__MAIN_TEXT__

Page 1

Rapport: Oslo arkitekturtriennale 2016


Innhold

Innledning

Side — 6

Program- og formidlingsresultat

Side — 20

Mer om programmet

Side — 40

Tall og fakta

Side — 70

Bildekreditering

Side — 98

Side — 3


Innledning


Executive Summary / Kort om triennalen

Side – 8

Forord

Side – 10

Oslos ordfører har ordet

Side – 12

Kulturdepartementet har ordet

Side – 14

Oslo arkitekturtriennale i 2016

Side – 16

Etter tilhørighet: Arkitektur i midlertidighetens tid

Side – 18


Innledning

Executive Summary

Oslo Architecture Triennale (OAT) is the Nordic region’s biggest architecture festival, and one of the world’s important arenas for dissemination and discussion of architectural and urban challenges. Through exhibitions, conferences, debates, competitions, publications and events, OAT seeks to challenge the field of architecture and engage its audiences in local, Nordic and international debate. OAT’s main target groups are professionals, business communities, decision makers and the public across borders, sectors and professions. Oslo Architecture Triennale 2016, After Belonging: In Residence, On Residence and the Ways We Stay in Transit took place between 8 September and 27 November. The Triennale was curated by the five members of the After Belonging Agency, Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis and Marina Otero Verzier. The Triennale presented a six-folded core programme consisting of two main exhibitions, an international conference, a publication, a public space art project and a one week long global student forum related to the topic of the triennale. Together with the extended programme, the triennale comprised a total of 150 events which took place in 41 venues all over Oslo, in addition to several sites around the world, mainly: Torshov (Oslo), Oslo Airport, Kirkenes (Arctic region), Tensta (Stockholm), Copenhagen, Prato, Risaralda, Dubai, New York and Lagos. In sum, 2016 has been another record-breaking year for OAT, not only when it comes to size and scale, but also in terms of outreach and public interest both in Norway and internationally.

Side — 8

Approximately 300 editorial articles were published on the Triennale. The digital reach in digital media is estimated to approximately 100 million globally. During both the development and dissemination phase of the Triennale, OAT has been able to envision and implement new formats, new ways of collaboration and communication. The organization continues to grow and its success in 2016 will be used to reach even further and create new important discussions towards the next Triennale in 2019. OAT was established in 2000, and is founded as a non-profit association constituted by six member organizations: The National Association of Norwegian Architects (NAL), The Oslo School of Architecture and Design (AHO), Design and Architecture Norway (DOGA), The Oslo Architects’ Association (OAF), The National Museum – Architecture and Oslo Business Region. Since 2015, the association has been extended to include eight associated members: the Agency for Planning and Building Services in Oslo, the Association of Consulting Architects in Norway, Bergen School of Architecture (BAS), FutureBuilt, the Norwegian Organization of Interior Architects and Furniture Designers (NIL), the Norwegian Association of Landscape Architects (NLA), the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and ROM for Art & Architecture. A more complete report in English is available on oslotriennale.no.

OAT — Rapport 2016


Innledning

Kort om Oslo arkitekturtriennale Oslo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige arenaer for formidling av og diskusjon om arkitektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling. OAT arrangeres hvert tredje år i Oslo. Den sjette utgaven av Oslo arkitekturtriennale fant sted fra 8. september til 27. november, 2016. OAT ble etablert av Norske arkitekters landsforbund i 2000. I 2009 ble triennalen videreutviklet til en ideell forening bestående av seks medlemsorganisasjoner: Arkitekturog designhøgskolen i Oslo (AHO), Design og arkitektur Norge (DOGA), Nasjonalmuseet – Arkitektur, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Oslo Arkitektforening (OAF) og Oslo Business Region. Disse organisasjonenes ledere utgjør triennalens styre. Siden 2015 er foreningen utvidet med åtte assosierte medlemsorganisasjoner: NTNU Fakultet for arkitektur og design, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, ROM for kunst og arkitektur, FutureBuilt, Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Arkitektbedriftene og Bergen arkitekthøgskole (BAS).

Oslo arkitekturtriennale 2016, Etter tilhørighet: Om å komme til – Om å komme fra Økt global sirkulasjon av mennesker, informasjon og varer har rokket ved vår forståelse av bosted og utfordret vår tilhørighet. Det har gitt større tilgang til nye varer og fjerne himmelstrøk, men har samtidig medført økte forskjeller, der store grupper mennesker er fanget i sårbare tilstander av midlertidighet og uforutsigbarhet. Etter tilhørighet så på hvordan arkitekturen påvirker og påvirkes av vår tilknytning til steder, ting og sosiale fellesskap. Kuratorteamet After Belonging Agency kuraterte et seksdelt hovedprogram bestående av to hovedutstillinger, en internasjonal konferanse, en publikasjon, et kunstprosjekt i det offentlige rom og et globalt studentforum knyttet til temaet. Medregnet triennalens utvidede program fant totalt 150 arrangementer sted på over 40 steder i Oslo og verden over. 61 programpartnere bidro til programinnhold. 2016 ble nok et rekordår for OAT, der interessen fra publikum og presse internasjonalt ble ytterligere befestet.

OAT finansieres gjennom medlemskontingent og tilskudd fra stat, kommune, offentlige og private fond og privat næringsliv.

OAT — Rapport 2016

Side — 9


Innledning

Forord

Med fjorårets utstillinger, konferanser og arrangementer markerte Oslo arkitekturtriennale 2016 seg i hovedstaden og satte byen på kartet internasjonalt. Sjelden har Oslo samlet så mange norske og internasjonale fagmiljøer i diskusjoner om arkitektur- og byplanfaglige spørsmål. Og sjelden har diskusjonene gått så høyt om tematikk og triennalens formater, både på de mange arenaene i Oslo under triennaleperioden, og i ulike forum verden over, før, under og etter.

økonomien sirkulerer globalt, forflytter både mennesker og gjenstander seg mer enn noensinne, og hele vår tilhørighet settes i spill.

Sjelden har diskusjonene gått så høyt om tematikk og triennalens formater, både på de mange arenaene i Oslo under triennaleperioden, men også i ulike forum verden over, både før, under og etter. Siden opprettelsen i 2000 har OAT utviklet seg til å bli en betydningsfull arkitekturfaglig institusjon i Norge. Med valgt tema for 2016 fikk denne triennalen spesielt stor oppmerksomhet. Byveksten i Oslo er i stor grad migrasjonsdrevet, og bringer med seg en rekke samfunnsmessige utfordringer som bør få konsekvenser for hvordan vi planlegger og bygger i fremtiden. Med Etter tilhørighet: Om å komme til – Om å komme fra pekte kuratorteamet After Belonging Agency på vår tids nye midlertidighet, et tema som skulle vise seg å bli mer aktuelt enn noensinne. Da juryen i 2014 gikk gjennom de 73 forslagene som kom inn fra hele verden, hadde den største migrasjonsbølgen i nyere tid bare såvidt begynt. Det var likevel viktig for kuratorene og styret i OAT å ikke ensidig fokusere på flyktningkrisen. I en tid hvor

OAT — Rapport 2016

Oslo arkitekturtriennale har fått status som en av verdens viktige arkitekturbegivenheter. Stadig flere støttespillere fra offentlig og privat sektor har bidratt til at OAT har vokst seg sterkere og større, med et sekretariat som sørger for profesjonalitet og kontinuitet. Styrets viktigste ambisjon fremover er å trekke lærdom fra 2016-triennalen, og å opprettholde og stadig videreutvikle den høye faglige standarden OAT representerer. Nina Berre Styreleder, Oslo arkitekturtriennale

Side — 10


Innledning

Oslos ordfører har ordet

Oslo er en by i stor vekst, og stadig flere mennesker velger seg vår by som sitt sted å bo, jobbe, studere og få venner, kjærester og leve sine liv. For at alle skal ha det bra i Oslo må vi bygge en by som alle kan trives i og føle seg hjemme i. Det handler om å utvikle gode boliger og boområder, ha nok plass til skikkelige lekeog tumleplasser for barn og unge, reise offentlige bygg og næringsbygg som vi kan samles rundt og være stolte av, ta vare på naturen i byen, og ikke minst – bli en klimaog miljøvennlig by for fremtiden.

Siden 2000 har Oslo arkitekturtriennale samlet våre aller fremste fagmiljøer her i Norge og i Norden. Den har tatt for seg de store globale spørsmålene, slik som migrasjon og miljø, og utforsket det konkret og lokalt her i Oslo. Triennalen har blitt en viktig møteplass, med både næringsliv, forskere, beslutningstakere, byplanleggere og innbyggere aktivt tilstede.

Med Oslo arkitekturtriennale har Oslo fått enda en sterk internasjonal merkevare som vil trekke mange besøkende også i årene fremover. En engasjert befolkning som bryr seg om sitt nærmiljø og sin by er den beste garantien for at byutvikling kan skje på innbyggernes og barnas premisser. Oslo arkitekturtriennale har skapt økt kunnskap og engasjement om viktige arkitektur- og byutviklingsspørsmål. Med Oslo arkitekturtriennale har Oslo fått enda en sterk internasjonal merkevare som vil trekke mange besøkende også i årene fremover. Vi gratulerer Oslo arkitekturtriennale med et svært vellykket arrangement i 2016. Vi gleder oss allerede til neste triennale i 2019! Marianne Borgen Ordfører

Side — 12

OAT — Rapport 2016


Innledning

Kulturdepartementet har ordet

Kjære leser, Årsrapporten for Oslo arkitekturtriennale 2016 markerer enda en vellykket mønstring av arkitektur og byutvikling i Oslo. Triennalen hadde et ambisiøst program med 150 ulike arrangementer. I tillegg hadde triennalen et veldig aktuelt tema – migrasjon og tilhørighet, noe som traff publikum og resulterte i bred medieomtale.

forslag til løsninger av konkrete utfordringer – som for eksempel integrering av flyktninger og migranter. Dette gjorde Oslo arkitekturtriennale 2016 til en veldig sammensatt mønstring. Det er ingen overdrivelse å si at Oslo arkitekturtriennale er den viktigste arkitekturmønstringen i Norden, og blant de fremste i Europa.

Arkitektur- og byutviklingsfagene bidrar til innovasjon og, brukt på en intelligent måte, kan de være gode redskap i et samfunn som er i endring. Arkitektur og byutvikling angår alle og vi forholder oss til våre bygde omgivelser i det daglige. Vi har alle sterke meninger om bygningene, det offentlige rom og de menneskeskapte landskap som omgir oss.

Oslo arkitekturtriennale våget i 2016 å bevege seg utenfor de tradisjonelle rammene av arkitektur- og byutviklingsfagene. Arkitektur og byutvikling ble satt i en kontekst og i sammenheng med samfunnsfag, filosofi, økologi, geografi, informasjonsteknologi, til og med religion. Denne tilnærmingen førte ikke utelukkende til positive oppslag i media, men jeg tror den bidro til en annerledes triennale som skapte diskusjon. Parallelt med dette hadde triennalen en rekke praktiske tilnærminger og

Side — 14

Arkitektur- og byutviklingsfagene bidrar til innovasjon og, brukt på en intelligent måte, kan de være gode redskap i et samfunn som er i endring. De kan bidra til det nødvendige skiftet vi må gjennom på veien inn i fremtiden. Da trenger vi internasjonale arenaer som Oslo arkitekturtriennale – som skaper debatt, stiller vanskelige spørsmål og bidrar til tverrfaglig utveksling av erfaringer og kunnskap. Dessuten tyder besøkstallene og medieoppslagene triennalen kan vise til på at det både er behov og interesse for arenaer som Oslo arkitekturtriennale. Jeg ser frem til de kommende utgavene! Bård Folke Fredriksen Statssekretær, Kulturdepartementet

OAT — Rapport 2016


Innledning

Oslo arkitekturtriennale i 2016

I en stadig mer omskiftelig verden med politisk usikkerhet og grenser som blir høyere og sterkere virker det uunngåelig å stille spørsmål ved hvordan vi forholder oss til hverandre og våre omgivelser. Valget av After Belonging Agencys Etter Tilhørighet som tittel og tema for OAT 2016 var fremoverlent, men ingen kunne forutse hvor relevant temaet skulle komme til å bli. I løpet av høsten 2016 var det mulig å delta på 150 triennalearrangementer på over 40 steder både i Oslo og resten av verden. Alle bidro til å diskutere, problematisere og utforske hvilken rolle arkitektur kan og bør ha i den komplekse prosessen med å forme våre samfunn. Alle var knyttet til triennalens tema – migrasjon og tilhørighet. Gjennom å se på verden med arkitektur som utgangspunkt undersøkte Etter tilhørighet hvordan arkitekter og byplanleggere kan ta del i og faktisk påvirke samfunnsutviklingen. Hva er en arkitekt i dag og på hvilken måte bruker vi vår kompetanse? For å møte en verden i stadig endring, som blir mer og mer kompleks, må vi utfordre faget og måten vi jobber på. Vi kan ikke jobbe i én retning, på én måte eller mot én fremtid. Tverrfaglighet og samarbeid bør settes i forsetet.

Med den sjette utgaven av triennalen har OAT befestet sin posisjon som en av verdens viktigste arkitekturfaglige arenaer.

Side — 16

Med den sjette utgaven av triennalen har OAT befestet sin posisjon som en av verdens viktigste arkitekturfaglige arenaer. Samtidig fortsetter triennalens rolle for Oslo også å utvikle seg. Vi gleder oss derfor over at stadig flere av aktørene som bidrar til byens utvikling nå samarbeider med oss direkte. Vi ser frem til å bygge disse samarbeidene videre og fortsetter å ha høye ambisjoner for både OAT og Oslo i fremtiden. Til slutt vil jeg takke våre kuratorer og styret i OAT, som turte å sette et viktig og uutforsket tema på den arkitekturfaglige agendaen. Jeg vil også takke alle våre deltakere, samarbeidspartnere og støttespillere innenfor og på tvers av faget, i offentlig og privat sektor, i inn- og utland. Uten dere hadde det ikke blitt noen triennale. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Hanna Dencik Petersson Direktør, Oslo arkitekturtriennale

OAT — Rapport 2016


Innledning

Etter tilhørighet: Arkitektur i midlertidighetens tid

Kuratorkollektivet After Belonging Agency ble høsten 2014 plukket ut til å kuratere den sjette utgaven av Oslo arkitekturtriennale. Med utgangspunkt i en felles interesse for hvordan arkitekturen påvirkes av måten vi lever på, utviklet de konseptet Etter tilhørighet. Her forteller de om bakgrunnen for sitt valg av tema, og hva de tenker om triennalens betydning for faget i fremtiden. Hvorfor ‘tilhørighet’ som tema for en arkitekturtriennale? Vi mener arkitektur spiller en rolle i de fleste av dagens store samfunnsutfordringer, men ville undersøke fagets forhold til temaer som migrasjon, turisme, menneskelige relasjoner, identitet og ny teknologi – det vil si arkitekturens forhold til tilhørighet. Hva er arkitektenes mulige bidrag i denne typen spørsmål? Hva har dere funnet ut? Etter tilhørighet så på arkitektur som bygget form, men også arkitekturen bakenfor fysiske konstruksjoner. Med arkitektur som lupe har vi for eksempel sett på sosiale bånd mellom mennesker i transittmottak, hvordan dialog på tvers av landegrenser kan designes og hvordan moderne teknologi og delingsøkonomi påvirker måten vi bor på. Sammen med fagfolk på tvers av disipliner og landegrenser har vi vist frem tendenser, strømninger og situasjoner i samfunnet som ofte blir ignorert eller overforenklet innenfor faget.

Side — 18

Hvordan kan arkitekturen bidra til å løse de store samfunnsutfordringene? Selv om arkitektur sjelden er løsningen alene, så mener vi fagkunnskapen er viktig i alle lag og deler av samfunnet. For at arkitekter skal gis mandat i prosesser der løsninger formes og skapes, må vi fortsette å utforske og vise frem fagets funksjon og potensial. Vi tror det vil komme samfunnet til gode om vi lykkes, men dette er profesjonens eget ansvar. Hvordan fungerte triennalen som plattform for dette arbeidet? Vi ser på triennalen som et langsiktig, kollektivt forskningsprosjekt som har gitt tid og rom for nye tanker og måter å jobbe på. Vi har testet forskningsstrategier og arbeidsmetoder som kan gi arkitekter nytt handlingsrom i en skiftende virkelighet. Sammen med triennalens medlemmer, programpartnere og deltakere fikk vi utvikle et program som vi håper vil leve inn i fremtiden, både som fag, offentlig diskurs og politikk. Hva blir arven etter Etter tilhørighet? Tilhørighet brukes over hele det politiske spekteret; ikke alltid som en håpefull og positiv forestilling, men også knyttet til populisme og nasjonalisme på sitt verste. Med Etter tilhørighet har vi tatt diskusjonen om tilhørighet inn i arkitektur- og designfagfeltet, hvor temaet nå blir omtalt, diskutert, kuratert og undervist verden over. Vi håper å ha bidratt til å skape ny forståelse av arkitekturens rolle i samfunnet – om hvordan den kan hjelpe oss å finne nye måter å være sammen på.

OAT — Rapport 2016


Innledning

After Belonging Agency består av Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis og Marina Otero Verzier.

OAT — Rapport 2016

Side — 19


Program- og formidlingsresultat


2.1 OAT i tall og på kartet

Side – 22

2.2 Beretning: Hovedprogram

Side – 26

2.3 Beretning: Utvidet program

Side – 29

2.5 Nettverk

Side – 30

2.7 Beretning: Kommunikasjon

Side – 33

2.8 Publikasjoner og trykksaker

Side – 34

2.9 Forbedringspotensial

Side – 37


OAT i tall 81

61

dager med program

150

arrangementer hvorav

90 558

besøkende hvorav på Oslo lufthavn

samarbeidspartnere

58 i åpningshelgen

45 500 ved installasjoner

251

deltakere i hovedprogram fra

44

arrangementssteder

12

arrangementer utenfor Oslo

13 462 30 forskjellige land

besøkende i åpningshelgen

369

presseoppslag

10 workshops

17 utstillinger

15 debatter og samtaler

5 forestillinger

8 pressearrangementer

2 konferanser

20 seminarer

8 lanseringer

7 sosiale arrangementer

32 omvisninger

24 forelesninger

2 podkaster

Side — 22

OAT — Rapport 2016


OAT på kartet Oslo arkitekturtriennale 2016 fant sted på følgende steder utenfor Oslo

Kirkenes, NO

Trondheim, NO Bergen, NO

Oslo lufthavn, NO Tensta, SE

København, DK London, UK

New York, US

Prato, IT

Venezia, IT

Madrid, ES

Dubai, AE

Lagos, NG Risaralda, CO


Frognerseteren Holmenkollen Park Hotel

Kommunikasjon i tall 7 100

Følgere Facebook

2 008

Følgere Instagram

265 000

Visninger av film på Facebook

835

Institut Français Arkitektenes hus

Følgere Twitter

142

Presseoppslag Norge

227

Presseoppslag internasjonalt

125

Stenersenmuseet Rådhusplassen Oslo Rådhus

Journalister i Oslo i åpningshelgen

98 200 000 global digital rekkevidde

Nasjonalmuseet – Arkitektur Gamle Museet

Vippa


Sagene Samfunnshus

OAT på kartet

Mulighetenes hus Stovner

Oslo arkitekturtriennale fant sted på følgende steder i Oslo: Furuset

Lindeberglokalet

Torshov transittmottak

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

OCA

Baptistkirken DOGA Munchmuseet Kulturhuset

Deichmanske bibliotek, Tøyen

Eldorado bokhandel

Interkulturelt museum Barcode antipodes café Operaen

Losæter


Program- og formidlingsresultat

Beretning: Hovedprogram

I 2016 hadde OAT et seksdelt hovedprogram. Alle delene ble utviklet av kuratorene i After Belonging Agency og gjennomført i samarbeid med triennalens medlemmer og sekretariat. Bruken av seks ulike plattformer og formater gjorde det mulig å formidle og diskutere temaets mange ulike lag og dimensjoner. For første gang hadde triennalen to hovedutstillinger, og OAT stod selv for første gang for gjennomføringen av en stor internasjonal konferanse. For første gang inkluderte programmet et internasjonalt akademisk forum som brakte studenter fra hele verden til Oslo i åpningsuken, og for første gang lanserte triennalen sin offisielle publikasjon samtidig som triennalen åpnet. Ambisjonene var høye, og i ettertid kan vi konstatere at flere grenser ble sprengt, både med tanke på programmets omfang og rekkevidde.

Hovedprogrammet bestod av: To ulike, men komplementære hovedutstillinger, Om å komme fra på DOGA og Om å komme til på Nasjonalmuseet – Arkitektur (les mer på side 50). En internasjonal konferanse hvor foredragsholdere fra hele verden gjorde dypdykk i triennalens tema fra fagfelt innenfor og utenfor arkitektur (les mer på side 46). Et internasjonalt akademi som samlet studenter og professorer fra hele verden i Oslo for å diskutere hvordan arkitektur forholder seg til migrasjon og tilhørighet (les mer på side 56). Ambassaden – New World Embassy: Rojava. En midlertidig kunstinstallasjon inne i Oslo rådhus ble bygget som en ti meter høy dom og huset to dager med diskusjoner om demokrati, diplomati og solidaritet (les mer på side 66). Triennalepublikasjonen After Belonging: The Objects, Spaces and Territories of the Ways We Stay in Transit, en samling essays og artikler redigert av After Belonging Agency og publisert av OAT og Lars Müller Publishers (les mer på side 34).

Side — 26

OAT — Rapport 2016


Program- og formidlingsresultat

Beretning: Utvidet program

61 institusjoner og bidragsytere bidro til triennalens utvidede program, bestående av 141 arrangementer som løp parallelt med hovedprogrammet. Det utvidede programmet ble utviklet ved å invitere norske og internasjonale aktører, både i og utenfor triennalens egen organisasjon, til å bidra med innhold. Det vil si dele kunnskap, initiere diskusjoner og utveksle erfaringer på tvers av fagfelt, sektorer og landegrenser. Ved å inkludere institusjoner fra ulike fagfelt – arkitektur, kunst, humaniora, juss, m.fl – ble triennalens relevans styrket og rekkevidden utvidet. Arrangører av utvidet program kan deles inn i fire kategorier: Medlemsorganisasjonene jobbet tett med OATs sekretariat og kuratorer for å produsere hovedprogram. I tillegg sørget de for å løfte og belyse de respektive hovedprogrammene fra ulike innfallsvinkler, gjennom å produsere innhold til det utvidede programmet bestående av omvisninger, seminarer og workshops.

OAT — Rapport 2016

De assosierte medlemmene bidro med prosjekter og arrangementer med utgangspunkt i de ulike virksomhetenes egne mål, målgrupper, nettverk og ekspertise. De assosierte medlemmene er viktige representanter for det norske arkitekturog byutviklingsfagfeltet. De bidrar med faglig kompetanse inn i triennalens utvidede program, og tilfører relevans og bredde. Gjennom en internasjonal utlysning i 2015 søkte OAT etter relevante, nye og eksisterende prosjekter for å supplere triennalens utvidede program. Tolv prosjekter i ulike formater ble plukket ut. Av disse ble seks gjennomført i Oslo, mens to fant sted andre deler av verden (les mer på side 60). Gjennom hele 2015 og 2016 jobbet OAT med å knytte til seg andre programpartnere som var særskilt relevante for 2016-triennalens tema. I tillegg bistod OAT sine økonomiske samarbeidspartnere i å arrangere program som ga samarbeidet en faglig karakter og bidro til å belyse triennalens tema på en måte som var relevant for støttespillernes egne målgrupper og mål.

Side — 29


Program- og formidlingsresultat

Nettverk Foreningens medlemmer og assosierte medlemmer utgjør grunnstammen i OATs faglige nettverk i Norge. Utover dette jobber triennalen fortløpende med å utvide nettverket i Norden og internasjonalt. Hensikten er å skape verdi i form av deling og styrking av kompetanse på tvers av fag, sektorer og landegrenser. I 2016 jobbet OAT på følgende måter for å stryke triennalens nettverk: Nasjonalt For å fortløpende forankre triennalens arbeid har OAT gjennom 2016 deltatt og invitert til regelmessige møter med politikere og byråkrater fra både stat og kommune, og samarbeidet tett med flere arkitektkontorer og eiendomsutviklere i Oslo. I tillegg ble flere viktige norske kulturinstitusjoner invitert inn for å bidra til triennalens program – store nasjonale aktører som Munchmuseet og Operaen på den ene siden og små lokalt drevne organisasjoner som Barnekunstmuseet, Byverkstedet og Transit Radio på den andre.

OAT samarbeidet også med kuratorene for den nordiske paviljongen på Biennale di Venezia, denne gangen under vertskap av Arkitekturoch Designcentrum i Stockholm, om et faglig arrangement og en presentasjon av Etter tilhørighet ved åpningen av paviljongen. Internasjonalt OAT har i 2016 styrket sitt internasjonale nettverk betydelig. Aldri før har så mange internasjonale deltakere bidratt til hovedprogrammet, og aldri før har så mange internasjonale tilskuddsgivere støttet triennalen. For å promotere triennalen i forkant av åpningen arrangerte OAT fire programlanseringer i Norge, USA, England og Italia (les mer på side 42). OATs samarbeid med de norske utenriksstasjonene er en viktig del av triennalens internasjonale arbeid. Med støtte fra en rekke norske ambassader og konsulater har budskapet om triennalen nådd langt. Flere av utestasjonene bidro også til å støtte pressereiser for journalister som kom til Oslo for å besøke og rapportere fra OAT 2016.

Program og tema for OAT 2016 ble også presentert ved ulike eksterne tilstelninger: Pecha Kucha Night Oslo, Utenriksdepartementets kulturutsendingsmøte; Fagforum ved Høgskolen i Oslo og Akershus, m.fl. Nordisk OAT har siden 2012 bygget opp et Nordisk nettverk bestående av flere viktige arkitekturinstitusjoner. For første gang bidro flere av disse med konkrete prosjekter (intervensjonsstrategier) inn i triennalens hovedprogram. Også finansieringen av disse prosjektene var i stor grad nordisk, med viktig støtte fra Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt (les mer om intervensjonsstrategiene på side 52).

Side — 30

OAT — Rapport 2016


Program- og formidlingsresultat

Beretning: Kommunikasjon

Triennalens kommunikasjonsarbeid har i 2016 fokusert på økt synlighet i Oslos byrom og bruk av digitale og sosiale medier for å nå ut til et enda større publikum ute og hjemme. Digital kommunikasjon Nettsiden og webkalenderen er triennalens viktigste informasjonsplattform og kjernen i all kommunikasjon under triennaleperioden. Via Instagram og Twitter ble bilder og ytringer fra triennalens arrangementer formidlet. Facebook ble i hovedsak brukt til å spre relevant informasjon om triennalen og dens partnere, samt dele forhåndsinformasjon om program og arrangementer. Formidling av informasjon om triennalen fra medlemsorganisasjoner, samarbeidspartnere og publikum ble koordinert gjennom emneknaggene #oslotriennale og #afterbelonging. #oslotriennale var den mest brukte emneknaggen på Twitter i Norge under åpningshelgen. Triennalens digitale rekkevidde ble beregnet til ca. 100 millioner globalt for hele 2016. Byrom Triennalen var godt synlig i byrommet ved at en rekke spørsmål knyttet til triennalens tema ble malt på byens fortau i forkant av åpningen – et samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune. Synligheten ble ytterligere styrket ved hjelp av bannere på Oslo kommunes flaggstenger på

OAT — Rapport 2016

Karl Johan under åpningshelgen. Spørsmålene og informasjon om triennalen ble videre støttet av en boostet kampanje i sosiale medier som baserte seg på korte videoer om tilhørighet. Triennalens filmer på Facebook ble til sammen sett av 265 000 og bidro til å øke antallet følgere fra 4 000 til 7 000. Presse Triennalen registrerte besøk av 125 internasjonale journalister under åpningshelgen. Gjennom et samarbeid mellom Utenriksdepartementet, Oslo Business Region, Visit Oslo og OAT fikk 40 arkitekturjournalister og seks reiselivsskribenter fra hele verden reise og opphold dekket. Resten kom for egen regning. Et presseprogram bestående av pressekonferanse, forhåndsvisninger, guidede turer til ulike Oslo-baserte byutviklingsprosjekter og en speeddate med 18 norske arkitektkontorer ga materiale til ca. 370 registrerte artikler i norsk og internasjonal presse i løpet av 2016. I forkant av triennalen inngikk OAT mediepartnerskap med de internasjonale arkitekturnettstedene ArchDaily og Architect's Newspaper. Avtalene innebar blant annet eksklusiv fortrinnsrett til å publisere nyheter om triennalen internasjonalt, med full ivaretakelse av medienes uavhengighet.

Side — 33


Program- og formidlingsresultat

Publikasjoner og trykksaker

Triennalens offisielle publikasjon Triennalepublikasjonen oppsummerer arbeidet som er gjort og er en viktig del av å sikre at diskusjoner og kunnskap om triennalens tema blir tilgjengelig for ettertiden. Boken, som ble lansert på triennalens åpningsdag, 8. september, er en samling essays og artikler redigert av After Belonging Agency og publisert av OAT og Lars Müller Publishers. Boken inneholder bidrag fra medvirkende i triennalens hovedprogram samt essays fra: Arjun Appadurai, Cristina López Uribe, Deane Simpson, Didier Fassin, Felicity D. Scott, Hu Fang, Ijlal Muzaffar, Iver Neumann, James D. Graham, Jeffrey Schnapp, Jesse LeCavalier, John Harwood, Keller Easterling, Louise Amoore, Lorenzo Pezzani+Charles Heller, Mabel Wilson, Merve Bedir, Michel Feher, Pamela Karimi, Thomas Hylland Eriksen, Thomas Keenan, Troy Conrad Therrien. Tittel: After Belonging: The Objects, Spaces and Territories of the Ways We Stay in Transit Språk: Engelsk ISBN nr: 9783037785201 Antall sider: 400 Utsalgspris: NOK 379 Andre trykksaker:

og ulike grafiske uttrykk på den andre. Det overordnede programmet – hovedprogram og utvidet program – ble distribuert som bilag i Arkitektnytt nr. 8 og ellers ved samtlige triennalearrangementer og utstillinger. Totalt ble 23 000 plakater trykket opp og distribuert. New Worlds KORO/URO, som finansierte New World Embassy: Rojava i Oslo rådhus, produserte en katalog over arbeidet med prosjektet, som oppsummert ved kunstneren Jonas Staal og det demokratiske selvstyret i Rojava. Boken ble delt ut inne i Ambassaden, sammen med trykket informasjon fra OAT. After Belonging handlenett Det ble trykket opp 1500 handlenett som ble delt ut til samtlige av triennalens deltakere, presse, konferansepublikum og ellers solgt i butikkene ved DOGA og Nasjonalmuseet – Arkitektur. Bannere på Karl Johan Gjennom åpningshelgen fikk OAT disponere Oslo kommunes paradeflaggstenger langs Karl Johan til å henge opp bannere med triennalens tittel og utstillingssteder. Trykking av bannerne ble sponset av triennalens generalsamarbeidspartner, Barcode.

Trykket programinformasjon Detaljer om triennalens program ble samlet, trykket og distribuert i en serie med seks sammenleggbare A2-plakater. Hver plakat hadde informasjon på én side

Det ble også trykket opp diverse annet markedsmateriell, blant annet plakater og flyere til programlansering.

Side — 34

OAT — Rapport 2016


Program- og formidlingsresultat

Forbedringspotensial

I utviklingen, planleggingen og gjennomføringen av OAT 2016 har organisasjonen testet og utforsket triennaleformatet. Inn i neste treårssyklus tar vi med oss nye erfaringer og ny kunnskap. Med evalueringen, gjort i samarbeid med medlemsorganisasjoner, støttespillere, samarbeidspartnere og programpartnere, legges grunnlaget for å utvikle en enda bedre triennale i fremtiden. For å sikre triennalens fortsatte betydning, skal det særlig jobbes med å tilrettelegge program og formidling på en måte som når enda bedre ut til målgruppene, med særlig fokus på byens befolkning. Hovedprogrammet til triennalen var mangfoldig og bredt, men innholdet var til tider for komplisert. Akademisk språk skapte avstand og opplevdes av mange som ekskluderende. I fremtiden bør formidlingshensyn komme enda tidligere inn i utviklingsprosessen, og bli en mer integrert del av programmet. Programmets store omfang skapte også utfordringer for tydelig formidling, og kan med fordel spisses og reduseres. OAT vil jobbe videre med dette, blant annet ved å utvikle tydeligere og mer målgrupperettede lag i programmet.

OAT — Rapport 2016

Tilbakemedlinger fra programpartnere viser at de ønsker å bli involvert tidligere i programutviklingen. Dette kan gi rom og tid for enda bedre kobling mot triennalens tema og tettere oppfølging og støtte i gjennomføringsfasen. I tillegg oppfordres OAT til å styrke sin posisjon som nettverksarena ved å skape flere møteplasser for de ulike aktørene i nettverket. Prosjektet med intervensjonsstrategier var tidsmessig og økonomisk svært ressurskrevende. Potensialet var stort, men ble ikke uttømt. Konseptet er interessant å videreføre, men må utvikles og knyttes enda tettere til de lokale situasjonene de er en del av. I tillegg må det sikres nok ressurser til fortløpende formidling av prosjektene. Hovedkonferansen i Operaen under åpningshelgen var et høydepunkt i triennalen, men var ressursmessig utfordrende å gjennomføre. Samarbeid med andre aktører og lignende konferanser bør derfor vurderes. OAT har i de siste årene vært i stor vekst og utvikling. Vi vil fortsette å eksperimentere og teste grenser for hva Oslos arkitekturtriennale skal være både for faget og for byen.

Side — 37


Tall og fakta

Side — 38

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 39


Mer om programmet


Programlanseringen

Side – 42

Åpningshelgen

Side – 44

Hovedutstillingene

Side – 50

Intervensjonsstrategiene

Side – 52

Undervisning og forskning

Side – 56

Utlysning etter assosierte prosjekter

Side – 60

Osloregionen i fokus

Side – 62

Hele byens triennale

Side – 66

Samarbeid med privat næringsliv

Side – 68


Program- og formidlingsresultat

Programlanseringen Triennalens program ble lansert i mai/juni, i en serie av fire arrangementer i Oslo, Venezia, London og New York. Den offisielle programlanseringen fant sted på DOGA 26. mai. Her la kuratorene frem triennalens hovedprogram og presenterte navnene på rundt 250 deltakere som var invitert fra over 30 land til å bidra med prosjekter og innspill. OAT presenterte også Etter tilhørighet ved åpningen av arkitekturbiennalen i Venezia – en faglig diskusjon i samarbeid med kuratorene for den nordiske paviljongen In Therapy. Senere også på London Festival of Architecture i et fagseminar ved Londons Architecture Association og, til sist, i New York på et nettverksmøte i regi av det norske konsulatet der. Møtet ble åpnet av statssekretær Tone Skogen i Utenriksdepartementet.

Side — 42

Programlanseringen ble støtte av en kommunikasjonskampanje som resulterte i en rekke artikler i tidsskrifter og nettmagasiner verden over, herunder en oppføring på The Guardians What not to miss-liste over høstens kulturbegivenheter i Europa. Forventningene til lanseringen av triennaleprogrammet var store, både i norske fagmiljøer og internasjonalt. Foruten temaets betimelighet og relevans, bidro flere faktorer til interessen. Det store antallet bidragsytere i triennalens hovedprogram, to internasjonale utlysninger etter prosjekter i tillegg til forventningene skapt gjennom forprogram, nettverksarbeid og ikke minst forrige utgave av OAT i 2013, kan nevnes som noen.

OAT — Rapport 2016


Program- og formidlingsresultat

Oslo Rundt 180 gjester møtte på DOGA for å høre After Belonging Agency presentere triennalens program – resultatet av to års arbeid med konseptutvikling og research. Hovedprogrammet i seks deler ble presentert og det var anledning til å stille kritiske spørsmål – noe flere tilhørere benyttet seg av. Programlanseringen var også en anledning for triennalens nettverk til å møtes i en uformell setting.

London Festival of Architecture Programpresentasjonen i London var en del av det utvidede programmet til London Festival of Architecture (LFA). De rundt 100 fremmøtte ble med på et dypdykk i en av intervensjonsstrategiene, Nature, Labour, Land. Medvirkende var Nabil Ahmed og Dámaso Randulfe, Lindsay Bremner, Katya Larina og John Palmesino. Arrangementet ble fremhevet som et høydepunkt i LFAs utvidede program, og ble også strømmet på OAT og Architectural Associations hjemmesider.

Arkitekturbiennalen i Venezia Etter tilhørighet og nordisk tilhørighet var tema for dette arrangementet, som var et samarbeid mellom kuratorene for Oslo arkitekturtriennale 2016 og kuratorene for den nordiske paviljongen In Therapy, David Basulto og James TaylorFoster. Medvirkende var i tillegg Anne Holtrop og Shumi Bose. Arrangementet fant sted under åpningshelgen til Venezia-biennalen for arkitektur, som regnes som verdens viktigste arkitekturfaglige møteplass.

OAT — Rapport 2016

Side — 43


Mer om programmet

Åpningshelgen – verden kom til Oslo For første gang inviterte OAT til åpningshelg der publikum i løpet av fire innholdsrike dager kunne utforske triennalens konsept i full bredde og dybde. Til sammen rundt 40 arrangementer – åpninger, omvisninger, samtaler, utstillinger, konferanser, mottakelser og fester – bød på ulike innfallsvinkler til temaet. Totalt hadde arrangementene i åpningshelgen ca. 13 500 besøkende på 18 forskjellige arenaer. Kjernen i åpningshelgen var hovedprogrammet. Utstillingene åpnet, publikasjonen ble lansert, hovedkonferansen ble gjennomført i Operaen, det internasjonale studentforumet Akademiet gikk av stabelen og kunstprosjektet Ambassaden, som fant sted i avslutningshelgen, ble introdusert.

Side — 44

I tillegg startet avviklingen av triennalens utvidede program, som var produsert i samarbeid med en lang rekke relevante programpartnere i inn- og utland. Åpningshelgen ble triennalens viktigste arena for kobling mellom norske og internasjonale institusjoner og fagpersoner i triennalens nettverk. 2016-triennalen satte rekord i antall personer som bidro til å produsere innhold til programmet. Gjennom en lang rekke arrangementer skreddersydd til formålet, kunne bidragsyterne dele erfaringer, konklusjoner og tanker med publikum. Nye relasjoner ble skapt og diskusjoner startet på tvers av institusjoner, fagfelt og landegrenser.

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Velkomstarrangementer for inviterte gjester Oslos ordfører Marianne Borgen håndhilste på 350 spesielt inviterte gjester da hun åpnet dørene til festsalen i Oslo rådhus for å ønske velkommen til Oslo og Oslo arkitekturtriennale. I tillegg holdt OAT en velkomstmiddag for 150 av triennalens sentrale samarbeidspartnere og deltakere på restaurant Våghals i Barcode. Dette var de eneste av triennalens arrangementer som kun var for spesielt inviterte gjester.

Åpninger Den første helgen var tid for flere åpninger. Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdepartementet, åpnet selve triennale på DOGA, HKH Kronprins Haakon åpnet triennalekonferansen After Belonging i Operaen, Akademiet åpnet på AHO, triennalepublikasjonen ble lansert og en rekke utstillinger i triennalens utvidede program ble åpnet.

Hovedkonferansen Triennalens hovedkonferanse gikk av stabelen i Operaen 9. september med 700 deltakere tilstede. På scenen stod arkitekter, tenkere og eksperter fra ulike verdenshjørner, for å utdype triennalens tema og drøfte hvordan vår tilhørighet avhenger og påvirkes av arkitekturen som former samfunnene våre.

Konferansedeltakere: Amale Andraos (Columbia GSAPP), Yoshiharu Tsukamoto og Momoyo Kaijim (Atelier Bow-Wow), Negar Azimi (Bidoun), Simen Svale Skogsrud og Even Westvang (Bengler), Gro Bonesmo (Spacegroup/ AHO), Grete Brochmann (UiO), Thomas Hylland Eriksen (UiO), Michel Feher, Per Heggenes (IKEA Foundation), Juan Herreros (Estudio Herreros), Yasmeen Lari (Heritage Foundation of Pakistan), Reinhold Martin (Columbia GSAPP), Ippoliti Pestellini Laparelli (OMA), Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta), Andreas Gjertsen (TYIN Tegnestue Architects) og Ann-Sofi Rönnskog og John Palmesino (Territorial Agency). Konferansier: Hege Maria Eriksson

OAT — Rapport 2016

Side — 45


Mer om programmet

Triennalefestene – de viktige uformelle møteplassene Hver kveld i løpet av åpningshelgen ble det arrangert fest – populære og uformelle møteplasser for norske og internasjonale gjester. Torsdag, åpningsfest og offisiell triennaleåpning på DOGA; fredag, åpningsfest i regi av Nasjonalmuseet – Arkitektur på Gamle Museet og lørdag, Akademiet-fest på AHO.

Skreddersydd program for internasjonale journalister Rundt 125 journalister fra hele verden deltok i åpningshelgens presseprogram. Programmet bestod av en pressekonferanse med forhånds(om) visninger i triennalens to hovedutstillinger, deltakelse på triennalens hovedkonferanse, guidede Oslo-turer i regi av FutureBuilt og Plan- og bygningsetaten og en speed-date med 18 norske arkitektkontorer i regi av Arkitektbedriftene. Journalistene hadde under åpningshelgen også tilgang til et eget pressesenter i Barcode.

Spesialomvisninger En rekke spesialomvisninger i åpningshelgen ga anledning til å se hovedutstillingene gjennom øynene til internasjonale profiler, blant andre Sean Anderson fra MoMA, Mariana Pestana fra V&A Museum i London, ArchDaily-redaktør James Taylor-Foster og Guillermo og Maria López fra MAIO Architects. I tillegg holdt triennalens kuratorer flere omvisninger og det ble arrangert seminarer og en speed-date med deltakerne i utstillingen ved Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Side — 46

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Office of Contemporary Art (OCA) Med utgangspunkt i en av triennalens intervensjonsstrategier inviterte OCA til en samtale mellom triennaledeltager og OCA ISPkunstner James Bridle og forfatter og professor Thomas Keenan. Temaet var kunsten potensial i dagens politiske virkelighet, med spesielt fokus på rollen kunst kan spille i moderne humanitære kriser.

Workshops Åpningshelgens program bød på ulike praktiske innfallsvinkler for å utforske tilhørighet, for eksempel bakeverksted med lokale urter, urkorn og gamle oppskrifter på Losæter, kunstworkshop i Barcode med Barnekunstmuseet og åpen reparasjonsworkshop med Byverkstedet på Tøyen. I tillegg ble det gjennom triennalen arrangert flere faglige workshops knyttet til temaet.

Utstillingsåpning: Little Norway Utstillingen Little Norway ved galleri ROM viste frem arkitekturen som midtpunkt i en historie om migrasjon og identitetsbygging. Deler av Norges paviljong fra verdensutstillingen i Chicago i 1963, en gammel stavkirkepasjtisj ble vist frem, pusset på, og bygget sammen. Reparasjonsdugnad, filmvisninger og samtaler var en del av programmet som løp fra 8. september til 16. oktober.

OAT — Rapport 2016

Side — 47


Mer om programmet

Hovedutstillingene Hovedutstillingene er kjernen i Oslo arkitekturtriennales program. Her skal temaet utfolde seg og skape en plattform som resten av triennalen, med alle sine ulike diskusjoner og formater, kan springe ut fra. For første gang ble det produsert to hovedutstillinger; Om å komme fra (DOGA) og Om å komme til (Nasjonalmuseet – Arkitektur). Begge utstillingene var kuratert av After Belonging Agency. Hver utstilling hadde sitt eget sideprogram med omvisninger, seminarer og samtaler som introduserte ulike utstillere og hadde til hensikt å skape refleksjon og diskusjon rundt temaene og prosjektene i utstillingene. Se side 86 for fullstendig programoversikt.

Om å komme fra ved DOGA viste hvordan forskjellige former og ulike skalaer av migrasjon virker inn i prosessene som former dagens samfunn og utfordrer vår tilhørighet. Utstillingen stilte spørsmål ved hva som kan og bør være arkitektens rolle i disse prosessene. Utstillingen besto av 33 installasjoner – eksisterende prosjekter og bestillingsverk – fra kunstnere, arkitekter, interaksjonsdesignere, forskere og fagpersoner i ulike disipliner fra 23 land. Utstillingen svevde fra taket i den store hallen på DOGA og var fokusert rundt fem ulike temaer: Innredning Etter tilhørighet, Midlertidighetens husrom, Teknologi for et liv i transitt, Andre grenser og Det globale hjemmets markeder og territorier.

Deltakere, Om å komme fra: Adrian Lahoud; Andrés Jaque/Office for Political Innovation; Bouchra Khalili; Center for Political Beauty; Cooking Sections (Daniel Fernández Pascual & Alon Schwabe); Coralie Gourguechon; Design Earth; Einar Sneve Martinussen & Jørn Knutsen; Enorme Studio; Femke Herregraven; FFB; Folder; Frida Escobedo & Guillermo Ruiz de Teresa; Jill Magid; Kadambari Baxi, Janette Kim, Meg McLagan, David Schiminovich & Mark Wasiuta; Kër Thiossane med Amadou Kane Sy; Sigil (Khaled Malas, Salim al-Kadi, Alfred Tarazi, og Jana Traboulsi); Laura Kurgan, Juan Saldarriaga & Angelika Rettberg; L.E.FT & Lawrence Abu Hamdan; Luis Callejas & Charlotte Hansson; Martha Rosler & Pelin Tan; Martti Kalliala; Nora Akawi, Nina V. Kolowratnik, Johannes Pointl & Eduardo Rega; OMA & Bengler; Pa.LaC.E; Paulo Tavares; Paulo Moreira, Ana Naomi de Sousa & Pétur Waldorff; ROTOR; estudio SIC | VIC; Sputniko!; Supersudaca; Superunion Architects; Unfold

Side — 50

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Deltakere, Om å komme til: James Bridle; Matilde Cassani; Eriksen Skajaa Arkitekter; First Office; Husos; Living Architectures; Emeka Ogboh; Ahmet Ögüt+Emily Fahlén; The State (Rahel Aima, Ahmad Makia, Deepak Unnikrishnan, Eugenio Fernández); Transborder Studio, Nabil Ahmed+Dámaso Randulfe; Caitlin Blanchfield+ Glen Cummings+Jaffer Kolb+Farzin Lotfi-Jam+Leah Meisterlin; Bollería Industrial (Paula Currás, Ana Olmedo, Enrique Ventosa); Ruimteveldwerk (Pieter Brosens, Brecht Van Duppen, Sander Van Duppen, Lene Beelen, Pieter Cloeckaert); OPEN Transformation (Elisabeth Søiland, Silje Klepsvik, Åsne Hagen)

Om å komme til ved Nasjonalmuseet – Arkitektur tok utgangspunkt i ti utvalgte steder verden over, for å vise hvordan vår tilhørighet er i oppløsning eller endring. Stedene ble presentert gjennom tekst- og bildemateriale, sammen med en bestilt rapport – film, installasjon, eller annet – fra utvalgte lokale kunstnere, forskere eller arkitekter. Utstillingen viste også fem prosjekter (intervensjonsstrategier) som konkrete eksempler på hvordan arkitekter på nye måter kan bidra til å løse utfordringer knyttet til migrasjon og tilhørighet.

De ti stedene som utstillingen tok utgangspunkt i var: Torshov (Oslo), Oslo lufthavn Gardermoen, Kirkenes, Tensta (Stockholm), København, Prato, Risaralda, Dubai, New York og Lagos

OAT — Rapport 2016

Side — 51

Les mer om noen av stedene på neste side.


Mer om programmet

Intervensjonsstrategiene De 5 nordiske stedene var: Et transittmottak på Torshov i Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Grenseområdet ved Kirkenes En Airbnb-leilighet i København Bydelen Tensta utenfor Stockholm

Gjennom en internasjonal utlysning etter såkalte intervensjonsstrategier ble arkitekter og andre fagpersoner ett år før triennalen invitert til å gripe inn i virkeligheten ved fem nordiske steder. Stedene representerte situasjoner der tilhørighet på ulik måte er i forandring. Prosjektene som ble valgt ut tok triennalens tematikk ut i virkeligheten, engasjerte lokalt publikum på de ulike stedene og fungerte i løpet av året som verktøy for å teste ideer og nye måter å jobbe på. I 2017 videreføres flere av prosjektene, enten ved at de blir brukt av lokalbefolkning, eller ved at prosjektene har startet diskusjoner og nye prosesser som fortsetter å forme utviklingen på stedet.

En internasjonal jury pekte ut de fem vinnerprosjeketene blant 124 bidrag som kom inn. To ble plukket ut for transittmottaket på Torshov, mens det ikke ble kåret noen vinner for Tensta. Resultatene fra det stedsspesifikke arbeidet ble formidlet både i utstillingen ved Nasjonalmuseet – Arkitektur og på selve stedet. På de neste sidene presenteres de ulike intervensjonsstrategiene.

Side — 52

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

En osloguide av og for asylsøkere Modes of Movement / Torshov: Gjennom en rekke workshops kartla teamet bak prosjektet Modes of Movement steder som asylsøkere i Oslo selv mente var av betydning for deres egen tilknytning og tilhørighet til byen. Stedene ble utpekt ved hjelp av et kart. Den endelige guiden fikk form som en kortstokk, der hvert kort representerte ulike steder i Oslo. Etter triennalen er prosjektet installert på et asylmottak til videre bruk for beboerne der. Team: Pieter Brosens, Brecht Van Duppen, Sander Van Duppen, Pieter Cloeckaert, Lene Beelen (Ruimteveldwerk) / Programpartner: Norsk Folkehjelp og Makers' Hub Oslo

Rom for protest Managing Dissidence / Oslo lufthavn: Under åpningshelgen kunne reisende ved Oslo lufthavn teste seks midlertidige installasjoner som hver på sin måte manet reisende til mild protest mot flyplassens strikte regler og kontrollsystemer. En dispenser omfordelte de mange flaskeslanter som må etterlates i sikkerhetskontrollen og en karaokemaskin lot passasjerene underholde seg selv og andre med sang i kjedelige venteperioder, blant annet. Installasjonene, som kommuniserte med utstillingen på Nasjonalmuseet – Arkitektur, var i drift gjennom åpningshelgen og ble sett av rundt 45 000. Team: Paula Currás, Ana Olmedo and Enrique Ventosa (Bollería Industrial / Factory-baked Goods) / Programpartner: Avinor Oslo lufthavn

Ekstrem personlig delingsøkonomi Cher / Deling av husrom over internett i København: Initiativtakerne til den digitale delingsplattformen Cher tok trenden med sosiale delingsplattformer til det ekstreme, og inviterte brukere til å dele objekter av personlig karakter eller reservere objekter i det offentlige rom i svært korte tidsrom – en krok i noens kjøleskap eller en benk i parken. Gjennom ulike lokale workshops testet prosjektet effekten av denne typen deling på byens offentlige rom. Team: Caitlin Blanchfield, Glen Cummings, Jaffer Kolb, Farzin Lotfi-Jam og Leah Meisterlin / Programpartner: Dansk Arkitektur Center (DAC)

OAT — Rapport 2016

Side — 53


Mer om programmet

Design av dialog på tvers av landegrenser Nature, Labour, Land / Internasjonal ressursforvaltning i Kirkenes: Denne intervensjonsstrategien tok sikte på å undersøke de fysiske betingelsene i Kirkenes som gjør det relevant for arbeidere og urbefolkning å samarbeide om forvaltningen av kapital, naturressurser og raske klimaendringer. Prosjektet arrangerte en rekke fora i samarbeid med lokale grupper fra norsk og russisk side av grensen, inkluderte fagforeningsledere, representanter fra Samefolket og miljøaktivister. Et fysisk arkiv som oppsummerte prosjektet ble stilt ut under triennalen. Kontakten mellom aktørene som deltok i prosjektet vedvarer. Team: Nabil Ahmed og Dámaso Randulfe / Programpartner: Barentsinstituttet

En ny måte å ta imot asylsøkere på OPEN transformation / Torshov transittmottak: Prosjektet ville utfordre hvordan asylsøkere blir tatt imot og inkludert i det norske samfunnet. Prosjektet var tredelt og bestod av appen bnbOPEN – en digital prototyp som ble utviklet og testet ved at private for en periode tilbød ledig husrom til beboere i transittmottak. De andre to delene, OPENhouse og OPENhousing, var bolig- og byutviklingsstrategier for å utvikle og utfordre måten asylsøkere omgås hverandre og vertsbefolkning på. Team: Åsne Hagen, Silje Klepsvik, Elisabeth Søiland / Programpartner: Norsk Folkehjelp, Hack for Humanity

Side — 54

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Hele byens triennale Gjennom tilstedeværelse - med både program og kommunikasjon - i det offentlige rom, ble festivalens tema og diskusjoner løftet ut i byen og til menneskene som ferdes der. Målet var å øke kjennskapen til triennalen og bevisstheten om arkitekturens betydning blant byens befolkning, som er en viktig del av målgruppen.

En åtte meter høy, dom gav rom for diskusjoner og nye tanker omkring ikke-statlige modeller for politisk representasjon, og publikum ble engasjert i de unike kulturelle og politiske idealene som tar form i den krigsherjede regionen.

Høydepunktet blant offentlig romarrangementene under OAT 2016 fant sted i triennalens avslutningshelg. Da ble det bygget en statsløs ambassade for den selvstyrte Rojava-regionen nord i Syria inne i Oslo Rådhus.

Flere andre arrangementer tok også sikte på å nå publikum ute i det offentlige rom: HERFRA, Fotnoter, Oslo bys arkitekturpris, en byromskampanje og installasjoner på Oslo Lufthavn var blant tiltakene. Anslag viser at de til sammen har blitt sett av så mange som XXX.

OAT — Rapport 2016

Side — 55


Mer om programmet

Undervisning og forskning For første gang ble det arrangert et forum der studenter fra hele verden ble invitert til Oslo for å delta i felles studier og diskusjon om triennalens tema. Akademiet samlet 124 studenter – 14 utdanningsinstitusjoner fra fire verdensdeler – i Oslo under triennalens første uke. Forumet, et samarbeid mellom triennalens kuratorer og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, var en del av triennalens hovedprogram. Studentene hadde base i det nedlagte Stenersenmuseet, og deltok på et tett, ukelangt program bestående av utflukter, omvisninger, forelesninger, workshops og selvstendige arbeidsøkter som munnet ut i en utstilling.

Med utgangspunkt i Oslo-bydelene Tøyen og Grønland var målet å studere menneskenes forutsetninger for å bo og høre til i en virkelighet som endres kontinuerlig som følge av gentrifisering, nye behov, boligpolitikk, eierstrukturer, mm. AHO og OAT tar sikte på å videreføre prosjektet i kommende triennaler. Målet er å skape langvarig akademisk utveksling og sette agendaen for fremtidens arkitektutdannelser ved universiteter i ulike verdensdeler. I tillegg til Akademiet bidro flere utdannings- og forskningsinstitusjoner med utvidet program.

Institusjonene som deltok var: Architectural Associaiton School of Architecture (AA), London; School of Architecture and Design (SADE) – Ardhi University, Dar es Salaam; Bergen Arkitekthøgskole (BAS), Norge; CLUSTER – Cairo Lab for Urban Studies, Training and Environmental Research, Egypt; École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée, Frankrike; Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), Italia; KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sverige; The Faculty of Design, Architecture and Building at University of Technology Sydney (UtS), Australia; The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), Kina; Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Norge; Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Norge; School of Architecture, Urban Planning and Construction Engineering, Politecnico di Milano (POLIMI), Italia; Architectural Construction Department, Universidad de Alicante, Spania; Faculty of Engineering and Architecture at University of Ghent, Belgia.

Side — 56

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Vandreutstillng ved Norges arkitektskoler Som et samarbeid mellom studenter og lærere fra de tre norske arkitekthøgskolene i Bergen (BAS), Oslo (AHO) og Trondheim (NTNU), ble utstillingen Seeking Sancturary satt opp i Oslo i triennalens åpningsuke. Prosjektet tok utgangspunkt i verdens flyktningkrise og presenterte arbeider som dekket ulike temaer og utfordringer med relevans for triennalens tema. I løpet av triennaleperioden vandret utstillingen, med tilhørende forelesninger, til Bergen, Trondheim og til slutt symposiet re:thinking the refugee crisis i Istanbul, Tyrkia.

Forskningsseminar om grenser Med utgangspunkt i sammenfallende tema, grenser og migrasjon, arrangerte Forskningsrådet og OAT debatten Har Norge en bypolitikk?, med påfølgende lukket workshop om hvem som bestemmer i byene. Byplanleggere, arkitekter, forskere og beslutningstakere i stat og kommune var invitert. Guro Voss Gabrielsen fra KMD, som også var blant deltakerne, fikk med seg et notat med deltakernes oppsummerte anbefalinger samme dag som fristen for høringsinnspill til stortingsmeldingen Bærekraftige byer og sterke distrikter løp ut.

House Housing / Columbia University I 2013 startet et forskningsprosjekt ved Temple Hoyne Buell Center for the Study of American Architecture ved Columbia University som ledet frem til en rapport, en nettside og utstillingen House Housing: An Untimely History of Architecture and Real Estate. Et samarbeid mellom AHO, Columbia University og OAT førte til at utstillingen, som har vært vist flere steder i verden, kom til Oslo som en del av triennalens utvidede program. Medvirkende: Jacob Moore, Susanne Schindler, Léa-Catherine Szacka, mfl.

OAT — Rapport 2016

Side — 57


Mer om programmet

Utlysning etter assosierte prosjekter For å styrke triennalens utvidede program gjennomførte OAT i 2016 for første gang en åpen internasjonal utlysning etter prosjekter. Utlysningen åpnet triennalen for eksterne aktører, men skulle også bidra til å mangfoldiggjøre perspektivene i triennalens tema. Utlysningen var åpen for arkitekter, byplanleggere, kunstnere, kuratorer, akademikere – alle typer fagpersoner og institusjoner som ønsket å bearbeide ideen om hvordan migrasjon og tilhørighet påvirker våre fysiske omgivelser.

Side — 60

En komité bestående av representanter fra OAT, internasjonalt og norsk fagmiljø og triennalens kuratorer valgte ut 12 av de 73 bidragene som kom inn. Åtte av disse ble gjennomført og inkludert i triennalens utvidede program. Følgende prosjekter ble gjennomført: ADAPT Tilgjengelige, rimelige, helhetlige boligstrategier for Oslo (seminar); Bytopisk frokost x3 (seminarer); Counter Borders (seminar); Fully Furnished; Global Spaces of Chinese Labour (utstilling og samtaler); Habitat Norge (seminar); Hvem bor der? (utstilling og samtaler); Prato Città-Fabbrica: The architecture of the Industrial District (seminar).

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Der kinesisk arbeidskraft former byer Ved hjelp av videoer, tekst og bilder viste utstillingen Global Spaces of Chinese Labour hvordan økende emigrasjon av kinesere påvirker arkitekturen og omgivelsene dit kineserne kommer til. Ofte utvikles disse stedene til store chinatowns der kinesisk kultur møter den lokale tradisjonen både i fysisk form og mennesker imellom. Utstillingen, som fant sted på antipodes café i Barcode, viste frem to eksempler på dette: et kasino i Monteville, Connecticut, USA og tekstilbyen Prato i Italia. Arrangør antipodes café; Kurator: Stephen Fan, Mei Lun Xue and Ryan Johns.

Tilgjengelige, rimelige og helhetlige boligstrategier for Oslo Halvdagsseminaret ADAPT samlet representanter fra offentlig sektor, privat næringsliv, akademia og borettslag for å diskutere utfordringer ved Oslos nåværende boligsituasjon. Programmet belyste problemstillinger knyttet til segregering og tilgjengelighet i boligmarkedet, og så på alternative boligstrategier. Arrangør: Giulia Maci (Urbego Denmark) i samarbeid med Oslo BOBY og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Identitet og tilhørighet hos unge arkitekter Seminaret Counter Borders tok utgangspunkt i hvordan identitet og tilhørighet påvirker unge europeiske arkitekters egen praksis i en tid som preges av stor arbeidsmigrasjon. Noen av spørsmålene som ble stilt og forsøkt besvart var: Hvordan gjenspeiler arkitektenes identitet seg i deres arbeid; hvordan forholder arkitekter seg til oppdragsgivers identitet og hvordan kommer disse to «tilhørighetsfølelsene» potensielt i konflikt med hverandre? Arrangør: Superscript.

OAT — Rapport 2016

Side — 61


Mer om programmet

Osloregionen i fokus Hvert tredje år gir OAT Oslo anledning til å stoppe opp og belyse ideer, strømninger og løsninger som preger tiden og byens utvikling. Oslo er vertskapsby og arena for triennalens arrangementer. Ved at byen også brukes som case, en rød tråd gjennom store deler av programmet, blir temaer som har global relevans testet opp mot konkrete, helt lokale situasjoner i byen. Slik skal triennalen skape diskusjoner om og være et verktøy for Oslo og alle som bidrar til å forme byen.

med å arrangere, videreutvikle og forbedre triennalen. At Plan- og bygningsetaten gikk inn som assosiert medlem i foreningen i 2015 har også gitt OAT en tettere faglig kobling til vertskommunen.

Oslo kommunes mangeårige støtte til OAT har vært premissgivende for triennalens utvikling, særlig ved at den har muliggjort etableringen av et sekretariat som jobber kontinuerlig

I 2016 ble det tette samarbeidet markert ved at triennalen både startet og sluttet i Oslos rådhus. I åpningshelgen ble triennalens internasjonale gjester ønsket velkommen til byen av ordfører Marianne Borgen, og i avslutningshelgen ble kunstinstallasjonen New World Embassy: Rojava bygget i festsalen. Med alt som skjedde gjennom 80 dager i mellomtiden løftet triennalen Oslo inn den internasjonale arkitekturdiskursen.

Side — 62

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Historier om tilhørighet til Oslo Utstillingen Perspektiver fra Oslo koblet statistikk for innflyttingsmønstre til hovedstaden med seks enkeltmenneskers beretninger om migrasjon og tilhørighet. Gjennom subjektive og objektive kart, intervjuer på film, tekst og bilder tegnet prosjektet et nytt bilde av tilhørighet i Oslo. Arrangør: Oslo arkitektforening (OAF).

Oslo bys arkitekturpris OAT og Oslo bys arkitekturpris har sammenfallende mål om å stimulere til økt interesse for arkitektur og byutvikling i Oslo. For andre gang var arkitekturprisen – med utstilling, fagseminar og kåring – en del av triennalens utvidede program. Vinner av prisen for 2016 ble Ullevål tårn / CODE Arkitektur, Dronninga Landskap, Solon Eiendom og Stolt Utvikling AS. Arrangør: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune.

Tilhørighet og integrering i fylkeskommunen Kan kommunenes planprosesser tilpasses for å i større grad inkludere og engasjere befolkningen, og da særlig nyankomne flyktninger og innvandrere? Med utgangspunkt i dette laget Akershus fylkeskommune et seminar som en del av triennalens utvidede program. Seminaret samlet forskere, arkitekter og studenter til diskusjon og har ledet til etablering av et nettverk for medvirkning i kommuneplanleggingen. Arrangør: Akershus fylkeskommune med Urban Idé og Kulturseksjonen.

OAT — Rapport 2016

Side — 63


Tall og fakta

Side — 64

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 65


Mer om programmet

Hele byens triennale Gjennom tilstedeværelse – med både program og kommunikasjon – i det offentlige rom, ble festivalens tema og diskusjoner løftet ut i byen og til menneskene som ferdes der. Målet var å øke kjennskapen til triennalen og bevisstheten om arkitekturens betydning blant byens befolkning. Høydepunktet blant arrangementene i offentlig rom under OAT 2016 fant sted i triennalens avslutningshelg. Da ble en statsløs ambassade for den selvstyrte Rojava-regionen nord i Syria

bygget inne i Oslo rådhus. En åtte meter høy dom gav rom for diskusjoner og nye tanker omkring ikke-statlige modeller for politisk representasjon. Publikum ble engasjert i de unike kulturelle og politiske idealene som tar form i den krigsherjede regionen. Flere andre arrangementer tok også sikte på å nå publikum ute i det offentlige rom: HERFRA, Fotnoter, Oslo bys arkitekturpris, en byromskampanje og installasjoner på Oslo Lufthavn var blant tiltakene.

En statsløs ambassade i Oslo rådhus New World Embassy: Rojava ble initiert, utviklet og arrangert av Studio Jonas Staal og det demokratiske folkestyret i Rojava, med den nederlandske kunstneren Jonas Staal i spissen. Prosjektet ble i sin helhet finansiert av KORO/URO. Her tok over 800 fremmøtte del i diskusjoner og samtaler.

Side — 66

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Arkitekturtriennale på Oslo lufthavn Gjennom et samarbeid med Avinor fikk OAT innta Oslo lufthavns fellesarealer for å la publikum teste en rekke installasjoner i den virkeligheten de var tiltenkt. Flyplassen representerer ett av Oslos aller mest komplekse offentlige rom. Her håndteres tilhørighet og migrasjon i mange ulike skalaer, med alt fra pass- og migrasjonskontroll, ivaretakelse av internasjonal lov og håndtering av eiendeler på tvers av landegrenser, til følelsladede møter og avskjeder mellom mennesker. Les mer om intervensjonsstrategiene på side 52.

Byromskampanjen Where do you belong? Could you belong here? Enkle spørsmål ledet byens fotgjengere til å reflektere over egen tilhørighet. Sammen med informasjon om hovedutstillingene fungerte de som triennaleteasere ute i byrommet, og skapte en ramme rundt triennalens arrangementer. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Bymiljøetaten og ble støttet av OATs egen markedføringsskampanje i sosiale medier.

Byvandring med lokalhistorie rett i øret Podkastserien HERFRA ble laget av Magasinet KOTE spesielt til OAT 2016. Utformet som en slags ‘stedsspesifikk radio’ undersøkte den fysiske uttrykk for identitet og tilhørighet i Oslo og formidlet ulike lokale historier ved bruk av kart, lyd, tekst og bilde. Podkasten bidro til å gi nye perspektiver og nye måter å oppleve byen på.

OAT — Rapport 2016

Side — 67


Mer om programmet

Samarbeid med privat næringsliv OAT ønsker å knytte til seg relevante partnere fra privat næringsliv. I forkant av 2016 ble det for første gang inngått langsiktige samarbeidsavtaler med private aktører både i og utenfor arkitekturfaget. Først ut var Barcode, som signerte en toårig, generalsamarbeidsavtale i juni 2015. Gjennom avtalen la OAT ressurser i å utvikle triennaleprogram i Oslos nye, havnenære bydel, hvor kultur- og bylivsinstitusjoner i området ble inkludert. Barcode, som OATs generalsamarbeidspartner, består av selskapene Oslo S Utvikling, DNB Næringseiendom, Braathen Eiendom og KLP Næringseiendom – fire av de største grunneierne i området.

OATs øvrigre hovedsamarbeidspartnere var DARK Arkitekter og KLUGE Advokater, som også utviklet innhold til programmet og bidro til å bringe triennalen ut til et enda større publikum. Aspelin Ramm ble samarbeidspartner i 2016, med et ønske om å løfte triennalens arbeid ut mot barn og unge. Støtten resulterte i familieomvisninger i hovedutstillingene, og et samarbeid med Elvebakken videregående skole. Alle samarbeidsavtaler med OAT tilpasses den enkelte aktør og deres behov. En lang rekke andre private aktører støttet også triennalen økonomisk eller tjenestemessig. Se oslotriennale.no for full oversikt.

Nettverk og faglige arrangementer OATs samarbeidspartnere blir en del av triennalens store faglige nettverk. De inviteres til arrangementer og, der det er relevant, også til å stille egen ekspertise til rådighet inn i programmet. Flere av samarbeidspartnerne brukte sin relasjon til OAT til å posisjonere seg overfor egne målgrupper – kunder, ansatte eller andre relasjoner – og fikk sekretariatets hjelp til å utvikle relevante arrangementer som ble en del av triennalens utvidede program.

Side — 68

OAT — Rapport 2016


Mer om programmet

Aktivitet og byliv Som generalsamarbeidspartner ønsket Barcode å bruke OAT til å aktivisere området. Det ble derfor arbeidet aktivt med å utvikle program i Barcode gjennom hele triennalen. Arrangementer inkluderte: omvisninger på Barcodes takterrasser og byhus; tur til Fremtidsbibliotekskogen; bakeworkshop på Losæter; barnekunstverksted; triennalebrunch i samarbeid med bydelens serveringssteder; byvandring med Munchmuseet i bevegelse; to utstillinger ved antipodes café; OAT velkomstmiddag; OAT hovedkonferanse; pressesenter og flere andre arrangementer. I tillegg etablerte og gjennomførte OAT en foredragsserie om arkitektur og byutvikling i Bjørvika, Barcode After Work. Fem miniseminarer brukte Barcode som møteplass og involverte aktører som har vært sentrale i utviklingen av området: Snøhetta, Lund Hagem arkitekter, Norsk maritimt museum, A-Lab og Future Library.

Samarbeidspartnere som verdifulle tjenesteleverandører Flere av samarbeidspartnerne støttet triennalen ved å levere verdifulle og relevante tjenester. Advokatfirmaet KLUGE støttet triennalen både økonomisk og som leverandør av juridiske tjenester. Som hovedsamarbeidspartner fikk de mulighet til å bidra med utvidet program i form av seminaret Urbanisering, boligkrise og delingsøkonomi – hva betyr dette for byutviklingen i Oslo? for egne kunder og øvrig triennalepublikum. Norwegian Icons møblerte scener og fellesarealer under åpningshelgen. I tillegg bidro flere aktører med teknikk og utstyr til installasjonene i hovedutstillingene.

OAT — Rapport 2016

Side — 69


Tall og fakta


Organisasjon

Side – 72

Økonomiske partnere/ støttespillere

Side – 73

Årsberetning og årsregnskap

Side – 74

Regnskap og noter

Side – 77

Uavhengig revisors beretning

Side – 83

Fullstendig programoversikt

Side – 86

Fullstendig liste over medieomtale – Norge

Side – 90

Fullstendig liste over medieomtale – internasjonalt

Side – 92


Tall og fakta

Organisasjon

Sekretariat Direktør: Hanna Dencik Petersson Daglig leder: Elisabeth Cavallini Fevik Kommunikasjonsansvarlig: Kaia Hødnebø Nelson Programansvarlig: Alexandra Cruz Kommunikasjonsmedarbeider: Christina H Endresen Programkoordinator: Ingrid Dobloug Roede Økonomimedarbeider: Bjørg Kristin Borgenheim Intern: Maren Næss Opheim Styret Styreleder: Nina Berre (Nasjonalmuseet – Arkitektur) Styremedlemmer: Ole Gustavsen (AHO), Caroline Støvring (OAF), Marianne Sætre (NAL), Trude Gomnæs Ugelstad (DOGA) og Fredrik Winther (Oslo Business Region)

Medlemmer

Assosierte medlemmer

Kurator After Belonging Agency. Kuratorgruppen bestod av Lluís Alexandre Casanovas Blanco, Ignacio G. Galán, Carlos Mínguez Carrasco, Alejandra Navarrete Llopis og Marina Otero Verzier.

Side — 72

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

Økonomiske partnere og støttespillere

Lokale partnere, intervensjonsstrategier Avinor – Oslo lufthavn, Barentsinstituttet UiT, Dansk Arkitektur Center, Makers Hub Oslo, Norsk Folkehjelp

Offentlige tilskuddsgivere

Utenriksdepartementet

Generalsamarbeidspartner

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Støttespillere Accíon Cultural Española, Bot Factory, Cosentino, Creative Industries Fund NL, Electroninks, Det italienske kulturinstitutt i Oslo, Ilione, Graham Foundation, Institut francais de Norvège, LPO arkitekter, Lund Hagem Arkitekter, Norconsult Arkitektur og design, SJ Arkitekter, Universidad Europa de Madrid, Vitra, Spanias ambassade i Oslo. Norges ambassader i Ankara, Beijing, Berlin, København, London, Paris, Roma, Sarajevo, Seoul og Washington; Norges generalkonsulat i New York og Tel Aviv

OAT — Rapport 2016

Mediepartnere ArchDaily, Architect’s Newspaper, Magasinet KOTE Programpartnere Akershus fylkeskommune med Urban Idé og Kulturseksjonen, AniaWójtowicz+Valantis Lamprianidis+Sebastián Montoya, antipodes café, Architectural Association, Arkitektur- och designcentrum, Arvenius+Orpheus Publishing, Behemoth Press, Bjørvika Utvikling, Bytopia, ByVerkstedet, COAM – Madrid, Columbia GSAPP, Den Norske Opera og Ballett, Edward Munch videregående skole, Elvebakken videregående skole, Futurefarmers Flatbread Society, Forskningsrådet, Global Spaces of Chinese Labor, Habitat Norge, HiL Høgskolen i Lillehammer, Ideal Lab, Institut francais de Norvège, Instituto Italiano di Cultura Oslo Interkulturelt museum Oslo, Det Internasjonale Barnekunstmuseet, the International Organization of Migration Norway, Høyskolen i Kristiania, KORO, Kunsthall Oslo + Marianne Heier, Munchmuseet i bevegelse, Magasinet KOTE + Lutter øre + Lilly Labs, Office for Contemporary Art Norway OCA, Oslo BoBY, Paréntesis, Oslo rådhus, Pax Forlag, Ralston & Bau, SINTEF Byggforsk, Studio Jonas Staal og lokale aktører i Rojava, Superscript, Temple Hoyne Buell Center Columbia University, The Tomorrow, Transnational Arts Production TrAP, Urbergo, Zone Books

Side — 73


Tall og fakta

Side — 74

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 75


Tall og fakta

Side — 76

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 77


Tall og fakta

Side — 78

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 79


Tall og fakta

Side — 80

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 81


Tall og fakta

Side — 82

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 83


Tall og fakta

Side — 84

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 85


Tall og fakta

Fullstendig programoversikt Debatter og samtaler

Forestillinger

Konferanser Lanseringer

Dato 08. sep

Prosjekttittel Hvor mye av byen eier vi?

Arrangør The tomorrow / OAT

Publikum 15

10. sep 10. sep 11. sep 20. sep

Europe at a Crossroads: Samtale med Michel Feher og James Graham James Bridle i samtale med Thomas Keenan En presentasjon av New World Embassy: Rojava Sprenge grenser, en debatt om grenser og deres begrensninger

40 78 50 70

21. sep 30. sep 27. okt 08. nov 09. nov 11. nov 16. nov 21. nov 23. nov 24. nov 05. okt 06. okt 11.–13. nov 09. sep 21. okt 24. mai 28. mai 02. jun

Little Norway: Samtale om dugnad OAT-meal talk: Har Norge en bypolitikk? Perspektiver fra Oslo – Hva skal Oslo bli og for hvem? Kaffe med...Stephen and Ryan Om å høre til: En forfattersamtale med Johan Harstad Cher – A review Hvordan digitalisering former byen vår Kaffe med…Paola og Gonzalo Verdien av tilhørighet OAT-meal talk: Battle of Ideas Little Norway: Filmvisning “Ever the Land” Little Norway : Filmvisning “The Knights of the Lagoon”” Havet er ikke troløst (tre forestillinger) Triennalekonferansen: After Belonging NLAs høstkonferanse: Tilhørighet til landskap Programlansering, Oslo Programlansering, Venezia Programlansering, London

08. jun 10. sep

Programlansering, New York Boklansering: Outlaw Territories: Environments of Insecurity / Architectures of Counterinsurgency Boklansering: Barcode Instant City Boklansering: asBUILT utgave 13 til 15

Zone Books / OAT OCA Studio Jonas Staal / OAT Institut français de Norvège/ Interkulturelt museum ROM for kunst og arkitektur Forskningsrådet / OAT OAF antipodes café DOGA DAC / Cher-teamet DOGA antipodes café DOGA Institute of Ideas ROM for kunst og arkitektur ROM for kunst og arkitektur Kunsthall Oslo OAT NLA OAT ArkDes / OAT Architectural Association / OAT Norges konsulat i NY / OAT Zone Books / OAT

10. sep 10. sep

Omvisninger

15. sep 09. sep 10. sep 10. sep–26. okt

11. sep 11. sep 11. sep

HERFRA: Lansering og slippfest Little Norway: Omvisning Om å komme til: Omvisning og speeddate med utstillere Om å komme fra: 7 spesialomvisninger ved James Taylor-Foster (ArchDaily); Mariana Pestana (V&A); Guillermo og Maria López (MAIO Architects); Sean Anderson (MOMA); BENGLER og Einar Sneve Martinussen + Jørn Knutsen; Superunion arkitekter; Ingebjørg Skaare (Snøhetta) Barcode fra innsiden – byhus og takterrasser Skogstur til Framstidsbibliotekskogen Om å komme fra og Om å komme til: Dobbel kuratoromvisning

15. sep Sep–nov 25. sep–23. okt 26. nov 27. nov

Byggeplassbefaring Ulsholtveien 31 Om å komme til: 7 søndagsomvisninger Om å komme fra: 3 søndagsomvisninger (25.sep, 9.okt, 23.okt) Om å komme fra: Finissage Om å komme til: Finissage

Side — 86

OAT — Rapport 2016

Arvinius & Orfeus Publishing AB Pax Forlag / AHO / Nasjonalmuseet – Arkitektur Magasinet KOTE ROM for kunst og arkitektur Nasjonalmuseet – Arkitektur DOGA

Barcode / OAT Bjørvika Utvikling DOGA / Nasjonalmuseet – Arkitektur FutureBuilt Nasjonalmuseet – Arkitektur OAT DOGA Nasjonalmuseet – Arkitektur

22 200 50 35 52 12 30 35 41 15 41 37 311 700 90 180 90 80 30 40 100 70 140 24 150 263

295 15 135 100 43 14 42 59


Tall og fakta

Podkaster

Seminarer

Dato 10. sep 10. sep 15. sep–27. nov 09. jun 09. sep 10. sep 10. sep 10. sep 10. sep 10. sep 16. sep 08. okt 08. okt 12. okt 13. okt 15. okt 18. okt 19. okt 20. okt 22. okt 22. okt 17. nov 26.–27. nov

Sosiale 08. sep arrangementer 09. sep 09. sep 10. sep 10.–11. sep 25. nov Forelesninger 08. sep–24. nov

15. sep–24. nov 22. sep–17. nov 29. sep 30. sep 27. okt 10. nov 14. nov 25. nov

Prosjekttittel Transit Radio med lansering Fotnoter – En audioguide av Jon Benjamin Tallerås HERFRA: Stedsspesifikk radio i Oslo Asylmottakenes arkitektur

Arrangør Transnational Arts Production Munchmuseet i bevegelse Magasinet KOTE NTNU / SINTEF / Høgskolen i Lillehammer Rundbordsdiskusjon om (ikke) å høre til Nasjonalmuseet – Arkitektur Urbane Grenser – Er kultur et verktøy som omformer byen? AHO / Institut français de Norvège Counter Borders Superscript ADAPT: Tilgjengelige, rimelige, helhetlige boligstrategier for Oslo Urbego / Oslo BOBY Fremtidens arbeidsplass – fra arealeffektivitet til attraktivitet og kreativitet DARK Arkitekter 2016-iennaler: Et landskap av midlertidige områder AHO Kulturnatt: I TRANSIT Nasjonalmuseet – Arkitektur Bytopisk frokost – Sagene BYTOPIA Prato Città-Fabbrica. The architecture of the Industrial District Behemoth Press Deltakelse og tilhørighet på steder i endring Akershus fylkeskommune med Urban Idé og Kulturseksjonen Prisutdeling: Oslo bys arkitekturpris 2016 Plan- og bygningsetaten Bytopisk frokost – Stovner BYTOPIA FutureTalk: Gatebruk og demokrati FutureBuilt OATmeal talk: En nyansert debatt om Groruddalen DOGA Urbanisering, boligkrise og delingsøkonomi – hva betyr dette for Kluge Advokatfirma byutviklingen i Oslo? Nature, Labour, Land Nasjonalmuseet – Arkitektur Bytopisk frokost – Lindeberg BYTOPIA Furuset viser vei Plan- og bygningsetaten og FutureBuilt New World Embassy – Rojava Studio Jonas Staal / KORO – URO / OAT Offisiell triennaleåpning DOGA / OAT Ordførerens velkommen til Oslo Rådhuset Åpningsfest: Om å komme til Nasjonalmuseet – Arkitektur Åpningsfest: Akademiet AHO Brunsj Etter tilhørighet Barcode / OAT Avslutningsfest: Not a Closing Party OAT Ten Takes on After Belonging AHO Med: Laura Kurgan / Max Zolkwer og Sofia Saavedra / Luís Callejas / Marco Ferrari / Matilde Cassani / Mark Wasiuta / Vilhelm Christensen / Frida Escobedo / Ippolito Pestellini Laparelli (OMA) / Ila Beka og Louise Lemoine (avlyst) OAFs forelesningsserie i 5 deler: Geir Wingårdh / David Basulto / COBE OAF Architects / Shigeru Ban / Encore Heureux Architectes Barcode / OAT Barcode After Work: A-lab / Norsk maritimt museum / Snøhetta / Lund Hagem / Future Library Little Norway: Om å flytte hus   ROM for kunst og arkitektur TAF / NAL / NTNU / BAS / AHO Seeking Sanctuary: Social Sustainability and Architecture – why? Seeking Sanctuary: Forelesning v/ Rural Studio NTNU Valerio Barberis om byplanlegging i Prato Nasjonalmuseet – Arkitektur OAT participants in Madrid COAM – Madrid House Housing: Forelesning v/ Jacob Moore Temple Hoyne Buell Center at Columbia University / AHO

OAT — Rapport 2016

Side — 87

Publikum 2 000 676 1 439 70 70 100 16 90 20 70 56 50 63 68 100 30 75 65 55 25 50 90 1 500 2 000 300 600 700 30 60 225

960 178 45 avlyst 100 21 130 50


Tall og fakta

Utstillinger

Workshops

Dato 8.–18. sep 08. sep –16. okt 08. sep – 27. nov 08. sep – 27. nov 10. sep

Prosjekttittel Objekter som bærere av minner Little Norway Om å komme fra, hovedutstilling Om å komme til, hovedutstilling Cartographie culturelle - en studie av kulturarenaer i Paris og Oslo

15.–18. sep 27. sep–30. okt 10.–14. okt 17. okt–4. nov 28. okt–30. okt 29. okt 07. nov–18. nov 07.nov–27.nov 19. nov–03. des

Seeking sanctuary – Oslo Oslo bys arkitekturpris 2016 Seeking Sanctuary – Bergen Perspektiver fra Oslo Seeking Sanctuary – Trondheim Tøyen Replanted Global Spaces of Chinese Labour House Housing: An Untimely History of Architecture and Real Estate, in Pieces Fully Furnished

19.–27. nov 8.–15 sep

Hvem bor der? Managing Dissidence in Gardermoen

26. mai 10. sep

Nature, Labour, Land Flatbread Society bakeworkshop på Losæter

10. og 11. sep 11., 14. og 21. sep 12.–16. sep 22.–23. sep 19. okt 21. okt 08. sep Pressearrangementer 08. sep 08. sep 09. sep 10. sep 10. sep 10. sep 10. sep

Side — 88

Barneverksted: Tilhørighet – Identitet og mangfold Tre åpent verksted Akademiet Little Norway: Reparasjonsverksted Urban Gaming: Tøyen Replanted Tøyen Replanted Pressekonferanse Pressevisning Om å komme fra Pressevisning Om å komme til Velkomstmiddag i Barcode Speeddating med norske arkitektkontorer Pressetur: Urban Oslo Pressetur: Sustainable Oslo Pressetur: Operaen

OAT — Rapport 2016

Arrangør Høyskolen Kristiania ROM for kunst og arkitektur DOGA / OAT Nasjonalmuseet – Arkitektur AHO / Institut français de Norvège AHO / NTNU / BAS Plan- og bygningsetaten AHO / NTNU / BAS OAF AHO / NTNU / BAS IdealLab antipodes café Temple Hoyne Buell Center at Columbia University / AHO Ania Wójtowicz, Valantis Lamprianidis, Sebastián Montoya antipodes café Oslo lufthavn / Bolleria Industrial / OAT Barentsinstituttet Bjørvika Utvikling og Flatbread Society Barnekunstmuseet Byverkstedet, Tøyen AHO ROM for kunst og arkitektur IdeaLab IdeaLab OAT DOGA / OAT Nasjonalmuseet – Arkitektur / OAT OAT Arkitektbedriftene / OAT Plan- og bygningsetaten FutureBuilt Den Norske Opera & Ballett

Publikum 180 961 6 725 8 161 100 200 10 000 200 300 300 500 100 200 35

100 45 500 15 20 50 100 200 51 60 40 80 130 130 150 35 35 50 50


Tall og fakta

OAT — Rapport 2016

Side — 89


Tall og fakta

Fullstendig liste over medieomtale – Norge Aftenposten

Aktiv i oslo Arkitektnytt

Bergens tidende Bonytt Botrend Business insider nordic Byggeindustrien

Byggfakta Byplan oslo

Side — 90

30.05.2016 15.09.2016 17.11.2016 04.09.2016 25.11.2016 30.05.2016 12.11.2016 28.01.2016 24.11.2016 16.11.2016 14.09.2016 05.09.2016 03.09.2016 11.11.2016 08.09.2016 30.11.2016 14.11.2016 20.10.2016 06.10.2016 06.10.2016 14.09.2016 09.09.2016 08.09.2016 07.09.2016 22.09.2016 14.09.2016 22.11.2016 28.01.2016 26.04.2016 26.09.2016 13.10.2016 05.09.2016 12.07.2016 13.09.2016 06.06.2016 18.05.2016 27.04.2016 04.04.2016 20.09.2016 05.09.2016

– Norge er blitt mye bedre på arkitektur Historisk skatte­jakt Her kommer byens nye mat- og kultursenter Osloarkitektur trekker verdenspressen Bygger ambassade inne i Rådhuset Verden vender blikket mot Oslo Andres livshistorier er medisin mot hat Arkitekter vil bryte ned skillene mellom oss og asylsøkere Bygger ambassade INNE i Oslo rådhus Vippa– byens nye kultursenter og mathall Nå kan du gå på historisk skattejakt i Oslos gater PechaKucha: Hva slags boliger trenger Oslo? Osloarkitektur trekker verdenspressen Kunst: Andres livshistorier er medisin mot hat Om å komme fra Kurdisk ambassade i Oslo Rådhus Triennale-innspurt Opposisjonssystemet OAT: Fasiliterer for flyktninger OATs to grensetilfeller Magasin i kartformat Tilhørighet i Operaen Utforskning pågår Snart braker det løs Leder 08/2016: En triennale er kommet til byen! Ny dag for doga – Oslo ekskluderer Vinnerne klare i Oslo-triennalens konkurranse Vil ha asylmottak i stuen Historier om (ikke) å høre til Ullevål tårn vinner Oslo bys arkitekturpris for 2016 Internasjonale tungvektere til Oslo arkitekturtriennale Denmark has more listings on Airbnb than Sweden and Norway together – but the sharing economy is threatened by legislation Vellykket speed date for arkitektene med internasjonal presse Disse kjemper om Oslo bys arkitekturpris 2016 Asplan Viak og Oslotriennalen med samarbeid for barn og unge Internasjonale toppnavn til oslotriennalens konferanse Oslo Arkitekturtriennale om migrasjon Hvem vinner Oslo bys arkitekturpris? Klart for arkitekturhøst i Oslo

06.06.2016 27.04.2016 27.04.2016 22.01.2016

Her er årets kandidater til Oslo bys arkitekturpris Lær mer om seksjonering Hotshot-navn til oslotriennalens konferanse Tilhørighet: Hva får deg til å føle deg hjemme?

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

Dagbladet

Dagsavisen Document.no Estate nyheter

Finnmarken Firdaposten Fremtidens byggenæring Kunstkritikk.no Magasinet treindustrien Morgenbladet

Mynewsdesk Nationen NATT&DAG Nordre aker budstikke Nordstrands blad NRK

NTB Osloby

Rogalands avis Sett nordfra Ullern avis Verdidebatt.No Vårt land

12.09.2016 31.08.2016 25.11.2016 06.06.2016 28.09.2016 21.10.2016 18.10.2016 28.06.2016 26.05.2016 12.01.2016 25.11.2016

Får du lyst til å be kuratorene ta seg en bolle? Du bør se denne utstillingen i Oslo likevel Oslo, en by i Afrika? Alt henger sammen med alt Kamp om arkitekturpris Arkitektur som har gjort menneskene hjemløse Delingsøkonomien – en mulighet eller trussel for utviklingen av Oslo? Kluge inngår partnerskap med Oslo arkitekturtriennale Dette er kandidatene til Oslo bys arkitekturpris Vil ha din historie om miljø, arbeid og urfolk Det ideelle laboratoriet Hvordan arkitekturen påvirker mennesker på flyttefot

08.06.2016 29.11.2016 27.07.2016

Kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2016 Midlertidig opphold FutureBuilt – Se hva som skjer

25.11.2016 24.11.2016 16.09.2016 16.09.2016 01.09.2016 13.01.2016 14.09.2016 13.10.2016 06.06.2016

Verdensambassade i Oslo rådhus New World Embassy: Rojava Arkitekter i identitetskrise Når arkitekter snakker om identitetskrise, peker det først og fremst mot dem selv Oslo arkitekturtriennale: Hvor hører vi egentlig til? Nasjonalmuseets nye utstillinger i kunståret 2016 Tar historien tilbake – Er det ikke noen som heller kan utvikle apper? Dette tårnet er nominert til arkitekturpris

12.06.2016 20.09.2016 14.09.2016 14.09.2016 11.09.2016 01.09.2016 04.09.2016 24.11.2016 16.11.2016 14.09.2016 05.09.2016 03.09.2016 26.11.2016 14.11.2016 07.06.2016 14.09.2016 13.09.2016 13.04.2016

Fire lokale kandidater til Oslo bys arkitekturpris 2016 Kulturhuset: Debatt om kultur og språkbruk Kulturnytt: Mona Pahle Bjerke anmelder OAT EKKO: OPENtransformation og bnbOPEN Den norske spionbaren i Sovjet Oslo arkitekturtriennale 2016 åpner 8. september Osloarkitektur trekker verdenspressen Bygger ambassade INNE i Oslo rådhus - Aftenposten Vippa - byens nye kultursenter og mathall Nå kan du gå på historisk skattejakt i Oslos gater PechaKucha: Hva slags boliger trenger Oslo? Osloarkitektur trekker verdenspressen Alt henger sammen med alt Grensen som møteplass Kan vestkanteiendommene hamle opp med resten av byen? Blind innovasjon Vil legge bånd på nettgiganter Slik kan asylmottaket se ut

OAT — Rapport 2016

Side — 91


Tall og fakta

Fullstendig liste over medieomtale – Internasjonal 100pct.us Altinget Kultur VIP Amica ArchDaily

Archi Expo Archinect

08.09.2016 16.09.2016 15.02.2016 18.04.2016

22.09.2016 14.09.2016 25.05.2016

The Climate of Opinion OMA and Bengler propose digital platform to disrupt the sharing economy 5 Vinderprojekter til oslo arkiteturtriennale 2016 La Milano Design Week continua con Abitare, Il magazine Rcs, durante e dopo l'evento... Monocle 24 Reports From the 2016 Oslo Architecture Triennale, After Belonging Introducing After Belonging PANDA, An Investigation of the Share Economy at the OAT 2016 Announces Program and Participants for 2016 Names for the After Belonging Conference revealed Five Intervention Strategies for the 2016 Oslo Architecture Triennale Revealed Three Nordic Refractions: the After Belonging Agency Discuss the Theme of the 2016 Oslo Trienniale Five Intervention Strategies for the 2016 Oslo Architecture Triennale Revealed From 2016 to 2017: Architecture and Our Future After Belonging Agency On the Emergence of New Patterns of Living 50 Architects Tell Us What They Are Looking Forward to in 2016 Spanish architects develop custom furniture for young adults returning to childhood homes Top Features: Our Favorite Feature Articles of 2016 Bollería Industrial / Factory-Baked Goods expose and disrupt the banal rituals of airport travel OMA and Bengler rebel against the sharing economy (sort of) Ruimteveldwerk maps 'modes of movement' for asylum seekers in Oslo Home away from Home: An interview with the curators of the Oslo Architecture Triennale PANDA: een wapen tegen ‘platformkapitalisme’ Architectuurtriënnale Oslo: meer vraagtekens dan inspiratie London Festival of Architecture 2016 – week one highlights

01.06.2016 18.10.2016 25.02.2016

What to see at the London Festival of Architecture Sin patria ni bandera. After Belonging Oslo Architecture Triennale A Postcard from Oslo: Triennale Year

10.10.2016 16.08.2016 03.10.2016 15.09.2016 08.02.2016 04.02.2016 09.09.2016 09.04.2016

Commodifying the sharing economy Architecture Today July 2016 Commodifying the sharing economy The Architecture of the Everyday: Husos Architects on the Emergence of Migratory Urbanisms After Belonging: Previewing the 2016 Oslo Architecture Triennale Rozhovor s Maartenem Gielenem z ateliéru Rotor Oslotriennalen visar projekt i arkitekturens gränsland In occasione del Fuorisalone 2016

02.06.2016 30.11.2016 20.09.2016 12.09.2016

Biennale di Architettura. L’era di Snapchat Ann Lui: Reading After Belonging in the Heartland Eine Frage der Zugehörigkeit Zu Besuch bei der Oslo Architekturtriennale Tag til Oslo og oplev en verden i opbrud

21.09.2016 14.09.2016 09.09.2016 24.05.2016 25.04.2016 28.01.2016 12.08.2016 28.01.2016 30.12.2016 15.11.2016 18.01.2016 16.11.2016 26.12.2016 09.09.2016 08.09.2016 13.09.2016 21.07.2016

Architectenweb.nl Architects Datafile Event Architects' Journal Architectura Viva Architecture and Design Scotland Architecture Now Architecture Today Architectureau Architizer

Archiweb.cz Arkitekten.se Art & Multimedia Design Artribune Averyreview.com Baunetz Berlingske

Side — 92

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

Blouin Art Info

24.11.2016 17.09.2016 31.08.2016 23.11.2016 17.09.2016 30.08.2016 23.11.2016 17.09.2016 24.11.2016 16.09.2016 30.08.2016 30.08.2016

Blueprint Building Construction Design Business Insider Nordic Bustler

Bwog Chech Era 21 Creativepool CyberArchi DailyNews.dk Dansk Arkitektur Center DarioDESIGN Decomyplace Design Boom Design Curial Dezeen

Divisare.com Domus

Dwell E Flux

01.11.2016 25.05.2016 12.07.2016 29.12.2016 05.05.2016 26.04.2016 17.10.2016 01.12.2016 21.09.2016 15.09.2016 12.09.2016 10.11.2016 15.02.2016 15.06.2016 10.10.2016 14.11.2016 05.12.2016 24.10.2016 18.09.2016 16.09.2016 07.09.2016 10.10.2016 05.09.2016 30.12.2016 04.11.2016 23.11.2016 13.08.2016 24.05.2016 26.11.2016 27.07.2016

Last Chance: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Datebook: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Confronting Urgency: Oslo Architecture Triennale to Focus on Questions of Residence and Transit Last Chance: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Datebook: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Confronting Urgency: Oslo Architecture Triennale to Focus on Questions of Residence and Transit Last Chance: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Datebook: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Last Chance: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Datebook: Examining 'Belonging' at Oslo Architecture Triennale 2016 Replay Confronting Urgency: Oslo Architecture Triennale to Focus on Questions of Residence and Transit Review of the Oslo and Lisbon Architecture Triennales London Festival of Architecture 2016 – week one highlights Denmark has more listings on Airbnb than Sweden and Norway together - but the sharing economy is threatened by legislation Bustler's Top 10 Events of 2016 By Justine Testado Bustler's editor picks for architecture & design events: New York City April 25May 2 Spooky Scary Bucketlist Metropolitní plán je mrtev? At' zije metropolitni plan! OMA and Bengler's Panda app disrupts the sharing economy Triennale d'Architecture de Lisbonne : une édition et 7 satellites Tag til Oslo og oplev en verden i opbrud Cher a Review 5 Vinderprojekter til oslo arkiteturtriennale 2016 Estudia Arquitectura en la UEM, Universidad Europea de Madrid. 強化 IKEA 收納能力!西班牙家具改造計劃 Home Back Home bolleria industrial exhibits ironic depictions of airport rituals in oslo Lisbon and Oslo Architecture Triennales - a review IKEA Foundation CEO says adapting refugee shelter is "like playing with Lego" Spanish architects develop custom furniture for young adults returning to childhood homes OMA and Bengler propose digital platform to disrupt the sharing economy Oslo Architecture Triennale Uncharted After Belonging Best of 2016 #interviste Oslo, After Belonging The New World Embassy Reinventing the Family Home for the Boomerang Generation Columbia University Oslo Architecture Triennale Cooking Sections The Empire Remains Shop

OAT — Rapport 2016

Side — 93


Tall og fakta

E-Architect Epiteszforum Follownews

03.11.2016 01.09.2016 02.05.2016 15.11.2016 18.09.2016

17.09.2016 24.11.2016 10.10.2016 30.09.2016 04.11.2016 18.08.2016 12.09.2016

Exhibition Models Conference at Columbia GSAPP Oslo Architecture Triennale Szeptemberben jön az Oslói Építészeti Triennálé After Belonging Agency On the Emergence of New Patterns of Living Spanish architects develop custom furniture for young adults returning to childhood homes Atelier Bow-Wow, OMA and Amale Andraos Live From the 2016 Oslo Architecture Triennale Oslo-triennalen, del II Oslo – the visionary hotspot for Nordic architecture and urban development Frokostseminar: En nyansert debatt om Groruddalen Oslo, última llamada I nuovi orizzonti di Prato raccontati in tre tappe Kalendarz wydarzeń architektonicznych na świecie Norwegowie zastanowiają się, jak budować dla imigrantów

27.10.2016 20.09.2016 14.09.2016

Overvågningens skønhed Section D Actualité | Luis Barragán : rançon funèbre pour otage suisse

14.09.2016 14.09.2016 10.06.2016 08.09.2016

Chronique | Oslo Monopoly Chronique | Architecte sans architecture La biennale d’architecture de Venise en questions Exposition itinérante Frontières

04.11.2016

Rigenerazione e trasformazione urbana: Prato protagonista a Milano, Oslo e Roma Пορνοποιημένα σπίτια Triennale di Architettura di Lisbona 2016 Sharing shockwaves Design in Anxious Times Rigenerazione e trasformazione urbana, Prato protagonista a Milano, Oslo e Roma Biennale interieur 2016 si racconta in anteprima in occasione di the year of design world preview 2016/2017 Two from MIT win Architectural League of New York honors Monocle 24 Reports From the 2016 Oslo Architecture Triennale, After Belonging Gered van de sloop. Rotor DC geeft bouwafval tweede leven Oslo: The National Museum’s new exhibitions for the 2016 art year Oslo Architecture Triennale: Where do we belong? Senaste numret av Form: Godnatt, jord Tag til Oslo og oplev en verden i opbrud Architecture Festival Highlights, Norway in September Welcome to the New World Embassy: Rojava Oslo Architecture Triennale: Sewing Machines Oslo Architecture Triennale: Pornified Homes Oslo’s Architecture Triennale 2016

14.09.2016 FormMagazine Glass Magazine Heyevent Il Mundo il Tirreno - Prato Infoarchitekta.pl Krajowy Rynek Nieruchomości Wiadomości Kunsten.nu Le Courrier de l'Architecte

Les Echos l'Histoire de l'Immigration Libero24x7 Lifo

11.11.2016

Living LS:N Global Metropolis Magazine Milano Online

04.11.2016 13.09.2016 26.12.2016 04.11.2016

Mi-lorenteggio

10.04.2016

MIT News Monocle MSN België My News Desk

12.05.2016 21.09.2016 18.12.2016 13.01.2016 01.09.2016 13.12.2016 12.09.2016 10.08.2016 06.09.2016 15.11.2016 09.11.2016 09.11.2016 08.09.2016

News.dk Norway China Norway India Nowness Nuvo Magazine.com

Side — 94

OAT — Rapport 2016


Tall og fakta

Passione Design.it

09.04.2016

Pin-Up - News

09.11.2016 29.10.2016 18.08.2016 23.09.2016 22.03.2016

Point of View PSFK RCS Media Group Home Rronorp - Bern Rzeczpospolita

10.11.2016 07.09.2016

Style Magazine

08.04.2016

Tasarim Dergisi The Architect's Newspaper

05.04.2016 28.04.2016 04.02.2016 09.09.2016 08.09.2016 24.05.2016 29.08.2016 The Guardian 29.08.2016 12.09.2016 The Spaces 08.11.2016 The Way Magazine 12.04.2016 Toscana TV 05.11.2016 TrendHunter Magazine 19.09.2016 waaaat? 18.09.2016

Wallpaper Wherevent

Wohndesigners World Architecture

World-Architects Youmark

16.09.2016 16.09.2016 03.11.2016 05.10.2016 30.09.2016 07.09.2016 30.08.2016 17.11.2016 20.10.2016 08.10.2016 22.09.2016 10.09.2016 30.11.2016 09.09.2016 06.09.2016 01.02.2016 16.12.2016

Fuorisalone 2016: la Biennale Interieur racconta le novità al The Year of Design World Preview 2016 2017 Triennale on form The transit triennale The Good And Bad of Airbnb Design Firm Adapts Childhood Homes For Unemployed Young Adults Il Salone di ABITARE Magazin-Launch: migrant journal OAT (Oslo Architecture Triennale): architekci zastanawiają się nad potrzebami migrantów Abitare si trasferisce da Jil Sander con “The Year of Design. World Preview 2016/2017 Oslo Mimarlık Triennali 2016 What’s going on at this years Oslo Architecture Triennale Five intervention strategies selected for 2016 Oslo Architecture Triennale This new app from OMA and Bengler wants to disrupt the sharing economy AN’s first look at the 2016 Oslo Triennale View the full details about this year’s Oslo Architecture Triennale AN Exclusive: First look inside the Olso Architecture Triennale Eyes on the Prize: The must-see art and design of autumn 2016 Oslo architecture triennale: Airbnb cosplay for the gig economy nomad Should architects be social activists? Two triennales pit opposing views Jil Sander celebra The year of Design Riqualificazione urbana, il modello Prato diventa un caso da studiare Economy-Disrupting App Concepts Spanish architects develop custom furniture for young adults returning to childhood homes OMA and Bengler propose digital platform to disrupt the sharing economy Urban conditions: Oslo Architecture Triennale explores the architectures of Belonging Samtale på DOGA: Johan Harstad om det å høre til Prato Citta'Fabbrica -L'architettura del distretto industriale. Design Talks Night: Bengler AHO + GSAPP Party - Launch of The Academy Party in Residence Barcode After Work: Future Library Seminar: Delingsøkonomi, boligkrise og urbanisering Oslo arkitekturtriennale: Bytopisk frokost - 1 av 3 Barcode After Work: Barcodes masterplan Podkastlansering: Transit Radio Für außergewöhnliche Erlebnisse OMA and Bengler critique sharing economy with PANDA project installed at Oslo Architecture Triennale Oslo Architecture Triennale: After Belonging kicks off this week Lecture: Rotor Deconstruction / 4 February 2016 Year in Architecture 2016 Gruppo Cosentino sponsor del progetto Managing Dissidence

OAT — Rapport 2016

Side — 95


Bildekreditering Side 2 4 10 11 12 13 14 15 16 17 19 27 28 31 32 35 36 38 42 43 (øverst) 43 (midten) 43 (nederst) 44 45 (øverst) 45 (nederst) 46 (øverst) 46 (midten) 46 (nederst) 47 (øverst) 47 (midten) 47 (nederst)

Side — 98

Fotograf / Copyright Dibujos Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Andreas Harvik / Nasjonalmuseet Sverre Jarild / Oslo arkitekturtriennale Surlason / Oslo Bystyre Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet Sverre Jarild / Oslo arkitekturtriennale Eirik Evjen / DOGA Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Megan Feehan / This Is Our Work Are Carlsen Sverre Jarild / Oslo arkitekturtriennale Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet Megan Feehan / This Is Our Work Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Oslo arkitekturtriennale Andreas Johansen / DOGA Ping-Ping Lu / Architectural Association Oslo arkitekturtriennale Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Sverre Jarild / Oslo arkitekturtriennale Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet Ronnie Smith / ANTROFILM Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Magne Risnes / OCA Vibeke Hermanrund Wenzel Mielke

Side 48 50 51 52 53 (øverst og nederst) 53 (midten) 54 (begge) 55 56 57 (øverst og nederst) 57 (midten) 58 60 61 (øverst) 61 (midten) 61 (nederst) 62 63 (øverst) 63 (midten) 63 (nederst) 64 66 67 (øverst) 67 (midten) 67 (nederst) 68 69 (øverst) 69 (nederst) 89 96 99

Fotograf / Copyright Magne Risnes / OCA Sverre Jarild / Oslo arkitekturtriennale Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet Ruimteveldwerk Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Bollería Industrial Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Eduardo Lopez / Bollería Industrial Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Oslo arkitekturtriennale Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Mei Lun Xue Stephen Fan Ronnie Smith / ANTROFILM Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet Trine-Lise Sonne Plan- og bygningsetaten Akershus Fylkeskommune Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Bollería Industrial Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet Magasinet KOTE Oslo arkitekturtriennale Losæter Oslo arkitekturtriennale Byverkstedet Istvan Virag / Oslo arkitekturtriennale Dibujos

Utgiver: Nettside: Redaktør: Korrektur: Grafisk design: Print:

Oslo arkitekturtriennale www.oslotriennale.no Kaia Hødnebø Nelson Elsebeth Danielsen Markus Heibø / Megan Feehan 07 Media

OAT — Rapport 2016


Oslo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige arenaer for formidling av og diskusjon om arkitektur og byutvikling. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal OAT utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling. OAT arrangeres hvert tredje år i Oslo. Den sjette utgaven av Oslo arkitekturtriennale fant sted fra 8. september til 27. november, 2016.

Oslo arkitekturtriennale 2016, Etter tilhørighet: Om å komme til – Om å komme fra hadde migrasjon og tilhørighet som tema. Økt global sirkulasjon av mennesker, informasjon og varer har rokket ved vår forståelse av bosted og utfordret vår tilhørighet. Det har gitt større tilgang til nye varer og fjerne himmelstrøk, men har samtidig medført økte forskjeller, der store grupper mennesker er fanget i sårbare tilstander av midlertidighet og uforutsigbarhet. Etter tilhørighet så på hvordan arkitekturen påvirker og påvirkes av vår tilknytning til steder, ting og sosiale fellesskap.

Nettside: www.oslotriennale.no

Facebook: facebook.com/oslotriennale

Twitter: @oslotriennale

Instagram: @oslotriennale

Profile for oslotriennale

Rapport: Oslo arkitekturtriennale 2016  

Rapport over planlegging, gjennomføring og resultater av Oslo arkitekturtriennale 2016: After Belonging, A Triennale In Residence, On Reside...

Rapport: Oslo arkitekturtriennale 2016  

Rapport over planlegging, gjennomføring og resultater av Oslo arkitekturtriennale 2016: After Belonging, A Triennale In Residence, On Reside...

Advertisement