v okviru šolskih dejavnosti zapiše odgovorni strokovni delavec zapisnik o poškodbi. 24. člen Izredne razmere V izrednih razmerah šola deluje v skladu s pravili ravnanja v primeru požara ali potresa, ki so sestavni del Ocene varnosti in ogroženosti OŠ Zbora odposlancev.

41


X. KONČNE DOLOČBE 25. člen Kršitve hišnega reda V primeru kršitev Hišnega reda ukrepamo v skladu z Vzgojnim načrtom šole in Pravili šolskega reda. 26. člen Veljavnost hišnega reda Hišni red se prične uporabljati 01. 09. 2008, veljati pa začne naslednji dan po potrditvi na seji Sveta OŠ Zbora odposlancev.

42

Publikacija  

Publikacij

Publikacija  

Publikacij

Advertisement