Page 1

OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA . 1 J 12 41 K A M N I K , ŠUTNA 3 9 »J

BO Ekošola

Izbirni predmeti 8. razred

Šolsko leto 2014/15


DRUナスBOSLOVNO HUMANISTIト君I PREDMETI


ANSAMBELSKA IGRA izbirni predmet v 7. razredu

Imaš vese lje do glasbe?

Si želiš peti, plesati in se naučiti orientirati v notni partituri? Imaš rad veliko praktičnega dela, malo teorije in nič pisanja? Si želiš sku pno muzicirati v skupini Orffovih glasbil in klasičnih glasbil?

ritmična Orffova glasbila

zvočne cevi

Potem se nam pridruži v ansambelski igri, kjer te čaka: ❖ učenje skladb iz zakladnice jazza, filmske glasbe, svetovne klasike, slovenske pesmi in še in še... ❖ petje ❖ igranje na Orffova glasbila in klasična glasbila (blok flavta, kitara...glasbilo, ki ga že igraš v GŠ) ❖ igranje na zvočne cevi ob glasbi s CD-ja ❖ ustvarjanje lastne skladbe in izvajanje le-te ❖ improviziranje in eksperimentiranje z ritmičnimi in melodičnimi vsebinami ❖ poslušanje zanimivih glasbenih primerov in poustvarjanje le-teh ❖ nastopanje na šolskih prireditvah in še kje

jemba ksilofoni in metalofoni - melodična Orffova glasbila Preverjanje in ocenjevanje: aktivno sodelovanje, praktično delo, učenčeve izvedbe, pridobljene spretnosti

vabi vas učiteljica glasbe Mateja Kališnik


Likovno snovanje II Izbirni predmet je namenjen učencem 8. razreda Število ur: 35 ur v šolskem letu - 2 uri na 14 dni Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE II dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. Skrbeli bomo za vizualno podobo šole, sodelovali na natečajih in obiskovali galerije. Polovico ur izbirnega premeta bomo izvedli na dvodnevni likovni koloniji v Štanjelu in Piranu, kje bodo učenci pridobivali dodatna znanja o ustvarjanju na prostem in spoznavali dela različnih umetnikov. Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu: • RISANJE (linearna perspektiva) s pomočjo računalnika bomo oblikovali fantazijske prostorske forme, spoznali poklice arhitekt, oblikovalec, scenograf, ugotavljali, na kakšne načine lahko vse nastane črta (svetloba, fotoaparat, sledi v snegu ...) • SLIKANJE Glasbo bomo uporabili kot likovni motiv, slikali pa bomo na različne podlage (papir, platno, svila ...) • GRAFIKA (uporabna in umetniška) Spoznali bomo, kako oblikovati estetsko dobra vidna (vizualna) sporočila (plakate, ovitke, vabila, znake ...), sami izdelali barvne grafike. • PROSTORSKO OBLIKOVANJE Seznanili se bomo z umetnostjo oblikovanja prostora. Izdelali bomo maketo stanovanjskega prostora svojih želja, oblikovali scenski prostor za šolsko prireditev in si ogledali, kako nastaja scenski prostor v gledališču.


VERSTVA IN ETIKA I

A ndreja Vukm ir

»Nauk vseh religij je enak: Bodi srečen, sočuten človek. Vse religije poudarjajo sočutje in odpuščanje.« »S spoznanjem svojih skritih moči in z zaupanjem v svoje zmožnosti lahko človek zgradi boljši svet.« Dalajlama

ZAKAJ?

KAJ?

KAKO?

Predmet je trileten, vendar ga je Aktualno Frontalna oblika Živimo v času vedno bolj možno obiskovati tudi eno ali dve Neposredno poučevanje: intenzivnih stikov med različnimi leti. Vsako leto se obravnavajo predavanje, ustna razlaga ob kulturami in svetovi verstev različni tematski sklopi, ki pa so še slikovnem materialu, ogled dokumentarnih in igranih filmov z postajajo vedno bolj del naše dodatno razdeljeni na obvezne, vsakdanjosti. Njihovo poznavanje je obvezne izbirne in neobvezne teme. versko tematiko, vodeni pogovor, bistveno za razumevanje sodobnega diskusija, pogovor v krogu. Konkretni cilji v 7. razredu: sveta. Obravnavajo se temeljni pojmi o Samostojno delo Zanimivo nastanku religij in svet velikih Delo z besedilom, iskanje Tematika s področja verstev in etike (svetovnih) religij (krščanstvo, informacij, izdelava seminarske islam, budizem, hinduizem...), ki vključuje raznovrstne vzorce naloge na izbrano temo, priprava razmišljanja, pravila, običaje. nas obdaja in s katerim se referatov, branje, pripovedovanje, Njihovo poznavanje je zanimivo za vsakodnevno soočamo preko pisanje poročil (po obisku ali ekskurziji), poročanje o aktualnih ljudi različnih starosti in vzornikov in ob iskanju lastne dogodkih na verskem področju... prepričanja. identitete. Koristno Ustvarjalno delo v skupini ali delo Znanje s tega področja je koristno v dvojicah Splošni cilji predmeta: za pridobitev splošne izobrazbe in Pridobivanje objektivnega znanja in Posredno poučevanje - pomoč pri tudi kot del širšega družboslovnega razgledanosti s področja, ki ga delu, iskanje in uporaba različnih informacijskih virov in izbor, znanja, ki je uporabno na številnih predmet obravnava in s tem področjih. Nenazadnje prispeva k oblikovanje odgovorne zapisovanje, izdelava plakatov, boljšemu poznavanju lastne tradicije samozavestne osebnosti, ki je poročanje, vrednotenje - projektno in kulture. pripravljena sprejemati drugačnost učno delo, metode preučevanje primera... in biti strpna ter tolerantna do te Ekskurzije drugačnosti. Obiski verskih objektov in institucij. Pri verstvi h in eti ki mi je naj bolj všeč to, da spoznavamo nove vere ter nji hove navade in obi čaje, predmet je zelo zani mi v zato, ker poteka v sproščenem okolj u v knji žni ci in ne v učil ni ci. Imamo tudi zelo prijazno učiteljico, ki je zelo vesela. Najbolj zanimivi so ogledi raznih razstav. David Kovačič 7.c/9

Za predmet Verstva in etika sem se odločila zato, ker me zanimajo vsa verstva sveta. Ta predmet mi je res všeč in tudi zanimivo je. Spoznali smo že veliko verstev in veliko jih še bomo. Res SUPER!!! Lara Kamnar 7.c/9 Predmet Verstva in etika temelji na različnih verstvih sveta. Najbolj všeč mi je budizem in judovstvo. V še č mi je bilo, ko smo si ogledali razstavo jaslic sveta. Zanimivi so bili tudi gostje, ki so nas obiskali pri pouku. Sonja Suhadolc 7.c/9

Za ta predmet sem se odločila zato, ker me zanimajo različne vere. Najbolj mi je všeč budistična vera.

Sanja Adrovic 7.c/9 Ta predmet mi je všeč, ker spoznavamo nova ve rstva in vse v zvezi predmetu se imamo dobro, včasih pa si gremo tudi kaj o g le d a ti. Maša Debevc 7.c/9

s tem. V e lik o s tv a ri

nisem vedela.

Pri

tem


GEOGRAFIJA izbirni predmet UČITELJICA: Mojca Janžekovič

KOMU JE NAMENJEN? Učencem 8. in 9. razreda.

POTEK DELA Spoznavanje učnih vsebin s pomočjo informacijske—komunikacijske tehnologije (IKT), terenskega dela in potopisnih predavanj. V

DODATNA MOŽNOST V dogovoru s starši in učitelji bo možen obisk večjega mesta v sosednji državi.

ČASOVNI OBSEG: 35 ur


8. razred Življenje človeka na Zemlji Spoznavali bomo življenje v posameznih svetovnih območjih. Preučevali bomo: . tropski deževni gozd, . monsunska območja, puščavski in polpuščavski svet, vulkane in potresna območja, . sredozemska območja, . polarna območja, . gorski svet, . življenje v mestu.

Ar

9. razred Raziskovanje domačega kraja Spoznavali bomo življenje domačem kraju in njegovi okolici. Preučevali bomo: . kamnine, . klima, . prst, . voda, . rastje, . prebivalstvo, . gospodarstvo.


Šolsko novinarstvo za 8 . in 9 . razred

-

C e te zanimajo m e d iji_

-

C e oboZuješ glasbo, šport in o tem Veliko Veš „ _

-

C e o teh stvareh rad (a ) kaj napišeš _

-

C e hočeš spoznati zvrsti novinarskega pisanja _

-

C e bi rad (a ) obiskal (a ) časopisno hišo in spoznal (a ) delo novinarjev od blizu _ v

-

v

»

^

C e te zanima izdaja ŠOLSKEGA C A S o P I s A _

Potem se nam pridruZi in verjemi, lepo nam bo !!! r

0 0 0

Iren a Ačkovič


JUDITA BABNIK

VZGOJA ZA MEDIJE TISK

32 NA LETO/ 2 URI NA 14 DNI

8. IN 9. RAZRED

Pri izbirnem predmetu VZGOJA ZA MEDIJE — TISK bomo spoznali: - skupne značilnosti množičnih medijev, - razlike med različnimi načini in oblikami sporočanja: novinarska, umetniška, publicistična besedila, - kaj je dokument, fotografija, video, film, glasba, internet, in se naučili razlikovati med propagando in novinarskim sporočanjem.

Naš izdelek bo šolski e-časopis.


VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI ~ ANDREJ MATJAN

SOS j

Namenjen učencem 8. in 9. razreda. a

SPOZNAVALI BOMO: ❖ pojavljanje naravnih in drugih nesreč ; ❖ odnos človeštva do nesreč; ❖ vloga sodobne družbe in njen vpliv na nastanek nesreč; ❖ ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč; ❖ ukrepe za preprečevanje

N AČIN DELA: ❖ raziskovanje s pomočjo interneta; ❖ knjig; ❖ izdelava elektronskih prosojnic; ❖ terensko delo; ❖ poučne ekskurzije; ❖ praktične vaje.

nesreč; ❖ ukrepe med nesrečami in po njih;

ČASOVNI OBSEG:

❖ pomen prostovoljstva in delo reševalnih služb.

❖ predmet je enoleten, ❖ 35 ur na leto, ❖ oz. 1 šolska ura na teden

POTREBUJEŠ: ❖ zvezek

PREVERJAN JE IN OCENJEVANJE: ❖ učenčevi izdelki in poročila ❖ poznavanje tematike ❖ praktične vaje


NARAVOSLOVNO TEHNIト君I PREDMETI


SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Trajanje: 35 ur

Razred: 8.

VSEBINE 1. ZDRAVA HRANA: Učenci spoznavajo pomen zdrave prehrane in dobrih prehranskih navad. Spoznajo hranilne snovi, k ijih mora vsebovati celodnevnijedilnik.

2. PRIPRAVA JEDI: Pri praktičnih vajah se seznanijo z različnimipostopki priprave jed i ( kuhanje, pečenje, dušenje, cvrenje...). Poskrbijo tudi za primerno dekoracijo in serviranje .

3. Obisk sejma Kulinarike, različnih restavracij...

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE:

9

praktično delo učenčevi izdelki spretnosti in veščine

RECEPT Za novega kuharja potrebujemo: • učbenik • zvezek • nekajprimernih učencev • ščepec kuharskih spretnosti

Vse naštete sestavine dobro premešamo in sodobni kuharje pripravljen.

Čas priprave in peke: 90 minut Vabljen i in dober tek

Mojster kuhinje: Urška Dolgan


Predmet je namenjen učencem 8. razreda, ki jih

zanimajo vesolje

planeti, opazovanje nočnega neba...

Pri urah bomo spoznali položaj Zemlje v vesolju, gibanje Zemlje okoli Sonca, kako deluje Sonce in do kdaj bo še svetilo ter kaj se bo zgodilo potem. Kolikšna je Zemlja če jo primerjamo z Soncem in kolikšna je Luna če jo primerjamo z Zemljo. Kako daleč je do Sonca in kako daleč je do Lune, ter kako se da to izm eriti. Kaj je Lunin mrk ter kaj je Sončev mrk, kdaj bo spet nastopil eden in kdaj d ru gi.


Delo bo potekalo:

-v učilnici z raziskovanjem iz raznih virov (internet, knjižnica, učbeniki, enciklopedije, leksikoni) -na terenu s praktičnim opazovanjem (s pomočjo prostega očesa, dalnogledov in šolskega teleskopa) -doma (samostojno raziskovanje ogledi dokumentarnih filmov, članki iz časopisov, revij) Ocena pri astronomiji bo temeljila na sodelovanju pri urah ter dnevniku, v katerem bodo:

-

zapisniki in skice opazovanj rešeni delovni listi zbrani prispevki in članki iz revij in časopisov napisana poročila ob ogledu dokumentarnih oddaj ostalo gradivo v zvezi z astronomijo Predmet bo poučeval Peter Štubljar


Izbirni predmet:

RASTLINE I N ČLOVEK V

Število ur: 35 Razred: 8.

Teme, ki jih obravnavamo: -

uporabnost rastlin,

-

rastline v človekovi prehrani,

-

zdravilne rastline,

-

krmne in industrijske rastline

-

okrasne rastline.

Organizacija dela: -

terensko in laboratorijsko delo,

-

obisk botaničnega vrta, različnih razstav...,

-

delo s slikovnimi ključi,

-

delo z literaturo,

-

gojenje zdravilnih in kulturnih rastlin,

-

priprava napitkov in jedi.

Cilji, ki jih želimo doseči: -

spoznati, v kakšne namene uporablja človek rastline, pojasniti evolucijsko povezanost rastlin, živali in človeka, ozavestiti mladostnika, da človek v želji za večjim pridelkom uporablja sredstva, ki dolgoročno škodujejo okolju in rastlinam ter siromašijo vrstno raznolikost,

-

spoznati najpogostejše zdravilne, okrasne in kulturne rastline.


RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

Predmet je namenjen učencem, ki jih

zanima načrtovanje predmetov s pomočjo računalnika...

Pri predmetu

risanje v geometriji in tehniki

poteka pouk na

računalnikih. Učenci se naučijo risati objekte v tridimenzionalnem prostoru s pomočjo brezplačnega programa Google SketchUp.


Na začetku učenci spoznajo osnovne ukaze in rišejo enostavnejše objekte.

Postopoma učenci spoznajo tudi zahtevnejše ukaze in narišejo bolj zahtevne izdelke v naravni velikosti, ki jih lahko potem tudi izdelajo v šolski delavnici.

Ko učenci že dobro poznajo osnovne ukaze in obvladajo zahtevnejše oblikovanje, lahko izdelajo tudi zapletenejše objekte, kot je otroška soba, lastno stanovanje, sanjska hiša...


Zaključni projekt učenca bo načrtovanje svoje hiše, stanovanjskega bloka..., predstavitev pred sošolci in objava narejenega 3D modela v aplikaciji GoogleEarth.

Predmet bo poučeval Peter Štubljar


PRVO LETO (7.r)

DRUGO LETO (8.r)

TRETJE LETO (9.r)

SPORT ZA

SPORT ZA

IZBRANI

SPROSTITEV

ZDRAVJE

ŠPORT

KAJ PONUJAJO PROGRAMI? ŠPORT ZA SPROSTITEV sfcjaden telesni razvoj razvijati gi6alne in funkcionalne sposo6nosti aero6nega značaja,

ŠPORT ZA ZDRAVJE •

ohraniti pravdno telesno držo in obi-kovat skladno postavo

pomen redne vad6e in primerne prehrane z a zdravje in dobro počutje

seznaniti se s športi, ki so pomem6en d e l športno-rekreacijske ponud6e spoznavati različne načine sproščanja

odzivanje organizma na napor

oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja

sprostitveni vpkiv športne vad6e o6kikpvanje in razvoj stakišč, n avad in načinov ravnanja spod6ujati medse6ojno sodelovanje in spoštovanje različnosti

Učitelja: M ojca Beber, Franci Griljc

IZBRANI ŠPORT •

skladen telesni razvoj

na.dgra.diti tehnična in taktična znanja iz6ranega športa

• povezovati znanja drugih predmetov z iz6ranim športom • spoštovati pravila športnega o6našanja • spod6ujati medse6ojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v športu


O B D E L A V A G R A D IV U M ETN E SN O V I ie letni nrnaraiT1, ki omogoča učencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s področja tehnike in tehnologije. Vsebinsko se program posameznega razreda vcz,c n a ui tu m c i icuiuks m

tehnologija in ie prilagojen učenčevim sposobnostim. Učenci spoznavajo gradiva ob oblikovanju in izdelavi predmetov. Na ta način spoznavajo postopke oblikovanja, načrtovanja, obdelovalne postopke, ugotavljajo lastnosti gradiv, izbirajo ustrezna orodja ali stroje, lepila premaze in spojne elemente. Poudarek je na varnosti pri delu. Delo poteka individualno ali v manjših skupinah. Ob načrtovanju in izdelavi izdelkov si učenci krepijo: • ustvarjalno samozavest • prostorske predstave • zbirajo in uporabljajo pridobljena znanja z različnih področij • ob izdelavi izdelka se učenci navajajo na delo v skupini: -

sodelovanje razdeljevanje vlog prevzem odgovornosti nudenje pomoči in prednosti pri delu uveljavljanje svoje zamisli urjenje ročnih spretnosti

• usposabljajo se za pravilno in varno uporabo ročnih orodij in strojev za obdelavo gradiv • se naučijo po načrtu izdelati enostavne uporabne ali okrasne predmete • z uspešnim delom in končanim izdelkom oblikujejo pozitivno samopodobo. V naslednjem šolskem letu bomo učencem: * ra?rpfia ponudili izbirni predmet: OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI S praktičnim delom učencem nudimo, da odkrijejo tudi druge spretnosti in sposobnosti, kot so jih sicer vajeni odkrivati pri pouku.


Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so umetne snovi, ki jih lahko kombiniramo s papirnimi gradivi, usnjem, slamo, volno, mehko žico, lesom, kovinami, ipd. Orodja in obdelovalni postopki so ročni. Učenci uporabljajo pripomočke za segrevanje, oblikovanje in preoblikovanje umetnih snovi. Od strojev lahko ( ni nujno ) učenci uporabijo le vibracijsko žago, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Učenci izdelajo naimani dva izdelka: 1. Izdelek po vnaprej pripravljeni tehnični dokumentaciji in predstavitvi gradiv. 2. V obliki projektne naloge uresničijo svoje ideje in zamisli pri izdelavi uporabnega, zabavnega ali dekorativnega predmeta. Pri izbirnem predmetu se bomo srečevali 1 krat tedensko po 1 šolsko uro oziroma vsakih 14 dni po 2 šolski uri . Pri obdelavi gradiv ocenjujem dokončane izdelke, upoštevam natančnost izdelave, varno uporabo strojev in pripomočkov za delo ter prizadevnost učenca pri delu. Pisnih preizkusov znanja ni! Ko ie izdelek dokončan, na učenci z veseliem predstavilo in so nani ponosni, sai vedo, da so izdelek izdelali sami in so vani vložili veliko truda.

Nekaj izdelkov iz umetnih snovi:


% D rage učenke in učen ci! Se vam je m orda utrnila želja, da bi sami izdelali stojalo za pisala, košek za rože, koledar, hranilnik,.. .pa si tega niste upali, ker niste vedeli kje in kako začeti? Ali pa ste želeli prijatelju, znancu podariti okrasen predmet, nekaj izjemnega, kar bi izdelali sami? M orda pa si želite izdelati model zmaja, letala ali čolna in ga preizkusiti s sošolci. Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili pritrdilno je prav, da se odločite za izbirni predmet, kjer boste svojo ustvarjalnost in inovativnost tudi uresničili.

VESELO N A DELO! V abi vas učiteljica predm etnega pouka M ojca Podbelšek


RAČUNALNIŠTVO RAČUNALNIŠTVO je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki ga lahko učenci izberete v tretjem triletju, to je v 7., 8. in 9. razredu. Pri izbirnem predmetu računalništvo - urejanje besedil pridobite učenci osnovna znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetih računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja nadgradijo in razširijo. Ves čas izobraževanja je v ospredju dela aktivna vloga učencev.

ČASOVNI OBSEG Srečevali se bomo enkrat na dva tedna in v celem letu 35 ur mučili računalniško opremo naše računalniške učilnice. V

V

I

i Vl

V a l a

OCENJEVANJE Vsi predmeti devetletne osnovne šole so številčno ocenjeni. Pri računalniških predmetih bo učenec v prvem ocenjevalnem obdobju ocenjen z ustno in v drugem z dvema ustnima o ocenama. Izkušnje kažejo, da možnost samostojnega dela in veliko zanimanje obrodita zelo dobre rezultate. Kvalitetno delo in dobri rezultati pa si seveda zaslužijo dobre ocene POTREBŠČINE Vsa oprema za delo pri pouku je že v računalniški učilnici. Posebnih učbenikov in delovnih zvezkov ne bomo uporabljali. Priporočeno je, da ima učenec možnost uporabe osebnega računalnika v prostem času, saj le tako lahko utrdi pri pouku obravnavano snov in jo oplemeniti s svojo ustvarjalnostjo


UREJANJE BESEDIL • Strojna in programska oprema računalnika • Pisanje in oblikovanje besedil z urejevalnikom besedil • Izdelava računalniške slike z risarskim programom

MULTIMEDIJA • Spoznavanje različnih medijev (video, zvok slika, animacija, ...) • Izdelava multimedijske računalniške predstavitve v povezavi z drugim predmetom • Izvedba predstavitve • Uspešnost multimedijskega komuniciranja RAČUNALNIŠKA OMREŽJA • • • • • •

Uspešnost komuniciranja Razumljiva predstavitev informacije Računalniška omrežja (Internet, ...) Javno dostopni podatki Varovanje in zaščita podatkov Izdelava enostavne spletne strani

PRI PREDMETU BOMO POUDARJALI: • • • • • • •

Problemsko učenje Individualizacijo Povezovanje med predmeti Razvoj kritičnega mišljenja Povezovanje med predmeti Skupinsko delo Izbiranje vsebin glede na zanimanje in sposobnost učencev

Učitelj: Iztok Škof

Izbirni predmeti 8r 2014 15