Page 1

OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, fax.: 03-839-13-79, e-mail:os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OSNOVNI PODATKI

Naziv zavoda:

Osnovna šola Nazarje Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE Tel. (03) 839 13 60, Fax. (03) 839 13 79 Spletna stran: www.os-nazarje.si

Odgovorna uradna oseba:

Vesna LEŠNIK, prof. , ravnateljica tel. št. 03 839 13 70 vesna.lesnik@guest.arnes.si

Datum prve objave:

Datum sprejema: 1. september 2012

Datum zadnje spremembe: Dostop do kataloga:

Na spletni strani: www.os-nazarje.si

SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA Kratek opis delovnega področja zavoda:

Enote zavoda:

Organigram zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje in predšolska vzgoja Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje (tel. 03 839 13 60) Podružnična šola Šmartno/Dreti, Šmartno/Dreti 27, 3341 Šmartno ob Dreti (tel. 03 5845 150) Vrtec Nazarje, Zadrečka cesta 39, 3331 Nazarje (tel. 03 839 13 61) Vrtec Šmartno/Dreti, Šmartno/Dreti 27, 3341 Šmartno ob Dreti (tel. 03 5845 220) ORGANI ZAVODA SVET ŠOLE: Sestavljajo ga 3 predstavniki staršev (Dragica Kotnik, Meri Gluk, Nataša Terbovšek Coklin), 3 predstavniki ustanovitelja (Zora Štrucl, Andreja Žehelj, Filip Strnišnik), 5 predstavnikov zaposlenih (Petra Lončar, Sabina Venek, Fanika Ugovšek, Karla Jeromel Rednak, Melita Mikek). Predsednica je Petra Lončar. RAVNATELJICA: Vesna Lešnik, prof. SVET STARŠEV: Sestavljajo ga predstavniki staršev posameznih oddelčnih skupnosti. Predsednica Sveta staršev je Dragica Kotnik.


OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, fax.: 03-839-13-79, e-mail:os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

STROKOVNI ORGANI UČITELJSKI ZBOR: Učiteljski zbor OŠ Nazarje sestavljajo vsi strokovni delavci šole. RAZREDNIKI: Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, skrbi za učno – vzgojno delo učencev in sodeluje s starši ter šolsko svetovalno službo. Opravlja druge naloge v skladu z zakonom. ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI: Sestavljajo jih strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno – izobraževalno delo v posameznem oddelku. Vsak oddelek ima svoj učiteljski zbor. Po potrebi sodelujejo pri delu oddelčnega učiteljskega zbora tudi svetovalni in drugi strokovni delavci. STROKOVNI AKTIVI: Strokovni aktiv sestavljajo učitelji istega predmeta ali predmetnega področja. Aktiv učiteljev razrednega pouka vodi Branka Nareks. Aktiv učiteljev predmetnega pouka vodi Mateja Tevž Srčič.

Organigram zavoda:

VZGOJITELJSKI ZBOR: Vzgojiteljski zbor sestavlja šest vzgojiteljic in šest pomočnik, ki vodijo šest oddelkov vrtca Nazarje, skupaj z oddelkom v Šmartnem. DRUGI STROKOVNO SVETOVALNI DELAVCI: Na šoli so prisotni tudi drugi strokovni delavci, ki poleg učiteljev, vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljic skrbijo za nemoten potek vzgojno – izobraževalnega dela: svetovalna delavka, specialna pedagoginja, knjižničarka, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, organizatorka šolske prehrane, laborant, spremljevalka gibalno ovirane učenke. VODSTVENI DELAVCI UPRAVA: Za upravljanje in vodenje šole skrbijo: ravnateljica, vodja vrtca, vodja podružnične šole, poslovna sekretarka, računovodkinja. TEHNIČNI KADER KUHINJA: Za prehrano šolskih in vrtčevskih otrok ter delavcev šole skrbijo kuharice, kuhinjske pomočnice in gospodinjci. VZDRŽEVALNA SLUŽBA: Vzdrževalna dela in čiščenje prostorov šole in vrtca zagotavljajo hišnik in čistilke.


OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, fax.: 03-839-13-79, e-mail:os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Vesna LEŠNIK, prof. , ravnateljica tel. št. (03) 839 13 70, fax. (03) 839 13 79 vesna.lesnik@guest.arnes.si OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE Izobraževanje učencev po programu devetletne osnovne šole in po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom Izdaja javne listine – spričevalo

Katalog javnih storitev , ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom:

UPRAVNI, SODNI IN ZAKONODAJNI POSTOPKI Vpis učencev v prvi razred Vpisi učencev iz drugih šol Prešolanje učencev v druge šole ali vzgojno izobraževalne zavode Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (za šoloobvezne učence, ki pridejo iz drugih držav) Izrekanje vzgojnih ukrepov Napredovanje strokovnih delavcev v nazive Napredovanje delavcev v plačilne razrede Zaposlovanje delavcev Imenovanje ravnatelja Reševanje pritožb staršev Reševanje pritožb zaposlenih Prekrškovni postopki (po 102. členu Zakona o osnovi šoli, Ur. l. RS št. 70/2005) zoper starše v zvezi z obveznostjo staršev SEZNAM SPREJETIH DOKUMENTOV IN NAČRTOV ZA PODROČJE DELOVANJE ZAVODA Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih v preteklem šolskem letu Finančni plan zavoda za posamezno šolsko leto ŠOLA DELUJE NA OSNOVI NASLEDNJIH ZAKONSKIH PRAVNIH PODLAG:

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda:

Zakon o zavodih Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Interventni zakoni Zakon o uravnoteženju javnih financ Zakon o šolski inšpekciji Zakon o delovnih razmerjih Zakon o javnih uslužbencih Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive


OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, fax.: 03-839-13-79, e-mail:os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda:

Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja Zakon o šolski prehrani Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence upravičencev do subvencionirane prehrane Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj Pravilnik o posodabljanju vzgojno – izobraževalnega dela Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno – izobraževalne zavode Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojnoizobraževalnih zavodih Zakon o praznikih in dela prostih dnevih Zakon o javnih naročilih Zakon o knjižničarstvu Zakon o varnosti in zdravju pri delu Zakon o varstvu osebnih podatkov Zakon o dostopu do informacij javnega značaja Zakon o splošnem upravnem postopku Zakon o osnovni šoli Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole Pravilnik o financiranju šole v naravi Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo skupine otrok Pravilnik o požarni varnosti Načrt požarne varnosti in ocena požarne ogroženosti OŠ Nazarje


OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, fax.: 03-839-13-79, e-mail:os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

VRTEC DELUJE NA OSNOVI NASLEDNJIH ZAKONSKIH PRAVNIH PODLAG:

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja zavoda:

Zakon o vrtcih Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje Sklep o programu za predšolske otroke Odredba o postopnem uvajanju Kurikula v vrtce

Notranji predpisi:

Akt o ustanovitvi Poslovnik o delu Sveta staršev Poslovnik o delu Sveta šole Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov - predstavnikov delavcev v svet šole (del poslovnika SŠ) Izjava o varnosti Požarni red s požarnim načrtom Vzgojni načrt OŠ Nazarje 2012/2013 Hišni red OŠ Nazarje Šolska pravila OŠ Nazarje Pravila o šolskih prevozih OŠ Nazarje Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Nazarje Pravila šolske prehrane Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in statusom kulturnika na OŠ Nazarje Pravilnik o računovodstvu Pravilnik o blagajniškem poslovanju Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest na OŠ Nazarje Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v OŠ Nazarje Pravilnik o popisu osnovnih sredstev OŠ Nazarje Pravilnik o postopkih oddaje javnih naročil male vrednosti Pravilnik o delovanju šolskega sklada OŠ Nazarje


OSNOVNA ŠOLA NAZARJE, Zadrečka cesta 37, 3331 NAZARJE, tel.: 03-839-13-60, fax.: 03-839-13-79, e-mail:os.nazarje@guest.arnes.si, www.os-nazarje.si

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt osnovne šole Nazarje Letni delovni načrt vrtca Nazarje Letne delovne priprave učiteljev Finančni načrt Poslovno in finančno poročilo o delovanju šole in vrtca Vzgojni načrt OŠ Nazarje Prometno-varnostni načrt šole

NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVEGA ZNAČAJA Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Šolska spletna stran: www.os-nazarje.si

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Seznam najpogosteje zahtevanih informacij: Do tega trenutka ni podatka o tem.

Katalog informacij javnega značaja  

Za objavo na spletu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you