Page 1

OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA . 1 J 12 41 K A M N I K , ŠUTNA 3 9 »J

BO Ekošola

Izbirni predmeti 9. razred

Šolsko leto 2014/15


DRUナスBOSLOVNO HUMANISTIト君I PREDMETI


RETORIKA (izbirni predmet za 9. razred)

1. Retorika je veščina, ki se povezuje s slovenščino, filozofijo, z državljansko vzgojo, zgodovino in zemljepisom. 2. Bistvo poučevanja retorike je v tem, da je doseženo znanje mogoče takoj uporabiti v življenju, saj je vsestransko koristno in učinkovito.

3. Učimo se naslednjih spretnosti: samostojno in kritično izražanje mnenj; pravilno in natančno oblikovanje dejstev; učinkovito prepričevanje; obvladovanje govorne situacije; razlikovanje med učinkovitim in neučinkovitim argumentiranjem. 4. Tehnika je ciljno usmerjena v: javno nastopanje, pojmovanje in koristnost retorike, upoštevanje etike dialoga, spoznavanje argumentacije in temeljnih sestavnih delov retorične tehnike, sestavljanje prepričljivih govorov, razumevanje nastanka in zgodovine retorike. 5. Potrebovali bomo pisalo in zvezke, in sicer za zapisovanje osnovnih teoretičnih znanj, za priprave ter analize govornih nastopov. 6. Srečevali se bomo enkrat tedensko. Urjenju retoričnih veščin bomo namenili 32 ur. Mladi retorik mora biti ocenjen najmanj enkrat v vsakem konferenčnem obdobju.

Učitelj: Katarina Zore


PREDSTAVITEV IZBIRNEGA PREDMETA - GLASBENI PROJEKT 9. razred Glasbeni projekt je sinteza različnih dejavnosti, kjer učenci na različnih ravneh uresničujejo svojo ustvarjalnost. Zajema glasbeno produkcijo, poustvarjalnost in ustvarjalno raziskovanje ter vrednotenje. Poudarek je tudi na medpredmetnem povezovanju (zgodovina, multimedija, etnologija...), ki je skladno z izbranim glasbenim projektom. Učni načrt je ODPRT in se oblikuje SKUPAJ Z UČENCI, ki se odločijo kakšen glasbeni projekt bodo oblikovali.

IZBIRALI BOMO MED: 1. Ustvarjanjem, pripravo in izvedba GLASBENEGA MUSICLA. 2. Raziskovanjem ljudske glasbe, poustvarjanjem in SNEMANJEM le-te. 3. Ustvarjanjem, pripravo in snemanjem GLASBENEGA FILMA. 4. Raziskovanjem posameznega glasbenega izvajalca ali glasbene skupine, poustvarjanjem njihove glasbe in lastnimi priredbami ter SNEMANJEM njihovih glasbenih del. Učenci se naučijo delati v skupini, raziskovati, vrednotiti, predvsem pa se razvija njihova ustvarjalna plat. Priporočljivo je, da imajo učenci osnovno glasbeno podlago, kot je petje v mladinskem pevskem zboru ali obiskovanje glasbene šole. Oceno učenci pridobijo iz praktičnega dela, ki ga sproti vrednotimo in končne izvedbe projekta ( npr. na šolski prireditvi). Učence in učenke 9. razreda vabi učiteljica Mateja Kališnik.


JUDITA BABNIK

VZGOJA ZA MEDIJE TISK

32 NA LETO/ 2 URI NA 14 DNI

8. IN 9. RAZRED

Pri izbirnem predmetu VZGOJA ZA MEDIJE — TISK bomo spoznali: - skupne značilnosti množičnih medijev, - razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, - kaj je dokument, fotografija, video, film, glasba, internet, in se naučili razlikovati med propagando in novinarskim sporočanjem.

Naš izdelek bo šolski e-časopis.


Likovno snovanje III Izbirni predmet je namenjen učencem 9. razreda Število ur: 32 ur v šolskem letu - 2 uri na 14 dni Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE III dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. Skrbeli bomo za vizualno podobo šole, sodelovali na natečajih in obiskovali galerije. Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu: • RISANJE (zlati rez, linearna perspektiva) Pridobljeno znanje bomo uporabili v praksi, se poigravali z navideznim preoblikovanjem realnega prostora (uporaba grafoskopa, projektorja, fotoaparata, računalnika), oblikovali anamorfno podobo, ki z izbranega zornega kota splošči realni prostor. Pridobljene izkušnje bomo uporabili pri ustvarjanju v zunanjem prostoru šole. • KIPARSTVO (kip in ambient) Ukvarjali se bomo z izdelavo koncepta za instalacijo, možnostmi postavitve v prostoru in skušali zamisli uresničiti v zunanjem prostoru šole. • PROSTORSKO OBLIKOVANJE Ugotavljali bomo, kaj bi lahko v našem domačem kraju spremenili, fotografirali glavne prostorske tvorbe v domačem kraju in načrtovali prostorske spremembe (maketa, fotomontaža). • VIDNA (VIZUALNA) SPOROČANJA (KOMUNIKACIJE) Izdelali bomo senčno sliko ali fotogram, fotografirali različne motive in vnašali v posnetke lastne ideje, se ukvarjali z estetiko vidnih sporočil (plakat, letak, grafit, reklamni oglas ...), načrtovali svoj logo v skladu z lastnimi poklicnimi željami ... Za izvajanje posameznih likovnih nalog bomo poleg barv, papirja, čopičev ... uporabljali tudi računalnik in fotoaparat, postopke, povezane s fotografiranjem, projiciranjem, fotokopiranjem, skeniranjem ...


NARAVOSLOVNO TEHNIト君I PREDMETI


VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ~ ANDREJ MATJAN

SOS j

Namenjen učencem 8. in 9. razreda. a

SPOZNAVALI BOMO: ❖ pojavljanje naravnih in drugih nesreč ; ❖ odnos človeštva do nesreč; ❖ vloga sodobne družbe in njen vpliv na nastanek nesreč; ❖ ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč; ❖ ukrepe za preprečevanje

N AČIN DELA: ❖ raziskovanje s pomočjo interneta; ❖ knjig; ❖ izdelava elektronskih prosojnic; ❖ terensko delo; ❖ poučne ekskurzije; ❖ praktične vaje.

nesreč; ❖ ukrepe med nesrečami in po njih;

ČASOVNI OBSEG:

❖ pomen prostovoljstva in delo reševalnih služb.

❖ predmet je enoleten, ❖ 35 ur na leto, ❖ oz. 1 šolska ura na teden

POTREBUJEŠ: ❖ zvezek

PREVERJAN JE IN OCENJEVANJE: ❖ učenčevi izdelki in poročila ❖ poznavanje tematike ❖ praktične vaje


VERSTVA IN ETIKA I

Andreja Vukmir

»Nauk vseh religij je enak: Bodi srečen, sočuten človek. Vse religije poudarjajo sočutje in odpuščanje.« »S spoznanjem svojih skritih moči in z zaupanjem v svoje zmožnosti lahko človek zgradi boljši svet.« Dalajlama

ZAKAJ?

KAJ?

KAKO?

Predmet je trileten, vendar ga je Aktualno Frontalna oblika Živimo v času vedno bolj možno obiskovati tudi eno ali dve Neposredno poučevanje: intenzivnih stikov med različnimi leti. Vsako leto se obravnavajo predavanje, ustna razlaga ob kulturami in svetovi verstev različni tematski sklopi, ki pa so še slikovnem materialu, ogled dokumentarnih in igranih filmov z postajajo vedno bolj del naše dodatno razdeljeni na obvezne, vsakdanjosti. Njihovo poznavanje je obvezne izbirne in neobvezne teme. versko tematiko, vodeni pogovor, bistveno za razumevanje sodobnega diskusija, pogovor v krogu. Konkretni cilji v 7. razredu: sveta. Obravnavajo se temeljni pojmi o Samostojno delo Zanimivo nastanku religij in svet velikih Delo z besedilom, iskanje Tematika s področja verstev in etike (svetovnih) religij (krščanstvo, informacij, izdelava seminarske islam, budizem, hinduizem...), ki vključuje raznovrstne vzorce naloge na izbrano temo, priprava razmišljanja, pravila, običaje. nas obdaja in s katerim se referatov, branje, pripovedovanje, Njihovo poznavanje je zanimivo za vsakodnevno soočamo preko pisanje poročil (po obisku ali ekskurziji), poročanje o aktualnih ljudi različnih starosti in vzornikov in ob iskanju lastne dogodkih na verskem področju... prepričanja. identitete. Koristno Ustvarjalno delo v skupini ali delo Znanje s tega področja je koristno v dvojicah Splošni cilji predmeta: za pridobitev splošne izobrazbe in Pridobivanje objektivnega znanja in Posredno poučevanje - pomoč pri tudi kot del širšega družboslovnega razgledanosti s področja, ki ga delu, iskanje in uporaba različnih informacijskih virov in izbor, znanja, ki je uporabno na številnih predmet obravnava in s tem področjih. Nenazadnje prispeva k oblikovanje odgovorne zapisovanje, izdelava plakatov, boljšemu poznavanju lastne tradicije samozavestne osebnosti, ki je poročanje, vrednotenje - projektno in kulture. pripravljena sprejemati drugačnost učno delo, metode preučevanje primera... in biti strpna ter tolerantna do te Ekskurzije drugačnosti. Obiski verskih objektov in institucij. Pri verstvi h in eti ki mi je naj bolj všeč to, da spoznavamo nove vere ter nji hove navade in obi čaje, predmet je zelo zani mi v zato, ker poteka v sproščenem okolj u v knji žni ci in ne v učil ni ci. Imamo tudi zelo prijazno učiteljico, ki je zelo vesela. Najbolj zanimivi so ogledi raznih razstav. David Kovačič 7.c/9

Za predmet Verstva in etika sem se odločila zato, ker me zanimajo vsa verstva sveta. Ta predmet mi je res všeč in tudi zanimivo je. Spoznali smo že veliko verstev in veliko jih še bomo. Res SUPER!!! Lara Kamnar 7.c/9 Predmet Verstva in etika temelji na različnih verstvih sveta. Najbolj všeč mi je budizem in judovstvo. V še č mi je bilo, ko smo si ogledali razstavo jaslic sveta. Zanimivi so bili tudi gostje, ki so nas obiskali pri pouku. Sonja Suhadolc 7.c/9

Za ta predmet sem se odločila zato, ker me zanimajo različne vere. Najbolj mi je všeč budistična vera.

Sanja Adrovic 7.c/9 Ta predmet mi je všeč, ker spoznavamo nova ve rstva in vse v zvezi predmetu se imamo dobro, včasih pa si gremo tudi kaj o g le d a ti. Maša Debevc 7.c/9

s tem. V e lik o s tv a ri

nisem vedela.

Pri

tem


PRVO LETO (7.r)

DRUGO LETO (8.r)

TRETJE LETO (9.r)

SPORT ZA

SPORT ZA

IZBRANI

SPROSTITEV

ZDRAVJE

ŠPORT

KAJ PONUJAJO PROGRAMI? ŠPORT ZA SPROSTITEV sfcjaden telesni razvoj razvijati gi6alne in funkcionalne sposo6nosti aero6nega značaja,

ŠPORT ZA ZDRAVJE •

ohraniti pravdno telesno držo in obi-kovat skladno postavo

pomen redne vad6e in primerne prehrane z a zdravje in dobro počutje

seznaniti se s športi, ki so pomem6en d e l športno-rekreacijske ponud6e spoznavati različne načine sproščanja

odzivanje organizma na napor

oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja

sprostitveni vpkiv športne vad6e o6kikpvanje in razvoj stakišč, n avad in načinov ravnanja spod6ujati medse6ojno sodelovanje in spoštovanje različnosti

Učitelja: Mojca Beber, Franci Griljc

IZBRANI ŠPORT •

skladen telesni razvoj

na.dgra.diti tehnična in taktična znanja iz6ranega športa

• povezovati znanja drugih predmetov z iz6ranim športom • spoštovati pravila športnega o6našanja • spod6ujati medse6ojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v športu


GEOGRAFIJA izbirni predmet UČITELJICA: Mojca Janžekovič

KOMU JE NAMENJEN? Učencem 8. in 9. razreda.

POTEK DELA Spoznavanje učnih vsebin s pomočjo informacijske—komunikacijske tehnologije (IKT), terenskega dela in potopisnih predavanj.

V

DODATNA MOŽNOST V dogovoru s starši in učitelji bo možen obisk večjega mesta v sosednji državi.

ČASOVNI OBSEG: 35 ur


8. razred Življenje človeka na Zemlji Spoznavali bomo življenje v posameznih svetovnih območjih. Preučevali bomo: .

tropski deževni gozd,

.

monsunska območja,

puščavski in polpuščavski svet, vulkane in potresna območja, .

sredozemska območja, .

polarna območja, . gorski svet,

.

življenje v mestu.

Ar

9. razred Raziskovanje domačega kraja Spoznavali bomo življenje domačem kraju in njegovi okolici. Preučevali bomo: .

kamnine, .

. .

klima,

.

prst,

.

voda,

. rastje, prebivalstvo, gospodarstvo.


N AČ IN I P R E H R A N JE V A N JA IZBIRNI PREDMET V 9. RAZREDU

V SEBIN E 1. Slovenske narodnejed i 2. Tradicionalne jed i tujih dežel 3. Drugačni načiniprehranjevanja (vegetarjanstvo, makrobiotika, bio-prehrana) 4. Obisk restavracije ( hitra prehrana, kitajske jed i,...)

CILJI IZBIRNEGA PREDMETA l.Praktična priprava različnih vrstjedi 2.Seznanitev z načeli zdrave prehrane in spoznavanje različnih načinov prehranjevanja 3.Izvedba primerne dekoracije in serviranja

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE -

-

praktično delo izdelki učencev spretnosti in veščine

Za pripravo dobre kuharske specialitete potrebujemo 90 min vašega dragocenega časa, 100g dobre volje ter pol kilograma kuharskih spretnosti. Vabljeni in dober tek! Šefinja kuhinje: Urška Dolgan


Izbirni predmet:

RASTLINE I N ČLOVEK V

Število ur: 35 Razred: 8.

Teme, ki jih obravnavamo: -

uporabnost rastlin,

-

rastline v človekovi prehrani,

-

zdravilne rastline,

-

krmne in industrijske rastline

-

okrasne rastline.

Organizacija dela: -

terensko in laboratorijsko delo,

-

obisk botaničnega vrta, različnih razstav...,

-

delo s slikovnimi ključi,

-

delo z literaturo,

-

gojenje zdravilnih in kulturnih rastlin,

-

priprava napitkov in jedi.

Cilji, ki jih želimo doseči: -

spoznati, v kakšne namene uporablja človek rastline, pojasniti evolucijsko povezanost rastlin, živali in človeka, ozavestiti mladostnika, da človek v želji za večjim pridelkom uporablja sredstva, ki dolgoročno škodujejo okolju in rastlinam ter siromašijo vrstno raznolikost,

-

spoznati najpogostejše zdravilne, okrasne in kulturne rastline.


ASTRONOMIJA Daljnogledi in planeti

Predmet je namenjen učencem 9. razreda, ki jih zanim ajo vesolje planeti, opazovanje nočnega neba in pripom očki za opazovanje nebesnih objektov...

Pri pouku bomo spoznali - svetlobo kot vir energije in nosilca informacije o telesu, od katerega prihaja; - kako nastane slika predmeta; - spoznali preslikave z lečami ter zgradbo različnih vrst daljnogledov; - pridobili spretnosti pri rokovanju s teleskopom; - s teleskopom in daljnogledi opazovali planete in njihove lune; - na podlagi opazovanj nočnega neba določali lego planetov in risali spreminjanje njihovega položaja na zvezdni karti; - spoznali sončni sistem; - spoznali značilnosti planetov in primerjali razmere na njih; - obiskali observatorij na Golovcu in si ogledali najzmogljivejši teleskop v Sloveniji.


Delo bo potekalo: -v učilnici z raziskovanjem iz raznih virov (internet, knjižnica, učbeniki, enciklopedije, leksikoni) -na terenu s praktičnim opazovanjem (s pomočjo prostega očesa, dalnogledov in šolskega teleskopa) -doma (samostojno opazovanje, raziskovanje, ogledi dokumentarnih filmov, članki iz časopisov, revij) Ocena pri astronom iji bo tem eljila na sodelovanju pri urah ter dnevniku opazovanj, v katerem bodo: -

zapisniki in skice opazovanj rešeni delovni listi zbrani prispevki in članki iz revij in časopisov napisana poročila ob ogledu dokumentarnih oddaj ostalo gradivo v zvezi z astronomijo Predmet bo poučeval Peter Štubljar


ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO Ali te od nekdaj zanima, kako delujejo električne naprave okrog nas in za ka j sploh delujejo? Kako je zgrajen robot in kako mu sploh uspe sam ostojno delati? Pri izbirnem predmetu Ele ktro n ika z robotiko učenci 9.razreda pridobijo osnovna znanja o elektronskih vezjih njihovih sestavnih delih ter upravljanja s pomočjo računalnika. Pri predmetu učenci: -spoznavajo osnovne pojme elektronike, -berejo in rišejo sheme električnih vezij, -s kompleti Lego Mindstorm sestavljajo zahtevnejše modele mobilnih robotov, ki jih preko vmesnika upravljajo z računalnikom -spoznajo osnovne gradnike v elektroniki in delovanje preprostih elektronskih vezij.


Nekaj prim erov izdelkov: -izdelali bomo novoletno okrasitev z led diodami -sestavili bomo čisto pravega robota in ga upravljali z računalnikom -izdelali bomo detektor polne ali prazne posode -izdelali bomo enostaven lightshow, električni zvonec...

Predmeti dela so uporabni. Pri delu učenci uporabljajo priročnike, računalniške simulacije, konstruirajo, praktično sestavljajo električna vezja in samostojno organizirajo delovno mesto in potek dela. Prevladujoči obliki pouka sta eksperimentalno in projektno delo. Predmet je odlična popotnica za srednje šole tehniških strok. Predmet bo poučeval Peter Štubljar


RAČUNALNIŠTVO RAČUNALNIŠTVO je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki ga lahko učenci izberete v tretjem triletju, to je v 7., 8. in 9. razredu. Pri izbirnem predmetu računalništvo - urejanje besedil pridobite učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetih računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja nadgradijo in razširijo. Ves čas izobraževanja je v ospredju dela aktivna vloga učencev.

ČASOVNI OBSEG Srečevali se bomo enkrat na dva tedna in v celem letu 35 ur mučili računalniško opremo naše računalniške učilnice. V

V

I

i Vl

V a l a

OCENJEVANJE Vsi predmeti devetletne osnovne šole so številčno ocenjeni. Pri računalniških predmetih bo učenec v prvem ocenjevalnem obdobju ocenjen z ustno in v drugem z dvema ustnima o ocenama. Izkušnje kažejo, da možnost samostojnega dela in veliko zanimanje obrodita zelo dobre rezultate. Kvalitetno delo in dobri rezultati pa si seveda zaslužijo dobre ocene POTREBŠČINE Vsa oprema za delo pri pouku je že v računalniški učilnici. Posebnih učbenikov in delovnih zvezkov ne bomo uporabljali. Priporočeno je, da ima učenec možnost uporabe osebnega računalnika v prostem času, saj le tako lahko utrdi pri pouku obravnavano snov in jo oplemeniti s svojo ustvarjalnostjo


UREJANJE BESEDIL • Strojna in programska oprema računalnika • Pisanje in oblikovanje besedil z urejevalnikom besedil • Izdelava računalniške slike z risarskim programom

MULTIMEDIJA • Spoznavanje različnih medijev (video, zvok slika, animacija, ...) • Izdelava multimedijske računalniške predstavitve v povezavi z drugim predmetom • Izvedba predstavitve • Uspešnost multimedijskega komuniciranja RAČUNALNIŠKA OMREŽJA • • • • • •

Uspešnost komuniciranja Razumljiva predstavitev informacije Računalniška omrežja (Internet, ...) Javno dostopni podatki Varovanje in zaščita podatkov Izdelava enostavne spletne strani

PRI PREDMETU BOMO POUDARJALI: • • • • • • •

Problemsko učenje Individualizacijo Povezovanje med predmeti Razvoj kritičnega mišljenja Povezovanje med predmeti Skupinsko delo Izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev

Učitelj: Iztok Škof

Izbirni predmeti 9r 2014 15  
Advertisement