Page 1

Regnskabsår

2012

Boligorganisation BLF-boligorganisationsnr. CVR-nr. (SE-nr.)

0045 39801019

Navn Adresse

Østjysk Boligadministration Søren Frichs Vej 25 8000 Aarhus C 86 15 66 88

Telefon Fax E-mail: Info@ojba.dk Hjemmeside: www.østjyskbolig.dk

Regnskabsperiode 1. januar 2012 - 31. december 2012 Afdeling BLF-afdelingsnr. BLF status Boligafdeling Navn Adresse

Telefon Fax E-mail Hjemmeside:

Bruttoetage- Antal lejemål areal i alt m2 4.313 55 0 0 0 0 4.313 55 Antal rum 1 2 3 4 5

Antal lejemål

Tilsynsførende kommune Kommunenr. 751 Navn Adresse

Telefon E-mail: Info@ojba.dk Hjemmeside:www.østjyskbolig.dk

Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager/Carporte Lejemålsoplysninger i alt

Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte

Moselunden Moselunden 1-14C 8680 Ry

Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum

08501

0 930 2.625 758 0

0 16 31 8 0

0

0

0

0

0 0 0 0 4.313

0 0 0 0 0

Bruttoetage Tilsagnsdato for areal i alt m2 offentlig støtte

Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C. 89 40 20 00

a lejemålsenhed 1 1 1

1 pr påbeg. 60 m2 1 pr påbeg. 60 m2 1/5

Antal lejemålsenheder 55 0 0 55

0 0 0 55

Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

55 4.313 0 01-01-1989 0 0 0 0 0 0 0 Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 0 0 Boliger i tæt/lavt byggeri 55 4.313 Matr.nr.: 7 en m.fl. Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: Siim By, Dover Vaskeinst. - fælles Ja - Fjernvarme Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 12103 Tostrenget vandsystem Nej (fast brændsel eller olie) Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej (naturgas) Beboerfaciliter Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej - Ovne Beboerhus Ja Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Særskilte selskabsVandmåling - individuel Ja - Solvarmeanlæg og mødelokaler Nej Vandmåling - kollektiv Nej - Varmepumpeanlæg Varmemåling - individuel Ja - Biogasanlæg Varmemåling - kollektiv Nej Elmåling - individuel Ja Elmåling - kollektiv Nej Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 675,26 Lejeforhøjelse i årets løb pr. m2: kr. -3,08 Dato for forhøjelse: 01-01-2012 Forhøjelse pr. m2: %: -0,45 Årsbasis: -13.290,00

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Resultatopørelse for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 Udgifter Konto Note Specifikation

105.9 106 107 108 109 110 111

*

*

112 *

113

113.9 114 115 116

* * *

117

118

*

119 119.9

*

120 121 122

* * *

123 124 124.8 124.9

*

ORDINÆR DRIFT NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Bidrag til boligorganisation: 1. Administrationsbidrag 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapital Afd. pligtmæssige bidrag til disp.fonden: 1. A-indskud 2. G-indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Fælleskonto B-ordning 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER IALT HENLÆGGELSER Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) Istandsættelse, A-ordning Istandsættelse, B-ordning 1. Fælleskonto B-ordning (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 403) Tab ved fraflytninger (konto 405) Andre henlæggelser (konto 406) HENLÆGGELSER IALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

1.663.119,28

1.663.751

1.676.621

304.332,60 0,00 0,00 114.084,01 30.909,35

301.127 2.116 0 127.839 26.043

325.636 2.000 0 130.396 32.458

0,00 0,00 9.856,00

9.856,00

29.856

10.080

203.280,00 12.485,00 0,00

215.765,00

203.170

237.355

0,00 674.946,96

0 690.151

0 737.925

134.834,83 135.523,68

133.631 88.200

136.003 92.600

0,00

223.000 -223.000

401.000 -401.000

0,00

0 0

0 0

609,25 -609,25

0,00

0 0

2.380 -2.380

81.983,26 -81.983,26

0,00

47.778 -47.778

55.602 -55.602

96.641,52 48.964,88 415.964,91

106.000 24.743 352.574

92.000 51.282 371.885

160.000,00 0,00

160.000 0

164.000 0

15.000,00 94.944,00 25.000,00 0,00 294.944,00 3.048.975,15

15.000 94.886 25.000 0 294.886 3.001.362

15.000 94.944 32.000 0 305.944 3.092.375

0,00 0,00

102.203,63 -102.203,63 0,00 0,00

71.383,09 0,00 25.258,43


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Udgifter Konto Note Specifikation

125

÷ ÷ 126 127

129 ÷ 130 ÷ 131

132

133

134 135

136 137 139 140

150

*

*

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løb. off. tilskud 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån 3. Beboerindskudslån 4. Særstøttelån 5. Andre driftstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4) Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT UDGIFTER IALT Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

0,00

0

0

140.139,77

49.925

145.815

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

90.000

0

0,00 0,00

0,00

0

0

36.646,21 -36.646,21

0,00

0

0

10.050,98 0,00 0,00

10.050,98

0

2.538

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0,00 0,00

0 0

0 0

0,00

0

0

0,00 0,00 150.190,75 3.199.165,90

0 0 139.925 3.141.287

0 0 148.353 3.240.728

0,00 3.199.165,90

0 3.141.287

0 3.240.728

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Indtægter Konto Note Specifikation

201

202 203

*

203.9 204 206 208

210 220

* *

ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger -2.912.388,00 2. Almene ungdomsboliger 0,00 3. Almene ældreboliger 0,00 4. Erhverv 0,00 5. Institutioner 0,00 6. Kælderrum m.v. 0,00 7. Garager/carporte 0,00 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning -94.944,00 9. Istandsættelse køkken og bad -4.776,22 10. Individuel modernisering 0,00 11. Andre lejeindtægter 0,00 Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0,00 2. Drift af fællesvaskeri -46.120,24 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0,00 4. Drift af møde- og selskabslokaler -6.950,00 5. Indeksoverskud 0,00 6. Overført fra opsamlet resultat 0,00 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT INDTÆGTER IALT Årets underskud overført (konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

-3.012.108,22 -80.063,18

-3.007.299 -78.988

-3.092.616 -66.734

-53.070,24 -3.145.241,64

-55.000 -3.141.287

-81.378 -3.240.728

0,00 -4.050,51 0,00 -4.050,51 -3.149.292,15 -49.873,75 -3.199.165,90

0 0 0 0 -3.141.287 0 -3.141.287

0 0 0 0 -3.240.728 0 -3.240.728


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Balance pr. 31. December 2012 Aktiver Konto Note Specifikation

301

*

302 302.9 303 * * * 304

304.9 305

* *

306 307

309.9 310

*

ANLÆGSAKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Omprioritering vedr. prioritetsgæld 1. Kontantværdi pr. 01.10.2012 kr. 33.500.000 2. Heraf grundværdi kr. 19.058.000 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: 1. Drifttabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån (LBF) 5. Andre driftstøttelån ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 2. Beboerindskud 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0,00 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Andre tilgodehavender/forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Værdipapirer Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning - Depotkonto 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT

717.466,84 503.364,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.916,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.011,91 0,00

Regnskab 2012

Regnskab 2011

37.504.405,00 0,00

37.504.405 0

12.713.260,94 50.217.665,94

12.328.755 49.833.160

1.220.831,69

0,00 51.438.497,63

26.928,90 0,00 0,00 1.757.205,79 1.784.134,69 53.222.632,32

418.565 554.381 0 0 0 0 0 0

17.838 0 0 38.738 11.711 0 15.586 0

972.946

0 50.806.106

83.873 0 0 1.853.891 1.937.764 52.743.870


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Passiver Konto Note Specifikation

401 402 403 404 405 406 406.9 407 407.9

* * * * * * *

408

409 410 411 412.9 413

414 415

416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

* *

*

426 430

HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Andre henlæggelser HENLÆGGELSER IALT Opsamlet resultat +/Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/LANGFRISTET GÆLD Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 2. BRF 3. Realkredit Danmark 4. Økonomistyrelsen 5. LBF 6. Anden finansiering 7. LR Realkredit Beboerindskud Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenoveringer m.v. 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Anden langfristet gæld: LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v. Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 2. Reguleringskonto 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Gæld til KFB 5. Pension KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT

-15.323.344,32 0,00 0,00 0,00 -3.249.275,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Regnskab 2012

Regnskab 2011

-1.734.220,29 0,00 -119.227,59 -367.679,04 -10.639,15 0,00 -2.231.766,07 15.410,15 -2.216.355,92

-1.676.423 0 -104.837 -354.718 -22.286 0 -2.158.264 -34.464 -2.192.728

-16.520.948 0 0 0 -3.249.275 0 -18.572.619,32 -779.800,00 0,00 -30.865.246,62 -50.217.665,94

0,00

-19.770.223 -779.800 0 -29.283.137 -49.833.160 0 0 0

-31.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -90.149,42 -50.339.015,36

-24.000 0 0 0 0 0

-503.364,85 -25.020,00 0,00 -8.123,56 -254,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -130.497,94 0,00 0,00

-130.497,94 -667.261,04 -53.222.632,32

0

0 -30.577 -49.887.737 -567.929 -20.806 0 -54.913 0 -19.757 0

0 0 0 0 0

0 -663.405 -52.743.870


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Faste noter Konto

101.1 101.2 101.3 102.3 103.1 104.1 104.2 104.3 104.4 105.1 105.2

109

112.1

Specifikation Noter til resultatopgørelsen

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ + +

Regnskab 2012

Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter) Administrationsbidrag: Ydelsesstøtte fra staten Reservefondsandel Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) Nettokapitaludgifter i alt Renovation: Renovation Administrationsbidrag: 1. Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3696,00 i alt 2. Tillægsydelser, i alt 3. Dispositionsfond, i alt

1.582.109,52 688.343,13 43.138,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -650.471,92 0,00 0,00 0,00 1.663.119,28

114.084,01

203.280,00 0,00 12.485,00

215.765,00

Renholdelse 1. Løn ejendomsfunktionærer 2. Trappevask / vaskeri 3. Snerydning/grønne områder 4. Øvrige udgifter til renholdelse

57.682,39 0,00 77.152,44 0,00

134.834,83

Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8. Øvrige dele og anlæg 9. Diverse

konto 115 0,00 8.059,21 34.541,19 16.522,61 1.405,43 46.304,83 28.690,41 0,00

118/203

Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde og selskabslokaler 4. Overskud fra opsamlet resultat I alt

Indtægter -46.120,24 0,00 -6.950,00 0,00 -53.070,24

119

Diverse udgifter 1. Kontingent til BL 2. Afdelingsbestyrelsen/kurser 3. Beboeraktiviteter 4. Telefonudgifter 5. Afdelingsmøder og fester m.v 6. EDB udgifter 7. Advokatomkostninger 8. Beboerblad 9. Diverse udgifter ejd.funktionær 10. Andre udgifter

6.009,16 12.571,69 0,00 0,00 1.500,00 3.080,88 13.050,00 0,00 1.225,49 11.527,66

114

115/116

135.523,68

konto 116 0,00 3.406,25 0,00 63.405,39 4.583,24 5.300,00 25.508,75 0,00

Udgifter Netto udgift 71.383,09 25.262,85 0,00 0,00 25.258,43 18.308,43 0,00 0,00 96.641,52 43.571,28

48.964,88

102.203,63


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Regnskab 2012 120 121 122 124

134

202

204

206

Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m²

37,10

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m²

0,00

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m²

3,48

Andre henlæggelser 1. 2.

0,00 0,00

0,00

Korrektioner vedr. tidligere år 1. Forbrugsregnskaber 2. Diverse

0,00 0,00

0,00

-2.772,19 -76.455,00 -835,99

-80.063,18

0,00 0,00

0,00

-4.050,51 -0,00 -0,00

-4.050,51

Renter 1. Finansieringsordninger køkken og bad 2. Mellemregning med selskabet 3. Øvrige renteindtægter Driftssik., huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 1. Boligorganisation 2. Diverse Korrektioner vedr. tidligere år 1. Diverse 2. Lønsumsafgift 3. Forbrugsregnskaber


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Konto

Specifikation Noter til balancen:

301

Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo + tilgang i året tilgang/afgang i året (omprioritering) ÷ afgang i året

302.9

303.1

303.2

303.3

305.3

305.5

Regnskab 2012 37.504.405,00 0,00 0,00 0,00

37.504.405,00

Ejendommens anskaffelsessum inkl. indeksreguleringer Saldo primo 49.833.159,97 + tilgang i året 0,00 tilgang/afgang i året (omprioritering) 0,00 tilgang/afgang i året (Indeksering) 384.505,97 ÷ afgang i året 0,00

50.217.665,94

Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året ÷ Afdrag

418.565,48 388.025,43 -89.124,07

717.466,84

Forbedringsarbejder - bygningsrenovering Saldo primo + Renoveringsarbejder i året ÷ Afdrag

554.380,55 0,00 -51.015,70

503.364,85

Godgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo + Godgørelser i året + Rentetilskrivninger i året ÷ Afskrivninger

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Uafsluttede forbrugsregnskaber Betalte acontoregninger El, vand og varme Antenne

0,00 0,00

0,00

Afsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme Antenne *

0,00 0,00

0,00

* Antenneregnskab

2012

2011

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

Udgifter i alt: Indtægter: Indb. af lejere Overskudssaldo tidl. år

0,00

0

0,00 0,00

0 0

Indtægter i alt

0,00

0

Årets resultat overført til næste år

0,00

0

Udgifter: Administrationsbidrag Diverse Signalleverandør Underskudssaldo tidl. år


Østjysk Bolig

Afdeling 85 Moselunden

Regnskab 2012 401

402

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 116.2) + Årets henlæggelse (kt. 120)

-1.676.423,92 102.203,63 -160.000,00

-1.734.220,29

0,00 0,00 0,00

0,00

Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.3) + Årets henlæggelse (kt. 122.1)

-104.836,84 609,25 -15.000,00

-119.227,59

Indvendigvedligeholdelse B-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.2) + Årets henlæggelse (kt. 122.2)

-354.718,30 81.983,26 -94.944,00

-367.679,04

-22.285,36 36.646,21 -25.000,00

-10.639,15

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Istandsættelse A-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.1) + Årets henlæggelse (kt. 121.1)

403

404

405

406

407

419

421

425

Fælleskonto B-ordning

Tab ved fraflytninger Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2) + Årets henlæggelse (kt. 123) Andre henlæggelser Saldo primo ÷ Forbrugt i året + Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140) + Årets henlæggelse (kt. 124) Resultatkonto 1. Saldo Primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssigafvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) 2. Ultimo saldo (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304) b Driftstabslån 1. Kommunen 2. Kreditinstitut 3. Landsbyggefonden 3. Bogført saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto indbetalinger beboere af El, vand og varme Antenne Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 2. Feriepengeforpligtigelse 3. Diverse Afsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme Antenne

-34.463,60 49.873,75 0,00 0,00 0,00 15.410,15

0,00 0,00 0,00 0,00 15.410,15 -25.020,00 0,00

-25.020,00

-1.699,21 -6.424,35 0,00

-8.123,56

-130.497,94 0,00

-130.497,94

Ved afrunding til hele kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne

Afdeling 85  
Afdeling 85