Page 1

Ðîçêàæ³òü îíóêó

ON - LINE ÂÅÐÑ²ß 32 ñòîð. ÏÎÂÍÀ ÂÅÐÑ²ß ÆÓÐÍÀËÓ - 144 ñòîð.

Ëþòèé 3–4’2013

²ÒÀªÌÎ ÏÅÐÅÌÎÆÖß!

Ç̲ÑÒ

ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÈÊ .................................................................................................................................. 1

ÌÎ ÏÅÐÅÌÎÆÖß ª À Ò ! ²

ÏÐÎ ÂÑÅѲÒÍ²É ÄÅÍÜ ÖȲËÜÍί ÎÁÎÐÎÍÈ, ÂÑÅѲÒÍ²É ÄÅÍÜ ÊÎÒ²Â, ÂÑÅѲÒÍ²É ÄÅÍÜ ÏÈÑÜÌÅÍÍÈÊÀ, ̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ Æ²ÍÎ×ÈÉ ÄÅÍÜ, ÌÀÑËßÍÓ, ̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ËßËÜÊÀÐß ÒÀ ²Íز ÎÔ²Ö²ÉͲ ÒÀ ÍÅÎÔ²Ö²ÉͲ ÑÂßÒÀ ÁÅÐÅÇÍß ÂÈ ÌÎÆÅÒÅ ÐÎÇÏβÑÒÈ Ä²ÒßÌ. Ó ÄÎÁ²ÐÖ² ÂÈ ÇÍÀÉÄÅÒÅ ÎÏβÄÀÍÍß, ²Ðز, ÇÀÃÀÄÊÈ, Ö²ÊÀ² ÇÀÂÄÀÍÍß… ÓÏÎÐßÄÍÈÊ Ñ. ØÅÂ×ÓÊ Ó ÊÐÀ¯Í² ×ÀÑÒÈÍÈ ÌÎÂÈ ..................................................................................................................................... 17 ÌÎÂËÅÍͪ² ²ÃÐÈ ÄÎ ÒÅÌ «×ÈÑ˲ÂÍÈÊ», «ÇÀÉÌÅÍÍÈÊ», «ÏÐÈÑ˲ÂÍÈÊ» Ò.Ñ. ÌÀÐÊÎÒÅÍÊÎ, Â.Þ. ÎËÈÍÑÜÊÀ, Â×ÈÒÅ˲, Ì. ËÓÃÀÍÑÜÊ ÌÈ – ÊÍÈÃÎËÞÁÈ ................................................................................................................................................... 20 ÒÅÑÒβ ²ÊÒÎÐÈÍÈ, ÊÐÈÏÒÎÃÐÀÌÈ, ÑÊËÀÄÀÍÍß «ÏÀÂÓÒÈÍÎÊ» ÒÀ ÐÈÌ – ÒÀʲ ÇÀÂÄÀÍÍß Â×ÈÒÅËÜ ÌÎÆÅ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÒÈ ÍÀ ϲÄÑÓÌÊÎÂÈÕ ÓÐÎÊÀÕ ×ÈÒÀÍÍß Ã.Ä. Î˲ÉÍÈÊ, Ó×ÈÒÅËÜ, Ñ. ÑÈÍßÂÀ, ÊȯÂÑÜÊÀ ÎÁË. ÇÎØÈÒÎÂÅ ÑÂßÒÎ .................................................................................................................................................... 22 ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÀ˲ÃÐÀÔ²ß ÂËÀØÒÓÂÀËÀ ÁÀË ² ÇÀÏÐÎÑÈËÀ ÍÀ ÍÜÎÃÎ ÇÈØÈÒ Ó ÊÎÑÓ Ë²Í²Þ, ÇÎØÈÒ Ó Ê˲ÒÈÍÊÓ ÒÀ ÇÎØÈÒ Ó Ë²Í²Þ… Ñ.Î. ÑÀÍÒÀËÎÂÀ, Â×ÈÒÅËÜ, Ì. Êȯ ÊÐÎÊ ÄÎ ØÊÎËÈ ......................................................................................................................................................24 ÊÎÐÅÊÖ²ÉÍÎ-ÐÎÇÂÈÂÀËÜͲ ÇÀÍßÒÒß Â×ÈÒÅËß ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÕ ÊËÀÑ²Â Ç Ä²ÒÜÌÈ Ï²ÄÃÎÒÎÂ×ί ÃÐÓÏÈ Î.À. ÑÒÐÅËÜÍÈÊ, Ó×ÈÒÅËÜ, Ì. ÑÅËÈÄÎÂÅ, ÄÎÍÅÖÜÊÀ ÎÁË.

ɉɊɂȼȱɌȺɅɂ ȼɑɂɌȿɅə ɉɈɑȺɌɄɈȼɂɏ ɄɅȺɋȱȼ «ɅɂɋəɇɋɖɄɈȲ ɁɈɒ ȱ–ȱȱȱ ɋɌɍɉȿɇȱȼ ʋ 1 – ȽȱɆɇȺɁȱȲ» ȼȺɅȿɇɌɂɇɍ ȼȺɋɂɅȱȼɇɍ ɄɍɅȱɒ ȱɁ ɉȿɊȿɆɈȽɈɘ ȼ ɄɈɇɄɍɊɋȱ «ɌȼɈɊɑȱɋɌɖ ɈɋȼȱɌəɇ» ɍ ɇɈɆȱɇȺɐȱȲ «ɄȿɊɆȺɇɂɑ ɄɊȺȲɇɂ ɁɇȺɇɖ» ȾɂɊȿɄɌɈɊ ɒɄɈɅɂ ȼɈɅɈȾɂɆɂɊ ɋɌȿɉȺɇɈȼɂɑ ɆȿɅɖɇɂɑɍɄ ɌȺ ȲȲ ȼɂɏɈȼȺɇɐȱ. Ɇɂ ɉɊɂȯȾɇɍȯɆɈɋə ȾɈ ȼȱɌȺɇɖ ȱ ȻȺɀȺȯɆɈ ȼȺɅȿɇɌɂɇȱ ȼȺɋɂɅȱȼɇȱ ɉɈȾȺɅɖɒɂɏ ɌȼɈɊɑɂɏ ɁȼȿɊɒȿɇɖ.

-8-

Íàøå âèäàííÿ ìîæíà ïåðåäïëàòèòè ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè

Â²Ä ÎÄÍÎÃÎ ÄÎ ÄÅÑßÒÈ .........................................................................................................................................28 IJÒßÌ ÏÐÎ ÖÈÔÐÈ (ÇÀ ÏÐÎÃÐÀÌÎÞ «ÂÏÅÂÍÅÍÈÉ ÑÒÀÐÒ») ϲÄÃÎÒÓÂÀËÀ Ê. ÏÎ˲ÍßÊÀ

njǂǍǂǁnjLjƽǏNJDždž ǢNJǁǂLJǎ - 33597 Íàøå âèäàííÿ ìîæíà ïåðåäïëàòèòè ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè

-9-

rozkazhit onuku  

pupils, school

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you