Page 1

– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s eptember – 16. okt ober

16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

Kunsthåndverk 2016 GABRIEL JOHANN KVENDSETH

Foto: Kjell S. Stenmarch

uke#4 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

5. –9. oktober


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

K u nst h ån d v e r k 2 0 1 6 17 . SE PT. – 16 . OKT.

ONS. – SØN. KL. 12.00 – 17.00 HYDRO GENFA BR I KKE N ADR.: ØRAVEIEN 2. GAMLE FREDRIKSTAD

ØST FOLD KU NSTSE NT E R ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, FREDRIKSTAD

O M V I SNING I HYDROGENFABRIKKEN H V E R SØNDAG KL .13.00 VED KRISTIN ROMBERG

Gratis inngang Åpen kafé begge steder i åpningstiden GRATIS BYFERGE SE FERGETIDER: WWW.FREDRIKSTAD.KOMMUNE.NO/BYFERGA

Støttes av:


uke#4

KUNSTHÅNDVERK 2016 / INGRID AARSET FOTO: KJELL S. STENMARCH

5 . - 9. o kt o be r

To r s d ag 6. o kto be r kl 1 8 . 0 0 Hyd rogenfa br i kke n

S Ø N DAG 9 . o kto b e r kl 1 4 . 0 0 - 1 5 . 0 0 H yd r og e nf ab rikke n

MØT MARTIN WOLL GODAL

MØT TRE AV KUNSTNERNE I KUNSTHÅNDVERK 2016

ARTIST IN R E S I D E N C E P Å PR O S J E KT R O M HELIUM, H Y D R O G E N FA B R I K K E N 17 . S EPTEM BE R - 1 6 . OKTO B E R

KARI AASEN / keramisk installasjon KARI HÅKONSEN / glassobjekter SIGRID ESPELIEN / keramikk FOTO: KJELL S. STENMARCH

7. - 8. og 9 . o kto be r kl 1 2 . 0 0 -1 5 . 3 0 Hyd rogenfa br i kke n GRAFIKKWORKSHOP HEGE LISET H G I R E N I N N F Ø R I N G I E N K E L GRAFISK TE K N I K K . PA SS E R F O R V O KS N E OG BARN F R A 1 0 Å R . KARI HÅKONSEN

KUNSTSTI MELLOM ØKS OG HYDROGENFABRIKKEN 17. SEPT – 16. OKT / SE EGET PROGRAM


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

PROSJEKTROM HELIUM, HYDROGENFABRIKKEN

FOTO: LAILA KONGEVOLD

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

PR OG R AM U K E # 4 / 5 . - 9 . oktober

PROSJEKTROM HELIUM:

TO RS D A G 6 . OKTOBER KL 18.0 0 H YD R O G ENFAB R I K K EN

Verkstedet eller atelieret til en kunstner kan sammenlignes med et laboratorium, der elementer fra virkeligheten vi alle lever i, undersøkes, bearbeides og omformes i en prosess. Kunstnerens evner og faglige kompetanse og kunnskap, bestemmer resultatet. Helium er et nystartet, kunstnerdrevet prosjektrom på Hydrogenfabrikken, som gir kunstnere muligheter til å utforske store formater og jobbe sjangeroverskridende i grupper med spesielle prosjekter. Prosjektrom Helium er delaktør i –SKOP Østfold kunstfestival i det Helium bidrar med et Artist in Residence prosjekt. Kunstneren Martin Woll Godal vil være fem uker i verkstedet og jobbe med en prosess relatert til Kunsthåndverk 16. Woll Godal vil f.o.m. monteringsuka jobbe spesielt med det industrielle miljøet rundt HyFa

MØT MARTIN WOLL GODAL A RT I ST I N RESIDENCE PÅ PROSJEKTROM H E L I U M , HYDROGENFABRIKKEN 1 7 . S E P TEM B ER - 1 6 . OKTOB ER Noe av det mest menneskelige som finnes er å bygge. Vi bygger barrierer og beskyttelser, vi bygger dører som kan åpnes, broer, hus, skur, bad, veier. Vi bygger landskaper, hager og urbane strukturer. Arkitektur. Samtidig bygger vi sosiale relasjoner og vi bygger utdannelse. Alt vi bygger er ikke nødvendigvis rasjonelt ved første øyekast. Det bygges kontinuerlig erfaringsgrunnlag og følelser, abstrakte konstruksjoner eller utydelige representasjoner. Sanseerfaringer og opplevelser. Skulpturer. Bit for bit settes brikker sammen til ulike strukturer, rom og volumer. Under oppholdet i Fredrikstad og ved Hydrogenfabrikken vil jeg fokusere på arkitektoniske elementer tilknyttet stedet og utforske muligheten for nye konstruksjoner gjennom arbeid med plassbaserte avstøpninger og bearbeiding av disse.


Kunsthåndverk 2016 FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

S Ø N D A G 9 . OKTOB ER K L 1 4 . 0 0 - 1 5 . 0 0 H YD R O G ENFAB R I K K EN MØT TRE AV KUNSTNERNE I KUNSTHÅNDVERK 2016 KARI HÅKONSEN / glassobjekter SIGRID ESPELIEN / keramikk FOTO: KJELL S. STENMARCH

KARI AASEN / keramisk installasjon STILL LIFE. Mellom kunst og vitenskap. Et melankolisk tilbakeblikk, en erindring om noe som var, et ønske om å holde fast, katalogisere det forgjengelige og arkivere det dødelige. Prosjektet har en vitenskapelig tilnærming, der systematisering av innsamlet organisk materiale og kartleggingen av de ferdige keramiske objektene, representerer en fortelling om tid, sykliske endringer og naturens sårbarhet. Still Life-prosjektet er basert på et utvalg av tørkete organiske vekster som dyppes i flytende porselen og brennes til 1260gr. Frem vokser nye former, basert på naturen selv, svøpt i en porselenskappe, som et fossil, et stivnet øyeblikk, keramiske objekter transformert fra natur til kultur. En bearbeidet kultivert keramikkvegitasjon som både er motiv og materiale. En symbolikk knyttet til naturens sykliske rytme, fra unnfangelse og fødsel til død og forråtnelse. LES OM DE TO ANDRE PÅ PÅFØLGENDE SIDER.


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

PR OG R AM U K E # 4 / 5 . - 9 . oktober S Ø N D A G 9 . OKTOB ER K L 1 4 . 0 0 - 1 5 . 0 0 H YD R O G ENFAB R I K K EN MØT TRE AV KUNSTNERNE I KUNSTHÅNDVERK 2016 SIGRID ESPELIEN / keramikk KARI AASEN / keramisk installasjon FOTO: KJELL S. STENMARCH

KARI HÅKONSEN / glassobjekte BUKL! Her oppsøker jeg glassteknikkenes grenseområder. Sliping av glass tenker man vanligvis på som siste instans i produksjonen, enten for å fjerne spor eller overskytende glass eller for å tilføre en dekor. Her tar jeg det slipte glasset tilbake for en ny runde i glasshytta. Emnene må tempereres opp sakte i en ovn før de hentes ut for videre oppvarming til en temperatur hvor glasset på nytt lar seg forme. De presise slipte kantene er sårbare for både underog overopphetning, balansen mellom knus og kollaps er hårfin. Det er jakten på det fullendte forholdet mellom form, farge, rytme, dynamikk og spenning som er drivkraften. Utgangspunktet for hvert objekt er likt hver gang, en sylinder. Mulighetene er uendelige og i prosessen går formen fra statisk og kjedelig til dynamisk og spennende etter gjentatte turer inn og ut av varmeovnen.


Kunsthåndverk 2016 FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

S Ø N D A G 9 . OKTOB ER K L 1 4 . 0 0 - 1 5 . 0 0 H YD R O G ENFAB R I K K EN MØT TRE AV KUNSTNERNE I KUNSTHÅNDVERK 2016 KARI HÅKONSEN / glassobjekter KARI AASEN / keramisk installasjon FOTO: KJELL S. STENMARCH

SIGRID ESPELIEN / keramikk BJØRVIKABYGGEKLOSSER FOR VOKSNE. Det nye finans- og kulturdistriktet i Oslo er bygget på jernstylter som er boret gjennom et 30-90 meter tjukt lag med blåleire, og festet i grunnfjellet under. Utallige kubikktonn med leire har blitt gravd ut fra tomtene under bygningene i Bjørvika, og kjørt ut av byen. Leira blir ikke brukt til keramiske formål, men blir behandlet som et avfallsprodukt og gjenbrukt som fyllmasse i forskjellige veiprosjekter. I dag finnes det ingen teglproduksjon i Norge og man kan ikke få kjøpt lokal leire fra keramikkleverandørene. “Bjørvikabyggeklosser for voksne” består av 14 deler som er pressformet og modellert av 100 % leire fra byggetomter i Bjørvika i Oslo.


FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

S øn da ge r kl . 1 3 . 0 0

OMVISNING I HYDROGENFABRIKKEN MED BILLEDKUNSTNER KRISTIN ROMBERG

Guidet omvisning i Hydrogenfabrikken utstillingshall og Platehallen. Omvisningen varer ca 45 minutter. STED: OPPMØTE I UTSTILLINGSHALLEN, HYDROGENFABRIKKEN

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

PRO G RAM –SKOP / U K E # 4 / 5 . - 9 . oktober

KUNSTHÅNDVERK 2016


D.I.Y - STEP BY STEP GUIDE TO INDEPENDENT LIVING skulptur - keramikk, steingods

FRODE LILLESUND FOTO: KJELL STENMARCH


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

MØRKE STRUKTURER Installasjon - syntetisk gummi

HANNE FRIIS FOTO: LAILA KONGEVOLD

PR OG R AM U K E # 4 / 5 . - 9 . oktober


UTSNITT FRA VERKET CONTAINER Fraktkasser med innebygde arbeidsplasser diverse trevirke og samling av gjenstander.

RIKKE SUND CARLSEN / THOMAS IVERSEN

Kunsthåndverk 2016

FOTO: LAILA KONGEVOLD


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 4 / 5. - 9. oktober

7 . – 8. og 9. Oktober 12.00 – 15.30 H y d ro g e nf ab rikke n GRAFIKKWORKSHOP Innføring i hele trykkeprosessen: motivtegning, overføring til linoleumsplate, utskjæring, innvalsing og trykking. Passer for voksne og barn fra 10 år. Materialkostnad kr. 150,-. Begrenset plass: 12 personer pr. dag. KURSLEDER: BILLEDKUNSTNER HEGE LISETH Påmeldingsfrist: Mandag 3. Oktober post@ostfold-kunstsenter.no


1 . okt ob er-1 6 . No ve mb e r: PUNKT Ø – GALLERI F15

TO B E E OR NOT TO 2B Utstillingen tar den fryktede og ofte forutsagte utryddelsen av honningbien som utgangspunkt for refleksjon om hvordan vi forholder oss til naturen. Den antroposentriske ideologien som behandler miljøet som en ressurs som kan utnyttes hemningsløst (av kapitalismen) vil kritiseres i utstillingen, og isteden vil et “biosentrisk” verdensbilde, hvor “jordbær og bier har stemmerett” (Carolyn Christov-Bakargiev) og naturen og menneskene er likeverdige partnere, bli fremmet i mange av utstillingens arbeider. ÅPENT: TIRSDAG-SØNDAG: 11.00-17.00 TEL 69 27 10 33 / KONTAKT@PUNKTO.NO ALBY GÅRD, BIØRN BIØRNSTADSVEI, 1519 JELØY, MOSS POSTADRESSE: PUNKT Ø GALLERI F 15 OG MOMENTUM POSTBOKS 1033 JELØY, N-1510 MOSS


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 4 / 5. - 9. oktober

Fr eda g 07. oktober k l . 1 9 . 0 0 Lør da g 0 8 . o kto be r k l . 1 9 . 0 0 LITTERATURHUSET FREDRIKSTAD

SILJE STENSVIK

FIL M AT I S K E D I STRAKSJO N E R

JONAS QVALE

Vi kan se, høre og føle mer . Vår spontane sansning er mye mer omfattende, mye mer tolerant, mye mer åpen for løse sammenhenger, for lange tider og uforklarte fragmenter enn hva film og TV pleier å vise oss Filmatiske distraksjoner er en live iscenesettelse som berører naturens musikalitet og det abstrakte i tilværelsen

Scenograf og visuell kunstner Gjennom kameralinsen reflekteres naturens egen musikalitet forsterket gjennom plasseringer og retninger i rommet

Komponist og Lyddesigner Selvbygde instrumenter, modifisert elektronikk og feltopptak brukes som byggestener i komposisjonene

BRIT STEINSVIK Figur- og skyggespiller Med faste og bevegelige lyskilder utvides forståelsen av lystes skyggerefleksjoner gjennom plexi og glass STØTTET AV: VIKEN FILMSENTER - FREDRIKSTAD KOMMUNE ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE - NORSK SKUESPILLERFORBUND


1 7 . s ep t e mb e r –9 . o kto b e r GALLERI FESTIVITETEN / MYSEN

J u b i l eumsutstilling B i l d e nde Kunstnerinners Fo re n i n g 85 år Eidsberg Kunstforening, med støtte fra Norske Kunstforeniger, presenterer Bildende Kunstnerinners Forbund sin 85 års jubileumsutstilling. 15 talentfulle kunstnerinner stiller ut sine verk som består av malerier i ulike stilarter, grafikk og skulpturer. 12 BILLEDKUNSTNERE: HANNE BORCHGREVINK, NINA SUNDBYE, HILDE MÆHLUM, CHRISTINA ASPELUND, BENTE TØNNESEN, BERIT ARNESTAD, LIV BENEDICTE NIELSEN,ANNE WEIGLIN, MARIT LIE , JOHANNE MARIE HANSEN KRONE, KJERSTI WEXELSEN GOKSØYR & BRITT JUUL.

A r r. E i d s be rg K uns tf o re ning STORGATEN 28, 1850 MYSEN

FOTO: LAILA KONGEVOLD FRA KUNSTNERSAMTALEN MED HILDE A. DANIELSEN I UKE 3 ENDRINGSVINDU

HILDE A. DANIELSEN


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 4 / 5. - 9. oktober

7 . okt ob e r. Åp ning kl. 1 9 . 0 0 8 . o g 9. Oktober 12.00 – 18.00 LEIF NYLAND B i b l i ote ke ts Ove rlys s al Fr e d r i kstad L ei f N yland vis e r male ri.

6. okto be r kl 2 0 . 0 0 HOUSE OF FOUNDATION, MOSS film

A U D I TI O N

House of Foundation og Moss Filmklubb presenterer: Audition (Ôdishon) fra 1999 anses som en av Takashi Miikes beste filmer og er et høydepunkt innenfor den japanske Horror-sjangeren som etablerte seg i starten av årtusenet. Filmen vant også FIPRESCI-prisen på Rotterdam filmfestival i 2000, en sjelden prestasjon for en sjangerfilm i sitt slag.


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 4 / 5. - 9. oktober

17. se pte mbe r – 1 6 . okt ob er KAFÉUTSTILLING ØSTFOLD KUNSTSENTER

Tr u d e Johans e n

WHICH SIDE DOES AN OBJECT TURN TOWARD DREAMS?

1 7 . s ept – 9. oktober GALLERI HENRIK GERNER

KAFÉ ØKS / TEL.:981 31 341/ÅPNINGSTIDER: ONS-TOR 11-18 / FRE-LØR. KL. 11-22 / SØN 12-18

O l e Lislerud

ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, 1606 FREDRIKSTAD TEL.: 69 31 09 95 / WWW.OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO

ÅPNINGSTIDER: ONSDAG - SØNDAG 12:00 - 16:00 ADRESSE: HENRIK GERNERS GATE 7, N-1530 MOSS KONTAKTPERS. DAG MODAL, +47 69 25 77 75 E-POST: GHG@GHG. AS, NETTSIDE: WWW.GHG.AS

8 . o kt ober - 6. november GALLERI RØED JELØY

S t i an Borge / K a rolin e K aaber ÅPNINGSTIDER: 11:00 - 17:00 ADRESSE: BIØRN BJØRNSTADSVEI, SØNDRE JELØY, MOSS SERVERER LUNSJ, MIDDAG OG KAFFE


ARRAN G E M ENT ER U K EU K E # 4 / 5 . - 9 . oktober TULLE RUTH

ELLEN K. SOLBERG

Drive i n fo r Ly dku n s t p å s ol k r a f t .

“ B l å oppbevaringboks” står i vinduet til Fr e d r i kstad kommune, byarkivet fra 1 7 . s ep te mb e r 2 0 1 6 .

Lydkunstinnstallasjon. Åpent onsdag - søndag kl. 12-21 hele festivalperioden. Drive In for Lydkunst er et soldrevet galleri langs veien, som presenterer internasjonal lydkunst. Kjør bilen langs galleriet, åpne opp vinduet og få en ny opplevelse av byen og kjøreturen. Galleriet fungerer også for gående og syklister. Drive In for Lydkunst presenterer 6 kunstnere med tilknytning til Østfold: Søssa Jørgensen, Jonas Qvale, Henrik Langgård, Sigurd Gurvin, Håvard Øieroset, Ingvild Langgård.

TOLLBODKAIA. FERGELEIET VED ØSTFOLD KUNSTSENTER. FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

Ellen K. Solberg er opptatt av det samfunnet vi lever i –og dette kommer til utrykk gjennom hennes kunstverk som både har et alvor i bunnen men også et humoristisk skråblikk på menneskelige tema. Hun har tidligere stått for utstillingen “I boks” hvor temaet dreide seg rundt det å bli plassert i en boks, selvpålagt eller ufrivillig plassert og sortert. Hun har over flere år vært fasinert av mauren og brukt den i kunsten som modell for mennesket. I “Blå oppbevaringsboks” fabulerer hun videre på samme tema–menneskemasser i forskjellige situasjoner. Typisk nok er verket plassert I vinduet til Fredrikstad kommunes byarkiv, et lite minigalleri som visualiserer arkivet der vi alle fins. ADRESSE: NYGÅRDSGATEN 42-44, FREDRIKSTAD


KERAMIKK, BILLEDKUNST, GRAFIKK, SMYKKER OG GLASS

ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E # 4 / 5. - 9. oktober

24. se pte mbe r – 1 6 . okt ob er.

Velkommen til åpning av GALLERI KJENSBÆK GALLERI KJENSBÆK VELKOMMEN TIL GALLERI KJENSBÆK! GALLERIET ÅPNET 24. SEPTEMBER. kl. 14 lørdag 24. september

GALLERI KJENSBÆK ligger i skogen på det idylliske småbruket Kjensbæk, mellom Svinndal og Mørk Golfbane. KIRSTEN FOSS HANSEN har utstillere keramikkverksted på småbruket har nyligGlass åpnet Kari Mølstad og Ellen V. og Larsson galleriet som ligger i bryggerhuset på samme tun. I Elfi Sverdrup galleriet kan du seSmykker og kjøpe keramikk, glass, smykker Anne Karin Arnesen Grafikk/bilder og grafikk.

Kirsten Foss Hansen Keramikk

Glassblåserne KARI MØLSTAD og ELLEN V. LARSSON fra glasshytten “HETT” på Lillehammer, formgir vakre kanner, glass og vaser. WWW.HETTGLASS.NO

Følg oss på Facebook: Galleri Kjensbæk ELFI SVERDRUP er smykkekunstner, sanger og www.kirstenfoss.no

perfomancekunstner. Hun lager unike og fargerike smykker. ELFISVERDRUP.BLOGSPOT.NO

ANNE KARIN ARNESEN er billedkunstner og sanger. Hun maler stemningsfulle akvareller som hun bearbeider digitalt. KIRSTEN FOSS HANSEN støper og former tynn transparent brukskunst i hvit porselen. WWW.KIRSTENFOSS.NO ÅPNINGSTIDER: LØRDAG 12–17, SØNDAG 12–17.

DET VIL VÆRE MULIG Å KJØPE DRIKKEVARER OG KAKE. åpningstider DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL Å KONTAKTE KIRSTEN Lørdager og søndager FOSS HANSEN UTENOM ÅPNINGSTIDENE PÅ TELEFON f.o.m. 24. september– 69 28 69 52/908 23 405 ELLER PÅ EPOST: t.o.m. 16. oktober KIRSTENFOSSHANSEN@GMAIL.COM WWW.KIRSTENFOSS.NO kl. 12–17 FØLG OSS PÅ FACEBOOK adresse ADRESSE: FLØTERVEIEN 1593 SVINNDAL Fløterveien 398,398, Svinndal i Østfold

kontakt

Kirsten Foss Hansen Tlf. 69 28 69 52 / mobil 908 23 405 E-post: kirstenfosshansen@gmail.com


K uns th å nd v e rk 2 0 1 6 HYDROGENFABRIKKEN / FOTO: KJELL STENMARCH


– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s eptember – 16. okt ober

PLU S– SK O L E N

– ET PLUS I NORSK DESIGNHISTORIE

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

Organisasjonen PLUS ble stiftet I 1958 for å fremme samarbeid mellom brukskunstnere, håndverks- og industribedrifter. Verkstedene der PLUS knyttet til seg noen av vår fremste kunsthåndverkere I en periode på 20 år, skulle fungere som et slags laboratorium for utvikling av gode modeller og design. PLUS ble derfor av stor betydning for den norske delen av Scandinavian Design, som ble et varemerke for kvalitet på 60-tallet. Utstillingen viser noen utvalgte gjenstander som PLUS ble så kjent for. KIRKEGATEN 28 B, GAMLEBYEN

ÅPENT ALLE HELGENE KL. 12 – 17.00 KUN UNDER –SKOP/ ØSTFOLD KUNSTFESTIVAL

UTSTILLING MED BLANT ANNET:

TEKSTILER AV KARI FRONTH, “DYRENE I AFRIKA” AV JAGA PINDELL, KLÆR AV TURID HOLTER, GRO JESSEN, BADI BATCHELOR OG KRISTI SKINNTVEIT. STOL AV TORBJØRN AFDAL, GIRAFF-STOL AV SIVERT DONALI, BORD MED EMALJE AV HERMANN BONGARD, TREBÅTER AV CHRISTIAN MAC NETTUM, GLASS AV RICHARD DUBORGH, SMYKKER AV ANNA-GRETA EKER OG TONE VIGELAND. FOTO: MATS LINDER


KUNSTSTI / GLEMMEN VGS / FOTO: KRISTIN ROMBERG


– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s ep. – 16. okt .

KU N STSTI

/ MELLOM ØKS OG HYFA

VANDRING LANGS EN STJERNEMERKET STI, MED KUNSTVERK OG AKTIVITETER SOM BEST LAR SEG PRESENTERE UTE I NATUREN ELLER I ET BYLANDSKAP.

LYDKUNSTINSTALLASJON

DRIVE IN FOR LYDKUNST PÅ SOLKRAFT TULLE RUTH

VERK AV 6 KUNSTNERE MED TILKNYTNING TIL ØSTFOLD: SØSSA JØRGENSEN, JONAS QVALE, HENRIK LANGGÅRD, SIGURD GURVIN, HÅVARD ØIEROSET OG INGVILD LANGGÅRD. FERGELEIET BYSIDEN / TOLBODKAIA

ÅPENT ONS. – SØN. KL. 12–21.00 HELE FESTIVALPERIODEN INSTALLASJON

THE SMALLEST DETECTABLE FEELING ALEJANDRA MENDEZ

Gratis byferge

GRATIS BYFERGE

EN PORTAL AV BØKER VED KRYSSET TOLDBODGATEN/TORVGATEN GAMLEBYEN

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN PERFORMANCE

PERFORMANCE

VIOLA TØMTE OG ELIZABET DAMYANOVA

SVEIN OVE KIRKHORN

HINNE

UTE OG INNE I LEILIGHET I TOLDBODGATEN 36B I GAMLEBYEN.

17. OG 18. SEPT. / 2. OKT. FRA KL 12.00 – LANDART

GLEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORMGIVNINGSFAG

I OVERKANT AV 130 ELEVER VED GLEMMEN VGS. FRA VG2 OG VG3 STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNING OG VG2 INTERIØR OG UTSTILLING HAR DELTATT. PÅ BROEN OVER TIL RAVELINEN GAMLEBYEN/VATERLAND

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN

TILREISENDE

AKTØRER: EVA LOTTA SANDBERG, TULLE RUTH, KRISTINE ULFENG, SØREN NIELSEN, MARGRETHE HOLMBERG. ELISABETH THORSEN PÅ THEREMIN. KOSTYMER SVEIN OVE KIRKHORN STED: VED HOVEDINNGANGEN TIL ADM. BYGGET, FRIP/ HYDROGENFABRIKKEN.

LØRDAG 17. SEPTEMBER KL 14.40 - 15.10 KUNSTSTI ARRANGØRER: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØRØST-NORGE OG ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE SVEIN OVE KIRKHORN, NK-SØRØST NORGE KRISTIN ROMBERG, ØBK PROSJEKTMEDARBEIDER / ØKS, SILJE STEINSVIK

INSTALLASJON OG PERFORMANCE

LONG SHOT FOR RECENT TIDES AKADEMIET FOR SCENEKUNST

HAZEL BARSTOW (NORGE), MARIA KVALHEIM (NORGE) ALEJANDRA MENDEZ (COSTA RICA), KLARA KRAMER (TYSKLAND), VIOLA TØMTE (NORGE). SKYTEBANEN I KJELLEREN PÅ HYLLA / HYDROGENFABRIKKEN.

PERFORMANCE: LØRDAG 1. OKTOBER KL 13.00 OG KL 16. 00

KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å UNDERSØKE OG SE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å VISE FRAM OG TYDELIGGJØRE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å FOKUSERE OG SAMLE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å GI MANGFOLD OG OPPLEVELSER KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR ALLE!


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

KUNSTHÅNDVERK 2016 / BJARNE NIELSEN FOTO: KJELL S. STENMARCH

KUNSTHÅNDVERK 2016 ET SAMARBEID MELLOM: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK OG ØSTFOLD KUNSTSENTER PROSJEKTLEDELSE MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE AN DOAN NGUYEN, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER

PROSJEKTLEDELSE – SKOP 2016: ØSTFOLD KUNSTSENTER: TRINE ERIKSEN, DAGLIG LEDER PUTTE HELENE DAL SIRI HEIDE LARSEN BIBBI BØRRESEN

SAMARBEIDSPARTNERE – SKOP:

PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

HIOF – AKADEMI FOR SCENEKUNST STRIKKEFESTIVALEN 2016 SIRIUS, KUNSTNERORG. VED HYDROGENFABRIKKEN PROSJEKTROM HELIUM GLEMMEN VGS

UTSTILLINGSARKITEKT

MER INFORMASJON OG DIGITALE KART:

CAMILLA WEXELS RISER

OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

FORMIDLING

GRAFISK DESIGN LAILA KONGEVOLD

PÅMELDING KUNSTSAFARI OG WOORKSHOPS: POST@OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO TELEFONNR.: 69 31 09 95

LENKE TIL DIGITALT KUNSTKART ØSTFOLD: http://frstadkomm.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=8e7dbb40fcfa438c8e3d6920de

uke#4 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

Støttes av:

Skop uke04ny  
Skop uke04ny  
Advertisement