Page 1

VESNIK ZA ODVITKUVAWE

IZLEGUVAL KOGA ]E MU TEKNE A SEGA SEKOJA PRVA SABOTA VO MESECOT IV IZDANIE ! GODINA 65 ! BR 1658 ! 4 septemvri 2010 GODINA ! BESPLATEN PRIMEROK UBODNIK

RAMKOVNA MAKEDONIJA

Darko MARKOVI]

NA PLO[TADOT NI FALI I SPOMENIK NA OVCA. PA I NARODOT ZASLU@UVA PO^IT I VNIMANIE?! Edin HAJDARPA[I]

Na{ite ko{arkari ja pregazija Velika Britanija! Toa e poradi toa {to na tribinite be{e celiot dr`aven vrv. Taka na delo se poka`a deka za Makedonija najdobro bi bilo koga celiot na{ dr`aven vrv – bi bil sekoga{ na tribinite. Edinstveno pretsedatelot Ivanov deluva{e kako da e na fudbalski natprevar – be{e vo aut. Doris Pak mu go probuva{e kosmodiskot i do kade mo`e da se svitka! Tatkoto na Makedonija, maj~inski se izvini na Doris za gafot napraven vo vrska so 1995 god., a novinarite gi potseti deka imaat rodnini i im gi nabroja po spisok. Demek, novinarite se vinovni za sè. Neka visat novinarite koga go nemame Pedro! Zatoa na 8 Septemvri novinarite }e go ru{at Pedro. A mo`ea da go ~ekaat 11 Oktomvri, pa da gi ru{at – makedonskite Kuli blizna~ki! Novite u~ebnici se proglaseni za opasni po `ivot i u~enicite umno }e zaostanat ako gi primenuvaat. Taka na{ata umna zaostanatost dobi i nau~na verifikacija. Od ova sleduva deka nekoi nepismeni {to ne vodat u~ele od vakvi u~ebnici. Zatoa decata davaat predlog da se ostavat knigite kade se Nora, Ferus, To{e, Igor... ako sakame da imame evropski prosek na ocenki. Oti makedonskite deca, na Goce, Dame, Pitu, Skenderbeg... o~i im nemaat videno. Na{ata xungla leka-poleka po~na da se kompletira. Dojdoa i lavovite. Od daleku se gleda deka

Miroslav GEORGIJEVSKI

se nasmeani! Se ~uvstvuvaat kako doma. Samo im nedostasuvaat krokodili i gnua. Za krokodili }e pri~ekaat bidej}i na{ive krokodili seu{te se gu{teri. A gnuata umrea od stres koga gi nosea od Zagreb. Nekoja budala im {epna deka }e `iveat vo Makedonija i... nivnoto gra|ansko srce ne izdr`a! A stru~wacite tvrdat deka uginale bidej}i nemalo klima. I toa e to~no – vo ovaa dr`ava navistina nema klima za `iveewe. Na nekolku pati se izgazeni po 40-50 ovci i cela dr`ava se krena na noze. A toa {to dva milioni se izgazeni, na nikoj ne mu se diga!? Ramkovniot dogovor izgleda deka ima gumena ramka! Od den na den samo se {iri. Taka namesto guma mo`ebi treba{e da imame gumi~ki. Barem da se za{titevme od nesakani posledici po na{ata vekovna bremenost. Duri i Mona Liza go znae{e seto ova pa ~udno se smee. Kako {to sega se smeat nekoi na{i umni glavi – kako netokmu. I da ne pomisli nekoj deka „Osten„ e vesnik za kritiki i samo kritiki, ne{to i da pofalime: Spored amerikanskiot „Opserver Tajms“ Makedonija e vode~ka sila vo svetot – po nerabotewe. Demek, imame najmnogu nevraboteni. Gi spasi toa {to ne gi broele tie {to se vraboteni a ni{to {to ne rabotat. Tie se spored Ramkovniot dogovor. A spored doktrinata na Ramkovniot - i tie {to ne rabotata znaat {to treba da rabotat!

Vasil TOLEVSKI


2

DENOVI LI SE DENOVI

Mile \OR\IJOVSKI

TRAGA^ Ministerot Manevski vo „[utka“ na delo poka`a deka po ispu{teniot glas go prepoznava sekoj zatvorenik. [teta {to MVR ne ja iskoristuva ovaa negova sposobnost za pronao|awe na izbeganite zatvorenici! ^ISTOTA Deka ~istite reki i ezera im se sveta rabota na{ite politi~ari ova leto toa go doka`aa na delo. Pove}eto od niv se `rtvuvaa za da ostanat na{ite prirodni ubavini ~isti i od patriotski pobudi godi{nite odmori gi pominaa po belosvetskite moriwa!!! DIETA Od prvi septemvri nitu eden ~len na vladea~kata partija ne }e smee da sedi na dve i pove}e stol~iwa. Ostanuva samo da se vidi kako ovaa rigorozna dieta }e se odrazi vrz namaluvaweto na proizvodstvoto na drvnata industrija!

URGENCII Mi se `ali eden prijatel profesor deka za preodna ocenka na nekoi studenti urgiral fiqan i fiqan minister. A {to saka mojot drag prijatel?! Pa i ministrite treba ne{to da rabotat! ZEMJACI Za da bideme zemjaci so na{ite ministri treba da se re{i samo eden mal problem. Ministrite treba da po~nat da gazat po zemja ! KOMPROMIS Spored Pretsedatelot Ivanov nie ve}e sme go napravile prviot kompromis za kone~noto re{avawe na problemot so imeto {to go imame so Grcija. Po na{ite kafeani se pora~uva gr~ka salata, se peat gr~ki pesni, se slu{a sirtaki, mnozina se dol`ni ko Gr~ka, politi~arite se odnesuvaat ko Grk u aps... Ako e od nas i ako e za kone~en kompromis navistina mnogu e!!! INOVACII Ekonomski zoni bez investitori, ambasadi bez ambasadori, pla`i bez kapa~i... Kako {to trgnala rabotata ne e daleku denot koga kaj nas }e profunkcionira i prviot „Perpetuum mobile“!

Mile \OR\IJOSKI

Miroslav GEORGIJEVSKI

VO MAKEDONIJA KRIMINALCITE @IVEAT IDEALNO A RABOTNICITE - KRIMINALNO!

KOSKI Ne mi e jasno zo{to se frlaat tolku pari za izgradba i opremuvawe na zalivot na koskite. So ogled na aktuelnata ekonomska situacija sekoe kat~e od na{ata dr`ava e potencijalen zaliv na koskite.

ZNAEME [TO NI SE GOTVI. NE OSKUBAA!

Sabota, 4 septemvri 2010

Ivan KARADAK

Jordan POP ILIEV

Miroslav GEORGIJEVSKI

MAKEDONSKA SAGA Reformite sega gi terame mazno, nemame problemi ni za – pod razno! I svetskata recesija ja prebrodivme lesno! Veruvajte, sega ni vo na{ite ko`i ne ni e tesno. Vo buxetot, nema {to da se krati. A bidete sigurni, vi{okot na narodot }e mu se vrati. Skuseni penzii i dr`avni plati pove}e }e nema, i nikoj vo ime na narodot na narodot pari nema da zema! Stopanstvoto na{e mnogu vredi i nikoj stranec za biznismenite na{i ubavi zborovi ne {tedi. Na dr`avata redovno danocite i gi davaat, a bogami, so rabotni~kite prava voop{to ne se zafrkavaat! Za sindikatot vo ovoj moment voop{to rabota nema. Edinstvena zada~a im e, od rabotnikot ~lenarina da zema. Vo zdravstvoto i socijalata imame rezultati jaki. Tamu nema nekoj {to ostanal bez ga}i! Ako od

te{ka bolest se razboli{, ne o~ajuvaj. Samo zamoli vo A1-Televizija a lekarite vedna{ }e te zgri`at i le~at, bidej}i informaciite za zdravstvoto samo vo A1 te~at. Za obrazovanieto nema da pravime opelo bidej}i otvorivme fakulteti vo sekoe selo. Mladite ni u~at, fala mu na Boga, i veruvajte: Vo Makedonija nikoj ni da pomirisa nekakva droga. Vo sudstvoto reformite najdobro ni odat! Dol`nicite i kriminalcite za sitno vo zatvori se vodat. Za nivnite sekojdnevija te{ki i tmurni, spas se bara vo zatvorskite furni. Partiskite kriminalci, veruvajte, `iveat stresno. Od makedonskite zatvori da izbega{ voop{to ne e lesno! Kulturata ni e na visoko nivo. Edinstven sektor vo koj nema rabotewe na divo. Filmaxiite brkaat

bilo kakva solucija za da snimat doma{en film vo stranska koprodukcija. Vo kompjuterizacijata stanavme sila svetska, na prst ne mo`e da ni se fati nitu [vedska. Policajcite ni se bez nikakvi mani, po~naa da apsat na site strani. Se apsat biznismeni, lekari, direktori stari... sekoj {to od gra|anstvoto so izmama }ari. Od korupcija, sega op{testvoto se ~isti. So gordo krenata glava ~ekorime niz istoriskite bisti. Za imeto na{e golema borba se vodi, mora vo Evropa da se odi. Pra{aweto za na{eto ime slavno, sega za vlezot vo Evropa stana glavno. Sega ni ostanuva samo da frlime realen pogled na podot zemjan: dal nekoj mu podgotvuva krst i temjan?!

Nikos TOMOVSKI


3

Sabota, 4 septemvri 2010

Za Dr`avata se raboti; za pari se raboti; za ministerot se raboti... Edinstveno za narodot ni{to ne se raboti! Na 8 Septemvri- za novinarstvoto }e se raboti. Vo ovaa zemja sekoj za ne{to raboti. Osven rabotnicite. Tie rabotat za xabe. Izvinete, ja zaboraviv kom{ivkata Persa - taa za merak se raboti! Na 8 Septemvri, Denot na nezavisnosta na Zavisna Makedonija, novinarite }e se borat za svojata nezavisnost. Dali }e se izborat, samo Gospod znae. Ama na{iot Koqo so merak gi ~eka{e vakvite sobiri. Bukvalno re~eno: so~uvstvuva so makite na narodot i narodnostite. Zatoa gi saka{e mitinzite, osobeno partiskite. Na levicata ili desnicata? Seedno

mu be{e. Koqo, iako be{e nokautiran, tvrde{e deka na{ata zemja odamna e sakata - nema ni levica ni desnica. Ode{e na site mitinzi Ode{e niz tolpata so ko{ni~kata, turkaj}i se i molej}i da mu napravat pat. Se pozdravuva{e so poznatite. Se pozdravi i so drugarot od ~etata, sostradalnik od vremeto koga ja branea tatkovinata vo 2001ta. Drugarot mu ja ispru`i levata raka. Desnata ja zagubi vo eksplozijata na mina postavena od doma}ini lu|e, kako dobredojde za dr`avniot konvoj. Be{e sre}en {to izgubi raka! Nekoi izgubija glava. Go pregrna soborecot. Kako da pregrna vre}a so orevi: ~ovekot be{e ko`a i koski! Potamu slu{na poznat piskav glas. Se svrte. Vospi-

tuva~kata od gradinkata! Do{la so kole{kite na mitingot. Gi stegna siroma{tijata, a bea vo vreme koga u{te mo`e{e nekoe ma`i{te da gi stegne. Platoto kaj {to bea mitinga{ite se belee{e kako {atorite na car Murat na biv{oto Kosovo pole. Belo od mantilite {to gi nosea mitinga{ite. Doktori, primariusi, anesteziolozi, sestri, pacienti... site vo beli mantili. I zdravstvoto se razbolelo! Dojdoa na mitingot da go le~at. Voda~kata na ste~ajcite od celata teritorija na nekoga{niot BJRM, vika{e na cel glas. Drugite po nea. Hor od ste~ajci! Dirigentot im pobegna vo tranzicijata! Koqo na mitingot gi sretna i kamionxiite {to bea nekolkupati izvozeni od vladata, tutunarite koi go ispu{ija pred vreme, jabolkarite, koko{karite, mlekarite, kromidarite, vinarite, tutunobe-

ra~ite, grozjebera~ite, melni~arite, jaj~arite... i kogo se u{te ne! Mitinzite bea vistinska manifestacija na zaedni{tvoto na narodot i narodnostite. Koqo, nekoga{na makedonska gordost, visoko obrazuvan kadar so dve diplomi, nagraduvan na Evropskiot saem na inovacii, ~est gostin na televiziski debati po stopanski pra{awa, tatko na tri deca... likuva{e poradi mitinzite. Go mole{e Gospod, partiite {to pove}e mitinzi da organiziraat. „^uvaj se Gospode, zdravjeto da si go ~uva{, da ne rokne{, pa sira~iwa da ne ostavi{„ - mu pora~uva{e vo molitvite. Da dadat Isus, Muhamed, Buda... {to pove}e mitinzi da se organiziraat. Ne samo partiski, tuku i socijalni, umetni~ki, sportski, filmaxiski, novinarski, doktorski, NVO, NLO,... Nemu na mitinzite mu

cute{e biznisot! Blagodarenie na mitinzite Koqo si ja vrati du{ata izgubena nekade vo tranzicijata. Decata pove}e ne mu se ka~uvaa na glava. A bogami, Koqo nekolkupati uspea da i se ka~i na Stojna, soprugata negova. Tranzicijata napravi nim da im se ka~uvaat, pa zaboravija i na onaa rabota. Se raduva{e kako malo dete na sekoj miting, na sekoj protest, na sekoe javno sobirawe. Se raduva{e i na prestojniot miting na novinarite na 8 Septemvri. Prodava{e Koqo bez tender. Duri ne mo`e{e da postasa. Razmisluva{e da vraboti nekogo. Ama za prosta reprodukcija ne mo`e{e da najde nekoj poprost od nego. Sepak... Koqo, ma{inskiot in`ener - ste~aec, so radost prodava{e po mitinzite. Oti, od den na den, narodot sè pove}e gricka{e semki. Vasil TOLEVSKI

Miroslav GEORGIJEVSKI

ILINDENSKA bb

Karikaturi: Jordan POP-ILIEV

ANGELOVI MAKI Grcija postavi pre~ki na na{iot razvoj vo EU i NATO. Sega sme zemja so pre~ki vo razvoj. So edna noga sme vo Evropa a so drugata vo tatkovinata. Izgleda ni gi ra{irile nozete so nekakva namera! Obrazovanieto e majka na znaeweto. Vlasta ni ja e.. majkata! Skopje e kako Las Vegas! Vlasta gi otvori kartite a gradona~alnikot mu ja svrte na kocka! Sè dodeka sme pod kapata na ovaa vlast }e gledame gnidi. I vo najmo}nite zemji vleze na{iot najgolem brend! Ekonomskata kriza go zafati celiot svet. Politi~arite ni se kako p~eli rabotni~ki! Kriminalot cveta a tie odat od cvet na cvet. Nekolku ministri ja napu{tija vladata. Od budaliot i ludiot bega!

Marjan AN\ELKOVSKI

ZA RAZLIKA OD ODISEJ, NA[IVE SE IZGUBIJA VO SOPSTVENATA ZEMJA! Vasil TOLEVSKI


4

Sabota, 4 septemvri 2010

Spletkator

Darko MARKOVI]

NARODE,

Ivan KARADAK

NEMA SVETLI PERSPEKTIVI SE DODEKA NE GI OTVORI[ O^ITE! NARODOT ZBORUVA

Ima li slu~ajni lu|e vo politikata? Odgovorot e - da! So edna mala dodavka- koga }e vlezat vo nea, slu~ajnite prestanuvaat da bidat slu~ajni. Po~nuvaat vedna{ da gi pravat istite gluposti kako i onie site drugi. Ne znam zo{to mi se postavi ova pra{awe koga se spomenuva Martin Protoger, gensek na partija, {ef na Kabinet, egzekutor, prenesuva~ na mislite na [efot. Ama sosema vo senka. Nikoga{ ne nastapuva javno. Komunicira preku soop{tenija, pisma. Od nego nema da ~uete li~no mislewe, no zatoa }e ~uete li~na zloba i po malku plukawa. Ne znam zo{to ne zboruva. Dali taka misli deka treba ili pak, ima govorna mana. Ako e vtorovo, nema problem, bi imal golemi simpatii kaj [efot. Sepak, se mi se ~ini deka ~ovekot i nema {to da ka`e ako [efot ne mu ka`e {to treba da ka`e. Nezgodno bi bilo, na intervju na primer, [efot da sedi zad nego i da mu do{epnuva. Martin bil totalno anonimen. Velat, sakal da odi vo SDSM, ama mlad i zelen, ja utnal adresata, pa prva partija koja mu nai{la... I posle mu trgnalo. I toj e od kadrite na Partijata koj svoeto obrazovanie go steknuval po razni kursevi, studiski patuvawa, mali i golemi odmori i glavno kaj [efot. Germanist po edukacija. Mene se nekako mi se ~ini kako da u~el od nekoi ~udni germanski izvori. Mlad e da bide toa [tazi, u{te pomlad da bidat nekoj gebelsovski instant kursevi, no se gleda deka u~el. Ili pak nasledil nekoja kni{ka od skrateniot kurs na SKP(b), pa se za~ital i taka... I saftil deka vo takvi re`imi, kako pogornite, no i kako na{ive, se uspeva od senka. Suslov, @danov, `iveat vo na{ata kolektivna memorija (i praksa) i se reproduciraat. Sakam da ka`am, tolku e deteto dosledno {to prosto mi se vra}aat nekoi spomeni od minatoto , pa se si mislam deka mo`ebi toa zgradata na CK, vo koja sega se smesti Vladata ima nekoe prokletstvo, nekoi duhovi na gensekovi od minatoto {etaat niz nea, pa ima vlijanie za{to ovie, neli, rabotat 24/7, pa no}no vreme duhovite izleguvaat i gi trujat du{ite na ovie mladi lu|e. No ova mora da se bladawa na eden zadrt skeptik, za{to deteto e OK, ima pojava, ima nao~ari za serioznost (gledam i onaa nesre}a od Mile Janakievski stavil o~ila da izgleda poseriozno) ima visina i zatoa mora sekoga{ da stoi zad, a ne pred [efot. Ne e bitno kolku e dobar i dali e dobar voop{to. Toj toa ne mo`el ni da go poka`e. (Ako poka`e toa }e bide negov kraj). Negovata zada~a e da poka`e kolku mu e dobar [efot, a ako [efot ne e dobar, toga{ vinata ja prezema toj. Mislam, Martin e ~ovek na minatoto, sega{nosta i idninata. Tolku e adaptibilen {to utre da treba da odi vo SDSM, toj }e odi. Ionaka trgnal natamu, ama neli rekovme zaskital. No, toa kaj mladite i ne e gre{ka. Ne e gre{ka i kaj postarite. Eve i Hanxiski be{e gensek kaj SDSM, pa otide kaj VMRO. I toa ne zaradi ambasadorsko mesto, tuku taka, od ideolo{ki pri~ini. Sakam da ka`am deka mladive ne se inspirirani od ideologija i {to ti jas znam tamu nekoi raboti. Tie samo sakaat da i pomognat na zemjata i svojot narod. A kako mu pomagaat? E, toa e drugo pra{awe.

Miroslav GEORGIJEVSKI

MARTIN VO OBLACI PROTO\ER VO VLADA

tribinite, mo`e{e da se vidi celiot dr`aven vrv. Inaku na Od gri`a za svojata svoite mesta ne mo`at da se zemja, na premierot na vidat! Velika Britanija, Dejvid Kameron, kosata po~na da mu belee! Kolku za paralela: na premierot na Makedonija, g-din Nikola Gruevski, kosata mu e katran crna.

OBELUVAWE

SPASENIE

Gradona~alnikot na Dojran, Gligor ^abulev, so pomo{ na bugarskite eksperti uspea da doka`e deka dojranskata tiwa e lekovita! Taka Gligor uspea da se spasi, bidej}i be{e vo kal do kolena. Sega ova ~udo se o~ekuva da se primeni na dr`av- GOLOGAZESTO no nivo! Treba samo da se do- Po~ituvaniot Stra{o Angeka`e deka toa {to sme vo kal lovski, vo sedi{teto na EU, do gu{a e lekovito za narodot. pobara granicite na Makedonija da bidat vrateni kako vo vremeto koga Gospod odel po zemja! Stra{o nikako da sfati deka na{iot gospod e i gologlav i bosonog za da se sprotivstavi na evropskiot bog, koj ima i {lem na glavata i ~izmi na nozete.

OSAKATENI

ZA NIKADE

Vladata donese zakon so koj bukvalno se bri{e Kinikata za ortopedski bolesti. Najstariot profesor po ortopedija, Qup~o Karevski, ja poddr`uva ovaa inicijativa: [to }e ni e Klinika za ortopedija?! Vlasta i onaka na narodot mu gi skina nozete!

Marin Dokuzovski, trener na na{ata ko{arkarska repre- EVOLUCIJA zentacija zabele`a: na nat- Vo neodamne{nite poplavi vo prevarot protiv Anglija, na Polska, polskiot narod uspea

da spasi pratenik koj bil ka~en na drvo! Gradona~alnikot na Prilep, Marjan Ristevski, nikako ne mo`e da se izna~udi na ova ~udo! Oti gledaj}i gi poplavite od diskusii vo Sobranieto, izleguva deka del od na{ite pratenici se – padnati od drvo!

RACIONALNOST Narodot e poracionalen od vladata na RM! Ova go zaklu~ija vo zdru`enieto na sto~arite na RM, posle pra}aweto na Pero Stojanovski za nov ambasador vo Nov Zeland. Od zdru`enieto na sto~arite objasnuvaat: Jalovata stoka odi vo klanica. Jaloviot politi~ar odi za ambasador.

MRTVILO Borjan Jovanovski, na{ poznat novinar kogo go znaat duri i novinarite od Kanal 5, e ~len na Nacionalnata fondacija za transplantacija na organi od mrtvi. Toj objasnuva deka i na{ata dr`ava, poradi sostojbata vo koja se nao|a, mo`e da gi donira svoite organi. Problem e {to nejze, ve}e od poodamna, nitu eden organ ne i funkcionira!

@ALNO Doktorot po zdravstvo i politika, \orgi Orov~anec, e razo~aran od reformite vo zdravstvoto, i na ministerstvoto im prepora~uva: na doktorite, namesto beli mantili, da im se dade da nosat crni mantili. Kakva ni e sostojbata vo zdravstvoto – za `alewe se!

Sotir MAZGALOVSKI


5

Sabota, 4 septemvri 2010

MESE^EN Ilinden Pomina u{te eden Ilinden. [to ima novo? Nema ni{to - se po staro. Govorot na Gruevski od starite vremiwa. Kako da go slu{av na primer, Bo{ko Stankovski. Se redea uspesite na op{testvoto i ekonomijata, se spomenaa vnatre{nite i nadvore{nite neprijateli, vo organizacija na SSRNM, (pardon VMRO DPMNE), dojdoa avtobusi. I ni{to. Bo{ko Stankovski barem, ostana zapameten koga eden govor na Ilinden go zavr{i so „nie Makedoncite Tito si go sakame“. Grav~e Makedonija postigna golem uspeh. Posle site zafrkancii na me|unaroden plan, posle neuspesite so vlezot vo NATO i EU, posle padot na proizvodstvoto, op{tata mizerija, neuspehot na „Investirajte vo Makedonija“, sportskite debakli, op{tata siroma{tija, smaleniot natalitet... Makedonija do`ivea neviden uspeh - go svari najgolemiot grav na zemjinata topka i vleze vo Ginisovata kniga na rekordi, uspea da se vredi vo naciite koi ne `alat da se poka`at deka i tie gaz (ili gas) za natprevar imaat. Makedonija otsega pa natamu nema da bide meta za balkansko potkusuruvawe tuku svetski predator ili prdator, seedno. Koj sega mo`e da ka`e „vie nemate gaz za ovaa rabota.“Ako imame gaz da go izdr`ime najgolemiot grav na svetot, }e imame gaz i za drugi raboti. U~ebnici Onaa nesre}a od minister za obrazovanie butka napred. Ne samo {to ne znae, a misli deka znae, pravi gluposti i u{te misli deka e fahman. Haosot so u~ebnicite e negov, a toj ne ~uvstvuva odgovornost. Mo`e da ima odgovornost, a ne mora. Ako aferata so u~ebnici ~ini pari, }e ima odgovornost, ako ne, toga{ }e bide dovolno samo edno - pardon. Znaeme deka vlasta ja dr`at gelosani neznajkovci, neobrazovani, voobrazeni i naakani, no kade e krajot na glupostite? Istiot toj Todorov veli deka znael oti }e go slikaat na pla`a, vo ga}i. Kakva vidovitost? A nie mislevme deka ni{to ne znae. Konkurencija Vo Ohrid ve~erta nasproti Sveti Kliment. Praznik koj vo Ohrid osobeno se praznuva, masovno, so siot pietet kon golemoto delo na Kliment. Se e vo red dokolku crkvenite vlasti

RAPORT

NA 10.09.2010 VO 20 ^ASOT VO VELES ]E BIDE OTVORENA IZLO@BA NA KARIKATURI NA NA[IOT SORABOTNIK MILE MAN^EVSKI PO POVOD JUBILEJNITE 25 GODINI OD PO^ETOKOT NA NEGOVOTO TVORE[TVO

ne re{ija deka se toa {to go pravat vo ~est na Sveti Kliment treba da bide prenesuvano na onie grozni, no mo}ni zasiluva~i na zvuk. Sega se pra{uvam, zo{to pietetot kon nespornata istoriska zasluga na svetecot mora da se obznanuva vo turbo folk manir? Zo{to zasiluva~i koga crkovnoto poewe ili peewe, samo po sebe e dovolno mo}no? Mo`ebi MPC i onoj niven episokop Timotej mislele deka taka najdobro }e odgovorat na ramazanskoto peewe od xamiite. Eskik rabota ako toa e odgovorot na konkurencijata. Bo`jite pati{ta se nepoznati, ama popskite se sigurno vo }orsokak. Kompjuterizacija Zapo~nuva {kolskata godina. ^etiri godini imame minister za toa. A toj sega ni objasnuva kako }e se organizira nastavata so kompjuteri. So site onie koi se rastureni, ukradeni ili neraspakuvani. A ve}e nekoi od niv i zastareni. Veruvam, za kratko vreme kompjuterizacijata }e bide proglasena za proma{ena investicija na vekot ili za dalavera na vekot. Eden nasto Vauuu! ]e sme imale rast na BDP od eden nasto! Golem uspeh na prerodbata. Dali se tolku nedovetni ili mislat deka sme nie totalni idioti za da ne zamajuvaat so orvelovski fingirani i pretstaveni podatoci samo za da go prikrijat sopstveniot neuspeh i neznaewe. Ama kriza! Da, no ne uveruvaa deka krizata }e ne odmine, eden va`en minister re~e deka od nea i }e profitirame. NATO Vo minatiot broj rekov deka so Martin Trenevski nema da vlezeme vo NATO. Sega sum u{te pouveren vo toa, za{to o~igledno toj ima misija toa da go napravi i za toa ima mandat od negoviot {ef Gruevski. A za taa rabota navistina izbrale odli~na li~nost. Pretsedatelski Ivanov talka po stapkite na site nesposobni prethodnici{tom upleska ne{to gi obvinuva novinarite. Neka ka`e edna{, do koga }e bide nerazbran, nesfaten i nedore~en? Da se strpime malku ama toa da ne trae pet godini. Nekoi raboti ne se u~at „vo praksa“. Tie gi znae{ ili ne. A. [OqAKOVSKI

MILE MAN^EVSKI - 25 GODINI TVORE[TVO Vo sferata na karikaturata ima dva tipa na avtori: edni,koi izu~ile specijalizirani u~ili{ta i akademii i svojata naobrazba ja spoile so sopstveniot talent za da se bavat profesionalno so karikaturata vo op{testva kade e toa mo`no i vtori, koi svojata egzistencija ja obezbeduvaat bavej}i se so drugi profesii, a karikaturata ja praktikuvaat kako hobi, lek za sopstvenite sueti i traumi na op{testvoto ili kako vozvra}awe na qubovta kon sopstveniot talent. Man~evski i pripa|a na vtorata grupacija, koja ponekoga{ znae da se pribli`i do prvata, pa duri i da ja nadmine so svojot kvalitet. Vo toa nesomneno mu pomaga izvonrednata vrska me|u negovite o~i, mozokot i rakata kako neposreden realizator na negovite poraki koi sta-

nuvaat lesno razbirlivi i komunikativni so narodot kade i da bilo vo svetot. Negoviot crte` e li~no negov, ogledalo na karakterot i uslovite vo koi sozdava.Toa e stil {to se usovr{uva, sozreva, dobiva na likovnosta i filozofskata te`ina. Ovaa izlo`ba koja e posvetena na negoviot 25 – godi{en jubilej e siguren dokaz deka nie i ponatamu }e ja krevame glavata nagore so cel da go sledime negoviot raste` uspesi i pogolemata prisutnost vo javniot `ivot na Makedonija na koja vakvi talenti sekoga{ }e i nedostasuvaat poradi {to }e morame iskreno da gi neguvame i pomagame. Darko Markovi} Dar - Mar


6

Sabota, 4 septemvri 2010

ZAPISI OD ^UDODONIJA

IVAN KARADAK

NE IM VERUVAM

MISLI ZA ZAMISLUVAWE

Dragi moi... Jas po priroda ne sum nihilist, ama, sepak, ne mo`am da im veruvam na nekoi lu|e, pa Jana majka!

Na{ite politi~ari nikako da sfatat deka zemjata ne se ora so oratori, tuku so – ora~i!

Eve, na primer, ne im veruvam na onie {to mi vetuvaat visok standard, a celo vreme me – ograbuvaat.

Koga ni ka`aa deka site instrumenti na vlasta se vo na{i race, znaevme deka }e si ja otpeeme pesnata!

Ne im veruvam na onie koi me ubeduvaat deka }e me odnesat vo Evropa, a olku goli i bosi nema ni vo – Afrika.

Nema {ansa da stigneme nekade so onie {to se za – nikade!

Ne im veruvam na onie {to mi vetuvaat golema demokratija, a demosot, to est narodot, go pra{uvaat za mislewe samo na izbori.

Nie sme edna od retkite zemji vo svetot kade {to zdravstvoto e pobolno od svoite pacienti!

Ne im veruvam na onie koi se kolnat deka }e me odvedat vo idninata, a celo vreme sami si `iveat od – minatoto.

Prvo ne bie{e lo{ glas, a potoa po~na da ne bie koj stasa!

Ne im veruvam na onie {to mi velat deka Makedonija im e sè {to imaat, a sè {to imaat odamna si go prefrlile vo – stranstvo.

Ne iznesuvajte gi valkanite ali{ta pred narodot. ]e prestane da ve – mirisa! Koga vidovme deka prezemaat re{itelni ~ekori, znaevme deka }e ja – duvnat!

Ne im veruvam na onie {to mi garantiraat li~na sloboda i bezbednost, a nikade ne smeat da izlezat bez ~eta – telohraniteli. Navistina ne sum nihilist, no u{te od prviot den na samostojna i nezavisna Makedonija, jas ne veruvam nikomu, {to edno ka`uva, drugo misli, a sosema treto – pravi.

TE[KO NA VERNICITE, NA KOI NA[ITE BOGOVI ]E IM BIDAT SVETCI I TE[KO NA POTOMCITE, NA KOI ]E IM BIDEME PREDCI!

Ni vetija deka }e ja ispravat nepravdata, a ja iskrivija i – pravdata! Bez konkurencija najzagadeni izvori vo Makedonija se – pi{anite izvori! Jordan POP - ILIEV

SO DOBAR MARKETING OD SEKOJA R\A MO@E DA SE NAPRAVI – ZLATO OD ^OVEK! SAMO TIE Tie mislat deka sme vo koma, deka ovoj narod guvee ko moma. Deka e samo metafora za vime, deka ne go znae sopstvenoto – ime. Deka ovde mo`e sekoja puvla da ni prodava istoriska muvla. Tie }e ni ka`at kako da se vikame, ako ne poslu{ame, ima da se – slikame.

Karikaturi: Jordan POP - ILIEV

Na site im dr`at prepi{ani lekcii, na stara slava krkaat protekcii. Na EU i ka`uvaat na kaj nas da gleda za da ja prikrijat sopstvenata beda.

Valeriu KURTU

Siot `ivot tu|a istorija kradat, svoite sosedi ko Polifem gi jadat.

STARI, DOBRI VREMIWA GI VIKAME ONIE VREMIWA, [TO GI KOLNELE NA[ITE – TATKOVCI!


7

Sabota, 4 septemvri 2010

TRIUMFALNI PORAZI Dobro be{e dodeka Tito, java{e na ~elo na kolonata. Sega kolonata od ~eloto ne java nas. Voda~ot ne znae{e {to najprvin da spasuva: obrazot ili gazot. A potoa sfati deka kaj nego toa e edno te isto!

Darko MARKOVI]

MUZIKA ZA GLUVI

VASIL TOLEVSKI

Kaj Makedonecot otsekoga{ bilo: oko za oko, zab za zab! Bidej}i ni ostanaa samo u{ite moravme da staneme dou{nici. Dr`avata i treba da gi {titi kriminalcite. Koj kogo ako ne svoj svojot?! Na{iot voda~ e fenomen. Slepec a gleda sè! Politi~kiot `ivot za narodot e smrt. Malcinstvata gi u`ivaat site prava. Zatoa za Makedoncite ne ostana nitu edno. Toj sedi vo foteljata zatoa {to kle~e{e onamu kade {to treba{e! Vo vladata se po~ituvaat razli~nite mislewa, pa duri i ako doa|aat od ist ~ovek! Porano politi~arite bea golemi budali. Ama i dene{nive ne patat od kompleks na pomala vrednost. Hitler zapo~na kako slikar. A i ovie na{ive ne{to ma~kaat... Makedonec bez u{i i jazik – mrtov kapital! Ne smeam da poka`am kolku ja sakam svojata zemja. Sram mi e!

Fahri EJI^AN

VLADATA VETI DEKA NI MRAVKA NEMA DA ZGAZI. ZATOA NARODOT I BEZ PLATA RABOTI KAKO MRAVKA!

Milenko KOSANOVI]

VASIL TOLEVSKI [ESTI NA SITE VREMIWA Na{iot urednik za tekst, Vasil Tolevski, vo Internet glasaweto na najgolemiot elektronski portal za humor i satira „Nosorog“ od Bawa Luka, proglasen e za {esti satiri~ar vo svetot na site vremiwa. Vo glasaweto u~estvuvaa golem broj na satiri~ari od prostorite na Eh-Jugoslavija. Za najdobar satiri~ar na site vremiwa proglasen e legendarniot Vladimir Bulatovi}-VIB, vtoroplasiran e Stanislav Jer`i Lec a tretoplasiran e najpoznatiot `iv satiri~ar-Aleksandar Baqak. Sledat: Radoe Domanovi}, Erazmo Roterdamski... Vasil Tolevski e vo grupata so legendite Du{ko Radovi}, @ivoin Pavlovi}, Aleksandar ^otri} i Sre}ko Lazari. Ovaa vest, za najdobrite satiri~ari vo svetot na site vremiwa, ja objavija mnogu pe~ateni i elektronski mediumi niz Balkanot. Ova golemo priznanie za na{iot urednik e uspeh i na makedonskata satira, koja vo poslednite nekolku godini bele`i zabrzan napredok. Vesta mo`ete da ja vidite na www.nosorog.rs.sr (broj 89-strana 10)

Mile MAN^EVSKI

MINI SATIRIKON KAFEZ Nikoj nema tolku golem kafez. Goleminata mu e kolku {to e golema zemjata. Vnatre ima sè. Letaa slavej~iwa, sokoli, orli ednoglavi, orli dvoglavi, lavovi, tigri, slonovi, krtovi, ku~iwa, sviwi, zmii, vleka~i, bezrbetnici, zlatni rip~iwa, risovi...i razna druga stoka. Ispome{ani, ama `iveat site na kup. Kako `iveat? Du{a im znae! Se kasaat, se glodaat, se turkaat, se sopnuvaat, si potturaat, se ~ere~at... Ama `iveat. @i-

votot im e nikakov, ama izdr`uvaat! Sepak se sre}ni. Vo kafezot `iveat zaedno so svojot gospodar! TRANZICISKI VOZ Pi{ti vozot! Vo pi{teweto ne e osamen. Pi{ti i narodot! Nevoobi~aeno, ama narodot pi{ti od lokomotivata. Lokomotivata pak pi{ti od narodot. Sekoj od sekogo pi{ti. Op{to pi{tewe! Lokomotivata ne mo`e tolku narod da nosi vrz svoite metalni ple}i! Del od narodot se simnuva od vago-

nite. Da i se olesni na lokomotivata. Ja turkaat lokomotivata. Na muskuli. Ostanatite patnici se {irat vo vagonite. Kolku {to e lokomotivata pobavna, tolku pove}e narod izleguva da turka. Vo vagonite ima sé pomalku patnici. Ostanuvaat samo izbranite. A lokomotivata odi sé pote{ko i pote{ko! Vnatre, vo komotnite vagoni, patnicite stanuvaat sé pote{ki. Se debeleat. Lokomotivata papsuva. A i narodot {to turka popu{ta. I fizi~ki i psihi~ki popu{ta. Uteha na narodot mu e – popametniot popu{ta! Ako e narodot popameten, koj e vo vagonite?!

NA MLADITE SVETOT IM OSTANUVA. AMA NA[IVE SE ZADOVOLUVAAT SO MAKEDONIJA!


8

Karikaturi: Darko MARKOVI]

Sabota, 4 septemvri 2010

ANALIZA

MNOGU VREVA ZA NI[TO

U~ebnikot po „Op{estvo“ za V – oddelenie i drugite u~ebnici pokraj nego, nepotrebno predizvikaa burni reakcii vo na{ata ispotena javnost krevaj]i mnogu vreva za ni{to. Nepotrebno gi navreduvavme li~nostite kako Nora [a}iri, Feriz Mustafov, Toni Mihajlovski i drugi deka ne se zna~ajni za makedonskata kultura. O~igledno nitu novinarite, nitu ekspertite, nitu po{irokata na{a javnost ne znaat kade `iveat i ne znaat deka sme vo PRERODBA. A [to zna~i toa? Toa zna~i deka decata od svojata 11-ta godina, pred da vlezat vo pubertet, treba da u~at koj pee kaj nas, koj ne zabavuva, koj ne pravi bezgri`ni, a koj pla}a }e u~at vo povisokite oddelenija i so 18 godini }e bidat podgotveni da dobijat partiska kni{ka na VMRO – DPMNE. Zna~i, se razbravme. Od Aleksandar do denes vo Makedonija samo se peelo i igralo, a najmnogu od osamostojuvaweto do denes. Dali vo na{ite mediumi, pe~ateni ili elektronski, ste zabele`ale ne{to drugo osven stranici i emisii za na{ata estrada, koj vo kogo se vqubil, a deca nema, {to o~ekuvame od nejzinoto prvo CE – DE, a naslov nema. Taka da, sosema e normalno, na{ite yvezdi i zaslu`ni kulturni dejci da gi barame me|u niv.

Ona {to zbunuva e faktot deka se ispu{teni mnogu popoznati {oumeni. Go nema eden Janko, Milenko verojatno zatoa {to se na godi{en odmor, ja nema i bumbarkata Tawa, Vesna – Bejbi. Pretpostavuvam deka se tie predvideni za nekoi od povisokite klasovi ili gi ima vo drugi predmeti! Sepak mislam deka ministerot za obrazovanie Todorov za ovaa problematika treba{e da napravi zadol`itelni konsultacii so Ministerstvoto za kultura kako vo toj spisok bi vlegle i direktorite na „Gra-

nit“, „Beton“ i drugi pomali grade`nici vistinski zaslu`ni za izgradba na kulturata vo Makedonija. I sekako, ne smeeme da gi zaboravime onie mladi skulptori koi preku no} nau~ile da pravat kowi i lavovi i toa bez da znaat za kolku pari! Zatoa nemojte da go napa|ate ona dete od minister. Kako mo`e toa da gi proveruva i ~ita site 300 u~ebnici. Mo`ebi u{te ne po~nal da u~i da ~ita, mo`ebi znae samo da zboruva, a toa dobro go pravi. Ne gi napa|ajte ni onie nesre}ni profesorki koi mo`ebi dobile partiska zada~a da napi{at u~ebnici soglasno programata za prerodba vo 100 ~ekori i spisocite na zaslu`ni direktno dobieni od kabinetot na Gruevski. Mo`ebi Proto|er vme{al prsti so novi zakoni vo fizikata. Pa i recenzentite morale da rabotat po {ema, {emata e taa. Najposle, u{te edna{. Ne krevajte tolku |urultija za edni obi~ni u~ebnici. I ministerot i nastavnicite i recenzentite se na prav pat. Ova im e {kola za da vo idnina, koga ]e sozreat, }e mo`at da pravat enciklopedii. Vina nema kaj nikogo, a i da ja ima taa e kaj nas.

Dar Mar

SO KROMID I LUTO PIPER^E

1. KOGA MLADITE SPIJAT, NE O^EKUVAJTE NARODOT DA SE RAZBUDI. 2. OD MNOGU UDIRAwA VO GRADI-BOLI GLAVATA. 3. AKO SI SITNA DU[A NE ZNA^I DEKA SI DU[I^KA. 4. ZDRAVSTVOTO NI E DOBRO. NARODOT NI E BOLEN. 5. AKO TI VLEZE STRAV VO KOSKITE, TELOTO PO^NUVA DA TI SE VITKA. 6. NASEKADE VRIE, SAMO KAJ NAS ZAGORENO. 7. VO BELO SI, AKO RABOTI[ NA CRNO. 8. NE GI NAPA\AJTE MNOGU MINISTRITE, PRVA RABOTA IM E. 9. NEMA MORAL, NEMA ETIKA, AMA IMA S¤ DRUGO. 10. PATOT ZA EVROPA NI E PREKU AMERIKA. Dar Mar


9

Sabota, 4 septemvri 2010

KU^E[KI RAZGOVOR

OLIVER [AMBOVSKI Bidej}i mnogu malku znaeme {to se slu~uva so na{ite ambasadori vo svetot, dali se `ivi i zdravi, a za da za{tedat sredstva, re{ija vo ime na site Oliver [ambovski od Kina da ni isprati razglednica.

FIJAT CANOSKI Nekoi lu|e brzo napreduvaat vo sekoj pogled, a osobeno finansiski. Zatoa na Fijat mu predlagame da go smeni imeto vo Bentli FON Canoski.

VLADIMIR \OR^EV Mladiot Vladimir \or~ev vo posledno vreme slabo go gledame na malite ekrani. Posleden pat go vidovme koga so Janko (Jadi Burek) dva ~asa menuvaa sliki~ki od fudbaleri na Svetskoto prvenstvo vo Afrika. Da ne re{il da go zavr{i fakultetot. Vo toj slu~aj mo`e da ne go vidime deset godini.

MARJAN^O NIKOLOV Denovive vo Skopje se prska{e protiv komarci, a nema{e potreba za toa da se davaat pari. Stru~ni lica ka`uvaat deka Marjan~o ima takvi frekfencii na glasot {to, ako negovite sobraniski diskusii se pu{tat posilno vo eterot, na nekolku kilometri vo radius }e ispocrkaat site komarci i pogolemi insekti do golemina na bumbari. Dar Mar

Pod eden svod na stariot gradski most bea nasobrani desetina ku~iwa od razni generacii, no ista rasa i bez pedigre. Site bea nekako `olti, so dolgi mucki, vlaknesti opa{ki i dosta izvalkani verojatno od buri~kaweto po prepolnite uli~ni kontejneri vo potraga po hrana. Najstariot pes le`e{e vo sredinata na senkata koga do nego dojde najmaloto kutre i go pra{a: - Dedo, koja mi e mene baba? - Tvojata baba e mojata }erka. - A koja e mojata majka? - Majka ti e mojata vnuka. - Zna~i, ti ne si mi dedo, tuku pradedo!?! - Pa, taka nekako bi bilo, a koj misli na toa! Maloto kutre ostana zbuneto i otkako razmisli malku, povtorno zapra{a: - A,... dali kaj lu|eto istoto e mo`no? - Ne, nikako! Kaj lu|etoa toa e strogo zabra neto i se vika INCEST. - Sega mi e jasno. Zatoa sme nie `ivotni, a lu|eto se lu|e.

SIMPOZIUM Lavot organizira simpozium so pretstavnicite na site `ivotni otvoreno da se razmisli i diskutira na tema: MO@EME LI NIE @IVOTNITE DA PRESTANEME DA SE JADEME ME\U SEBE? Mnogu od akreditiranite `ivotni podnesoa svoi referati vo koi glavno se iskristaliziraa dva stava: Edniot be{e deka takvo ne{to ne e mo`no i vtoriot, deka spored evolucionata teorija na Darvin, takvo ne{to neminovno sleduva, no deka e potrebno u{te vreme. Potoa se razvi burna diskusija vo koja najglasen be{e eden majmun. To predlaga{e site da po~nat da jadat banani i deka taka najbrzo }e im se razviela inteligencijata. Eden vol mu replicira{e so zborovite „Ako ti se smeta{ za inteligenten, toga{ jas }e si ostanam cel `ivot vol“! Ribite, bidej}i ne mo`at da zboruvaat, podnesoa pismena diskusija koja vsu{nost pretstavuva{e protest so barawe golemite ribi da prestanat da gi jadat malite i deka vo sprotivno }e moraat da izlezat na suvo. Me~kata voodu{eveno rakopleska{e. Potoa `ivotnite se podelija po komisii, posebno mesojadcite, posebno trevopasnite i na diskusiite im nema{e kraj. Naedna{ od nekade dojdoa nekolkumina lovxii i pripukaa so pu{kite. Otepaa edna diva sviwa, diva koza i elen. Gi sobraa i si gi odnesoa. Lavot go prekina simpoziumot so eden edinstven zaklu~ok: EVOLUCIJA NE NI E POTREBNA! Dar Mar


10

Sabota, 4 septemvri 2010


11

Sabota, 4 septemvri 2010

NIZ IGLENI U[I

FILUVANO OD RISTOS

Lesnite ne se pla{at od jamkite okolu vratot.

Politi~kite voda~i namesto ovci, na spiewe brojat izbira~i.

Ne im simnuvajte kapa, pet pari ne davaat. I politi~arite se lu|e od krv i meso. Isto kako politi~arite.

Ti se zdosaduva od isto jadewe a kamo li od isti politi~ari.

I ateistite }e mu platat na popot.

@ivotot e evtin. Se gleda od visokite tro{oci za pogreb.

Vlasta go rasipuva ~ovekot. A koj videl ~ovek na vlast? Znaat {to stoka sme zatoa i ne `igosaa. Onie {to ni odat po nervite ne gubat ramnote`a.

Lebot poskapuva. Jadej}i se me|u sebe }e pomineme poevtino.

Smrdi od nivnite glavi. Ja imaat muvata na kapata.

Cenata na lebot skokna. Vrednosta na makedonskiot gra|anin opa|a.

Ne zavedoa, zatoa i ne dr`at v skut! Stana politi~ar. Nikoj ne e sovr{en. Vreme e za dieta, mu dote`navte na narodot. (od najnovata kniga NIZ IGLENI U[I, objavena 2010. Izdava~: JTD „Orion„-Del~evo)

Mile \OR\IJOSKI

KOSKA V USTA

Risto FIL^EVSKI

Jordan POP - ILIEV

AFO-RIZNICA Ovaa vlast namesto vo Evropa i NATO, nè zacapa vo Katlanovsko blato! Vlast {to nema vizija ja ~eka revizija. Se gradi idnina a ne minato!

Dobivme pravo na glas. Onemevme od radost. Dimitar I. VILAZORSKI I spoenite sadovi se nepotizam. Petar NANEVSKI Me|u narodnite pratenici nema kodo{i, ama imaat drug na~ini za da ni go zagor~at `ivotot!

Bila detska rabota! Normalno koga site kadri ni se kalat v detskite gradinki.

I minatoto e ni{to ako nema idnina.

Propadna! Stasa do vrvot - na svojata nesposobnost.

Se vladee so stav a ne so strav! Slavko NINOV

Zatvorite vo Makedonija se preuredeni po evropski terk. Prosto da ti e merak da le`i{ tamu! Dimitri LE[NIKOVSKI

Postojano me citiraat - pcujat.

Vo dene{no vreme, za da bide{ normalen, treba da se razlikuva{ – od drugite!

Verodostojnosta ni popot ne ja pee vistinski. Bojka SIMONOVSKA

Nenormalna dr`ava, a sè izgleda – normalno!

Sè dodeka e zdravstvoto za nikade, pacientite }e bidat za na - grobi{ta!

Navreme gi izvadiv decata od kalta. Sega mi se na ulica.

Go osudija za zemawe mito. Koj mu e vinoven {to ne dade mito!

Gi dr`at koncite vo svoi race - krpat. Interesno, nikade okolu nas voda, a site odluki ni pa|aat vo nea. Kako da ne smrdi, koga imame tolku mnogu rasipani.

Mi{ko DAMJANOVSKI Da `iveat bogatite!

Kostadin USTAPETROV

Tie ni gi polnat kontejnerite. Blagoja ANGELOVSKI – MAJKA

EDIN-STVENA VISTINA Lete najslabo se pi{uvaat aforizmi. Politi~arite se na godi{en odmor.

Toa {to nè zgazi vremeto e samo u{te eden dokaz deka vremeto leta. Ne mo`eme da zastaneme na zdravi noze. Postojano ni potstavaat noga. Da ne dobievme sloboda na dvi`ewe nema{e da napravime nitu eden pogre{en ~ekor.

Ne zboruvajte gluposti. Za toa imate pratenici koi zemaat plata! Metodi PRANGOVSKI Se trese{e parlamentot. Se rodi anketna komisija! Od site biznisi vo dr`avata najdobri rezultati bele`i narko-biznisot. So ovaa vlada stanavme vesel narod. Sekoj den go igrame Te{koto. Najkatastrofalen deficit za edna dr`ava e deficitot na pamet!

Vo vinoto e vistinata ! Sega mi e jasno zo{to celoto go izvezuvame.

Znaeme deka rabotite se na mrtva to~ka. @ivi ne zakopaa! Doka`uvaat deka krvta ne e voda. @iveat od majmunlaci! Paradoks: se pravat vegetarijanci, a ne go vadat narodot od ustata! Onie {to rabotat kako crvi }e zavr{at kako mamci! Nata{a \OR\IJOSKA

Nas ne ni treba senka. Odamna sme izgoreni. Sa{o BETOSKI Blagodarenie na kolektivnoto ludilo, stanavme mudri glavi! Na po~etokot ne go razbiravme {to zboruva. Sega se naviknavme. Najlesna forma na protest ni e {trajkot so glad. Taa forma ni e najpoznata. Buxetskata dupka se zgolemuva. U{te malku site }e ne sobere! Novinarite ne treba da stravuvaat od glad. Goltaat sè. qupka CVETANOVA Mora da kupam kompas. Koga ja gledam platata - se gubam! Za kulata od karti se kopaat najdlaboki temeli. Na{ite magariwa baraat da im se priznaat kowski sili! ^ede B. [OPKI]

Od lo{ite knigi najmnogu mo`e da se zagreat nepismenite.

Edin HAJDARPA[I]

Znaat {to stoka sme, zatoa i ni vetuvaat planini i dolini!

Tie {to se seu{te na mleko, ni napravija mle~na kriza.

Kolku e pogolem nacionalizmot na Balkanot, tolku se pomali dr`avite.

So tolkava korupcija, MITOlogijata dobiva sosema novo zna~ewe na Balkanot.

I stapot od lopatata ima dva kraja!

Narode, ne krevaj go glasot. Dr`avata spie.

[tom sekoj za sekogo lo{o zboruva, toa e prv znak za – izbori.

Ne e fer risot da stoi na petdenarkata ! Pa nezavisniot novinar e pozagrozen vid !

Koga policijata odmora,odmoraat i kradcite. Rizi~no e da se krade bez za{tita!

Jas sum sre}en ~ovek! Sekoe utro se budam so pesna - mi pee oxata! Nikos TOMOVSKI

IVANIZMI

Ako mol~eweto e zlato, toga{ nie odamna sme si ja obezbedile idninata !

MOZO^NA KALDRMA

Toj ne ja vitka ki~mata. Beski~mewak e.

Cel `ivot se bore{e za korka leb, a se izbori samo za tro{kite.

Kostadin USTAPETROV

NA[ATA NESRE]A NIKOGA[ NE PATUVA SAMA. SEKOGA[ IMA LI^EN [OFER! Vasil TOLEVSKI

Ova leto bev sre}en bidej}i onie {to pravea najgolemi gluposti bea na godi{en odmor. Koga spomenicite bi zboruvale, nikoj ne bi sakal da bide spomenik. Plivaweto vo dolgovi pove}e li~i na davawe.

Ivan RUSJAKOV Na na{iot postojan sorabotnik, mu go ~estitame zlatniot jubilej – 50 godini od objavuvaweto na prviot aforizam, so `elba vo na{iot vesnik da mu objavime aforizam na 100 godi{ninata od objavuvaweto na prviot aforizam.


12

Sabota, 4 septemvri 2010

EPIGRAMI

KOMPENZACIJA ^esto pati, vo napad na slabost, znae{e da priznae deka sin~eto mu e tele, so jasni predispozicii da stane vol. A toj, kako negov tatko, najpoznat mesar vo okolinata, be{e re{en od sinot da napravi ~ovek! Vospituva~kata, u~itelkata, nastavnicite... site do eden bea dobri mesojada~i. @iv go izedoa. Nema{e sre}a barem eden mal del od prosvetniot kadar da se vegetarijanci. Barem ne{to }e za{tede{e od investiciite vo negoviot sin-Teleto koe odi! Taka go vika{e: Teleto koe odi! Ode{e vo gradinka, vo osmoletka, vo sredno u~ili{te... A sega treba{e da odi na fakultet. Znae{e deka za ova }e mora da potpi{e dogovor so nekoja {panska korida, kade gi ubivaa bikovite, a potoa po bagatelna cena gi prodavaa. Ama ova ne e [panija! Ova e Makedonija i volovi ima, ama ne vo korida. Re{i da go iskoristi tolku slu{aniot akcionen termin – kompenzacija. Demek, so idnite profesori da potpi{e Ramkoven dogovor. Ovie da vetat deka negoviot sin }e diplomira, a toj, do diplomiraweto, da im obezbedi govedsko i drug vid na meso. Re~eno – storeno! Sedna so profesorite, samo namesto vo Ohrid, dogovor potpi{a vo Sviripi~ino. Za da ne se sramat od imeto na istoriskoto mesto na potpi{uvawe, napi{aa deka sredbata se odr`ala vo Podmo~ani. Ova mu asocira{e na toa deka profesorite }e go podr`at vo namerata negovata familija da go dobie prviot akademski gra|anin, ili poubavo ka`ano – prvoto akademsko tele nakaj vol. I rabotata trgna! Sinot na fakultet, profesorite na mesara. Sabota, nedela, ponekoga{ i na praznik, mu doa|aa profesorite. Kiloipol krtina, malku but, udina, ple{ka, xiger~e... Apetitot

na profesorite raste{e od den na den. Po~na i po nekoj asistent da naletuva. Bil va`en vo razvojot na strategijata za revitalizacija na umstvenite kapaciteti na mesaroviot sin! A asistentot zabi pu{til beter od profesorite! Koga e xabe, `ivo meso jade. Kako pominuva{e vremeto, taka se razret~i stokata vo okolijata, pa mesarot mora{e da gi nadmine lokalnite pazari i stoka da nabavuva vo pobliskite op{tini. Ramkovniot dogovor mora{e da go ispo~ituva, za da ne pukne rezil. A i profesorite diskretno mu ka`uvaa deka mora da bide taka za dobroto na sinottele. Mora da se investira vo idninata. I plus, da ne go sfati ova kako reketirawe. Taman rabota. Re{i na{iot mesar da go po~ituva dogovorenoto, iako mnogu raboti mu izleguvaa von Ramkovniot dogovor. Duri mora{e da primi pomo{nik, vnuk na dekanot. Da mu se najde. Leka-poleka smetkata po~na da mu se ten~i na smetka na potpisnicite na Ramkovniot, koi se debelea sè pove}e i pove}e. Sinot polaga{e ispit po ispit, ama site velea deka e trup, bidej}i bez u~ewe polo`uva. Normalno-ni{to nema da znae cel `ivot. Se pokaja na{iot mesar, sega ve}e so padnati zabi, {to voop{to potpi{a Ramkoven dogovor, koga nitu sinot nitu toj ne vide fajde. Ama nema vra}awe nazad. I gledaj}i go prenosot od godi{ninata od potpi{uvaweto na Ramkovniot dogovor vo Ohrid, go frli televizorot niz prozorecot. Se iznervira koga gi vide potpi{uva~ite kako se pozdravuvaat. Kako Kain i Aveq da gi gleda. Isto kako da e toj i negovoto – Teleto koe odi. More da odi u... i Ramkovniot {to go potpi{a i tolkute volovi {to gi uklu~i vo razvojot na... Stojan TRAJKOVSKI

Miodrag VELI^KOVI]

SUDBINA Kade da izbegame od ovie sudbini sivi koga onie {to seat magla ni se svetli perspektivi?!

Nikos TOMOVSKI

ZNAEWE Znaeweto e sila znaeweto e mo}. Ova ni go trubat onie od ~ie {to neznaewe sekoe utro se budime vo no}.

Dimitar I. VILAZORSKI

TA[(A)KOVI] Isprativme na{i po beliot svet, da ni padne edna{ sekirata v med.

qupka CVETANOVA

Mile MILEVSKI

KRLEVIZMI Prestanav da pi{uvam aforizmi za politi~arite. Mi gi tolkuvaat kako qubovna poezija. Site na{i voda~i bile golemi lu|e. Toa go pi{uva i vo nivnite avtobiografii. Mnogu ja saka dr`avata. Site {valeri i se dr`avni ~inovnici. Politi~ar za sekakva upotreba: tolku pameten, a taka glupav! Za da ne ve isvirkaat, igrajte kako {to vi sviri narodot! Imame posebna rasa ovci. Ne davaat meso, mleko i volna tuku eden glas za pogre{nite. Pote{ko e da izdade{ kniga, otkolku da go izdade{ svojot narod. Za vtoroto ima pove}e pomagateli.

Atanas KRLEVSKI

Mojmir MIHATOV

VO DR@AVNATA KASA PO^NA DA NIKNUVA TREVA! GO PODGOTVUVAAT NARODOT ZA PASEWE. Vasil TOLEVSKI


13

Sabota, 4 septemvri 2010

SE TE^E NI[TO NE SE MENUVA KU]A U{te od svojata najrana mladost pompezno za~ekori vo svetot na literaturata. Sekoja negova tvorba se o~ekuva{e kako najsakana premiera. Be{e skromen, ednostaven i talentiran. Vo sekoj zbor go vnesuva{e celoto svoe srce i du{a. Ne se pameti koga, kako toga{, kriti~ari i ~ita~ka publika imale tolku izena~en kriterium. Be{e roden poet. Dlabok, re~isi bukvalno, `ivee{e so sudbinata na tvoite tvorbi. No, {to vredi koga:Za svojata pesna „Leb„ zaraboti kolku za leb. Od svojata pesna „Veter„ zaraboti – kivavica! Od svojata treta pesna „Sonce„ dobi-son~anica. Od svojata ~etvrta pesna „Nesonica„ go izgubi sonot. Po svojata ~etvrta pesna „Vrba„ be{e nata`en i pove}e od toa. Od negovata {esta pesna „Do`dovi„ mu prokisna sobi~eto na mansardata. I taka nataka, i taka nataka... Be{e nesre}en, samoten, nezadovolen... Nasproti toa site go ~ukaa po ramo, no be{e tolku fizi~ki slab {to ne mo`e{e da go izdr`i nitu toa. Zatoa od honorarot na slednata negova pesna „Vino„ dobro se natreska i definitivno re{i da svrti nov list vo `ivotot. Stana ladnokrven, presmetliv i prakti~en. I taka: So honorarot od pesnata „Mesto„ kupi plac za ku}a. So honorari od romanot „Majstori„ gi pazari majstorite. So honorarot za pesnata „Kamen„, gi iskopa temelite i go spu{ti kamenot temelnik. So dramata „Voda„ sprovede vodovod i kanalizacija. So novelata „Yidovi„ gi izdiga yidi{tata. So poemata „Pokriv„ ja pokri ku}ata.So raskazot „Var i pesok„ gi izmalterisa yidi{tata i toa od dvete strani. Pred malku be{e propu{teno da se ka`e deka so poemata „Topoli„ ja kupi drvenarijata i deka so raskazot „Svetlost„ vovede elektri~na struja. Ponatamu, so romanot „Potrebi„ gi napolni prostoriite so site napravi i uredi za udobna ~ove~ka `ivea~ka. I ku}ata be{e gotova. No. [tom go stapna prviot ~ekor vo nea, brzo potoa umre - poetot vo nego!

@ivko PAVLOV, (Osten, 1980)

]ORSOKAK POLICISKI ANAGRAM Ubijcite kaj nas vo posledno vreme ne se vra}aat na mestoto na zlostorstvoto! Odat ponatamu – vo stranstvo. MAK VRABOTUVAWE Kaj nas seu{te ne e bitno [TO si, tuku ^IJ si. SITNA RIBA Na{ite zatvori od poodamna se KONZERVI, samo so SARDINI^KI! DROGA[I Ni velea deka religijata e opium za narodot. So ogled na toa {top denes mnozina ne im veruvaat na partiite i vladata, i ponatamu im veruvaat na onie GORE! MAFIOSTANDARD Nekoi kaj nas se sreduvaat – sreduvaj}i ne. DEM XUNGLA ]e treba da imame eden TARZAN, koga ve}e mnozina se na DRVJA! VLADIN ]ORSOKAK Kaj nas seu{te e podobro da si LADEN, otkolku MRTOV LADEN! Dimitar ANGELOVSKI, (Osten,1998.)


14

Sabota, 4 septemvri 2010

BALKANSKA KORIDA * Nie Srbite imame prijateli. Ama toa e nivni problem!

* Istura glupost, za da se vrati po tragot.

* Penzionerite se neuni{tlivi.

* Dade sè od sebe, a od nas preku site o~ekuvawa.

* Sepak, i ponataka treba da se obideme so penziite! Rade JOVANOVI] * Nie ne go po~ituvavme primirjeto, zatoa {to se zalagame za kone~no re{enie na sudirot. * Vo na{ata vlada nema korupcija. Tamu sè funkcionira kako podma~kano. Zoran T. POPOVI] * Od humor nikoga{ dosta, ama sepak e premnogu {to kaj nas sè e sme{no. Zdravko KURNIK * Balkanskata scena rotira. ]e im gi vidite i licata.

Ilija MARKOVI] * [to nè }e ne ubie, toa ne jakne. Pa nie go ubivame nego. * Na{ite politi~ari ne trgnuvaat od sebe zatoa {to bi morale da se spu{tat na dnoto. Aleksandar ^OTRI] * Sè dodeka vlasta ne dobie noze, narodot }e bide osakaten! * Matni ste, a toa e taka providno! Radmilo MI]KOVI] * Ja nosam glavata v torba za da ja napolnam potro{uva~kata ko{ni~ka.

Milan BE[TI] * Vlasta go zapre raboteweto i rezultatite ne izostanaa. * Plamnav na {efot. Posle toa izgasnav. Dejan TOF^EVI] * Ostanavme goli i bosi. Nema belkim da ni zabranat i nudizam?! * Ako gi zamrzne penziite, od za{tedata dr`avata }e pravi novi kapeli.

@eqko MARKOVI] * Ja podelija vlasta. Nim im pripadnaa finansiite, a na narodot - policijata.

Rizi~no e na tolku funkcioneri da im se dava imunitet. Ne e zdravo. Rade JOVANOVI]

PRV ELEKTRONSKI VESNIK ZA SATIRA

Turcite zemaa desetinka, a aktuelnata vlast primenuva klizna skala. Zoran T. POPOVI] Nevino osudenite mora da bidat pogubeni. Za da mo`eme potoa da gi rehabilitirame. Miroslav SREDANOVI] Nekoi sudii delat pravda. A nekoi ja naplatuvaat. Aleksandar ^OTRI] * Dodeka ne padna dogovorot, ne mo`evme da go pogazime. * Toj film nema da go gledate! ]e go do`iveete so vrzani o~i! Jovo NIKOLI]

* Na mladite ni{to ne im e te{ko. Tie se na lesni drogi.

* Nam pritisokot od re`imot ne ni mo`e ni{to. Nie definitivno puknavme!

Dragutin MINI] KARLO * Potro{uva~kata ko{ni~ka ni e takva da od nea mo`e da jademe site kako eden. Jasmina BUKVA * Drugi gi odbiraa, nie - aplaudiravme.

Savo MARTINOVI]

Ra{a PAPE[ * Zaokru`uvawe na brojot na glasa~koto * Liv~e, za~etok e na sozdavawe oreol. * Roden sum pod sre}na yvezda. I sèu{te ne mi osamna.

Slobodan @IVANOVI]

NATALITETOT NI OPA\A, A I ONIE KOI SE RODIJA SEGA @ALAT ZA TOA. Dragan RAI^I]

Moravme na glavnata ulica da i dademe ime od ponovata istorija, za da ostane glavna. Milan TODOROV

Urednik: Vesna DEN^I]

Neboj{a BOROVINA

Jasim MRKAq KADMUS * Mladite ja sakaat tatkovinata - preku svojata granica!

ETNA

Za razlika od teroristi~kite organizacii, na{ata vlada za ni{to ne saka da prezeme odgovornost. Vasil TOLEVSKI ]e gi pobedime silite na temninata. Pali sve}a! Rade \ERGOVI] Gladot i siroma{tijata mu se zakanuvaat na ~ove{tvoto. Treba seriozno da se sprotivstavime na nositelite na takvite pojavi. Bo`o MARI]

* Na lekarot zadol`itelno odnesete mu podarok. Nemojte da zaboravite: va{eto zdravje e vo va{ite race!!!

* Dr`avata mora da se gri`i za familiite na voenite zlostornici. Toa ne se toa obi~ni kriminalci.

* Majmunite nasekade imaat svoi lu|e!

* Gi osudivme voenite zlostorstva, bidej}i na svetot ne mo`evme poinaku da mu ugodime.

Ninus NESTOROVI] * Kone~no za premier }e dojde silen ~ovek. Samo na `enata da i gi izmie ~iniite. * Na policijata i e naredeno da puka vo prazno i taka nekolku ministri se pogodeni vo glavata.

Milen MILIVOJEVI]

Vesna DEN^I] * Tamu kade pametot }e zastane, gluposta napreduva. * Reketot e najpoznatiot srpski brend. Rade \ERGOVI] * Cel svet e edno globalno selo. Potemkinovo.

Bojan BOGDANOVI]

Grujo LERO

POLITI^ARITE NE GO MISLAT ONA [TO GO ZBORUVAAT. NE MO@AT DA PREZEMAT TOLKAVA ODGOVORNOST. Slobodan SIMI]

Ranko GUZINA

PESNA Prv zabele`a kom{ijata od sosednata zgrada. Potoa po~naa da se pojavuvaat silueti od ~ove~ki likovi na terasite i prozorite na ostanatite zgradi. Vxa{enite voza~i gi zapiraa vozilat i gi isklu~uvaa motorite. Nekoi gi otvorija prozorite a nekoi izlegoa nadvor vo ti{inata. Tramvaite i avtobusite zapiraa a bu~avata propadna vo bezdnata na ti{inata. Nekoi ptici vo dale~inata, o~igledno neinformirani, kriknaa nekolku pati i zamolknaa iznenadeni od gletkata. Vetrot vo grankite zapre a pesnata zamirisa na pesna, na stara qubov i nostalgi~en spomen sega razbuden. Oblakot se podmrdna da mo`e Sonceto poubavo da slu{ne. Duri i Zemjata zasilena od silnoto vrtewe malku zastana za da slu{ne poubavo – koja budala pee vo vaka te{ka situacija.

Dejan TOF^EVI]

SLOBODAN SIMI]

EKREM MACI]

PLAMEN GEORGIEV

Nemame demokratija. Sakate ne{to od skarata?

Se `ivee{e zdravo dodeka se pluka{e vo dlankite.

Site Bugari sme za o~en doktor – zatoa {to bel den nemame videno!

Vo Srbija nema diskriminacija. Site gra|ani se tretiraat kako stoka.

Ako ne mo`eme poinaku toga{ }e se dogovorime.

Na Balkanot naj lesno se stanuva crnec. Brzo }e te ocrnat.

Istragata zatalka. Vode{e kon vrvot.

Stanavme [vajcarija na Balkanot. I parlamentot se napolni so goveda.

Nie ne go ni baravme celiot kapitalizam! Samo nivnite plati!

Na{ata temnica sèu{te ne e rasvetlena.

Gospod gi ~uva Srbite. Za eksperimenti.

Nemojte da gi izbirate najdobrite. ]e se rasipat.

Najgolem problem na doktorite se neizle~ivo zdravite!


15

Sabota, 4 septemvri 2010

SVETOT SE SMEE A NIE MU JA MISLIME Aleksandar PUCKOV

BELOSVETSKI NASMEVKI

Igor PA[^ENKO

Vo centralniot zatvor vo Ilinois, `enata go posetuva svojot soprug. - Kako se ~uvstvuva{ vo zatvorot mili~ok? - Kako doma `eno. Hranata ne e bog znae kakva a i ne smeam da izleguvam.

*** Na{ gastarbajter vo Germanija, mu raska`uva na svoite doma{ni, posle vra}aweto od pe~alba, kako se izrezilil na eden priem: - Dobiv pokana za priemot, vo koja pi{uva{e: Samo so vratovrska. - I?? - Koga vlegov vnatre, site bea oble~eni.

***

Andrej PUCKANOV

Slu~ajna sredba na dvajca poznati, vo edno predgradie vo Budimpe{ta. - Kako si? Najde li rabota? - Kone~no najdov. Uf, kolku se nama~iv dodeka ja najdov! - Zna~i, sega sè e vo red?! - Da, barem sega mo`am malku da se odmoram kako ~ovek.

***

*** Vo zafrleno mesto vo Srbija, kom{ijata go pra{uva svojot sosed: - Kakov e onoj gospodin {to vleze utroto vo tvojata ku}a? - Toa e veterinar. - Au majkata! Pa zarem u{te ne si ozdravel?!

Pol LUNS Grigor SUMOVSKI

Vo italijanskiot sud, sudijata go raspra{uva obvinetiot. - Zna~i, va{iot kow vleze vo p~enicata? - La`at drugar sudija. P~enicata vleze vo mojot kow. Ako sakate mo`e da mu napravite uvid vo `eludnikot, pa }e vidite...

*** Dvajca pijanici razgovaraat pod eden most na Sena. - @iti majka, da te pra{am: Znae{ li koga ti e dosta od piewe? - Veruvaj mi deka ne znam. Zatoa {to koga mi e dosta, jas toga{ ni{to ne znam.

*** Vo vozot Orient ekspres: - Ama zo{to vi se dopa|am?-pra{uva `enata branej}i se, koga eden ma` saka{e da ja pregrne. - Ednostavno da vi ka`am. Sakam da ve pregrnam zatoa {to ne ste moja `ena.

*** Razgovaraat dvajca vernici vo crkvata Sv. Pandiq vo Centralno Kukure~ani: - Kako ti se dopa|a noviot pop? - Odli~en e. Koga }e po~ne da propoveda za pekolot, ~ovek pomisluva deka tamu e roden i izrasnat.

Bezad REJZI Adresa: 8-ma Udarna brigada br. 2 1000 Skopje Republika Makedonija Izleguva: edna{ mese~no

HUMORISTI^NO-SATIRI^EN VESNIK Direktor: Mice Jankulovski Glaven i odgovoren urednik: Darko Markovi}

Mario ALMAREZ www.osten.com.mk e-mail:osten@t-home.mk tel.: +389 02 3213 665 Pe~ati: Pe~atnica Misirkov, Skopje

Redakcija: Vasil Tolevski (urednik za tekst); Miroslav Georgijevski (urednik za karikatura); Nikola Simovski (tehni~ki urednik)


SVETSKA GALERIJA NA KARIKATURI

30 GODINI FESTIVAL NASREDIN OXA-ISTANBUL Ahmed OZTURK LEVEN

Konstantin CIOSU

Bas MITROPULOS

Valentin GEORGIEV

38

Svetska Galerija na karikaturi Skopje 2010 I godinava „Osten – 38 Svetska galerija na umetnosta na hartijata Skopje 2010”, kako i minatata godina, predizvika golemo vnimanie na umetnicite od celiot svet, pa taka na „Osten - SvetLudo GORDERIS

skata galerija na karikaturi” se

Diego MALO FERER

prijavija 320 umetnici so vkupno 750 karikaturi, a na „Osten - Svetskata galerija na crte`” svoi dela ispratija 350 umetnici so vkupno 760 crte`i. Me|unarodnoto `iri }e zasedava vo tekot na narednata nedela i }e gi dodeli Gran pri nagradite i za dvete manifestacii, nagradata Svetsko kulturno nasledstvo, kako i ostanatite glavni nagradi. Feng GUI BO

Sejran ^AFERLI

Osten magazin br.5  

5th Issuue of the magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you