Page 1

Regnskabsår Boligorganisation BLF-boligorganisationsnr. CVR-nr. (SE-nr.) Navn Adresse

2012 0045 39801019

Østjysk Boligadministration Søren Frichs Vej 25 8000 Aarhus C 86 15 66 88

Telefon Fax E-mail: Info@ojba.dk Hjemmeside: www.østjyskbolig.dk

Regnskabsperiode 1. januar 2012 - 31. december 2012 Afdeling BLF-afdelingsnr. BLF status Boligafdeling Navn Adresse

Bruttoetage- Antal lejemål areal i alt m2 0 0 3.544 103 0 0 3.544 103 Antal rum 1 2 3 4 5

Antal lejemål

Tilsynsførende kommune Kommunenr. 751 Navn Adresse

Telefon E-mail: Info@ojba.dk Hjemmeside:www.østjyskbolig.dk

Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager/Carporte Lejemålsoplysninger i alt

Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte

Bymosevej Bymosevej 57-131 & 60-194 8210 Aarhus V

Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum

01201

1.690 1.854 0 0 0

65 38 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 3.544

0 0 0 0 0

Bruttoetage Tilsagnsdato for areal i alt m2 offentlig støtte

Telefon Fax E-mail Hjemmeside:

Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C 89 40 20 00

a lejemålsenhed 1 1 1

1 pr påbeg. 60 m2 1 pr påbeg. 60 m2 1/5

Antal lejemålsenheder 0 103 0 103

0 0 0 103

Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

102 3.503 0 01-02-2001 0 0 0 0 1 41 15-11-2003 Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 0 0 Boliger i tæt/lavt byggeri 103 3.544 Matr.nr.: 5 cs m.fl. Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: Hasle By,Hasle Vaskeinst. - fælles Ja - Fjernvarme Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 052375 Tostrenget vandsystem Ja (fast brændsel eller olie) Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej (naturgas) Beboerfaciliter Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej - Ovne Beboerhus Ja Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Særskilte selskabsVandmåling - individuel Ja - Solvarmeanlæg og mødelokaler Nej Vandmåling - kollektiv Nej - Varmepumpeanlæg Varmemåling - individuel Ja - Biogasanlæg Varmemåling - kollektiv Nej Elmåling - individuel Ja Elmåling - kollektiv Nej Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 848,23 Lejeforhøjelse i årets løb pr. m2: kr. 52,46 Dato for forhøjelse: 01-01-2012 Forhøjelse pr. m2: %: 6,59 Årsbasis: 185.928,00

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Resultatopørelse for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 Udgifter Konto Note Specifikation

105.9 106 107 108 109 110 111

*

*

112 *

113

113.9 114 115 116

* * *

117

118

*

119 119.9

*

120 121 122

* * *

123 124 124.8 124.9

*

ORDINÆR DRIFT NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Bidrag til boligorganisation: 1. Administrationsbidrag 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapital Afd. pligtmæssige bidrag til disp.fonden: 1. A-indskud 2. G-indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Fælleskonto B-ordning 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER IALT HENLÆGGELSER Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) Istandsættelse, A-ordning Istandsættelse, B-ordning 1. Fælleskonto B-ordning (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 403) Tab ved fraflytninger (konto 405) Andre henlæggelser (konto 406) HENLÆGGELSER IALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

1.384.986,38

1.386.908

1.248.447

0,00 689,39 0,00 87.785,31 46.636,22

0 1.000 0 110.695 55.381

0 1.000 0 90.225 48.964

75.368,63 0,00 0,00

75.368,63

62.500

65.000

450.115,00 23.381,00 0,00

473.496,00

432.725

444.501

0,00 683.975,55

0 662.301

0 649.690

595.135,96 126.848,92

590.462 125.000

628.531 131.000

0,00 0,00

0,00

107.000 -107.000

363.000 -363.000

0,00 0,00

0,00

0 0

0 0

5.910,00 -5.910,00

0,00

2.671 -2.671

5.822 -5.822

66.930,56 -66.930,56

0,00

65.301 -65.301

61.319 -61.319

95.860,80 70.413,80 888.259,48

92.400 75.585 883.447

98.000 73.124 930.655

175.000,00 0,00

175.000 0

175.000 0

5.000,00 88.440,00 10.000,00 0,00 278.440,00 3.235.661,41

5.000 88.440 10.000 0 278.440 3.211.096

10.000 88.440 10.000 0 283.440 3.112.232

0,00 0,00

70.775,14 4.000,00 21.085,66


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Udgifter Konto Note Specifikation

125

÷ ÷ 126 127

129 ÷ 130 ÷ 131

132

133

134 135

136 137 139 140

150

*

*

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løb. off. tilskud 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån 3. Beboerindskudslån 4. Særstøttelån 5. Andre driftstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4) Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT UDGIFTER IALT Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0,00 0,00

0,00

0

0

19.581,89 -19.581,89

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

9.247,37 0,00

9.247 0

33.930 0

0,00

0

0

0,00 0,00 9.247,37 3.244.908,78

0 0 9.247 3.220.343

0 0 33.930 3.146.162

4.733,39 3.249.642,17

0 3.220.343

0 3.146.162

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.247,37 0,00

0,00 4.733,39


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Indtægter Konto Note Specifikation

201

202 203

*

203.9 204 206 208

210 220

* *

ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger 0,00 2. Almene ungdomsboliger -3.006.144,00 3. Almene ældreboliger 0,00 4. Erhverv 0,00 5. Institutioner 0,00 6. Kælderrum m.v. 0,00 7. Garager/carporte 0,00 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning -88.440,00 9. Istandsættelse køkken og bad 0,00 10. Individuel modernisering 0,00 11. Andre lejeindtægter 0,00 Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0,00 2. Drift af fællesvaskeri -80.290,16 3. Andel af fællesfaciliteters drift 0,00 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0,00 5. Indeksoverskud 0,00 6. Overført fra opsamlet resultat 0,00 ORDINÆRE INDTÆGTER IALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT INDTÆGTER IALT Årets underskud overført (konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

-3.094.584,00 -49.738,42

-3.094.429 -35.914

-3.029.822 -32.163

-80.290,16 -3.224.612,58

-90.000 -3.220.343

-84.177 -3.146.162

0,00 -25.029,59 0,00 -25.029,59 -3.249.642,17 0,00 -3.249.642,17

0 0 0 0 -3.220.343 0 -3.220.343

0 0 0 0 -3.146.162 0 -3.146.162


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Balance pr. 31. December 2012 Aktiver Konto Note Specifikation

301

*

302 302.9 303 * * * 304

304.9 305

* *

306 307

309.9 310

*

ANLÆGSAKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Omprioritering vedr. prioritetsgæld 1. Kontantværdi pr. 01.10.2012 kr. 55.000.000 2. Heraf grundværdi kr. 14.356.400 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: 1. Drifttabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån (LBF) 5. Andre driftstøttelån ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 2. Beboerindskud 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0,00 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Andre tilgodehavender/forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Værdipapirer Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning - Depotkonto 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.666,66 0,00 0,00 76.733,73 0,00 0,00 46.455,01 0,00

Regnskab 2012

Regnskab 2011

44.734.577,87 0,00

44.734.578 0

0,00 44.734.577,87

0 44.734.578

0,00

0,00 44.734.577,87

134.855,40 0,00 0,00 1.211.119,89 1.345.975,29 46.080.553,16

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 27.534 0 0 62.384 0

0

0 44.734.578

89.919 0 0 859.838 949.757 45.684.335


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Passiver Konto Note Specifikation

401 402 403 404 405 406 406.9 407 407.9

* * * * * * *

408

409 410 411 412.9 413

414 415

416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

* *

*

426 430

HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Andre henlæggelser HENLÆGGELSER IALT Opsamlet resultat +/Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/LANGFRISTET GÆLD Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 2. BRF 3. Realkredit Danmark 4. Økonomistyrelsen 5. LBF 6. Anden finansiering 7. LR Realkredit Beboerindskud Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenoveringer m.v. 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Anden langfristet gæld: LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v. Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 2. Reguleringskonto 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Gæld til KFB 5. Pension KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT

Regnskab 2012

Regnskab 2011

-570.802,12 0,00 -5.667,85 -430.344,98 -112.206,52 0,00 -1.119.021,47 94.734,63 -1.024.286,84

-395.802 0 -6.578 -408.835 -121.788 0 -933.003 108.716 -824.287

0,00 0 -26.406.898,61 -27.751.220 0,00 0 0,00 0 -6.245.120,00 -6.245.120 -123.148,99 -133.411 0,00 -32.775.167,60 -901.775,00 0,00 -11.057.635,27 -44.734.577,87 0,00 0,00 0,00

0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -44.734.577,87

-14.458,76 -321.688,45 -46.080.553,16

0 0

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 -253.480,39 -4.459,68 -49.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.458,76 0,00

-34.129.751 -901.775 0 -9.703.052 -44.734.578

0 0 -44.734.578 0 0 0 -71.453 0 -54.015 0

0 0 0 0 0

0 -125.468 -45.684.333


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Faste noter Konto

101.1 101.2 101.3 102.3 103.1 104.1 104.2 104.3 104.4 105.1 105.2

109

112.1

114

115/116

Specifikation Noter til resultatopgørelsen

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ + +

Regnskab 2012

Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter) Administrationsbidrag: Ydelsesstøtte fra staten Reservefondsandel Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) Nettokapitaludgifter i alt Renovation: Renovation

1.354.583,65 338.194,61 101.938,52 -1.185,39 0,00 0,00 0,00 155.438,99 -563.984,00 0,00 0,00 1.384.986,38

87.785,31

Administrationsbidrag: 1. Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3.898,98 i alt 2. Tillægsydelser, i alt 3. Dispositionsfond, i alt

401.595,00 48.520,00 23.381,00

473.496,00

Renholdelse 1. Løn ejendomsfunktionærer 2. Trappevask / vaskeri 3. Snerydning/grønne områder 4. Øvrige udgifter til renholdelse

200.135,96 0,00 395.000,00 0,00

595.135,96

Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8. Øvrige dele og anlæg 9. Diverse

konto 115 0,00 28.952,41 0,00 38.854,16 7.351,86 36.774,46 14.916,03 0,00

118/203

Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde og selskabslokaler 4. Overskud fra opsamlet resultat I alt

Indtægter -80.290,16 0,00 0,00 0,00 -80.290,16

119

Diverse udgifter 1. Kontingent til BL 2. Afdelingsbestyrelsen/kurser 3. Beboeraktiviteter 4. Telefonudgifter 5. Afdelingsmøder og fester m.v 6. EDB udgifter 7. Advokatomkostninger 8. Beboerblad 9. Diverse udgifter ejd.funktionær 10. Andre udgifter

11.253,52 2.997,64 7.497,65 6.185,22 114,38 5.769,61 0,00 23.192,33 9.438,33 3.965,12

126.848,92

konto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udgifter Netto udgift 70.775,14 -9.515,02 4.000,00 4.000,00 21.085,66 21.085,66 0,00 0,00 95.860,80 15.570,64

70.413,80

0,00


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Regnskab 2012 120 121 122 124

134

202

204

206

Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m²

49,38

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m²

0,00

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m²

1,41

Andre henlæggelser 1. 2.

0,00 0,00

0,00

Korrektioner vedr. tidligere år 1. Forbrugsregnskaber 2. Diverse

0,00 0,00

0,00

-0,00 -42.200,00 -7.538,42

-49.738,42

0,00 0,00

0,00

-25.029,59 -0,00 -0,00

-25.029,59

Renter 1. Finansieringsordninger køkken og bad 2. Mellemregning med selskabet 3. Øvrige renteindtægter Driftssik., huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 1. Boligorganisation 2. Diverse Korrektioner vedr. tidligere år 1. Diverse 2. Lønsumsafgift 3. Forbrugsregnskaber


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Konto

Specifikation Noter til balancen:

301

Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo + tilgang i året tilgang/afgang i året (omprioritering) ÷ afgang i året

302.9

303.1

303.2

303.3

305.3

305.5

Regnskab 2012 44.734.577,87 0,00 0,00 0,00

44.734.577,87

Ejendommens anskaffelsessum inkl. indeksreguleringer Saldo primo 44.734.577,87 + tilgang i året 0,00 tilgang/afgang i året (omprioritering) 0,00 tilgang/afgang i året (Indeksering) 0,00 ÷ afgang i året 0,00

44.734.577,87

Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året ÷ Afdrag

0,00 0,00 0,00

0,00

Forbedringsarbejder - bygningsrenovering Saldo primo + Renoveringsarbejder i året ÷ Afdrag

0,00 0,00 0,00

0,00

Godgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo + Godgørelser i året + Rentetilskrivninger i året ÷ Afskrivninger

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Uafsluttede forbrugsregnskaber Betalte acontoregninger El, vand og varme Antenne

0,00 0,00

0,00

Afsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme Antenne *

0,00 0,00

0,00

* Antenneregnskab

2012

2011

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

Udgifter i alt: Indtægter: Indb. af lejere Overskudssaldo tidl. år

0,00

0

0,00 0,00

0 0

Indtægter i alt

0,00

0

Årets resultat overført til næste år

0,00

0

Udgifter: Administrationsbidrag Diverse Signalleverandør Underskudssaldo tidl. år


Østjysk Bolig

Afdeling 12 Bymosevej

Regnskab 2012 401

402

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 116.2) + Årets henlæggelse (kt. 120)

-395.802,12 0,00 -175.000,00

-570.802,12

0,00 0,00 0,00

-0,00

-6.577,85 5.910,00 -5.000,00

-5.667,85

Indvendigvedligeholdelse B-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.2) + Årets henlæggelse (kt. 122.2)

-408.835,54 66.930,56 -88.440,00

-430.344,98

Tab ved fraflytninger Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2) + Årets henlæggelse (kt. 123)

-121.788,41 19.581,89 -10.000,00

-112.206,52

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Istandsættelse A-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.1) + Årets henlæggelse (kt. 121.1)

403

Fælleskonto B-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.3) + Årets henlæggelse (kt. 122.1)

404

405

406

407

419

421

425

Andre henlæggelser Saldo primo ÷ Forbrugt i året + Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140) + Årets henlæggelse (kt. 124) Resultatkonto 1. Saldo Primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssigafvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) 2. Ultimo saldo (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304) b Driftstabslån 1. Kommunen 2. Kreditinstitut 3. Landsbyggefonden 3. Bogført saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto indbetalinger beboere af El, vand og varme Antenne Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 2. Feriepengeforpligtigelse 3. Diverse Afsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme Antenne

108.715,39 -0,00 -4.733,39 -9.247,37 0,00 94.734,63

0,00 0,00 0,00 0,00 94.734,63 0,00 0,00

-0,00

-229.065,77 -24.414,62 0,00

-253.480,39

0,00 0,00

-0,00

Ved afrunding til hele kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne

Afdeling 12