Page 19

den internationella

Regeringen, utlandsstudenterna och

klasskampen

Text: MIKAEL NILSSON

utanför EU/EES skall tvingas deponera stora summor pengar i svenska banker för att få upphållstillstånd för sina studier. Det förslår Migrationsverket i rapporten Uppföljning av beslut om uppehållstillstånd för studier som kartlagt hur många studenter som beviljats uppehållstillstånd, men sedan ej registrerat sig för studier. Förslaget har väckt stor uppmärksamhet hos berörda organisationer så som Sveriges förenade studentkårer (SFS), Högskoleverket m.fl. I en pressrelease kallar Maria Noleryd, vice ordförande i SFS, förslaget för ’’horribelt’’ och säger att ’’[f]örslaget är direkt diskriminerande mot internationella studenter och gör det dessutom omöjligt för studenter med sämre ekonomiskaförutsättningar att studera i Sverige.’’ STUDENTER FRÅN LÄNDER

IDAG GÄLLER FÖLJANDE om du vill studera i Sverige och kommer från ett land utanför EU/EES-området: Du ska kunna visa att du har tillräckligt med pengar för att kunna försörja dig under hela den planerade studietiden. Det måste du kunna styrka med ett intyg om dina egna tillgodohavanden på bank, ett garantibrev från en sponsor och intyg om sponsors tillgodohavanden på bank eller ett intyg om stipendium eller studiemedel från ditt hemland. Du måste kunna visa att du har 6 300 kronor/månad under 10 månader av ett år. Utredning pågår om hur stor den exakta summan skall vara, men naturligtvis är det en avsevärd skillnad på att visa att man kan få fram 6 300 i månaden (t.ex. via studiemedel i hemlandet), och att klämma fram 63 000 på ett bräde. Konsekvensen blir att mindre bemedlade klasser utestängs från studier i Sverige. Men Kjell Ekfeldt, som författat rapporten, tycker att det är ett ganska modest krav och från regeringshåll säger man att det är svårt att se skillnaden mellan det nya förslaget och det nuvarande systemet. Ekfeldt har inte tagit del av SFS:s reaktion

men säger att man troligen misstolkat begreppet ’deponera’. Det behöver kanske inte vara fråga om att ha pengar på svensk bank under hela studietiden, säger han. Men begreppet ’deponera’ kan tolkas så. Det är olyckligt och det får vi ta på oss, menar han. Syftet är, enligt honom, att kvalitetssäkra och se att det verkligen finns pengar när uppehållstillstånd ges. Ekfeldt erkänner dock att det inte finns något som hindrar att missbruk sker ändå. T.ex. kan studenter ’poola’ sina ekonomiska resurser, menar Maria Noleryd. Myndigheterna kan inte kolla om pengarna finns kvar på kontot efter det att tillstånd beviljats så rent teoretiskt kan alltså samma pengar cirkulera mellan olika konton. RAPPORTEN FRÅNGÅR till stor del det uppdrag

som regeringen angett, vilket löd ’’[...] att göra en statistisk sammanställning av antalet studenter som inte fullföljer sina studier eller som på annat sätt frångår sina studieplaner. Sammanställningen ska åtföljas av en analys av i vilken omfattning uppehållstillstånd för studier missbrukas och vad detta medför för huvudsakliga problem och kostnader för samhället. Slutligen skall förslag lämnas till åtgärder på förekommande problem samt på förslagens ekonomiska konsekvenser.’’ [Min kursiv.] åtgärder på problem av kvalitativ art med hjälp av en kvantitativ metod. Man vet helt enkelt inte var de studenter som hämtat ut passtämpel men inte registrerat sig för studier finns någonstans eller varför de inte registrerat sig. De kan ha använt det till att ta sig in i andra Schengenländer ’illegalt’, men de kan lika gärna ha antagits till universitet i ett annat land och börjat studera där istället. De kan också ha nekats utresetillstånd från sina hemländer och blivit kvar där. Ingen vet, för detta har man inte haft tid att gå in på, säger Kjell Ekfeldt. De samhällsekonomiska konsekvenserna har man heller inte utrett. RAPPORTEN FÖRESLÅR

19

OL 05/06 #1  
OL 05/06 #1  
Advertisement