Page 1

Regnskabsår Boligorganisation BLF-boligorganisationsnr. CVR-nr. (SE-nr.) Navn Adresse

2012 0045 39801019

Østjysk Boligadministration Søren Frichs Vej 25 8000 Aarhus C 86 15 66 88

Telefon Fax E-mail: Info@ojba.dk Hjemmeside: www.østjyskbolig.dk

Regnskabsperiode 1. januar 2012 - 31. december 2012 Afdeling BLF-afdelingsnr. BLF status Boligafdeling Navn Adresse

Telefon Fax E-mail Hjemmeside:

Bruttoetage- Antal lejemål areal i alt m2 1.141 16 0 0 0 0 1.141 16 Antal rum 1 2 3 4 5

Antal lejemål

Tilsynsførende kommune Kommunenr. 751 Navn Adresse

Telefon E-mail: Info@ojba.dk Hjemmeside:www.østjyskbolig.dk

Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser uden selvstændig køkken Heraf bofællesskaber (individuel/kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager/Carporte Lejemålsoplysninger i alt

Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger. Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte

Holbergsgade Holbergsgade 2-6 8000 Aarhus C

Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysning i alt Boliger fordelt på antal rum

01101

0 1.141 0 0 0

0 16 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 1.141

0 0 0 0 0

Bruttoetage Tilsagnsdato for areal i alt m2 offentlig støtte

Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C 89 40 20 00

a lejemålsenhed 1 1 1

1 pr påbeg. 60 m2 1 pr påbeg. 60 m2 1/5

Antal lejemålsenheder 16 0 0 16

0 0 0 16

Skæringsdato byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom

11 764 0 15-04-1995 4 317 0 15-04-1995 1 60 15-04-2005 Antal Bruttoetage Byggeart lejemål areal i alt m2 Boliger i etagebyggeri 16 1.141 Boliger i tæt/lavt byggeri 0 0 Matr.nr.: 273 b Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: Matr.tekst.: Århus Grunde, MarselisborgVaskeinst. - fælles Ja - Fjernvarme Vaskeinst. - individuel Nej - Centralvarme fra eget anlæg BBR-ejendomsnr.: 888856 Tostrenget vandsystem Ja (fast brændsel eller olie) Regnvand (nedsivn.anlæg/genanv.) Nej - Centralvarme fra eget anlæg Spildevand (Rodzoneanl./bioværk) Nej (naturgas) Beboerfaciliter Kildesort. af affald - udenfor boligen Nej - Ovne Beboerhus Ja Kildesort. af affald - indenfor boligen Nej - Elpaneler Særskilte selskabsVandmåling - individuel Ja - Solvarmeanlæg og mødelokaler Nej Vandmåling - kollektiv Nej - Varmepumpeanlæg Varmemåling - individuel Ja - Biogasanlæg Varmemåling - kollektiv Nej Elmåling - individuel Ja Elmåling - kollektiv Nej Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 826,35 Lejeforhøjelse i årets løb pr. m2: kr. 40,72 Dato for forhøjelse: 01-01-2012 Forhøjelse pr. m2: %: 5,18 Årsbasis: 46.464,00

Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Resultatopørelse for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2012 Udgifter Konto Note Specifikation

105.9 106 107 108 109 110 111

*

*

112 *

113

113.9 114 115 116

* * *

117

118

*

119 119.9

*

120 121 122

* * *

123 124 124.8 124.9

*

ORDINÆR DRIFT NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v. Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 2. El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v. Bidrag til boligorganisation: 1. Administrationsbidrag 2. Dispositionsfond 3. Arbejdskapital Afd. pligtmæssige bidrag til disp.fonden: 1. A-indskud 2. G-indskud OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Fælleskonto B-ordning 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 1. Afholdte udgifter 2. Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER IALT HENLÆGGELSER Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) Istandsættelse, A-ordning Istandsættelse, B-ordning 1. Fælleskonto B-ordning (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 403) Tab ved fraflytninger (konto 405) Andre henlæggelser (konto 406) HENLÆGGELSER IALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

575.718,45

578.709

582.332

36.449,68 6.600,69 0,00 25.280,00 16.940,22

37.220 1.000 0 28.740 17.830

39.001 1.000 0 22.425 17.786

19.895,01 0,00 5.984,00

25.879,01

18.984

24.120

63.415,68 3.632,00 0,00

67.047,68

63.182

69.049

0,00 178.197,28

0 166.956

0 173.381

51.413,92 39.635,56

60.065 25.000

57.908 27.000

14.539,45 -14.539,45

0,00

79.000 -79.000

127.000 -127.000

0,00 0,00

0,00

0 0

0 0

1.392,50 -1.392,50

0,00

2.585 -2.585

2.585 -2.585

7.783,20 -7.783,20

0,00

23.252 -23.252

23.175 -23.175

17.788,68 11.945,26 120.783,42

15.346 25.473 125.884

28.846 24.847 138.601

70.000,00 0,00

70.000 0

70.000 0

5.000,00 28.632,00 5.000,00 0,00 108.632,00 983.331,15

5.000 28.632 5.000 0 108.632 980.181

5.000 28.632 5.000 0 108.632 1.002.946

0,00 0,00

10.942,68 6.846,00 0,00


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Udgifter Konto Note Specifikation

125

÷ ÷ 126 127

129 ÷ 130 ÷ 131

132

133

134 135

136 137 139 140

150

*

*

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løb. off. tilskud 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Tab ved lejeledighed m.v. 1. Årets udgift 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelse Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån 3. Beboerindskudslån 4. Særstøttelån 5. Andre driftstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4) Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT UDGIFTER IALT Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0,00 0,00

0,00

0

0

0,00 0,00

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

7.030,32 0,00

7.030 0

14.518 0

0,00

0

0

0,00 0,00 7.030,32 990.361,47

0 0 7.030 987.211

0 0 14.518 1.017.464

9.814,85 1.000.176,32

0 987.211

0 1.017.464

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.030,32 0,00

0,00 9.814,85


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Indtægter Konto Note Specifikation

201

202 203

*

203.9 204 206 208

210 220

* *

ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger 2. Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kælderrum m.v. 7. Garager/carporte 8. Indvendig vedligeholdelse B-ordning 9. Istandsættelse køkken og bad 10. Individuel modernisering 11. Andre lejeindtægter Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri 3. Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6. Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER IALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT INDTÆGTER IALT Årets underskud overført (konto 407) Indtægter og evt. underskud i alt

-942.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.632,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regnskab 2012

Budget 2012

Budget 2013

-971.496,00 -24.307,00

-971.487 -15.724

-998.181 -19.283

0,00 -995.803,00

0 -987.211

0 -1.017.464

-1.744,24 -2.629,08 0,00 -4.373,32 -1.000.176,32 0,00 -1.000.176,32

0 0 0 0 -987.211 0 -987.211

0 0 0 0 -1.017.464 0 -1.017.464


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Balance pr. 31. December 2012 Aktiver Konto Note Specifikation

301

*

302 302.9 303 * * * 304

304.9 305

* *

306 307

309.9 310

*

ANLÆGSAKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Omprioritering vedr. prioritetsgæld 1. Kontantværdi pr. 01.10.2012 kr. 13.550.000 2. Heraf grundværdi kr. 3.411.800 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: 1. Drifttabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån (LBF) 5. Andre driftstøttelån ANLÆGSAKTIVER IALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 2. Beboerindskud 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0,00 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Andre tilgodehavender/forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Værdipapirer Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning - Depotkonto 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER IALT AKTIVER IALT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 70.189,91 5.466,22 0,00 0,00 30.514,00 0,00

Regnskab 2012

Regnskab 2011

12.932.188,64 249.027,52

12.932.189 249.028

3.240.232,22 16.421.448,38

3.060.744 16.241.960

0,00

0,00 16.421.448,38

106.170,13 0,00 0,00 608.129,12 714.299,25 17.135.747,63

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 94.948 0 0 0 5.358 0

0

0 16.241.960

100.306 0 0 539.321 639.627 16.881.587


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Passiver Konto Note Specifikation

401 402 403 404 405 406 406.9 407 407.9

* * * * * * *

408

409 410 411 412.9 413

414 415

416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

* *

*

426 430

HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Andre henlæggelser HENLÆGGELSER IALT Opsamlet resultat +/Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/LANGFRISTET GÆLD Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 2. BRF 3. Realkredit Danmark 4. Økonomistyrelsen 5. LBF 6. Anden finansiering 7. LR Realkredit Beboerindskud Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenoveringer m.v. 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre beboerindskud: 1. Forhøjet indskud Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Anden langfristet gæld: LANGFRISTET GÆLD IALT KORTFRISTET GÆLD Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v. Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 2. Reguleringskonto 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Gæld til KFB 5. Pension KORTFRISTET GÆLD IALT PASSIVER IALT

Regnskab 2012

Regnskab 2011

-271.916,32 0,00 -27.683,73 -145.221,39 -152.150,09 0,00 -596.971,53 31.052,10 -565.919,43

-216.456 0 -24.076 -124.373 -147.150 0 -512.055 47.898 -464.157

0,00 -9.452.070,03 0,00 0,00 -342.280,00 -314.073,94 0,00 -10.108.423,97 -182.900,00 0,00 -6.130.124,41 -16.421.448,38 0,00 0,00 0,00

0,00

0 -9.671.702 0 0 -342.280 -357.025 -10.371.007 -182.900 0 -5.688.054 -16.241.961 0 0 0

-71.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -16.492.773,38

-71.325 0 0 0 0 0

0,00 -66.256,00 0,00 -10.798,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -77.054,82 -17.135.747,63

0

0 0 -16.313.286 0 -88.659 0 -15.486 0 0 0

0 0 0 0 0

0 -104.145 -16.881.588


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Faste noter Konto

101.1 101.2 101.3 102.3 103.1 104.1 104.2 104.3 104.4 105.1 105.2

109

112.1

Specifikation Noter til resultatopgørelsen

÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ + +

Regnskab 2012

Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag men ÷ morarenter) Administrationsbidrag: Ydelsesstøtte fra staten Reservefondsandel Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) Nettokapitaludgifter i alt Renovation: Renovation

442.070,37 442.912,84 19.531,32 0,00 0,00 -38.643,12 -103.767,45 -186.385,51 0,00 0,00 0,00 575.718,45

25.280,00

Administrationsbidrag: 1. Bidrag pr. lejemålsenhed kr. 3.898,98 i alt 2. Tillægsydelser, i alt 3. Dispositionsfond, i alt

62.383,68 1.032,00 3.632,00

67.047,68

Renholdelse 1. Løn ejendomsfunktionærer 2. Trappevask / vaskeri 3. Snerydning/grønne områder 4. Øvrige udgifter til renholdelse

51.413,92 0,00 0,00 0,00

51.413,92

Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele 3. Kompletterende bygningsdele 4. Overfladebelægninger 5. VVS-anlæg 6. El-anlæg 7. Inventar og udstyr 8. Øvrige dele og anlæg 9. Diverse

konto 115 0,00 4.418,59 381,70 23.255,95 2.896,58 582,75 8.099,99 0,00

39.635,56

118/203

Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri 2. Andel i fællesfaciliteters drift 3. Drift af møde og selskabslokaler 4. Overskud fra opsamlet resultat I alt

Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Udgifter Netto udgift 10.942,68 10.942,68 6.846,00 6.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.788,68 17.788,68

119

Diverse udgifter 1. Kontingent til BL 2. Afdelingsbestyrelsen/kurser 3. Beboeraktiviteter 4. Telefonudgifter 5. Afdelingsmøder og fester m.v 6. EDB udgifter 7. Advokatomkostninger 8. Beboerblad 9. Diverse udgifter ejd.funktionær 10. Andre udgifter

1.748,12 0,00 0,00 1.076,22 1.779,56 896,27 0,00 3.602,70 2.003,85 838,54

114

115/116

11.945,26

konto 116 0,00 0,00 14.539,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.539,45


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Regnskab 2012 120 121 122 124

134

202

204

206

Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m²

61,35

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m²

0,00

Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m²

4,38

Andre henlæggelser 1. 2.

0,00 0,00

0,00

Korrektioner vedr. tidligere år 1. Forbrugsregnskaber 2. Diverse

0,00 0,00

0,00

0,00 -24.307,00 0,00

-24.307,00

0,00 0,00

0,00

-2.629,08 -0,00 0,00

-2.629,08

Renter 1. Finansieringsordninger køkken og bad 2. Mellemregning med selskabet 3. Øvrige renteindtægter Driftssik., huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 1. Boligorganisation 2. Diverse Korrektioner vedr. tidligere år 1. Diverse 2. Lønsumsafgift 3. Forbrugsregnskaber


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Konto

Specifikation Noter til balancen:

301

Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo + tilgang i året tilgang/afgang i året (omprioritering) ÷ afgang i året

302.9

303.1

303.2

303.3

305.3

305.5

Regnskab 2012 13.181.216,16 0,00 0,00 0,00

13.181.216,16

Ejendommens anskaffelsessum inkl. indeksreguleringer Saldo primo 16.241.960,18 + tilgang i året 0,00 tilgang/afgang i året (omprioritering) 0,00 tilgang/afgang i året (Indeksering) 179.488,20 ÷ afgang i året 0,00

16.421.448,38

Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året ÷ Afdrag

0,00 0,00 0,00

0,00

Forbedringsarbejder - bygningsrenovering Saldo primo + Renoveringsarbejder i året ÷ Afdrag

0,00 0,00 0,00

0,00

Godgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo + Godgørelser i året + Rentetilskrivninger i året ÷ Afskrivninger

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Uafsluttede forbrugsregnskaber Betalte acontoregninger El, vand og varme Antenne

70.189,91 0,00

70.189,91

0,00 0,00

0,00

Afsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme Antenne * * Antenneregnskab

2012

2011

0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0

Udgifter i alt: Indtægter: Indb. af lejere Overskudssaldo tidl. år

0,00

0

0,00 0,00

0 0

Indtægter i alt

0,00

0

Årets resultat overført til næste år

0,00

0

Udgifter: Administrationsbidrag Diverse Signalleverandør Underskudssaldo tidl. år


Østjysk Bolig

Afdeling 11 Holbergsgade

Regnskab 2012 401

402

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 116.2) + Årets henlæggelse (kt. 120)

-216.455,77 14.539,45 -70.000,00

-271.916,32

0,00 0,00 0,00

-0,00

-24.076,23 1.392,50 -5.000,00

-27.683,73

Indvendigvedligeholdelse B-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.2) + Årets henlæggelse (kt. 122.2)

-124.372,59 7.783,20 -28.632,00

-145.221,39

Tab ved fraflytninger Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 130.2) + Årets henlæggelse (kt. 123)

-147.150,09 0,00 -5.000,00

-152.150,09

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Istandsættelse A-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.1) + Årets henlæggelse (kt. 121.1)

403

Fælleskonto B-ordning Saldo primo ÷ Forbrugt i året ( kt. 117.3) + Årets henlæggelse (kt. 122.1)

404

405

406

407

419

421

425

Andre henlæggelser Saldo primo ÷ Forbrugt i året + Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140) + Årets henlæggelse (kt. 124) Resultatkonto 1. Saldo Primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssigafvikling af underskud (konto 133.1) Overført til drift (konto 203.6) 2. Ultimo saldo (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 304) b Driftstabslån 1. Kommunen 2. Kreditinstitut 3. Landsbyggefonden 3. Bogført saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto indbetalinger beboere af El, vand og varme Antenne Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 2. Feriepengeforpligtigelse 3. Diverse Afsluttede forbrugsregnskaber El, vand og varme Antenne

47.897,27 -0,00 -9.814,85 -7.030,32 0,00 31.052,10

0,00 0,00 0,00 0,00 31.052,10 -66.256,00 0,00

-66.256,00

-5.158,53 -5.640,29 0,00

-10.798,82

0,00 0,00

-0,00

Ved afrunding til hele kr. kan der forekomme unøjagtigheder ved sammentællingerne

Afdeling 11  
Advertisement