5 Ostrava Kamera Oko 2013

Page 1

5 OSTRAVA KAMERA OKO 2013

CATALOGUE > KATALOG

International Cinematographers Film Festival 27. 09. — 03.10. 2013
The Official Catalogue of the 5th Ostrava Kamera Oko International Cinematographers Film Festival Oficiální katalog 5. ročníku Mezinárodního filmového festivalu kameramanské tvorby Ostrava Kamera Oko print > tisk www.fizu.cz graphic design > grafická úprava Andrea Vacovská layout > sazba Marek Fanta © Kamera Oko 2013


Contents > Obsah Forewords > Předmluvy 04

Official Selection > Oficiální výběr 09 Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž 15 Encore 21 Contemporary Slovak Cinema > Současný slovenský film 29 Kinečko Presents > Kinečko uvádí 37 20 Years of the Lion for Cinematography > Dvacet let Lva za kameru 43 Special Screenings > Zvláštní uvedení 47 Eye on Music > Hudební oko 55 Works in progress 59

Staff and Acknowledgements > Štáb a poděkování 76 Indexes > Rejstříky 80

Masterclass: Robert Kirchhoff 63


This year’s film festival is special. Of course! It is the fifth year! But it is also special in a different, symbolic way. The catalogue marks this as it is, unlike in the previous years, black and white. The truth is that this year’s festival is special particularly due to the fact that never, in its short history, has culture been affected by such a huge reduction of public funding. Public funding, be it state or municipal, is the backbone of independent culture. This culture, which of course includes film festivals, thus has a (joyful!) obligation to serve the public as best as it can. This year it enhanced my need for questioning what is and what should a film festival be to serve the public in the best way. I had come upon a huge number of answers and I had thrown away many, and finally I adopted three of them: a festival should strive to bring the highest manifestations of film culture to the place where it is held and in this way establish a direct contact between the given place and the world elite and to prove that it’s possible “to touch the stars”, and at the same time provide the viewers with the best possible background and the widest possible choice. It should actively encourage and cultivate audiovisual literacy on two levels: firstly among the layman audience and secondly by further education of professionals. And last but not least, in its activities it should inspire cultural emancipation (this sounds awful) of the place where it is held – to create possibilities of cultural realisation, to contribute to practical education and formation of a local cultural management. This year’s festival has been affected by the central reduction of funding of culture. In this way the festival’s partners have made a stronger imprint onto its form, mainly thanks to their willingness to bear the biggest possible burden on their shoulders. In the first place it was the city of Ostrava; if it was not for their timely support, the festival would not have taken place this year at all. Other significant support came from the owners of cinemas Art, Luna and Minikino, which have been thoroughly modernised over the past few years; the associations of Mine Hlubina and The Lower Area of Vítkovice, which are preparing a cultural hub in the Mine Hlubina complex; the Stará Aréna club, which reopened last year; Enter Free Cinema film educational programme; and the Film Ostrava office, which is the very first regional film office in the Czech Republic. The festival has since its very beginning tried sincerely and by all possible means to be at their service. The festival’s truest viewers have also helped immensely. Their interest in advance sale of festival passes in the time when the festival was still being built rose dramatically and surpassed all expectations. Let me thank once again the Municipal Government of the city of Ostrava since this year it has provided a fundamental support for the festival, and the four women without whom these sentences would be just an idle talk: Andrea Vacovská, Tereza Benhartová, and particularly Anna Lísalová and Anna Kopecká. Jakub Felcman, Festival Director

04

Letošní ročník filmového festivalu je speciální. Samozřejmě, je to přece pátý ročník. Ale je speciální i jinak, symbolicky. To předznamenává i katalog, který je na rozdíl od předchozích let černobílý. Faktem ale je, že letošní ročník je speciální především kvůli tomu, že dosud nikdy v krátké historii tohoto festivalu nepostihl kulturu tak velký úbytek peněz z veřejné podpory. Veřejná podpora – ať státní či obecní – tvoří nezávislé kultuře páteř. Na tuto kulturu, a tedy i na filmové festivaly, to pochopitelně nakládá (radostný!) požadavek sloužit veřejnosti na co nejvyšší úrovni. Letos to ve mně jen posílilo potřebu stále dokola se tázat, co vlastně je a čím by měl filmový festival být, aby veřejnosti sloužil co nejlépe. Odpovědí jsem nacházel mnoho a mnoho jsem jich zahodil, ale nakonec jsem vzal za své tři z nich: Festival by měl do místa svého působení podle svých možností přinášet nejvyšší projevy filmové kultury, aby tím zprostředkovával přímý kontakt daného místa se světovou elitou a byl důkazem, že „dotknout se hvězd“ je možné, a zároveň poskytovat divákům co nejpříznivější zázemí a co nejširší nabídku. Měl by aktivně povzbuzovat a kultivovat audiovizuální gramotnost, a to na dvou stupních: zaprvé mezi laiky, za druhé dalším vzděláváním profesionálů. A nakonec by měl svou činností podněcovat kulturní emancipaci (zní to ale hrozně) místa svého působení – tvořit příležitosti ke kulturní realizaci, přispívat k praktickému vzdělávání a budování místního kulturního managementu. Letošní ročník byl zasažen centrálním úbytkem peněz v kultuře. Do jeho podoby se tím více otiskli partneři festivalu, především díky svojí ochotě nést maximální možnou tíhu na vlastních bedrech. Na prvním místě to bylo město Ostrava, bez jehož včasné podpory by letos festival vůbec nemohl proběhnout. Festivalu dále významně pomohli provozovatelé kin Art, Luna i Minikino, která se za poslední roky značně zmodernizovala, sdružení Provoz Hlubina i Dolní oblast Vítkovice, která připravují kulturní klastr v areálu Dolu Hlubina, klub Stará Aréna, který před rokem obnovil činnost, program filmového vzdělávání Enter Free Cinema i kancelář Film Ostrava, vůbec první regionální filmová kancelář v ČR. Od začátku existence tento festival dostupnými prostředky upřímně usiloval o to být jim k službám. Výrazným způsobem také pomohli nejvěrnější festivaloví účastníci. Zájem o předprodej akreditací v době, kdy se program stále teprve buduje, v letošním roce proti všemu očekávání vysoce vzrostl. Dovolte mi ještě jednou poděkovat Magistrátu města Ostrava, neboť v letošním roce byl pro festival zcela zásadní oporou, a čtyřem ženám, bez kterých by tyto věty byly jen takovým planým mluvením: Andree Vacovské, Tereze Benhartové, a zejména Anně Lísalové a Anně Kopecké. Jakub Felcman, ředitel festivalu


Five years ago when the Ostrava Kamera Oko festival was established as a part of Ostrava’s programme for candidacy for the European City of Culture 2015, many were not sure whether it will take hold. Although Ostrava did not win the title, the two eventful years of preparations brought incredible experiences and new culture values to the city, one of them undoubtedly being the festival. The festival is much more attractive for the viewers because it takes place in unusual screening venues – because of our industrial tradition there are countless such venues in Ostrava. The festival offers films connected to Ostrava, whether in plots or personalities – a significant role in creating the festival was played by the director Karel Reisz who was allegedly born and worked in our city. The first year of the festival also paid a tribute to Ostrava’s patriots – the actor and director Jan Kačer and the director Věra Chytilová. The festival is an annual international event focusing on the work of cinematographers and the propagation of Czech cinematographers in the world. It is also one of the reasons the festival is also propagating our city and I wish the festival many successful and interesting films and personalities who can testify that Ostrava is a place worth visiting. Petr Kajnar, Mayor of Ostrava

-

-

-

Petr Kajnar

05


The inspirational vision of the pioneers who founded the Ostrava Oko Festival five years ago has been rewarded again by this exciting programme of films and events. This tribute to the craft of cinematography continues to be enthusiastically supported by Imago, the world-wide Federation of Cinematographers of which the ACK, representing Czech artists, is playing an important role. The quality in archiving and restoring films is of fundamental importance to the creator of the image, the cinematographer. The dream of revitalizing this industrial site into a cultural centre is another year nearer completion. The opening of the art-house Film Club and the commissioning office of Film Ostrava marks an exciting advance in moving your city to the forefront of European film culture. For all lovers of film Black and White cinematography has a nostagical but real place in emotions. This theme for your Festival is especially evocative and inspirational for cinematographers as through lighting and composition the images can enhance the emotional experience of the audience. Imago congratulates the Ostrava Oko Festival on reaching the 5th anniversary. Your fascinating city has been truly placed on the world map for cinematographers thanks to the men and women of vision of five years ago. Congratulations also to them and those who support this important Festival. Nigel Walters, BSC President of IMAGO - European Federation of Cinematographers

06

Inspirativní vize těch, kteří před pěti lety založili festival Ostrava Kamera Oko, opět sklízí plody v podobě strhujícího filmového a odborného programu. Vzdávání holdu kameramanskému řemeslu se i nadále těší nadšené podpoře celosvětové federace kameramanů, v níž hraje AČK, zástupce českých umělců, významnou roli. Kvalita archivování a restaurování filmů je pro tvůrce obrazu, tedy kameramany, vysoce důležitá. Sen o revitalizaci industriální oblasti do podoby kulturního centra je o rok blíž svému dovršení. Otevření filmového klubu Studio Karel a zprovoznění filmové kanceláře Film Ostrava je velký pokrok na cestě k tomu zařadit Ostravu mezi přední města evropské filmové kultury. Černobílý film zaujímá v srdci všech milovníků filmu nostalgické, přesto však velmi důležité místo. Téma letošního festivalu je pro kameramany obzvlášť inspirativní, protože osvětlení a kompozice obrazu zesilují emocionální zážitek diváka. Imago blahopřeje festivalu Ostrava Kamera Oko k 5. výročí jeho existence. Fascinující město Ostrava se definitivně stalo součástí světové mapy kameramanů díky předvídavosti organizátorů před pěti lety. I jim patří naše gratulace, stejně jako všem těm, kdo tento významný festival podporují. Nigel Walters, BSC prezident Evropské federace kameramanů IMAGO


As the President of the Association of Czech Cinematographers I received two pieces of good news this year. The first is that the organisers of Ostrava Kamera Oko managed to gather enough funds for this – I think I can safely say prestigious – international festival to continue and build upon its successful start. It means Ostrava will be mentioned during international filmmakers’ gathering as a centre of their interest, as an important showcase of cinematographers’ films. Thanks to the efforts of our association to promote the festival and thanks to the guests and the personalities of world culture who visited our festival and appreciated and with enthusiasm promoted not only the industrial look of Ostrava, the festival has gained a good reputation. The second piece of good is new is that Ostrava Kamera Oko won a prestigious award, the special mention of the Andrej N. Stankovič award for dramaturgy. It proves that the International Cinematographers Film Festival is not only an international event but it also bears fruits at home. The fame of Ostrava thus rises also in the Czech filmmaking industry. After all our festival is the only festival that won the award. It means that our dramaturges and programme directors are good at their work and need more support. The programme composition of the festival is quite distinct and attracts more and more viewers not only from Ostrava, but also from other parts of the republic. I wish this year’s Ostrava Kamera Oko successful screenings, clear picture, joyful projectionists and satisfied audiences. Films are stories that should connect people and that is also a precondition for humanism. Film is the strongest and most effective of all media. The cinematographers are the eyes of all films.

Jako prezident Asociace českých kameramanů jsem se letos dozvěděl dvě dobré zprávy. První je, že se organizátorům festivalu Ostrava Kamera Oko opět podařilo sehnat dostatek finančních prostředků, aby mohl tento, dnes již mohu říci prestižní mezinárodní filmový festival, pokračovat ve svém dosud úspěšném rozjezdu. Město Ostrava tak bude dále skloňováno při mezinárodních setkáních filmařů jako centrum jejich zájmu, jako významná přehlídka kameramanských filmů. Festival si již vydobyl poměrně silné jméno, především zásluhou usilovné propagátorské činnosti naší kameramanské Asociace a také díky pozvaným hostům a osobnostem světové kultury, kteří festival v minulých ročnících navštívili a nejen industriální look Ostravy s nadšením ocenili a veřejně propagovali. Druhou výbornou zprávou pro mne bylo to, že festival Ostrava Kamera Oko získal letošní prestižní ocenění, Zvláštní uznání „Ceny Andreje N. Stankoviče“ za kvalitní dramaturgii. Je to důkaz, že Mezinárodní filmový festival kameramanských filmů není jen počinem mezinárodního významu, ale že své kulturní ovoce nese rovněž doma. Sláva Ostravy tak roste i v domácích filmařských kruzích. Vždyť takové ocenění zatím dostal pouze tento festival. Svědčí to o tom, že dramaturgové festivalu dělají svou práci dobře a potřebují více podporovat. Dramaturgický vzhled festivalu je výrazný a přitahuje stále více a více diváků ostravských, ale i přespolních, dojíždějících na festival Pendolinem. Přeji novému ročníku festivalu Ostrava Kamera Oko úspěšné projekce, ostrý obraz, veselé promítače a spokojené diváky. Film, to jsou příběhy, které by měly lidi spojovat, což je předpokladem jeho humanistického poslání. Film je médium ze všech médií nejsilnější a nejúčinnější. Kameramani jsou OKEM všech filmů.

Marek Jícha, ACK President of Association of Czech CinemaMarek Jícha, AČK tographers prezident Asociace českých kameramanů

07Official Selection > Oficiální výběr Pavel Rémon Kostomarov Fromont LA ДОЛГАЯ FOLIE СЧАСТЛИВАЯ ALMAYER Almayer`s Folly ЖИЗНЬ A Long Almayerovo and Happy šílenstvíLife Dlouhý 01 šťastný život 10

Renato Berta Apichatpong O GEBO E A SOMBRA Weerasethakul Gebo and MEKONG the Shadow HOTEL Gebo a stín 02 11

Stéphane Fontaine JIMMY P. 12

José Magro MAHJONG 13

Daniele Ciprì SALVO 14

> 09


Pavel Kostomarov ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

Russia > Rusko, 2013, 77 min.

contact > kontakt Films Boutique,

Pavel Kostomarov’s selected

director > režie Boris Khlebnikov

Köpenicker Strasse 184, Berlin,

filmography > vybraná filmografie

DoP > kamera Pavel Kostomarov

Deutschland, tel.: +49 3069 537 850,

2013 Ulitsa Tarkovskogo / 2012 Poka

script > scénář Alexander Rodionov,

valeska@filmsboutique.com,

noch ne razluchit / 2012 Anton tut

Boris Khlebnikov

www.filmsboutique.com

ryadom / 2012 Dur d’être Dieu

cast > hrají Alexander Yatsenko,

/ 2010 Kak ya provel etim letom

Anna Kotova, Vladimír

/ 2007 La mère / 2007 Prostye

Korobeinikov, Sergej Nasedkin

veshchi / 2004 Mirnaya zhizn / 2003 Progulka

A LONG AND HAPPY LIFE A city boy turned farmer decides to help his fellow villagers’ plight to protect their land from the state. But getting caught up in someone else’s fight could end up costing him everything. Powerful modern storytelling from the director of Free Floating (2006), Help Gone Mad (2009) and Roads to Koktebel (2003). Sascha lives in a village on the Kola Peninsular in northern Russia and dedicatedly manages what is left of an old collective farm. He gets on well with his farm workers who re-

spect him and also tolerate his more or less clandestine love-affair with Anya, a secretary at the local government office. But then Sascha is suddenly faced with a dilemma: the district’s self-seeking administrators, none of whom could be termed squeamish, offer him a lucrative deal for the farm. In legal terms, Sascha doesn’t have much of a leg to stand on since his lease on the farm was only agreed with a handshake. The pressure mounts, and even more so when his employees convince

him to stand firm. Against the backdrop of a landscape exposed to the elements, this unflinching man’s destiny takes its course. In this tragedy of a decent man who refuses to surrender to a quagmire of greed and corruption risks everything that is dear to him, director Boris Khlebnikov develops a story from rural Russia into an existential human drama. <

DLOUHÝ ŠŤASTNÝ ŽIVOT Původně městský člověk, který se stal hospodářem, se rozhodne pomoci ostatním vesničanům bránit jejich půdu před státem. Rozhodnutí pustit se do cizího boje ho však může stát všechno. Působivé moderní vyprávěčství režiséra filmů Volný styl (2006), Sumasšedšaja pomošč (Není pomoc jako pomoc, 2009) a Koktebel (2003). Saša žije ve vsi na severoruském poloostrově Kola a oddaně řídí to, co zbylo ze starého družstevního statku. Se zaměstnanci

vychází dobře, všichni ho respektují a tolerují jeho víceméně utajovaný milostný poměr se sekretářkou místního úřadu Annou. Znenadání je Saša postaven před dilema: oblastní prospěchářští úředníci, rozhodně žádné citlivky, mu nabídnou lukrativní obchod. Z právního hlediska se Saša nemá o co opřít, jelikož jeho smlouva na pronájem statku byla stvrzena pouhým potřesením ruky. Tlak na něj se ještě zvyšuje, když ho zaměstnanci přesvědčují, aby se nenechal zlomit. Na pozadí kra-

jiny vystavené přírodním živlům nabírá osud tohoto nebojácného muže svůj směr. V tragédii slušného člověka, který se odmítá podvolit chamtivosti a korupci a riskuje tak všechno, co je mu drahé, rozvíjí režisér Boris Chlebnikov příběh z ruského venkova do existenciálního lidského dramatu. <

10

Oficiální výběr

Official Selection


Renato Berta O GEBO E A SOMBRA

Portugal, France > Portugalsko,

contact > kontakt Pyramide

Renato Berta’s selected filmography

Francie, 2012, 95 min.

International, 5 rue du Chevalier

> vybraná filmografie

director > režie Manoel de Oliveira

de Saint George, 75008 Paris, France,

2012 Asfouri / 2012 Un enfant

DoP > kamera Renato Berta script

tel.: +33 142 960 220, fax: +33 140

de toi / 2012 Lullaby to My Father

> scénář Manoel de Oliveira podle

200 551, ilaria@pyramidefilms.com,

/ 2010 Belleville Tokyo / 2010 Noi

divadelní hry / based on the

www. pyramidefilms.com

credevamo / 2009 Dowaha / 2005

theatre play by Raul Brandão cast

Ces rencontres avec eux (Quei loro

> hrají Michael Lonsdale, Claudia

incontri) / 2005 Le Promeneur du

Cardinale, Jeanne Moreau, Ricardo

champ de Mars / 2003 Pas sur la

Trêpa, Leonor Silveira, Luís Miguel

bouche / 2001 Éden / 2000 Merci pour le chocolat / 1999 Kadosh / 1997

Cintra

On connait la chanson / 1990 Milou en mai

GEBO AND THE SHADOW Despite his age and general weariness, Gebo keeps on working as an accountant to provide for his family. He lives with his wife, Doroteia, and his daughter-in-law, Sofia, but it is the absence of João, son and husband, that worries them. Gebo seems to be hiding something, especially to Doroteia, who is anxiously waiting to see her son again. Sofia is also waiting for her husband to come home, and yet she fears him. All of a sudden, João arrives and everything changes. An adaptation of a stage play by the Portuguese

modernist Raul Brandão, Gebo and the Shadow details a family on the verge of a long-time-coming collapse. When asked by a friend why he did not do a film on poverty, Manoel de Oliveira replied, that such a film would be extremely hard to direct, unless it would be a documentary where he could show different cases of poverty. And then he remembered Raul Brandão’s play, Gebo e a Sombra, which deals with poverty and honesty and the film was made. <

GEBO A STÍN Přes pokročilý věk a celkovou vyčerpanost pracuje Gebo i nadále jako účetní, aby zaopatřil rodinu. Žije se ženou Doroteiou a snachou Sofií a všechny je znepokojuje nepřítomnost jejich syna a manžela Joãa. Zdá se však, že Gebo něco skrývá, především před Doroteiou, která úzkostlivě doufá v synův návrat. I Sofia čeká, až se manžel vrátí domů, ale současně z něj má strach. Z ničeho nic se João vrací a všechno se změní. Gebo a stín je adaptace divadelní hry portugal-

ského modernisty Raula Raul Brandãa. Detailně líčí rodinu na pokraji dlouho hrozícího zhroucení. Manoel de Oliveira jednou na otázku svého přítele, proč nenatočí film o bídě, odpověděl, že takový film by bylo nesmírně těžké režírovat. Ledaže by se jednalo o dokument, v němž by mohl ukázat různé případy bídy. Jenže potom si vzpomněl na hru Raula Brandãa Gebo a stín, pojednávající o bídě a poctivosti, a film byl na světě. < Oficiální výběr

Official Selection

11


Stéphane Fontaine JIMMY P.

France, USA > Francie, USA,

contact > kontakt Film Distribution

Stéphane Fontaine’s selected

2013, 117 min.

Artcam, Rašínovo nábřeží 6,

filmography > vybraná filmografie

director > režie Arnaud Desplechin

128 00 Praha, Česká republika,

2012 De rouille et d’os / 2011 Un

DoP > kamera Stéphane Fontaine

tel.: +420 221 411 619, fax: +420 221

amour de jeunesse / 2010 The Next

script > scénář Arnaud Desplechin,

411 699, alena.vokounova@artcam.cz,

Three Days / 2010 L’autre Dumas

Kent Jones, Julie Peyr cast > hrají

www.artcam.cz

/ 2009 Un prophète / 2009 Espion(s)

Benicio del Toro, Mathieu Amalric,

/ 2008 What Just Happened / 2007

Gina McKee, Larry Pine, Joseph

Talk to Me / 2006 Je m’appelle

Cross

Élisabeth / 2006 Selon Charlie / 2005 De battre mon cœur s’est arrêté / 2004 Comme une image / 2003 Léo, en jouant «Dans la compagnie des hommes»

JIMMY P. At the end of World War II, Jimmy Picard, a Native American Blackfoot who fought in France, is admitted to Topeka Military Hospital in Kansas – an institution specializing in mental illness. Jimmy suffers from numerous symptoms: dizzy spells, temporary blindness, hearing loss … and withdrawal. In the absence of any physiological causes, he is diagnosed as schizophrenic. Nevertheless, the hospital management decides to seek the opinion of Georges Devereux, a French anthropologist, JIMMY P. Na konci druhé světové války přijme vojenská nemocnice ve městě Topeka ve státě Kansas specializující se na duševní onemocnění Černonožce Jimmyho Picarda, který bojoval ve Francii. Jimmy trpí řadou symptomů: chvilkovými závratěmi, dočasnou slepotou, ztrátou sluchu… a uzavřeností. Žádné fyzické příčiny nejsou zjištěny a pacient je diagnostikován jako schizofrenik. Vedení nemocnice se přesto rozhodne požádat o názor francouzského antropologa, psychoanalytika a odbor-

12

Official Selection

psychoanalyst and specialist in Native American culture. Jimmy P. (Psychotherapy of a Plains Indian) tells the story of the encounter and developing friendship between two men who would never normally have met, and who appear to have nothing in common. Together, they embark on an exploration of Jimmy’s memories and dreams, an experiment they conduct like a couple of detectives, with an ever-growing complicity. < níka na kulturu původních obyvatel Ameriky Georgese Devereuxe. Jimmy P. (Psychoterapie prérijního indiána) vypráví o setkání a následném přátelství mezi dvěma muži, kteří zdánlivě nemají nic společného a kteří by se za běžných okolností nikdy nesetkali. Společně začnou zkoumat Jimmyho vzpomínky a sny a jako dva detektivové se experimentu oddávají čím dál víc. <

Oficiální výběr


José Magro MAHJONG

Portugal > Portugalsko,

contact > kontakt Portuguese Short

José Magro’s selected filmography >

2013, 36 min.

Film Agency Curtas Metragens CRL

vybraná filmografie

director > režie João Rui Guerra da

Auditório Municipal, Pr República

2012 Teles / 2011 Zulmiro de

Mata, João Pedro Rodrigues DoP >

4480-715 Vila do Conde, Portugal,

Carvalho / 2010 Caminho

kamera João Rui Guerra da Mata,

tel.: +351 252 646 683, fax: +351 252

João Pedro Rodrigues script > scénář

638 027 agencia@curtas.pt,

João Rui Guerra da Mata, João Pedro

www.curtas.pt/agenci

Rodrigues cast > hrají João Pedro Rodrigues, João Rui Guerra da Mata, Anne Pham

MAHJONG Varziela, Vila do Conde, the largest Chinatown in Portugal. A man wearing a hat and a missing woman. A high-heeled shoe, a blonde wig and a Chinese dress. The confrontation between the East Wind and the Red Dragon; the cardinal points switched as in an ultimate Mahjong game. Directors’ statement: “Mahjong perpetuates the Asian theme of the films we started to make together in 2007, with the short film China, China, shot in MarMAHJONG Varziela, Vila de Conde, největší čínská čtvrť v Portugalsku. Muž v klobouku a nezvěstná žena. Bota s vysokým podpatkem, blonďatá paruka a čínské šaty. Střet mezi Východním větrem a Červeným drakem, výměna pozic jako v čínské hře madžong. Slovo režisérů: „Mahjong zachovává asijskou tématiku našich předchozích filmů – krátkometrážního filmu China, China (2007), který se natáčel v etnicky nejpestřejší části Lisabonu Martim

tim Moniz, the most multicultural area of Lisbon, then the short Red Dawn (2011), and finally the feature The Last Time I Saw Macao (2012), these last two shot mainly in Macao. If The Last Time I Saw Macau was a documentary about an imaginary place, Mahjong is the imagination of a real place.” <

Moniz, krátkometrážního filmu Alvorada Vermelha (2011) a celovečerního snímku Poslední cesta do Macaa (2012), které se natáčely převážně v Macau. Byl-li film Poslední cesta do Macaa dokumentem o pomyslném místě, tak Mahjong je představou skutečného místa.“ <

Oficiální výběr

Official Selection

13


Daniele Ciprì SALVO

Italy, France > Itálie, Francie,

contact > kontakt Films Distribution,

Daniele Ciprì’s selected filmography

2013, 104 min.

36 rue du Louvre, 75001 Paris,

> vybraná filmografie

director > režie Fabio Grassadonia,

France, tel.: +33 153 103 399, fax: +33

2013 Un amato funerale / 2012 Bella

Antonio Piazza DoP > kamera

153 103 398,

addormentata / 2012 È stato il figlio

Daniele Ciprì script > scénář Fabio

sanam@filmsdistribution.com,

/ 2012 Un tango prima di tornare

Grassadonia, Antonio Piazza cast >

www.filmsdistribution.com

/ 2010 La pecora near / 2009 Vincere

hrají Saleh Bakri, Sara Serraiocco,

/ 2006 Mare nero / 2003 Il ritorno

Luigi Lo Cascio, Mario Pupella

di Cagliostro / 2002 Angela / 2000 Sud Side Stori / 1997 Tano da morire / 1996 Il Manocchio

SALVO A hit man for the Sicilian Mafia, Salvo is solitary, cold and ruthless. When he sneaks into a house to eliminate a man, he discovers Rita, a young blind girl who powerlessly stands by while her brother is assassinated. Salvo tries to close those disturbing eyes, staring at him yet unseeing. Something impossible happens. Rita’s eyes see for the first time. Salvo decides to spare her life. From then on, these two beings, both haunted by the world they belong to, are linked to each other forever. < SALVO Nájemný vrah Salvo, pracující pro sicilskou mafii, je samotářský, chladný a bezcitný. Když se vkrade do domu s cílem odstranit člověka, narazí na slepou dívku Ritu, jež je přítomna vraždě svého bratra. Salvo se pokusí ty zneklidňující oči, které na něj upřeně hledí, ač ho nevidí, zavřít. Stane se nemožné. Rita poprvé v životě uvidí. Salvo se ji rozhodne ušetřit. Od té chvíle jsou obě tyto bytosti, pronásledované světem, ve kterém žijí, nerozlučně spjaty. <

14

Official Selection

Oficiální výběr


Short Film Competition > Krátkometrážní soutěž Laco Rémon Janošťák Fromont LA HOMO FOLIE CIRIS ALMAYER 16 Almayer`s Folly Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Marek Bartoš Weerasethakul KNIHA O PLÁNU HOTEL A Book about MEKONG a Plan 02 17

Jakub Mahdal KORESPONDENCE Correspondence 18

Paľo Hedmeg STARÉ TEHLY Old Bricks Staré cihly 19

Ondřej Hudeček YEARS 20

Only short films (up to 60 minutes) made after January 1, 2012 can compete in the Best Cinematography Short Film Competition. The jury of the Short Film Competition will award the director of photography of the winning picture with the Ostrava Kamera Oko Best Short Film Award. The Jury may also award the Special Mention of the Jury.

Do Krátkometrážní soutěže mohou být přihlášeny krátké filmy (do 60 minut), které vznikly po 1. 1. 2012. Porota udělí v sekci Krátkometrážní soutěž Cenu Ostrava Kamera Oko za nejlepší kameru. Porota navíc může udělit Zvláštní uznání poroty.

> 15


Laco Janošťák HOMMO CIRIS

Slovakia > Slovenská republika,

contact > kontakt Almostar v.o.s.,

Laco Janošťák’s selected

2013, 21 min.

SNP 14 914 51, Trenčianske Teplice,

filmography / vybraná filmografie

director > režie Jana Mináriková

Slovakia, tel.: +421 903 925 019,

2013 Exitus / 2013 13. poschodie

DoP > kamera Laco Janošťák script

www.almostar.sk

/ 2012 The Coat / 2012 Až do mesta

> scénář Jana Mináriková cast > hrají

Aš (second camera) / 2011 Interview

Peter Šimun

/ 2011 Neviditeľný nepriateľ / 2011 25 km 2 / 2009 Lives for Sale / 2009 Návod na použitie

HOMO CIRIS Homo ciris is a stylized portrait of a man working for a company that breeds aquarium fish. He is so fascinated with the fish that he decides to become one of them. Does it sound weird? Why shouldn’t one make his dream come true? < HOMO CIRIS Film Homo ciris je stylizovaný portrét člověka zaměstnaného ve velkochovu akvarijních rybiček, kterého ryby okouzlují natolik, že se rozhodne stát se jednou z nich. Zvláštní? Proč si nesplnit vlastní sen? <

16

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž


Marek Bartoš KNIHA O PLÁNU

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Divadelní fakulta,

Marek Bartoš’s selected filmography

2012, 33 min.

Akademie múzických uměn, Karlova

/ vybraná filmografie

director > režie Petra Tejnorová

26, 11665 Praha 1, Česká republika,

2012 Kniha o plánu

DoP > kamera Marek Bartoš

barus@artsmanagement.cz,

script > scénář Petra Tejnorová,

www.damu.cz

Antonín Šilar cast > hrají Tonda Tran Huong Ly

A BOOK ABOUT A PLAN Unlike a traditional road movie, the film A Book about a Plan can be regarded as an original “walker story” linked with the motive of death. An eleven-year-old boy turns into a man – a killer – and set out for his almost lonely walk. The journey gradually loses its contours of a wandering through a real space-time and becomes more of a symbolic pilgrimage or a film variation of a killer Bildungsroman. When battling for survival in wilderness, the boy, who is both a killer and a strategist, fo-

llows The Art of War, a two and half thousand year old Chinese book written by Sun Tzu, as well as his peculiar, almost surreal interpretation of reality. <

KNIHA O PLÁNU Na rozdíl od tradičního žánru road movie lze čínskou Knihou o válečném umění Mistra Suna, film Kniha o plánu považovat za osobitý „cho- ale i svébytnou, až surreální interpretací redecký příběh“ s nádechem smrti. Jedenácti- ality. < letý chlapec se proměňuje v muže – zabijáka a vydává se na svůj téměř osamělý pochod krajinou. Tato cesta postupně ztrácí kontury pouti reálným časoprostorem, a stává se spíše symbolickou poutí či filmovou obdobou vražedného Bildungsromanu. Chlapec – zabiják a stratég – se při svém boji o přežití v divoké přírodě řídí nejen dva a půl tisíce let starou Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

17


Jakub Mahdal KORESPONDENCE

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Soukromá vyšší

Jakub Mahdal’s selected

2013, 4 min.

odborná škola filmová v Písku,

filmography > vybraná filmografie

director > režie Erik Richard H.

Lipová alej 2068, 397 01 Písek,

2013 Houbičky / 2013 Můj den

DoP > kamera Jakub Mahdal script

svosf@filmovka.cz, www.filmovka.cz

/ 2013 Úpis / 2013 Dýmka

> scénář Erik Richard H. cast >

/ 2013 Věřím, že mohu snít / 2013

hrají Petra Čepková, Rostislav Rod

Euphonix: False / 2013 ISUA: Ptám

Kodesh, Lenka Šimůnková, Achab

se dál / 2012 Flattus: Hoříš / 2011

Haidler

Příprava na Vánoce

CORRESPONDENCE Dark clouds are gathering over Kafkaesque Prague. An ill mother receives a strange letter that makes her think about consequences of her approaching death. Is it just a feverish nightmare or a vision of inevitable future that will affect her daughter? Film was created as an “exterior project” of the 2nd class of Independent Film College in Písek. The shooting took place in the centre of Prague, for three days, with limited crew and only using natural light. < KORESPONDENCE Nad kafkovskou Prahou se stahují temná mračna. Nemocná matka dostane záhadný dopis, který ji donutí k přemítání nad důsledky blížící se smrti. Je to jen horečnaté blouznění, nebo předzvěst neodvratné budoucnosti pro její dceru? Film vznikl jakožto „exteriérové cvičení“ 2. ročníku Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku. Natáčení probíhalo tři dny v centru Prahy, s minimálním štábem a výhradně za použití přirozeného světla. <

18

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž


Paľo Hedmeg STARÉ TEHLY

Slovakia > Slovensko, 2012, 30 min.

contact > kontakt Filmová a televízna

Paľo Hedmeg’s selected filmography

director > režie Maxim Melnyk

fakulta VŠMU, Svoradova 2, 813 01

> vybraná filmografie

DoP > kamera Paľo Hedmeg script

Bratislava, Slovakia,

2012 Revizori / 2012 Happy3Friends

> scénář Maxim Melnyk cast > hrají

biskupicova@vsmu.sk,

/ 2008 Sam

Ivo Heller, Igor Hrabinský, Ivan

www.ftf.vsmu.sk

Paluch, Zuzana Cigánová

OLD BRICKS A tragicomic story of lost hope at end of life and which was found again with the help of old bricks and music… < STARÉ CIHLY Tragikomický příběh o ztrátě jistot na konci života, které byly znovu objeveny skrz staré cihly a hudbu… <

Krátkometrážní soutěž

Short Film Competition

19


Ondřej Hudeček YEARS

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Filmová a televizní

Ondřej Hudeček’s selected

2012, 4 min.

fakulta Akademie múzických umění

filmography > vybraná filmografie

director > režie Ondřej Hudeček

v Praze, Smetanovo nábřeží 2,

2012 Karaoke / 2012 Framed / 2011

DoP > kamera Ondřej Hudeček

116 65 Praha , Česká republika, tel.:

Maraton / 2011 Detective / 2011

script > scénář Ondřej Hudeček

+420 234 244 311, fax: +420 234

O-Ring

244 363, vera.hoffmannova@famu.cz, www.famu.cz

YEARS For many years, a bunch of guys has been getting together every week for their regular Sunday football match. < YEARS Již mnoho let se parta kamarádů pravidelně schází na nedělním fotbalovém zápase. <

20

Short Film Competition

Krátkometrážní soutěž


Encore Hélène Louvart L’AGE ATOMIQUE Atomic Age 22

Hélène Louvart LES APACHES Apaches Apači 23

Benoît Debie SPRING BREAKERS 26

Diviš Marek ZUZANA MICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT Zuzana Michnová: Just the Right Kind of Famous 27

Eric Gautier LE CAPITAL Capital Kapitál 24

Michal Englert THE CONGRESS Futurologický kongres 25

> 21


Hélène Louvart L’AGE ATOMIQUE

France > Francie, 2012, 67 min.

contact > kontakt Film Distribution

director > režie Héléna Klotz DoP

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

> kamera Hélène Louvart script >

Praha, Česká republika, tel.: +420

scénář Héléna Klotz cast > hrají

221 411 619, fax: +420 221 411 699,

Eliott Paquet, Dominik Wojcik,

alena.vokounova@artcam.cz,

Niels Schneider, Mathilde Bisson,

www.artcam.cz

Clémence Boisnard

ATOMIC AGE Victor and Rainer go out on Saturday night to have some fun in the centre of Paris. When wandering through the city and visiting night clubs, they encounter numerous disappointments. Street fights, girls’ rejections, long dialogues. Facing their disillusionment, they leave the city before the dawn and find peace in the moon-lit forest and new desires. A new day is born from their friendship. This story about adolescence, Rimbaudian night rambles and youth combines sadness, euphoria, ATOMIC AGE Victor a Rainer se v sobotu večer vydávají za zábavou do centra Paříže. Při potulkách městem a nočními kluby střídá jedno setkání (a zklamání) druhé. Pouliční bitky, odmítnutí ze strany dívek, dlouhé rozhovory. Tváří v tvář deziluzi opouštějí nad ránem město a docházejí konečně klidu uprostřed lesa, ve svitu měsíce a nově objevené touhy. Z jejich přátelství se rodí nový den. Příběh o dospívání, rimbaudovských nočních toulkách a mládí, ve kterém se potkává smutek, euforie, melan-

22

Encore

melancholy as well as lightheartedness. The French director Héléna Klotz received the Jean Vigo Award for the best French debut film in 2012. <

cholie a bezstarostnost. Francouzská režisérka Héléna Klotzová za svůj film získala Cenu Jeana Viga pro nejlepší francouzský debut roku 2012. <


Hélène Louvart LES APACHES

France > Francie, 2013, 82 min.

contact > kontakt Film Distribution

director > režie Thierry de Peretti

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

DoP > kamera Hélène Louvart script

Praha, Česká republika, tel.: +420

> scénář Benjamin Baroche, Thierry

221 411 619, fax: +420 221 411 699,

de Peretti cast > hrají François-Joseph

alena.vokounova@artcam.cz,

Cullioli, Aziz El Addachi, Hamza

www.artcam.cz

Mezziani, Joseph Ebrard, Maryne Cayon

APACHES Summer, south of Corsica. While thousands of tourists invade beaches, camps and clubs, five teenagers from Porto Vecchio just hang out. One evening they break into an unoccupied luxury mansion and spend the night there. Before they leave, they steal a few valueless things and two pairs of designer jeans. When the owner of the mansion returns from Paris, she reports that to her friend, a local boss man…

The film was premiered at the Cannes 2013 Film Festival in the Directors’ Fortnight section and at the international festival Fresh Film Fest 2013, where it was awarded with the main prize. <

APAČI Léto. Jižní Korsika. Zatímco tisíce turistů okupují pláže, kempy a kluby, pět teenagerů z Porta Vecchia se jen tak poflakuje. Jednou večer se vloupají do neobydlené luxusní vily, kde se rozhodnou strávit noc. Než odejdou, ukradnou pár bezcenných věcí a dvoje značkové džíny. Když se majitelka vily vrátí z Paříže, ohlásí krádež svému známému, místnímu bossovi… Film měl premiéru na letošním festivalu v Cannes v sekci Quinzaine des Réalisateurs a na Mezinárodním filmovém festivalu Fresh Film Fest 2013 získal hlavní cenu. < Encore

23


Eric Gautier LE CAPITAL

France > Francie, 2012, 114 min.

contact > kontakt Film Distribution

director > režie Costa-Gavras DoP >

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

kamera Eric Gautier script > scénář

Praha, Česká republika, tel.: +420

Karim Boukercha, Costa-Gavras

221 411 619, fax: +420 221 411 699,

cast > hrají Gad Elmaleh, Gabriel

alena.vokounova@artcam.cz,

Byrne, Natacha Régnier, Céline

www.artcam.cz

Sallette

CAPITAL Capital is a political thriller that takes us into the highest financial circles during the global financial crisis. It tells the story of the unstoppable rise of Marc Tourneuil (Gad Elmaleh), a humble servant of Capital that becomes an undisputed master. As the new director of the largest European banks Phenix, Marc is able to overcome all the difficulties of high financial policy – necessary layoffs, a violent takeover attempt by U.S. clients and intrigues coming from his colleagues and sub-

ordinates. But what price one has to pay for such a victory? It is an age-old story about the influence of power and money. The film was made by rebellious French director Costa-Gavras. The filmmaker says about the topic: “This film concerns us all. It shows a position with no escape. Every day we wake up with a question – How can we please the market? The financial market now resembles a sick patient who needs to be constantly nurtured and comfor-

KAPITÁL Politický thriller Kapitál nás zavádí do prostředí nejvyšších finančních kruhů v době světové finanční krize. Vypráví příběh o nezastavitelném vzestupu Marca Tourneuila (Gad Elmaleh), poníženého sluhy Kapitálu, který se stane jeho nezpochybnitelným pánem. Jako nový ředitel největší evropské banky Phenix dokáže Marc překonat všechna úskalí vysoké finanční politiky – nutné propouštění, násilný pokus o převzetí ze strany amerických klientů i intriky svých kolegů a podřízených. Jakou ale

člověk musí za takové vítězství zaplatit cenu? telně jako puls nemocného i trh bije v rytmu Odvěký příběh o vlivu moci a peněz na člo- marnivosti, chamtivosti, nadbytku.“ < věka v režii francouzského buřiče Costy-Gavrase. Režisér Costa-Gavras o tématu filmu: „Tento film se týká nás všech. Zobrazuje situaci, ze které nemáme úniku. Každý den se probouzíme s otázkou: Jak můžeme potěšit trh? Finanční trh se nyní podobá nemocnému pacientovi, který potřebuje stále utěšovat a opečovávat, aby se cítil lépe. Všichni jsme rukojmí tohoto světového neduhu. Stejně nepředvída-

24

Encore

ted to feel better. We are all hostages of this global malaise. As unpredictable as the pulse of the patient, the market beats to the rhythm of vanity, greed, excess.” <


Michal Englert THE CONGRESS

Israel, Germany, Poland,

contact > kontakt Aerofilms, s.r.o.,

Luxemburg, France, Belgium

Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, tel.: +420

> Izrael, Německo, Polsko,

224 947 566, fax: +420 224 947 566,

Lucembursko, Francie, Belgie,

info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

2013, 120 min. director > režie Ari Folman DoP > kamera Michal Englert script > scénář Ari Folman cast > hrají Robin Wright, Harvey Keitel, Paul Giamatti, Danny Huston, Kodi SmitMcPhee, Jon Hamm a další / and others

THE CONGRESS The actress Robin Wright plays herself: a movie star in decline, whose number of offers decrease as her wrinkles add up. There is probably the last great offer on the table. A movie studio wants to scan her body movements and emotions and thus buy a virtual actress that will not age. The fear of an ending career, the promise of eternal youth in the world of film and a generous financial compensation make Robin eventually agree. After twenty years she sets off to the futurology Congress to ne-

gotiate a contract extension. She finds herself in a world completely transformed and fanciful, an animated zone where everyone can be who he wants. This visually stunning film based on a story by the iconic sci-fi author Stanislaw Lem (Solaris) is a distinctive reflection of a society that invokes the cult of youth by intoxicating itself with industrially produced illusions. Director Ari Folman (Waltz with Bashir) combines original performances (Harvey Keitel, Paul Giamatti) with animated bits, lea-

ving the plot open to various interpretations. There is a bonus on top of that: an amount of puns and hidden details that only stand up after a repeated viewing of the film. <

FUTUROLOGICKÝ KONGRES Herečka Robin Wrightová hraje sebe samu: filmovou hvězdu za zenitem, které s přibývajícími vráskami ubývá rolí. Na stole leží možná poslední velká nabídka. Filmové studio chce naskenovat její tělo, pohyby i emoce, a koupit si tak virtuální herečku, která už nezestárne ani o den. Strach z konce kariéry, příslib věčného mládí ve světě filmu a štědrá finanční kompenzace nakonec Robin přimějí k souhlasu. Po dvaceti letech se vydává jednat o prodloužení smlouvy na futurologický

kongres. Ocitá se ve světě zcela transformovaném a fantazijním, v animované zóně, kde každý může být, kým chce. Vizuálně omračující zpracování povídky kultovního autora sci-fi Stanisława Lema (Solaris) je osobitou reflexí společnosti, která vzývá kult mládí a opájí se průmyslově vyráběnými iluzemi. Režisér Ari Folman (Valčík s Bašírem) originálním způsobem kombinuje herecké výkony (Harvey Keitel, Paul Giamatti) s animovanými pasážemi, přičemž zápletku ponechává otevřenou růz-

ným interpretacím. Navrch přidává divákům bonus: množství na první pohled skrytých detailů a hříček, které vyniknou až při opakovaném zhlédnutí filmu. <

Encore

25


Benoît Debie SPRING BREAKERS

USA, 2013, 94 min.

contact > kontakt Blue Sky Film

director > režie Harmony Korine

Distribution a.s., Palace Beethoven,

DoP > kamera Benoît Debie script >

Lázeňská 11, 118 00 Praha 1, Česká

scénář Harmony Korine cast > hrají

republika, tel.: +420 224 222 398,

James Franco, Vanessa Hudgens,

jakub@blueskyfilm.cz,

Selena Gomez, Ashley Benson,

www.blueskyfilm.cz

Rachel Korine

SPRING BREAKERS The story of foolish, crazy, sexy high school tions and takes us into the bizarre underworld, girls, who hit the road for a journey full of where everyone plays the game. < experiences. Girls in bikinis and ski hoods, encouraged with alcohol and drugs, really heat it up. The film gives a whole new perspective on the idea of raging pussycats. Selena Gomez, Vanessa Hudgens and their girl gang get together with James Franco and begin a spring break that can only be described by Harmony Korine. As in the case of films Kids and Gummo, Korine slashes our expectaSPRING BREAKERS Příběh potřeštěných, bláznivých sexy středo- Kids či Gummo rozmetává Korine naše očekáškolaček, které se vydaly na jízdu plnou zá- vání a zavádí nás do bizarního podsvětí, kde žitků. Holky v bikinách a lyžařských kuklách, jsou všichni ve hře. < které to – posilněné alkoholem a drogami – pořádně rozjíždí. Film Spring Breakers dává úplně nový rozměr představám o řádících kočičkách. Selena Gomezová, Vanessa Hudgensová a jejich holčičí partička se dává dohromady s Jamesem Francem a začínají jarní prázdniny, které takto vylíčit dokáže jedině Harmony Korine. Stejně jako v případě filmů

26

Encore


Diviš Marek ZUZANA MICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt CinemArt a.s.,

2013, 93 min.

Národní 60/28, 111 21 Praha 1,

director > režie Jitka Němcová DoP >

Česká republika, tel.: +420 602 836

kamera Diviš Marek script > scénář

993, fax: +420 582 365 576,

Jirka Němcová cast > hrají Zuzana

cerna@cinemart.cz,

Michnová, Iva Janžurová, Marián

www.cinemart.cz

Roden, Michael Kocáb, Michal Pavlíček a další / and others

ZUZANA MICHNOVÁ: JUST THE RIGHT KIND OF FAMOUS A feature film about the composer, songwriter and singer Zuzana Michnová, also the front-woman of the legendary band Marsyas. Rather than a typical documentary, it is more a collage of memories, rare archival materials, staged scenes, individual testimonies and footage from their sold-out concert at La Fabrika. A remarkable editing linked by an emotive storytelling and absurd situations, like a vivid crazy dream without boundaries. Fantasy and abstractness of

Michnová’s texts also affects the conception of the staged scenes in the fashion of Luis Buñuel, and sometimes, literally a visual poem is being created. The film radiates energy and is intended for all those who love Zuzana, Marsyas, great music and especially a life that does not end at any age. The director Jitka Němcová decided to make the film as she is one of Zuzana’s admirers. She says about the singer: “In the 1970s, Zuzana Michnová was simply a miracle for me. We

would go see her in clubs, and it used to really help us at that miserable time that it was. Besides that, she is a songwriter, a composer, she makes wonderful music, and she is a unique and extraordinary woman. So I think, it has been a good idea to make a film about her,” explains the director. “On top of that, Zuzana is a spontaneous songster, who simply and unexpectedly confesses her feelings and emotions, she has incredible charm and energy,” adds Němcová. <

ZUZANA MICHNOVÁ: JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT Celovečerní film o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové, mimo jiné hlavní představitelce legendární skupiny Marsyas. Nejedná se o klasický dokument, spíše o koláž vzpomínek, vzácných archivních materiálů, hraných scén, výpovědí osobností a záběrů z vyprodaného koncertu v La Fabrice. Nevšední střihová skladba propojená emotivním vyprávěním a absurdními situacemi, jako živý bláznivý sen bez hranic. Fantazie a abstraktnost textů Zuzany Mich-

nové prosakuje po vzoru Luise Buñuela i do pojetí hraných scén a vzniká chvílemi doslova obrazová báseň. Z filmu stříká energie a je určen všem, kdo milují Zuzanu, Marsyas, skvělou muziku a hlavně život, který rozhodně nekončí v žádném věku. Režisérka Jitka Němcová se rozhodla film natočit, protože se sama počítá mezi Zuzaniny obdivovatelky a o zpěvačce říká: „Zuzana Michnová pro mě byla v 70. letech prostě zázrak. My jsme na ni chodili do klubů a v té

blbé době, co byla, tak to bylo prostě takové, že nám to hodně pomáhalo. Důvodem bylo i to, že je textařka, skladatelka, má nádhernou muziku a je jedinečná a výjimečná žena. Takže si myslím, že ten nápad o ní natočit film za to stojí,“ uvažuje režisérka. „Navíc je Zuzana spontánní písničkářkou, která se prostě a nečekaně svěřuje se svými pocity i city, má velké kouzlo a energii,“ dodává Němcová. <

Encore

27Contemporary Slovak Cinema > Současný slovenský film Peter Rémon Balcar, Fromont Milan Balog LA ĎAKUJEM, FOLIE ALMAYER DOBRE Fine, Almayer`s Folly Thanks 30 Almayerovo šílenství 01

Juraj Chlpík, Robert Kirchhoff Apichatpong DUCH V STROJI Weerasethakul Ghost in the Machine HOTEL MEKONG Duch ve stroji 02 31

Adam Oľha, Jakub Halousek NOV Ý ŽIVOT New Life 34

Noro Hudec ZÁZRAK Miracle 35

Zuzana Piussi KREHKÁ IDENTITA Fragile Identity Křehká identita 32

Tomáš Sysel MÔJ PES KILLER My Dog Killer 33

> 29


Peter Balcar, Milan Balog ĎAKUJEM, DOBRE

Slovakia > Slovensko,

contact > kontakt Film Distribution

2013, 134 min.

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

director > režie Mátyás Prikler

Praha, Česká republika, tel.: +420

DoP > kamera Peter Balcar, Milan

221 411 619, fax: +420 221 411 699,

Balog script > scénář Marek Leščák,

alena.vokounova@artcam.cz,

Mátyás Prikler cast > hrají Attila

www.artcam.cz

Mokos, Miroslav Krobot, Béla Várady, Vladimír Obšil, Zuzana Mauréry

FINE, THANKS Fine, Thanks is an intimate view into the lives of three families. Each of them comes from a different social class and they are trying to deal with changes that the present brings. An unvarnished and ironical look at the state of affairs in the best tradition of socio-critical Czechoslovak films. The Czech actor and director Miroslav Krobot appears in one of the lead roles. < ĎAKUJEM, DOBRE Snímek Ďakujem, dobre je intimní sondou do života tří rodin, z nichž každá je na jiném stupni společenského žebříčku a každá se po svém snaží popasovat se změnami, které nám přináší současnost. Nepřikrášlený, ironický pohled na stav věcí v nejlepší tradici československých společensko-kritických filmů. V jedné z hlavních rolí se objeví český herec a režisér Miroslav Krobot. <

30

Contemporary Slovak Cinema

Současný slovenský film


Juraj Chlpík, Robert Kirchhoff DUCH V STROJI

Slovakia > Slovensko, 2010, 52 min.

contact > kontakt Filmtopia,

director > režie Robert Kirchhoff

Novackého 2, 841 04 Bratislava,

DoP > kamera Juraj Chlpík, Robert

Slovensko, dandy@filmtopia.sk,

Kirchhoff script > scénář Robert

www.filmtopia.sk

Kirchhoff

GHOST IN THE MACHINE An exceptional insight into the heads of Slovak cameramen, a poetic rendering of their way of thinking. Through interviews with leading filmmakers, using various visual reconstruction and examples of their work, it aims to answer questions about personality traits and particularities of the Slovak cinematography school. However, it also focuses on one of the eternal problems of art – the illusory images of reality. < DUCH VE STROJI Výjimečný vhled do hlav slovenských kameramanů, poetické ztvárnění jejich stylu uvažování. Prostřednictvím rozhovorů s významnými filmaři, s využitím různých vizuálních rekonstrukcí a ukázek z jejich prací odpovídá na otázku o osobitosti a zvláštnostech slovenské kameramanské školy. Zaostřuje však také na jeden z věčných problémů umění – na iluzorní zobrazování reality. <

Současný slovenský film

Contemporary Slovak Cinema

31


Zuzana Piussi KREHKÁ IDENTITA

Slovakia, CR > Slovensko, ČR,

contact > kontakt Film Distribution

2012, 70 min.

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

director > režie Zuzana Piussi DoP >

Praha, Česká republika, tel.: +420

kamera Zuzana Piussi script > scénář

221 411 619, fax: +420 221 411 699,

Zuzana Piussi

alena.vokounova@artcam.cz, www.artcam.cz

FRAGILE IDENTITY At the end of last year, Zuzana Piussi was accused of several crimes. Her documentary Fragile Identity shows why. She pursues the Slovak nationalist movement insistently and with a scathing irony and shows us that the nationalist ardour in countries with a tarnished culture is ridiculous, but certainly not marginal. Let‘s take a journey to the cradle of civilization, which is, of course, the cradle of the Slovak nation … < KŘEHKÁ IDENTITA Zuzana Piussi byla na sklonku loňského roku obviněna z několika trestných činů. Její dokument Krehká identita ukazuje proč. Neodbytně a se sžíravou ironií totiž sleduje národovecké slovenské hnutí a ukazuje nám, že nacionalistický patos je v zemích s pošramocenou kulturou sice směšný, ale rozhodně ne okrajový. Vydejme se tedy na pouť do kolébky civilizace, která je samozřejmě kolébkou slovenského národa… <

32

Contemporary Slovak Cinema

Současný slovenský film


Tomáš Sysel MÔJ PES KILLER

Slovakia, CR > Slovensko, ČR,

contact > kontakt CinemArt a.s.,

2013, 87 min.

Národní 60/28, 111 21 Praha 1,

director > režie Mira Fornay DoP >

cerna@cinemart.cz, www.cinemart.cz

kamera Tomáš Sysel script > scénář Mira Fornay cast > hrají Adam Mihál, Libor Filo, Marián Kuruc, Irena Bendová

MY DOG KILLER One of the few Czech-Slovak films that shows not only the authentic surroundings of the winemaking region which is situated on the border between the two countries, but especially the delicate issue of growing up in a careless society. The film won the best film award at the Rotterdam festival. < MŮJ PES KILLER Jeden z mála česko-slovenských filmů, který se pokouší ohledávat nejen autentické prostředí vinařského kraje na pomezí obou zemí, ale především ožehavé téma dospívání jednotlivce tváří v tvář lhostejné společnosti. Film získal hlavní cenu na festivalu v Rotterdamu. <

Současný slovenský film

Contemporary Slovak Cinema

33


Adam Oľha, Jakub Halousek NOV Ý ŽIVOT

Slovakia > Slovensko, 2013, 77 min.

contact > kontakt Film Distribution

director > režie Adam Oľha DoP >

Artcam, Rašínovo nábřeží 6, 128 00

kamera Adam Oľha, Jakub Halousek

Praha, Česká republika, tel.: +420

script > scénář Adam Oľha

221 411 619, fax: +420 221 411 699, alena.vokounova@artcam.cz, www.artcam.cz

NEW LIFE Fathers are sometimes real scamps. Adam Olha’s father, a well-known Slovak teacher and filmmaker, decided (after years of marriage) to leave his wife and six children and start again. And so Adam takes his place and documents family troubles. It is a humorous film about embarrassment, family, relationships and fatigue from responsibility. The film won the Audience Award at the International Documentary Film Festival Jihlava. < NOV Ý ŽIVOT Tatínkové jsou někdy pěkní „lumeni“. Otec Adama Oľhy, známý slovenský pedagog a filmař, se po letech společného života rozhodl opustit svou ženu a šest dětí a začít znova. Adam tak přejímá jeho místo a pouští se do zaznamenávání rodinných peripetií. Komický film o trapnosti, rodině, vztazích a únavě ze zodpovědnosti. Film získal diváckou cenu na festivalu v Jihlavě. <

34

Contemporary Slovak Cinema

Současný slovenský film


Noro Hudec ZÁZRAK

Slovakia, CR > Slovensko, ČR,

contact > kontakt Aerofilms, s.r.o.,

2013, 78 min.

Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, tel.: +420

director > režie Juraj Lehotský DoP

224 947 566, fax: +420 224 947 566,

> kamera Noro Hudec script > scénář

info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

Marek Leščák, Juraj Lehotský cast > hrají Michaela Bendulová, Robert Roth, Venuša Kalejová, Lenka Habrunová, Kika Potočná

MIRACLE The story of a fifteen-year-old girl in a youth custody centre, who is not allowed to love, even though she wants to. She decides to live life to the fullest despite all restrictions. But life is not what we want, but what we are currently living. Sometimes it is full of misery, and we must believe in miracles when it gets to the worst. < ZÁZRAK Příběh patnáctileté dívky, která se dostane do polepšovny, touží milovat, ale není jí to dovoleno. Navzdory všem zákazům se rozhodne žít naplno. Život ale není to, co chceme, ale to, co právě žijeme. Někdy je to trápení, a když je nejhůř, musíme věřit na zázrak. <

Současný slovenský film

Contemporary Slovak Cinema

35Kinečko Presents > Kinečko uvádí Juraj Rémon Chlpík Fromont LA IDENTITA FOLIE ALMAYER PETRŽALKY Petrzalka Almayer`s Folly Identity 39 Almayerovo šílenství 01

Apichatpong David Kollár Weerasethakul JA SOM BANÍK, KTO JE HOTEL VIAC… MEKONG 02 I am a Miner Who’s More? Já jsem horník, kdo je víc? 39

Denisa Buranová MOMO 39

Juraj Chlpík, Bobo Boška POSLEDNÝ AUTOBUS The Last Bus Poslední autobus 40

> 37


38

Kinečko Presents

Kinečko uvádí MOMO

JA SOM BANÍK, KTO JE VIAC…

IDENTITA PETRŽALKY


Juraj Chlpík IDENTITA PETRŽALKY Slovakia > Slovensko, 2010, 24 min.

PETRZALKA IDENTITY The “Petržalka” housing estate is an urban complex with 130,000 inhabitants. The film would like to present concrete faces on the background of a uniform interior. It talks about ongoing efforts to set up home in this area and set down roots in this concrete jungle? <

IDENTITA PETRŽALKY Sídliště Petržalka představuje urbanistický komplex, v němž žije 130 000 obyvatel. Film prezentuje konkrétní tváře na pozadí uniformního exteriéru. Jak vytvořit domov a najít vlastní kořeny v této betonové džungli? <

I AM A MINER WHO’S MORE? Palo is a carefree young teenager living in a peripheral region of Slovakia. But for his 18th birthday he gets a present from his father – a job in a mine. A series of situations begins where Palo tries to avoid this traditional job and he searches for other possibilities. In the end, he finds the only solution that brings him to the threshold of adulthood. <

JÁ JSEM HORNÍK, KDO JE VÍC? Bezstarostný mladý muž žijící na periférii Slovenska dostane k osmnáctinám od otce dar – práci v dole. Paľo snaží tradiční práci vyhnout a hledá nejrůznější jiné možnosti. Nakonec však dozrává k jedinému řešení, které ho, proti jeho vůli, staví na práh dospělosti. <

MOMO Momo is a film about the importance of having a father. When a young boy struggles with self-control and aggressiveness, the underlying reasons might seem too complicated to solve, however, they are simply caused by his feeling of loneliness. <

MOMO Momo je film o tom, jak důležité je mít tátu. Když má malý kluk problémy s agresivitou a sebeovládáním, najít příčinu a věc vyřešit se může zdát příliš komplikované. Přitom ve skutečnosti za všechno může pocit osamělosti. <

director > režie Juraj Chlpík DoP > kamera Juraj Chlpík, Kal Karman script > scénář Juraj Chlpík cast > hrají Štefan Mokráň, Miroslav Marceli, Félix Belica, Ján Ďurinda, Peter Masár contact > kontakt Protos Productions spol. s r.o., Hradné údolie 9/a, 811 01 Bratislava, Slovakia, tel.: +421 244 462 747, fax: +421 244 462 748, protos@protos.sk, www.protos.sk

David Kollár JA SOM BANÍK, KTO JE VIAC… Slovakia > Slovensko, 2012, 51 min. director > režie Roman Fábian DoP > kamera David Kollár script > scénář Roman Fábian cast > hrají Tomáš Gonos, Zuzka Birková, Lukáš Koltáš, Milan Birka, Viliam Tóth contact > kontakt Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava, Slovakia, biskupicova@vsmu.sk, www.ftf.vsmu.sk

Denisa Buranová MOMO Slovakia > Slovensko, 2012, 30 min. director > režie Teodor Kuhn DoP > kamera Denisa Buranová script > scénář Teodor Kuhn cast > hrají Michal Cvečko, Gregor Hološka, Ela Lehotská, Ľubomír Burg, Attila Mokos, Miro Málek contact > kontakt Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, 813 01 Bratislava, Slovakia, biskupicova@vsmu.sk, www.ftf.vsmu.sk

Kinečko uvádí

Kinečko Presents

39


POSLEDNÝ AUTOBUS

40

Kinečko Presents

Kinečko uvádí


Juraj Chlpík, Bobo Boška POSLEDNÝ AUTOBUS

THE LAST BUS It is the start of the hunting season. Forest creatures are fleeing into safety by bus. There are also outlaws on board. When hunters stop the vehicle in the middle of the night and start searching the passengers, the animals reveal their true characters. <

POSLEDNÍ AUTOBUS Lovecká sezona začíná a lesní zvěř prchá z lesa, daleko do bezpečí. Autobusem jedou i hledaní štvanci. Když vozidlo uprostřed noci zastaví lovci a začnou kontrolovat pasažéry, projeví se skutečné charaktery jednotlivých postav. <

Slovakia > Slovensko, 2011, 35 min. director > režie Martin Snopek, Ivana Laučíková DoP > kamera Juraj Chlpík, Bobo Boška script > scénář Martin Snopek, Patrik Pašš ml. cast > hrají Ivan Martinka, Vlado Zboroň, Vít Bednárik,Michal Rovňák, Zuzana Polonská contact > kontakt feel me film s.r.o., Obrancov mieru 100/100, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika, tel.: +421 911 456 832, alkristel@gmail.com, www.feelmefilm.com

Kinečko uvádí

Kinečko Presents

4120 Years of the Lion for Cinematography > Dvacet let Lva za kameru František A. Brabec JÍZDA The Ride 44

Jaroslav Brabec KRVAV Ý ROMÁN Horror Story 45

Vladimír Smutný LEA 46

> 43


František A. Brabec JÍZDA

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Biograf Jan Svěrák

1994, 90 min

s.r.o., Pod Svahem 7, 147 00 Praha 4,

director > režie Jan Svěrák DoP >

Česká republika, tel.: +420 244 468

kamera F. A. Brabec script > scénář

100, martina@sverak.cz

Martin Dostál, Jan Svěrák cast > hrají Aňa Geislerová, Radek Pastrňák, Jakub Špalek, Filip Renč

THE RIDE Two friends, young men in their twenties, have eight thousand crowns in their wallet and an idea of a long summer in their heads. Those bills are just enough for an old used car without papers. They only have to cut the roof off and the “road movie” game can start. Since the car has no papers and our heroes may lack driving licenses, they take county roads, far away from motorways and main roads with the majority of rushing motorized public. Heading south, they ride along the JÍZDA Dva kamarádi, mladí muži mezi dvacítkou a třicítkou, mají v kapse osm tisícovek a před sebou představu dlouhého léta. Ty bankovky v kapse stačí právě tak na koupi jednoho velmi ojetého automobilu bez papírů. Zbývá jenom uříznout střechu a hra na road movie může začít. Protože automobil nemá doklady a naši hrdinové možná postrádají řidičské oprávnění, jedou po okresních silnicích, daleko od hlavních silničních tahů, po nichž se řítí většina motorizované veřejnosti. Jedou na jih, po kli-

44

20 Years of the Lion for Cinematography

winding roads from one village to another, imagining what they might experience. During one stop they take in a girl, slightly startled and slightly ambivalent, whom they found collecting her underwear in the ditches. The crew of the convertible does not object to her staying with them. And so the summer adventure game mixes up with a game that men and women have played for ages. <

katých cestách od jedné vesničky ke druhé, a představují si, co všechno můžou prožít. Při jedné ze zastávek potkají dívku, trochu vyplašenou a trochu rozpolcenou, která cestou sbírá po příkopech svoje spodní prádlo. Posádka erzkabrioletu nic nenamítá proti tomu, aby rozšířila jejich řady. Hra na letní dobrodružství se tak zároveň začíná mísit s hrou, jakou od pradávna hrají ženy s muži. <

Dvacet let Lva za kameru


Jaroslav Brabec KRVAV Ý ROMÁN

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Česká republika,

1993, 99 min.

tel.: +420 267 071 111, fax: +420 267

director > režie Jaroslav Brabec DoP

071 133, recepce@barrandov.cz

> kamera Jaroslav Brabec script > scénář Jaroslav Brabec cast > hrají Ondřej Pavelka, Klára Jirsáková, Raoul Schránil, Jakub Saic, Vladimír Marek, Veronika Freimanová, Jiřina Jelenská, Rudolf Hrušínský ml.

HORROR STORY The original artist, typographer and writer Josef Váchal is known to the public as the author of the Horror Story novel. His novel, which combines scorned pulp fiction with expert insight into the genre, is a socio-satirical novel with elements of philosophical novel (not to mention the autobiographical level). For a long time it was considered untransferable into the film format. This surrealist plea of the 19th century trashy writings intrigued the cinematographer and director Jaroslav Brabec,

who translated this literary parody into film, using with irony the genre and aesthetic patterns of cinema from its beginnings to the sound era. It is a versatile parody with a colourful narrative of the author’s story (Vachal/ Paseka), commenting and forming “his” book under the characters of Fragonard and Master. As with Vachal, the reality enters the fiction more and more intensively, so that a single “happy ending” turns out to be the artist’s finished work. <

KRVAV Ý ROMÁN Svébytného výtvarníka, typografa a spisovatele Josefa Váchala zná veřejnost především díky jeho Krvavému románu. Váchalův „krvák“, v němž se snoubí opovrhovaná braková literatura s odborným náhledem na žánr, společensko-satirický román s prvky románu filozofického (o autobiografické rovině ani nemluvě), byl dlouhou dobu považován za zcela nepřevoditelný do filmové podoby. Surrealistická rozkošatělost této obhajoby pokleslého čtiva 19. století zaujala kameramana a reži-

séra Jaroslava Brabce, který přenesl literární parodii do jazyka filmu za ironického využití žánrových i estetických schémat kinematografie od jejích počátků až do zvukové éry. Všestranná parodie prolíná barvitou dějovou změť s příběhem autora (Váchala/Paseky), komentujícího a tvořícího „svou“ knihu, navíc rozštěpeného v ději do postav Fragonarda a Mistra. Stejně jako u Váchala vstupuje do fikce stále silněji realita, aby se jediným „šťastným koncem“ ukázalo být hotové umělcovo dílo. < Dvacet let Lva za kameru

20 Years of the Lion for Cinematography

45


Vladimír Smutný LEA

Czech Republic, Germany, France >

contact > kontakt Ivan Fila

ČR, Německo, Francie,

Filmproductions, Grosse

1996, 100 min.

Bockenheimer 23, 603 13

director > režie Ivan Fíla DoP >

Frankfurt am Main, Bundesrepublik

kamera Vladimír Smutný script >

Deutschland, ifila@aol.com

scénář Ivan Fíla cast > hrají Lenka Vlasáková, Christian Redl, Hanna Schygulla, Miroslav Donutil, Udo Kier

LEA Ivan Fila, a Czech filmmaker living in Ger- gets to realize that they have been both marmany, shot this poetic psychological film in ked by a sad past and they spend time being a Czech-German coproduction. A bitter, re- together. < clusive Bavarian artist Herbert Strehlow, who claims his restitutional rights in post-revolution Slovakia, forces a farmer to pay him as a “compensation” his beautiful ward Lea. The girl is mute, traumatized by her mother’s murder, and her only refuge are the drawings and poems dedicated to her dead mother. During their cohabitation, the mismatched pair LEA Ivan Fíla, český režisér žijící v Německu, na- svého soužití pochopí, že jsou oba poznametočil v česko-německé koprodukci poeticko- náni smutnou minulostí, a prožijí chvíle spo-psychologický film. Zahořklý, samotářský lečného bytí. < bavorský umělec Herbert Strehlow, který na porevolučním Slovensku uplatňuje restituční nároky, donutí slovenského sedláka, aby mu jako náhradu „prodal“ svoji krásnou schovanku Leu. Dívka je němá, následkem traumatu z vraždy matky, a jejím jediným útočištěm jsou kresby a básničky, věnované mrtvé mamince. Nesourodá dvojice během

46

20 Years of the Lion for Cinematography

Dvacet let Lva za kameru


Special Screenings > Zvláštní uvedení Jan Rémon Daňhel, Fromont Martin Ježek, Jakub LA FOLIE Halousek ALMAYER Almayer`s Folly KKK 48 Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Martin Duba Weerasethakul KOUŘ HOTEL Smoke MEKONG 02 49

Stéphane Fontaine UN PROPHÈTE A Prophet Prorok 50

Adam Sikora VE STÍNU In the Shadows 52

Daniele Ciprì VINCERE Zvítězit 53

Petr Cikhart ŽENY, KTERÉ NENÁVIDÍ MUŽE Women Who Hate Men 54

Petr Polák S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT I Enjoy the World with You 51

> 47


Jan Daňhel, Martin Ježek, Jakub Halousek KKK

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Sdružení Aurum

2012, 77 min.

Vivum, Martin Jezek,

director > režie Jan Daňhel, Martin

dr.zavroch@post.cz

Ježek, Jakub Halousek DoP > kamera Jan Daňhel, Martin Ježek, Jakub Halousek

KKK An explosive mix of catholic psychedelia, sunny pornography and jabbing into the ground made in three film formats and one landscape. “Kousek” – A Bit: Vertical exploration of the landscape. I never have the whole landscape fully for myself; based on how and where from I walk, I only get to know it. The landscape is a liquid mosaic. “Křížová cesta” – Way of the Cross: The issues of Catholicism and sacrifice in a structural film as seen by a practicing Christian – The way of cross. “Kotouč” –

Wheel: “I will rejoice at the Earth speaking to me, in the cosmic mastery of the Sun wheel before the beat of the night comes!” The project was made by the Argentum vivum creative organization. <

KKK Výbušná směs katolické psychedelie, sluneční mickém mistrovství slunečního kotouče, než pornografie a píchání do země ve třech fil- přijde bušení noci!“ Projekt vznikl v tvůrčím mových formátech v jedné krajině. Kousek – sdružení Argentum vivum. < Vertikální průzkum krajiny. Nikdy nemám krajinu k dispozici celou zároveň: podle toho, jak a kudy jí procházím, ji teprve poznávám. Krajina je tekutá mozaika. Křížová cesta – Problematika katolictví, katolicismu, obětování se a oběti ve strukturálním filmu očima věřícího křesťana: Křížová cesta. Kotouč – „Budu se radovat ze země, která ke mně mluví, v kos-

48

Special Screenings

Zvláštní uvedení


Martin Duba KOUŘ

Czechoslovakia > Československo,

contact > kontakt Vorel Film, s. r. o.,

1990, 89 min.

Branická 82, 147 00 Praha 4,

director > režie Tomáš Vorel DoP >

vorelfilm@volny.cz, www.vorelfilm.cz

kamera Martin Duba script > scénář Lumír Tuček, Tomáš Vorel cast > hrají Jan Slovák, Lucie Zedníčková, Eva Holubová, David Vávra, Jaroslav Dušek, Petr Čtvrtníček, Šimon Caban

SMOKE “The musical of the totalitarian era” is the subtitle of the film The Smoke for which the director Tomáš Vorel found inspiration in his famous school film Iing. (1985), which he nevertheless changed significantly. Just the main motif of the story remained: a young engineer arrives at his new place of work with the intention to work, which in the bizarre conditions of the last years of the totalitarian spasm turns out to be a shocking extravagance. Mirek, with his unusually normal attitude initiates the turn of

the wheel of the “local” history and so the so- munity: intertwining of the solemn and the cial evil (personified in the incompetent bosses) trivial, irony and admiration, reality and the is overthrown by a justly outraged, aroused bizarre, actuality and absurdity. < mob and a new order is established, which however soon starts to resemble the old one, just turned inside out. In writing the script Tomáš Vorel cooperated with the director of one of the Pražská pětka (Prague Five) theatres, Lumír Tuček from the Recitační skupina Vpřed (Recitation Group “Forward”). The film’s poetics is typical for the above mentioned com-

KOUŘ „Muzikál totalitního věku“ je podtitul snímku Kouř, ve kterém vycházel Tomáš Vorel ze svého druhého pověstného školního filmu Iing. (1985), jenž zde však doznal mnoha změn. Zůstala vlastně jen osa příběhu: mladý inženýr přichází na své první působiště se záměrem pracovat, což se však v bizarních poměrech éry posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Mirek svým neobvykle normálním postojem uvede do chodu běh „místních“ dějin, a tak společenské zlo

(zosobněné nekompetentními šéfy) je aktuálně svrženo spravedlivě rozhořčeným, probuzeným davem a jsou nastoleny nové pořádky, které však v mnohém začínají připomínat pořádky staré, obrácené naruby. Na scénáři spolupracoval s Tomášem Vorlem vedoucí jednoho z divadel Pražské pětky, Lumír Tuček z Recitační skupiny Vpřed. Snímek má poetiku typickou pro zmíněné společenství: prolínání vážného s nevážným, ironie s obdivem, reality s bizarností, skutečnosti s absurditou. < Zvláštní uvedení

Special Screenings

49


Stéphane Fontaine UN PROPHÈTE

France, Italy > Francie, Itálie,

contact > kontakt Aerofilms, s.r.o.,

2009, 155 min.

Jirečkova 8, 170 00 Praha 7, tel.: +420

director > režie Jacques Audiard

224 947 566, fax: +420 224 947 566,

DoP > kamera Stéphane Fontaine

info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz

script > scénář Thomas Bidegain, Jacques Audiard cast > hrají Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, Reda Kateb

A PROPHET Malik El Djebena, sentenced for six years in prison, cannot read and write. He comes to prison entirely alone and looks much younger and more fragile than the other inmates. He is 19. The boss of the Corsican gang, who rules in the prison too, immediately turns his attention to Malik and entrusts him with a few “tasks” which not only make Malik tougher but also win him the boss’s trust. But Malik is brave and apprehensive and so he secretly starts to make his own plans… < PROROK Malik El Djebena, odsouzený k šesti letům vězení, neumí číst ani psát. Do věznice přichází úplně sám a působí mladším a křehčím dojmem než ostatní trestanci. Je mu devatenáct let. Šéf korsického gangu, který vládne i vězení, si ho okamžitě vezme na paškál a pověří ho několika „úkoly“, díky kterým se Malik nejen zocelí, ale zároveň si začne získávat šéfovu důvěru. Ale Malik je odvážný a učenlivý, a tak si tajně začne spřádat vlastní plány… <

50

Special Screenings

Zvláštní uvedení


Petr Polák S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT

Czechoslovakia > Československo,

contact > kontakt Bontonfilm, a. s.,

1982, 82 min.

Nádražní 23/344, 151 34 Praha 5,

director > režie Marie Poledňáková

Česká republika, tel.: +420 257 415

DoP > kamera Petr Polák script

353, petra.brozova@bontonfilm.cz,

> scénář Marie Poledňáková cast

www.bontonfilm.cz, www.film4u.cz

> hrají Július Satinský, Václav Postránecký, Pavel Nový, Jana Šulcová, Eliška Balzerová

I ENJOY THE WORLD WITH YOU Thanks to the wives’ intervention, the annual stag party of three fathers becomes something like a kindergarten on snow. It turns out that in certain situations fathers are better mothers than mothers themselves, which is particularly true when mothers are out of sight. Their methods of education are quite peculiar and cause much confusion and a lot of funny situations… < S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT Každoroční pánská jízda tří otců se vlivem razantního zásahu manželek stává něčím jako mateřskou školou v zimní přírodě. Ukáže se, že v jistých situacích jsou otcové lepšími mámami nežli mámy samé, což platí hlavně tehdy, když mámy nejsou v dohledu. Jejich výchovné metody jsou velmi svérázné a vyvolávají plno zmatků a úsměvných situací… <

Zvláštní uvedení

Special Screenings

51


Adam Sikora VE STÍNU

CR, Slovakia, Poland > ČR,

contact > kontakt Falcon, a. s.,

Slovensko, Polsko, 2012, 101 min.

U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5, Česká

director > režie David Ondříček

republika, tel.: + 420 224 422 244,

DoP > kamera Adam Sikora script

fax: +420 224 422 240,

> scénář Marek Epstein cast > hrají

www.falcon.cz

Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička, Marek Taclík

IN THE SHADOWS Set in the dramatic era of 1950s in ex Czechoslovakia, a thrilling detective story takes place and eventually affects lives of all protagonists and their near ones. Captain Hakl investigates burglary in a jewellery shop. Due to intrigues plotted by the secret police, an ordinary burglary turns into a political case that is supposed to draw attention away from more important events that are being prepared by the Communist party. The police commands that Hakl’s case is given to Major VE STÍNU V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), policejní specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem, než Haklovi

52

Special Screenings

Zenke, an expert from East Germany. He past, a weak spot that can turn victims into concludes that the stolen gold was to be used wrongdoers and wrongdoers into heroes. < by the Jewish community in order to support and fund „Zionist terrorism“. However, Hakl, as an experienced detective, can feel that there is something wrong and continues to investigate on his own. Is it possible for one just man to stand against the perfectly interconnected communist police? The rival is strong and Hakl soon finds that he can believe nobody and nothing. Everybody has a shadow of the napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie? Protivník je silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj stín minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny. <

Zvláštní uvedení


Daniele Ciprì VINCERE

Italy, France > Itálie, Francie, 2009,

contact > kontakt Národní filmový

128 min.

archiv, Malešická 12, 130 00 Praha 3,

director > režie Marco Bellocchio

tel.: +420 271 770 509, linka 123,

DoP > kamera Daniele Ciprì script

barbora.boksteflova@nfa.cz, www.nfa.cz

> scénář Marco Bellocchio, Daniela Ceselli cast > hrají Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi, Fausto Russo Alesi

VINCERE An opera-like tragedy of a passionate woman living in the shadow of the dictator Mussolini. Milan, early 20th century. Young Mussolini works as a journalist in the left-wing daily Avanti and gets involved in politics. He wishes to transform Italy from a monarchy into a modern socialist state. He meets rich Ida Dalser who falls in love with him. She sells all her property to fund Mussolini’s new project – his own newspaper. The steep political career of this young ambitious man starts right here. The film

was inspired by the documentary about Mussolini’s secret life based on recently discovered documents and interviews with people who had known Ida Dalser and her life. Her personality is the midpoint of the whole story and it is interlinked with stories of other protagonists, mainly Mussolini, his colleagues, opponents as well as people in the “grey zone”. This creates a large portrait of the era in which most people – including the heroine of the film – were mesmerized (and deceived) by this politician. <

ZVÍTĚZIT Milán, začátek 20. století. Mladý Mussolini pracuje jako redaktor levicového deníku Avanti a začíná se aktivně zapojovat do politiky. Touží po přeměně Itálie z monarchie v moderní socialistický stát. Potkává se s bohatou Idou Dalserovou, která se do něho hluboce zamiluje. Prodá veškerý majetek a získaný obnos věnuje na Mussoliniho nový projekt – založení vlastních novin. Strmá politická kariéra ambiciózního muže začíná. Impulzem k natočení filmu se stal dokument

Tajemství Mussoliniho, jehož autoři vycházeli z nově objevených materiálů a rozhovorů s lidmi, kteří Idu Dalserovou a okolnosti jejího života znali. Její osobnost je středobodem celého vyprávění, z něhož vedou nitky k dalším protagonistům: především k Mussolinimu, jeho spolupracovníkům, protivníkům i lidem uvnitř „šedé zóny“. Vzniká tak rozsáhlý portrét jedné epochy, v níž většina národa byla – stejně jako hlavní ženská postava – uchvácena (a podvedena) tímto politikem. < Zvláštní uvedení

Special Screenings

53


Petr Cikhart ŽENY, KTERÉ NENÁVIDÍ MUŽE

Czech Republic > Česká republika,

contact > kontakt Česká televize,

2012, 75 min.

Televizní studio Ostrava, Dvořákova

director > režie Robert Sedláček

18, 728 20 Ostrava, Česká republika,

DoP > kamera Petr Cikhart script >

tel.: +420 596 201 358

scénář Zdeněk Zapletal cast > hrají Jiří Langmajer, Martin Stránský, Norbert Lichý, Hana Vagnerová

WOMEN WHO HATE MEN Serial murders are being investigated by a detective who himself becomes a suspect. He gets brought into suspension, so he continues with investigation on his own account. With his colleague’s secret help, he follows the track of the real offender. This classic detective story emphasises individual characters rather than the process of investigation itself. The main protagonist is defined by the dilemma between being comradely and respecting professional duty. Neither his private life is well organized; ŽENY, KTERÉ NENÁVIDÍ MUŽE Sériové vraždy vyšetřuje detektiv, který se sám stane podezřelým. Je postaven mimo službu a pátrá na vlastní pěst. Za tiché pomoci kolegy se dostane na stopu skutečného pachatele. Klasická detektivka, která akcentuje víc lidské osudy jednotlivých aktérů, nežli samotný proces vyšetřování. Hlavního hrdinu nejvíc charakterizuje dilema, které v něm proti sobě staví kolegiálnost a povinnost. Jeho soukromý příběh také není čítankový, řeší v něm zájem o střídavou péči o dceru z rozvedeného man-

54

Special Screenings

he has to deal with alternate custody for his daughter from a divorced marriage as well as with a relationship with a new woman. Working on this film brought the screenwriter and novelist Zdeněk Zapletal and director Robert Sedláček together once again. Zapletal’s world as a slightly bizarre chain of situations is well depicted in Sedláček’s ironic direction. <

želství a nový vztah s novou ženou. Práce na tomto televizním filmu znovu svedla dohromady scenáristu a spisovatele Zdeňka Zapletala a režiséra Roberta Sedláčka. Zapletalův svět jako lehce bizarní řetěz situací dobře ožívá v Sedláčkově ironickém režijním vidění. <

Zvláštní uvedení


Eye on Music > Hudební oko Vladimír Rémon Fromont Holomek LA PSÍFOLIE VOJÁCI ALMAYER NA Almayer`s Folly CHMELNICI Psi Almayerovo vojaci at Chmelnice šílenství Club 57 01

Apichatpong Michal Beroun Weerasethakul SBOHEM A BEDNA HOTEL Goodbye and MEKONG a Box 02 57

připravil / curated by Pavel Klusák VEČER KLIPŮ NICKA CAVEA Evening of Nick Cave‘s videos 58

> 55


56

Eye on Music

Hudební oko SBOHEM A BEDNA

PSÍ VOJÁCI NA CHMELNICI


Vladimír Holomek PSÍ VOJÁCI NA CHMELNICI

PSI VOJACI AT CHMELNICE CLUB A televised concert of the band Psí vojáci at the Chmelnice Club in Prague, which was recorded live by the Czechoslovak Television on 19 June 1991. <

PSÍ VOJÁCI NA CHMELNICI Záznam koncertu skupiny Psí vojáci v pražském klubu na Chmelnici, který 19. června 1991 v přímém přenosu zaznamenala Československé televize. <

GOODBYE AND A BOX This stylised TV music profile of the band Psí vojáci was shot in the Ostrava studio of the Czechoslovak Television by David Sís and Ivo Trajkov. <

SBOHEM A BEDNA Stylizovaný televizní hudební medailon skupiny Psí vojáci natočili v Ostravském studiu ČST David Sís a Ivo Trajkov. <

Czechoslovakia > Československo, 1991, 54 min. director > režie Milan Šteindler DoP > kamera Vladimír Holomek cast > hrají Filip Topol, David Skála, Jan Hazuka, Jiří Jelínek contact > kontakt Česká televize – Telexport, Kavčí hory, 140 00 Praha 4, tel.: +420 261 137 047, fax: +420 261 211 354, telexport@czech-tv.cz

Michal Beroun SBOHEM A BEDNA Czechoslovakia > Československo, 1992, 40 min. director > režie David Sís, Ivo Trajkov DoP > kamera Michal Beroun cast > hrají Filip Topol, Jiří Jelínek, Jan Hazuka, David Skála contact > kontakt Česká televize, Televizní studio Ostrava, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava, Česká republika, tel.: +420 596 201 358

Hudební oko

Eye on Music

57


EVENING OF NICK CAVE’S VIDEOS The one who once saw the Australian singer’s bony finger pointing mercilessly to the audience cannot forget: These songs of darkness within us also apply to you, the finger mocks. The tempter and preacher Nick Cave is a classic of rock chanson. Videos of his band The Bad Seeds show how good his style has been as a young man, a middle-aged man and the current grizzled aging bohemian. The evening brings a stream of images from the Berlin eighties (the iconic The Weeping Song duet with Blixa Bargeld), a Brazilian detour (Do You Love Me) or ballads with Kylie Minogue and PJ Harvey by his side (Where the Wild Roses Grow, Henry Lee). There will also be excellent forgotten videos from the turn of the millennium, eruptions of raw energy and “men’s terror of aging” by the band Grinderman (No Pussy Blues) and the most recent return of The Bad Seeds with Jubilee Street. All this with the luxury of a large canvas that suits both the visual side of the videos and concentrated look into the faces of the protagonists. Cave likes faces - see Into My Arms, a video composed only of the details of human faces. A specially curated program shows Nick Cave’s career in more than twenty videos. They evoke the energy of both his band The Bad Seeds and Grinderman, but also tell off Cave’s poetics of decadence and hope. Finally, you can also track the uneasy evolution of Cave’s moustache in the last thirty years. < The evening is curated by Pavel Klusak, music journalist.

58

Eye on Music

VEČER KLIPŮ NICKA CAVEA Kdo jednou viděl kostnatý ukazovák, kterým australský zpěvák nelítostně ukazuje do publika, nezapomněl: Tyhle písně o temnotě uvnitř nás se týkají i tebe, vysmívá se ten prst. Pokušitel i kazatel Nick Cave je klasikem rockového šansonu. Videoklipy jeho kapely The Bad Seeds ukazují, jak dobrý styl uměl vyhmátnout coby mladík, muž středního věku i současný prošedivělý stárnoucí bohém. Večer Caveových videí přináší proud obrazů od berlínských osmdesátek (ikonický duet The Weeping Song s Blixou Bargeldem) přes brazilskou odbočku (Do You Love Me) či morytáty a balady s Kylie Minogue a PJ Harvey po boku (Where the Wild Roses Grow, Henry Lee). Nechybějí výtečné pozapomenuté klipy z přelomu milénia, erupce syrové energie a „chlapského děsu ze stárnutí“ v podání kapely Grinderman (No Pussy Blues), ani nejnovější návrat The Bad Seeds po vykřičené Jubilee Street. To vše s luxusem velkého plátna, které nesmírně sluší jak vizualitě klipů, tak pouhému soustředěnému pohledu do tváří protagonistů. Cave má tváře rád – viz Into My Arms, klip sestavený pouze z detailů lidských tváří. Speciálně sestavený program ukazuje průlet celou kariérou Nicka Cavea ve více než dvaceti videích. Evokují energii obou jeho kapel The Bad Seeds a Grinderman, ale taky dovyslovují Caveovu poetiku mixující dekadenci s nadějí. A v neposlední řadě tu lze sledovat nejednoduchý vývoj kníru této tvůrčí osobnosti za posledních třicet let. < Večer připravil hudební publicista Pavel Klusák.

Hudební oko

EVENING OF NICK CAVE’S VIDEOS VEČER KLIPŮ NICKA CAVEA


Works in Progress Štěpán Rémon Kučera Fromont LA CESTA FOLIE VEN ALMAYER The Almayer`s Folly Way Out 61 Almayerovo šílenství 01

Apichatpong Lukáš Milota, Prokop Souček, Weerasethakul Lukáš Kokeš, Pawel Dyllus HOTEL GOTTLAND MEKONG 02 61

Tomáš Sysel KRÁSNO Krásno 61

MASTERCLASS: ROBERT KIRCHHOFF 63

> 59


60

Works in Progress KRÁSNO

GOTTLAND

CESTA VEN


Štěpán Kučera CESTA VEN Czech Republic> Česká republika, expected release 2014 > plánovaná premiéra 2014, director > režie Petr Václav DoP > kamera Štěpán Kučera script > scénář Petr Václav cast > hrají Klaudia Dudová, David Ištok

THE WAY OUT The Way Out tells a story of a young Roma couple living in the contemporary Czech Republic. The new film by Petr Václav, the director of valued and awarded films Marian and Parallel Worlds, is to be made at the end of this year in real interior and exterior settings in the Ostrava region. Many main parts have been cast with Roma non-actors. The film has been made in the Czech-French co-production as the production debut of the Moloko Film company. <

CESTA VEN Cesta ven vypráví příběh mladého romského páru žijícího v dnešní České republice. Nový film Petra Václava, režiséra oceňovaného Mariana a Paralelních světů, se bude natáčet na konci tohoto roku v reálných interiérech i exteriérech na Ostravsku. Do hlavních rolí budou obsazeni převážně romští neherci. Film vzniká v česko-francouzské koprodukci jako producentský debut filmové společnosti Moloko Film. <

GOTTLAND Based on selected stories from Gottland, a bestselling book by Polish writer Mariusz Szczygiel, a composition of film essays will be created. Made by seven directors (students of Prague’s Film and TV School of Academy of Performing Arts), these stories show the Czech national history from the perspective of those who did not win. Czechoslovakia, surrounded by great powers in the geopolitical space of Central Europe, always had to operate within boundaries set by others. Being unable to make decisions about one’s own future leads to development of a strategy of constant seeking of compromise, a mild solution, taking the position of an “absent one”, as this is the best protection. The film views the history of Central Europe marked with 20th century’s big ideologies, as seen through selected heroes of the era with whom we cannot tell certainly whether they are heroes or antiheroes. <

GOTTLAND Podle vybraných povídek z bestselleru Gottland polského autora Mariusze Szczygiela vznikne pásmo filmových esejů – práce sedmi režisérů-studentů FAMU – popisující českou národní historii z perspektivy toho, kdo nevyhrál. Československo obklopené v geopolitickém prostoru střední Evropy velkými mocnostmi muselo vždy manévrovat v mantinelech, které mu vymezili ti ostatní. Bezmocnost v rozhodování o vlastním osudu vede k vyvinutí strategie neustálého hledání kompromisu, mírného řešení, zaujetí postoje „nepřítomného“, neboť to je nejvýhodnější obrana. Film nahlíží historii území střední Evropy, poznamenanou právě velkými ideologiemi dvacátého století skrz vybrané hrdiny své doby, u nichž není možné s jistotou říci, jestli se jedná o hrdiny nebo antihrdiny. <

KRÁSNO Krásno is a lake situated above the town Šumperk where the drowned mother of Michal, one of the characters in this script, has been found. It is awful to live with the feeling that your Dad may be involved in your Mum’s death. Unfortunately, this is the very suspicion with which Michal has to cope. And even though the narrative has a touch and a framework of a detective story, in some aspects it defies the detective genre. The thing is that we shall never come across what is the fundamental prop of a detective story – evidence. In the real life as well as in this film we have to cope with the fact that all we have are speculations, suspicions, failing nerves and immature ideas when we decide to take justice into our hands. Nevertheless, the story should have a touch of a black comedy. Sometimes more black than a comedy, but the situations should be absurd in their reality. <

KRÁSNO Krásno je jezero nad městem Šumperk, ve kterém našli utopenou maminku Michala, jedné z postav tohoto scénáře. Je dost hrozné žít s pocitem, že ve smrti vaší mámy je možná zapleten váš vlastní otec. Tohle je bohužel podezření, se kterým se musí Michal vyrovnávat. A jakkoli má příběh detektivní nádech a rámec, v určitých věcech detektivce vzdoruje. Nikdy se v něm totiž nedostaneme k tomu, co je základní rekvizitou detektivky – důkaz. V reálném životě, stejně jako v tomhle filmu, se musíme vyrovnat s tím, že jediné co máme, jsou domněnky, podezření, selhávající nervy a nedotažené nápady, když se rozhodneme vzít spravedlnost do vlastních rukou. Přes všechno výše napsané by film měl mít nádech jakési černé komedie. Někdy víc černé, než komedie, ale situace by měly být absurdní svou skutečností. <

contact > kontakt Moloko film, U Vorlíků 3/367, 160 00, Praha 6, tel.:+420 724 938 883, jan@molokofilm.com, www.molokofilm.com

Lukáš Milota, Prokop Souček, Lukáš Kokeš, Pawel Dyllus GOTTLAND Czech Republic > Česká republika, expected release 2014 > plánovaná premiéra 2014, director > režie Lukáš Kokeš, Petr Hátle, Rozálie Kohoutová, Viera Čákanyová, Radovan Síbrt, Bohdan Bláhovec, Klára Tasovská DoP > kamera Lukáš Milota, Prokop Souček, Lukáš Kokeš, Pawel Dyllus script > scénář podle knihy / based on the book Gottland contact > kontakt nutprodukce s. r. o., Bubenská 1, 170 00 Praha 7, tel.: +420 731 163 041, tomas@nutprodukce.cz, www.nutprodukce.cz

Tomáš Sysel KRÁSNO Czech Republic > Česká republika, expected release January 2014 > plánovaná premiéra leden 2014, director > režie Ondřej Sokol DoP > kamera Tomáš Sysel script > scénář Ondřej Sokol, Martin Finger, Petr Vydra cast > hrají Ondřej Sokol, Martin Finger, Jana Krausová, Karel Roden contact > kontakt Bontonfilm, a. s., Nádražní 23/344, 151 34 Praha 5, Česká republika, tel.: +420 257 415 111, info@bontonfilm.cz, www.bontonfilm.cz

Works in Progress

61


M

62

LA S S C R E AST

>


The Masterclass with the Slovak director, cameraman and producer Robert Kirchhoff is part of the accompanying programme of the Contemporary Slovak Cinema section. In his documentary work Kirchhoff focuses mainly on topics of social critique. The Masterclass will be dedicated to one of his current projects – the documentary on Slovak cameramen Spirit in the Machine and the most visited Slovak documentary of these days, Normalisation is a director’s eight-year long detective journey into the obscure depths of a not yet closed and much-publicized case of abduction, rape and murder of a young medical student. <

Masterclass se slovenským režisérem, kameramanem a producentem Robertem Kirchhoffem je doprovodným programem sekce Současný slovenský film. Kirchhoff se ve své dokumentární tvorbě soustředí hlavně na společensko-kritická témata. Masterclass bude věnována dvěma z jeho aktuálních projektů – dokumentárnímu filmu o slovenských kameramanech Duch ve stroji a nejnavštěvovanějšímu slovenskému dokumentu současnosti Kauza Cervanová. Kauza Cervanová je osmiletou detektivní výpravou režiséra do temných hlubin dodnes neuzavřeného a medializovaného případu únosu, znásilnění a vraždy mladé medičky. <

MASTERCLASS: ROBERT KIRCHHOFF

Masterclass: Robert Kirchhoff

63Filmový kurz pro mladé lidi do 26 let a pedagogy od října 2013 v kině Ponrepo a na FAMU program online na www.nfa.cz / www. bio-ponrepo.cz Pofiv je partnerem filmových dílen na Ostrava Kamera Oko Enter Free Cinema 2013


19.04.2007 006_0073a33 (KB+JK) z filmového políčka D0170a01 28.02.2008 006_0170a01 (KB+JK) z filmového políčka D0170a02 28.02.2008 006_0170a02 (KB+JK) z filmového políčka D0170a03 28.02.2008 006_0170a03 (KB+JK) z filmového políčka D0170a04 28.02.2008 006_0170a04 (KB+JK) z filmového políčka D0172a01 12.03.2007 006_0172a01 (KB+JK) z filmového políčka D0172a02 12.03.2007 006_0172a02 (KB+JK) z filmového políčka D0172a03 12.03.2007 006_0172a03 (KB+JK) z filmového políčka D0172a04 12.03.2007 006_0172a04 (KB+JK) z filmového políčka D0172a05 12.03.2007 006_0172a05 (KB+JK) z filmového políčka D0172a06 12.03.2007 006_0172a06 (KB+JK) z filmového políčka D0172a07 12.03.2007 006_0172a07 (KB+JK) z filmového políčka D0172a08 12.03.2007 006_0172a08 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0174a01 17.04.2009 006_0174a01 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0174a02 17.04.2009 006_0174a02 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0174a03 17.04.2009 006_0174a03 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0174a04 17.04.2009 006_0174a04 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a01 20.05.2009 006_0175a01 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a02 20.05.2009 006_0175a02 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a03 20.05.2009 006_0175a03 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a04 20.05.2009 006_0175a04 (JS) Pořízeno z filmového

okénka D0175a05

(VK) D0183a16

20.05.2009 006_0175a05 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a06 20.05.2009 006_0175a06 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a07

07.01.2003 006_0183a16 (VK) D0183a17

20.05.2009 006_0175a07 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a08 20.05.2009 006_0175a08 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a09 20.05.2009 006_0175a09 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a10 20.05.2009 006_0175a10 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a11 20.05.2009 006_0175a11 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0175a12 20.05.2009 006_0175a12 (JK) D0183a01 04.11.2002 006_0183a01 (VK) D0183a02 07.01.2003 006_0183a02 (VK) D0183a03 07.01.2003 006_0183a03 (VK) D0183a04 07.01.2003 006_0183a04 (VK) D0183a05 07.01.2003 006_0183a05 (VK) D0183a06 07.01.2003 006_0183a06 (VK) D0183a07 07.01.2003 006_0183a07 (VK) D0183a08 07.01.2003 006_0183a08 (VK) D0183a09 07.01.2003 006_0183a09 (VK) D0183a10 07.01.2003 006_0183a10 (VK) D0183a11 07.01.2003 006_0183a11 (VK) D0183a12 07.01.2003 006_0183a12 (VK) D0183a13 07.01.2003 006_0183a13 (VK) D0183a14 07.01.2003 006_0183a14 (VK) D0183a15 07.01.2003 006_0183a15

07.01.2003 006_0183a17 (VK) D0183a18 07.01.2003 006_0183a18 (VK) D0183a19 07.01.2003 006_0183a19 (VK) D0183a20 07.01.2003 006_0183a20 (VK) D0183a21 07.01.2003 006_0183a21 (VK) D0183a22 07.01.2003 006_0183a22 (VK) D0183a23 07.01.2003 006_0183a23 (VK) D0183a24

006_0192a04 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0192a05 17.04.2009 006_0192a05 (KB+JK) z filmového políčka D0193a01 01.04.2008 006_0193a01 (KB+JK) z filmového políčka D0193a02 01.04.2008 006_0193a02 (KB+JK) z filmového políčka D0193a03 01.04.2008 006_0193a03 (KB+JK) z filmového políčka D0193a04 01.04.2008 006_0193a04 (KB+JK) z filmového políčka D0193a05 01.04.2008 006_0193a05 (KB+JK) z filmového políčka D0196a01

D0196a15

D0198a13

22.01.2008 006_0196a15 (KB+JK) z filmového políčka D0196a16

20.05.2009 006_0198a13 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a14

22.01.2008 006_0196a16 (KB+JK) z filmového políčka D0196a17

20.05.2009 006_0198a14 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a15

22.01.2008 006_0196a17 (KB+JK) z filmového políčka D0196a18

20.05.2009 006_0198a15 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a16

22.01.2008 006_0196a18 (KB+JK) z filmového políčka D0196a19

20.05.2009 006_0198a16 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a17

22.01.2008 006_0196a19 (KB+JK) z filmového políčka D0196a20

20.05.2009 006_0198a17 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a18

22.01.2008 006_0196a20 (KB+JK) z filmového políčka D0196a21

20.05.2009 006_0198a18 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a19

22.01.2008 006_0196a21 (KB+JK) z filmového políčka D0196a22

20.05.2009 006_0198a19 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a20

22.01.2008 006_0196a22 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a01

20.05.2009 006_0198a20 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a21

20.05.2009 006_0198a01 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a02

20.05.2009 006_0198a21 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a22

20.05.2009 006_0198a02 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a03

20.05.2009 006_0198a22 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a23 20.05.2009 006_0198a23 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a24

NFA 70 1943!—!2013 www.nfa.cz 07.01.2003 006_0183a24 (VK) D0183a25 07.01.2003 006_0183a25 (VK) D0183a26 07.01.2003 006_0183a26 (VK) D0183a27 07.01.2003 006_0183a27 (VK) D0183a28 07.01.2003 006_0183a28 (VK) D0183a29 07.01.2003 006_0183a29 (VK) D0183a30

07.01.2003 006_0183a30 (KB+JK) z filmového políčka D0186a01 19.04.2007 006_0186a01 (KB+JK) z filmového políčka D0186a02 19.04.2007 006_0186a02 (KB+JK) z filmového políčka D0186a03 19.04.2007 006_0186a03 (KB+JK) z filmového políčka D0186a04 19.04.2007 006_0186a04 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0192a01 17.04.2009 006_0192a01 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0192a02 17.04.2009 006_0192a02 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0192a03 17.04.2009 006_0192a03 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0192a04 17.04.2009

22.01.2008 006_0196a01 (KB+JK) z filmového políčka D0196a02 22.01.2008 006_0196a02 (KB+JK) z filmového políčka D0196a03 22.01.2008 006_0196a03 (KB+JK) z filmového políčka D0196a04 22.01.2008 006_0196a04 (KB+JK) z filmového políčka D0196a05 22.01.2008 006_0196a05 (KB+JK) z filmového políčka D0196a06 22.01.2008 006_0196a06 (KB+JK) z filmového políčka D0196a07 22.01.2008 006_0196a07 (KB+JK) z filmového políčka D0196a08 22.01.2008 006_0196a08 (KB+JK) z filmového políčka D0196a09 22.01.2008 006_0196a09 (KB+JK) z filmového políčka D0196a10 22.01.2008 006_0196a10 (KB+JK) z filmového políčka D0196a11

20.05.2009 006_0198a03 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a04 20.05.2009 006_0198a04 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a05 20.05.2009 006_0198a05 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a06 20.05.2009 006_0198a06 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a07 20.05.2009 006_0198a07 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a08 20.05.2009 006_0198a08 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a09

22.01.2008 006_0196a11 (KB+JK) z filmového políčka D0196a12

20.05.2009 006_0198a09 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a10

22.01.2008 006_0196a12 (KB+JK) z filmového políčka D0196a13

20.05.2009 006_0198a10 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a11

22.01.2008 006_0196a13 (KB+JK) z filmového políčka D0196a14

20.05.2009 006_0198a11 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a12

22.01.2008 006_0196a14 (KB+JK) z filmového políčka

20.05.2009 006_0198a12 (JS) Pořízeno z filmového okénka

20.05.2009 006_0198a24 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a25 20.05.2009 006_0198a25 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a26 20.05.2009 006_0198a26 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a27 20.05.2009 006_0198a27 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a28 20.05.2009 006_0198a28 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a29 20.05.2009 006_0198a29 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a30 20.05.2009 006_0198a30 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a31 20.05.2009 006_0198a31 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a32 20.05.2009 006_0198a32 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a33

20.05.2009 006_0198a33 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a34 20.05.2009 006_0198a34 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a35 20.05.2009 006_0198a35 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a36 20.05.2009 006_0198a36 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a37 20.05.2009 006_0198a37 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a38 20.05.2009 006_0198a38 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a39 20.05.2009 006_0198a39 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a40 20.05.2009 006_0198a40 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0198a41

006_0259a10 (KB+JK) z filmového políčka D0259a11 26.02.2008 006_0259a11 (KB+JK) z filmového políčka D0259a12 26.02.2008 006_0259a12 (KB+JK) z filmového políčka D0259a13 26.02.2008 006_0259a13 (KB+JK) z filmového políčka D0259a14 26.02.2008 006_0259a14 (KB+JK) z filmového políčka D0259a15 26.02.2008 006_0259a15 (KB+JK) z filmového políčka D0259a16 26.02.2008 006_0259a16 (KB+JK) z filmového políčka D0259a17 26.02.2008 006_0259a17 (KB+JK) z filmového políčka D0259a18

20.05.2009 006_0198a41 (KB+JK) z filmového políčka D0206a01

26.02.2008 006_0259a18 (KB+JK) z filmového políčka D0259a19

25.02.2008 006_0206a01 (KB+JK) z filmového políčka D0207a01

26.02.2008 006_0259a19 (KB+JK) z filmových políček D0291a01

03.03.2008 006_0207a01 (KB+JK) z filmového políčka D0259a01 26.02.2008 006_0259a01 (KB+JK) z filmového políčka D0259a02 26.02.2008 006_0259a02 (KB+JK) z filmového políčka D0259a03 26.02.2008 006_0259a03 (KB+JK) z filmového políčka D0259a04 26.02.2008 006_0259a04 (KB+JK) z filmového políčka D0259a05 26.02.2008 006_0259a05 (KB+JK) z filmového políčka D0259a06 26.02.2008 006_0259a06 (KB+JK) z filmového políčka D0259a07 26.02.2008 006_0259a07 (KB+JK) z filmového políčka D0259a08 26.02.2008 006_0259a08 (KB+JK) z filmového políčka D0259a09 26.02.2008 006_0259a09 (KB+JK) z filmového políčka D0259a10 26.02.2008

30.01.2007 006_0291a01 (KB+JK) z filmových políček D0291a02 30.01.2007 006_0291a02 (KB+JK) z filmových políček D0291a03 30.01.2007 006_0291a03 (KB+JK) z filmových políček D0291a04 30.01.2007 006_0291a04 (KB+JK) z filmových políček D0291a05 30.01.2007 006_0291a05 (KB+JK) z filmových políček D0291a06 30.01.2007 006_0291a06 (KB+JK) z filmových políček D0291a07 30.01.2007 006_0291a07 (KB+JK) z filmových políček D0291a08 30.01.2007 006_0291a08 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0294a01 16.10.2008 006_0294a01 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0294a02 16.10.2008 006_0294a02 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0294a03 16.10.2008 006_0294a03 (JS) Pořízeno z filmového okénka D0294a04 16.10.2008 006_0294a04 (KB+JP) z filmového


Jen 17 / režie François Ozon / Distribuce 35MM

Praha – Světozor, Lucerna, Francouzský institut, CineStar Anděl / Brno – Art / České Budějovice – Kotva WWW.FESTIVALFF.CZ

16.

Festival Francouzského Filmu / Festival du Film Français

21. — 27. 11. 2013


Filmový časopis zapálený tento rok pre exotické národné kinematografie!

brazílske KINEČKOsníva thajské KINEČKOmá šikmé oči grécke KINEČKOv kríze

www kinecko com


WE WILL HELP FILMMAKERS WITH: / Looking for locations... / Negotiating with local authorities and police to obtain shooting permits... / Negotiating with the owners of local attractions and locations... / Arranging accommodation or transport... / Publicity of the film or project...

CITY OF OSTRAVA

Economic Development Department T +420 599 443 036 / +420 605 292 268 E film@ostrava.cz

www.filmostrava.czStaff and Acknowledgements > Štáb a poděkování

>


Ilja Macháčková

Daniela Zárodňanská

MULTIŽÁNROVÉ CENTRUM

Bookkeeping > Účetní servis

Production Manager > Vedoucí produkce

COOLTOUR

142 00 Praha 12, Kamýk, ČR / VAT /

Markéta Jindřichová

Michaela Davidová

Andrej Harmečko

DIČ CZ24728284

Press Service > Mediální servis

Studio Karel

Director > Ředitel

Filmotéka Ostrava, o.s., 28. října 23,

Lumír Krátký

702 00 Ostrava, ČR / VAT / DIČ

Web, IT, Programming

ORGANIZERS > POŘ ADATELÉ Kamera Oko, s.r.o., Rabyňská 471 / 1,

CZ22875107

Romana Adámková DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE Petr Koudela

Jakub Felcman

ART DEPARTMENT > GR AFICKÉ Excutive Director > Výkonný ředitel

Festival Director > Ředitel festivalu

ODDDĚLENÍ

Anna Kopecká

Andrea Vacovská

Artistic Director > Umělecká ředitelka

Festival Visual Concept > Vizuální podoba festivalu

PROGR AMME DEPARTMENT >

Martin Popelář, Jan Baka

PROGR AMOVÉ ODDĚLENÍ

Photographer > Fotograf

Eva Křížková, Eva Pavlovičová, Martin Jiroušek, Martin Novosad, Pavel Klusák, Michaela Davidová,

David Karčmář Project Manager > Projektový manažer Ivan Myška CFO > Finanční ředitel

PROVOZ HLUBINA Marta Pilařová

Programme Board > Programová rada Anna Kopecká, Jakub Felcman,

Production > Produkce

TR AILER > ZNĚLK A

Jakub Ferda David Pacult

Ondřej Provazník Director > Režisér

Milan Klepikov NFA, Jana Dulíková,

Adéla Svobodová, Pauline Kerleroux

Jarmila Kučerová, Stanislava Golová

Art Directors > Grafika

Consultants > Konzultanti Marek Jícha AČK, Martin Preiss AČK

ZA FINANČNÍ PODPORY > WITH FINANCIAL SUPPORT Statní fond kinematografie Statutární město Ostrava

HELD UNDER THE AUSPICES OF > FESTIVAL VZNIKL POD ZÁŠTITOU Asociace českých kameramanů AČK IMAGO European Federation of Cinematographers

DŮM KULTURY MĚSTA

Bundesverband Kamera BVK

OSTR AV Y A.S. Stanislava Golová

OFFICIAL PARTNER >

Petr Marek

Programme Director > Programová

OFICIÁLNÍ PARTNER

Music Composer > Hudba

ředitelka

Accompanying Programme >

Martin Vančát

Taťana Strakošová

Doprovodný program

Animation > Animace

Programme Department > Programové

Workshop Enter Free Cinema Alexandra Lipovská, Jiří Forejt, Tomáš Klein, Kateřina Karhánková, Michaela Čejková, František Týmal

Josef Krajbich Editor > Střih Václav Flégl Mixer > Mix zvuku

PRODUCTION DEPARTMENT > PRODUKCE

CATALOGUE > K ATALOG

Anna Lísalová

Michaela Škodová

Executive Production > Výkonná produkce Radek Rubáš Shipping > Doprava kopií Jan Friedrich Technical Production > Technická produkce Daniela Zarodňanská, Veronika Kusá, Marta Pilařová, Eva Šebestová, Eliška Kučíková, David Mírek, David Havas Produkce > Production Tereza Benhartová Translation Services > Překladatelský servis

76

oddělení

Editor

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTR AVA-JIH, P.O.

servis Andrea Vacovská Graphic Design > Grafická úprava Marek Fanta Layout > Sazba

Kinečko Expact.cz

Jana Dulíková Luna Cinema Manager > Vedoucí kina

OFFICIAL RAILROAD CARRIER >

Luna

OFICIÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPR AVCE

CENTRUM KULTURY

České dráhy, a.s.

A VZDĚLÁVÁNÍ MOR AVSK Á OSTR AVA, P. O. Martin Vidura Director > Ředitel

OFFICIAL CARS PROVIDED BY > OFICIALNÍ VOZY FESTIVALU Vítkovice Doprava a.s.

Jarmila Kučerová

STAR Á ARÉNA Petr Sedláček

Veronika Kusá

Production > Produkce

Cinepur 25fps

kina

Ondřej Pavlica

Česká televize Ostrava

Director > Ředitelka

Minikino Cinema Manager > Vedoucí

Artistic Director > Umělecký ředitel

MEDIA PARTNERS > MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Sylva Kocurová

Tereza Benhartová Translation Services > Překladatelský

Vítkovice Machinery Group

Production > Produkce

OFFICIAL CARS RUN ON > EKOLOGICKÝ POHON FESTIVALU CNG Vitall, Compressed Natural Gas


OFFICIAL SUPPLIERS >

Elen Mátéová

OFICIÁLNÍ DODADVATELÉ

České dráhy

FIZU.cz

Přemysl Martinek,

Leben

Hedvika Petrželková

Print produkce

Film Distribution Artcam

QQ Studio Studio FAMU

PARTNER FESTIVALS ABROAD > ZAHR ANIČNÍ PARTNERSKÉ FESTIVALY Era Nowe Horyzonty Wroclav goEast Wiesbaden Timishorts Timisoara Early Melons Bratislava James Cinefest Miskolc

ACKNOWLEDGEMENTS > PODĚKOVÁNÍ CZECH REPUBLIC > ČESK Á REPUBLIK A

Pavel Jech FAMU

Aleš Danielis, Zuzana Černá, Petr Slavík Cinemart Ivan Anderle, Jakub Němeček Aerofilms Daniela Chlapíková Filmtopia Petra Brožová Bontonfilm, a.s. Barbora Bokšteflová NFA Jakub Kuba

FR ANCE > FR ANCIE Sanam Majedi Films Distribution Ilaria Gomarasca Pyramide International Arnaud Gourmelen Premiers Plans d’Angers Laurent Jacob Festival de Cannes Bernard Payen Cinémathèque française GERMANY > NĚMECKO Valeska Neu, Anastasia Manola Films Boutique Michael Neubauer Bundesverband Kamera Gaby Babic, Stefan Adrian goEast Wiesbaden

Blue Sky

HUNGARY > MAĎARSKO

Mayor of Ostrava >

Sylvie Leray

Primátor města Ostravy

Francouzský institut v Praze

Tibor Biró, Péter Muszatics,

Petr Kajnar

Statutory City of Ostrava Jan Světlík CEO > Generální ředitel Vítkovice a.s. Simona Piperková Deputy Mayor > Náměstkyně primátora Statutory City of Ostrava Zuzana Čaplová, Taťana Přibylová, Lukáš Přibyl Co-owners > Spolumajitelé “Stará Aréna” Naděžda Brožková, Barbora Stankušová Cultural Department > Odbor kultury

Tomáš Vorel

Mariann Molnár CineFest Miskolc

Vorelfilm

PORTUGAL > PORTUGALSKO

Martina Moudrá

Salette Ramalho

Biograf Jan Svěrák Kateřina Ondřejková, Michaela Dvořáková, Jolanda Pilařová

Agencia – Portuguese Short Film Agency USA Frederic Goodich

Česká televize Ostrava

American Society of Cinematographers

Čestmír Kopecký

Official Reruns of the Festival

CEO > Ředitel První veřejnoprávní, s.r.o. Zuzana Slavětínská

PROGR AMMES > OFICIÁLNÍ

Statutory City of Ostrava

FIZU.cz

REPRÍZY PROGR AMU

Zdeněk Trejbal

Monika Mikesková

Prague > Praha

Director > Ředitel Vítkovice doprava a.s. Helena Fraňková Director State Fund for Cinematography > Ředitelka Státní fond kinematografie

Hotel Palác Elektra

Studio Béla > Kino 35 > Kino NFA – State Fund for Cinematography Board > Ponrepo Rada Státního fondu kinematografie Official Selection, 20 Years of the Lion Statutory City of Ostrava, City Council,

Kateřina Vojkůvková

Cultural Commission > Kulturní

State Fund for Cinematography > Státní

komise Rady města Magistrátu města

fond kinematografie

Ostrava

Lucie Kajnarová, Hana Cívelová

Naděžda Newman, Jiří Felcman,

Odbor ekonomického rozvoje, Ostrava Jindřiška Bláhová Cinepur

září – říjen 2013

Vlastimila Nováková, Pavla Hájková,

for Cinematography > Oficiální výběr, Dvacet let Lva za kameru Hungary > Maďarsko CineFest Miskolc September > září 2014 Short Films Competition > Krátkometrážní soutěž

77Indexes > Rejstříky

>


ORIGINAL TITLE >

ENGLISH TITLE >

CZECH TITLE >

CINEMATOGR APHERS >

PŮVODNÍ NÁZEV

ANGLICKÝ NÁZEV

ČESKÝ NÁZEV

K AMER AMANI

Apaches, 23

Apači, 23

Balcar, Peter, 30

Atomic Age, 22

Atomic Age, 22

Balog, Milan, 30

Book about a Plan, A, 17

Cesta ven, 61

Bartoš, Marek, 17

Capital, 24

Ďakujem, dobre, 30

Beroun, Michal, 57

Congress, The, 25

Dlouhý šťastný život, 10

Berta, Renato, 11

Correspondence, 18

Duch ve stroji, 31

Boška, Bobo, 42

Evening of Nick Cave’s Videos, 58

Futurologický kongres, 25

Brabec, F. A., 44

Fine, Thanks, 30

Gebo a stín, 11

Brabec, Jaroslav, 45

Fragile Identity, 32

Gottland, 61

Buranová, Denisa, 41

Gebo and the Shadow, 11

Homo ciris, 16

Cikhart, Petr, 54

Ghost in the Machine, 31

Identita Petržalky, 39

Ciprì, Daniele, 14, 53

Goodbye and a Box, 57

Já jsem horník, kdo je víc?, 40

Daňhel, Jan, 48

Gottland, 61

Jimmy P., 12

Debie, Benoît, 26

Homo ciris, 16

Jízda, 44

Duba, Martin, 49

Horror Story, 45

Kapitál, 24

Dyllus, Pawel, 61

I am a Miner Who’s More?, 40

KKK, 48

Englert, Michal, 25

I Enjoy the World with You, 51

Kniha o plánu, 17

Fontaine, Stéphane, 12, 50

In the Shadows, 52

Korespondence, 18

Gautier, Eric, 24

Jimmy P., 12

Kouř, 49

Halousek, Jakub, 34, 48

KKK, 48

Krásno, 61

Hedmeg, Paľo, 19

Krásno, 61

Krvavý román, 45

Holomek, Vladimír, 56

Last Bus, The, 42

Křehká identita, 32

Hudec, Noro 35

Lea, 46

Lea, 46

Hudeček, Ondřej, 20

Long and Happy Life, A, 10

Mahjong, 13

Chlpík, Juraj, 31, 39, 42

Mahjong, 13

Momo, 41

Janošťák, Laco, 16

Miracle, 35

Můj pes Killer, 33

Ježek, Martin, 48

Momo, 41

Nový život, 34

Karman, Kal, 39

My Dog Killer, 33

Poslední autobus, 42

Kirchhoff, Robert, 31, 63

New Life, 34

Prorok, 50

Kokeš, Lukáš, 61

Old Bricks, 19

Psí vojáci na Chmelnici, 57

Kollár, David, 40

Petrzalka Identity, 39

S tebou mě baví svět, 51

Kostomarov, Pavel, 10

Prophet, A, 50

Salvo, 14

Kučera, Štěpán, 61

Psi vojaci at Chmelnice Club, 57

Sbohem a bedna, 57

Louvart, Hélène, 22, 23

Ride, The, 44

Spring Breakers, 26

Magro, José, 13

Salvo, 14

Staré cihly, 19

Mahdal, Jakub, 18

Smoke, 49

Ve stínu, 52

Marek, Diviš, 27

Spring Breakers, 26

Večer klipů Nicka Cavea, 58

Milota, Lukáš, 61

The Way Out, 61

Years, 20

Oľha, Adam, 34

Vincere, 53

Zázrak, 35

Piussi, Zuzana, 32

Women Who Hate Men, 54

Zuzana Michnová: Jsem slavná tak

Polák, Petr, 51

Years, 20

akorát, 27

Sikora, Adam, 52

Zuzana Michnová: Just the Right Kind

Zvítězit, 53

Smutný, Vladimír, 46

of Famous, 27

Ženy, které nenávidí muže, 54

Souček, Prokop, 61

age atomique, L´, 22 Apaches, Les, 23 capital, Le, 24 Cesta ven, 61 Congress, The, 25 Ďakujem, dobre, 30 Dolgaya schastlivaya zhizn, 10 Duch v stroji, 31 Evening of Nick Cave´s Videos, 58 Gebo e a Sombra, O, 11 Gottland, 61 Homo ciris, 16 Identita Petržalky, 39 Ja som baník, kto je viac…, 40 Jimmy P., 12 Jízda, 44 KKK, 48 Kniha o plánu, 17 Korespondence, 18 Kouř, 49 Krásno, 61 Krehká identita, 32 Krvavý román, 45 Lea, 46 Mahjong, 13 Momo 41 Můj pes Killer, 33 Nový život, 34 Posledný autobus, 42 prophète, Un, 50 Psí vojáci na Chmelnici, 57 S tebou mě baví svět, 51 Salvo, 14 Sbohem a bedna, 57 Spring Breakers, 26 Staré tehly, 19 Ve stínu, 52 Vincere, 53 Years, 20 Zázrak, 35 Zuzana Michnová: Jsem slavná tak akorát, 27 Ženy, které nenávidí muže, 54

80

Sysel, Tomáš, 33, 61


With the financial support of / Za finanční podpory

Under the auspices of / Pod záštitou

Official partner / Oficiální partner

Media partners / Mediální partneři

Co-organisers / Spolupořádající organizace

Official railroad carrier / Oficiální železniční dopravce

Official cars provided by / Oficiální vozy festivalu poskytuje

Official cars run on / Ekologický pohon festivalu

Official suppliers / Oficiální dodavatelé

Partner festivals / Partnerské festivaly