Page 1

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitekturfestival, og arrangeres hvert tredje år i Oslo. Triennalens femte utgave i 2013 ble et rekordår i forhold til publikum, program og presse. www.oslotriennale.com

Triennaletall 2013 Publikum

Totalt antall publikummere 66.315 Åpningsfest 1.950 Hovedutstilling 12.329 Program

Antall programposter 115 Programpartnere 37 Steder 19 Dager med program 73 Antall forprogram 10 Antall utstillinger 8 Antall omvisninger 24 8 Antall konferanser Antall folkemøter /debatter 8 12 Antall seminarer Antall utflukter 9 Antall arrangementer for barn og unge 5 Antall verksteder 3 Antall prisutdelinger 2 Antall frokostmøter 3 Antall filmer 5 Antall fester 4 3 Antall boklanseringer Antall annet 11

5

1

Kommunikasjon per 1.12.2013

Nasjonale presseklipp Internasjonale presseklipp Distribuerte program Facebook-likes (per 23.1.2014) Twitter-følgere (per 23.2.2014) Besøkende på nett (perioden 1.5.–1.12.2013) Kataloger solgt/gaver

124 44 45.000 3.500 181 31.357 1.205

2 6

Finansiering

Antall bidragsytere Involverte departementer

63 3 Organisasjon

Sekretariat stillinger (+ praktikant 3 md., 50%)

2,4 3

7

4


Innholdsfortegnelse 4

67

Kort om triennalen

Nettverks- og omdømmebygging

5

Executive summary in English

Organisasjon

17

72

Forord v / styreleder

Programpartnere

19

73

OAT 2013 – et rekordår!

Økonomiske partnere

21

74

Bak den grønne døren: Kuratorenes utfordring

Regnskap

32

Veien videre

Programresultater 55

Kommunikasjon og presse → side 1 Verkstedet Bærekraftparadokser, foto: AHO/Adrian Vindedal Utflukten Blå Grønn By – Bekkelaget, foto: Niklas Lenander

69

77 79

Bak den grønne døren av Espen Skauen 80

Kolofon


Executive summary

Oslo arkitekturtriennale (OAT ) er Nordens største arkitekturfestival, og arrangeres hvert tredje år i Oslo. Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner, verksteder og andre arrangementer har triennalen som mål å utfordre fagfeltet, øke bevisstheten hos publikum og inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling. Triennalen ble etablert i 2000 og videreutviklet som en ideell forening i 2009 av de seks medlemsorganisasjonene: Norske arkitekters landsforbund, Arkitekturog designhøgskolen i Oslo, Norsk Form, Oslo Arkitektforening, Nasjonalmuseet – Arkitektur og Oslo Teknopol.  Foreningen finansieres gjennom medlemskontingent, tilskudd fra det offentlige, bidrag fra fond og private sponsorer.

4

2013 – Bak den grønne døren Den femte triennalen bar tittelen Bak den grønne døren – Arkitektur og drømmen om bærekraft. Festivalen fant sted i Oslo fra 19. september til 1. desember 2013. Med det belgiske kollektivet Rotor som kuratorer tok hovedutstillingen og triennalens over 100 programposter utgangspunkt i bærekraftbegrepets omfattende innflytelse på arkitektur og byutvikling de siste 30 årene. OAT 2013 ble et rekordår, med sterk økning i interesse, publikum, program og presse. Den nasjonale og internasjonale posisjonen ble betydelig styrket.

www.oslotriennale.no

Oslo Architecture Triennale (OAT ) is the Nordic region’s biggest architecture festival, held every third year in Oslo. The 2013 edition, was entitled Behind the Green Door – Architecture and the desire for sustainability and was curated by the Belgian collective Rotor. This report summarizes what became a record year for the Triennale in terms of programme, audience, press and local, national and international reach. The critically acclaimed main exhibition, curated by Rotor, had a central role in the triennale and attracted more than 12 000 audiences in addition to creating the longest line for an opening in OAT history, with 1 950 guests. Over 100 exhibitions, conferences, guided tours, excursions, public meetings, seminars, education programmes, films and parties took place from September 19th to December 1st 2013, reaching a total of 66 315 audiences. Over 37 partners from Norway and abroad contributed to creating an engaging programme, which took place at 19 different venues around the city. The press interest has also been significant. Over 70 international experts and journalists participated in the opening weekend. As of December 1 2013 OAT has registered 124 articles in national  newspapers /radio/TV, as well as over 50 articles in leading international architectural magazines and daily press. Good collaboration with public and private supporters and sponsors moreover resulted in contributions by over 63 institutions.

5

The fifth edition of the Oslo Architecture Triennale has strengthened the triennale’s position as an important national and international meeting place for architectural discussions. We thank all of our partners, supporters and audiences for a fantastic triennale and welcome everyone back in 2016! The Triennale was first established in 2000 and founded as a non-profit association in 2009 by the National Association of Norwegian Architects, the Oslo School of Architecture and Design, the Foundation for Design and Architecture in Norway, the Oslo Association of Architects, the National Museum – Architecture and Oslo Teknopol.

Executive summary

Kort om triennalen

Kort om triennalen


6

7


8

9


10

11


12

13


14

15


→ side 6 / 7 Hovedkonferansen Future of Comfort, foto: NAL /Lone Kjersheim → side 8 / 9 Oslo Vokser – Regjeringskvartalet foto: Marte Garmann → side 10 / 11 Utstillingen Far-out Voices, foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland → side 12 / 13 Stasjon 75 Transformer (ROM/Storsveen/Rintala Eggertsson), foto: ROM /Morten Bendiksen → side 14 / 15 Utflukten Blå Grønn By – Klemetsrud, foto: Niklas Lenander Custom Made, foto: AHO/Espen Grønli

16

Målet med Oslo arkitekturtriennale (OAT) har vært å skape en sterk nordisk arena for fagdiskusjon, og samtidig presentere og diskutere arkitektur på en måte som byens befolkning oppfatter som relevant. Norsk arkitektur har gjennom de siste to tiårene blitt omfattet av stor internasjonal interesse. En viktig grunn til dette er at enkeltkontorer har hevdet seg godt i internasjonal konkurranse, men bakgrunnen er også strukturell og bunner i norsk arkitekturtradisjon. Arkitekter har hatt og har en viktig rolle i produksjon av bygninger og byområder. Norsk økonomi er god; oppdragene er mange og er lokalisert over hele landet. Profesjonen består i hovedsak av mange og små kontorer, og det har vært mulig for unge, talentfulle å etablere ny og vellykket skapende praksis. Norsk arkitektur er fornyet, samtidig som den nordiske tradisjonen for å bygge i landskap med tradisjonelle materialer og arkitektoniske virkemidler fortsatt er grunnleggende. Samtidig er Norge et land der transformasjonen er sterk. Landet har en betydelig arbeidsinnvandring og byveksten har de siste årene prosentvis vært den største i Europa. Oslo har i løpet av det siste tiåret vokst til å bli en byagglomerasjon som huser nær halvparten av landets befolkning. Dette innebærer store utfordringer for det norske samfunnet generelt og for byplanlegging og arkitektur spesielt. For OAT er dette et bakteppe der lokale problemstillinger gjøres relevante også i en internasjonal og global fagdiskusjon. I 2000 startet OAT som et intenst og dugnadsbasert undergrunnsarrangement. I 2013 hadde OAT vokst til å bli en begivenhet

17

både i byen og i det internasjonale arkitekturmiljøet. Viktige forutsetninger for dette er at organisasjonen nå er bygget opp med et profesjonelt sekretariat drevet av Norsk Form. Samtidig hentet OAT inn internasjonale kuratorer og spisset hele arrangementet omkring diskusjon av bærekraftbegrepet i arkitekturfaget, i byggevirksomhet og byutvikling. OAT har kunnet vokse fram til å bli et stort og viktig kulturarrangement på grunn av en betydelig egeninnsats, tilførsel av ressurser fra medlemsinstitusjoner og innsats fra enkeltpersoner. Samtidig ønsker OAT å takke sponsorer og tilskuddsgivere, først og fremst Oslo kommune som generøst har støttet triennalen helt fra starten av. Vi vil takke Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet for støtte, og vi vil takke HAV eiendom og Oslo Havn i spissen for en lang rekke private sponsorer og offentlige støttespillere som gjorde et vellykket OAT 2013 mulig. Vi ser fram til samarbeidet om OAT 2016. Karl Otto Ellefsen Styreleder OAT

Forord

Forord v/styreleder


OAT 2013 – et rekordår!

Hovedutstillingen Bak den grønne døren, foto: Marte Garmann

18

Midler fra Oslo kommune og Kulturdepartementet også i oppbyggingsåret 2012 var avgjørende for å forberede triennalen. Våren 2013 kunne vi presentere et omfattende program i samarbeid med mer enn 30 ulike programpartnere. Partnerne sto selv ansvarlige for sine bidrag til programmet, men alle aktiviteter ble utviklet i dialog med OAT og refererte til triennalens tema. Gjennomføringsmodellen krevde et omfattende arbeid med koordinering, kommunikasjon og dokumentasjon, men gjennom partnerne og de varierte prosjektene nådde OAT flere og bredere målgrupper. På åpningen av OAT 2013 var det kø fra inngangen til DogA og ut i Hausmannsgate. Arkitektstudenter serverte varm eplekompott fra sin OAT-paviljong. Befolkningen og tilreisende fikk oppleve et levende og åpent Oslo, der diskusjonen om arkitektur og bærekraft ble utfordret med nye kritiske perspektiver og bærekrafthistorien ble fortalt på nye måter. Presse og sosiale medier ble viktige og virksomme kanaler for å nå ut. Et publikum som ellers ikke ville oppsøkt triennalen møtte den i byens offentlige rom. Bærekraftspørsmålet og triennalens program engasjerte både enkeltmennesket, organisasjoner og fagmiljøer, langt ut over arkitekturfeltet. Et sammensatt publikum kunne sanke nye innsikter gjennom ti ukers aktivitet. Vi vil rette en stor takk til alle som bidro til Oslo arkitekturtriennale 2013, fra kuratorer og produsenter til riggeteam og frivillige, fra redaktør og grafiske designere til konferanseinnledere og spesialomvisere i mange fagfelt. Takk til presse, politikere og næringsaktører som engasjerer seg i arkitektur og

19

byutvikling. Takk til alle som støttet triennalen økonomisk og gjorde det hele mulig. Takk til styret, samarbeidspartnerne og alle som utviklet triennaleprosjekter. Takk til det utrolige kjerneteamet som fikk hele til å fungere. Og takk til publikum – velkommen igjen i 2016! Hege Maria Eriksson Direktør, Oslo arkitekturtriennale

OAT 2013 – et rekordår!

Hvordan lage en arkitekturfestival? Hvordan engasjere både fagfolk og et bredt publikum? Hvordan behandle et tema i mangfoldige formater og medier? Denne rapporten er en beretning om å bygge – i høyden, i bredden og i dybden. OAT 2013 var et stort samarbeidprosjekt og et felles løft for fagmiljøene i Oslo og Norge. Vi begynte med en tradisjon og en ambisjon, et styre, to deltidsstillinger og 150 000 kroner to år før triennalen. Det første vi gjorde var å bygge opp en prosjektorganisasjon med gjennomføringsevne og rekkevidde. Sekretariatet ble etter hvert utvidet med nøkkelfunksjoner – 2,4 stilling fordelt på fem personer, som så bygget nettverket videre. I september 2013 var flere hundre mennesker engasjert i arbeid knyttet til Oslo arkitekturtriennale, og i løpet av triennalen opplevde mer enn 60 000 mennesker et eller flere av rundt 100 OAT-arrangementer. Et viktig strategisk grep var å hente kuratorer gjennom en åpen internasjonal utlysning. Med et sterkt kuratorisk konsept fra Rotor kunne vi bygge programpartnerskap, samtidig som hovedutstillingen ble utviklet av Rotor og et omfattende kommunikasjonsarbeid ble igangsatt. Vi lanserte triennalen under Veneziabiennalen sommeren 2012, inviterte nordiske miljøer til samarbeid og ble selv invitert til internasjonale arrangementer. Vi møtte en nysgjerrig forventning internasjonalt, og gradvis snudde en skepsis på hjemmebane til interesse og involvering.


Hovedutstillingen Bak den grønne døren, foto: Marte Garmann

Konseptet om bærekraft utløser en rekke spørsmål, ifølge Gielen. For eksempel, kan byggematerialer eller hele bygninger betraktes som bærekraftige uavhengig av hva som foregår på innsiden? George W. Bush Presidential Centre i Dallas er LEED-Platinum sertifisert, men på innsiden finner man en utstilling som feirer den amerikanske invasjonen av Irak og Afghanistan. Kan det kalles bærekraftig bygging? Og hvis Dere har samlet 625 påstått bære- ikke, hvilken betydning har dette for arkitekter som vil bygge bærekrafkraftige objekter til hovedutstillingen. Hva har prosessen lært dere tig? Det vil aldri finnes et klart svar. om bærekraft som konsept? Det finnes mange måter å tilnærme « Bærekraftig utvikling » ble defi- seg bærekraft på – vi ønsket å inviHvorfor akkurat bærekraft? Utgangspunktet vårt var at tere andre stemmer inn i utstillingen nert av Brundtlandkommisjonen i bærekraftbegrepet er uunngåelig 1987, en FN-kommisjon ledet av den for å understreke dette, sier Gielen. for ethvert arkitektkontor i dag, norske statsministeren. De sa, dekk Rotors hovedutstilling og triinkludert vårt eget. Begrepet brukes nåtidens behov uten å svekke grunn- ennalen inviterte publikum og partløst til å beskrive et vidt spekter av nere til en omfattende, kritisk og laget for fremtidige generasjoners ideer, krav og design. I dag finnes leken reise gjennom bærekraftens mulighet til å dekke sine. Hvem kan det knapt et offentlig bygg eller et innflytelse på arkitektur de siste 30 si seg uenig i det? Men for at beprivat hus som bygges uten eksplisitt grepet skal kunne brukes i konkrete årene. Triennalen, med Rotor i spissen, fungerte som en « time-out », eller implisitt å referere til bærekraft situasjoner må det nødvendigvis tolkes. Vi ville vise striden som opp- en mulighet til å ta stilling til grunnog miljøhensyn. Arkitekter har står når et begrep gjøres om til kon- leggende spørsmål om et av vår tids mest brukte begreper. krete betydninger. Lionel Devlieger & Maarten Gielen, OAT 2013 ble kuratert av det kritiker-

roste belgiske kollektivet Rotor. I over ett år studerte og forsket kontoret på arkitektur- og byutviklingsprosjekter som påstod å være bærekraftige. Gjennom triennalens hovedutstilling og tilhørende program kunne Rotor dermed ta temperaturen på begrepets innflytelse innen arkitektur og byutvikling, snart 30 år etter at Brundtland-kommisjonen gjorde det kjent for en hel verden. Vi tok en prat med Rotors Maarten Gielen om kuraturoppgaven og deres konsept Bak den grønne døren.

omfavnet bærekraftsbølgen og mange har konsentrert hele sin praksis rundt grønn arkitektur. Men midt i alt dette har vi inntrykk av at bærekraftens innflytelse blir lite diskutert. Har den altomfattende bruken av begrepet gjort at det har mistet sin mening? Vi ville se nærmere på hvordan bærekraftbegrepet fikk slik en sentral rolle og hvilke konsekvenser dette har hatt.

(Rotor), foto: Benjamin Brolet

20

21

Bak den grønne døren

Bak den grønne døren: Kuratorenes utfordring


22

23 Foto: Olmo Peeters


24

25 Foto: Marte Garmann


26

27 Foto: Istvan Virag


28

29 Foto: Istvan Virag


Bak den grønne døren

Bak den grønne døren Utstilling Bak den grønne døren, foto: OAT/Istvan Virag

30

31


UTDRAG AV PUBLIKUMSUNDERSøKELSE GjENNOMFøRT I PERIODEN 6.–16. DESEMBER 2013

Hvordan vil du evaluere tilgjengeligheten og tydeligheten av informasjon under Oslo arkitekturtriennale 2013?

Programresultater

Bra: 57,14 %

Verken eller: 15,71 %

Mindre bra: 4,29 % Ikke bra: 2,86 %

Hvordan var din totalopplevelse av Oslo arkitekturtriennale?

Programresultater

Bra: 50 %

Veldig bra: 37,14 %

Verken eller: 10 % Mindre bra: 2,86 % Ikke bra: 0 %

Hva slags arrangementer ønsker du mer av til neste triennale i 2016? (flere alternativer mulig)

Undervisningsprogram: 15,71 % Filmer: 24,29 % Fester: 21,43 % Konkurranser: 17,14 % Utstillinger: 52,86 %

Konferanser: 24,29 % Debatter: 28,57 % Utflukter: 18,58 % Verksteder: 21,43 % Omvisninger: 30 % Folkemøter: 22,86 % Seminarer: 12,86 %

32

Antall programposter Programpartnere Arenaer Dager med program Antall forprogram Antall utstillinger Antall omvisninger Antall konferanser Antall folkemøter Antall seminarer Antall utflukter Antall arrangement barn og unge Antall verksteder Antall prisutdelinger Antall frokostmøter Antall filmer Antall fester Antall boklanseringer Antall annet

115 37 19 73 10 8 24 8 8 12 9

Lokale samarbeidspartnere og engasjement Med utgangspunkt i Rotors konsept ble det igangsatt programsamarbeid med til sammen 37 nasjonale og internasjonale partnere. De fleste lokale arkitektur- og byutviklingsinstitusjonene var med, i tillegg til nye bransjer, som miljøvernorganisasjoner, eiendomsforvaltere, kunstarenaer, innovasjonsnettverk og undervisningsinstitusjoner. Gjennom jevnlige møter og kontakt med OATs sekretariat og kuratorer, kunne programpartnerne relatere Rotors konsept til lokale utfordringer og muligheter, og sammen skape et helhetlig program rundt et viktig ord: bærekraft.

triennaleåpning har hatt med 1950 besøkende.

Målgrupper og publikumsrespons Triennalens kontinuerlige arbeid for å appellere til brede målgrupper ga gode resultater i 2013. Utstillingene, utfluktene, folkemøtene, filmene og festene trakk et bredt spekter av innbyggere og brukere av arkitekturen og byen. Konferansene, verkstedene omvisningene og seminarene utfordret 5 fagmiljøet og relaterte bransjer. 3 Barn, unge og studenter deltok 2 aktivt i undervisningsprogrammet, 3 både gjennom egne prosjekter og 5 øvrige programposter. Den nasjo4 3 nale og internasjonale interessen, 11 fra både presse og eksperter, var Rekordstort og rikt program større enn noen gang (se KommuniSom et resultat av samarbeidet kasjon og presse s. 55). HOVEDUTSTILLINGEN kunne triennalens sekretariat, Rotor En publikumsundersøkelse Objekter 625 og programpartnere 15. mai 2013 gjennomført i perioden 6.–16. deBidragsytere 250 presentere det mest omfattende og sember 2013 bidro til dokumentert varierte triennaleprogrammet noen- informasjon om triennalens publikum, effekt av program og kommuInternasjonal utlysning sinne, med rundt 100 utstillinger, nikasjon, samt en generell evalueog kuratorer konferanser, omvisninger, verkring av triennalen. steder, utflukter, folkemøter, semiEn internasjonal kuratorutlysPublikumsundersøkelsen (se ning våren 2012 resulterte i valget narer, undervisningsprogram, av det anerkjente belgiske kontoret filmer og fester. Programmet varte utdrag på motsatt side) bekrefter at Rotor og deres konsept Bak den nesten 90% av publikum hadde en i 73 dager, fra 19. september til positiv opplevelse av triennalen grønne døren – Arkitektur og drøm- 1. desember, og utspilte seg på generelt. men om bærekraft. Rotor er et ungt 19 ulike steder, inne og ute, i hele Oslo. Over 60 000 publikummere arbeidskollektiv bestående av arkideltok i triennalens program. tekter, ingeniører, designere og forDen kritikerroste hovedutstillinskere med base i Brussel. Kollektivet er blant annet kjent for sin utstilling gen Bak den grønne døren, kuratert av Rotor, spilte en sentral rolle i under Venezia-biennalen i 2010, festivalprogrammet. Utstillingen samt OMA-utstilling på Barbican presenterte 625 objekter, som viste i London i 2011. Valget av Rotor hvordan bærekraftbegrepet har tilførte triennalens femte utgave kuratorkompetanse på høyt interna- påvirket arkitektur og byutvikling de siste 30 årene. Utstillingen trakk sjonalt nivå og var avgjørende for å mer enn 12 000 publikummere løfte triennalens program. og skapte de lengste køene en

33

Programresultater

Veldig bra: 20 %


FORPROGRAM

KURATORLANSERING Nasjonal lansering av OAT 2013,

kuratorer og konsept. OSLO VOKSER #1: DEMOGRAFI

Folkemøte om befolkningsvekst og utfordringer knyttet til byutvikling i hovedstadsregionen.

Arrangør: OAT Dato/sted: 27.6.2012 / DogA Publikum: 55

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 16.2.2012 / DogA Publikum: 68

VENEzIA-LANSERING

OSLO VOKSER #2: KOLLEKTIVTRANSPORT

Folkemøte om kollektivtransport og utfordringer rundt Oslos vekst.

Programresultater

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 26.4.2012 / DogA Publikum: 45

Internasjonal lansering av OAT 2013, kuratorer og konsept. Arrangør: OAT Dato/sted: 28.8.2012 / Venezia Publikum: 150

OSLO VOKSER #4: BOLIGUTByGGINGEN

Folkemøte om boligpolitikk og utfordringer rundt Oslos vekst. Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 28.11.2013 / DogA Publikum: 62

OSLO VOKSER #5: ByEN UNDER BAKKEN

Folkemøte om byen under bakken og utfordringer rundt Oslos vekst. Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 14.2.2013 / DogA Publikum: 52

OSLO VOKSER #3: SKOLE

Folkemøte om skole og utfordringer rundt Oslos vekst. Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 26.9.2012 / DogA Publikum: 25

OSLO VOKSER #6: KjøPESENTER

Folkemøte om kjøpesentre, sentrumshandel og bytuvikling.

Hovedutstillingen Bak den grønne døren Oslo arkitekturtriennales hovedutstilling, Bak den grønne døren, spilte en sentral rolle i triennalen. Utstillingen var en viktig del av Rotors konsept og utgangspunktet for andre programposter. De over 600 utstillingsobjektene fortalte historien om hvordan arkitektur, byplanlegging, vitenskapspraksis, forretningsmuligheter og politisk maktspill håndterer bærekraftsbegrepet i sitt virke. Alt fra presseklipp, materialprøver, modeller, spill, foto, video, fasader, byplaner og prototyper ble lagt frem for å synliggjorde paradoksene som oppstår når man bruger begrepet «bærekraftig». De mange objektene var dels kategorisert på tematiske bord, dels gjennom en kronologisk tidslinje

fra 30 år tilbake og frem til i dag. Utstillingens bidrag til å påvirke bærekraftdebatten og få frem nye perspektiver gjorde seg gjeldende både underveis i utstillingsperioden og ved avslutningsarrangementet. Utstillingen vekket også stor nasjonal- og internasjonal interesse. Her er noen utvalgte pressesitater: « Utstillingen på DogA tar ikke stilling til klimaendringen, men velger å vise et mangfoldig bærekraft-begrep. Det funker! » Lotte Sandberg, Aftenposten « Dyptgående arkivstudier, fokus på materialer og gjenbrukstematikk har sakte men sikkert utviklet seg til å bli en av hovedstyrkene til det belgiske kollektivet. Og disse

34

figurerer alle ufeilbarlig i denne bærekraftbaserte festivalen.» Ellie Stathaki,Wallpaper « Med et slikt suksessfylt perspektiv på spørsmålet har utstillingen et klart potensiale til å entre den offentlige debatten, også utenfor galleriets vegger. » Kim Hoefnagels, A10 Som følge av interessen stilles Bak den grønne døren ut på Dansk Arkitektur Center i København 6. februar – 25. mai 2014. Bak den grønne døren var et samarbeid med Norsk Form, som er en av triennalens seks medlemsinsitusjoner.

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 11.4.2013 / DogA Publikum: 80

UTSTILLINGER CUSTOM MADE

PROGRAMLANSERING

Offisiell lansering av programmet for OAT 2013. Arrangør: OAT Dato/sted: 15.5.2013 / DogA Publikum: 110

Om norsk etterkrigsarkitekturtradisjon og forholdet til miljøet. Arrangør: AHO Dato/sted: 18.9.2013 – 1.12.2013 / AHO Publikum: 4 500

FAR-OUT VOICES

Et innblikk i motkulturbevegelsen og den banebrytende opprinnelsen til grønn design. Arrangør: Nasjonalmuseet – Arkitektur Dato/sted: 21.9.2013 – 29.12.2013 /Nasjonalmuseet – Arkitektur Publikum: 10 548

KNUTEPUNKT HOLMESTRAND OSLO VOKSER #7: SyKKELByEN

HOVEDUTSTILLING: BAK DEN GRøNNE DøREN

Folkemøte om hovedstaden som sykkelby og utfordringer rundt Oslos vekst.

Om utviklingen av bærekraft i arkitektur gjennom 600 objekter fra hele verden.

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 30.5.2013 / DogA Publikum: 92

Arrangør: OAT/Rotor/Norsk Form Dato/sted: 19.9.2013 – 1.12.2013 / DogA Publikum: 12 329

Hva skjer med småbyen når InterCity-toget flytter den inn i stor-Oslo? Arrangør: NTNU Dato/sted: 22.9.2013 – 1.12.2013 /Holmestrand Publikum: 1 100

Custom Made Custom Made var AHO sitt utstillingsbidrag til triennalen i 2013. Utstillingen, som åpnet 18. september 2013, undersøkte relasjonen mellom « produksjonen av tradisjon » og « tradisjoner for produksjon » i arkitekturen. Bygget opp rundt et kartotek over norsk arkitektur viste Custom Made samtlige nøkkelutgivelser og sentrale arkitekturverk som har farget norsk arkitekturtradisjon etter andre verdenskrig. Ideen om en norsk arkitekturtradisjon har ofte vært knyttet til en særlig bevissthet ovenfor sted og kontekst. Denne forståelsen kan relateres til spesifikke fagdiskurser som Christian Norberg-Schulz’ fenomenologiske arkitekturteori, men gjenfinnes også i tekstene og

undervisningen til arkitekter som Knut Knutsen og Sverre Fehn. Natur- og miljøbevisstheten vitner om et tidlig fokus på bærekraft i norsk arkitektur. « Custom Made » adresserte denne tradisjonen og stilte spørsmål ved i hvilken grad « sustainability » egentlig representerer noe nytt i den norske arkitekturdebatten.

Utstillingen Custom Made, foto: AHO/Espen Grønli

35


NORDIC BUILT

Arrangør: DAC Dato/sted: 24.9.2013 – 6.10.2013 / DogA Publikum: 1 300

Arrangør: Nordic Innovation Dato/sted: 29.10.2013 – 3.11.2013 / DogA Publikum: 500 — Estimert 100 besøkende til utstillingen daglig

Vandreutstilling om bærekraftige løsninger i København.

Presentasjon av konkurranseforslagene til Nordic Built Challenge.

OMVISNINGER

Arrangør: Europan Dato/sted: 19.10.2013 – 20.10.2013 / Dikemark, Sandvika, Ås Publikum: 800

GET A BIKE. BREAK FREE!

Konkurranseforslag om hvordan osloregionen kan bli Europas ledende sykkelregion. Arrangør: FutureBuilt/Syklistenes Landsforening Dato/sted: 26.11.2013 – 2.12.2013 / Oslo rådhus Publikum: 400

GRøNNE HISTORIER

GRøNNE HISTORIER

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 21.9.2013 / DogA Publikum: 19

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 20.9.2013 / DogA Publikum: 59

GRøNNE HISTORIER

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Rotor. Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 20.9.2013 / DogA Publikum: 28

EUROPAN 12: IDEER FOR TILPASNINGSDyKTIGE ByER

Visning av konkurranseforslagene til Europan 12.

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 20.9.2013 / DogA Publikum: 38

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Eva Franch (Storefront NyC). Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 20.9.2013 / DogA Publikum: 39

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Andres Lepik (Technischen Universität München).

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Mirko zardini (Canadian Centre for Architecture).

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Willem Bruijn (Baumschlager Eberle). Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 21.9.2013 / DogA Publikum: 21

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Huang Weiwen (Shenzhen og Hong Kong Bi-City Biennale).

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Rotor. Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 22.9.2013 / DogA Publikum: 62

FAR-OUT VOICES – OMVISNING

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta) Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 21.9.2013 / DogA Publikum: 39

Guidet omvisning med kuratorene for utstillingen Far-out Voices. Arrangør: Nasjonalmuseet – Arkitektur Dato/sted: 22.9.2013 /Nasjonalmuseet – Arkitektur Publikum: 31

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Arjen Oosterman (Volume). Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 21.9.2013 / DogA Publikum: 42

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Ellen de Vibe (Oslo kommune). Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 1.10.2013 / DogA Publikum: 16

Grønne historier: Spesialomvisninger i hovedutstillingen Bak den grønne døren

Grønne historier med Gunhild Stordalen, foto: Erik Thallaug

36

I løpet av triennaleperioden har en rekke fagfolk fra ulike profesjoner gitt gratis spesialomvisninger i hovedutstillingen basert på sin personlige tolkning av Bak den grønne døren på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter. Med utgangspunkt i eget engasjement for bærekraftig utvikling bød hver omviser på en unik fortelling som åpnet for nye innfallsvinkler til triennalens hovedutstilling. Et internasjonalt stjernelag var hentet inn til åpningshelgen, bestående av bl.a. Eva Franch (direktør og hovedkurator for Storefront New York), Andres Lepik (direktør for Architekturmuseum der Technischen Universität München), Mirko Zardini (direktør for Canadian

Centre for Architecture), Willem Bruijn (senior partner i Baumschlager Eberle), Huang Weiwen (direktør for Shenzhen og Hong Kong Bi-City Biennale of Urbanism) og Arjen Oosterman (sjefredaktør for nederlandske Volume). Videre i triennaleperioden ble det holdt spesialomvisninger hver tirsdag og søndag med kjente nasjonale profiler som Thomas Hylland Eriksen (professor i sosialantropologi ved UiO), TYIN tegnestue, Kjetil Trædal Thorsen (partner i Snøhetta), Gunhild Stordalen (lege/PhD og arbeidende styreleder i GreeNudge) og Ellen de Vibe (etatsdirektør for Oslo kommunes Plan- og bygningsetat).

37

Omvisningene var godt besøkt, og både omvisere og publikum ga tilbakemelding om at dette var et interessant og godt utgangspunkt for videre utforsking av utstillingens over 625 objekter. Kart over hver spesialomvisning var tilgjengelig for besøkende i utstillingsperioden. Grønne historier var et samarbeid mellom Norsk Form og Oslo arkitekturtriennale. Norsk Form er en av triennalens seks medlemsorganisasjoner.

Programresultater

COPENHAGEN SOLUTIONS


GRøNNE HISTORIER

GRøNNE HISTORIER

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 13.10.2013 / DogA Publikum: 10

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 22.10.2013 / DogA Publikum: 8

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 05.11.2013 / DogA Publikum: 41

GRøNNE HISTORIER

GRøNNE HISTORIER

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Beate Hølmebakk (AHO).

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Thomas Hylland Eriksen (UiO). Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 15.10.2013 / DogA Publikum: 68

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Nina jensen (WWF Norge).

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Harald A. Nissen (Miljøpartiet De Grønne).

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Dag O. Hessen (UiO).

NINE WALKS

Guidede turer i hovedutstillingen med studenter fra Arkitektskolen Aarhus. Arrangør: Arkitektskolen Aarhus Dato/sted: 15.11.2013 / DogA Publikum: 50

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Katinka von der Lippe (Eker Design).

GRøNNE HISTORIER

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 27.10.2013 / DogA Publikum: 10

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 10.11.2013 / DogA Publikum: 16

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 17.11.2013 / DogA Publikum: 33

GRøNNE HISTORIER

GRøNNE HISTORIER

GRøNNE HISTORIER

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 11.3.2013 / DogA Publikum: 20

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 12.11.2013 / DogA Publikum: 42

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 19.11.2013 / DogA Publikum: Avlyst

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Gunhild Stordalen (GreeNudge) Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 24.11.2013 / DogA Publikum: 22

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 20.10.2013 / DogA Publikum: 38

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Reiulf Ramstad Arkitekter.

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Kjetil Trædal Thorsen (Snøhetta)

HOVEDKONFERANSE: KOMFORTABEL FRAMTID

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere om bærekraft og komfort. Arrangør: NAL Dato/sted: 20.9.2013 / Chateau Neuf Publikum: 575

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Hege Maria Eriksson (OAT).

HABITATDAGEN 2013

Den internasjonale Habitatdagen om «Infrastruktur 2013 – Kommunikasjon».

GRøNNE HISTORIER

Spesialomvisning i hovedutstillingen med TyIN tegnestue.

KONFERANSER

Arrangør: Habitat Norge Dato/sted: 7.10.2013 / Litteraturhuset Publikum: 60

Spesialomvisning i hovedutstillingen med Nina Witoszek (UiO).

Far-out Voices

Utstillingen Far-out Voices, foto: Tim Benton

Fra utstillingen Far-out Voices. Drop City (Steve Baer), foto: Pierre Colboc

38

Triennaleutstillingen Far-out Voices åpnet 22. september på Nasjonalmuseet – Arkitektur, og ga et innblikk i grønn designs opprinnelse. Utstillingen presenterte et utvalg pionerer med røtter i 1960og 70-årenes motkulturbevegelse, kuratert av Caroline ManiaqueBenton og Jérémie McGowan. Far-out Voices er bygget opp rundt en serie dokumentarintervjuer filmet av Maniaque-Benton, og er en innfallsport til hvordan forkjempere for alternativ arkitektur og teknologi tenkte om og praktiserte bærekraftig design. Gjør det selv-manualer, fotodokumentasjon, arkivmateriale og tidstypiske gjenstander avslører hvordan arbeidet til Steve Baer, Mike Reynolds, Jay Baldwin, Graham Stevens mfl.

39

baserer seg på eksperimentering og direkte handling, drevet av ønsket om løsrivelse fra statlig regulering og infrastruktur. « Presentasjonen er dynamisk og mangfoldig uten at den blir kaotisk. Slik presenteres dette spennende materialet på en meget god måte.» Mona Pahle Bjerke om Far-out Voices, NRK.no I forbindelse med utstillingen ble det arrangert barneverksted, foredrag ved kurator Caroline Maniaque-Benton og filmserien Far-out Movies på Nasjonalmuseet – Arkitektur. Nasjonalmuseet er en av Oslo arkitekturtriennales seks medlemsorganisasjoner.

Programresultater

GRøNNE HISTORIER


ARKITEKTURRIKETS TILSTAND 2013

Arkitektur og stedsutvikling i oljerike(t) Norge. Arrangør: Norsk Form Dato/sted: 17.10.2013 / DogA Publikum: 80

MENNESKETS HABITAT

Naturfagstime om mennesket versus transportstrukturer, bygninger og infrastruktur.

Arrangør: Statsbygg Dato/sted: 28.11.2013 – 29.11.2013 / Parkteatret Publikum: 140

Arrangør: jBV/SVV Dato/sted: 30.10.2013 / Hotell Bristol Publikum: 130

Arrangør: NLA Dato/sted: 18.10.2013 / DogA Publikum: 80

Programresultater

ÅS 2040 Om fremtidig utvikling av Ås.

Arrangør: UMB/Ås kommune Dato/sted: 29.10.2013 / Ås kino Publikum: 95

SEMINARER

OSLO ByS ARKITEKTURPRIS 2013

COPENHAGEN SOLUTIONS

Oslo kommunes kåring av årets beste bygg eller landskapsanlegg.

Arrangør: PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitekturpris Dato/sted: 16.10.2013 / Oslo rådhus Publikum: 120

DEN FjERDE NATUR

Om veien frem til bærekraftige bylandskaper i Norden.

PRISUTDELINGER

EKSTREM OPPUSSING AV ByGGEPROSESSEN

Grønt samfunnsansvar + profesjonelle bestillere = lønnsom vekst?

GET A BIKE. BREAK FREE!

Premieutdeling og fagseminar for konkurransen Get a bike. Break free!

Arrangør: Arkitektbedriftene Dato/sted: 1.11.2013 / DogA Publikum: 40

Arrangør: FutureBuilt / Syklistenes Landsforening Dato/sted: 27.11.2013 / Oslo rådhus Publikum: 330

Åpning av utstilling med paneldiskusjon om bærekraftig byutvikling. Arrangør: DAC Dato/sted: 24.9.2013 / DogA Publikum: 70

OATMEAL TALKS: SKjøNNHETEN OG UDyRET

Er mote skjønnheten eller udyret? Debatt over en skål grøt. Arrangør: Manifest forlag / Norsk Form Dato/sted: 25.9.2013 / DogA Publikum: 50

BæREKRAFTDISKUSjONER: VANN BæREKRAFTDISKUSjONER: CUSTOM MADE

En kritisk undersøkelse av bærekraft som driver i norsk etterkrigsarkitektur. Arrangør: AHO Dato/sted: 25.9.2013 / AHO Publikum: 30

Diskusjon av komparativ studie om vannutfordringer i Norge og Vietnam. Arrangør: AHO Dato/sted: 2.10.2013 / AHO Publikum: 30

KRySSKONFERANSEN 2013: KULTURELL BæREKRAFT

Om kulturbasert stedsutvikling og møtet mellom topp og bunn.

Hovedkonferansen: Komfortabel Framtid Norske arkitekters landforbunds (NAL) årlige konferanse Arkitekturdagen var hovedkonferansen under Oslo arkitekturtriennale 2013. Arrangementet gikk av stabelen 20. september på Chateau Neuf, med rundt 600 deltakere. Temaet for triennalekonferansen var komfortens relasjon til bærekraft og arkitektur. Hvordan er våre krav til komfort forenlig med ideen om bærekraft, og hvordan kan arkitekter delta i denne debatten? Blant foredragsholderne var arkitekter og forskere som Carolyn Steel (Cambridge), Kjell Arne Brekke (UiO), Alfredo Brillembourg (Urban Think Tank), Chris Reed (Detroit Future City) og Nanne de

Ru (Powerhouse Company).« Det var en inspirerende dag med nye ideer og tankevekkende innspill », oppsummerte president i NAL, Kim Skaara, til NALs nettsider etter konferansen. Ifølge Skaara var Arkitekturdagens kobling til Oslo arkitekturtriennale 2013 og utstillingen Bak den grønne døren på DogA særlig interessant, ettersom man på den måten fikk bekreftet mangfoldet og kompleksiteten i bærekraftdebatten. NAL er en av Oslo arkitekturtriennales seks medlemsorganisasjoner.

Hovedkonferansen Future of Comfort, foto: NAL / Lone Kjersheim

40

Bærekraftdiskusjoner: Utsatte nordlige landskap, foto: AHO

41


BæREKRAFTDISKUSjONER: UTSATTE NORDLIGE LANDSKAP

Strukturelle diagrammer i rådende bærekraftteori.

Om påvirkningen av økt ressursutnyttelse i nordområdene.

Arrangør: AHO Dato/sted: 16.10.2013 / AHO Publikum: Avlyst

Arrangør: AHO Dato/sted: 30.10.2013 / AHO Publikum: 30

BæREKRAFTDISKUSjONER: BæREKRAFT – KRAV OM EN ESTETIKK

ANTHROPOCENE OBSERVATORy: EMPIRE OF CALCULUS

Et kritisk kuratorisk blikk på bærekraftens estetikk i resirkulering og energibruk.

Hvordan kan abstrakte modeller forme avgjørelser i dagens bærekraftdiskusjon?

Arrangør: AHO Dato/sted: 23.10.2013 / AHO Publikum: 30

Arrangør: OCA Dato/sted: 4.11.2013 / OCA Publikum: 58

Bærekraftdiskusjoner Som en del av Oslo arkitekturtriennales faglige program ble det arrangert syv seminarer på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) hvor internasjonale fagfolk ble invitert til å forelese og konfrontere høgskolens undervisning, forskning og rådende fagpolitiske tradisjoner. Målgruppen for seminarserien var i første rekke skolens lærere og studenter, samt et større publikum i det arkitektfaglige miljøet. Seminarene belyste problematikken rundt bærekraft kritisk, informert av kunnskapsutviklingen som foregår på skolen. Lærere ved de ulike forskningssentraene og prosjektene ved skolen var ansvarlige for seminarserien, som tok opp følgende temaer:

· Custom Made Sustainability · Vann – en komparativ studie av nord og syd, Norge og Vietnam · Bærekraftige strukturer · Bærekraft – krav om en estetikk · Utsatte nordlige landskap · Arkitektur nær null · « Smart Mapping » – bærekraft i Oslo, en « Walkshop » AHO er en av Oslo arkitekturtriennales seks medlemsorganisasjoner.

SUSTAINABILITy – THAT’S IT?

Paneldebatt om triennalens tilnærming til bærekraftdebatten. Arrangør: BKult / Den norske ambassaden i Berlin Dato/sted: 5.11.2013 / Berlin Publikum: 60

TALK ABOUT FAR-OUT

Kurator Caroline Maniaque-Benton om motkultur og arkitektonisk eksperimentering. Arrangør: Nasjonalmuseet – Arkitektur Dato/sted: 16.11.2013 /Nasjonalmuseet – Arkitektur Publikum: 52

BæREKRAFTDISKUSjONER: ARKITEKTUR NæR NULL

Om kunnskapsfundament og handlingsrom. Arrangør: AHO Dato/sted: 6.11.2013 / AHO Publikum: 30

OSLO VOKSER #8: STUDENTBOLIGER

Hvordan huse studentene i en voksende by? Presentasjoner og diskusjon. Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 24.9.2013 / DogA Publikum: 40

OAT 2013: IKKE-ETAVSLUTNINGSARRANGEMENT

Rotor oppsummerer triennalens diskusjoner med utvalgte gjester. Arrangør: OAT Dato/sted: 27.11.2013 / DogA Publikum: 50

OATMEAL TALKS: ByøKOLOGI

Hvordan sikre produktive økosystemer i byene? Debatt over en skål grøt. Arrangør: NLA Dato/sted: 2.10.2013 / DogA Publikum: 70

THE HIGH LINE NEW yORK OG SøRENGA BRO

Om transformasjon av gamle bystrukturer. Arrangør: Norsk Form/Oslo Innovation Week/ByM Dato/sted: 14.10.2013 / DogA Publikum: 200

OSLO VOKSER #9: HAVNEPROMENADEN

Om Oslos havnepromenade og utviklingen av fjordbyen i en voksende hovedstad. Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 15.10.2013 / DogA Publikum: 50

Folkemøteserier: Oslo vokser og OATmeal Talks I løpet av triennaleperioden har det blitt holdt en rekke folkemøter på DogA – Norsk Design- og Arkitektursenter. Møtene samlet engasjerte innbyggere, politikere og fagmiljøer for å diskutere og utveksle ideer rundt viktige temaer for vårt bygde miljø og dets bærekraftige utvikling. I serien Oslo vokser inviterte Oslo arkitekturtriennale og Norsk Form publikum til diskusjoner omkring befolkningsvekst og byutvikling i hovedstadsregionen. Temaene var varierte og engasjerte både deltakere og presse: · Oslo vokser #1: Demografi · Oslo vokser #2: Kollektivtransport · Oslo vokser #3: Skole

42

FOLKEMøTER

Programresultater

Programresultater

BæREKRAFTDISKUSjONER: BæREKRAFTIGE STRUKTURER

· Oslo vokser #4: Boligutbyggingen · Oslo vokser #5: Byen under bakken · · Oslo vokser #6: Kjøpesenter · Oslo vokser #7: Sykkelbyen · Oslo vokser #8 Studentboliger · Oslo vokser #9: Havnepromenaden · · Oslo vokser #10: Tomme lokaler

Følgende temaer ble diskutert: · Skjønnheten og udyret · Byøkologi · Å bygge en sykkelkultur · Regjeringskvartalets fremtid · Materialhøsting

OATmeal Talks var en skreddersydd Norsk Form er en av Oslo arkitekturserierekke hvor Oslo arkitekturtriennales seks medlemsorganisasjoner. triennale, i samarbeid med Norsk Form, inviterte publikum til å høre om diverse byutviklings- og bærekraftprosjekter over en skål med grøt. Grøten skapte en uformell og hyggelig stemning og etter kortere presentasjoner fra de inviterte organisasjonene ble det åpnet for spørsmål.

43


OSLO VOKSER #10: TOMME LOKALER

Hvordan kan osloregionen bli en av Europas beste sykkelregioner? Debatt over en skål grøt.

Hvordan kan tomme hus bidra til kreativitet og innovasjon?

Arrangør: FutureBuilt 23.10.2013 / DogA Publikum: 150

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 12.11.2013 / DogA Publikum: 80

OATMEAL TALKS: GjENVINNING OATMEAL TALKS: REGjERINGSKVARTALETS FREMTID

Om gjenbruk av kulturelle objekter. Debatt over en skål grøt.

Bevaring eller riving? Debatt over en skål grøt.

Arrangør: BAS Dato/sted: 13.11.2013 / DogA Publikum: 40

Arrangør: Norsk Form Dato/sted: 6.11.2013 / DogA Publikum: 150

FROKOSTMøTER BRøD OG MILjø

Frokostmøte med zEB-senteret: På vei mot nullutslipp med TEK15. Arrangør: NAL /zEB/Sintef Dato/sted: 9.10.2013 / Arkitektenes Hus Publikum: 70 — 115 via streaming

NORDIC BUILT

Møte med vinnerne av Nordic Built Challenge og visning av konkurranseforslag. Arrangør: Nordic Innovation 29.10.2013 / DogA Publikum: 60

BARN OG UNGE OAT-HyTTE

Undervisning og bygging av økohytte med barn. Arrangør: Norsk Form Dato/sted: 7.9.2013 / DogA Publikum: 30

DOGA-SøNDAGER BARNEVERKSTED

Omvisninger, gjør det selv-hjørne og andre aktiviteter for barn og familier. Arrangør: Norsk Form Dato/sted: 22.9.2013 – 1.12.2013 / DogA Publikum: 300 — Halvparten barn, halvparten voksne

ROMSKIPET jORDEN FAR-OUT IDEAS: HVOR BLE DET AV INNOVASjONEN?

Diskusjon om betingelsene og konsekvensene av bærekraftige ideer. Arrangør: Nasjonalmuseet – Arkitektur Dato/sted: 21.10.2013 / Nasjonalmuseet – Arkitektur — Inkludert i utstillingstall

Arkitekt Buckminster Fullers dag, med workshop og omvisning for hele familien. Arrangør: Nasjonalmuseet – Arkitektur Dato/sted: 22.9.2013 / Nasjonalmuseet – Arkitektur Publikum: 37 — Inkludert i utstillingstall

BæREKRAFTIG ARKITEKTUR FOR UNGDOM

Skoleklasser inviteres til hovedutstillingen for et nærmere møte med økobygging. Arrangør: Norsk Form Dato/sted: 8.10.2013 – 29.11.2013 /DogA Publikum: 350

Blå Grønn By: Oslo fra innsiden

OATmeal talk – Sykkelregion, foto: OAT/Kaja Tvedten Jorem

Blå Grønn By – Bekkelaget, foto: Niklas Lenander

44

Oslo arkitektforening (OAF) arrangerte totalt fire ekskursjoner til Klemetsrud energigjenvinningsanlegg og Bekkelaget renseanlegg. Målet var å gi et innblikk i Oslos avfallshåndtering. På Klemetsrud fikk deltakerne bl.a. se den optiske sorteringsroboten som skiller blå poser fra grønne, samt høre Inge Torstensen fortelle om avfallshåndterings historie. Omvisningen på Bekkelaget inkluderte hallene hvor byens kloakk renses, samt orientering om nye metoder for kloakkhåndtering ved Petter D. Jensen, forsker på kretsløpsbasert avløpsteknologi ved UMB. Alle som deltok på arrangementet fikk et eksemplar av boken Hit og dit

45

og inn og ut og… skrevet av Siri Jæger Brudvik og Joakim Skajaa. Boken ble laget spesielt til Oslo arkitekturtriennale og inneholder en samling tekster om byens avfall og infrastruktur. Prosjektet diskuterte temaer knyttet til bærekraft sett i lys av våre daglige handlinger som en del av større systemer. OAF er en av Oslo arkitekturtriennales seks medlemsorganisasjoner.

Programresultater

OATMEAL TALKS: Å ByGGE EN SyKKELKULTUR


TRANSFORMER

Byens ubrukte tomter forvandles til midlertidige kulturscener for barn. Arrangør: ROM / Rintala Eggertsson / Storsveen Dato/sted: 21.9.2013 – 30.9.2013 / Ullevålsveien 75 Publikum: 625

UTFLUKTER NESTE STOPP: FURUSET

Historien om en drabantby i grønn utvikling, krydret med rap og parkour. Arrangør: FutureBuilt / Groruddalsatsningen i Bydel Alna Dato/sted: 22.9.2013 / Furuset Publikum: 300

TRANSFORMASjON AV OSLOS SjøSIDE

Båttur i Oslos indre fjordlandskap med historier om transformasjonen av by og havn

Programresultater

Arrangør: HAV Eiendom/Oslo Havn Dato/sted: 23.9.2013 / Oslofjorden Publikum: 100

BAByVANDRING: MILjøVENNLIG ByGGERI

Trillevennlig tur, med søkelys på miljøvennlige bygg og byutvikling i Oslo.

Arrangør: OAF Dato/sted: 9.10.2013 / Klemetsrud Publikum: 35

TOGET OG ByEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND

Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring og utstilling.

Arrangør: Norsk Form Dato/sted: 26.9.2013 / Oslo Publikum: 38

BLÅ GRøNN By: OSLO FRA INNSIDEN

Omvisning, debatt og foredrag i Bekkelaget renseanlegg.

Arrangør: NTNU Dato/sted: 27.10.2013 / Holmestrand Publikum: 50

BLÅ GRøNN By: OSLO FRA INNSIDEN

Arrangør: OAF Dato/sted: 20.10.2013 / Bekkelaget Publikum: 60

TOGET OG ByEN: OM HVORFOR OSLO VOKSER I HOLMESTRAND

Omvisning, debatt og foredrag i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg. Arrangør: OAF Dato/sted: 8.10.2013 / Klemetsrud Publikum: 35

BLÅ GRøNN By: OSLO FRA INNSIDEN

Omvisning, debatt og foredrag i Klemetsrud energigjenvinningsanlegg.

ByGGEPLASSBEFARING: GRENSESVINGEN 7

Studie av klimavennlig rehabilitering av et kontorbygg fra 1980-tallet.

Ekskursjon til Holmestrand med debatt, tunnelbefaring og utstilling. Arrangør: NTNU Dato/sted: 13.10.2013 / Holmestrand Publikum: Avlyst

Arrangør: FutureBuilt Dato/sted: 25.10.2013 / Grensesvingen 7 Publikum: 70

VERKSTEDER BæREKRAFTPARADOKSER

Interaktive installasjoner og forskning på fysiske konsekvenser av bærekraft i byen. Arrangør: AHO Dato/sted: 19.9.2013 – 18.10.2013 / DogA Publikum: 1 440

BæREKRAFTDISKUSjONER: SMART-MAPPING OSLO

Kartlegging av bærekraft i Oslo ved bruk av iPhone-appen MAPPA. Arrangør: AHO Dato/sted: 13.11.2013 / AHO Publikum: 16

Åpningsfest: Dørene åpner! Opp mot 2000 mennesker møtte opp på DogA – Norsk Design- og Arkitektursenter 19. september for å markere åpningen av Oslo arkitekturtriennale 2013 og hovedutstillingen Bak den grønne døren. – Ikke siden arkitektkonkurransen om ny opera ble stilt ut har så mange kommet for å se et arkitekturarrangement. Det var en fantastisk kveld med folk i alle aldre, fra ulike miljøer, og med gjester fra hele verden, oppsummerte OAT-direktør Hege Maria Eriksson. Gjestene ble ønsket velkommen av brennende oljetønner, belgisk øl og vafler, sjokoladefontene og musikk fra DJ Vari Loves. De mange som stod i kø utenfor DogA for å komme inn til åpningen, ble servert eplekompott av studenter fra

Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo i forbindelse med deres triennaleprosjekt om bærekraftparadokser. Eriksson åpnet festivalen sammen med Oslos ordfører Fabian Stang og statssekretær Henriette Westhrin, som deltok på vegne av daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Den offisielle åpningsseremonien ble avsluttet med liveopptreden av Espen Skauens spesialkomponerte triennalelåt Bak den grønne døren. Åpningen ble organisert i samarbeid med Norsk Form, som er en av triennalens seks medlemsorganisasjoner. Åpningsfest, foto: Marte Garmann

46

Sørenga Bro, foto: Marte Garmann

47


GLOBAL SUSTAINABILITy jAM

Kreative team løser oppgave om bærekraftig design på 48 timer. Arrangør: jam Oslo Dato/sted: 22.11.2013 – 24.11.2013 / Oslo Publikum: 27

BOKLANSERINGER

Arrangør: Norsk Form Dato/sted: 29.10.2013 / DogA Publikum: 40

ARKITEKTUR PÅ STORT LERRET: KOOLHAAS HOUSELIFE

Lansering av boken om Oslos vann-, avløps- og renseanlegg.

FILMVISNINGER

Arrangør: OAF Dato/sted: 25.9.2013 / DogA Publikum: 30

ARKITEKTUR PÅ STORT LERRET: THE HILL

Arrangør: Cinemateket / Norsk Form / OAT Dato/sted: 21.11.2013 / DogA Publikum: 30

HIT OG DIT OG INN OG UT OG...

ATLAS OF THE COPENHAGENS

Smugkikk på forskningspublikasjonen om bystatus som gjenstand for bærekraftdiskusjon. Arrangør: Kgl. Danske Kunstakademi – Arkitektur Dato/sted: 28.10.2013 / DogA Publikum: 60

KRISEN

Lansering av jan jørnmarks bok om Europas finanskrise.

Dokumentarfilm fra nabolaget Nørrebro i København. Arrangør: Cinemateket / Norsk Form / OAT Dato/sted: 26.9.2013 / DogA Publikum: 19

Et kreativt portrett av en svært individuelt tilpasset bolig.

BIKE FILM NIGHT

Sykkelfilmer i alle mulige sjangere. Arrangør: FutureBuilt/Syklistenes Landsforening Dato/sted: 27.11.2013 / Cinemateket Publikum: 50

Dato/sted: 30.11.2013 / Nasjonalmuseet – Arkitektur Publikum: 6 — Inkludert i utstillingstall

DøRENE ÅPNER

Offisiell åpning av OAT 2013 og hovedutstillingen.

FESTER

Arrangør: Norsk Form / OAT Dato/sted: 19.9.2013 / DogA Publikum: 1950

KULTURNATT

OAT 2013: AVSLUTNINGSFEST

Arrangør: Norsk Form/ OAT /DogA Dato/sted: 13.9.2013 / DogA Publikum: 55

Arrangør: OAT Dato/sted: 27.11.2013 / DogA Publikum: 75

Lansering av katalogen for OAT 2013.

Fest for alle samabeidspartnere for å oppsummere festivalen.

AHOS TRIENNALEVORSPIEL GRAN HORIzONTE

Kortfilm av Urban-Think Tank, Venezuela. Arrangør: Habitat Norge Dato/sted: 9.10.2013 / Kulturhuset Publikum: 100

FAR-OUT MOVIES

Filmvisning av Garbage Warrior og Ecological Design: Inventing the Future. Arrangør: Nasjonalmuseet – Arkitektur

Oppvarmingsdebatt om triennalen i AHO-baren. Arrangør: AHO-studenter Dato/sted: 18.9.2013 / AHO Publikum: 45

Bærekraftparadokser I løpet av triennalehøsten arrangerte Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) prosjektet Bærekraftparadokser. Førsteårsstudenter ved AHO bygget en utstillingsplattform på tomten utenfor DogA, hvor de gjennom foredrag, prosjekter, installasjoner og diskusjoner adresserte relevante motsetninger knyttet til målsettinger og strategier for bærekraftig utvikling. Studentene laget bloggen Plattformen om prosjektet, som de oppdaterte med nyheter, bilder og annen informasjon. Intensjonen bak

Bærekraftparadokser var å åpne diskusjonene for et større publikum og samtidig involvere arkitektmiljøet. AHO er en av Oslo arkitekturtriennales seks medlemsorganisasjoner.

Bærekraftparadokser, foto: Marte Garmann

Furuset og Grensesvingen, foto: Paulina Cervenka

48

49


Dato/sted: 20.9.2013 / DogA Publikum: 80

Arrangør: OAT Dato/sted: 21.9.2013 / DogA Publikum: 80

INFORMASjONSSTAND

Informasjonsstand for publikum og presse. Arrangør: OAT Dato/sted: 19.9.2013 / DogA Publikum: 80

MEET THE ARCHITECTS

Presentasjoner av norske arkitekter for internasjonal presse og eksperter. Arrangør: OAT Dato/sted: 20.9.2013 / AHO Publikum: 70

PRESSEKONFERANSE

Internasjonal pressekonferanse. Arrangør: OAT Dato/sted: 19.9.2013 / DogA Publikum: 70

Arrangør: OAT

Guided tur i Oslos bærekraftige arkitektur for internasjonal presse og eksperter. Arrangør: FutureBuilt Dato/sted: 21.9.2013 / Diverse Publikum: 70

INTERNASjONAL MIDDAG

Middag med norsk- og internasjonal presse og eksperter. Arrangør: OAT Dato/sted: 20.9.2013 / Grilleriet Publikum: 70

INFORMASjONSSTAND

Informasjonsstand for publikum og presse.

SEE THE ARCHITECTURE

INFORMASjONSSTAND

Informasjonsstand for publikum og presse.

OMVISNING MED SPONSORER

Guidet kuratoromvisning for støttespillere i hovedutstillingen Bak den grønne døren. Arrangør: OAT Dato/sted: 24.09.2013/DogA Publikum: 30

STøRRE PROSjEKTER I OFFENTLIGE ROM

ARKITEKTURLøyPE

UTENDøRSUTSTILLING

OSLO ÅPNE HUS

OSLO ByS ARKITEKTURPRIS 2013

Oslo kommune viser årets beste bygg og landskapsanlegg på Rådhusplassen.

Arrangør: PBE, ved sekretariat for Oslo bys arkitekturpris Dato/sted: 1.10.2013 – 27.10.2013 / Rådhusplassen Publikum: 18 900 — Estimert 700 daglig besøkende.

100 private bygg og hager åpnes for publikum, med egne OAT-oppdagelser. Arrangør: OAT, OAF, NLA, NIL, Statsbygg Dato/sted: 21.9.2013 – 22.9.2013 /Oslo Publikum: 11 000 — Totalt 22 000 besøkende, halvparten estimert innom OAT-løypen.

Arrangør: OAT Dato/sted: 22.9.2013 / DogA Publikum: 80

INFORMASjONSSTAND

Informasjonsstand for publikum og presse.

Programresultater

ANNET

OAT 2013: Ikke-etavslutningsarrangement Onsdag 27. november ble det arrangert debatt i triennalens hovedutstilling Bak den grønne døren på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter. Målet var å se på hvordan triennalen har bidratt til denne diskusjonen og åpne opp for refleksjoner rundt forholdet mellom arkitektur, byutvikling og bærekraft fra ulike perspektiver. Panelet bestod av OAT-direktør Hege Maria Eriksson, Maartin Gielen fra triennalens kuratorkollektiv Rotor, Frederica Miller fra Gaia Arkitekter og Shumi Bose, redaktør for det engelske arkitektmagasinet Blueprint. Det ble diskutert hvordan det vide og inkluderende triennaletemaet « bærekraft » muliggjør

50

et stort mangfold av motivasjoner, innovasjoner og diskusjoner – en åpenhet som påvirker utviklingen. Gielen poengterte også hvordan hovedutstillingen Bak den grønne døren har lykkes i å etablere bærekraft som et paraplybegrep på tvers av publikumsgrupper – arkitekter så vel som det generelle publikum. Over 60 personer var tilstede på arrangementet, og paneldebatten ble etterfulgt av spørsmål og kommentarer fra salen. Diskusjonene som fulgte var et tydelig tegn på at årets triennale har klart å plante et sterkt engasjement rundt et komplekst tema. Ikke-et-avslutningsarrangement, foto: Marte Garmann

51


Programresultater

DogA sõndag barneverksted, foto: Erik Thallaug

Undervisningsopplegg på DogA Som en opptakt til Oslo arkitekturtriennale bygget fjerdeklasseelever, foreldre og lærere fra Steinerskolen i Hurum en flettverkshytte utenfor DogA – Norsk Design- og Arkitektursenter 9. september 2013. Under triennalen ble hytta satt ned i atriet på DogA. Her ble det vist filmer fra byggeprosessen, og hver søndag i triennaleperioden ble det arrangert barneverksted hvor deltakere tovet ull til flak, som ble til indre isolerende vegger i hytta. Til sammen 350 elever fra 10. klasser og videregående skoler i Oslo deltok videre på omvisning i hovedutstillingen Bak den grønne døren og arkitekturverksted. I utstillingen konsentrerte undervisningen

seg om « veggen » som skille mellom bygde omgivelser og natur, og hvordan dette skillet er i forvandling. I arkitekturverkstedet bygget deltagerne en yurtkonstruksjon i full størrelse. Veggens ulike oppgaver i historien, fra bærende og fast struktur til fristilt konstruksjonsuavhengig funksjonsskille, ble tematisert. I yurten, som er et komplekst, temporært og naturmaterialbasert byggverk, var elevene selv « veggen ».

→ Programlansering, foto: Ivan Tostrup

52

53


Kommunikasjon og presse Nasjonale presseklipp 124 Internasjonale presseklipp 44 Distribuerte program 45.000 Facebook-likes (per 23.1.2014) 3.500 Twitter-følgere (per 23.2.2014) 181 Besøkende på nett (perioden 1.5 – 1.12.2013) 31.357 Kataloger solgt/distribuert 1.250

Pressevisning i Brussel, foto: Rotor/Lola Bazin

54

Overordnet kommunikasjonsmål Gjennom kommunikasjonsarbeidet skal triennalen styrke sin posisjon som en ledende aktør innen arkitekturfeltet og som et møtested for et bredt publikum. Det ble i 2012 og 2013 gjennomført utstrakt kommunikasjons- og pressearbeid, som resulterte i en kraftig økning både i antall besøkende og presseoppslag.

«oslo arkitekturtriennale 2010» 8 330 treff vs. «oslo arkitekturtriennale 2013» 60 500 treff «oslo architecture triennale 2010» 1 940 treff vs. «oslo architecture triennale 2013» 20 700 treff

Markedsmateriell En 8-siders festivalfolder ble Nettsider og sosiale medier trykket opp i 40 000 eksemplarer Nettsider og sosiale medier har og distribuert til samarbeidspartnere, vært sentrale kommunikasjonssamt aktuelle undervisningskanaler for OAT 2013 for å dele institusjoner, gallerier og utesteder. nyheter og fagstoff, trekke publikum 30 000 av disse ble sendt ut med til arrangementer og holde kontakMorgenbladet i forkant av åpningsten med ulike interessegrupper. helgen. Før og under festivalen ble Triennalen fikk nye nettsider i det satt inn annonser i Dagsavisen, mai 2013. Antall besøkende fra 1. mai Klassekampen, Aftenposten Osloby, Arkitektur N, U.F.O. og på Arkitekttil 1. desember 2013 var 31 357. Antall likes på OATs Facebook-side nytts nettside. Annet markedsmateøkte fra under 100 til 3 450 i samme riell inkluderte 5 000 postkort, 300 periode ved hjelp av synlighet i sosi- handlenett, 100 plakater og 6 000 ale medier (Twitter, Instagram) og triennalesjokolader. egen Facebook-annonse i november. Det ble opprettet en egen Insta- OAT-katalogen gram-konto for triennalen i mai Triennalekatalogen Behind the 2013, og en Instagram-konkurranse Green Door ble en 140-siders kritisk med tema «Er det virkelig bæreundersøkelse av bærekraftbegrepets kraftig?» ble lansert i november. innflytelse på arkitektur de siste 70 Målet var å engasjere nye årene. Historiske studier av grønn målgrupper, og det kom inn over byggepraksis, overforbruk og avfall, 360 bidrag. Antall Twitter-følgere økologi og nye innovasjoner ble per 1. desember 2013 var 171. etterforsket på nye måter, og leserne Et søk i Google (1.12.2013) viser ble invitert til en tankevekkende, humoristisk og visuell reise i et av at triennalens profilering på nett er betraktelig styrket fra 2010 til 2013 vår tids mest brukte begreper. Katalogen, som er på engelsk, (søkefrase i anførselstegn): inneholder tekster og bilder fra kuratorene Rotor, samt utvalgte

55

Kommunikasjon og presse

KOMMUNIKASjON PER 1.12.2013


Curator’s Foreword

The suggestion came from us, together with Criticat: Narrowing the attention of the entire 2013 OATedition around one single adjective: Sustainable. Our proposal was to consider the triennale as a platform for discussing and questioning ideas that are in the air – not as a moment during which readymade ideas were to be merely presented to a ‘consumer’ public. Sustainable is derived from sustainable development – the ambition to achieve development without causing harm. This balancing act is often represented as the intersection between guaranteeing economic welfare, ensuring social wellbeing and maintaining ecological harmony. Reference is often made to the 1987 report of the United Nations: Our Common Future and the Brundtland Commission as the origin of the concept. Here, sustainable development is described as: “Development that meets the needs of the present

2

← opposite Carlo Caldini in the vegetable garden, S-Space Mondial Festival, 1971, Gruppo 9999

3

16 4

RotoR Founded in 2005 and based in Brussels, RotoR is a collective of people with a common interest in the material flows in industry and construction. on a practical level, RotoR handles the conception and realization of design and architectural projects. on a theoretical level, RotoR develops critical positions.

Lionel Devlieger trained as an architect and engineer in Ghent and Rome. He obtained his PhD in architectural history and theory in 2005. In 2006 he joined RotoR. He has been teaching at Ghent University (2008 – 2011), the University of Virginia (2011), UCBerkeley (2012) and the Academy of Fine Arts, Vienna (2012 – 13).

Maarten Gielen Worked as a roadie, props person and technician for several years. He co-founded RotoR in 2005 and has been involved in most of RotoR’s projects since. Maarten has taught at HEAD (Geneva) and lectured at the Berlage Institute, the Canadian Centre for Architecture, Salt (Istanbul) and the Danish Architecture Centre, amongst other places.

AFTENPOSTEN 02.06.13 20.08.13 14.09.13 18.09. 13 21.09. 13

Presse Ifølge statistikk fra Retriever har Oslo arkitekturtriennale 2013 økt pressedekningen i norsk papirpresse med ca. 360 % fra forrige triennale i 2010. Tall fra Atekst viser 134 resultater i norsk presse per 1. desember 2013, papir og web. Arkitektnytt og Arkitektur N publiserte egne temautgivelser om OAT 2013, og triennalen har blitt omtalt på radio og TV av bl.a. Dagsrevyen og Nasjonalgalleriet på NRK og

Kunstbiennaler Het høst-kunst Vi vil rive skillet mellom arkitektene og folk flest Kampen om sannheten , kronikk av Karl Otto Ellefsen Det mangfoldige begrepet bærekraft

29.06.12

Kulturnytt i P2. Festivalen har også blitt dekket i nettaviser og på blogger både nasjonalt og internasjonalt. Over 70 internasjonale presse og eksperter fra 29 land deltok under åpningshelgen av Oslo arkitekturtriennale. Som følge har OAT 2013 fått god omtale i profilerte arkitektur- og designmagasiner som bl.a. Wallpaper, Domus, A+U og Designboom – totalt over 50 artikler fra 15 ulike land. ArchDaily og Abitare, begge ledende design- og arkitekturpublikasjoner for henholdsvis nett og papir, var OAT 2013s mediepartnere. Triennalen v/Rotor kuraterte 40 sider av innholdet i Abitare nr. 535 i september 2013, mens ArchDaily bl.a. publiserte 10 eksklusive videoklipp hvor sentrale eksperter fra inn- og utland presenterte sitt favorittobjekt fra hovedutstillingen Bak den grønne døren. Følgende presse har dekket Oslo arkitekturtriennale per 7. januar 2014

56

12.09. 13 17.09. 13 02.10. 13 30.10.13 1 9.11. 13

DAGBLADET

DAGSAVISEN 20.09.13

Oslo arkitekturtriennale: Hva er bærekraft? Hvorfor vi er uenige om klimaendring Er norsk arkitektur-dna uten innhold? Spesialutgave om Oslo arkitekturtriennale Nei takk til Wildcard-konkurranse Oslo Åpne Hus NLAs høstkonferanse 2013: Den fjerde natur Arkitekturdagen 2013: En variert fagdag om bærekraft og komfort Triennaleinnspurten

05.10.13

18.09. 13

20.09.13

Primus Rotor

FORM #5 2013

Barneverksted i DogA

FæDRELANDSVENNEN 24.09.13

Spesialutgave om Oslo arkitekturtriennale

Ikkje sei det til nokon , kronikk av Hilde Sandvik Tenk på et tall

Publikum inviteres til Bellonahuset – hvordan energieffektivisere hjemmet?

Industri på lavbudsjett

jARLSBERG AVIS 09.03.13 09.03.13 24.05.13 19.09. 13 19.09. 13 20.09.13 02.10. 13 05.10. 13 05.10. 13 05.10. 13 22.10. 13

BONyTT #10 2013

Slik skal arkitekturen redde verden

D2

BELLONA.NO 18.09.13

Se den utrolige byen din fra innsiden

DITTOSLO.NO

BERGENS TIDENE 27.09.13

Ambisiøse arkitekter Grønne nybyggere Punkterte ambisjoner

18.09. 13 19.09. 13 23.10. 13

ARKITEKTUR N Nr 05/2013

Rekordår for OAT

10.12. 13

17

10.06.13 08.08.13 Nr 07/2013

forfattere og gjesteskribenter. Redaktør for katalogen er Helle Benedicte Berg, med grafisk design av NODE Berlin Oslo. I triennaleperioden var katalogen til salgs ved OATs visningssteder DogA – Norsk Design- og Arkitektursenter, Nasjonalmuseet – Arkitektur, AHO og NAL samt via triennalens nettsider. Første opplag på 1500 eksemplarer er solgt eller gitt som gaver, og etterspørselen etter en oppfølgingspublikasjon har vært stor. I april 2014 lanseres boken om Bak den grønne døren.

ByGGFAKTA

ARKITEKTNyTT

OAT-katalogen

Kommunikasjon og presse

because there is nothing to disagree without compromising the ability with? And if any of this were the of future generation to meet their case, what would that say about our own needs”. Twenty six years later, no public efforts to ‘save the planet’? How do you jumpstart a quality building or even private villas are discussion on an idea which is the built without explicit or implicit most invoked reason to carry out claims of sustainability, or so it fundamental changes in society? seems. Architects have embraced How to talk about a notion that the notion and many professionals influences the ethics of a growing even actively claim sustainability group of people? And how to do as their Leitmotiv. And yet, for all so without adding to either cynicism its omnipresence in the field of (nothing can be done anyway) or architecture and design today, our populism (easy answers do exist)? impression is that the notion of sustainability is a topic left relatively We invited OAT’s membership little discussed. Consider this: Is it organisations to join in, taking up possible to disagree? To be opon these challenges. Underway, posed to ‘sustainability’ while still we have been accompanied by a acknowledging the reality of climate large number of other participants, change? There doesn’t seem to be each proposing their contributions. much of such opposition. Perhaps Together we have set up the then ‘sustainability’ is today’s only Triennale as a ‘time-out’: A moment conceivable idea? Or maybe we to suspend current affairs and pracshould conclude that ‘sustainable’ tices in order to ponder fundamental, means more than one thing? underlying questions. This would surely help explaining the popularity of the notion across Lionel Devlieger & Maarten ideological borders. Or, a more Gielen, curators, ROTOR polemical possibility: Has the widespread use of the ‘green’ adjective resulted in an almost complete erosion of its meaning? Is that why objections are no longer possible,

Curator’s Foreword

SIRE FOR DE

1

Nasjonal presse

“Has the widespread use of the ‘green’ adjective resulted in an almost complete erosion of its meaning?”

Bærekraftig arkitektur

Drahjelp fra Oslo Viktig utstillingsvindu « Toget og byen» blir tema – Vi er på vei til å bli Oslos fineste bydel – Vi vil vise verden at vi gjør noe viktig Til Oslo for å selge Holmestrand Folkemøte om kommuneplanen Drømmer for byen « Toget og Byen » Byen har et fortrinn Leiligheter ved heisen kan sprenge prisrekord

KUREREN ByGGEINDUSTRIEN 16.09.13 17.09.13 18.09.13 20.09.13 28.09.13

Gyproc vil gipsryktene til livs Stor interesse rundt Arkitekturdagen 2013 Polske arkitekter til Oslo Verdens første robotklipper stilles ut Valfart til Excellent

16.09.13

57

Utstilling: Alternativ arkitektur fra 1960- og 70

Kommunikasjon og presse

BEHIND THE GREEN DOOR C H R ITE A C RE AND TH E TU

INABIL IT STA Y SU

OSLO ARCHITECTURE TRIENNALE 2013


Internasjonal presse BELGIA

BLUEPRINT #331, 2013

18.09. 13

Duurzaam, duurzamer, duurzaamst

DAMN MAGAzINE #40, 2013

Behind the Green Door

18.09.13

Kommunikasjon og presse

Rotor: jagers-verzamelaars van de Architectuur

LA LIBRE

Byggeindustrien 28.09.13

29.08.13

Rotor: des Belges très demandés

LE SOIR LAAGENDALPOSTEN 03.16.13

Arkitekturtriennale

NRK TV 19.09. 13 14.10. 13 16.10. 13

RADIO NOVA: 26.10.13

Dagsrevyen Nasjonalgalleriet Distriktsnyhetene, østlandssendingen

26.09.13

02.16.13

Kulturhuset P2 Kulturnytt PS/Alltid nyheter

18.09.13

625 visions d’un futur vert par les Belges de Rotor

DANMARK NETUDGAVEN.DK 27.1 1. 13

Femte arkitekturtriennale i Oslo

Cowboyby og modern jeep: Hvad Oslo kan lære af Københavns byudvikling

WEEKENDAVISEN ÅS AVIS 01.08.13

Grønn fortidsdesign for fremtiden –God økonomi er Oslos største utfordring

Arkitekter fra hele Europa vil utforme Ås sentrum

1 1.1 0. 13

Nuancer af grønt

ENGLAND DISEGNO DAILy 27.09.13

OSLOBy 16.09.13

Unge byggmestere i byen

SUNNMøRSPOSTEN

NRK.NO 24.09.13 28.1 1. 13

Et Oslos svar på Highline park

RøyKEN OG HURUMS AVIS

NRK RADIO 18.09.13 19.09.13

04.11. 13

The Oslo Architecture Triennale 2013

ICON

–Vi vil rive ned skillet mellom arkitektene og folk flest 10 tips for kvelden

#12, 2013

ESTLAND MAjA #3, 2013

KNACK

25.09.13

Aug/sep 2013 Før bærekrafta tar oss alle

62

Behind the Green Image or How to Exhibit Architecture

FRANKRIKE EKOLOGIK #35, 2013

Behind the Green Door

L’ARCHITECTURE D’AUjOURD’HUI #398, 2013

Triennale d’architecture Oslo

STRABIC 27.1 1. 13

Retours d’Oslo

TL MAG #19, 2013

Behind the green door

GLOBAL ARCHDAILy 04.09.13 12.09.13 18.09.13 26.09.13 27.09.13

Rotor

WALLPAPER

PLOT

Oslo Architecture Triennale: Behind the Green Door

Design collective Rotor ventures Behind the Green Door at the Oslo Architecture Triennale 2013

63

Oslo Architecture Triennale AD Interviews: Rotor, Curators of the Oslo Architecture Triennale Exhibition: Far-out Voices Behind the Green Door: The Experts Interviews part I Behind the Green Door: The Experts Interviews part II

Kommunikasjon og presse

DE MORGEN


Le Soir (Belgia) 04.11.2013

ITALIA

KINA

ABITARE

WORLD ARCHITECTURE

#535, 2013 25.09.13

40 sider dedikert Rotor og OAT OAT2013: Crossings

07.01. 14

OAT-spesialutgave med 85 siderdekning

21.09.13

Al via OAT 2013, la Triennale di Oslo

DESIGNBOOM 17.09. 13

Rotor curates 2013 Oslo Architecture Triennale

DOMUS #967/mars, 2013 07.10. 13

Really sustainable? Objectifying the exhibition

Vol. 1, issue 6 Norwegian Design

C3

NEDERLAND A10

JAPAN

#54 nov/des 2013

Two Triennales: Beyond building

A+U A+U 518:

The Positive Green C3 Korea 1311 , 12 sider om OAT i eget bilag

Norwegian Architecture Toward Sustainability

DE ARCHITECT 23.09.13 Nov 2013

64

Is duurzaamheid ook van Van ruimteschip aarde naar Turntoo

RUSSLAND ARCHI.RU 18.10. 13 28.10.13 1 9. 1 1. 13

Условно ‹ зеленое › будущее Нездешние голоса Устойчивое чувство комфорта

SVERIGE

#21, okt 2013 Pousser la Porte de la Durabilité WORLD ARCHITECTS

Oslo Architecture Triennale

TySKLAND BAUWELT 41–42, 2013

Grüne Sehnsucht

TOPOS 31.10. 13

Behind the Green Door

USA A DAILy DOSE OF ARCHITECTURE 22.10. 13

FORM #4, 2013 #4, 2013 #6, 2013

TRACéS

25.09.13

ARqA Nov/des 2013 Itinerâncias Trienal de Arquitetura de Oslo

KOREA #351, 2013 Nov 2013

Volume at the Oslo Architecture Triennale

PORTUGAL

LANDSCAPE ARTRIBUNE

SVEITS

VOLUME 18.09.13

Wallpaper (England) 25.09.13

Grön uppgörelse Formradion (Forms podcast) Skriet från vildmarken

Book Review: Oslo Architecture Triennale 2013

EOCULUS 25.1 1. 13

65

Rhetorically Speaking: Don’t Know How Lucky you Are…

Kommunikasjon og presse

Kommunikasjon og presse

C3 (Korea) 11.13


Nasjonalt Det har vært essensielt for Oslo arkitekturtriennale å posisjonere seg i det norske arkitektur- og byVenezia London utviklingsmiljøet, samt for et større Lisboa publikum. Allerede fra høsten 2012 Berlin presenterte sekretariatet triennalen København ved flere viktige sammenkomster for både fagmiljøer og for et bredere publikum: Arkitekturdagen 2012, NALs ukentlige møte, Pecha Visjoner for et viktig møtested Sekretariatet i OAT 2013 har Kucha, OAFs pop-up serie og AHOs jobbet betydelig med å styrke det studentbar for å nevne noen. Fornasjonale og internasjonale omprogrammet, Oslo vokser-serien, dømmet og nettverket til triennalen. var også svært viktig for å holde I tillegg til å involvere diverse publikum oppdatert og engasjert i organisasjoner og grupper i triennalen. festivalprogrammet generelt, har 15. mai 2013 ble det for første sekretariatet holdt presentasjoner gang organisert et eget lanseringsved viktige arenaer, koordinert egne arrangement for triennalen på arrangementer og sendt ut regelDogA der 110 møtte opp for å høre messige nyhetsbrev til det stadig mer om høstens program og kuravoksende nettverket. Slike tiltak er torer. Lanseringen ble etterfulgt av viktige for å etablere triennalen, et internt «kick-off» for alle samarOslo og Norge som viktige nasjobeidspartnere i august 2013 for å nale og internasjonale møtesteder styrke eierskapet til festivalen. for arkitektur og byutvikling. I løpet av triennaleperioden ble det også holdt egne omvisninger i hovedutstillingen Bak den grønne døren for flere lokale grupper, bl.a. Høyskolen i Telemark, Universitetet i Agder, Interiørarkitektene, Vitenfabrikken, FutureBuilt, Norske Arkitekters Landsforbund og DogA – Norsk Design- og Arkitektursenter. NETTVERKSBESøK /ARRANGEMENT I:

Programlansering 15.05., foto: OAT/Ivan Tostrup

66

Internasjonalt For å opprettholde og styrke sin posisjon som Nordens viktigste arkitekturfestival og internasjonale møteplass, har triennalen i 2013

67

satset på internasjonalt arbeid. Valget av Rotor og samarbeidet med dem og deres omfattende internasjonale nettverk var en berikelse for OATs internasjonale omdømme og relasjoner. Lanseringen av Oslo arkitekturtriennale og kuratorene for 2013 under Venezia-triennalen i august 2012, verdens viktigste arkitekturbegivenhet, var en avgjørende mulighet til å markere seg internasjonalt. Over hundre møtte opp utenfor den nordiske paviljongen for å høre på presentasjonen og debatten med OAT, Rotor og inviterte gjester. I Venezia ble det også knyttet viktige kontakter, som senere kom til triennalens åpningshelg. Det ble også organisert to turer til Lisboa arkitekturtriennale i februar 2012 og oktober 2013 for å dele erfaringer og kunnskap med denne søsterorganisasjonen, som foregår parallelt med OAT. Besøket ble fulgt opp ved at presidenten for Lisboa-triennalen kom til OATs avslutningsarrangement, og det er enighet om å styrke forholdet videre frem mot triennalene i 2016. OAT skal være Nordens viktigste arkitekturfestival, og i februar 2013 fikk festivalen midler fra Nordisk Kulturfond til å samle alle de største nordiske arkitekturformidlingsinstitusjonene til en felles workshop i Oslo. Gjennom presentasjoner og debatter fikk våre nordiske naboer bidra til utviklingen av triennalens hovedutstilling og øvrige program. Dette ble også

Nettverks- og omdømmebygging

Nettverks- og omdømmebygging


Triennalens direktør, Hege Maria Eriksson, deltok også i en debatt om triennalers funksjon under London Architecture Festivalog prosjektleder Kaja Tvedten jorem deltok på en debatt i Berlin. Som del av den nordiske forankringen vandret triennalens hovedutstilling Bak den grønne døren videre til Dansk Arkitektur Centre etter endte triennale, der den står fra 6. februar til 25. mai 2014.

Organisasjon SEKRETARIATET

Direktør Hege Maria Eriksson (20%) Prosjektleder Kaja Tvedten jorem (100% fra 1.7.2012) Daglig leder (10%) Elisabeth Cavallini Fevik Programkoordinator (50%) Mariken Landstad Helle Kommunikasjonsansvarlig Linn Carin Dirdal (60% fra 1.5.2013) Bjørn Bye (50% fra 1.7.2012 til 1.5.2013) Praktikant (3 mnd 50%) Charlotte Beck Solvær Rådgiver Sverre Gunnar Haga – kommunikasjonssjef, Norsk Form Rådgiver Karianne Bjellås Gilje – programsjef, Norsk Form

OAT sekretariat, Rotor og Norsk Form team, foto: Marte Garmann

Oslo arkitekturtriennales prosjektledelse og sekretariat ble i 2011 flyttet fra Norske arkitekters landsforbund til Norsk Form. Oppbyggingen av et profesjonelt sekretariat i Norsk Form våren 2012, med 2,4 stillinger fordelt på direktør, prosjektleder, programmedarbeider og kommunikasjonsansvarlig, muliggjorde en utvidet og velfungerende organisasjon som sørget for solid planlegging, koordinering og gjennomføring av triennalen. Norsk Form har også tilført viktige driftsressurser til sekretariatet, som har resultert i en administrativt stabil organisasjon med solid økonomistyring og gjennomføringsevne.

Venezia 2012, foto: OAT – Bjørn Bye

68

Sekretariatet har koordinert samarbeidet med styret, arbeidsgruppen, kuratorer, programpartnere og økonomiske støttespillere. Representanter fra triennalens seks medlemsorganisasjoner har sittet i styret og i arbeidsgruppen, og har vært ansvarlige for medlemsorganisasjonenes programbidrag.

69

Organisasjon

Nettverks- og omdømmebygging

utgangspunktet for konkrete nordiske programbidrag og deltagelse under åpningshelgen. Både triennalen og flere av de nordiske institusjonene ønsker å styrke dette samarbeidet ytterligere frem mot neste triennale. I løpet av triennaleperioden ble det også jobbet aktivt med internasjonale nettverk. Det ble holdt egne omvisninger i hovedutstillingen for viktige internasjonale grupper, bl.a. Victoria and Albert Museum (London), Louisina Museum of Modern Art (København), Dansk Design Center (København), Storefront (New york), Arkitektur- och designcentrum (Stockholm), Salt (Istanbul) og Lisboa arkitekturtriennale. Studentgrupper fra arkitektskoler i Aarhus, Ghent og Paris, samt turister fra flere europeiske land, har kommet ens ærend til Oslo for å oppleve triennalen.


STyRET

Nina Berre (Nasjonalmuseet) Andreas Vaa Bermann (Norsk Form) bildet Karl Otto Ellefsen (AHO) bildet Anna Røtnes (OAF ) Pål Stephensen (NAL ) Fredrik Winther (Oslo Teknopol) Styreleder Karl Otto Ellefsen (fra 11.4.2013) Geir Haaversen (til 11.4.2013)

Organisasjon

Hovedkuratorer Lionel Devlieger og Maarten Gielen, i samarbeid med Tristan Boniver og Benjamin Lasserre (Rotor) Assisterende kuratorer Giulia Caterina Verga og Livia Cahn (Rotor) Prosjektleder/medkurator Matti Lucie Arentz (Norsk Form) Logistikk Elise François (Rotor) Forsknings- og designteam Victoria Abelsen, Sarolta Hüttl, Tiffany Obser, Ruth Kennivé, Kent Wilson, Iveta Bláhová, med hjelp fra Bernardo Robles Hidalgo, Lionel Billiet og Koen Berghmans (Rotor) økonomisk ansvarlig Adeline Van Hoof (Rotor)

ARBEIDSGRUPPEN

Matti Lucie Arentz (Norsk Form) Siri jæger Brudvik (OAF ) Halvor Weider Ellefsen ( AHO) Tanya Heglund (Oslo Teknopol) Tor Inge Hjemdal (NAL ) jérémie McGowan (Nasjonalmuseet) Mirza Mujezinovic ( AHO) joakim Skajaa (OAF ) Fredrik Winther (Oslo Teknopol)

KURATORER 2013

Rotor (Belgia)

REDAKTøR KATALOG

Helle Benedicte Berg GRAFISK DESIGN NODE Berlin Oslo

70

71

Organisasjon

HOVEDUTSTILLINGEN BAK DEN GRøNNE DøREN


Økonomiske partnere

Oslo arkitekturtriennale har samarbeidet med 37 lokale og internasjonale samarbeidspartnere for å utvikle et sammensatt og aktuelt festivalprogram for 2013. Triennalens medlemsorganisasjoner har arbeidet tett med kuratorer og sekretariat gjennom flere møter og arbeidsseminarer. Videre har andre sentrale aktører innen arkitektur, næringsliv, miljøvern, eiendoms- og byggebransje m.fl. sørget for lokal forankring og internasjonal relevans. Følgende institusjoner har bidratt til programposter under OAT 2013:

Oslo arkitekturtriennale er betinget av offentlig og privat støtte, utover solid egeninnsats fra triennalens medlemmer og programpartnere. I 2012 og 2013 ble det jobbet målrettet med å få til et omfattende samarbeid med offentlige og private støttespillere og sponsorer. Dette resulterte i over 63 bidrag, de fleste nye bidragsytere til triennalen. Bidrag ble honorert med profilering via diverse kommunikasjonsplattformer, invitasjoner til egne omvisninger og arrangementer, samt konkrete triennaleeffekter (katalog, bærenett, plakat). Tilbakemeldingene har vært svært gode og flere av de økonomiske partnerne har også engasjert seg i programmet. Utover dette bidro de seks OAT-medlemmene med prosjekter og egeninnsats estimert til 9 millioner kroner. ytterligere 37 programpartnere la egne ressurser i programposter. Følgende offentlige og private bidragsytere har bidratt til økonomisk dekning for OAT 2013:

Arkitektbedriftene AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Arkitektskolen Aarhus BAS, Bergen Arkitekthøgskole Bkult Bymiljøetaten, Oslo kommune Cinemateket DAC, Dansk Arkitektur Center Europan Norge FutureBuilt Groruddalsatsingen i Bydel Alna Habitat Norge HAV Eiendom Holmestrand kommune jam Oslo jernbaneverket Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Manifest forlag NAL, Norske arkitekters landsforbund Nasjonalmuseet – Arkitektur NLA, Norske landskapsarkitekters forening NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Nordic Innovation Norsk Form

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OAF, Oslo Arkitektforening OCA, Office for Contemporary Art Oslo Havn Oslo Innovation Week Oslo Åpne Hus – OAF, NLA, NIL, Statsbygg Plan- og bygningsetaten, ved sekretariat for Oslo bys arkitekturpris Statens vegvesen Statsbygg Syklistenes Landsforening Transformer – ROM for kunst og arkitektur, Rintala Eggertsson, Vigdis Storsveen zEB, The Research Centre on zero Emission Buildings Ås kommune

HOVEDSTøTTESPILLERE

HOVEDSPONSORER

SPONSORER

AMBASSADøRER

jernbaneverket LINK arkitektur Moelven Nordic Office of Architecture Statens vegvesen Tekna Transnova

STøTTESPILLERE

Fra venstre: prosjektleder Kaja Tvedten Jorem, styreleder OAT/rektor AHO Karl Otto Ellefsen, direktør Hege Maria Eriksson, ordfører Fabian Stang, statssekretær Henriette Westhrin, kurator Lionel Devlieger, styremedlem OAT/direktør for Norsk Form Andreas Vaa Bermann, foto: Marte Garmann

72

Arkitektbedriftene BMC Den norske ambassaden i Ankara Den norske ambassaden i Berlin Den norske ambassaden i Bern Den norske ambassaden i Brasilia Den norske ambassaden i Brussel Den norske ambassaden i Bucuresti Den norske ambassaden i Budapest Den norske ambassaden i Haag Den norske ambassaden i jakarta

73

Den norske ambassaden i København Den norske ambassaden i Lisboa Den norske ambassaden i London Den norske ambassaden i Ottawa Den norske ambassaden i Paris Den norske ambassaden i Praha Den norske ambassaden i Reykjavik Den norske ambassaden i Roma Den norske ambassaden i Seoul Den norske ambassaden i Stockholm Den norske ambassaden i Tel Aviv Den norske ambassaden i Tokyo Den norske ambassaden i Washington D.C. Det norske konsulatet i Guangzhou Det norske konsulatet i New york Det norske konsulatet i Shanghai Dyrvik Arkitekter EqUITONE Kebony Kraftfelt LPO Lund Hagem Arkitekter Momentum Arkitekter NMBU/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian Green Building Council Nuno arkitektur Praksis A Pro Helvetia/Fondation suisse pour la culture Ratio arkitekter Torstein Ramberg Vestre zEB / The Research Centre on zero Emission Buildings

MEDLEMSORGANISASjONER

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Nasjonalmuseet – Arkitektur Norske arkitekters landsforbund Norsk Form Oslo Arkitektforening Oslo Teknopol

Økonomiske partnere

Programpartnere

Programpartnere


Regnskap

EGENKAPITAL OG GjELD EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital Grunnkapital Sum innskutt egenkapital

RESULTATREGNSKAP Medlemskontigent Salgsinntekter Tilskudd Sum driftsinntekter

2013 180.000 75.827 5.200.648 5.456.475

2012 180.000 0 1.906.633 2.086.633

Prosjektkostnader Konsulenthonorar/revisjon/juridisk/kurator Sekretariat/regnskap Annonse/markesføring Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

1.760.332 909.884 2.120.000 610.499 57.824 5.458.538 2.063

8.180 359.432 1.460.953 71.526 187.847 2.087.938 1.305

2.063 0 2.063 0 0

1.305 0 1.305 0 0

0 0

0 0

Regnskap

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter Andre finanskostnader Netto finansposter Resultat før ekstraord. inntekter og kostnader ÅRSRESULTAT OVERFøRINGER

Overført til annen egenkapital Sum disponert

NOTER

1

Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital

2012

0 0

0 0

57.894 57.894 57.894

57.894 57.894 57.894

675.908 9.812 83.276 95.142 864.138 864.138 922.032

149.426 0 0 468.015 617.441 617.441 675.335

GjELD

Kortsiktig gjeld Leverandører Annen kortsiktig gjeld Avsetning.påløpte kostnader Avsetning ub.tilskudd Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GjELD

Oslo 10. mars 2014 Oslo arkitekturtriennale 2013

Regnskap

Alle summer i NOK

2013

Karl Otto Ellefsen Styreleder

Andreas Vaa Bermann Styremedlem

Pål Stephensen Styremedlem

Fredrik Winther Styremedlem

Anna Røtnes Styremedlem

Nina Berre Styremedlem

BALANSE EIENDELER ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler Investeringer Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 922.032 922.032 922.032

0 0 0 675.335 675.335 675.335

OMLøPSMIDLER

Fordringer Tilskudd tilgode Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

74

Elisabeth Cavallini Fevik Daglig leder

75


Visjoner videre

NOTE 1 – TILSKUDD 2013 DRIFTSTILSKUDD

Driftstilskudd fra Kulturdepartementet Driftstilskudd fra Oslo kommune SUM

800.000 2.000.000 2.800.000

PROSjEKTILSKUDD

Norwegian Green Building Council Nuno Arkitektur AS Dyrvik Arkitekter Kebony AS Ivarsson/Equitone Torstein Ramberg AS sivilarkitekt MNAL Moelven Industrier ASA NTNU/zEB Link arkitektur AS TEKNA-Teknisk Naturvitensk. Forening Oslo Havn KF B Hav Eiendom Universitetet for miljø-og biovitenskap Transnova, Statens vegvesen LPO arkitekter as Praksis A Kritt Arkitekter Spor Arkitekter Arkitektenes Fagforbund (AFAG) Asak Miljøstein AS RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening Interiørtema AS Hille Melbye Arkitekter AS TEKNA-Teknisk Naturvitensk. Forening SUM Tilbakeført ubenyttet tilskudd 2012 Sum Avsetning ubenyttet driftstilskudd 2013 – til drift i 2014 SUM INNTEKTSFøRT TILSKUDD 2013

150.776 200.000 300.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 25.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 50.000 25.000 250.000 250.000 25.000 50.000 10.000 10.000 5.000 5.000 9.000 5.000 5.000 17.000 17.000 9.000 2.027.776 468.014 5.295.790

Press og ekspertreise, foto: Futurebuilt/Jens Fremming Anderssen

Oslo arkitekturtriennales suksess i 2013 gir best mulig utgangspunkt for arbeidet frem mot neste triennale i 2016. Takket være egen plass på statsbudsjettet fra 2012 og kontinuerlig støtte fra Oslo kommune slipper OAT for første gang å lukke ned for så å reetablere hele prosjektorganisasjonen i forkant av neste triennale. Dette gir en unik mulighet til å bygge videre på det solide grunnlaget fra 2013 frem mot 2016. For å opprettholde og utvikle posisjonen som en viktig arkitekturfestival i verden, skal OAT i perioden fra 2014–2016 sørge for dokumentasjon av 2013 triennalen, arbeide med langsiktig og strategisk utvikling av OAT som organisasjon, drive nasjonal og internasjonal nettverksbygging, sørge for kontinuerlig

95.142 5.200.648

I tillegg estimeres medlemmenes prosjektbidrag og egeninnsats til NOK 9 millioner. Over 37 programpartnere har også bidratt med egne prosjekter.

76

kommunikasjon og profilering i innog utland, presentere et mellomprogram i Oslo, utvikle langsiktige finansieringssamarbeider, innhente kurator og tema for OAT 2016, og utvikle, gjennomføre og evaluere en ny triennale i 2016. Det arbeides nå med å utvikle en langsiktig strategi for ytterligere å styrke triennalens posisjon som Nordens viktigste arkitekturfestival.

77

Visjoner videre

Regnskap

Nordisk kulturfond (Nordisk workshop) Norske arkitekters landsforbund Miljøverndepartementet Utenriksdepartementet (Pressereise) Stiftelsen Fritt Ord (Kataolg) Statens vegvesen jernbaneverket Statsbygg Nordic-Office of Architecture Lund Hagem BMC Ratio Arkitektbedriftene Vestre Momentum Arkitekter Kraftfelt AS


Bak den grønne døren av Espen Skauen. Rap laget i anledning Oslo arkitekturtriennale 2013

Perfekte linjer sexy kurver over bakken Arkitekten unnfanger formen, aldri sett maken Ikke nok med tanken, byen banker som et hjerte Til den har fortært totalt det den begjærer Rottene formerer seg i takt med musikken Under bygningene som ruver skakt over byen Kuer på taket, flommen har starta En åker på balkongen biotoper i postkassa Jeg flyter gjennom byen på en sky aveny Gjennomsiktige vegger nanoteknologi Bobler som vi lever i grønn harmoni Bare en drøm som kom svevende forbi Kan den bygges for penger eller er det drømmen vi selger For heller bare bygge oss ut av problemet Byggverk på byggverk kortstokk på kortstokk Produksjonen øker til jorden har fått nok Nøl ikke, tre inn, en dør, ett trinn Drøm eller virkelighet fører dit ingen vet Den grønne døra, bak den grønne døra Kommer ikke lenger enn hit Bak den er det en fremtid Eller er det en drøm drømt fra før av Bak den grønne døra

Solfaktor fem tusen bare øk farten Trykkammer mot varmen glasskuppel mot himmelen Kloakken er siste fristed fra hundreårsvinteren Under overflaten undergrunnssamfunn Over er det storm bare rolig på havbunnen Energi er ikke problem det er heller motsatt Leter etter løsninga blir vesentlig motsagt Sola sender mikrobølger klimakrise disko Bare gjør som følger Kommer ikke lenger enn hit Bak den er det en fremtid Eller er det en drøm drømt fra før av Bak den grønne døra Bak den grønne døra × 3 Nøl ikke, tre inn, en dør, ett trinn × 2 Bak den grønne døra × 3 Kommer ikke lenger enn hit Bak den er det en fremtid Eller er det en drøm drømt fra før av Bak den grønne døra

Trodde framtida er flyvende biler i usynlige filer og byer drivende i skyene perfekte systemer personer med gener fra kloner Som i blinkende scener fra Blade Runner-filmen Ringer hundre år tilbake til to tusen og tretten I en gammel og sliten smarttelefon fra museum Forteller at ingenting flyr lenger ingen biler bare dyr igjen det stansa med oljeindustrien Fasadene er gamle ansikter knapt levende Minner om tida før vi svikta våre egne Klimaet har tatt hevn og vi lever i kapsler Nordic Built, Ellebo Garden Room, Adam Khan Architects Fra utstillingen Far Out Voices, Dave Williams and Stephanie Munro, Survival Scrapbook 3: Access to Tools (1973)

78

79

Bak den grønne døren sangen

Laget spesielt for triennaleåpningen og fremført flere ganger under festivalen.


Rigging av hovedutstilling, foto: OAT/Linn Carin Dirdal

KOLOFON

Utgiver: Oslo arkitekturtriennale Redaktør: Kaja Tvedten jorem Kontakt: post@oslotriennale.no Korrektur: Linn Carin Dirdal Grafisk design: NODE Berlin Oslo Print: Copyco Oslo

www.oslotriennale.com

Forside → 1. Fra utstillingen Bak den grønne døren, foto: OAT/Istvan Virag → 2. Bærekraftparadokser, foto: OAT/ Kaja Tvedten Jorem → 3. Fra utstillingen Bak den grønne døren, foto: Olmo Peeters → 4. Fra utstillingen Bak den grønne døren, foto: OAT/ Istvan Virag Bakside → 5. Fra utstillingen Far-out Voices, William yarnall, Dome Builder’s Handbook No. 2 (1978), forside → 6. DogA søndag, foto: Roberto di Trani → 7. Fra utstillingen Bak den grønne døren, foto: OAT/ Istvan Virag


Oslo arkitekturtriennale (OAT) er Nordens største arkitekturfestival, og arrangeres hvert tredje år i Oslo. Triennalens femte utgave i 2013 ble et rekordår i forhold til publikum, program og presse. www.oslotriennale.com

Triennaletall 2013 Publikum

Totalt antall publikummere 66.315 Åpningsfest 1.950 Hovedutstilling 12.329 Program

Antall programposter 115 Programpartnere 37 Steder 19 Dager med program 73 Antall forprogram 10 Antall utstillinger 8 Antall omvisninger 24 8 Antall konferanser Antall folkemøter /debatter 8 12 Antall seminarer Antall utflukter 9 Antall arrangementer for barn og unge 5 Antall verksteder 3 Antall prisutdelinger 2 Antall frokostmøter 3 Antall filmer 5 Antall fester 4 3 Antall boklanseringer Antall annet 11

5

1

Kommunikasjon per 1.12.2013

Nasjonale presseklipp Internasjonale presseklipp Distribuerte program Facebook-likes (per 23.1.2014) Twitter-følgere (per 23.2.2014) Besøkende på nett (perioden 1.5.–1.12.2013) Kataloger solgt/gaver

124 44 45.000 3.500 181 31.357 1.205

2 6

Finansiering

Antall bidragsytere Involverte departementer

63 3 Organisasjon

Sekretariat stillinger (+ praktikant 3 md., 50%)

2,4 3

7

4

Profile for Oslo Architecture Triennale

Årsrapport 2013  

Report from Oslo Architecture Triennale 2013: Behind the green door.

Årsrapport 2013  

Report from Oslo Architecture Triennale 2013: Behind the green door.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded