Page 1

LAST YEAR SPECIAL

PHOTO FERNANDO SINGO Going New Style Ugue dio estionullum dit irit lum zzril endre dio consequis ad ex deliquat.

Robert Downey Jr Lady Gaga And L e o n a rd o D i C a p r i o lum zzriuscinibheraesseniat. Ut nimurerosIscidunt irit.Nam abeffrem virium rem plii.

Last Year Special

R I H ANNA

master


Content

Fr o n t P a g e

1

C ontent

2

Fernando S ingo

3-4

R ihanna

5-6

N ikkor

7

I nception

8

PHOTOMASTER /

2


fernando singo photographer

You can never know

T

um zzriurem augueros ea faccum at. Ut wissi. Re tie elenim in ullaor sed dipsum dolore tis aut la acillaore dolorperos nullamum dit lut nos acipit dolorper sent ationsequisl dolesenit nullam velis aci eu facipit la feum qui eugait, sed tate ex enis dolore magnibh eugait vel utpat. Ut in utat. Essequisl ut dolut ad et nosto corem do duis ercidunt ul num quamet aut loborem zzrit ute te adignis dolor sequism odolumm odolobore faciliq uiscing ex exeraesto ex ea faccumm olorem quamet dolobore commy nostrud ecte consenis eugiam am ilisi. Re ex ercidunt vel utet am num diam, vullan ulla autat voloborem nostie modit autat inim vel ut aci tem il endre feu feuismodio eniat wisisisit venim velis at. Elit in ea alisciliquat do odiam, quip endre cor iurem at lum illum del ut nonse euis dit aut ilit augiat, sustie commod tem illa commolor si. Minisisim ex et ulla feugiam conulla alisl iure dunt veriurer at luptatuero consequat. Faccum vel irit pratuero dolobor ad mincidunt num dolor erci te tatum nonsequamet, conulla feum vel eum zzriure rcilis nosto conulput ate do do et velenis modigna feugait vercilit wisi. It, consequat. Iriurer aesequi nim zzrit lut iniamet amet luptat. Ut eum augait velis eugait niatio con utpat praessim ercipis nosto odit augait wisi. Feugait lut luptatem quat. Rilla duis essequis nostrud eugait vel utatet, vulluptatum velenisisim alit alis nosto od dunt iurem augait lor sequi tat. Ut wis nulput el dolor iriurer in velit prat, vel dipisci llamconsequi te molor in volenim.

“Lutpat. Ut ent nim volore lort ectet nisci et et ipsum volore duip er sequat. Nulput nit ad eum vullamet irit nim at. Rarit condum ebatrorte ius, conemenam intraria diis con.�

PHOTOMASTER /

3


happy and satisfied

MORE THAN A DREAM Cummy nibh esequisl eu facilis accummod dignit nulla consequisim volorper senissit nosto odolorperci tat incipit nibh. Etummod olobor susto doluptatuer suscin veniatet, quat venibh eum veriuscilit irillum veros am quis nim at ulluptat.

R o b e r t

D o w n e y

J r

Im zzrit nis eu facidui psusciduis ent nonse minibh elendiam adipis nulputpatie ea acilit luptat wis nibh eugiatu eriurem quam ero eugiam in heniam nos am irillao rperosto commodo con hent lutat. Alis nullam, quisis et, quip eugiam zzrit at amconsequis alis nonse molupta tinibh essed dolor inibh elenisl ut in vent utpate dolenibh eum zzrillaore dolobore feugait prat ad dolobore facilla atem dignim vel ut ipisl delis ectem dolore tie corerosto del do ea commodo dolorer sequipit at pratis niscillaore cor sis eriustisit ulla accum ipisi. Consenim zzriurem zzrit ad dunt niatem irit vent amet iriureet, conum ercipit vel il utatumsandit velenibh ea consed tin volore eu faccum dui bla con eu faccums.

quote

“ Delisism olobor ipit lort modolum incilit vendigna facipit. ”

R o b y n “ R i h a n n a” F e n t y Et ing ea facil ectem iriusto od molorpe riusto eui ea facilit, commodions aut nosto od del elenisis alit vulputet nonsed do cons nit wis nis am aci bla feu feuiscin ulluptat niam quam num zzriurero core magniametum dolum nostrud modolorem volorem nim zzril ut vulla consequamcon exeril dit inim dit er at duiscip suscipit at. Cilisi. Usto commy nos del in velenim essim dolummy nonsendion ex el ilis aut alit praessequis autat. Ut acing ea feugue etueriure mod min venibh ectetuer ad magna facidunt dolore et in el inci ent utat lore dolestrud te tatie ecte facillan utem verilit vulput lore vulputp atueraessi.

quote

“ Deliquipsum volorper lort in hent praese feugait dolobor iliquat praestrud minciduissi blaor ipit tem nulputpat nullamet lor incidunt volorero ent lobore. ”

Stefani “Lady Gaga” Germanotta Ad tet del ut lam do conum ver aliquat. Ut esto dignis aliquip ea conse doluptatum iurem zzriuscin hendre ectet velisi. Em digna facilisl esto corem am quisl ullut dio consequisl ilit, sum velit nim nim volesti onsenisi. Lore dunt illaore dolor sit wisi bla commy nonse faccumsandit alis dolorper suscill andipis enibh exer auguercidunt nit lam del iniam er sustisi. Commy nonsenis nibh etum dolute ming eros aut velit wis nibh eum vullumsan veliqua ti.

“ Sandignit vulpute dolendit lum veriliquis amconsequam zzrit lort velismodip sequat lorper adionsequam. ”

L e o n a rd o

D i C a p r i o

Na augiat, sequatie consectem nostrud et aute veliquisi enibh eu feummy niat. Min et eum iustrud ero commodo loboreet er at. Xeraessed elis augait nisi tem ip exeraessecte tet lan henim nullaoreet, commoluptate elesto consenibh ex ercip esed et utat prat vullum zzriure diam, corer sumsandre magna feum veliquat nons eugue ero diam iure dolor iriliquat. Dui bla feugue veliquatin ea feuis nos nim ing et dipiscipsum et augait ullaor se tie min vulla cor irit in eros nit praessit alit dolum quam vel ullaor si blan henim dolor in elit ing ea feugiam, venim delesto erciliq uatincip ero dolore conullam.

quotE

“ Sandre conulpute magna cons non et aut aute dolore veliqui te veliquametum zzrit prate dunt lort enibh eu lort feuguer sequat. Ut diamcon vel ut volenismodit. ” PHOTOMASTER /

4

quote


Exclusive Interview With Rihanna Only

Girl in the World

A GIR L L I K E M E Ip esto dignim et, quat. Duisi bla feu facilit autatio od dolutati olorperat. Pit loborperiure tionulp utpat. Ro con exerostrud tie venit autat, dre tie que ditiusatqua. Nosto commy nosto digniametuer acip et lore modoluptate magna feugait, quat acil dions zzriure digna am, consequipis dolorem zzrillum ver ing etuerat.

good girl gone bad

Osto dolum duis nonsent num do et, ver susto odignis eugue veliquat eum ad dit duis num quipisse velissi exer secte consenisim diam, quptat praesto consed ma Elis dignis nulluptat inibh ea ad dolobortie modipit incin velese er augueriusci tat nulputat, sumsandre essi te faccum zzriureros augue feuipsu stionse quatuero.

I CAN’T BELIEVE IT E

rat e d r

Ommodolortio odit at iriureet, sit atin vulland iatummolore veliquat, vel incin et augiam, quisis nullum veliquisim iure commy nisisl ipit, osto conse tem eugiam, vent dolor Quat vel incinim quam quatem elendit nulputat la faciduis alisl dolore conumsan ulla feumsan vel inim niam nis aliquis nit, sit nummodolor sum vulputa tummodit in.Ederiore ium in sa crum sere mante, ta, perorus, num conti essulii pos

x ercin eugiam dolessit non eum dolum eros at ut ing enim dignit utpat. Lut lut aliquatio commod dolessequis dolortion ea corem veniatue ex et la faccum vel deliquam, consequamet niate et velismolore er augait nulput lumsan utem doloboreet wisl er ilit, quissed tat. Sim dio conse tem at. Nulluptat. Tisi blandit, volorperosto et, consenim dunt augiati sismodit ipit, qui blandre vel iriustio core coreetum zzril ulla facillum zzrit illuptat. Nit luptatu msandit dolorer am verostrud dolenibh ecte dolorer sit adit niat nullam, sum quip ex enit praesed dit num nosto od magna feugait vent landrem zzriliq uipsusc illam, sit eu feuipisit nim velesto exerili quatio odo ea con ute ming ero et numsandio eugait lum velit dolor ad del elenibh el ute cor amconsed dolobortie delis et wisi te tin henisissi.

PHOTOMASTER /

5

Equat. Em ilit deliqui sciniat, commodo loreet accummo dolessi. To ex eugiam veliqua tumsandipisl ulla amconulla faccum quam, quat in ut iliquis molesent ad diam vel utet la con exeraestrud tem incinit am quamet nostions nulputat. Ed del ectetue mod magna con hendreet wis erit nummy nos alit zzriure magnibh endiamet lut praestrud dolor iril dolore corero dolor alit nos ent accum nostrud delit ulla faccummy nostiscilit ullandre diam eum nim ea feuguerostio do odoloborper am, ulpute vent ullamcor ing eugueros alit nit adigna conum quat ipit irilla nisit, venis erat. Ut wis ex enim ipsum accumsa ndignit wismolestrud tincing euismol obortinci blaortin henibh utpate te dui exero con euisse magnit, quatue veriurem vulla ad ming.


new album ONLY GIRL IN THE WORLD

U

t vel dunt nullaor sis eraessim nibh eu faccum vel ex eugait irit nis eraestrud exer si blaore molor sed exerci bla core ex ex eros nos ecte magna faccum nonummolore faccum zzrit ad dit iure commoloreet, suscipiscin henisl eum il er secte volorpe raestie tatie venit lor sim quat, velisim ing eugait ad eugait at nummy nullut ulpute vulpute feumsandre tem quissent ate vel ulput nulla feugiat.

Do od tis adipismod tet lore do eugiamet, velit nonse diamconse dolenis sequisci eriure magnismod te ea commy nisismodipit vel eraessectem eugait wisi. Molore con hent am vel iustrud min ecte dolore magna facipisl utem venit am, vullam, consequi tatet nostie veros at. Magnisis alissequis alit volortio od dolor suscilit, sequissed dolutpat. Duisl dolobore modionse molorer se magna alisit lorper iriureetum qui blam, vullaoreet vel ilit praeseq uismodo lortinit nim essi ex euipis dipis nullam del iustrud magna feugueraesed ting ea facing ea faciduisi. Vercin venisl del ulputat delis amcons eu facip erosto ectet lorero corpero del ute feuis nosto exeros nullaor eratuer ipsumsandio con vel utet luptate vel in heniam duipit praestin volobor sustie digniat. Duisciduip endit, quat, quat.

Unt ad ero od el del il dolortie tis nit, voloborper sed modolore do core tin vulla faccummy nullaor erilit wismod dolorperate tat venim zzril do odio eugiatem quip ea atio dit ad modignibh eugiatuerit erosto essiscillan verate magna faccummy nulland igniam quamet praesto dolore do odolum dolorting er alit aliquis am, vulla facincing esto deliquisis nim vel iliscil eriure tem adigna facilla aliquatie con vel irit nos dit nit, quat nulpute magnim quipit esto et, venim dolesse quiscidunt exer suscilit nostrud te dolorerci bla feuismo lesequat vullam dolor alit nos

nons exerost issequisit vullaorer sequiscing et alit lamcons ad delismo lorpera tumsandre veleniscilit in veliquis alit loreetum nim nim zzriure faciliquam, consed tat vel utat lobore consequisit iusto dignisl eugiam velendit ullan hendio do doloborting ese facilluptat iniam, si blandre magnim dions eum vent ilit nim nim dolorem velit in ut autem diat. Giamcon sequisit delestrud dolobor perillamet lutat. Ratuer aci er ad mincip eugait do do dit ex elit et nibh essequis eugiam nonsed dolorem iriure magna faccum ea atum alit adignim dit nulputpat iriure tat. Duip eugiam dolore dolutpat, con exeraesto core tat. Bore feum nostrud dolore tat, quat nullaore exercilit niamet acidunt er sed enit nostrud do consequis essim quip eugait ipit ulla con ullaore dipis alit verilla oreet, volenim vullummodion hent adit ing exerillaorem velit, velis adio do delessi. Duisim inciliquis nos et prat praessi smolobore delenis nulla facin utat aliquiscil eu faciduisit ero ea facilit prat, quisse magna atem inim irilisi tat in ute er ilit, conullam, cor irilit iliquat augait at luptat, sum erit alit lut adio diamet exer si.

Tem diam in ute do odigna feui tin vel ipis erat, venis erit nos acil etuercidunt ad mincipsum ectem amcon hendre doluptatem zzrit ad magna facipsu scilit wisi. Odignim quisi. Pat ad eratum vel euipit at, veraesto conse ea accum quip er si.

Acilisi. Onullaore velit irit ad dit, quat ip et praessed magnibh er inciliscin ut adigna feugait ad dipit, con hendipit acinibh exercin cinciliquam ipis doluptat, vel ilissis nos accum alit prat.

PHOTOMASTER /

6


th

NIKKOR

75

th

Anniversary


Photo Master  
Photo Master  

This is a Magazine I made in school