Page 1

Ă…RSRAPPORT 2011 Forkortet versjon


Innhold Et kontrastfylt år 3 Røde Kors gjør en forskjell i Oslo 4 Om Oslo Røde Kors 5 Røde Kors – til stede i Oslo 6 Kvinner, nettverk og ressurser  8 Rekordår for frivilligheten 10 Høydepunkter fra 2011 12 Ressurssenter for ungdom i 10 år 14 Til aksjon mot overfallsvoldtekt  16 Amnestyprisen til Helsesenteret for papirløse  17 Globale katastrofer – lokalt engasjement 18 Hvordan støtte oss?  19 Aktivitetsoversikt  20 Distriktsstyret 2011 22 Utdrag fra distriktsstyrets beretning for 2011 24 Aktivitetsregnskap26 Røde Kors-prinsippene 27

Forsidebilde: Marius Nyheim Kristoffersen 2 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011


2011

Et kontrastfylt år Fjorårets begivenheter gjorde det nok en gang tydelig hvor viktig frivilligheten er. Fra 2011 minnes vi både utenkelige hendelser og anerkjennelse for den viktige humanitære innsatsen Røde Kors gjør i Oslo. 2012 er i full gang. Bak oss ligger et begivenhetsrikt år – på både godt og vondt. 22. juli gjorde oss bevisste på at også et land som Norge kan rammes av katastrofer. Vi i Røde Kors ble berørt av dette. Vi så at vi hadde en organisasjon med mange engasjerte mennesker som var villige til å hjelpe og stille opp for andre. På tampen av 2011 opplevde vi at Helsesenteret for papirløse migranter ble tildelt Amnestyprisen. Begrunnelsen for tildelingen var senterets kompromissløse og operative menneskerettighetsarbeid med en av Norges mest sårbare og utsatte grupper. Jeg er stolt over å tilhøre en organisasjon som får gjort så mye for de svakeste i samfunnet. Oslo Røde Kors har et stort antall frivillige. I løpet av 2011 gjorde over 4000

frivillige en humanitær innsats fordelt på over 40 ulike aktiviteter. Jeg synes det er flott at så mange ønsker å delta i frivillig arbeid, og stiller opp for sine medmennesker. Som leder av styret i Oslo Røde Kors er jeg utrolig imponert over den innsatsen og viljen til å stå på som jeg ser i de ulike aktivitetene. Det er mye som skal skje i 2012. Spesielt vil jeg trekke frem en ny satsing, Stella – Røde Kors kvinnesenter, som skal styrke minoritetskvinners muligheter til selvutvikling, selvrealisering og deltagelse i samfunnet. Her ønsker vi å inspirere kvinner til å ta tak i egne utfordringer og finne positive løsninger. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle frivillige, ansatte og andre bidragsytere for en god dialog og et godt samarbeid i 2011. Sammen er vi sterke og med hvert vårt bidrag får vi utrettet mye for dem som trenger det mest i byen vår. Jeg gleder meg til å arbeide videre i en aktiv organisasjon med mange engasjerte og flotte frivillige!

Trond Johannesen Distriktsstyreleder OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 3


Røde Kors gjør en forskjell i Oslo Frivillige og ansatte i Oslo Røde Kors betyr noe for noen hver eneste dag. Vår ambisjon er å være til stede der vi kan gjøre en forskjell. Vi er medmennesker med varme og omsorg. Vi er medmennesker som gir håp.

Hver dag gjør engasjerte frivillige en humanitær innsats for sine medborgere i Oslo. En innsats som kan bety det lille ekstra for at livet blir litt lettere og bedre å leve. Våre frivillige kommer fra hele byen, er i alle aldre, kvinner og menn, og med ulik etnisk bakgrunn. Alle kommer til oss med et ønske om gjøre noe verdifullt, og å lære noe nytt.

Arbeidet innenfor kvinnefeltet skal styrkes. Rekruttering av frivillige spisses, spesielt med fokus på godt voksne og personer med minoritetsbakgrunn. Vi skal styrke opplæring og oppfølging av frivillige.

I 2011 lagde vi nok en OsloPuls – en undersøkelse der vi kartlegger de humanitære behovene i hovedstaden. Hva skal vi i Røde Kors ta tak i? Resultatet viste at vi er på rett vei, men gav oss også impulser til å videreutvikle de aktiviteter vi allerede har i årene som kommer:

Vi gleder oss over økonomisk og faglig støtte fra Oslo kommune, stat, ulike offentlige organer, næringsliv, Norges Røde Kors og ikke minst fra vår egen eiendomsvirksomhet.

Besøkstjenesten skal se på nye områder for arbeidet sitt.

Med rundt 70 dyktige ansatte er vi godt rustet til å ta fatt i Oslos utfordringer – ikke minst i møte med den forventede befolkningsveksten.

Ressurssentrene skal se på ungdomsarbeidet.

La deg inspirere og informere av årsberetningen for 2011!

Randi Hammerstrøm Daglig leder

4 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011


Om Oslo Røde Kors Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Norges Røde Kors, og ble grunnlagt i 1865. Røde Kors er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon. Innenfor rammen av et felles handlingsprogram for Røde Kors jobber vi i hovedstaden for å dekke byens humanitære utfordringer. I løpet av 2011 gjorde over 4000 frivillige en innsats for sine medmennesker i Oslo.

Røde Kors’ strategigrunnlag i Oslo mot 2015

Røde Kors’ oppdrag er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi skaper møteplasser og flere, bedre møter mellom mennesker. Vi skal være en drivkraft for å gjøre Oslo til et godt, flerkulturelt samfunn. Oslo Røde Kors har viljen til å hjelpe, og styrken til å handle. Frivillige er vår viktigste ressurs og fortrinn. Vi oppnår resultater fordi våre frivillige har meningsfulle oppgaver og lyst til å bidra. Oslo Røde Kors er organisert og prioriterer slik at vi stadig kan hjelpe flere på bedre måter. Vi vurderer sammenhengen mellom behov, ressursbruk og frivillighet. Vi utvikler og ivaretar kompetanse og resultater ved å kombinere

kunnskap om behov med faglig innsikt og frivillig innsats. Vi prioriterer aktiviteter med mye bruk av frivillige, og aktiviteter som gir langsiktige resultater. Vi bruker vår styrke til å avhjelpe viktige humanitære behov som andre ikke løser. Vi samarbeider med andre når det skaper bedre resultater. Røde Kors er en demokratisk medlemsorganisasjon og vi får styrke gjennom våre medlemstall Vi arbeider for å øke antall medlemmer. Vi ønsker at våre frivillige også vil være medlemmer. Vi legger til rette for at frivillige kan ta lederskap i våre aktiviteter.

I Røde Kors er vi medmennesker som gir HÅP: Vi er Humanitære og viser omsorg Vi er Åpne og romslige Vi er Pålitelige og opptrer troverdig

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 5


Røde Kors – til stede i Oslo Røde Kors har over 40 forskjellige aktiviteter i Oslo, og det er de humanitære behovene til sårbare grupper som står i fokus. Inkludering, nettverksbygging og forebyggende arbeid er grunnlaget for våre aktiviteter i storbyen. I Oslo er Røde Kors sine aktiviteter rettet mot hovedstadens humanitære utfordringer, vi jobber for sosial inkludering og bedring av barn og unges oppvekstvilkår. Samtidig er Røde Kors en beredskapsorganisasjon, og frivillige rykker ut når krisen rammer.

Ensomhet – et voksende problem Hver dag møter frivillige fra Røde Kors mennesker som føler seg utenfor samfunnet og sosialt isolert. Personer med stor omgangskrets kan også føle seg ensomme. Forskning viser at ensomhet kan ha helsemessige negative implikasjoner, og at dårlig integrering er mer utbredt i store byer enn på mindre steder. Oslo Røde Kors har omsorgsaktiviteter, som Besøkstjenesten, Visitortjenesten og Nettverk etter soning for å forebygge ensomhet og øke inkludering. Møteplasser for medmenneskelig kontakt er kjernen i disse aktivitetene. 6 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

Besøkstjenesten har i mange år hatt ventelister med mennesker som ønsker seg en besøksvenn. Hver gang Besøkstjenesten blir omtalt i media får vi nye frivillige, men også flere som ønsker seg en å snakke med. Til tross for at aktiviteten har økt for hvert år var det fortsatt ca. 100 personer som ventet på en besøksvenn ved utgangen av 2011.

Barn, ungdom og trygge oppvekstsvilkår Barn og unge har også behov for møteplasser. På Ressurssentrene for ungdom tilbyr Oslo Røde Kors åpne møteplasser med aktiviteter ledet av voksne, frivillige, rollemodeller. Målet er å forebygge vold, intoleranse, rasisme og rus. Sentrene jobber aktivt for å integrere uorganisert ungdom, og er spesielt rettet mot personer med minoritetsbakgrunn. Gatemegling jobber voldsforebyggende blant ungdom ved å gi dem et ikkevoldelig alternativ for konfliktløsning. Prosjektet startet opp i Oslo i 2008. I


løpet av 2011 ble aktiviteten lansert i flere andre byer i Norge. Aktiviteter for barn på krisesenter og Kors på halsen er eksempler på andre aktiviteter for barn og unge i Oslo.

Oslo Røde Kors i tall Over 1000 ensomme fikk besøk av frivillige i Besøkstjenesten.

Inkludering og mangfold Over halvparten av alle med minoritetsbakgrunn i Norge oppgir at de har opplevd diskriminering (SSB). Manglende norskferdigheter er en utfordring for vellykket integreting. En evaluering av Flyktningguiden, gjennomført av Sintef for Røde Kors, konkluderte med at aktiviteten er viktig for å gi nyankomne muligheten til å praktisere norsk. I 2011 tok frivillige fra Flyktningguiden i Oslo initiativet til å starte opp norskhjelp for voksne innvandrere på lørdager. Tilbudet ble raskt populært og innen utgangen av 2011 var dette blitt et fast tilbud med over 70 deltekere.

Over 4000 ungdommer var på Møteplassen på Ressurssentrene for ungdom. Nettverk etter soning hadde 220 deltakere i aktiviteter, som økonomikurs, sykkelgruppe, fotball, og sosiale sammenkomster på Nettverkshuset. Kors på halsen besvarte 15 025 telefoner, e-poster og chatsamtaler fra barn og unge over hele landet. 803 barn fikk et pusterom i hverdagen gjennom Aktiviteter for barn på krisesenter.

Lav sysselsetting, vedvarende lav inntekt og fattigdom ble Kaldheimutvalget (Inkluderingsutvalget 2011) utpekt til en av de største utfordringene i integreringsarbeidet. En mor som snakker godt norsk og har gode kunnskaper om det norske samfunnet er den beste forutsetningen for at barna deres skal få en god oppvekst. Kvinnekafé er en uformell møteplass for sosialiering og nettverksbygging. I 2012 åpner vi Stella Røde Kors kvinnesenter (les mer: side 8-9), der vi skal jobbe for å inkludere kvinner i arbeidslivet.

34 konflikt- og meglingsverksteder ble gjennomført i regi av Gatemegling i Oslo Røde Kors.

I beredskap

1000 nye blodgivere ble rekruttert av Oslo Røde Kors Blodgiverforening.

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Frivillige i Oslo Røde Kors stiller ofte opp på kort varsel, enten det gjelder en innsamlingsaksjon eller utdeling av overfallsalarmer. Hjelpekorpset er på kontinuerlig vakt i storbyen og i Oslomarka. I 2011 var de til stede under Ski-VM. 22. juli var de i beredskap i byen, og de hadde sanitetsvakt under ”Rosetoget” 25. juli.

182 flyktninger fikk en frivillig guide gjennom Flyktningguiden. Til sammen 80 frivillige arrangerte Aktiviteter for barn på asylmottak på Torshov Transittmottak, i Brenneriveien, og i Vogtsgate. 80 prosent av 467 henvendelser til Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse omhandlet jenter/kvinner.

3676 personer besøkte Finnerudplassen Aktivitetssenter i Sørkedalen. 1545 samtaler mellom vitner og frivillige Vitnestøtter ble registrert. Samtalene foregikk i Lagmannsretten og Tingretten.

Dette er kun eksempler på aktiviteter i Oslo, se side 21–22 for en komplett aktivitetsoversikt. OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 7


– For meg betyr kvinnekafé nytt liv. Du får mange og gode venner. Vi er som en stor familie. Deltaker, Kvinnekafé

Kvinner, nettverk og ressurser En av de største humanitære utfordringene i Oslo er lite inkludering av kvinner med innvandringsbakgrunn i storsamfunnet og arbeidslivet. I Oslo Røde Kors jobber vi for å tilrettelegge for økt inkludering ved å tilby åpne møteplasser der kvinner kan møtes og etablere nye nettverk. Forskning viser at innvandrerkvinner er spesielt sårbare for psykiske og fysiske helseproblemer, som ensomhet, lite fysisk aktivitet og usunt kosthold. I tillegg er svake norskkunnskaper også en stor utfordring for å inkludere denne gruppen i storsamfunnet. I 2011 gjennomførte Røde Kors en kartlegging av de humanitære behovene i hovedstaden. Rapporten framhevet blant annet at arbeidet med å øke andelen innvandrerkvinner som deltar i yrkes- og samfunnslivet bør styrkes. Den samme anbefalte Kaldheim-utvalget (Inkluderingsutvalget 2011) i deres forslag til helhetlig og sammenhengende integreringspolitikk. Nettverk hjelper Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors fokuserer sitt arbeid på sosial inkludering. Kvinnekafeene er åpne møteplasser for alle kvinner i hovedstaden – uavhengig kulturell bakgrunn, alder eller livssituasjon. Kjennetegnet ved kafeene er et hyggelig, inkluderende og mangfoldig miljø. Her møtes kvinnene for å slappe av, treffe nye mennesker, lage god mat sammen og bruke Internett. De kan også få hjelp av Røde Kors-frivillige til praktiske gjøremål, som norsklekser, bruke av nettbank, eller å finne egen bolig. I tillegg jobber kvinnekafeene tett med ulike samarbeidspartnere og har stadig ulike kurs og foredrag innenfor samfunnsaktuelle temaer. Vi driver totalt fire kvinnekafeer – to på Grønland, én på Grorud og én på Mortensrud. Tilbakemeldinger fra kvinnene viser at de setter stor pris på å ha sin egen sosiale arena, helt uten menn, der de kan bli kjent med andre kvinner

30 prosent og under. Gjennom vårt arbeid med minoritetskvinner i Oslo har vi erfart at det er et stort behov for flere tilbud som kan bygge bro mellom det norske samfunnet og minoritetskvinner som har et sterkt ønske om å bidra i samfunnet. Derfor har Kvinnefeltet valgt å fokusere på at disse kvinnene skal få utvikle seg og bruke kompetansen sin. Detter vil være til nytte for både kvinnene selv, og resten av samfunnet. Med blikket rettet fremover: Stella Røde Kors kvinnesenter I 2012 åpner Stella Røde Kors kvinnesenter – et nytt tilbud til kvinner med utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet og som ønsker å bruke erfaringen sin til å bidra i samfunnet. Dette er et prosjekt som Oslo Røde Kors startet arbeidet med allerede i 2008. Det nye kvinnesenteret skal jobbe med å styrke kvinners muligheter til selvutvikling, selvrealisering og deltagelse i samfunnet. Vi ønsker å motivere til utdannelse og deltakelse på arbeidsmarkedet, gjennom kursing, veiledning og en mentorordning. I løpet av høsten 2011 var hele 60 frivillige med å planlegge og utforme tilbudet på Stella.

I 2011 hadde kvinnekafeene til sammen 4569 besøk, av både kvinner og barn. Flest besøk var det kvinnekafeen på ORKIS Ressurssenter, på Grønland. 2429 besøk hadde kafeen, hvor av 370 var av barn. Dette er en økning i antall besøkende fra 2010, og vi kommer derfor til å utvide åpningstidene med én dag i uken i løpet av 2012.

Utvidelse av innvandreres nettverk gjennom mentorordninger er et tiltak som blir anbefalt av OECD. De viser til gode resultater med slike ordninger i andre land. På Stella Røde Kors kvinnesenter vil kvinner få informasjon og veiledning om egne rettigheter. De kan få hjelp til å finne aktiviteter og kurs som passer dem, både i regi av Røde Kors og eksterne aktører. For å få til dette er vi avhengig av et tett samarbeid med næringslivet og offentlige tjenester

Ubrukt kompetanse Mange innvandrere som kommer til Norge har høyere utdanning og mange år med yrkeserfaring. Likevel sliter mange med å finne seg relevante jobber. Blant enklte grupper innvandrerkvinner er sysselsettingsgraden helt nede i

Felles for aktivitetene på Kvinnefeltet tilrettelegger for at kvinner skal skape seg nettverk som kan styrke deres muligheter til å delta i samfunnet – sosialt og i yrkeslivet. Dette vil bidra til økt inkludering av kvinner med innvandringsbakgrunn.

8 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011


Hege Skryseth, administrerende direktør i Microsoft Norge gir Karimi Mayam tips om bruk av pc på ORKIS kvinnekafé

Andre inkluderende tiltak I tillegg til Kvinnekafé tilbyr Kvinnefeltet i Oslo Røde Kors også andre aktiviteter som støtter kvinners muligheter til å bygge nettverk og se nye muligheter. UTEROM er spesielt tilrettelagt for innvandrerkvinner og barn. Aktiviteten byr på spennende naturopplevelse. Flere ganger i året går turen til Finnerudplassen Aktivitetssenter i Nordmarka. Her får kvinner og barn være med på alt fra ski- og akedager, kanoturer, sansedager, soppturer, matdager og juleverksted. PÅ MARTE Nettverkssenter kan eneforsørgere møtes til samvær og erfaringsutveksling. Samme livssituasjon blir en vesentlig del av samhørigheten. Formålet med MARTE er å etablere nye vennskap,

bygge gode nettverk og skape større trygghet i hverdagen. Kvinnekafé er på MARTE én dag i uken. Prosjektet Menneskehandel i Oslo Røde Kors. Vi gir kvinner utsatt for menneskehandel et pusterom i en ellers tung hverdag gjennom nettverksbygging og leksehjelp. Gjennom prosjektet Aurora får kvinner tilbud om en samtalepartner og følgesvenn. Prosjektet Sophia tilbyr leksehjelp og praktisering av norsk – samt sosiale aktiviteter.

Kvinnefeltet 2011 i tall I alt 3804 (pluss 765 barn) besøk på Kvinnekafeene. I alt 1195 (pluss 1039 barn) besøk på ulike aktiviteter på MARTE Nettverkssenter (inkl. Kvinnekafé) 280 kvinner og 90 barn deltok på ski- og akedager med UTEROM i 2011. 21 kvinner fra åtte ulike land deltok i Sophia og Auroraprosjektene i 2011.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 9


– At ungdommene viser meg slik tillit gir meg utrolig mye. Jeg lærer mye av dem. Frivillig, ORKIS

Rekordår for frivilligheten Flere og flere velger å bruke fritiden sin på å gjøre noe for andre. Frivillige er bærebjelken i alle aktivitetene til Røde Kors – hver dag gjør de en forskjell for andre mennesker. 2011 ble et rekordård for frivilligheten, mye grunnet engasjementet i etterkant av 22. juli.

Hver måned arrangerer vi et åpent informasjonsmøte for nye frivillige. Alle som tar kontakt med Oslo Røde Kors blir invitert til møtet, der en gruppe frivillige presenterer en oversikt over Røde Kors’ humanitære arbeid i Oslo. De interesserte får også muligheten til å snakke med personer som allerede er frivillige i Røde Kors. Bredden i aktiviteter gjør at de fleste finner en aktivitet som passer deres ønsker om tidsbruk og arbeidsområde.

for å formidle informasjon om Røde Kors’ arbeid, hva man kan engasjere seg i og hvor behovet er størst i egne kanaler, eksterne nettsteder og sosiale medier. Proaktivt mediearbeid har også ført til god omtale av Oslo Røde Kors gjennom hele 2011.

1398 personer engasjerte seg som frivillige i Oslo Røde Kors i 2011, en økning på 35 % sammenliknet med 2010. Den store økningen skyldes delvis økt synlighet gjennom en rekrutteringskampanje våren 2011. Delvis at uvanlig mange ønsket å engasjere seg frivillig i etterkant av 22. juli.

Alle frivillige får grundig opplæring i organisasjonens historie, prinsipper og verdier. I tillegg får de spesifikk opplæring i de aktivitetene der det kreves, og vi tilbyr kurs og videreutvikling tiil de som ønsker å påta seg lederverv. Alle aktivitetene har frivillige gruppeledere som har ansvar for å følge opp en gruppe frivillige eller andre oppgaver, som for eksempel kurs, intervjuer eller prosjektansvar.

Fra tanker til handling Det er mange som kunne tenke seg å gjøre en frivillig innsats. Hendelsene i sommer fikk mange til å omsette tanken til handling. I Oslo Røde Kors økte antall nye frivillige med 56 % sammenliknet med høsten 2010. En undersøkelse gjennomført av Frivillighet Norge viser at sivilsamfunnet ble styrket etter 22. juli, og at alle organisasjonene som deltok i undersøkelsen opplevde en økning i antall frivillige. Fulle informasjonsmøter og rekordmange henvendelser preget høsten. Den store interessen holdt seg relativt stabil utover høsten. Dette kan tyde på at engasjementet var mer enn bare en midlertidig effekt av 22. juli.

Synlighet i Oslo En reklamefilm for å rekruttere frivillige ble ferdigstilt våren 2011, takket være et samarbeid med Capa kinoreklame, Dist Creative og Motion Blur. Prosjektet var et resultat av frivillig innsats. I filmen forteller generalsekretærer og ledere for andre store organisasjoner om hva Røde Kors gjør i Oslo, og oppfordrer alle til å bruke litt av fritiden sin Røde Kors’ arbeid i Oslo. Filmen ble vist på kino i Oslo, på reklamefrie dager på TV og spredd i sosiale medier. I Oslo Røde Kors jobber Senter for frivillighet målrettet med kommunikasjon 10 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

Lojalitet og frivillig ledelse

Høsten 2011 ble lojalitetsundersøkelsen gjennomført blant alle frivillige. Resultatet viste at 93 % av alle som svarte er fornøyd eller svært fornøyd med å være frivillig i Oslo Røde Kors. Undersøkelsen viste også at det sosiale aspektet er viktig, og at mange ønsker seg faglig påfyll mens de er frivillige. I gjennomsnitt blir frivillige 2,7 år i organisasjonen, og det er store variasjoner mellom de ulike aktivitetene. Trenden går mot en økende andel yngre personer og kortere engasjementer.

Utfordringer og videre arbeid I løpet av de neste årene vil Oslo Røde Kors fokusere på å dekke de humanitære behovene til utvalgte målgrupper. Vi vil fokusere spesielt på godt voksne, menn og personer med minoritetsbakgrunn. Vi vil også jobbe for å beholde de frivillige lenger, gjennom felles arrangementer, nyhetsbrev og tiltak i enkeltaktiviteter. I 2012 skal vi legge om til et CRM system, som vil bli et nyttig verktøy til å forvalte vår viktigste ressurs: frivilligheten.


Frivillighet i Oslo Røde Kors 2011 Utvikling i antall frivillige:

5000

4000

3817 3178

3000

2000

4047

3336

2513

1000

0

2007

2008

2009

2010

2011

Oslo Røde Kors har ca 3500 aktive frivillige, og tilsammen 4047 personer gjorde en frivillig innsats i løpet av 2011. Det frivillige arbeidet tilsvarer 150 årsverk (256 515 timer), en økning på 7,3 % siden 2010.

4047 frivillige gjorde en innsats for sine medmennesker gjennom Oslo Røde Kors i 2011.

Alle frivillige får grundig kurs og opplæring, både i organisasjonens verdier og praktisk opplæring i den aktiviteten hvor de er engasjert. 1398 nye frivillige ble rekruttert i 2011, en økning på 35 % sammenliknet med 2010.

Flere frivillige med minoritetsbakgrunn Oslo Røde Kors har i løpet av de siste årene hatt fokus på mangfold. Vi har fremhevet gode rollemodeller i vårt kommunikasjonsarbeid, og jobbet med å rekruttere nye frivillige gjennom deltakere i aktivitetene. Frivillige med minoritetsbakgrunn har også blitt valgt inn i Distriktsstyret og kontrollkomiteen. 15 % av de frivillige i Oslo Røde Kors har minoritetsbakgrunn (innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, Statistisk Sentralbyrå - SSB). 8,4 % har bakgrunn fra Asia, Afrika etc, 6,3 % fra EU etc. (inkl. USA og Canada). Økning de siste fem årene fra 9 % i 2007 til 15 % i 2011. Høy andel i aktiviteter med barn, ungdom og kvinner (ca. 25–30 %) Under 5 % i tradisjonelle aktiviteter som Hjelpekorpset, Finnerudplassen Aktivitetssenter i Sørkedalen og enkelte lokalforeninger.

Utvikling andel frivillige med minoritetsbakgrunn

Andel frivillige med minoritetsbakgrunn:

Av de frivillige var 27 % menn og 73 % kvinner. Vi arbeider aktivt for å øke andelen menn. Aldersfordelingen er: 42% under 30 år, 44% mellom 30– 60 år og 14% over 60 år. Frivillige blir gjennomsnittlig i organisasjonen i 2,7 år. Noen har vært med i mange tiår, mens andre bidrar i kortere perioder. 93 % svarte at de er fornøyde eller svært fornøyde med å være frivillig i Oslo Røde Kors.

Fem største aktiviteter i antall frivillige: 612

Besøkstjeneste 17 % 15 %

575

Flyktningguide

15 %

454

Leksehjelp

13 %

12 %

11 % 9%

9%

12 %

405

Hjelpekorps

10 %

Kors på halsen

235

7% 5%

2007

0,083662 Oslo Røde Kors (15%) 194

0,063404 367

2008

2009

2010

2011

Groruddalen Ressurssenter (23%) 0,061361

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 11


Høydepunkter fra 2011 JANUAR

FEBRUAR

MARS

Besøk med hund

Ski-VM i Holmenkollen

Karpe Diem/ Bergesenprisen

Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt – både psykisk og fysisk.

Hjelpekorpset hadde sanitetstjeneste under hele ski-VM i Holmenkollen. 70 hjelpekorpsere fra Oslo Røde Kors var på vakt hver dag i løpet av de tolv dagene skiVM varte.

Karpe Diem ble tildelt Bergesenprisen for sitt arbeid for inkludering igjennom musikk.

Sammen med Røde Kors-frivillige fra Akershus, Vestfold, Østfold og Trondheim behandlet Oslo Røde Kors Hjelpekorps rundt 400 små og store skader.

Duoen valgte å gi pengestøtten på 1,5 millioner kroner til Groruddalen Røde Kors Ressurssenter. Begge har jobbet for Oslo Røde Kors – Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid som frivillig og Chirag Rashmikant Patel som sivilarbeider på Majorstuen Røde Kors Ressurssenter.

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

22. juli

Samlet inn penger til Afrikas horn

Stilte ut vakre bord

Umiddelbart etter at terroren rammet hovedstaden og Utøya tilbød Oslo Røde Kors Hjelpekorps politiet og kommunene assistanse.

Den humanitære katastrofen som rammet Somalia, Kenya og Etiopia ble regnet som den verste på flere tiår.

For ellevte gang arrangerte Oslo Røde Kors Barnehjelpen kunstutstilling på Frogner hovedgård. Publikum kunne blant annet se hvordan kunstnere, som Fam Irvoll, Cecilie Melli og Anemone Wille Våge, tolket temaet “Vakre bord – Design i tiden”.

I januar startet Besøkstjenesten opp et nytt prosjekt der besøksvenner går på besøk med hund. Både eier og hund får spesialtrening i omsorg. Prosjektet drives i samarbeid med Norges organisasjon for dyreassistert terapi.

I Oslo holdt Røde Kors åpent hus, med frivillige i omsorgsberedskap, for de som hadde behov for støtte. Kors på halsen holdt åpent 23. og 24. juli, samt den påfølgende helgen, for barn og unge som trengte noen å prate med.

12 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

Frivillige i Oslo Røde Kors samlet inn penger til de tørkerammede på Afrikas horn sammen med det somaliske miljøet i hovedstaden.

Utstillingen ble åpnet av ordfører Fabian Stang , og inntektene gikk til arrangementer for vanskeligstilte barn i Oslo.


APRIL

Kors på halsen holdt påskeåpent Røde Kors-frivillige svarte på 500 telefonsamtaler, 40 e-poster og 14 chatsamtaler i løpet av påskeuken. Det at Kors på halsen holder åpent i påsken gir en trygghet, og mange barn ringer i forkant av høytider for å sjekke at telefonen holder åpent.

OKTOBER

Mange engasjerer seg Antall nye frivillige ble rekordhøyt i 2011. Allerede den første halvdelen av året var interessen for å gjøre en frivillig innsats stor, men økte betydelig i etterkant av 22. juli. I Oslo satte Røde Kors opp ekstra informasjonsmøter på høsten for å ta i mot alle som viste sin interesse.

MAI

JUNI

8. mai - Røde Kors-dagen

MARTE Nettverkssenter 20 år

Den internasjonale Røde Kors-dagen ble i Oslo markert med rebusløpet City Quest – der deltakerene simulerte Røde Korsdelegater i humanitær katastrofe.

– Her kan vi bygge nettverk med andre i samme situasjon. Vi har en trygghet i oss fordi vi har et felles hjem, et felles hjerte – det er MARTE, fortalte Samia, alenemor og deltaker på MARTE.

Akkurat som i en naturkatastrofe måtte de påmeldte lagene redde liv, sørge for at de døde ble fraktet vekk, gi omsorg og spore opp personer som hadde mistet hverandre.

NOVEMBER

Ti år med Flyktningguide i Oslo – Selvfølgelig ville jeg bidra til feiringen av et tilbud som har betydd så mye for meg, sa bakeren Masoud Karimi fra Iran da han ble spurt om han kunne lage en kake til feiringen av tiårs jubileet til Flyktningguiden. Siden 2001 har ca.1000 flyktninger og nyankomne blitt koblet med en Røde Korsfrivillig i Oslo.

I 1991 opprettet Oslo Røde Kors Barnehjelpen og initiativtaker Kirsten Abrahamsen MARTE Nettverkssenter, et sted der aleneforsørgere kan møtes og etablere sosiale nettverk.

DESEMBER

Samsaya i Oslo Fengsel – Jeg hadde satt meg et stort mål før jeg kom hit. Det var å gi de innsatte en følelse av “escape” fra hverdagen, sa Samsaya. Publikums respons viste tydelig at det klarte hun. For første gang fikk publikum og de innsatte nyte musikken i samme rom da Nettverk etter soning, for fjerde år på rad, arrangerte konsert i Oslo fengsel.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 13


Ressurssenter for ungdom i 10 år I 2011 var det ti år siden Røde Kors åpnet det første Ressurssenteret for ungdom i Groruddalen. Frivillige, deltakere og ansatte kunne feire jubileumet med nyoppussende lokaler – en generøs gave fra hip-hopduoen Karpe Diem. –Vi har sett i praksis hvor mye Ressurssentrene for ungdom betyr, og vi vet hvor viktig det er for ungdom å ha et sted å være, forteller Magdi i Karpe Diem på nyåpningen av Groruddalen Røde Kors Ressurssenter i september. – Det handler om at ungdom trenger et sted med voksne rollemodeller og frivillige som skaper en trygg ramme, sa han. Magdi har selv vært frivillig på Majorstuen Røde Kors Ressurssenter.

Bursdagsgave Ressurssenteret kunne feire sine ti år med nyoppussede lokaler og en splitter ny kaffebar, som skal drives av ungdommene selv – en gave fra

14 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

Karpe Diem. Da hip-hopduoen, i 2011, ble tildelt Sigval Bergesen d.y.´s Almennyttige Pris for sin innsats for integrering av ungdomskulturer gjennom musikk valgte de to å gi bort pengegaven til Røde Kors og Groruddalen Røde Kors Ressurssenter. Pengegaven til seg selv bestemte de seg for å bruke på noe de hadde drømt om lenge, nemlig en konsert for ungdom under 18 år på Rockefeller.

Integreringsarena – Groruddalen Røde Kors Ressurssenter markerte starten på en tid der organisasjonen begynte å involvere seg tyngre i integreringsarbeid, forteller daglig leder Randi Hammerstrøm i Oslo Røde Kors.


PRISUTDELING: Karpe Diem forteller publikum at de ønsker å gi pengeprisen til Groruddalen Røde Kors Ressurssenter (t.h.).

BURSDAGSFEST: Stemningen var god da Groruddalen Ressurssenter feiret tiårs jubileumet med besøk av Karpe Diem.

Røde Kors ressurssentere for ungdom Ressurssentrene for ungdom er et lavterskeltilbud for alle mellom 13–25 år. I dag har Oslo Røde Kors ressurssentre for ungdom i Groruddalen (2001), på Mortensrud (2003), Majorstuen/ CONDIO (2003) og Grønland/ORKIS (2005) I 2011 hadde sentrene til sammen 7404 registrerte deltakere og 764 frivillige som jobber minst én dag i uken. 2. mai 2001 åpnet Oslo Røde Kors det første ressurssenteret for ungdom i Groruddalen. Ressurssenteret er et lavterskeltilbud for ungdom, uavhengig av kulturell og sosioøkonomisk bakgrunn. Ressurssentrene jobber aktivt for å integrere uorganisert ungdom, og legger spesielt vekt på personer med minoritetsbakgrunn. Modellen ble en suksess og i dag driver Røde Kors ressurssentre på Mortensrud, Majorstuen og Grønland, i tillegg til i Groruddalen. Oslo Røde Kors har som mål å oppnå en balansert gruppe av ungdommer og frivillige, både med hensyn til kultur og kjønn. I 2011 hadde 77 prosent av deltakerne på Ressurssentrene for ungdom minoritetsbakgrunn.

Alle sentrene tilbyr leksehjelp (Oslo Røde Kors tilbyr også Digital leksehjelp og leksehjelp Moské – Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat). Møteplass for ungdom er et fritidstilbud for ungdom med voksne, frivillige personer til stede. 65 % av deltakerene på Møteplass er gutter 59 % av alle som bruker leksehjelp er jenter.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 15


Til aksjon mot overfallsvoldtekt I forbindelse med holdningskampanjen “Planlegg turen hjem” delte Røde Kors-frivillige ut 9000 voldsalarmer i Oslo. Målet var å bevisstgjøre folk på at ved å ta vare på hverandre kan vi bidra til å gjøre Oslo til en tryggere by. – Kan vi med dette forhindret at ett nytt overfall skjer, så er det verdt det. Vi må bry oss mer og passe på hverandre, sa Jostein Røraas. Det var etter at Røraas selv ble vitne til noe som kunne ha utviklet seg til en overfallsvoldtekt at han tok initiativ til voldsalarmer. Aksjonen fant sted første helgen i mai. Med god hjelp fra frivillige i Røde Kors Ungdom delte Røraas ut 5000 voldsalarmer på Oslos utesteder.

“Planlegg turen hjem” Kampanjen fikk navnet ”Planlegg hjemturen”, og målet var å gjøre folk bevisste på at man har et ansvar for å ta vare på både seg selv og hverandre. Da voldtekstbølgen fortsatte utover høsten tok Oslo Røde Kors og Røraas initativ til en ny utdelingsaksjon. Denne gangen ble 4000 voldsalarmer delt ut rundt omkring i byen. Også i Trondheim, Bergen, Tromsø og Kristiansand aksjonerte Røde Kors, og i løpet av to dager delte Røde Kors ut til sammen 12 000 voldsalarmer.

– Alarmene i seg selv vil ikke stoppe volden. Men med utdelingen ønsker vi å vise at man gjennom å vise omsorg for seg selv og andre sammen kan bidra til å gjøre Norge tryggere, sa generalsekretær i Norge Røde Kors. Åsne Havnelid. Også Røraas understreker dette. – Budskapet er viktigere enn alarmene. Hvis vår bevisstgjøring fører til at unge kvinner ikke trenger å bruke overfallsalarmene har vi nådd vårt mål, sa han.

Store mørketall I løpet av 2011 ble det satt søkelys på de mange overfallsvoldtektene i hovedstaden. Bare i april ble det anmeldt seks overfallsvoldtekter i hovedstaden. I følge politiets statistikker ble det i 2011anmeldt til sammen 1064 voldtekter i Norge. Samtidig er mørketallene er høye. I følge en NOU-rapport (4:2008) blir bare ti prosent av alle voldtekter politianmeldt.

Røde Kors-frivillige stilte opp på kort varsel for å klargjøre de 5000 overfallsalarmer som ble delt ut på Oslos utesteder i mai , 2011. 16 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011


President Sven Mollekleiv i Norges Røde Kors (t.v.), generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International Norge, daglig leder Solveig Holmedal Ottesen på Helsesenter for papirløse og konstituert generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon poserer sammen etter prisoverrekkelsen (Bilde: Torstein Ihle/Kirkens Bymisjon).

Amnestyprisen til Helsesenteret for papirløse I desember fikk Helsesenteret for papirløse migranter Amnestyprisen 2011 for arbeidet med av Norges mest sårbare og utsatte grupper. – Det er utrolig viktig å få en slik anerkjennelse fra Amnesty, som vi har stor respekt for. Det er interessant at det er en menneskerettighetspris, da vi jo er et helsetilbud og ikke tenker så mye på at vi driver menneskerettighetsarbeid. Denne prisen vil nok bidra til større bevissthet rundt det vi gjør, også blant ansatte og frivillige på Helsesenteret, sa Solveig Holmedal Ottesen da hun mottok prisen på vegne av helsesenteret. Hun er daglig leder og én av tre fast ansatte.

senteret åpnet høsten 2009 har frivillige helsearbeidere på helsesenteret foretatt 3350 konsultasjoner fordelt på over 954 pasienter, i tillegg til 250 henvisninger til spesialister. Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon Oslo har et langsiktig mål om at de en dag kan legge ned driften av Helsesenter for papirløse migranter, fordi den hjelpen de gir ikke lengre er et ubesvart humanitært behov.

Anerkjennelse Juryen begrunnet pristildelingen med at “helsesenteret har gjennom sin toårige drift kjempet en tøff og modig kamp for at en av de mest grunnleggende menneskerettighetene, nemlig retten til liv og helse, virkelig skal og må gjelde for alle på norsk jord. Uansett”.

Helsesenter for papirløse migranter

– Vi håper slik positiv oppmerksomhet rundt vår virksomhet tydelig viser hvor umenneskelig det er at ikke alle mennesker som befinner seg i Norge har tilgang til de mest grunnleggende helsetjenester. Vi ser daglig konsekvensene av at så ikke er tilfelle i Norge i dag. Og det er ikke pene konsekvenser, sa Ottesen.

Ca. 100 frivillige sykepleiere, leger, psykologer og fysioterapeuter tilbyr vanlig helsehjelp. I tillegg jobber ca. 20 frivillige som tolk.

Driftes av Røde Kors og Kirkens Bymisjon Oslo, og har tre faste ansatte. Åpent hver tirsdag og torsdag. All helsehjelp er gratis.

I 2011 foretok senteret 2150 konsultasjoner fordelt på 522 pasienter, hvorav 43 var barn.

Helsesenteret drives av Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Siden OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 17


De japanske utvekslingsstudentene i “Oslo for Japan” syntes det var en prøvelse å følge med på TV-sendingene om katastrofen i Japan.

Globale katastrofer – lokalt engasjement Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen er verdens største frivillige, humanitære hjelpeorganisasjon, med nasjonalforeninger i 186 land. Dette gir oss en styrke i vårt arbeid for å redde liv og helse når katastrofer rammer – nasjonalt og globalt. I Oslo engasjerte befolkningen seg flere ganger i løpet av 2011, og frivillige samlet inn penger til Røde Kors’ hjelpearbeid i både Afrika, Asia og LatinAmerika.

Hungersnød på Afrikas Horn

Jordskjelv i Japan

Bare i Somalia alene var 3,7 millioner mennesker rammet av matmangel. Et land der flere år med konflikt og vold har bidratt til å forsterke situasjonen ytterligere. I Norge samlet det somaliske miljøet seg. I samarbeid med Røde Kors gikk de med innsamlingsbøsser i Oslos gater.

11. mars ble Japan rystet av et voldsomt jordskjelv som målte 9,0 på Richters skala. Skjelvet ble etterfulgt av en ti meter høy tsunami som skapte enorme ødeleggelser langs kysten i den nordøstlige delen av Japan. Tusenvis av mennesker mistet livet og hjemmene sine, og enda flere ble meldt savnet. Japanske Røde Kors jobbet på spreng for å dele ut mat, klær og medisiner til de kriserammede, med bistand fra andre Røde Kors nasjonalforeninger. I Oslo dannet en gruppe på tolv japanske utvekslingsstudenter «Oslo for Japan». Studentene samlet inn rundt 170 000 kroner på innsamlingsbøsser, i tillegg til et bruktmarked på Grønland i samarbeid med japanske mødre. Nasjonalt samlet Røde Kors inn ti millioner kroner i løpet av den første måneden. Pengene gikk til japanske Røde Kors og deres arbeid med å gjennoppbygge landet.

18 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

Etter to år med den verste tørken siden 1950 erklærte FN hungersnød i den østlige delen på Afrikas horn.

Nerderekord – Jeg gjorde et enkelt regnestykke. Hva om jeg fikk 5000 mennesker til å gi 200 kr hver, forklarte Erlend Schei. Det var da han hørte historien om en tobarnsmor som måtte forlate sin fire år gamle bevisstløse sønn for å redde livet til sin ett år gamle datter at Schei bestemte seg for å gjøre noe. 5. august startet han en elektronisk innsamlingsaksjon, ”Nerdaid”, på minaksjon.rodekors.no. Med vittige kommentarer og stort engasjement nådde han målet: Én million kroner på én måned.


Sammen om frivillighet Vi vil gjerne rette en spesiell takk til alle som stilte opp frivillig for å lage rekrutteringsfilmen vår. Ideen til filmen kom fra Dist Creative, som også sørget for å få produsert filmen helt uten kostnader

Hvordan støtte oss? Mange har lyst til å støtte opp om aktivitetene i Oslo Røde Kors og verdiene Røde Kors står for. Her finner du en oversikt over hvordan du kan bidra.

Tusen takk til:

Bli medlem

Panto

DIST Creative

Ved å bli medlem gir man en viktig økonomisk støtte slik at Oslo Røde Kors kan opprettholde sitt arbeid. For 300 kr i året kan du bidra til at flere får en bedre hverdag. Les mer på: www.rodekors.no/ medlem

Panto er et miljøvennlig lotteri der flaskepanten brukes som innsats. Trykk på Røde Kors-knappen når du panter flasker. Panto finner du hos ICA, Rimi, Rema 1000, Kiwi, Meny og Ultra.

Gaver

Vi ønsker et langsiktig samarbeid med aktører innen næringslivet for å legge til rette for økt humanitær innsats i Norge og internasjonalt. Oslo Røde Kors er engasjert i en rekke aktiviteter i hovedstaden som din bedrift kan være med på å støtte. I tillegg kan ansatte engasjere seg som frivillige og ta aktivt del i vårt arbeid. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale: kontakt.oslo@ rodekors.no

Motion Blur CAPA kinoreklame Oslo Kino Anne Lise Ryel, Kreftforeningen Gunnar Haugsveen, Blindeforbundet Helen Bjørnøy, Plan Norge Sarwar Ghulam, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat Lars Haltbrekken, Norsk Naturvernforbund Etter to års arbeid ble filmen ferdigstilt våren 2011. Kampanjen førte til økt trafikk på nett, stor økning i antall henvendelser og rekordmange nye frivillige. Se filmen her: www.youtube.com/oslorodekors

Mange ønsker å bidra med et engangsbeløp til Oslo Røde Kors. Da kan man gå inn på www.rodekors.no eller benytte kontonummer 6030.05.41545. Testamentariske gaver er også en mulighet, ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Grasrotandelen Alle som spiller på Norsk Tipping sine spill kan velge at Oslo Røde Kors mottar fem prosent av innsatsen. Du kan registrere deg direkte i tippedisken, hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen eller på spillterminalene. Les mer på: www.grasrotandelen.no

Bedriftssamarbeid

Start din egen innsamling Med digital innsamlingsbøsse kan du samle inn penger til et formål du brenner for. Du kan enkelt sende den digitale bøssen videre til venner og familie. Les mer: www.minaksjon.rodekors.no

Støtt oss på Facebook! www.facebook.com/RodeKorsOslo

Vi takker våre næringslivspartnere for samarbeidet i 2011! L’Oréal Coca Cola Drikker AS Microsoft Norge Storebrand UPS DNB

Oslo Kino CAPA kinoreklame AS DIST Creative Motion Blur Telenor Tine

Urbanium AS Gjensidigestiftelsen Pepsico Nordic Konika Minolta MPX Aker Solutions

Aleris YIT Kongsberg Maritime Stiftelsen Scheibler Bergesens Almennyttige Stiftelse

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 19


Aktivitetsoversikt

ARBEID MED BARN OG UNGE Ferie for alle Gratis ferietilbud for barnefamilier med svak økonomi.

MIGRASJON Flyktningguide Flyktninger og andre nyankomne blir koblet med en frivillig for et år. Aktiviteter på asylmottak Frivillige organiserer aktiviteter for barna (leksehjelp, turer, kino etc). Norskhjelp for voksne innvandrere Frivillige hjelper til med norsklekser hver lørdag. Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Informasjon om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Oppsporing av savnede Mennesker som har mistet noen i krig/konflikt får hjelp til oppsporing. Helsesenter for papirløse migranter (samarbeidsprosjekt med Kirkens Bymisjon Oslo) Tilbud om helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i Norge.

KVINNEFELTET MARTE Nettverkssenter for aleneforsørgere Et pusterom i hverdagen for aleneforsørgere og barna deres. Kvinnekafé En uformell møteplass for kvinner, på tvers av kultur og bakgrunn. Uterom Naturopplevelser for deltakere på kvinnekafé og barna deres. Stella Røde Kors kvinnesenter Prosjekt for å styrke kvinner med minoritetsbakgrunn sine muligheter og deltagelse i storsamfunnet. Åpning februar 2012. Når mennesker blir varehandel Et pusterom i hverdagen gjennom nettverksbygging og leksehjelp.

20 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

Kors på halsen (www.korspahalsen.no) Gratis og anonym samtaletjeneste for barn og unge på nett og telefon. Aktiviteter for barn på krisesenter Frivillige organiserer aktiviteter for barna (svømming, turer, kino etc). Gatemegling Opplæring og utvikling av ikke-voldelige verktøy for konflikthåndtering blant ungdom.

Aktiviteter ved Ressurssentrene for ungdom: Møteplass for ungdom/ kafé/ internettkafé En åpen og inkluderende møteplass (biljard, playstation etc). Leksehjelp Frivillige er til stede og kan hjelpe innenfor grunnskolen og videregående skoles fagområder. Digital leksehjelp Elevene kan få hjelp til leksene via MSN-messenger. Turgruppe I skoleferiene får ungdommene tilbud om å reise på tur. Idrettsaktiviteter Fotball og basket er populære tilbud. Sisterhood of Oslo Aktiviteter og samtaler om hvordan det er å være jente. Jentegruppe En kveld der bare jenter er på Møteplass for ungdom. Matteklubb For de som ønsker å jobbe litt ekstra med matematikk. Engelskgruppe For de som ønsker å praktisere engelsk. Fokus på egen fremtid Et spisset tilbud for ungdom som ønsker ekstra oppfølging. Jobbtrening Ungdom kan få baristaopplæring i kaffebaren på Café Condio.


OMSORG OG TOLERANSE Besøkstjeneste Ensomme mennesker i alle aldre får et medmenneske å snakke med. Nettverk etter soning Straffedømte får hjelp til å starte på nytt og bygge nye sosiale nettverk. Visitortjeneste Innsatte i fengsel får besøk av en frivillig. Vitnestøtte De som skal vitne i retten får tilbud om informasjon og støtte fra en frivillig.

BEREDSKAP Distriktets Beredskapsutvalg Utvikler beredskapsplaner og systemer for krisesituasjoner. Hjelpekorps Ettersøkning og førstehjelp. Førstehjelpskurs Våre instruktører holder kurs for bedrifter, frivillige og andre. Innsamlingsgruppe Frivillige planlegger og gjennomfører innsamlingsaksjoner. Verver i blodgiverforeningen Rekrutterer blodgivere til Blodbanken i Oslo.

Psykisk helse - turgruppa Medvandrer’n Turgruppe i samarbeid med Fontenehuset. SAFIR (samarbeid med Kirkens Bymisjon Oslo) Nettverksbygging for tidligere rusmisbrukere som ønsker en ny start. Finnerud aktivitetssenter Naturopplevelser for alle (tilrettelagt for bla funksjonshemmede og eldre).

ORGANISASJON OG UTVIKLING

INTERNASJONAL BEVEGELSE Internasjonal Humanitær Rett (IHR) Kurs, foredrag og seminarer om IHR, internt og eksternt. Distriktssamarbeid med St. Petersburg Røde Kors Organisasjonsutvikling på områder som førstehjelp, IHR og HIV/ AIDS. Samarbeid om et rehabiliteringssenter for gatebarn.

Rekrutteringsgruppe Organiserer informasjonsmøter for nye frivillige. Markedsgruppe Arbeider på prosjektbasis med inntektsskapende arbeid. Ressursgruppe Næringsliv Utvikler samarbeid med næringslivet. Sjiraffkurs Kurs i ikke-voldelig kommunikasjonsteknikk. Oslo Røde Kors Studentlag Informasjonsarbeid og aktiviteter på universitet og høyskole. Oslo Røde Kors Ungdom Informasjonsarbeid og aktiviteter med ungdom som målgruppe.

LOKALFORENINGER OG SPESIALAVD. Nordre Aker Røde Kors Lambertseter Røde Kors Blodgiverforeningen Østensjø Røde Kors

Sykepleierforeningen Barnehjelpen Oslo Røde Kors Vestre

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 21


Distriktsstyret 2011 Hvert av de 19 distriktene i Norges Røde Kors ledes av et styre, som velges inn blant Røde Kors-medlemmer i hvert distrikt. Valget foregår på årsmøtet og medlemmene velges for to år av gangen. Styremedlemmene bør ha ulik bakgrunn og kompetanse slik at styret totalt sett besitter den kompetansen distriktet trenger. Vervet er frivillig. I Oslo ledes styret av Trond Johannesen, som i tillegg til å lede Oslo Røde Kors, er medlem av det sentrale rådet i Norges Røde Kors. Styrets oppgave er å utvikle og drive frivillig aktivitet basert på humanitære behov i Oslo gjennom å vedta målsetninger, strategiske planer, handlingsplaner og budsjetter.

Styreleder

NESTLEDER

Trond Johannesen

Benedicte Biørnstad

Daglig leder i Maskinentrepenørenes forening.

STYREMedlem

Mette Spendrup Selvstendig næringsdrivende. Frivillig i elleve år, Flyktningguiden.

22 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

Seniorrådgiver i Telenor. Frivillig i 20 år, bl.a. Leksehjelp. Tidligere ansatt i Røde Kors Ungdom.

STYREMEDLEM

Kiran Aziz Jusstudent, ferdig våren 2012. Frivillig i fire år, Vitnestøtte


STYREMEDLEM

Arne Nordviste Siviløkonom og daglig leder for investerings- og eiendomsselskaper. Frivillig i fire år, Leksehjelp

STYREMEDLEM

Hans Welle-Watne Rådgiver næringseiendom Colliers International. Frivillig i elleve år, eiendomsselskapet (ORK Eiendom).

Hjelpekorpset

ANSATTREPRESENTANT

Kai-Roger Vatne

Stian Estenstad

Frivillig i fem år, i Hjelpekorpset.

Leder for Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors.

RØDE KORS UNGDOM

STyreMEDLEM (Vara)

Erik Borchgrevink

Farahnaz Rastegar

Ungdomsskolelærer. Frivillig i fire år, Røde Kors Ungdom.

Seniorrådgiver i Barne, ungdomsog familiedirektoratet. Frivillig i fire år, Helsesenteret for papirløse migranter.

STYREMEDLEM (Vara)

ANSATTREPRESENTANT (Vara)

Cathrine Halle

Ellen Kahrs

Siviløkonom og selvstendig næringsdrivende. Frivillig i tre år, Besøkstjenesten og Finnerud Røde Kors aktivitetssenter

Leder for Flyktningfeltet i Oslo Røde Kors.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 23


Utdrag fra distriktsstyrets beretning for 2011 Denne årsrapporten inneholder kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors distriktskontor. I den fullstendige årsrapporten 2011 finnes rapporter og regnskapet for hele konsernet Oslo Røde Kors Oslo Røde Kors har lagt nok et aktivt år bak seg, med stor bredde i aktivitetene og stadig i utvikling. Organisasjonen betyr en forskjell i livskvalitet for mange enkeltmennesker i hovedstaden og gjennom enda flere frivillige og økt kvalitet på arbeidet er vi en viktig aktør i god samhandling med det offentlige, andre organisasjoner og privat næringsliv. Oslo Røde Kors er et distrikt innenfor Norges Røde Kors. Oslo Røde Kors’ oppgave er å arbeide etter Røde Kors prinsipper og formål i Oslo, utvikle virksomheten og de ulike organisasjonsenhetene, ta initiativ til opplæring og faglig utvikling av medarbeidere og frivillige, og bistå de forskjellige organisasjonsleddene med fellestiltak. Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød. Alle aktiviteter etableres på grunnlag av grundige behovskartlegginger.

Noen tallfestede eksempler: - Rekordår i antall frivillige: 3.343 pr 31.12.11 (417 flere enn året før) - 12.218 medlemmer - 10 store informasjonsmøter arrangert av en frivillig gruppe, i tillegg til at flere aktiviteter har rekruttert i bedrifter og på stands - 72.790 registrerte besøk på Ressurssentrene for ungdom - 612 besøksvenner i løpet av året - 100 frivillige og 220 deltakere i Nettverk etter soning - 514 dagsverk lagt ned som vitnestøtter i Tingretten og Lagmannsretten - 23 kurs i Røde Kors Historie og verdier holdt av IHR-gruppa (Internasjonal Humanitær Rett) - 30 frivillige rekrutterer nye blodgivere - Ca 30.000 henvendelser til Dialogtilbudet, fordelt på telefon, chat og mail - 575 flyktningguider - 300 kvinner og barn har deltatt på Uterom - Gatemeling har hatt 347deltakere som har deltatt på 24 konfliktverksteder og 10 meglingsverksteder - 954 pasienter til Helsesenteret for papirløse - Undervisningsavdelingen har gjennomført 500 førstehjelpskurs - 3.676 besøkende på Finnerud aktivitetssenter - 265 barn på Ferie for alle - De 405 hjelpekorpserne som var aktive i løpet av året la ned 38.652 timer

Nyheter Amnesty-prisen 2011 ble tildelt Helsesenteret for papirløse migranter, som vi driver sammen med Kirkens Bymisjon, med følgende begrunnelse: Helsesenterets ansatte og et stort antall frivillige helsearbeidere og ildsjeler har siden oppstart for to år siden kjempet en tøff og modig kamp for at en av de mest grunnleggende menneskerettighetene, nemlig retten til liv og helse,

24 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011

virkelig skal og må gjelde for alle på norsk jord. Uansett. Stella – Røde Kors kvinnesenter fant endelig lokaler i Lybekkergaten 2 til sin aktivitet og hadde offisiell åpning 12.mars 2012, med H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og Oslos ordfører Fabian Stang til stede. Senteret har fått stor oppmerksomhet i mange kretser og det er allerede rekruttert svært mange frivillige og deltakere. Bleikøya-hytta, en gang Røde Kors Sykepleierforenings hytte, er tilbake i Oslo Røde Kors’ eie. Nettverk etter soning har utvidet og bygd om sine lokaler. Groruddalen Røde Kors Ressurssenter har bygget om og pusset opp sine lokaler for gave gitt av Bergesenstiftelsen (kr 1,5 millioner) via Karpe Diem Distriktssamarbeidsprosjektet i St. Petersburg trappes ned, og nytt samarbeid er avtalt inngått med Pskov Røde Kors, Russland. Jubileer: - MARTE Nettverkssenter for eneforsørgere 20 år - Groruddalen Røde Kors Ressurssenter 10 år - Flyktningguiden 10 år

Fokusområder Hjelpekorpset viste en enorm innsats under det vellykkede Ski-VM i Oslo og hadde opptil 70 mannskaper på plass om gangen. Oslo-puls: vår egen undersøkelse om de humanitære behovene i Oslo by, ble gjennomført på våren og dannet grunnlaget for styrets strategidiskusjon i august om fremtidige satsingsområder. Digital leksehjelp ble offentlig lansert og er et flott samarbeidstiltak med Utdanningsetaten om leksehjelp på nettet. 22.juli: Hjelpekorpset hadde en aktiv rolle i Oslo sentrum. Etter hvert ble mange av våre frivillige engasjert både som verter for etterlattesamlingen på øya, åpent hus, aktiviteter for pårørendes barn, nasjonal minnemarkering og flere helgesamlinger

Konsernforhold. I konsernet inngår følgende: Oslo Røde Kors distriktskontor - humanitær virksomhet Casas Heddy – helsesenter på Lanzarote Oslo Røde Kors Eiendom AS Oslo Røde Kors Hjelpekorps Mølleplassen Barnehage Diverse fond og legater Virksomheten Det er avholdt 6 styremøter hvorav ett var en heldags strategisamling i Oslo.


Styret har bestått av 6 menn og 5 kvinner inkludert de ansattes representant. All virksomhet drives i Oslo, bortsett fra Helse- og rehabiliteringssenteret Casas Heddy, som ligger på Lanzarote, Spania. Distriktskontoret holder til i leide lokaler i Chr. Krohgs gate 15 og på Lilletorget 1. Fra høsten 2011 også i Lybekkergaten 2. Leiekontrakten på Lilletorget utgår 31.08.12 og vil ikke bli fornyet. Det er ellers virksomhet i leide lokaler i Dynekilgata 9, Urtegata 50, på Grorud, Mortensrud og Majorstuen. Tre aktiviteter er i egne lokaler: Finnerud i Sørkedalen, Tidemandsstuen Frivillighetssentral på Majorstuen (samarbeid med Frogner bydel) og Mølleplassen barnehage. Fondsavkastningen har vært dårlig grunnet finanskrisen i Europa. Det er utarbeidet etiske retningslinjer for plasseringene. Egenkapitalen og økonomien er god, og forutsetningen for fortsatt drift er derfor lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Det har ikke tiltrådt forhold etter 31.12.11 som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet Oslo Røde Kors har presentert et årsregnskap etter aktivitet for 2011 i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. På distriktskontoret var formålsprosenten på 94,1 % i 2011, tilsvarende for 2010 var 95,3 %. Administrasjonskostnaden var 5,5 % av forbrukte midler. Årets resultat ble et underskudd på kr 2.547.000. Distriktsstyret har vedtatt at tidligere overskudd kan benyttes.

Arbeidsmiljø og antall ansatte pr. 31.12.10 Distriktskontoret: I 2010 hadde vi totalt 68 ansatte (48 kvinner og 20 menn), som utgjør 61,2 årsverk. Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i organisasjonen. Det er et bevisst ønske å rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn. Oslo Røde Kors Distriktskontor har hatt et sykefravær på 5,3% mot 4,7%

året før. Langtidsfraværet er 3,3%. Det foreligger egen AMU-rapport for 2011. Det er stort fokus på et godt arbeidsmiljø og det ble gjennomført en organisasjons- og arbeidsmiljøundersøkelse høsten 2011 som følges opp med tiltak våren 2012. Undersøkelsen er gjort felles for Røde Kors nasjonalt. De ansatte er representert i distriktsstyret. Oslo Røde Kors er medlem av NHO sammen med resten av Norges Røde Kors og følger den felles tariffavtalen. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøet anses som godt. Styret mener forutsetningen for å ha et godt arbeidsmiljø er lagt godt til rette, både fysisk, psykisk og økonomisk. Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet.

Avslutning og fremtidig utvikling Styring og kostnadssystemer virker tilfredsstillende og rapporteringsrutiner fungerer godt. Organisasjonen har en sunn og god økonomi, men lever stadig i spenningsfeltet mellom hva kommune og stat tar av ansvar og hva vi selv legger inn av økonomi. Det høye aktivitetsnivået fortsetter og Oslo Røde Kors ser stadig muligheter for videreutvikling av aktiviteter. Våren 2011 ble det gjennomført en Oslopuls i samarbeid med Synovate (analyseselskap) for å kartlegge fremtidige humanitære behov i Oslo. Det forventes en stor befolkningsvekst og mange tema ble tatt opp bl.a. i den forbindelse. Styret ønsker å fokusere på: barn og unge, innvandrere – spesielt kvinner, og eldre som ressurs. Det er laget en egen strategi for videreutvikling av Besøkstjenesten. Samarbeidet med hovedkontoret, det offentlige og andre organisasjoner er godt. Det jobbes stadig med rekruttering av flere frivillige, fremover rettet spesifikt mot godt voksne samt de med migrasjonsbakgrunn. Oslo Røde Kors har også fokus på lojalitetsbygging for å få frivillige til å være lenger. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Oslo Røde Kors’ eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 25


Aktivitetsregnskap Oslo Røde Kors distriktskontor - humanitær virksomhet

2011

2010

Tilskudd fra: Offentlige myndigheter Norges Røde Kors

14.363 16.930

16.690 13.893

Medlemsinntekter:

1.572

1.709

Innsamlede midler og gaver: Stiftelser og legater Pantolotteriet Næringslivet Øvrige givere

3.081 707 1.739 1.649

3.079 233 887 1.020

514 1.053

553 1.349

Finans og investeringsinntekter

15.060

14.851

SUM ANSKAFFEDE MIDLER

56.668

54.264

21.194 34.502

22.214 25.751

3.267 252

2.317 31

SUM FORBRUKTE MIDLER

59.215

50.313

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

-2.547

3.951

AKTIVITETSREGNSKAP (i tusen kroner)

ANSKAFFELSE AV MIDLER:

Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på: Operasjonelle aktiviteter som oppfyller org. formål (servering / arrangementer) Aktiviteter som skaper inntekter

FORBRUKTE MIDLER: Kostnader til organisasjonens formål: Aktivitetssentre Øvrige aktiviteter og prosjekter Ressurser brukt til å administrere organisasjonen Kostnader til anskaffelse av midler Finanskostnader

Dette regnskapet inneholder kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors distriktskontor. I den fullstendige årsrapporten 2011 finnes rapporter og regnskapet for hele konsernet Oslo Røde Kors

26 | OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011


Røde Kors-prinsippene HUMANITET Røde Kors´ formål er å forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt å sikre respekt for enkeltmennesket.

UPARTISKHET Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning.

NØYTRALITET For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverenstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

UAVHENGIGHET Røde Kors skal ha en selvstendig rolle overfor myndigheter og andre organisasjoner, slik at vi til enhver tid kan handle i tråd med Røde Kors-prinsippene.

FRIVILLIGHET Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av ønske om økonomiske fordeler.

ENHET I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon. Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære virksomhet over hele landet.

UNIVERSALITET Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse der hvert enkelt lands Røde Korsforeninger har lik status og samme plikter og rettigheter.

Årsrapporten er utarbeidet av Senter for frivillighet i Oslo Røde Kors Redaktør og grafisk utforming: Kristine Brun Ugstad Tekst: Kristine Brun Ugstad, Hedda Lunder Bredvold, Ane Sunde, Thomas André Syvertsen og Vivian Paulsen Bilder: Oslo Røde Kors / Norges Røde Kors / Therese Borge Ta kontakt med Oslo Røde Kors for fullstendig årsrapport for Oslo Røde Kors 2011, aktivitetenes eller lokalforeningenes egne årsrapporter. OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2011 | 27


Oslo Røde Kors ble grunnlagt i 1865 og er en frivillig, medlemsstyrt organisasjon og ett av 19 distrikt innenfor Norges Røde Kors. Vårt oppdrag er å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.

Oslo Røde Kors Chr. Krohgs gate 15 Postboks 3, Grønland 0133 OSLO kontakt.oslo@rodekors.no www.rodekors.no/oslo www.facebook.com/RodeKorsOslo Twitter@OsloRødeKors

Til stede i byen din!

2011 årsrapport Oslo Røde Kors  
2011 årsrapport Oslo Røde Kors  

2011 årsrapport for Oslo Røde Kors' humanitære resultater i Oslo, Norge.

Advertisement