Page 1

ON - LINE ÂÅÐÑ²ß – 31 ñòîð. ÏÎÂÍÀ ÂÅÐÑ²ß ÆÓÐÍÀËÓ – 128 ñòîð.

2323 -24’2013

ÅвÂÍÈÊÀ. ÅÍÜ

Ç̲ÑÒ

ÄÎ 200 в××ß Â²Ä ÄÍß ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÒÀÐÀÑÀ ØÅÂ×ÅÍÊÀ Ïîãîâîðèìî êð³çü â³êè ...................................................................................................................................................2

...................................................................... 2

ÊÀËÅÍÄÀÐ ÊËÀÑÍÎÃÎ ÊÅвÂÍÈÊÀ. ѳ÷åíü, 2014

.......................................................................3

Ïåðëèíè ìóäðîñò³. ÏÐÎ ÁÀÒÜʲÂÙÈÍÓ ÒÀ ÏÀÒвÎÒÈÇÌ. ......................................................................... 5

.......................................................................9

Óñëàâëåí³ ³ìåíà. 180 ÐÎÊ²Â Â²Ä ÄÍß ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß ÑÒÅÏÀÍÀ ÐÓÄÀÍÑÜÊÎÃÎ ................................. 6

ÍÄÆ? ....................................................... 16

Ñâÿòêóéìî ðàçîì. ÂÑÅѲÒÍ²É ÄÅÍÜ ÑͲÃÎÂÈÊÀ. ...........................................................................................8

ÕÈÑÍÈÖß Ã²ÐÍÈʲ ........................ 17

Äóõîâí³ ñâÿòèí³. ÄÅÍÜ ÕÐÅÙÅÍÍß ²ÑÓÑÀ ......................................................................................................10

.....................................................................18

Òàºìíèö³ òà ïðèïóùåííÿ. ×ÎÌÓ ÇÍÈÊËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÈ? ............................................................................11

....................................................................19

Ñâÿòêóéìî ðàçîì. ̲ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÎÁ²É̲Â. ...................................................................................... 12

.................................................................... 22

Äîâ³äêîâå áþðî. ×È ²ÑÍÓª ʲÒÊÀ, ÙÎ Ö²ÒÅ ÇÈÌÎÞ? .............................................................................13

.................................................................... 23

Ñâÿòêóéìî ðàçîì. ÄÅÍÜ ÑÎÁÎÐÍÎÑÒ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ ............................................................................................. 14

.................................................................... 27

Äî êàëåíäàðíî¿ äàòè. ÄÅÍÜ ÏÀÌ'ßÒ² ÃÅÐί ÊÐÓÒ ......................................................................................17

.....................................................................28

Ñâÿòêóéìî ðàçîì. ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ÏÎÆÅÆÍί ÎÕÎÐÎÍÈ. ..............................................................20

.....................................................................30

Áàòüê³âñüêà ñòîð³íêà. ÏÎ̲×ÍÈÊÈ Â×ÈÒÅËß ....................................................................................................24

.....................................................................31

Ö³êàâ³ áóâàëüùèíè. ²Ç ÆÈÒÒß Â²ÄÎÌÈÕ ËÞÄÅÉ ...........................................................................................25

.....................................................................32

Äî ñâÿòêîâîãî ñòîëó. ÇÈÌβ ÑÀËÀÒÈ .................................................................................................................26 Ïîì³ðêóé ....................................................................................................................................................................... 27 Ñòàâàéìî â êîëî ...........................................................................................................................................................28

³ä âîæàòî¿ äî çàñòóïíèêà ìåðà

Ñ쳺ìîñÿ ðàçîì ............................................................................................................................................................29

²ÐÈÍÀ ²ÂÀͲÂÍÀ ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ, ÏÐÎÉØËÀ É ØËßÕ Â²Ä ÂÈÕÎÂÀÒÅËß, ÑÒÀÐØί¯ ÂÎÆÀÒί, ¯ Â×ÈÒÅËß ÎÁÑËÓÃÎÂÓÞ×ί ÏÐÀÖ², ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ Ç ÂÈÕÎÂÍί ÐÎÁÎÒÈ, ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÃËÓÕ²ÂÑÜÊί ÑÏÅÖ²À˲ÇÎÂÀÍί ØÊÎËÈ-²ÍÒÅÐÍÀÒÓ ²-²²² ÑÒÓÏÅͲ ²ÌÅͲ Ì.². ÆÓÆÎÌÈ ÑÓÌÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÐÀÄÈ ÄÎ ÇÀÑÒÓÏÍÈÊÀ ̲ÑÜÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÈ Ç ÏÈÒÀÍÜ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÂÈÊÎÍÀÂ×ÈÕ ÎÐÃÀͲ ̲ÑÜÊί ÐÀÄÈ. ÊÅÐÓÞ×ÈÑÜ ÏÐÈÍÖÈÏÎÌ, ÙÎ ÃÎËÎÂÍÅ Ó ÆÈÒÒ² – ÍÅ ÂÈÇÍÀÍÍß, À ʲÍÖÅÂÈÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ, ÂÎÍÀ ÏÎ ÏÐÀÂÓ ÌÎÆÅ ÏÈØÀÒÈÑß ÑÂίÌÈ Ó×ÍßÌÈ, ÊÎËÈØͲÌÈ ÂÈÕÎÂÀÍÖßÌÈ ØÊÎËÈ-²ÍÒÅÐÍÀÒÓ, ßʲ ÇÀÐÀÇ Íàøå âèäàííÿ ìîæíà ïåðåäïëàòèòè ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè -90ÍÀÂ×ÀÞÒÜÑß Ó ÏÐÅÑÒÈÆÍÈÕ ÂÓÇÀÕ ÓÊÐÀ¯ÍÈ.

Íàøå âèäàííÿ ìîæíà ïåðåäïëàòèòè ç áóäü-ÿêîãî ì³ñÿöÿ ó áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³ çâ’ÿçêó Óêðà¿íè

-91-

Pozaklasnuy chas face gruden 2013  
Pozaklasnuy chas face gruden 2013  

Pozaklasnuy chas face gruden 2013