Page 6

NYHETER

Text: Milena Davila och Helen Silvander

Regeringen uppdrar åt CSN att förbättra servicen CSN har som mål att upprätthålla en god balans mellan effektiv ärendehandläggning, god service och hög rättssäkerhet. Servicenivån ska vara hög, till exempel i form av telefontillgänglighet och självservicetjänster. Studiestödet är årligen försörjningen för cirka 800 000 studenter och det är därför avgörande att CSN:s handläggning och service fungerar. Regering och riksdag har under de senaste åren vidtagit åtgärder som syftar till att öka CSN:s tillgänglighet, bland annat har ett servicecenter med närmare 100 anställda i Kiruna inrättats. Trots resurstillskott och reformer visar dock telefontillgängligheten fortfarande stora brister. Regeringen uppdrar därför åt CSN att skyndsamt förbättra effektiviteten, kvalitén, tillgängligheten och servicen via telefon. Vidare har den totala återkravsfordran på felaktigt utbetalade studiemedel ökat kraftigt de senaste åren och uppgick 2004 till cirka 1,2 miljarder kronor. Regeringen uppdrar därför åt CSN att vidta åtgärder för att öka effektiviteten i återkravsadministrationen. Myndigheten ska också analysera och överväga hur verksamheten kan bedrivas förebyggande för att minska antalet återkravsärenden och minska antalet ärenden som lämnas till Kronofogdemyndigheten.

OSQLEDAREN #1 05/06 NYHETER

Körlegenden Eric Ericson får KTHs Stora Pris KTHs Stora Pris, som i år är på 850 000 kronor, tilldelas körmusikens okrönte kung Eric Ericson, 87. Eric Ericsons insatser som kördirigent under mer än 50 år har lett till en helt ny status för körmusiken, inte minst a capellasången, och givit upphov till en stor folklig körsångrörelse i Sverige. Stort grattis, önskar Osqledaren.

06

Fler högskoleplatser redan i höst Regeringen, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har kommit överens om att avsätta ytterligare 175 miljoner kronor för att öka antalet högskoleplatser. Tillskottet ska utgå redan hösten 2005 till lärosäten som under flera år haft en stor tillströmning av studenter. Avsikten är att upprätthålla en fortsatt hög nivå på antalet studerande. Insatser ska också göras för att tillgodose behovet av utbildningar inom vissa bristyrken. Regeringen är angelägen om att tillföra högskolan resurser för fler högskoleplatser eftersom högre utbildning idag anses viktigare än någonsin för individens och samhällets utveckling. Det långsiktiga målet är att 50 procent av en årskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning vid 25 års ålder. Under 2005 och 2006 ska det totala antalet platser öka med 3 500 i förhållande till dagens prognos.

Färre studenter ger bättre ekonomi för högskolorna Det visar en nya analys från Högskoleverket. Landets universitet och högskolor räknar med bättre ekonomi i år jämfört med 2004. Årets underskott beräknas landa på 160 miljoner kronor – betydligt bättre än förra årets minusresultat på 440 miljoner kronor. Bakom det förbättrade resultatet ligger besparingar i form av färre studenter och anställda.

Stora brister i mattekunskaper hos nybörjarstudenter De diagnostiska prov nybörjarstudenterna gjort visar att kunskapsnivån sjunkit de senaste åren. Intresset för matematik blir dessutom allt mindre och studenternas förkunskaper allt sämre. Det visar en kartläggning som Högskoleverket gjort. För att komma i bukt med problemen tror man på bättre samverkan mellan lärare i högskolan respektive gymnasiet, samt genom att förtydliga matematikens anknytning till praktiska tillämpningar.

OL 05/06 #1  
OL 05/06 #1  
Advertisement