Issuu on Google+

IZBIRNI PREDMETI 2013/2014 9. RAZRED

Družboslovno-humanistični sklop: -

francoščina literarni klub gledališki klub likovno snovanje retorika šolsko novinarstvo verstva in etika vzgoja za medije – televizija glasbeni projekt ansambelska igra

Naravoslovno-tehnični sklop: -

izbrani šport – odbojka logika računalništvo – računalniška omrežja rastline in človek risanje v geometriji in tehniki


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014

OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA IPAVČEVA 1 1000 LJUBLJANA

2


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Izbirni predmeti so tisti predmeti, ki jih učenec izbere sam, v skladu s svojimi interesi in sposobnostmi. S pravilno izbiro je učencu pouk bolj zanimiv, pri samem delu pa je lahko bolj uspešen. Učenec lahko izbira med družboslovno-humanističnimi in naravoslovno-tehniškimi predmeti. Vsi ponujeni predmeti so enourni, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec si izmed ponujenih izbirnih predmetov izbere dve uri pouka, lahko tudi tri, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki se odloča za dve uri, ima pri izbiri naslednje možnosti: - en tuji jezik ali - dva enourna predmeta Učenec, ki bo v soglasju s starši izbral tri ure, pa lahko izbere: - en tuji jezik in en enourni predmet ali - tri enourne predmete Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenci so lahko v celoti oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Šola je pri izvajanju izbirnih predmetov omejena z normativi, zato bomo izvajali samo tiste predmete, za katere se bo prijavilo najmanj 15 učencev. Na začetku šolskega leta imajo učenci mesec dni časa za spremembo svoje izbire, vendar se lahko vključijo le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z njegovim urnikom. Izbrani izbirni predmet za učenca postane obvezni del njegovega urnika, enakovreden je vsem ostalim predmetom in se ocenjuje z oceno od 1 do 5. Prosim vas, da natančno preberete opise ponujenih predmetov, dobro premislite in izberete predmete, pri katerih predvidevate, da bo učenec aktiven in uspešen. Na naši spletni strani www.osmj.si najdete daljši opis izbirnih predmetov, ki vam jih ponujamo za naslednje šolsko leto. Danica Večerić, ravnateljica

3


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI: FRANCOŠČINA

triletni predmet 70 ur na leto Znanje tujih jezikov je v današnjem času nuja. Tujega jezika pa se najhitreje naučimo prav v rosnih letih. Poleg angleščine je francoščina edini jezik, ki je prisoten na vseh kontinentih. Kar 300 milijonov ljudi na svetu govori francosko, samo v Evropi pa francoščino dnevno uporablja več kot 30 % prebivalcev. Poleg tega je francoščina uradni in delovni jezik Evropske unije ter uradni jezik številnih organizacij, kot so Združeni narodi, Unesco, Mednarodni olimpijski komite, Rdeči križ itd. Francoščina je tudi jezik diplomatov, znanstvenikov, književnikov, umetnikov, skratka jezik izobražencev. Pouk poteka po preizkušenem programu, ki omogoča komunikativen in sproščen pristop, obogaten s pesmimi, igrami, stripi. Učenci sodelujejo tudi pri francoski bralni znački, v 9. razredu se lahko udeležijo tekmovanja iz francoščine, dodatno lahko obiskujejo krožek francoskega gledališča in se udeležijo mednarodne izmenjave učencev v Franciji. Glavni cilj predmeta je spoznavanje francoskega jezika in kulture ter priprava na nadaljnje učenje francoščine po končani devetletki.

VERSTVA IN ETIKA

triletni predmet 32 ur na leto

Predmet praviloma izberejo učenci 7. razreda in ga poslušajo do 9. razreda, lahko pa seveda prej izstopijo. Predmet verstva in etika učenkam in učencem pomaga razumeti pomen, razsežnost in resnost verskih in etičnih vprašanj. Predmet seznanja s temeljnimi vsebinskimi, obrednimi, simbolnimi, organizacijskimi in etičnimi značilnostmi svetovnih verstev. Navaja na izoblikovan in premišljen osebni odnos do teh vprašanj in ne navaja na prevzemanje določenih verskih nazorov.

RETORIKA

enoletni predmet 32 ur letno

Retorika je spretnost prepričevanja, je nauk o govorništvu, spretnosti govorjenja ali nauk o gostobesednosti. Namen retorike je seznaniti učence ne samo s pojmi prepričevanja in argumentiranja, temveč naučiti predvsem samostojnega, smiselnega in kritičnega oblikovanja ter izražanja stališč. Eden glavnih ciljev tega izbirnega predmeta je povezati to veščino s šolskimi situacijami in s tem odgnati strah pred govornimi nastopi in pred ustnimi preizkusi znanja.

ŠOLSKO NOVINARSTVO

enoletni predmet

4


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014 32 ur letno

Te zanima novinarsko delo? Kot mladi novinar se lahko preizkusiš v vlogi ustvarjalca časopisa. Prebirali bomo časopise in revije, spremljali radijski in televizijski program ter si tako oblikovali svoj odnos (pozitiven ali negativen) do medijev. Spoznali bomo zvrsti, ki jih najpogosteje srečujemo v časopisih, na radiu in televiziji: novico, vest, intervju, anketo, oceno, komentar. Ta besedila bomo pisali tudi mi, z njimi bomo pokrili aktualna dogajanja v šoli in njeni okolici. Srečali se bomo z različnimi mediji, prebirali časopisni tisk, sledili radijskemu in televizijskemu programu. Kritičen odnos do medijev je naš cilj. Oblikovali bomo vsaj eno številko šolskega časopisa.

LIKOVNO SNOVANJE

VZGOJA ZA MEDIJE – TELEVIZIJA

enoletni predmet 32 ur na leto Predmet je namenjen dopolnjevanju obveznega osnovnega programa likovne vzgoje. Likovno snovanje I izberejo učenci v 7. razredu – risanje, slikanje in kiparstvo. Likovno snovanje II izberejo učenci 8. razreda – risanje, grafika in prostorsko oblikovanje. Likovno snovanje III izberejo učenci 9. razreda – risanje, kiparstvo in eksperimentiranje s sodobnimi načini oblikovanja (fotografiranje, projeciranje, skeniranje ...). enoletni predmet 32 ur na leto Izbirni predmet se izvaja v sklopu predmeta vzgoja za medije in bo v šolskem letu 2011/12 namenjen učencem 9. razredov. Spoznavali bomo, kako je televizija osvojila svet, večji del šolskega leta pa bo namenjen praktičnim vajam: analizi različnih oddaj na različnih televizijskih postajah, pripravi lastnih oddaj na temo življenja na šoli. Značilnosti televizijskega medija bomo tako spoznavali večinoma skozi praktične vaje in z obiskom vsaj dveh televizijskih postaj.

5


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014 LITERARNI KLUB

enoletni predmet 32 ur na leto Če te zanimajo umetnostna besedila, če si navdušen nad branjem, če te zanima gledališka umetnost, potem je ta predmet prava izbira zate.

Literarni klub se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem s šolskim novinarstvom, gledališkim klubom, tujimi jeziki, zgodovino, geografijo, likovno, glasbeno in knjižnično vzgojo ter vzgojo za medije. Predmet Literarni klub se posredno ciljno povezuje s tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje. Učenci spoznavajo raznovrstno leposlovno književnost in doma prebirajo tudi daljša dela. Pišejo o književnih delih in njihovih avtorjih. Poleg tega si ogledajo vsaj eno gledališko predstavo, v sklopu ekskurzije pa obiščejo npr. rojstno hišo kakšnega slovenskega pesnika ali pisatelja. GLEDALIŠKI KLUB

enoletni predmet 35 ur na leto Te zanima igra na šolskem odru, gledališče skozi stoletja in gledališke predstave v sodobnem času? Potem se nam pridruži pri spoznavanju gledališke umetnosti, in sicer branju osrednjih besedil slovenske in tuje mladinske dramatike, ogledu vsaj ene gledališke predstave in dramatizaciji odlomkov dramskih besedil. Vadili bomo tudi sproščeno govorno nastopanje. Naša osrednja naloga pa bo uprizoritev vsaj ene šolske predstave. Šolski oder čaka nate.

GLASBENI PROJEKT

enoletni predmet 32 ur na leto Učenci pri predmetu glasbeni projekt sodelujejo pri pripravi kulturnih dogodkov na šoli, povežejo se tudi z likovno umetnostjo in pripravijo razstavo na določeno temo. Učenci izbirajo med: - režijo in izvedbo glasbenega muzikala, povezanega z različnimi zgodbami in glasbenimi zvrstmi, - samostojnim oblikovanjem glasbene oddaje, - pripravo različnih intervjujev za šolski radio, - izborom pesmi za šolsko evrovizijo, vodstvom in organizacijo le-te, -…

Učenci za delo ne potrebujejo učbenika. Delo je organizirano po skupinah, od katerih ima vsaka svojo nalogo glede na interes učencev.

6


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014 ANSAMBELSKA IGRA

enoletni predmet 32 ur na leto

Učenci doživeto igrajo na različna glasbila, ki jih poznajo ali jih igrajo v glasbeni šoli. Z učiteljico izberejo program modernih pesmi, ki si jih želijo igrati in peti, ter skupaj ustvarijo program dela za celo šolsko leto. Doživeto pojejo solo ali v večjih skupinah. Spremljajo se lahko tudi na različna tolkala, ki so predvsem ritmična, da skladbe bolj podoživeto izvajajo. Različne moderne pesmi, ki si jih izberejo, pojejo na matrice oz. glasbene podlage ob klavirski spremljavi učiteljice. Vključujejo se na vse šolske prireditve. Prevladujejo moderne pesmi, ki jih učiteljica priredi za lažje izvajanje. Ocenjevanje poteka skupinsko, ko se določeno skladba nauči. Vsi nastopi so ocenjeni enako kot nastopi za zbor in jazz petje.

7


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014

NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKI PREDMETI: LOGIKA

triletni predmet 32 ur na leto Predmet logika je trileten, vendar pa lahko učenec po enem letu učenja logike izstopi. Splošni cilji predmeta: • učenci razvijajo sposobnost logičnega mišljenja in natančnega izražanja, • usposabljajo se za vztrajno in urejeno delo, • uporabljajo logiko pri matematiki, učenju jezikov, naravoslovju ter vsakdanjem življenju in tehniki, • pridobivajo samozavest pri samostojnem odločanju in zagovarjanju svojih stališč, • razlikujejo argumentirano utemeljevanje od slabega pojasnjevanja, • razvijajo govor (retorika).

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

triletni predmet 32 ur na leto Pri odbojki bo poudarek na izpopolnjevanju osnovnih tehničnih in taktičnih elementov. Raven znanja na koncu naj bi bila uspešna uporaba osnovnih in zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov pri igri 6 : 6 na normalnem igrišču. Seznanili se bomo tudi s teoretičnimi vsebinami pravil igre in sodniškimi znaki.

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

triletni predmet 32 ur na leto

Učenci pridobijo znanja o internetu, varni rabi interneta, zlonamerni programski opremi, antivirusnih programih, zaščiti računalnika … Naučijo se osnov programskega jezika HTML. Izdelajo svojo spletno stran, sodelujejo pri urejanju in oblikovanju šolske spletne strani, šolskih spletnih učilnic.

8


IZBIRNI PREDMETI 2013/2014 RASTLINE IN ČLOVEK

enoletni predmet 32 ur na leto

Že od nekdaj so z nami. Ob rojstvu prejme mati šopek cvetja z lepimi željami, v zaljubljenosti skuša mladenič očarati svojo izvoljenko z dišečo vrtnico in s sladkimi besedami, v katerih jo primerja z najlepšimi cvetlicami sveta, da bi ji izkazal svoja goreča čustva. Koliko rojstnih dni, godov, porok in obletnic so že videle. Spremljajo nas vse do konca. Neme, tihe, včasih komaj opazne spremljevalke našega vsakdana. Jih želiš pobliže spoznati? Si se že kdaj vprašal, kateri so poklici, ki se ukvarjajo z rastlinami (cvetličar, vrtnar, kmetovalec, farmacevt, gozdar, kuhar, čebelar ...). Prav gotovo si velikokrat pil čaj pa bi mogoče rad pokukal v svet zdravilnih rastlin in se naučil pripraviti zdravilne napitke proti prehladu in drugim boleznim, dišeče kopeli in blažilne kreme. Kaj pa čudovite voščilnice in slike iz suhega cvetja – kako nastanejo? Pa čudovit svet barvnih skrivnosti, ki se skriva v rastlinah. Skušali bomo spoznati, zakaj je pomembno, da rastline poznamo in kako jih določimo, da znamo opazovati in skrbeti za rastlino, spremljati njihovo rast in razvoj ter spoznati šege in običaje povezane z rastlinami. Torej … vse to in še marsikaj več bomo skušali ugotoviti in spoznati, npr. kje vse se rastline še skrivajo, pa tega doslej nismo vedeli. Če imaš veliko raziskovalno žilico, pridi in poglej v raznoliki svet rastlin. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI

enoletni predmet 32 ur na leto

Svet zaznavamo prostorsko v treh dimenzijah, zato že v osnovni šoli učenci spoznavajo prostorske odnose in v sklopu več premetov izboljšujejo prostorsko inteligenco. Za razvito prostorsko inteligenco so najpomembnejše zmožnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, preoblikovanja prvin, ustvarjanja in preoblikovanja miselnih predstav, grafične predstavitve prostorskih podatkov idr. Namen predmeta je, da se učenci s pomočjo računalniškega programa SketchUp z odkrivanjem in razvijanjem lastnih sposobnosti, nagnjenj in interesov poklicno informirajo, osveščajo in usmerjajo v primerne poklice.

9


Izbirni predmeti v devetem razredu