Page 1

Physical education (การทำากิจกรรม โดยใช้ร่างกายเป็นสื่อ

สิท ธิพ งษ์ ชูน ราทิพ ย์)

รายวิชา แบดมินตัน Badminton _-ไม่มีความเป็นมาที่แน่ชัด แต่เล่นกันในยุโรป โดยเฉพาะอังกฤษ -

-

จอห์นลอเรน บอลด์วิน ผู้ที่เริ่มเล่นแบดมินตันครั้งแรก เข้ามาสู่ประเทศไทยในราวปี พ.ศ. 2456 (โดยพระยานิพทั ยกุลพงษ์)

BWF Badminton World Federation สหพันธ์แบดมินตันโลก

เกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน ) 50 คะแนน

การเข้าแถวสำารวจชื่อ บุคลิก การแต่งกาย

( หัก ครั้ง ละ 10 คะแนน เหยียบส้นรองเท้า เสื้อออกนอกกางเกง ทรง ผมแฟชั่นฯลฯ) 50 คะแนน

กิจกรรม + งานส่วนตัว


ห้องเรียน ออนไลน์ ขอเข้าร่วมกลุ่มที่ 2023 Physical education 56

Physical education56  

กฏของนักมายากล 4 ข้อ

Physical education56  

กฏของนักมายากล 4 ข้อ

Advertisement