Page 1

tiende jaargang. 2013 - no 1

Het s ui Verdihu een wenstesvol succ 3! 201

Verdihuisblad Column

Civil maakt niet zalig “Meer dan een miljoen Nederlanders hebben moeite om rond te komen”. “Circa 4 procent van de bevolking leeft al langer dan 4 jaar onder de armoedegrens.” Zonder dramatisch te doen, zijn dit toch nieuwsmeldingen om bij stil te staan. Bij het Verdihuis doen we dat als vanzelf, tenslotte worden onze medewerkers elke dag geconfronteerd met deze nieuwsfeiten. We hebben niet voor niets een aparte afdeling als “SaldiVerdi” ontwikkeld om cliënten, instanties en overheden te kunnen helpen met de vragen rond financiële hulp en bewindvoering. Tegelijk wordt steeds vaker van cliënten met grote schulden verwacht dat ze zelf alle eigen krachten mobiliseren om er uit te komen. Echter, met resultaat kunnen werken aan allerlei problemen kan pas als de basale zaken geregeld zijn, zoals een dak boven je hoofd en een bed om in te slapen. De zo geroemde civil society is mede debet aan het groeiende leger mensen die de eindjes nog maar moeilijk aaneen kunnen krijgen. Het idee dat diezelfde samenleving vanuit een intrinsieke motivatie zelf de problemen oplost, is nastrevenswaardig maar ook wat naïef. Zo zijn er de behulpzame coach, vrijwilliger, buurtwatcher, boodschappen-express, buddy, het maatje of wijkbeheerder. Het gaat zo wel heel druk worden in de wijken van dit momenteel wat rammelende koninkrijkje als de onderdanen al deze taken op zich gaan nemen terwijl we ook nog langer moeten doorwerken……… Toch zoemt op de achtergrond ook de gewone realiteit rond. Soms zijn situaties zo complex dat niemand daar risico’s mag lopen. Niet alles wordt gezien, soms is even die ‘time out’ nodig of moeten professionele ogen de goede interventie plegen. Daarom zijn wij er van overtuigd dat het onderhouden van een goed vangnet van professionals belangrijk is. Voor het geval we in de wijk toch niet alles kunnen voorkomen. Voorlopig doen we daar met de circa 100 geschoolde en ervaren vakmensen van het Verdihuis weer heel erg ons best voor, ook in 2013. Han Kremers Directeur-Bestuurder SMO Verdihuis

“Wachten op de eerste dode”

Zorgzwaartediscussie beïnvloedt toekomst Sociaal Pension Kunnen de cliënten met zorgzwaarte-indicatie 3 nu wel of niet gebruik blijven maken van beschermd wonen in het sociaal pension van het Verdihuis? De vraag is actueel in het kader van pijnlijke bezuinigingen die de overheid bij de AWBZ aan het invoeren is. Directeur Han Kremers geeft een samenvatting van de achtbaan aan veranderende antwoorden van de afgelopen maanden. Het is een vraag die een grote impact kan hebben op het Sociaal Pension. Als cliënten met ZZP 3 niet meer in aanmerking komen voor een beschermde woonomgeving, dan moeten zij via woonbegeleiding naar een vorm van min of meer zelfstandig wonen, mogelijk via de lokale zorgnetwerken. Voor het Verdihuis betekent het dat het sociaal pension in moet krimpen of zelfs verdwijnt en de medewerkers een andere taak kunnen krijgen of boventallig worden. Kunduzplannen De eerste verandering deed zich in het voorjaar voor toen in het kader van het Kunduz-akkoord bezuinigingen werden gevonden door het snel, maar wat ondoordacht wegstrepen van ZZP 1 en 2 als categorieën die in aanmerking konden komen voor wonen in het sociaal pension. “Mensen met deze zorgbehoefte zijn niet voor niets in het sociaal pension gekomen, dus daar hadden wij onze bedenkingen al bij, maar als er een passende begeleiding komt, dan kun je je er nog wel iets bij voorstellen. We moeten er dan wel voor waken niet te veel van de lokale zorgnetwerken te verwachten, omdat zij niet zijn toegerust voor hulp aan buurtbewoners met complexere psychiatrische problematiek”, aldus Han Kremers. 16.000 mensen in de kou Maar als nu ook ZZP 3 niet meer in aanmerking komt voor

Pagina 1 | Primaverdi

beschermd wonen, staan er landelijk met één pennenstreek al gauw ongeveer 16.000 mensen in de kou. “Voor deze categorie is beschermd wonen echt niet te zwaar aangezet”, zegt Han Kremers. “Dit zijn mensen met vrij zware psychiatrische problematiek. Draai je bij hen de bescherming terug tot begeleid wonen, zodat ze maar een of twee paar keer per week een professionele hulpverlener zien, dan gaat dat niet bij alle 16.000 goed. Dan is het wachten tot het eerste ongeluk. Gevolgd door Kamervragen en reparatiemaatregelen. Kortom, de doelstelling mag dan goed zijn, deze maatregel deugt niet.” Uitstel Bij het optuigen van het nieuwe kabinet Rutte-Samsom kwam het bericht dat de ZZP 3-maatregel in ieder geval uitgesteld zou worden. In 2013 wordt er nu, eindelijk ook inhoudelijk, opnieuw gekeken naar de maatregel. Even respijt dus. Han Kremers hoopt op goed onderzoek met een goed inbreng van de Federatie Opvang. De trend is nog steeds meer op geld(gebrek) gericht dan op inhoud, maar er is nu meer kans op serieus onderzoek. “We moeten er voor waken de draagkracht of tolerantie van een wijk niet te overschatten. De beeldvorming rond dit type cliënten kent nogal wat indianenverhalen. Professionele begeleiding blijft voor hen noodzakelijk.”


Herstelmethodiek motiveert door positieve insteek

Opleidingen nieuwe methodiek in volle gang De nieuwe methodiek ‘Herstelwerk’ die het Verdihuis komend jaar in gebruik neemt, vraagt van de medewerkers een beduidend andere manier van werken. Afgelopen oktober 2012 zijn de medewerkers daarom van start gegaan met de voorbereidende cursussen. Primaverdi sprak Natasja Steeman (Centrale Intake) en Kim Pellegrom (Crisisopvang) over hun indrukken. Het idee achter ’Herstelwerk’ is bedrieglijk simpel. De cliënt dient actief, met de begeleider als vraagbaak, op zoek te gaan naar mensen of krachten die hem of haar helpen de problematiek aan te pakken. Die krachten vinden cliënt en begeleider in persoonlijke kwaliteiten (ik ben), talenten en vaardigheden (ik kan), krachten en mogelijkheden in de omgeving (ik heb) en interesses en aspiraties (Ik wil).

Natasja Steeman “Samen met de cliënt krachten inventariseren”

Eigen krachten motiveren Natasja Steeman vertelt: “Samen met de cliënt wordt er begonnen aan het inventariseren van krachten en wensen. Essentieel is dat de wensen en de daaruit volgende doelen van de cliënt zelf zijn, zodat de cliënt echt gemotiveerd is om deze na te streven. Dit proces is niet in een snelle intake te regelen, maar vraagt tijd. De Herstelwerkcursus adviseert hulpverleners om meer in de natuurlijke leefomgeving samen een idee te ontwikkelen van wat de cliënt wil. Bijvoorbeeld eigen woonruimte vinden. Vervolgens help je de cliënt met gebruikmaking van diens sterke talenten, passies of (resterende) sociale netwerk aan wegen om het doel te bereiken. Deze krachteninven-

tarisatie vind ik de sleutel in de nieuwe methodiek. Hieruit ontstaat het persoonlijke actieplan waarmee de cliënt aan het werk gaat om dat doel te bereiken. Doelen kunnen heel groot of klein zijn. Bijvoorbeeld contact opnemen met Saldiverdi voor schuldhulpverlening, verslavingsproblemen aanpakken of inschrijven bij uitzendbureaus voor werk. Kortom, een heel persoonlijk plan maar wel met concrete en meetbare acties. “ Eigen zwaktes demotiveren De nieuwe werkwijze wil voorkomen dat de cliënt eerst zijn zwakke punten moet verbeteren alvorens er aan een toekomst gewerkt kan worden. Dat blijkt maar al te vaak demotiverend te werken of zelfs weerstand op te roepen. Een herstel verloopt dan onzekerder. Door nu juist sterke kanten in te schakelen, groeien motivatie en zelfvertrouwen, is uit onderzoek gebleken. Duidelijk is dat de verschillende afdelingen van het Verdihuis verschillend gebruik maken van de methodiek. Positieve krachteninventarisatie Kim Pellegrom van Crisisopvang verwacht dat het in de praktijk geleidelijk zal wennen met de theorie uit de cursus, de ruggensteun van leidinggevenden en van de terugkomdagen. “Nieuw zijn vooral de positieve insteek van de krachteninventarisatie op de verschillende leefgebieden en het opstellen van de nieuwe vorm van het actieplan. Daarbij moet ondanks de nadruk op de positiviteit, ook het probleem van de cliënt niet vergeten of gebagatelliseerd worden. Want het doel blijft natuurlijk om de cliënt weer op de been te helpen”, zegt zij. “Op de cursus horen we al steeds meer ervaringen van collega’s waaruit blijkt dat gesprekken met cliënten positiever verlopen omdat ze over mogelijkheden gaan in plaats van over beperkingen.

Opnamen Eenvandaag in Verdihuis Oss

Economisch daklozen nieuwe doelgroep Opvang Actualiteitenrubriek EenVandaag zond op 29 oktober 2012 het verhaal uit van een gezin dat noodgedwongen verblijft in de crisisopvang in Oss. Ze zijn dakloos geworden door financiële schulden en ziekte(verzuim). Met hun zoontje van anderhalf en in verwachting van een baby, proberen ze nu een uitweg te vinden met hulp van het SMO Verdihuis in Oss. Door de economische crisis raken steeds meer gezinnen dakloos. De daklozenopvang kan de toestroom niet aan en slaat alarm over de forse stijging van het aantal kinderen in de noodopvang (16%). Op dit moment zitten in het hele land zeker 2.000 kinderen in de opvangcentra voor dak- en thuislozen. Bekijk de uitzending op: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/41717/gezinnen_sneller_en_vaker_dakloos

Pagina 2 | Primaverdi

Kim Pellegrom “Nieuw zijn de positieve insteek en het actieplan”

‘Herstelwerk’ is meer pakkend en motiverend. De SMART(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)- elementen komen pas in de uitwerking van de acties aan bod. Het doel is echter FUZZY (feestelijk, uitdagend, zuiver, zinnig, YES) Daardoor geven de gesprekken energie in plaats van dat ze energie kosten. En wordt het echt een doel van de cliënt zelf, wat veel motiverender werkt.” Op naar implementatie Hoe gaat het nu verder? De tweewekelijkse cursussen van telkens een dag brengen de Verdihuismedewerk(st)ers vanzelf naar de implementatie van ‘Herstelwerk’. Een sleutelactiviteit is het maken van de krachteninventarisatie. Samen met interne coaches en leidinggevenden kan de methodiek goed en verantwoord in de praktijk gebracht worden. Jaarlijkse terugkomdagen evalueren de ervaringen en resultaten. “Dat zal een voortdurend proces zijn, verwachten we. We zijn nieuwsgierig naar de eerste ervaringen en resultaten in ons werk met de nieuwe methode”, aldus Natasja Steeman en Kim Pellegrom.


Lianne den Biggelaar, 25 jaar Verdihuis

25 jaar emancipatie en professionalisering “In september 1979 ben ik als stagiaire bij het Verdihuis gaan werken. En na een onderbreking van een paar jaar werk ik er nu al weer ruim 25 jaar” vertelt Lianne den Biggelaar, sinds enkele jaren Coördinator Facilitaire Dienst Verdihuis. Zij blikt, eerder nuchter dan nostalgisch, terug op een tijdvak van emancipatie en professionalisering. Lianne den Biggelaar volgde de opleiding Maatschappelijk Werk bij de Katholieke Leergangen. De opvangvoorziening draaide volledig op een veertigtal vrijwilligers en was een initiatief van het maatschappelijk werk, jongerenhulpverlener JAC en de Sociale Dienst. Het Verdihuis bestond uit vier kamertjes in het klooster van de Karmelietessen, wat sanitair en een klein kantoortje. De paters kookten. De cliënten waren meestal vrouwen met kinderen. Huiselijk geweld en opvoedingsproblemen waren de meest voorkomende problemen tegen een achtergrond van doorbrekende vrouwenemancipatie. Opvang, maatschappelijke begeleiding en wachten op een woning via de woningbouwcorporatie was in die beginjaren de werkwijze. De aanmelding verliep

Lianne den Biggelaar

onder meer via kerken of huisartsen. “Het was klein, maar we waren vooral blij dat we de cliënten konden helpen met de papierwinkel en de instanties”, vertelt Lianne den Biggelaar over die tijd. Professionalisering Via een voormalige dokterswoning aan de Kromstraat verhuisde het Verdihuis naar het tegenwoordige adres aan de Kardinaal de Jongstraat. Eind jaren 80 keerde Lianne terug in de functie van maatschappelijk werker op de Crisisopvang. Zij merkte dat de vraag naar opvang gestaag

Primaverdi heeft nu twitterknop Het Verdihuis en De Primaverdi is nu bereikbaar via twitter. Klik op het twittersymbool en laat ons weten wat u bezig houdt.

Pagina 3 | Primaverdi

groeide. Vaak door de schaduwkanten van de jaren zestigvrijheden, maar ook tweede generatie allochtonen klopte aan. “Een nieuwe professionele ontwikkeling was de groeiende aandacht voor Herstel en Nazorg, van welke afdeling Lianne inmiddels coördinator van was geworden. Te weinig mensen konden zich zelfstandig redden na de opvang en hadden nog een steuntje in de rug nodig. Logischerwijs kwam daarna ook de gedachte aan preventie van dak- en thuisloosheid op. Zo namen we als Verdihuis in alle stadia een belangrijke positie in en sloten we steeds beter aan op het werk van de ketenpartners en de overheid. Steeds meer kreeg het oude idealisme zakelijke en professionele handen en voeten.“ Facilitair Die lijn trekt zij door in haar nieuwe functie als Coördinator Facilitaire Dienst van het Verdihuis. Hier organiseert zij met haar medewerkers de zaken die nodig zijn om het verblijf in het Verdihuis mogelijk te maken. “Het is een compleet nieuwe en dynamische wereld. Er is zo veel nodig voordat je cliënten goed onderdak kunt bieden. Dat kun je bijna vergelijken met het op orde houden van een groot hotel. Denk dan aan slapen, eten, wassen, schoonhouden, keuken en technische dienst. Onze receptie met alarmfunctie en toegangssluis is zelfs zwaarder dan bij hotels. Die dynamiek vraagt voortdurende aandacht.” Toekomst In de toekomst wil Lianne den Biggelaar een systeem ontwikkelen, waarmee de actuele facilitaire toestand van een woonruimte is te bekijken. Dat wordt steeds belangrijker, want het aantal woningen van Extramuraal blijft nog groeien. “Ik hoop dit werk nog zo lang als mogelijk te blijven doen, want het is heel afwisselend en erg belangrijk voor een professionele dienstverlening door het Verdihuis”, vertelt zij.

Rotary Oss steekt handen uit de mouwen op Doe-dag Verdihuis Geheel volgens het motto ‘Service above Self’ van hun vereniging, heeft een twintigtal leden van Rotary Oss de mouwen opgestroopt en eigenhandig een nieuw speelen klimtoestel in de binnentuin van het Verdihuis geplaatst. De Rotary is een club waarin beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld in vrijwilligerswerk hun eigen belang ondergeschikt maken aan het maatschappelijk belang. Toen zij er toch waren, hebben ze gelijk het groen in de tuin een opknapbeurt gegeven en de rubbertegels onder het speeltoestel weer goed neergelegd. Al snel ontsponnen zich onder het werk verkennende gesprekjes met de bewoners. Een aantal begon spontaan mee te helpen. De kinderen onderwierpen het nieuwe speeltoestel en de installatie ervan direct aan een grondige kwaliteitscontrole. Met uitermate positief resultaat, want het bleef druk in gebruik tot het donker werd. Lenteconcert De aanschaf van het toestel was mogelijk geworden door het eveneens door de Rotary georganiseerde Lenteconcert "Spelen met muziek". Het concert vond op 20 april plaats in een geheel gevulde St. Jozefkerk en was mede dankzij het optreden van Mix of Music uit Ravenstein, de SOC talentenklas en de Osse Stadsharmonie KVA een daverend succes. Ook de leerlingen van het TBL in Oss hebben meegeholpen door de opbrengst van hun kerstmarkt 2011 voor dit project te bestemmen.

Servicegedachte “De wens van het Verdihuis voor een nieuw speeltoestel sloot goed aan op de wens van de Rotary om met eigen kracht medemensen te helpen”, aldus Rotaryvoorzitter Lou Pinckaers. In het dagelijks leven was hij Directeur van Basisschool De Polderhof Daltononderwijs, maar inmiddels is hij met prepensioen. Verder streeft de Rotary naar het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld Het speeltoestel is extra welkom nu de laatste tijd het aantal kinderen dat in het Verdihuis onderdak vindt, steeds meer toeneemt. Zie voor actiebeelden van de opruimactie en van het speelplezier: http://www.youtube.com/watch?v=azWWJ0YK7bU


Samenwerking met Comensha en ISZW

Verdihuis biedt opvang bij arbeidsuitbuiting “Kort voordat de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) een inval doet, horen we dat we nog diezelfde dag een aantal slachtoffers moeten opvangen. Pas later horen we om hoeveel mensen het gaat en wanneer ze komen”, vertelt Sanne Peters, Hoofd Primaire Zorg van het Verdihuis over de pilot Opvang Slachtoffers Mensenhandel die van 1 september tot 1 januari loopt. Medio november heeft het Verdihuis al 12 mensen opgevangen. Samen met 7 andere (vrouwen)opvanginstellingen neemt het Verdihuis deel aan de opvang van, vaak buitenlandse, slachtoffers van arbeidsuitbuiting. Dat komt voor in wasserijen, fabrieken, de havens of in de landbouw. De uitbuiting kan uiteenlopende vorm hebben. Zo kan de huisvesting beneden peil zijn met veldbedjes en ongezonde leefomstandigheden in een grote hal. Soms is de huisvesting wel acceptabel, maar krijgen de mensen maanden lang niet uitbetaald. In andere gevallen krijgen de slachtoffers ver onder minimumloon betaald of moeten ze extreem lang werken.

Vermoeden van uitbuiting Als er ergens een vermoeden van uitbuiting is, dan kan de Inspectie een onderzoek instellen. Om te voorkomen dat de werkgever lont ruikt en zijn slachtoffers snel op straat zet, blijft dat zo lang mogelijk geheim. Is er aanleiding, dan komt er een inval. Dan worden tegelijk de opvanginstellingen gewaarschuwd. De inspectie verhoort de aangetroffen werknemers direct en stelt ze voor de keuze om aangifte te doen of terug te gaan naar het land waar ze vandaan komen. Kiezen ze voor aangifte, dan verhoort de Inspectie hen uitgebreid en langdurig. Tijdens die verhoren zijn ze beschermd gehuisvest in opvanginstellingen zoals

het Verdihuis en krijgen ze de tijdelijke verblijfstatus. Na drie maanden opvang gaan ze op weg naar woonruimte buiten het Verdihuis. Oneerlijke concurrentie “Soms willen de mensen geen aangifte doen, omdat ze niet eens vinden dat ze uitgebuit worden. In hun eigen land verdienen ze, schokkend genoeg, vaak nog veel minder. De reden dat ze hier toch moeten stoppen, ligt in de oneerlijke concurrentie met bedrijven die wel volgens de regels werken. Het doel is dus tweeledig. Vals spelende werkgevers aanpakken en de uitbuiting van economisch zwakkeren tegen gaan, zeker in de huidige economische omstandigheden”, vertelt Sanne Peters.

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. Het is een grove inbreuk op individuele mensenrechten. http://www.mensenhandel.nl/cms/

Stevige aanpak De pilot wordt georganiseerd door de ministeries van V&J (Veiligheid & Justitie) en van SZW en loopt tot 1 januari 2013. De stichting Comensha coördineert de samenwerking tussen de verschillende partijen bij het bestrijden van arbeidsuitbuiting en begeleidt de individuele slachtoffers. De werkgever staat een forse boete te wachten en er gaan stemmen op om de kosten van het onderzoek te laten betalen.

Eén plan en één hulpverlener voor iedere zwerfjongere

Zwerfjongerenbeleid werkt aan kunst van het verleiden “Hulpverleners en overheden waren gewend vanuit het aanbod te kijken bij de hulp aan zwerfjongeren. We zijn nu met het ‘1 stapvooruit’-programma van het ministerie van VWS op weg om meer vanuit de jongere zelf passend beleid te ontwikkelen”, vertelt Robert Peters, beleidsadviseur bij gemeente Oss en Ketenregisseur Regionaal Kompas voor de regio Brabant Noordoost. “De zwerfjongeren blijken zeer verschillend in hun problematiek. Daarom moeten we gezamenlijk zoeken naar de optimale mix tussen verleiding, drang en eventueel dwang om de beste aanpak te ontwikkelen.” De eerste concrete actie in Oss was de Zet-een-Stap-dag op 26 september. Hier waren 25 vertegenwoordigers van de betrokken partijen aanwezig. Jeugdhulp, leerplicht, woningcorporaties, Verdihuis, GGz, verslavingszorg, maatschappelijk werk, CJG en diverse gemeenten uit de regio. Ook waren er wethouders uit Oss en Uden aanwezig. De zwerfjongere die geïnterviewd zou worden, heeft helaas afgezegd, wat misschien illustratief is voor de behoefte aan effectief beleid. Toch gaf een voorgesprek voldoende informatie voor een beeld van een zwerfjongere.

Pagina 4 | Primaverdi

Integrale aanpak Het doel is de jongere van de straat te krijgen. Dat blijkt te vragen om een integrale aanpak op alle leefdomeinen, met aandacht voor huisvesting, persoonsgebonden benadering, preventie, scholing, schuldsanering en gezondheidszorg. Van de hulpverleners en overheden in de keten vraagt dit krachtenbundeling en het beter delen van kennis en ervaring. De Zet-een-Stap-dag leerde dat er twee forse knelpunten bestaan in betaalbare woonruimte en in de aanwezigheid van een vaste persoonlijke begeleider. ➤

Robert Peters beleidsadviseur bij gemeente Oss


Met deze informatie gaan de ketenpartners samen met de zwerfjongeren zelf een effectief actieplan ontwikkelen. Wat levert het op? De samenleving heeft de plicht om zich ook om zwerf-jongeren tussen de 18 en 23 jaar te bekommeren. Zelfs als zij niet om hulp lijken te vragen. Robert Peters hierover: ”Dat komt voort uit compassie, maar ook uit nuchtere economische motieven. Functionerende jongeren leveren de maatschappij op allerlei vlakken winst op. Anders blijven zij kostenpost, ook voor zichzelf.” De gemeente en ketenpartners waaronder ook het Verdihuis, zoeken een effectieve aanpak. Die begint met de vraag wat is hier nu echt aan de hand? Vervolgens gaat het er om een goed hulptraject te componeren uit het bestaande aanbod, en daar waar

nodig een nieuw aanbod. “Het vernieuwende is dat de aanpak nu vraaggerichter en systematischer wordt en de verbrokkeling afneemt“, aldus Peters. De vangnetfunctie van het Verdihuis is als onderdeel van de hulp aan zwerfjongeren onmisbaar. De crisisopvang en het passantenverblijf van het Verdihuis blijken bijvoorbeeld goede plekken om de jongeren op te sporen. Opvang moet onderdeel zijn van een traject maar geen eindstation. Zelf actief zijn Verder is van doorslaggevend belang de mate waarin de jongere zelf actief bij het herstel meedoet. Daar is gekozen voor uitnodigen, motiveren en handhaven als leidraad. Met als doel de jongere zelf betrokken te maken bij het werken aan zijn /haar toekomst. Die moet beseffen dat hij of zij het probleem heeft. Niet de hulpverlener.

Netwerk De jongere dient een coach te krijgen waar een vertrouwensband mee kan worden opgebouwd, die het hele traject begeleidt. Die coach moet ook goede contacten met de andere ketenpartners hebben.”Wanneer een jongere zich bijvoorbeeld verslaapt voor school, werk of een afspraak, kan de coach de jongere aanspreken op zijn verantwoordelijkheid en gemaakte afspraken. Kijk, dan is er sprake van gerichte coaching en ontdekt de jongere dat hij of zij nodig is en ergens bij hoort. Dat vraagt veel, maar levert ook echt meer op“, stelt Robert Peters helder. Bezoek voor meer informatie ook: http://www.1stapvooruit.nl/index.php

Verbouwing Crisisopvang, toch nog net even anders “De haken en ogen rond de verbouwing van de Crisisopvang zitten vooral in de logistiek”, vertelt Jan Schuijt, coördinator Crisisopvang. Hoe kun je een gedeelte van het gebouw verbouwen zonder al te grote overlast voor de overige bewoners te veroorzaken of werkwijzen al te zeer om te gooien?

De oplossing is uiteindelijk gevonden in het eerst verbouwen van de ruimtes aan de Wethouder van Eschstraat tot 10 appartementen, waarvan er waarschijnlijk 5 voor het Verdihuis bestemd zijn en vijf voor Oosterpoort.. Die verdeling is flexibel, zodat als dit wenselijk is, er wat met de verdeling geschoven kan worden. De verbouwing van de Wethouder Van Eschlocatie nadert inmiddels de ingebruikname. Zodra de appartementen klaar zijn, kan de Oosterpoortafdeling Trajecthuis daar naar toe verhuizen. Het gevolg is dat de woonruimte die het Trajecthuis gebruikte, vrijkomt voor een aantal bewoners van de crisisopvang. Op de schop De woonruimte die de Crisisopvangbewoners verlaten, kan dan vervolgens ‘op de schop’ genomen worden. Gangen, deuren, (tussen)wanden en kozijnen worden dan vervangen. Aanleiding voor de verbouwing is de wens van de gemeente dat de woonvoorziening voldoet aan aangescherpte (brand)veiligheidseisen. Zo moeten bijvoorbeeld de gangen breed genoeg zijn dat er een brancard door heen kan. Iets dat nu niet overal mogelijk is. Het voldoen aan die eis is zo ingrijpend dat de cliënten op een andere plek ondergebracht moeten worden. Overdekte sluis De overige faciliteiten van het Verdihuis blijven zo ongestoord mogelijk doorwerken. Om overlast voor en door de werklui te voorkomen, komt er een overdekte sluis, die de brede gang van de Crisisopvang verbindt met de achteringang van het Trajecthuis. Ook voorkomt deze sluis dat bewoners, waaronder kinderen, onbedoeld op de bouwplek komen, wat onveilige situaties op kan leveren. Jan Schuijt vat samen: ”We gebruiken de nieuwe appartementen aan de Wethouder van Eschstraat dus als een soort wisselwoningen. Na verbouwing, medio volgend jaar, zullen ze mogelijk ingezet worden bij de opvang van zwerfjongeren.”

Pagina 5 | Primaverdi

Facilitair Hoofd Facilitaire Dienst Lianne den Biggelaar vult aan: “Het interieur van de Crisisopvang is echt toe aan een goede opknapbeurt en zo worden er twee vliegen in een klap gemaakt. Tevens krijgen alle vertrekken van de Crisisopvang, inclusief de woonkamers en de verkeersruimtes een nieuw laagje verf en nieuw meubilair. Verder zullen alle trappen geheel vernieuwd worden. Ook de grote centrale hal van het Verdihuis komt aan de beurt en de verwachting is dat het een mooi nieuw geheel gaat worden.”


Zelfredzaamheid de plicht, opvang een recht

Wethouder Boxmeer: ‘Verdihuis teken van beschaving’ “Het is een teken van beschaving dat wij onze burgers in nood professionele opvang en begeleiding kunnen bieden. Het Verdihuis is daarbij een prachtige bondgenoot, omdat hun werk erop gericht is mensen waar mogelijk snel weer maatschappelijk op eigen benen te helpen”, vertelt Willy Hendriks-van Haren, wethouder voor onder meer sociale zaken en welzijn in Boxmeer. “Dak- en thuisloosheidsproblemen kunnen zo maar op je pad komen”, vult de wethouder van de Lokale Onafhankelijke Fractie (LOF) aan. Ze herinnert zich levendig hoe ze enkele jaren geleden met man en zoon op de Maasboulevard in Cuijk reed, op weg naar huis na een gezellig avondje bij vrienden. “Opeens dook daar in onze koplampen een vrouw op, nauwelijks gekleed in een dunne kamerjas, die, kennelijk in nood, probeerde voorbijrijdende auto’s aan te houden. Iedereen reed door, maar wij zijn gestopt omdat het ons een erg gevaarlijke plek en situatie leek en hebben haar naar de politie gebracht. Het bleek dat ze door haar vriend midden in de nacht het huis uit was gegooid en geen kant meer op kon. Via de politie is toen het Verdihuis gewaarschuwd, waar ze crisisopvang en “Het Verdihuis is een belangrijke partner in de kleren kreeg. Toen waren we blij dat er instanties gemeentelijke dienstverlening van Boxmeer” zijn om mensen in dit Willy Hendriks-van Haren, wethouder Boxmeer soort noodgevallen op te vangen.” Beschikbaarheid schaars In Boxmeer heeft Hendriks-van Haren de indruk dat het sociale vangnet in grote lijnen werkt zoals het zou moeten. Wel hoort ze soms dat mensen eerst in Nijmegen op zoek gaan naar opvangmogelijkheden en pas in tweede instantie aan het Verdihuis denken. “Maar het belangrijkste is dat die

Nog veel onduidelijk rond scheiden wonen en zorg “Het scheiden van wonen en zorg kan inderdaad kosten besparen, maar voor onze cliënten van het Sociaal Pension is het nog onduidelijk of het toepasbaar is.” Dat is de indruk van John de Vries, Hoofd Financiën & Beheer bij het Verdihuis, na zijn bezoek aan de informatiebijeenkomst op 10 oktober in Ede. De bijeenkomst is georganiseerd door GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Met het scheiden van Wonen en Zorg hoopt de overheid (VWS) in 2013 100 miljoen euro te kunnen besparen, meldde het blad Zorgvisie begin oktober. Om zich over de gevolgen voor de opvang verder te informeren, heeft John de Vries de bijeenkomst bijgewoond.

meer keuzevrijheid bieden voor de bewoners. Verder is de verwachting dat de diversiteit in wonen wordt vergroot. Wel dient rekening gehouden te worden met het zorgzwaartepakket (ZZP) van de cliënt. De lichtste categorieën (1 en 2) zullen het meest geschikt zijn voor het scheiden van wonen en zorg, maar bij de hogere ZZP’s is het nog onzeker of en in hoeverre de splitsing toepasbaar zal zijn.

Aparte financiering Bij het scheiden van wonen en zorg krijgen de twee activiteiten ieder een aparte financiering. De cliënt betaalt dan zelf voor het wonen via (onder)huur. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo of AWBZ. De gedachte achter de splitsing is het besparen van kosten en

Verschillende visies “Ook bij de presentaties merkte ik dat hier zeer verschillend over gedacht wordt”, aldus John de Vries. “Niet iedereen gelooft bijvoorbeeld in de vermaatschappelijking van ZZP’s. De één vindt verhuur een privilege van de woningstichtingen en woningbouwverenigingen, omdat zij daarin

Pagina 6 | Primaverdi

mensen opgevangen worden. Vaak zal de schaarse beschikbare opvangruimte de doorslag geven”, stelt zij realistisch. Preventie essentieel Zij vindt dat opvang niet mag blijven steken in ‘pamperen’, maar altijd gericht moet zijn op een zo spoedig mogelijk herstel van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, waar dat kan. “Inzetten op het voorkomen van woonproblemen is heel belangrijk en ik zie dat het Verdihuis hier veel aan doet. “ Opvang laatste redmiddel samen-leving Maatschappelijke opvang moet het laatste redmiddel zijn. Mensen hebben allereerst hun eigen verantwoordelijkheid en de plicht er zelf alles aan te doen om problemen te voorkomen. “Bijvoorbeeld de auto wegdoen als het financieel noodzakelijk is, al doet dat pijn. Keuzes hebben consequenties”, zet ze helder neer. “Pas als iemand zijn of haar uiterste best gedaan heeft en het toch mis gelopen is, heeft die persoon recht op hulp van de samen-leving”, schetst zij hoe de verhoudingen volgens haar liggen. Tegelijk dient het Verdihuis samen met andere zorginstellingen, politie en overheden preventief hulp te bieden om persoonlijk en maatschappelijke schade te beperken. “Daarom zie ik het Verdihuis als een belangrijke partner in onze gemeentelijke dienstverlening in Boxmeer”, vat wethouder Willy Hendriksvan Haren samen.

gespecialiseerd zijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de huurbescherming. Maar er zijn ook visies dat het onverminderd om ‘Beschermd Wonen’ blijft gaan en dat wonen en zorg helemaal niet gescheiden kunnen worden.” Gevolgen nog onduidelijk Velen voorzien een halvering van de intramurale capaciteit en wijzen op het vraagstuk wat je vervolgens met het vastgoed moet doen. Voor SMO Verdihuis speelt het vastgoedvraagstuk minder omdat we dat huren. Verder is in het sociaal pension wonen gewoon onderdeel van de zorg. “Kortom, de consequenties zijn nog wat ongrijpbaar voor onze organisatie. De overheid heeft gekozen voor een geleidelijke invoering, dus er is tijd om onze visie te ontwikkelen op de gevolgen voor onze specifieke categorie cliënten. Op de korte termijn verandert er nog niet zo veel. Op de langere termijn gaan er voor sommige cliënten wel zaken veranderen. Dat betekent dat ook SMO Verdihuis zich zal moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.”


“Aansluiting zoeken bij branchevereniging”

Saldiverdi in de lift

De post-Hbo opleiding Bewindvoering heeft Lia van Oorschot (Saldiverdi) al weer een tijdje geleden met succes afgesloten. De agenda is aardig volgelopen met cliënten voor wie zij de financiële bewindvoering op zich genomen heeft. Collega’s Bea Heltzel en Mirian van Dongen doen in begin 2013 examen voor dezelfde cursus Bewindvoering. Het is duidelijk, Saldiverdi zit in de lift. Voortbordurend op de ruime praktijkervaring met schuldhulpverlening heeft het Verdihuis begin dit jaar de nieuwe activiteit Saldiverdi opgestart. Typerend is de combinatie van financiële en agogische hulpverlening bij de schuldenproblemen. De preventieve tak van schuldhulpverlening voor nietVerdihuisklanten was al sinds november 2011 in de lucht, maar sinds dit voorjaar is ook bewindvoering operationeel in de persoon van Lia van Oorschot en haar groeiende team collega’s. Wettelijke vertegenwoordiging Lia van Oorschot omschrijft haar werk als het de helpende hand bieden aan mensen die tijdelijk of permanent niet in staat zijn hun financiën te regelen. Concreet omvat haar werk onder meer het als wettelijk vertegenwoordigster aanvragen van uitkeringen, relevante toeslagen of bijzondere bijstand, de betaling van de vaste lasten en het doen van belastingaangiften. Jaarlijks legt zij als bewindvoerder verantwoording af van haar activiteiten naar de cliënt en naar de kantonrechter. Intake Een cliënt komt via het Verdihuis of ketenpartners in contact

met Saldiverdi. In een intakegesprek vertelt zij wat de cliënt kan verwachten. Die heeft de vrijheid om wel of niet voor bewindvoering te kiezen. “Maar als de cliënt ja zegt, moet dat ook volmondig zijn en verbindt hij of zij zich aan volledige medewerking en openheid van zaken. Anders wordt het erg moeilijk”, aldus Lia van Oorschot. Vervolgens gaat de aanvraag naar het kantongerecht (Den Bosch of Boxmeer) en bespreekt de rechter het verzoek. Bij goedkeuring wordt meestal gekozen voor een termijn van 7 jaar of voor onbeperkt. Werkwijze Als het inkomen op orde is, de beslagvrije voet goed berekend de vaste lasten kunnen worden betaald en alle schuldeisers in beeld zijn is een stabiele situatie bereikt. Dan volgt aanmelding voor schuldsanering. Het traject schuldsanering loopt meestal 3 jaar (soms langer) nadat de cliënt is toegelaten. Eerst wordt cliënt aangemeld en vervolgens gaat de schuldhulpverlening aan de slag met het aanschrijven van schuldeisers. Als alle schuldeisers akkoord gaan en mee willen werken, dan start het daadwerkelijke traject. Na 3 jaar krijgt een cliënt, indien hij geen nieuwe schulden heeft gemaakt en zich gehouden heeft aan de

verplichtingen een schone lei. Dit betekent dat het restant van de schulden wordt kwijtgescholden. In de regel ben je dan al 4 jaar verder. Na deze termijn mag de cliënt zijn financiële zaken weer langzaam, nog steeds onder toezicht van de bewindvoerder, op gaan pakken. Na 6 jaar toetst de rechter opnieuw. Gaat het dan goed, kan de bewindvoering beëindigd worden of, als de situatie niet stabiel is, kan het bewind worden omgezet naar onbepaalde tijd. Verrassingen Bewindvoering komt altijd verrassingen, vergeten schulden en soms kunstige uitvluchten tegen. “Pas na een jaar bewindvoering is het aannemelijk dat er geen nieuwe schulden meer opduiken. We beslissen alleen over financiële zaken. Persoonlijke zaken blijven wij buiten. Het is zeer boeiend en niks is ons vreemd”, vertelt Lia van Oorschot. De Bewindvoeringsafdeling van Saldiverdi werkt ondertussen ook aan het uitbouwen van de lijnen met het Verdihuis. Verder worden stappen ondernomen om lid te worden van de Nederlandse branchevereniging van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders. (BPBI). Saldiverdi zit echt in de lift.

Verdihuis opnieuw goed in sterk deelnemersveld

Bewegen is meedoen op opvangsportdag Foto Joanny Boer

Toegegeven, het huzarenstukje van die fraaie eerste plek in het voetbaltoernooi van de landelijke Sport- & beweegdag Papendal is niet herhaald. Maar toch hebben de deelnemers van het Verdihuis ook dit jaar op 22 augustus weer aansprekende resultaten neergezet. En belangrijker nog, het sportief bezig zijn, met de bijbehorende gezelligheid, werkt positief op welzijn en gezondheid van de cliënten van het Verdihuis. Meteen al in de bus naar Papendal zat de sfeer er onder de 25 deelnemers en 4 begeleiders al prima in. Het weer was Pagina 7 | Primaverdi

minder warm dan vorig jaar, wat alleen maar plezierig was voor het sporten. Dat merkten onze twee voetbalteams ’s middags direct al in het sterk bezette toernooi. Trainer/ teamcaptain Danny Jansen vertelt: “Veel teams hadden flink getraind en uit Denemarken nam zelfs de Europees kampioen deel. We zijn uiteindelijk 8ste geworden in een veld van 36 fanatieke teams. Het niveau lag duidelijk veel hoger, merkten we. Ook ons tweede team zette een prima prestatie neer. Zij werden uiteindelijk 15de (?). Wij merkten ook dat we beter waren door onze goed bezochte trainingen op de velden van FC Schadewijk.”

Goed en leuk De andere sporten werden ’s ochtends in workshops gegeven. Dit jaar waren er speciale workshops voor vrouwen op het gebied van Zumba, Tai Chi en weerbaarheidstraining. Ook kinderen hadden hun eigen programma. De dag werd net als vorig jaar afgesloten met een barbecue vol wedstrijdanalyses en ontspanning na een volle dag sportief pieken. “Sportief bezig zijn is niet alleen goed, het is ook leuk voor onze mensen. Volgend jaar willen we weer”, blikt Danny Janssen terug.


Aanmelden voor digitale toezending Primaverdi De Primaverdi informeert u over ontwikkelingen rond de maatschappelijke opvang in de regio Noordoost-Brabant. Twee keer per jaar ontvangt u onze berichtgeving over de praktijk en het beleid. Houdt ook uw collega’s en professionele relaties op de hoogte van wat er speelt en tip hen over de gratis Primaverdi. Aanmelden kan gratis bij Chantal van Brakel van het secretariaat van het Verdihuis. Zij plaatst u dan op de verzendlijst voor de komende nummers: cvanbrakel@verdihuis.nl, tel: 0412 636251.

Verdihuis in het kort Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Centraal Bureau Kardinaal de Jongstraat 17 5348 BG Oss Tel: 0412 636251 Fax: 0412 – 628361 E-mail: info@verdihuis.nl Website: www.verdihuis.nl

Colofon Primaverdi is een uitgave van de stichting maatschappelijke opvang Verdihuis. Redactie: Han Kremers, Sanne Peters, Herbert Alofs en Haks Walburgh Schmidt. Tekst en foto’s: Tekstburgh Bedrijfscommunicatie www.tekstburgh.nl en André Marsman en derden. Vormgeving: StudioKuijf, Haren Redactieadres: Verdihuis, Kardinaal De Jongstraat, 5348 BG Oss Tel: (0412) 63 62 51, info@verdihuis.nl Internet: www.verdihuis.nl

Crisisopvang Acute opvang voor mensen die (tijdelijk) geen huisvesting hebben en/of (tijdelijk) niet in staat zijn zelfstandig een huishouding te voeren. Passantenverblijf Acute nachtopvang voor mensen die (tijdelijk) geen huisvesting hebben. Sociaal Pension Huisvesting (intern) met woonbegeleiding voor mensen die niet in staat zijn een zelfstandige huishouding te voeren. Begeleid Wonen Woonbegeleiding in gehuurde woningen in de regio, gericht op uiteindelijk weer zelfstandig wonen. Begeleid Wonen Plus Woonbegeleiding in gehuurde woningen in de regio, een combinatie van verslavingszorg en woonbegeleiding, gericht op weer zelfstandig wonen.

Pagina 8 | Primaverdi

Ambulante woonbegeleiding Woonbegeleiding in de thuissituatie Preventieve Woonbegeleiding Woonbegeleiding in de thuissituatie, gericht op voorkoming van huisuitzetting van bewoners. Woonopvang Begeleiding in tijdelijke huisvesting van de corporatie voor vrouwen met kinderen, toeleidend naar hernieuwde en gezonde huur- en leefsituatie. Bemoeizorg Trachten hulpverlening te bieden aan zorgmijdende mensen gezamenlijk met verslavingszorg, GGZ, GGD en AMW. Zwerfjongeren Samen met GGZ bieden van tijdelijke begeleiding en hulpverlening aan kwetsbare jongeren met psychiatrische en psychische problematiek. Algemeen wordt er constant gezocht naar integrale aanpak en samenwerkingsverbanden met partners als Stichting Oosterpoort, Novadic-Kentron, GGD, GGZ Oost-Brabant, het AMW Oss-Uden-Veghel en diverse woningcorporaties in Brabant Noordoost.

PrimaVerdi  

Nieuwsbrief SMO Verdihuis

Advertisement