Page 1

OSLO BOKFESTIVAL

NOV 4-6 / 2016

LITTERATURHUSET

program


program

Alle arrangementene på Oslo bokfestival er gratis, men man trenger billett for å komme inn. B ­ illettene kan hentes i Oslo bokfestivals informasjonsskranke på Litteraturhuset samme dag som ­a rrangementet finner sted. Det deles også ut billetter ved døren før arrangementet starter hvis det er flere ledige plasser igjen. Gratisbillettene brukes for å sørge for at vi holder oss innenfor publikumskapasiteten til de forskjellige lokalene. For mer informasjon om arrangementene, gå inn på www.oslobokfestival.no

F R E D A G Roma – byen so s lu t te r å m a ld r i fa s c in e re

Tegneren Ja Olaf Stee n Altern og kunst historike n har gitt rne ut med Tho mas Thiis- bøker om Roma. H Kirsti Gulowsen o g Evensen unike bye og Morte er møtes de til sam n som er n Krogvo tale som en ti kulturhis Træ t te M ld o d m torie. sreise i he ænd og le vår euro denne dek adan peiske s e li t

– E iv in d T

BOKFESTIVAL

NOV 4-6 / 2016

LITTERATURHUSET

te ra t u r jø n n e la n d.

Ø y e b li k k

K v e r n e la nd 1 8 .3 0

Trætte M æn er en av N d er den eneste ro m orges førs te modern anen Garborg skre bidrag til dekadan v på bokm istiske ro se maner og -litteratu temaer so et av våre ål. Den ren. På m m åndeli esterlig v viktigste g forfall o tungsinn is h g mening og despe stap, seksu åndterer Garborg rasjon. alitet, kjø nnsroller,

e t s ly s t

N e d jm a 1 8 .0 0

Nina Lykk e, Mari U lset og M disse tre arie Aube bøk rt utgir h dag. De tr ene sier de alle tr ver sine b e noe vik e forfatte øker i hø tig rn oss over e få st. I r o ss hvor vi gå til å stopp om hverdags­livet i Norge i r herfra. To e opp, løft e v e b N li k il k sen er sam et og und B li e n v in re taleleder. eksper t p å 1 -2 K

-3

Smaken

v e r n e la nd 1 9 .3 0

Ingvild Te nn snarveien fjord er Norges me st leste vin til å bli en skribent, vinkjenn og lærer er.

av Roma . N y e t re nder og o p p s k r if g le m te te r fr a D e n e v ig e stad

A m a li e Skram 2 0 .0 0

deg

Er du gla d i Roma ? Bli med guide Ka journalist tie Parla p , forfatter å en spen kjøkkenk og nende re ultur! ise inn i d kulinarisk en romers Tre d v e å ke rs k r ig e

e n e u ro p e is

n– k k a t a s t ro fe

N e d jm a 2 0 .0 0

Dick Harr ison, en a v Sverige torikere, s mest an tar oss m erkjente ed til en a historie. E po v de vers n ufatteli te katastro pulærhisg brutal k øde og fo fen rig som la randret E store dele e i Europas uropa for r av konti alltid. nentet

Åpen po e s i m ik

K v e r n e la nd 2 0 .3 0

Noen av høst opplesnin ens aktuelle poe te g i hygge lige café-o r griper mikrofon en for mgivelse r.

FREDAG Litteratur- og kulturquiz kl 21.30 Amalie Skram Bokcafé kl 21.30 Kverneland

OSLO

A m a li e Skram 1 8 .0 0

LØRDAG Litteratur- og kulturquiz kl 21.30 Amalie Skram Bokcafé kl 19.30 Kverneland


L Ø R D A G

L Ø R D A G

Lin da i vin ge trø bb el

Ne dj ma 12 .30

Barnearrangement

Møt ene-feen Linda fra Fe-vik, der de er redde for fremmede feer. Men en dag kommer det en! Lise Männikkö og Cec ilie Seim lanserer boka med lesestund, nek tar og vingeverksted. 6-1 0 år.

Hv ord an gi litt me r fae n

Am ali e Sk ra m 12 .00

Geir Wigtil er utdannet psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut og Karianne Kalseth er utd annet psykolog fra NTN U. Sammen har de skrevet en antiselvut viklingsbok for helt van lige mennesker. Kanskje du kan få en bed re bedre hverdag, ved å gi litt mer faen?

Kv er ne lan d 12 .30

Ro ald Da hl 10 0 år

Barnearrangement

Grethe Fatima Syed har gjendiktet Roald Dahls Vemmelige vers i en innovativ og nyskap ende språkdrakt. Hun lese r vemmelige vers fra boka for barn og vok sne.

Va rde n Ste ina r og drø mm en om å gå

Ne dj ma 12 .30

Barnearrangement

Med slående karakterer, fantastiske illustrasjoner og en sjarmerende og gjenkjennelig hist orie er Varden Steinar en kommende bildebokklassiker. Bli me d å oppleve høstens sto re sjarmtroll!

Yo ga filo so fi, ref lek sjo n og gle de

Ellen Engels tad om et lit e parti som valgløfter so ble stor m ble små og en mann uten t, store Europas polit iske elite til slips som fik å skjelve. k

B le k k o g b lo d – e n fa m il ie k rø n ik e fr a M id tø st e n o g N o rg e

Røde tråder

hos Roald D

Am ali e Sk ra m 14 .00

Jan-Erik Fjell er en av lan dets mestselgende krim forfattere. Stian «Staysman» Thorbjørns en er blitt superkjendis. De to vennene er nå aktuelle med to vidt fors kjellige bøker. En krim og en slags selvbiografi… Sarah Natasha Melbye bok bader de to gode vennen e.

Isb ile n – Do n Ma rti n

Ne dj ma 14 .30

Barnearrangement

Hør og se Don Martin led e deg gjennom låta Isbilen , som nå har blitt en utrolig kul barnebok som introduserer små og store barn for musikkformen rap.

Kle op atr a: Tø ffe ste da ma i Eg yp t

Kv er ne lan d 14 .30

Barnearrangement

Renate Nedregård snakke r om Kleopatra, som 18 år gammel ble dronning over Egypt og kjæreste med Julius Cæsar. Og som døde etter å ha blitt bitt av en giftslange. Hvem var egentlig denne tøffe dama?

Sk jøn nli tte ræ re sel vm ord

Am ali e Sk ra m 15 .00

Kan skjønnlitteraturen hje lpe oss å se faresignalene hos personer med selvmordstanker? Psykol ogspesialist Eivind Norma nn-Eide gir lesninger av berømte skjønnlitterær e selvmord, fra sitt faglige ståsted.

Fra fen rik til før er

Am ali e Sk ra m 16 .00

Motstandshelten Paul Joh an Jørgenvåg endret i løp et av krigen overbevising, og kjempet i 194 2 på tysk side ved Østfron ten. I hele denne tiden førte han dagbok .

Ytr ing sfr ihe t før og ett er Ch arl ie He bd o

Ne dj ma 16 .00

Møt Kjetil Jakobsen, en av Norges fremste eksper ter på offentlighet og ytringsfrihetsteori, som vil fortelle om sitt arbeid med boken Etter Charlie Hebdo. Ytringsfrih et før og nå.

Ko nfl ikt om råd et Sv alb ard

Am ali e Sk ra m 17 .00

Forfatter Per Arne Totlan d tar leseren med på en spennende reise gjennom Svalbards politiske historie og pre senterer de nye utfordringene, i lys av de store mulighetene i Arktis og den spente situasjonen mellom Russland og vesten.

De n no rsk e bre nn ev ins kri ge n

ahl

N e d jm a 1 9 .0 0

Var Roald D ahl to forskj ellige forfatte barnebokforf re - en nove atter? Øivind llist og en Bratberg disk i Dahls forfat uterer ulike in terskap og le spirasjoner ter etter røde tematikk, id eer og virkem tråder: grun nleggende idler i et liv so som hans ro m var like man lle som forfat gslungent ter var det.»

E in d a g k je m d u ti l å b li g la d ig je n

N e d jm a 2 0 .0 0

Kristian Fjel langer om å vere lei seg. ­ ovudet og h Om kva som med kroppe skjer inni n. Om korle det. Og om is samfunnet kva som skje stiller seg til r nå berre er ein r al le an dr e har gått vi klump med dare og du vondt.

Barnearrangement

Ein dag ser Jakob og Nei kob at dei har fått ein nab o. Jakob blir glad og vil byggje ei bru over til naboen, mens Nei kob bli skeptisk og vil byggje eit høg t gjerde. Kari Stai les og fortel frå den nye boka si om Jakob og Neikob.

To go de ve nn er. Jan -Er ik Fje ll og «S tay sm an »

A m a li e S k ra m 1 9 .0 0

Walid al-Kub aisi i samtale med Håvard hverandre si Rem. De har den al-Kubai kjent si kom til Nor flyktning fra ge som polit Irak på 80-tal isk let. Boka Blek om Walid og k og blod ha Kubaisi-slekt ndler as dramatiske historie.

Kv er ne lan d 13 .30

Ne dj ma 13 .30

N e d jm a 1 8 .0 0

o m E u ro p a s sj e l

24 forfattere har fått frie tøyler til å skrive en fortelli ng basert på juleevangeliet. Møt tre av dem: Ragnar Hovlan d, Eivind Ofstad Evjemo og Brynjulf Jun g Tjønn.

Mø t Jak ob og Ne iko b! Le ses tun d for de i mi ns te.

A m a li e S k ra m 1 8 .0 0

Møt årets vi nner av Tarje i Vesaas debu Moe (Rastlø tantpris, Kenn s), i spann m ed Pelikanen eth er denne hø forlags Eirik sten klar med Bø. Moe si n andre rom D e n g re sk e an Det Åpenb v å re n o g k are. ampen

Am ali e Sk ra m 13 .00

Det handler ikke om å kob le fra livet, men å koble seg på – slik livet er akkurat nå. Filosof Viggo Johansen samtale r med Karin Mæland og Elisabeth Træ dal.

I de da ge r ... 24 jul efo rte llin ge r

Det Åpenb a re

Ne dj ma 17 .00

Gunnar Kagges Forbudstid . Den norske krigen mot brennevinet er en unik fortelling om spritforbud, fylleslag, sm ugling og politiske krumspring - en helt spesiell epoke i hist orien vår.

S Ø N D A G Ta m b a r p å e v e n ty r

N e d jm a 1 2 .0 0

Barnearran

K v e r n e la n d 1 2 .3 0

Barnearran

gement Lydbokforla get utgir to lydbøker med hagetrollet Ta seks historie mbar. Innles r om barne­ er Hanne Dah om Tambar le leser og fo er av Tor Åge rteller. Bøke Bringsværd Passer best ne og illustrert for barn fra av Lisa Aisat tre år og op o. pover.

L e se ly st fo r g u tt e r

gement Anne-Gro Sæ ther er oppt att av å få ba gutter. Hun rn til å lese, har skrevet og da spesie den spenne tar deg med lt nde boken Fe inn i en verd rrarimysterie en hendelser. Pa med biler, fa t, og rt, mysterier sser for alle som liker en og merkelig e spennende historie.

N a v n i O sl o

A m a li e S k ra m 1 3 .0 0

Oslos mange lokale navn forteller mye ofte uten å vi om byens fo te hva de eg rtid entlig komm Gjerlands bo er av. Aftenpo , navn vi bruker k og foredrag sten-historik vil garantert er Leif gi mange aha-opplevels O sl o i g a m er ! le k Am

a rt

a li e S k ra m 1 4 .0 0

Byhistoriker Lars Roede vi ser historiske til 1900-talle kart over Osl t, og fortelle o, fra 1624 og r om byens kontinuerlige fram C o rt o M a lt forandring. e se – h is to ri e n

i st ri p e n e

N e d jm a 1 4 .0 0

Erling Sandm o og Jon Ro gnlien i sam Hugo Pratts tale om Cort tegneseriehe o Maltese. lt ble til på 60 historiske om -tallet, men givelser rund opptrer i t første verd hans tid? enskrig. Hva slags tid er

H is to ri sk sø ndag

A m a li e S k ra m 1 5 .0 0

Marit Paasch e ga i år ut H annah Rygg Hannah Rygg en: en fri til en (1894-19 strålende ­anm 70) regnes so kunstnere. H eldelser. m en av Nor un var også ges fremste glødende op ­problemer, og vev­ ptatt av sosi var erklært an al e og ti-fascist, an politiske S to re h e n d ti-militarist, feminist og hu e ls e r i li te n manist. sk a la N e d jm a

1 5 .3 0

I samtale med Bjørn Arild Er skala får vi et slands om ha ns Store hend blikk inn i de t litt triste liv elser i liten Skjølingstad et til fylkesbi i det han ført bliotekar Arn idspensjoner e es mot sin vi lje.


Fredag

4.

november

gjenoppstår Oslo ­bokfestival på Litteraturhuset i Oslo. Det blir arrangementer hele ­ helgen på festivalens tre ­scener, ­Litteraturhusets største ­ ­ lokale fylles med forlag og forlagsfolk som ­ viser frem årets og h ­ østens viktigste bøker, og ­kjelleren fylles med et ­ fantastisk ­utvalg av billige tilbudsbøker.

OSLO BOKFESTIVAL

NOV 4-6 / 2016

LITTERATURHUSET

Arneberg Dreyer CappelenDamm Engelstad Forfatternes ­Forlag Heinesen Humanist Juritzen Kagge Kom Kontur LIV Lydbokforlaget Manifest Memo Minuskel Oktober Omnipax Orkana Pax Pegasus Pelikanen Press Samlaget S­olumBokvennen Spartacus Vega Verbum Vigmostad og Bjørke

www.oslobokfestival.no facebook.com/oslobokfestival

Grafisk utforming: Kontur forlag www.konturforlag.no

Oslo bokfestival 2016 program  

Nb! Linda i vingetrøbbel begynner 11:30, ikke 12:30 som det står i programmet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you