Page 1

– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s eptember – 16. okt ober

16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

Kunsthåndverk 2016 kunstner

PIOTR NOWAK

foto Kjell S. Stenmarch

uke#3 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

28. s ept . –2. okt .


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

K u nst h ån d v e r k 2 0 1 6 17 . SE PT. – 16 . OKT.

ONS. – SØN. KL. 12.00 – 17.00 HYDRO GENFA BR I KKE N ADR.: ØRAVEIEN 2. GAMLE FREDRIKSTAD

ØST FOLD KU NSTSE NT E R ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, FREDRIKSTAD

O M V I SNING I HYDROGENFABRIKKEN H V E R SØNDAG KL .13.00 VED KRISTIN ROMBERG

Gratis inngang Åpen kafé begge steder i åpningstiden GRATIS BYFERGE SE FERGETIDER: WWW.FREDRIKSTAD.KOMMUNE.NO/BYFERGA

Støttes av:


uke#3

KUNSTHÅNDVERK 2016 / INGEBORG ELIESON

FOTO: KJELL S. STENMARCH

2 8. sept . – 2. o kt .

Ons d ag 28 . se pt . kl 1 2 . 0 0 MØT TULLA ELIESON PÅ NORSK TEKNISK PORSELEN

L ørd ag 1. o kto be r kl 1 3 . 0 0 og 1 6 . 0 0 Sønd ag 2. o kto be r kl 1 6 . 0 0 INSTALLASJON OG PERFORMANCE / HYLLA / HYDROGENFABRIKKEN

HAZEL BARSTOW, MARIA KVALHEIM ALEJANDRA MENDEZ , KLARA KRAMER , VIOLA TØMTE.

KUNSTSTI MELLOM ØKS OG HYDROGENFABRIKKEN 17. SEPT – 16. OKT / SE EGET PROGRAM

S øn d ag 2 . o kto b e r kl 1 4 . 0 0 KUNSTSAFARI / FREDRIKSTAD L ør d a g 1 . o kto b e r kl 1 2 . 0 0 - 1 5 . 3 0 S øn d ag 2 . o kto b e r kl 1 2 . 0 0 - 1 5 . 3 0 WORKSHOP KERAMIKK


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

ØSTFOLD KUNSTSENTER: BRITTA MARAKATT-LABBA (SE)

PR OG R AM U K E # 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt . 2 . ETA GE PÅ ØSTFOL D K UNSTS ENTER O N S D AG - S ØNDAG 1 2 -1 7 UTSTILLING

HENDELSER I TID (2013-2015) TEKSTILER, BRODERIER, STEINER

Britta Marakatt-Labba er gjestekunstner på Østfold Kunstsetner og hennes arbeider vises i hele festivalperioden. Hun jobber med scener fra hverdagen, politiske refleksjoner og historer fra samisk kultur og historie. Den storslagne naturen og det gnistrende vinterlandskapets hvite snø er stadig nærværende i hennes arbeider.

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN OG HANS OLOF UTSI

KUNSTNEREN I SITT ATELIER


FOTO: THOR BRØDRESKIFT FRA STIFTELSEN 3,14 / BERGEN

Kunsthåndverk 2016

O n s d ag 2 8 . s e p t . k l 1 2 . 0 0 NTP / No rs k Te knis k Po rs e le n TROSVIKSTRANDA 46-48, FREDRIKSTAD

MØT TULLA ELIESON

Hun har vært keramiker i 40 år. NTP gir rom for å jobbe i større formater med industrielle hjelpemidler: Stor plass, enorme ovner og truck for tunge løft, som å sette tunge verk i keramikkovnen. Påmelding innen 26. september : post@ostfold-kunstsenter.no


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

FOTO: KJELL S. STENMARCH

PR OG R AM U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt . DAG BRATBERGSENGEN

V I S E S HELE UTSTILLINGSPERIODEN / p l a t ehalle n / Hyd ro g e nf ab rikke n O N S D AG - S ØNDAG 1 2 -1 7


Kunsthåndverk 2016

FOTO: KJELL S. STENMARCH

RIKKE SUND CARLSEN / THOMAS IVERSEN

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

INGRID AARSET

V I S E S HELE UTSTILLINGSPERIODEN / p l a t eh alle n / Hyd ro g e nf ab rikke n FOTO: KJELL S. STENMARCH

O N S D AG - S ØNDAG 1 2 -1 7

GUNVOR NERVOLD ANTONSEN


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt .

LØRDAG 1. OKTOBER KL 12.00 - 15.30 SØNDAG 2. OKTOBER KL 12.00 - 15.30 WORKSHOP KERAMIKK, HYDROGENFABRIKKEN

W O R KS H O P U t n e , M e s e k e o g B ø r r esen inviterer i n t e r e s s e r t e i n n t i l e n enkel innføring i l e i r e b e h a n d l i n g ( s t e in- gods) der dere f å r u t f o r s k e m u l i g h e t ene ved kjevling og pølseteknikk. M a t e r i a l k o s t n a d e r : 1 00,- Begrenset plass. Pa s s e r f o r f a m i l i e r. P å m el d i n g : Ø KS M a i l a d r es s e: p os t @ os tf o ld -kuns ts e nte r. no S p ør s m å l : B i b b i B ør r e s e n mo b il 9 1 3 8 0 0 6 8


LØRDAG 1. OKTOBER KL 13.00 OG 16.00 SØNDAG 2. OKTOBER KL 16.00 KJELLEREN PÅ HYLLA / HYDROGENFABRIKKEN

PERFORMACE Vi fikk høre at bunkeren på Hydrogenfabrikken h a r b l i t t b r u kt s o m s k ytebane i de seneste å r e n e . D e t t e , o g k l a n gen i rommet der nede, t r i g g e t o s s t i l å t e n k e på hvordan lyden må ha s l å t t m o t b e t o n g e n . L ong shot for recent tides e r e n l y d - o g b ev e g e l ses installasjon utfør t av e n g r u p p e s c e n e k u n s tnere i anledning Østfold k u n s t f e s t i v a l – S K O P. Vi vil fokusere på en s p e s i f i k k b ev e g e l s e f or hver t rom i bunkeren s o m t i l s a m m e n u t g j ø r en komposisjon av lyd o g b ev e g e l s e . V i s a m arbeider med rommets t i l s t e d ev æ r e l s e o g l e ker med hvordan det te kan f o r v a n d l e s , f r e m h ev e s eller bare la være. Ved å f o k u s e r e p å e n o g e n bevegelse lar vi denne f ø r e o s s o g p u b l i k u m dit den vil. Hazel Barstow ( N o r g e ) , M a r i a Kv a l h eim (Norge), Viola Tømte ( N o r g e ) . A l e j a n d r a M e ndez (Costa Rica), Klara K r a m er ( Tys k l a n d )


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt . KUNSTSAFARI FREDRIKSTAD / KUNST I OFFENTLIG ROM BILDET: VERK AV ARY KETTING, “EASY LIVING” 2002 LYKKEBERGPARKEN FREDRIKSTAD (FOTO OLE SANDBERG)

S øn da g 2 . o kto be r KL. 14:00.

KUNSTSAFARI FREDRIKSTAD

MED BILLEDKUNSTNER HEGE LISETH Guidet omvisning i LYKKEBERGPARKEN, Omvisningen varer ca 45 minutter. STED: OPPMØTE UTENFOR RÅDHUSET I FREDRIKSTAD


1 7 . s ep t em b e r – 1 . o kto b e r GALLERI FESTIVITETEN / MYSEN

J u b i l e umsutstilling B i l d e n de Kunstnerinners Fo re n in g 85 år Eidsberg Kunstforening, med støtte fra Norske Kunstforeniger, presenterer Bildende Kunstnerinners Forbund sin 85 års jubileumsutstilling. 15 talentfulle kunstnerinner stiller ut sine verk som består av malerier i ulike stilarter, grafikk og skulpturer. 12 BILLEDKUNSTNERE: HANNE BORCHGREVINK, NINA SUNDBYE, HILDE MÆHLUM, CHRISTINA ASPELUND, BENTE TØNNESEN, BERIT ARNESTAD, LIV BENEDICTE NIELSEN,ANNE WEIGLIN, MARIT LIE , JOHANNE MARIE HANSEN KRONE, KJERSTI WEXELSEN GOKSØYR & BRITT JUUL.

A r r. E i d s b er g K uns tf o re ning STORGATEN 28, 1850 MYSEN GALLERI FESTIVITETEN LIGGER I FESTIVITETEN KULTURHUS I MYSEN SENTRUM. ADRESSE: STORGATEN 28, 1850 MYSEN KONTAKT. BRITT JUUL , 95 12 63 61, BRITTSKY.JUUL@GMAIL.COM WWW.EIDSBERGKUNSTFORENING.BLOGSPOT.NO/


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

PR OG R AM U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt . ELIN AASHEIM / INGRID ASKELAND

1 . ETA G E P Å Ø ST F OL D K UNSTS ENTER O N S D A G - S Ø N D AG 1 2 -1 7 FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN PÅ ÅPNINGSDAGEN


UTSNITT FRA UTSTILLINGEN “FOREVER YOUNG (I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS)” Installasjon - modellert og pressformet keramikk

ELIN AASHEIM / INGRID ASKELAND

Kunsthåndverk 2016

FOTO: KJELL S. STENMARCH


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt .

1 . okt o b e r-1 6 . No ve mb e r: PUNKT Ø – GALLERI F15

TO BEE OR NOT TO 2B Utstillingen tar den fryktede og ofte forutsagte utryddelsen av honningbien som utgangspunkt for refleksjon om hvordan vi forholder oss til naturen. Den antroposentriske ideologien som behandler miljøet som en ressurs som kan utnyttes hemningsløst (av kapitalismen) vil kritiseres i utstillingen, og isteden vil et “biosentrisk” verdensbilde, hvor “jordbær og bier har stemmerett” (Carolyn Christov-Bakargiev) og naturen og menneskene er likeverdige partnere, bli fremmet i mange av utstillingens arbeider. ÅPENT: TIRSDAG-SØNDAG: 11.00-17.00 TEL 69 27 10 33 / KONTAKT@PUNKTO.NO ALBY GÅRD, BIØRN BIØRNSTADSVEI, 1519 JELØY, MOSS POSTADRESSE: PUNKT Ø GALLERI F 15 OG MOMENTUM POSTBOKS 1033 JELØY, N-1510 MOSS


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt .

10.se pte mbe r – 2 . o kt ob er FREDRIKSTAD KUNSTFORENING

1 7 . s ep te mb e r – 1 6 . o kto b e r KAFÉUTSTILLING ØSTFOLD KUNSTSENTER

Sw h a n D l e r Q a r a d a k i

Trude J oh an s en

Shwan (født 8. juni 1977 i Suleimania i det irakiske Kurdistan) er norsk billedkunstner som jobber med tegning, maleri, foto, installasjon og video. Han kom til Norge som politisk flyktning på slutten av året 1999.

KAFÉ ØKS / TEL.:981 31 341/ÅPNINGSTIDER: ONS-TOR 11-18 / FRE-LØR. KL. 11-22 / SØN 12-18

VISER PROSJEKTET “TIL MINE FØDTE BARN, OG UFØDTE BARNEBARN”

WHICH SIDE DOES AN OBJECT TURN TOWARD DREAMS?

ADR.: FERGESTEDSVEIEN 5, 1606 FREDRIKSTAD TEL.: 69 31 09 95 / WWW.OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO

Shwans kunst problematiserer identiteter i en multietnisk og multikulturell verden. Med utgangspunkt i sin kurdiske bakgrunn og ti års opphold i Norge har han gjort spenningsfeltet mellom muligheter, tradisjoner, brudd og fordommer til et gjennomgangstema. Arbeidene hans har temaer som spenner fra livet som barn under trusselen av kjemiske angrep fra Saddams regime i Irak, via livet som flyktning, og til mer abstrakte størrelser som identitet. Han mottok Oslo bys kulturpris i 2013, Norsk kulturråds Nykommerpris i 2015 og var festspillkunstner under Festspillene i Nord Norge 2016. ÅPENT HVER HELG LØR-SØN 12.00-16.00. ADRESSE FREDRIKSTAD KUNSTFORENING: FERGESTEDSVEIEN 5 A KONTAKTPERS. LEIF NYLAND E-POST: LEIFNYLAND3@GMAIL.COM TLF. 99 58 04 53

1 7 . -1 8. -2 3 . -2 4 . -2 5 . o g 3 0 . s e p te mb e r 1 . og 2 . o kto b e r. SARPSBORG KUNSTFORENING

A n ne-Line Iversen og I ve Hagen TEKSTIL, INSTALLASJONER OG FOTO.

RÅDMANN I SARPSBORG UNNI SKAAR ÅPNER UTSTILLINGEN LØRDAG 17. SEPTEMBER KL. 12.00 UTSTILLINGEN ER ÅPEN FRA KL. 12 - 16 ADRESSE: GALLERI ST.MARIE, SARPSBORG SCENE, ST.MARIEGT. 38, SARPSBORG


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt .

on sda g 2 8 . se pte m b er K L 1 8 . 0 0 GALLERI RØED JELØY

Fo r t i d e n e r fre mtid en s k ra ft! Ka n v i l æ r e å l e g g e f o r t i d e n b a k oss ? For f a t t e r L e n a R o e r m ø t e r m a l e r V i b e k e J e r k a a s Det blir et spennende møte mellom to kunstnere om et viktig tema! Vibeke Jerkaas og Lena Roer vil vise hvordan vi preges av vår historie og hva vi kan gjøre for å legge fortiden bak oss. Men fortiden bærer i seg en kraft til å komme videre i livet! Med kunst, tekster, foredrag og samtaler i Galleri Røed Jeløy, vil de to dele sine dypt personlige erfaringer om det å komme videre i livet ved å bruke sine egne historier som inspirasjon og energikilde. GRATIS ADGANG.

2 0 . a u g us t - 2 . o kto b e r GALLERI RØED JELØY

Ca t hrine Boman MELLOMROMMENE V i b e ke J erkaas FEEL FREE Galleri Røed Jeløy startet i desember 2015 med ambisjon om å vise bredde i norsk samtidskunst og presentere nye talenter. Galleriet har store lokaler i den nye kulturlåven på Røed gård på søndre Jeløy, like i nærheten av F15 på Alby. ADRESSE: RØED GÅRD PÅ SØNDRE JELØY

Cathrine Boman I mellomrommene

Vibeke Jerkaas Feel free

Malerier | Tegninger

Malerier | Installasjoner

Galleri Røed, Røed på Jeløy, Moss 20|8 –2|10 2016 www.facebook.com/galleriroedjeloy/


ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt .

3 . s ep te mb e r– 2 . o kto b e r MOSS KUNSTFORENING

A n i ta Han c h - Han s en Tr i ne Wester STATE OF MATTER

“Anita Hanch-Hansens abstrakte keramikkskulpturer og Trine Westers hybride former av readymades, digitale reproduksjoner og materialfragmenter kan oppfattes som metaforer for geologiske og biologiske prosesser - som seige legemer i ulike stadier av tilblivelse og oppløsning. Sammen skaper Hanch-Hansens og Westers ulike verker og uttrykk en fortelling som strekker seg over et enormt tidsspenn, fra før menneskets eksistens og til en potensielt nær og dystopisk fremtid der naturen sees på med et nostalgisk blikk gjennom digitale simuleringer og fysiske collager. Hanch-Hansens og Westers verker står som kontraster i tid og rom, men har også et formmessig språk som gir gjenklang hos hverandre”. -Andrè Gali ÅPNINGSTIDER: TORSDAG OG FREDAG FRA KL 11.00 – 15.00 LØRDAG KL 11.00 – 14.00 SØNDAG KL 12.00 – 16.00 ADRESSE: VED MOSS KIRKE. E-POST: MOSS.KUNSTFORENING@M-KUNST.NO

1 7 . s ept – 9. oktober GALLERI HENRIK GERNER

O l e Lislerud ÅPNINGSTIDER: ONSDAG - SØNDAG 12:00 - 16:00 ADRESSE: HENRIK GERNERS GATE 7, N-1530 MOSS KONTAKTPERS. DAG MODAL, +47 69 25 77 75 E-POST: GHG@GHG. AS, NETTSIDE: WWW.GHG.AS


ARRAN G E M ENT ER U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt . TULLE RUTH

ELLEN K. SOLBERG

Drive i n fo r Ly dku n s t p å s ol k r a f t .

“ B l å oppbevaringboks” står i vinduet til Fr e d r i kstad kommune, byarkivet fra 1 7 . s ep te mb e r 2 0 1 6 .

Lydkunstinnstallasjon. Åpent onsdag - søndag kl. 12-21 hele festivalperioden. Drive In for Lydkunst er et soldrevet galleri langs veien, som presenterer internasjonal lydkunst. Kjør bilen langs galleriet, åpne opp vinduet og få en ny opplevelse av byen og kjøreturen. Galleriet fungerer også for gående og syklister. Drive In for Lydkunst presenterer 6 kunstnere med tilknytning til Østfold: Søssa Jørgensen, Jonas Qvale, Henrik Langgård, Sigurd Gurvin, Håvard Øieroset, Ingvild Langgård.

TOLLBODKAIA. FERGELEIET VED ØSTFOLD KUNSTSENTER. FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

Ellen K. Solberg er opptatt av det samfunnet vi lever i –og dette kommer til utrykk gjennom hennes kunstverk som både har et alvor i bunnen men også et humoristisk skråblikk på menneskelige tema. Hun har tidligere stått for utstillingen “I boks” hvor temaet dreide seg rundt det å bli plassert i en boks, selvpålagt eller ufrivillig plassert og sortert. Hun har over flere år vært fasinert av mauren og brukt den i kunsten som modell for mennesket. I “Blå oppbevaringsboks” fabulerer hun videre på samme tema–menneskemasser i forskjellige situasjoner. Typisk nok er verket plassert I vinduet til Fredrikstad kommunes byarkiv, et lite minigalleri som visualiserer arkivet der vi alle fins. ADRESSE: NYGÅRDSGATEN 42-44, FREDRIKSTAD


KERAMIKK, BILLEDKUNST, GRAFIKK, SMYKKER OG GLASS

ARRAN G E M ENT ER –SKO P / U K E# 3 / 2 8 . s ept . – 2. okt .

24. se pte mbe r – 1 6 . okt ob er.

Velkommen til åpning av GALLERI KJENSBÆK GALLERI KJENSBÆK VELKOMMEN TIL GALLERI KJENSBÆK! GALLERIET ÅPNET 24. SEPTEMBER. kl. 14 lørdag 24. september

GALLERI KJENSBÆK ligger i skogen på det idylliske småbruket Kjensbæk, mellom Svinndal og Mørk Golfbane. KIRSTEN FOSS HANSEN har utstillere keramikkverksted på småbruket har nyligGlass åpnet Kari Mølstad og Ellen V. og Larsson galleriet som ligger i bryggerhuset på samme tun. I Elfi Sverdrup galleriet kan du seSmykker og kjøpe keramikk, glass, smykker Anne Karin Arnesen Grafikk/bilder og grafikk.

Kirsten Foss Hansen Keramikk

Glassblåserne KARI MØLSTAD og ELLEN V. LARSSON fra glasshytten “HETT” på Lillehammer, formgir vakre kanner, glass og vaser. WWW.HETTGLASS.NO

Følg oss på Facebook: Galleri Kjensbæk ELFI SVERDRUP er smykkekunstner, sanger og www.kirstenfoss.no

perfomancekunstner. Hun lager unike og fargerike smykker. ELFISVERDRUP.BLOGSPOT.NO

ANNE KARIN ARNESEN er billedkunstner og sanger. Hun maler stemningsfulle akvareller som hun bearbeider digitalt. KIRSTEN FOSS HANSEN støper og former tynn transparent brukskunst i hvit porselen. WWW.KIRSTENFOSS.NO ÅPNINGSTIDER: LØRDAG 12–17, SØNDAG 12–17.

DET VIL VÆRE MULIG Å KJØPE DRIKKEVARER OG KAKE. åpningstider DU ER OGSÅ VELKOMMEN TIL Å KONTAKTE KIRSTEN Lørdager og søndager FOSS HANSEN UTENOM ÅPNINGSTIDENE PÅ TELEFON f.o.m. 24. september– 69 28 69 52/908 23 405 ELLER PÅ EPOST: t.o.m. 16. oktober KIRSTENFOSSHANSEN@GMAIL.COM WWW.KIRSTENFOSS.NO kl. 12–17 FØLG OSS PÅ FACEBOOK adresse ADRESSE: FLØTERVEIEN 1593 SVINNDAL Fløterveien 398,398, Svinndal i Østfold

kontakt

Kirsten Foss Hansen Tlf. 69 28 69 52 / mobil 908 23 405 E-post: kirstenfosshansen@gmail.com


K uns th å nd v e rk 2 0 1 6 HYDROGENFABRIKKEN / FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN


– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s eptember – 16. okt ober

PLU S– SK O L E N

– ET PLUS I NORSK DESIGNHISTORIE

FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN

Organisasjonen PLUS ble stiftet I 1958 for å fremme samarbeid mellom brukskunstnere, håndverks- og industribedrifter. Verkstedene der PLUS knyttet til seg noen av vår fremste kunsthåndverkere I en periode på 20 år, skulle fungere som et slags laboratorium for utvikling av gode modeller og design. PLUS ble derfor av stor betydning for den norske delen av Scandinavian Design, som ble et varemerke for kvalitet på 60-tallet. Utstillingen viser noen utvalgte gjenstander som PLUS ble så kjent for. KIRKEGATEN 28 B, GAMLEBYEN

ÅPENT ALLE HELGENE KL. 12 – 17.00 KUN UNDER –SKOP/ ØSTFOLD KUNSTFESTIVAL

UTSTILLING MED BLANT ANNET:

TEKSTILER AV KARI FRONTH, “DYRENE I AFRIKA” AV JAGA PINDELL, KLÆR AV TURID HOLTER, GRO JESSEN, BADI BATCHELOR OG KRISTI SKINNTVEIT. STOL AV TORBJØRN AFDAL, GIRAFF-STOL AV SIVERT DONALI, BORD MED EMALJE AV HERMANN BONGARD, TREBÅTER AV CHRISTIAN MAC NETTUM, GLASS AV RICHARD DUBORGH, SMYKKER AV ANNA-GRETA EKER OG TONE VIGELAND. FOTO: MATS LINDER


KUNSTSTI / GLEMMEN VGS / FOTO: SVEIN OVE KIRKHORN


– SK O P / Ø ST F O L D K U NST F EST I VAL / 1 7. s ep. – 16. okt .

KU N STSTI

/ MELLOM ØKS OG HYFA

VANDRING LANGS EN STJERNEMERKET STI, MED KUNSTVERK OG AKTIVITETER SOM BEST LAR SEG PRESENTERE UTE I NATUREN ELLER I ET BYLANDSKAP.

LYDKUNSTINSTALLASJON

DRIVE IN FOR LYDKUNST PÅ SOLKRAFT TULLE RUTH

VERK AV 6 KUNSTNERE MED TILKNYTNING TIL ØSTFOLD: SØSSA JØRGENSEN, JONAS QVALE, HENRIK LANGGÅRD, SIGURD GURVIN, HÅVARD ØIEROSET OG INGVILD LANGGÅRD. FERGELEIET BYSIDEN / TOLBODKAIA

ÅPENT ONS. – SØN. KL. 12–21.00 HELE FESTIVALPERIODEN INSTALLASJON

THE SMALLEST DETECTABLE FEELING ALEJANDRA MENDEZ

Gratis byferge

GRATIS BYFERGE

EN PORTAL AV BØKER VED KRYSSET TOLDBODGATEN/TORVGATEN GAMLEBYEN

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN PERFORMANCE

PERFORMANCE

VIOLA TØMTE OG ELIZABET DAMYANOVA

SVEIN OVE KIRKHORN

HINNE

UTE OG INNE I LEILIGHET I TOLDBODGATEN 36B I GAMLEBYEN.

17. OG 18. SEPT. / 2. OKT. FRA KL 12.00 – LANDART

GLEMMEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORMGIVNINGSFAG

I OVERKANT AV 130 ELEVER VED GLEMMEN VGS. FRA VG2 OG VG3 STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNING OG VG2 INTERIØR OG UTSTILLING HAR DELTATT. PÅ BROEN OVER TIL RAVELINEN GAMLEBYEN/VATERLAND

ÅPENT HELE FESTIVALPERIODEN

TILREISENDE

AKTØRER: EVA LOTTA SANDBERG, TULLE RUTH, KRISTINE ULFENG, SØREN NIELSEN, MARGRETHE HOLMBERG. ELISABETH THORSEN PÅ THEREMIN. KOSTYMER SVEIN OVE KIRKHORN STED: VED HOVEDINNGANGEN TIL ADM. BYGGET, FRIP/ HYDROGENFABRIKKEN.

LØRDAG 17. SEPTEMBER KL 14.40 - 15.10 KUNSTSTI ARRANGØRER: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE SØRØST-NORGE OG ØSTFOLD BILDENDE KUNSTNERE SVEIN OVE KIRKHORN, NK-SØRØST NORGE KRISTIN ROMBERG, ØBK PROSJEKTMEDARBEIDER / ØKS, SILJE STEINSVIK

INSTALLASJON OG PERFORMANCE

LONG SHOT FOR RECENT TIDES AKADEMIET FOR SCENEKUNST

HAZEL BARSTOW (NORGE), MARIA KVALHEIM (NORGE) ALEJANDRA MENDEZ (COSTA RICA), KLARA KRAMER (TYSKLAND), VIOLA TØMTE (NORGE). SKYTEBANEN I KJELLEREN PÅ HYLLA / HYDROGENFABRIKKEN.

PERFORMANCE: LØRDAG 1. OKTOBER KL 13.00 OG KL 16. 00

KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å UNDERSØKE OG SE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å VISE FRAM OG TYDELIGGJØRE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å FOKUSERE OG SAMLE KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR Å GI MANGFOLD OG OPPLEVELSER KUNSTFESTIVALEN – SKOP FOR ALLE!


16

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling

KUNSTHÅNDVERK 2016 / KARI AASEN FOTO: KJELL S. STENMARCH

KUNSTHÅNDVERK 2016 ET SAMARBEID MELLOM: NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK OG ØSTFOLD KUNSTSENTER PROSJEKTLEDELSE MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE AN DOAN NGUYEN, FREDRIKSTAD INNOVASJONSPARK PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER

PROSJEKTLEDELSE – SKOP 2016: ØSTFOLD KUNSTSENTER: TRINE ERIKSEN, DAGLIG LEDER PUTTE HELENE DAL SIRI HEIDE LARSEN BIBBI BØRRESEN

SAMARBEIDSPARTNERE – SKOP:

PUTTE H. DAL, ØSTFOLD KUNSTSENTER MARIT LØNNING REITEN, NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE

HIOF – AKADEMI FOR SCENEKUNST STRIKKEFESTIVALEN 2016 SIRIUS, KUNSTNERORG. VED HYDROGENFABRIKKEN PROSJEKTROM HELIUM GLEMMEN VGS

UTSTILLINGSARKITEKT

MER INFORMASJON OG DIGITALE KART:

CAMILLA WEXELS RISER

OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

FORMIDLING

GRAFISK DESIGN LAILA KONGEVOLD

PÅMELDING KUNSTSAFARI OG WOORKSHOPS: POST@OSTFOLD-KUNSTSENTER.NO TELEFONNR.: 69 31 09 95

uke#3 FACEBOOK .COM/SKOPKUNSTFESTIVAL

Støttes av:

Skop uke03  
Skop uke03  
Advertisement