Page 1

– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s eptember – 16. okt ober

16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

Kunsthåndverk 2016 KAREN KVILTU LIDAL

Foto: Kjell S. Stenmarch

uke#5 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

12. –16. oktober


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

K u nst h ån d v e r k 2 0 1 6 17 . SE PT. – 16 . OKT.

ONS. – SØN. KL. 12.00 – 17.00 HYDRO GENFA BR I KKE N ADR.: ØRAVEIEN 2. GAMLE FREDRIKSTAD

ØST FOLD KU NSTSE NT E R ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, FREDRIKSTAD

O M V I SNING I HYDROGENFABRIKKEN H V E R SØNDAG KL .13.00 VED KRISTIN ROMBERG

Gratis inngang Åpen kafé begge steder i åpningstiden GRATIS BYFERGE SE FERGETIDER: WWW.FREDRIKSTAD.KOMMUNE.NO/BYFERGA

Støttes av:


uke#5

KUNSTHÅNDVERK 2016 / ANNE-GRY LØLAND

FOTO: KJELL S. STENMARCH

1 2. - 1 6 . o kt o be r

Ons d ag 12 . o kto be r kl 1 3 - 1 6 . 3 0 Hyd rogenfa br i kke n

S øn d ag 1 6 . o kto b e r kl 1 2 . 0 0 - 1 5 . 3 0 H yd r og e nf ab rikke n

SEMINAR

WORKSHOP

KUN ST I OF FE NT LIG R OM - R O M F O R KUN STHÅNDV E R K?

M O B I LE LYDS K UL PTUR ER PÅ VI NDK R AF T Ve d b i lledkunstner Tulle Ruth

16 .30 – 18 . 0 0 Om vis ning i Ku n sth å n dve r k 2 0 1 6 Sa lg av mat o g dr i kke i vog n h a l l en

A s k i m o g S arp s b o rg 1 5 . o kto b e r

Ons d ag 12 . o kto be r kl 1 8 . - 1 9 . 0 0

KRITIKERSALONG

M ELLO M M AT E R I A LE R OG K O N S E P T E R . KUNSTSEKS J O N E N I K R I T I K E R L A G ET O G NORSKE KU N ST H Å N D V E R K E R E I N V I T E R E R TIL KUNSTN E RS A M TA L E O G D I S K U S J O N .

KUNSTSAFARI

1 5 . okto b e r kl. 1 3 - 1 5 . 0 0 Ø s t f o ld Kunstsenter

LANDART MED ASYLSØKERBARN ALLE KAN DELTA

Ø s t f old unntat t Fre d riks tad 1 5 . o kto b e r

ÅPNE ATELIER

1 6 . okto b e r kl. 1 2 - 1 7 . 0 0 KUNSTSTI MELLOM ØKS OG HYDROGENFABRIKKEN 17. SEPT – 16. OKT / SE EGET PROGRAM

ÅPNE ATELIER I FREDRIKSTAD


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

HYDROGENFABRIKKEN

SYKEHUSET ØSTFOLD, GUNN HARBITZ / SISSEL BERNTSEN, OMFORMASJON

FOTO: ANDERS ROMBERG

PR OG R AM U K E # 5 / 1 2 . - 1 6 . oktober

KRISTIN JOSEFINE SOLSTAD KunstSentralenNord i Tromsø er utviklet av kunstsosiolog Kristin Josefine Solstad (cand. sociol. fra Universitetet i Oslo med avhandlingen «Kunst og legitimitet» i 1992). INNLEGG AV KRISTIN J. SOLSTAD KUNSTSOSIOLOG KORO KOROPROSJEKTET TRANDUM LEIR TRUDE WESTBY NORDMARK KUNSTHÅNDVERKER OLE-HENRIK HOLØS PETTERSEN KULTURSJEF FREDRIKSTAD KOMMUNE HANNE ØVERLAND KUNSTHÅNDVERKER OG KUNSTKONSULENT OMVISNING I KUNSTHÅNDVERK 2016 SALG AV MAT & DRIKKE

O N S D A G 1 2 . OKTOB ER K L 1 3 . 0 0 - 1 8 . 0 0 H YD R O G ENFAB R I K K EN

SEMINAR: K U N ST I O F F E N T L I G R O M – RO M F OR K U N ST HÅ N D V ER K ? Verdien av kunst og hvorfor kunst ikke er luksus Vet vi hvorfor kunst ofte betegnes som «limet, byggestein og veiviser for det gode utviklende samfunnsliv? Foredrag og invitasjon til dialog. Påmelding: post@ostfold-kunstsenter.no Påmeldingsfrist: mandag 10. oktober


Kunsthåndverk 2016 ELIN HEDBERG, CHANGING PERSPECTIVE, FOTO: KJELL STENMARCH

JOHN K. RAUSTEIN, LYDEN AV PUST, FOTO: ØYSTEIN THORVALDSEN

ON S DAG 12 . OKTOBE R KL 1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 HYDRO GENFA BR I KKE N MØT JOHN K. RAUSTEIN OG ELIN HEDBERG

K RITIKERSALONG : K UNSTNERSAMTAL E O G DIS KU SJON

MELLOM MATERIALER OG KONSEPTER

KUNSTSEKSJONEN I KRITIKERLAGET OG NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE INVITERER TIL KUNSTNERSAMTALE OG DISKUSJON. JOHN K. RAUSTEIN (f. 1972) og ELIN HEDBERG (f. 1988) har ulike og svært bevisste tilnærminger til materialet og tradisjonen i sitt arbeid. Dermed arter kanskje forholdet prosess/ konsept seg forskjellig hos dem. Gjennom samtalen håper vi på et dypdykk i kunstneres praksis, tankegods og metode. Samtalen ledes av gjesteredaktør for kommende utgave av KUNSTHÅNDVERK, KRISTIN VALLA, som for øvrig er spaltist i A-magasinet, skriver kulturbloggen Two Hands Clapping og er tidligere redaktør for Aftenpostens kulturmagasin K. Etter samtalen åpner vi for diskusjon og spørsmål fra salen, og det blir lansering av tidsskriftet KUNSTHÅNDVERK 3/2016.


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

ÅSE LJONES, UTSNITT AV ARBEIDET UTSIKT. FOTO: KRISTIN ROMBERG

PR OG R AM U K E # 5 / 1 2 . - 1 6 . oktober ÅSE LJONES, UTSIKT. FOTO: KRISTIN ROMBERG

SISTE MULIGHET TIL Å SE ÅRSUTSTILLINGEN! Gjennom Åse Ljones sitt verk UTSIKT opplever du utstillingen på en litt annen måte. Verket er tekstil - broderi på lin, 110 x 110 cm. Selv sier hun dette om verket; “ Jo meir eg stramar sytråden, di større vert primhola. Eg har vore fasinert av burka, som tekstil og som bruksplagg. Å kunna sjå utan sjølv å verta sett, er som å bera på ein løyndom.”


Kunsthåndverk 2016

ALEXANDER JÆGER, AKROBAT. FOTO: KJELL STENMARCH


FOTO: KRISTIN ROMBERG

PRO G RAM –SKOP / U K E # 5 / 1 2 . - 1 6. oktober

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

S øn da ge r kl . 1 3 . 0 0

OMVISNING I HYDROGENFABRIKKEN MED BILLEDKUNSTNER KRISTIN ROMBERG Guidet omvisning i Hydrogenfabrikken utstillingshall og Platehallen. Omvisningen varer ca 45 minutter. STED: OPPMØTE I UTSTILLINGSHALLEN, HYDROGENFABRIKKEN

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

KUNSTHÅNDVERK 2016


BRACHIOSAURUS THREE WITH UFO NEST AND ALIEN EGGS objekt med brosje - tekstil, plast-dyr, Argentium

FELIEKE VAN DER LEEST FOTO: KJELL STENMARCH


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

AR R ANGEMENT ER –SKO P / U K E # 5 / 12. - 16. okt ob er

S øn d a g 1 6 . o kto b e r kl 1 2 . 0 0 - 1 5 . 3 0 H y d r og enf ab rikke n

WORKSHOP M O B I L E LYDS K UL PTUR ER PÅ VI NDK R AF T Ve d b i l l edkunstner Tulle R uth Fo r v o k sne og barn fra 11 år. M a t er i a l ko s tnad kr. 1 0 0 -. m a x a n t all 1 2 p e rs o ne r. P å m el d ing : p o s t@o s tf o ld -kuns ts e nte r. no


FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

FOTO: KRISTIN ROMBERG

L ør d a g 1 5 . Okto b e r kl. 1 3 . 0 0 – 1 5 . 0 0 Ø s t f ol d K uns ts e nte r

LANDART MED ASYLSØKEBARN ÅPENT FOR ALLE I e n m i ks av landar t og kreativ lek f å r b a r na prøve ut det å skape i og av n a t uren. Ev a - L o t ta Sandberg og kunstner A r i l d R ørdal jobber i parken bak ØKS m e d b a rna om å skape en utstilling d er og da. Alle kan d e lta.

h t t p : //w ww. b its and p e ace . no /


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 5 / 12. - 16. oktober

PETTER HEPSØ

OLE MARTIN LUND BØ

FINN ERIK MODAHL, GENESIS

ESPEN HANDEGÅRD

L ø r d a g 1 5 . O kt o b e r kl. 14.00 og 15.00

L ø r d ag 15. Oktober k l . 14 . 0 0

Kunstsafari S ar ps bo r g s e n t rum

K u nstsafari A s kim sen tru m

Kunstsafari i sentrum av Sarpsborg Guidet tur for å bli bedre kjent med den helt nye kunsten i sentrum av Sarpsborg. Vi starter ved St. Marie plass.

Guidet tur for å bli bedre kjent med kunsten vi møter i byens gater og parker. Vi starter ved Svein Mamens blå skulptur, Humlespor ved Folkeparken kl. 14.00 med omvisning i sentrum av Askim, deretter går turen videre til Askim ungdomsskole for å se på den nye kunsten der.

Birthe Marie Løveid, billedkunstner, og kunstkonsulent på flere av skulpturprosjektene er guide på turen.

Tulla Elieson, kunsthåndverker og kunstkonsulent er guide.


L ør d a g 1 5 . Okto b e r kl. 1 4 . 0 0 G a l l er i H e nrik Ge rne r

Ca m illa Grythe G a l l e r i Henrik Gerner har eksister t siden 2 0 0 2 o g er et av landets største private ga l l e r i er. Våre lokaler i bygningen “ K o n g Carl” i Henrik Gerners gate 7 er k a n s k j e landets fineste utstillingslokale. B y g n i n gen er det nest eldste murhus i M o s s , bygget i 1817. Vår profil er norsk o g i n t e rnasjonal samtidskunst med h o v e d v ekt på billedkunst . G a l l e r i et ligger i Møllebyen i Moss. G a l l e r i ets åpningstider: O n s d a g - s ø nd ag 1 2 :0 0 - 1 6 :0 0


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 5 / 12. - 16. oktober

KIRSTEN FOSS HANSEN

JANE HUPE

ELLEN K. SOLBERG

LINE BERGSETH

L ør d a g 15 . Okto b e r kl. 1 2 . 0 0 – 1 7 . 0 0

Å P N E VERKSTEDER I HELE Ø ST F OL D (UNNTATT FREDRIKSTAD) Den siste festivalhelgen invitere kunstnerne publikum til Åpne Verksteder og atelierer og en samtale om og opplevelse av den kunstneriske prosessen. En invitasjon til å oppleve kunst før den tar veien ut i det offentlige rom. Oversikt over alle verkstedene og galleriene finnes på digitalt kart her: http://frstadkomm.maps.arcgis.com


TOMMI SARKAPALO OG GUNN HARBITZ

LAILA KONGEVOLD OG STEFAN CHRISTIANSEN

PETTER HEPSØ

JAN SVENDSEN

ASTRID GRUE

JEANETTE EEK JENSEN

ERIK FORMOE

KRISTIN JENSEN ROMBERG

NATASJA BEATE HANSEN

S øn d a g 1 6 . Okto b e r kl. 1 2 . 0 0 – 1 7 . 0 0

Å P N E V ERKSTEDER I F R E D R I KSTAD OG P Å H Y DROGENFABRIKKEN V/ Ø KS - MEDLEMMER. Den siste festivaldagen kan du både få med deg utstillingene, dessuten invitere kunstnerne publikum til åpne verksteder og atelierer og en samtale om og opplevelse av den kunstneriske prosessen. En invitasjon til å oppleve kunst før den tar veien ut i det offentlige rom. Oversikt over alle verkstedene og galleriene finnes på digitalt kart her: http://frstadkomm.maps.arcgis.com


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 5 / 12. - 16. oktober

T H E S M ALLEST DETECTABLE F E E LI N G A l ej a n d r a M e nd e z (Co s ta R ica) I aim to create thresholds, frames that create micro spaces with contrasts. I am looking to build thresholds, that will create micro spaces, where experiences will start, stimulus can be perceived and something may or may not happen. It depends on the signals that will connect to spectators. Ved voldporten ut til Ravelinen, Gamle Fredrikstad.

Ă…pent hver dag hele festivalperioden.


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 5 / 12. - 16. oktober

FOTO: TERJE HOLM

17. se pte mbe r – 1 6 . okt ob er KAFÉUTSTILLING ØSTFOLD KUNSTSENTER

1 . okt o b e r-1 6 . No ve mb e r: PUNKT Ø – GALLERI F15

Tr u d e Johans e n

TO BEE OR NOT TO 2B

WHICH SIDE DOES AN OBJECT TURN TOWARD DREAMS? KAFÉ ØKS / TEL.:981 31 341/ÅPNINGSTIDER: ONS-TOR 11-18 / FRE-LØR. KL. 11-22 / SØN 12-18 ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, 1606 FREDRIKSTAD TEL.: 69 31 09 95 / WWW.OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO

ÅPENT: TIRSDAG-SØNDAG: 11.00-17.00 TEL 69 27 10 33 / KONTAKT@PUNKTO.NO ALBY GÅRD, BIØRN BIØRNSTADSVEI, 1519 JELØY, MOSS POSTADRESSE: PUNKT Ø GALLERI F 15 OG MOMENTUM POSTBOKS 1033 JELØY, N-1510 MOSS

8 . o kt ober - 6. november GALLERI RØED JELØY

S t i an Borge / K a rolin e K aaber ÅPNINGSTIDER: 11:00 - 17:00 ADRESSE: BIØRN BJØRNSTADSVEI, SØNDRE JELØY, MOSS SERVERER LUNSJ, MIDDAG OG KAFFE


ARRAN G E M ENT ER / U K E # 5 / 1 2 . - 1 6 . oktober TULLE RUTH

ELLEN K. SOLBERG

Drive i n fo r Ly dku n s t p å s ol k r a f t .

“ B l å oppbevaringboks” står i vinduet til Fr e d r i kstad kommune, byarkivet fra 1 7 . s ep te mb e r 2 0 1 6 .

Lydkunstinnstallasjon. Åpent onsdag - søndag kl. 12-21 hele festivalperioden. Drive In for Lydkunst er et soldrevet galleri langs veien, som presenterer internasjonal lydkunst. Kjør bilen langs galleriet, åpne opp vinduet og få en ny opplevelse av byen og kjøreturen. Galleriet fungerer også for gående og syklister. Drive In for Lydkunst presenterer 6 kunstnere med tilknytning til Østfold: Søssa Jørgensen, Jonas Qvale, Henrik Langgård, Sigurd Gurvin, Håvard Øieroset, Ingvild Langgård. TOLLBODKAIA. FERGELEIET VED ØSTFOLD KUNSTSENTER. FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

Ellen K. Solberg er opptatt av det samfunnet vi lever i – og dette kommer til utrykk gjennom hennes kunstverk som både har et alvor i bunnen men også et humoristisk skråblikk på menneskelige tema. Hun har tidligere stått for utstillingen “I boks” hvor temaet dreide seg rundt det å bli plassert i en boks, selvpålagt eller ufrivillig plassert og sortert. Hun har over flere år vært fasinert av mauren og brukt den i kunsten som modell for mennesket. I “Blå oppbevaringsboks” fabulerer hun videre på samme tema – menneskemasser i forskjellige situasjoner. Typisk nok er verket plassert i vinduet til Fredrikstad kommunes byarkiv, et lite minigalleri som visualiserer arkivet der vi alle fins. ADRESSE: NYGÅRDSGATEN 42-44, FREDRIKSTAD


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 5 / 12. - 16. oktober

24. s e pte mbe r – 1 6 . okt ob er. GALLERI KJENSBÆK

Velkommen til åpning VELKOMMEN TIL GALLERI KJENSBÆK! av GALLERIET ÅPNET 24. SEPTEMBER. GALLERI KJENSBÆK Galleri Kjensbæk ligger i skogen på det idylliske s måbruket Kjensbæk, mellom Svinndal og lørdag 24. september kl. 14 Mørk Golfbane. Kirsten Foss Hansen har keramikkverksted på småbruket og har nylig åpnet galleriet som ligger i bryggerhuset på samme tun. I galleriet kan du se og kjøpe keramikk, glass, utstillere smykker og grafikk.

Kari Mølstad og Ellen V. Larsson ÅPNINGSTIDER: LØRDAG 12–17, SØNDAG 12–17. DET VIL VÆRE MULIGSmykker Å KJØPE DRIKKEVARER OG KAKE. FLØTERVEIEN 398, 1593 SVINNDAL AnneADRESSE: Karin Arnesen Kirsten Foss Hansen

S øn d a g 1 6 . o kto b e r 1 2 -1 7 . 0 0 GALLERI KNOLLEN åpningstider VELKOMMEN TIL GALLERI KNOLLEN!

Vindinstallasjonen laget av sykkelhjul og plastbøtter er noe av det første du ser når du nærmer deg Knollen. Det finnes en rekke ulike objekter på Knollen. Verd et besøk. Knollen ligger ca.2,5 km. fra Gamlebyen i Fredrikstad. Halv times spasertur fra fergestedet. 10 minutter med sykkel.

adresse

VELKOMMEN til Galleri Knollen – Glassdet lille galleriet på Byens Marker

kontakt


K uns th å n d v e rk 2 0 1 6 INGEBORG ELIESON / FOTO: KJELL STENMARCH


– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s eptember – 16. okt ober

PLU S– SK O L E N

– ET PLUS I NORSK DESIGNHISTORIE

Organisasjonen PLUS ble stiftet I 1958 for å fremme samarbeid mellom brukskunstnere, håndverks- og industribedrifter. Verkstedene der PLUS knyttet til seg noen av vår fremste kunsthåndverkere I en periode på 20 år, skulle fungere som et slags laboratorium for utvikling av gode modeller og design. PLUS ble derfor av stor betydning for den norske delen av Scandinavian Design, som ble et varemerke for kvalitet på 60-tallet. Utstillingen viser noen utvalgte gjenstander som PLUS ble så kjent for. KIRKEGATEN 28 B, GAMLEBYEN

ÅPENT ALLE HELGENE KL. 12 – 17.00 KUN UNDER –SKOP/ ØSTFOLD KUNSTFESTIVAL

UTSTILLING MED BLANT ANNET:

TEKSTILER AV KARI FRONTH, “DYRENE I AFRIKA” AV JAGA PINDELL, KLÆR AV TURID HOLTER, GRO JESSEN, BADI BATCHELOR OG KRISTI SKINNTVEIT. STOL AV TORBJØRN AFDAL, GIRAFF-STOL AV SIVERT DONALI, BORD MED EMALJE AV HERMANN BONGARD, TREBÅTER AV CHRISTIAN MAC NETTUM, GLASS AV RICHARD DUBORGH, SMYKKER AV ANNA-GRETA EKER OG TONE VIGELAND. FOTO: MATS LINDER


KUNSTSTI / GLEMMEN VGS / FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN


– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s ep. – 16. okt .

KU N STSTI

/ MELLOM ØKS OG HYFA

VANDRING LANGS EN STJERNEMERKET STI, MED KUNSTVERK OG AKTIVITETER SOM BEST LAR SEG PRESENTERE UTE I NATUREN ELLER I ET BYLANDSKAP.

LYDKUNSTINSTALLASJON

DRIVE IN FOR LYDKUNST PÅ SOLKRAFT TULLE RUTH

VERK AV 6 KUNSTNERE MED TILKNYTNING TIL ØSTFOLD: SØSSA JØRGENSEN, JONAS QVALE, HENRIK LANGGÅRD, SIGURD GURVIN, HÅVARD ØIEROSET OG INGVILD LANGGÅRD. FERGELEIET BYSIDEN / TOLBODKAIA

ÅPENT ONS. – SØN. KL. 12–21.00 HELE FESTIVALPERIODEN INSTALLASJON

THE SMALLEST DETECTABLE FEELING ALEJANDRA MENDEZ

Gratis byferge

GRATIS BYFERGE

EN PORTAL AV BØKER VED KRYSSET TOLDBODGATEN/TORVGATEN GAMLEBYEN

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN PERFORMANCE

PERFORMANCE

VIOLA TØMTE OG ELIZABET DAMYANOVA

SVEIN OVE KIRKHORN

HINNE

UTE OG INNE I LEILIGHET I TOLDBODGATEN 36B I GAMLEBYEN.

17. OG 18. SEPT. / 2. OKT. FRA KL 12.00 – LANDART

GLEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORMGIVNINGSFAG

I OVERKANT AV 130 ELEVER VED GLEMMEN VGS. FRA VG2 OG VG3 STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNING OG VG2 INTERIØR OG UTSTILLING HAR DELTATT. PÅ BROEN OVER TIL RAVELINEN GAMLEBYEN/VATERLAND

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN

TILREISENDE

AKTØRER: EVA LOTTA SANDBERG, TULLE RUTH, KRISTINE ULFENG, SØREN NIELSEN, MARGRETHE HOLMBERG. ELISABETH THORSEN PÅ THEREMIN. KOSTYMER SVEIN OVE KIRKHORN STED: VED HOVEDINNGANGEN TIL ADM. BYGGET, FRIP/ HYDROGENFABRIKKEN.

LØRDAG 17. SEPTEMBER KL 14.40 - 15.10 KUNSTSTI ARRANGØRER: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØRØST-NORGE OG ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE SVEIN OVE KIRKHORN, NK-SØRØST NORGE KRISTIN ROMBERG, ØBK PROSJEKTMEDARBEIDER / ØKS, SILJE STEINSVIK

INSTALLASJON OG PERFORMANCE

LONG SHOT FOR RECENT TIDES AKADEMIET FOR SCENEKUNST

HAZEL BARSTOW (NORGE), MARIA KVALHEIM (NORGE) ALEJANDRA MENDEZ (COSTA RICA), KLARA KRAMER (TYSKLAND), VIOLA TØMTE (NORGE). SKYTEBANEN I KJELLEREN PÅ HYLLA / HYDROGENFABRIKKEN.

PERFORMANCE: LØRDAG 1. OKTOBER KL 13.00 OG KL 16. 00

KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å UNDERSØKE OG SE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å VISE FRAM OG TYDELIGGJØRE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å FOKUSERE OG SAMLE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å GI MANGFOLD OG OPPLEVELSER KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR ALLE!


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

KUNSTHÅNDVERK 2016 / SIGURD BRONGER

FOTO: KJELL S. STENMARCH

KUNSTHÅNDVERK 2016 ET SAMARBEID MELLOM: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK OG ØSTFOLD KUNSTSENTER PROSJEKTLEDELSE MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE AN DOAN NGUYEN, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER

PROSJEKTLEDELSE – SKOP 2016: ØSTFOLD KUNSTSENTER: TRINE ERIKSEN, DAGLIG LEDER PUTTE HELENE DAL SIRI HEIDE LARSEN BIBBI BØRRESEN

SAMARBEIDSPARTNERE – SKOP:

PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

HIOF – AKADEMI FOR SCENEKUNST STRIKKEFESTIVALEN 2016 SIRIUS, KUNSTNERORG. VED HYDROGENFABRIKKEN PROSJEKTROM HELIUM GLEMMEN VGS

UTSTILLINGSARKITEKT

MER INFORMASJON OG DIGITALE KART:

CAMILLA WEXELS RISER

OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

FORMIDLING

GRAFISK DESIGN LAILA KONGEVOLD

PÅMELDING FAGSEMINAR OG WORKSHOPS: POST@OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO TELEFONNR.: 69 31 09 95

LENKE TIL DIGITALT KUNSTKART ØSTFOLD: http://frstadkomm.maps.arcgis.com

uke#5 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

Støttes av:

Skop uke05 1  

-SKOP Østfold kunstfestival 2016 17. sep - 16. okt 2016

Skop uke05 1  

-SKOP Østfold kunstfestival 2016 17. sep - 16. okt 2016

Advertisement