Page 1

Vrijuit federatie voor verzekerings- en financiële tussenpersonen

mei-juni 2013

tweemaandelijks tijdschrift

3

V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 228 2160 Wommelgem Erkenning: P303450 Afzender: Vrijuit Autolei 228 2160 Wommelgem Afgiftekantoor: Antwerpen x

De strijd tegen niet-verzekerde voertuigen, Staatssecretaris Melchior Wathelet vertelt ‘Leven’ onder de loep genomen, een interview met Luc Vereycken en Paul Van Eesbeeck Deuren openzetten voor jonge verzekeringsmakelaars, een interview met Paul-Emmanuel Casier


BROKERS TRAINING

Hierna vindt u alvast een overzicht van de opleidingen die Brokers Training in het najaar 2013 organiseert.

Verzekeringstechnische opleidingen

• Sociale zekerheid (Antwerpen en Zwijnaarde) - 6 opleidingspunten “Verzekeringen” • Verzekering B.A. Uitbating (Antwerpen en Zwijnaarde) - 9 opleidingspunten “Verzekeringen” • Verzekering Brand Eenvoudige risico’s - Schaderegeling (Antwerpen, Zwijnaarde en Roeselare) - 6 opleidingspunten “Verzekeringen” • Hypotheken (Antwerpen en Zwijnaarde) - 6 opleidingspunten “Verzekeringen” en 6 opleidingspunten “Bank” • Verzekering B.A. Privé leven (Antwerpen en Zwijnaarde) - 9 opleidingspunten “Verzekeringen” • RDR schaderegeling (Antwerpen en Zwijnaarde) - 9 opleidingspunten “Verzekeringen” • Verzekering beroepsaansprakelijkheid medische, paramedische beroepen en lichaamsverzorging (Antwerpen en Zwijnaarde) - 6 opleidingspunten “Verzekeringen” • Kredietverzekering (Antwerpen en Zwijnaarde) - 3 opleidingspunten “Verzekeringen” en 3 opleidingspunten “Bank” • Operationele leasing (Antwerpen en Zwijnaarde) - 1,5 opleidingspunten “Verzekeringen” en 1,5 opleidingspunten ”Bank” • Distributie van verzekeringen i.s.m. Febelfin (Brussel) - 7 modules - 42 punten “Verzekeringen” (enkel in het kader van bijscholing)

Juridische topics • Antiwitwaswetgeving

Management opleidingen

• Klantenretentie en account management (Antwerpen en Zwijnaarde) • Verzekeringsproducten verkopen (Antwerpen en Zwijnaarde)

Fiscale topics

• Fiscaliteit van de levensverzekering (Antwerpen en Zwijnaarde) - 9 opleidingspunten “Verzekeringen” en 9 opleidingspunten “Bank”

En vergeet ook niet:

• Brio opleidingen: Het volledige BRIO-pakket gespreid over 15 verschillende opleidingen op diverse locaties • Taaltrainingen verzekeringen Frans (30 opleidingspunten “Verzekeringen”) en taaltrainingen bank Frans (30 opleidingspunten “Bank”) (Wommelgem, Gent en Brussel)

U wenst meer info over onze opleidingen? Raadpleeg onze website: www.brokerstraining.org


Vrijuit nr.2-2013

COLOFON Vrijuit Autolei 228 - 2160 Wommelgem Tel.: 03 244 12 80 Fax: 03 216 97 45 E-mail: info@fvf.be Sopharty: 20901 ATO V.U.: Kelly Schamphelaere Autolei 228 2160 Wommelgem Hoofdredacteur: Christophe Thoen Eindredactie en coördinatie: Ellen Peeters Redactie: Ellen Peeters Christophe Thoen Kelly Schamphelaere Sofie Stevens Ontwerp: www.tabeoka.be 2160 Wommelgem 1 Erkenning: P303450 Jaarabonnement: 47 euro Bankrekening: BE44 6528 1286 6045 BIC HBK ABE22 De redactie is niet verantwoordelijk voor de advertenties

Inhoudsopgave 4 Voorwoord 5 Nieuws van onze leden 6 Kort Gezegd 9 FVF vertegenwoordigde u bij… 10 Deuren openzetten voor jonge verzekeringsmakelaars, een interview met Paul-Emmanuel Casier 14 Wist U dat? 16 Jaarverslag Ombudsman van de Verzekeringen: het jaar 2012 in kaart gebracht 19 De rechten van een bankagent bij eenzijdige verbreking van zijn overeenkomst 22 ‘Leven’ onder de loep genomen, een interview met Luc Vereycken en Paul Van Eesbeeck 30 Organisatie van het makelaarskantoor: voorontwerp van KB in het kader van aantal VVD’ers 32 De strijd tegen niet-verzekerde voertuigen, Staatssecretaris Melchior Wathelet vertelt 35 Dossier koppelverkoop: procedure van FVF tegen Citroën Belux 35 Gezien op televisie 36 De wedstrijdcampagne rond het distributielabel: resultaten 38 Het FVF-team 39 Nieuws van maatschappijen

Federatie voor Verzekerings-

3

en Financiële tussenpersonen


VOORWOORD

In deze Vrijuit lezen we alvast hoe een FVF-lid inspeelt op deze problematiek. Het kantoor heeft zijn vennootschapsstructuur dusdanig aangepast dat de vennootschapsvorm een middel wordt om de instroom van nieuw, jong ‘bloed’ aan te moedigen en te faciliteren. De veroudering van de verzekeringsmakelarij is immers geen problematiek die enkel en alleen door een federatie kan worden aangepakt. Het is iets waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen: de individuele makelaarskantoren, de opleidingscentra’s, de federaties, de verzekeringsmaatschappijen,…

“Continuïteit” is iets waar velen naar streven, zowel in het professionele, als in het privéleven. Ook FVF hanteert het begrip “continuïteit” in één van de basispijlers van haar missie. In concreto beoogt zij de continuïteit van het onafhankelijk distributiekanaal in de verzekeringssector te verzekeren. Het hoeft geen betoog dat deze doelstelling recht evenredig verbonden is met een gepast wettelijk kader voor de verzekeringsmakelarij; een basisprincipe dat de regelgever, Europees of nationaal, niet uit het oog mag verliezen. Een andere factor die een impact kan hebben op de continuïteit is de veroudering. Uit de representatieve FVF-enquête blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de verzekeringsmakelaar op 50 jaar ligt. De analyse is snel gemaakt: de instroom in het beroep is het afgelopen decennium niet spectaculair, en de uitstroom blijft eerder beperkt.

Dit thema staat alvast geagendeerd op De Dag van de Makelaar die doorgaat op 4 oktober in De Montil te Affligem. Andere thema’s die aan bod zullen komen, zijn reglementering en internet. Dit laatste gegeven wordt immers meer en meer gebruikt als een ‘wervend’ kanaal, ook voor verzekeringsproducten. Een goede positionering van de verzekeringsmakelarij is hierbij een must. Welk kader FVF hiervoor vooropstelt, komt u te weten op 4 oktober. Reserveer de datum alvast in uw agenda!

Deze problematiek beperkt zich niet tot de verzekeringsmakelarij alleen. Het fenomeen van veroudering is aanwezig in vele sectoren. Zo blijkt ondermeer uit RSVZ-gegevens dat anno 2009 het aandeel van de aangesloten zelfstandigen dat ouder is dan 50 jaar, opgelopen is tot 37%.

Federatie voor Verzekerings-

Christophe Thoen Hoofdredacteur

4

en Financiële tussenpersonen


Welkom

Nieuws van onze leden

ASV & Partners bvba

Finplanning bvba

Kantoor Bruneel bvba

Verenigde-Natieslaan 34

Ieperstraat 149

Roeselarestraat 49

8400 Oostende

8970 Poperinge

8840 Oostnieuwkerke

GSM 0475 79 09 45

TEL. 057 33 29 92

TEL. 051 25 42 86

FAX 070 42 80 10

FAX 057 33 34 76

FAX 051 25 42 87

De Cleene J.P. bvba

HBG Financiële

Mencke Verzekeringen

Meidoornlaan 5A

Dienstverlening bvba

Heerstraat 31

2920 Kalmthout

Frankrijklei 31-33

3910 Neerpelt

GSM 0474 44 84 75

2000 Antwerpen

TEL. 011 66 45 60

TEL. +31 76 565 33 45

Rechtzetting

In het vorig nummer van Vrijuit (Vrijuit 2 - 2013) werd een foutief telefoonnummer vermeld bij ons lid Lamfert De Beerenbroek. Het juiste telefoonnummer is 0475/27 40 10.

Gecondoleerd

Op 3 mei 2013 overleed ons lid Lieven De Potter, zaakvoerder van verzekeringskantoor De Potter. Op 11 mei 2013 overleed Wilfried Bellemans, gewezen lid van de Raad van Bestuur van FVF. Hij trad destijds ook op als afgevaardigde voor FVF binnen de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO. Wij wensen de families erg veel sterkte toe.

Advertentie

GROEP VERBAET wenst portefeuilles over te nemen. Discretie gewaarborgd. Koninklijkelaan 74, 2600 Berchem Vragen naar dhr. Philippe of Jean-Luc Verbaet tel.: 03-224 86 11 • fax: 03-227 09 56 e-mail: philippe.verbaet@groupverbaet.be jean-luc.verbaet@groupverbaet.be

Federatie voor Verzekerings-

5

en Financiële tussenpersonen


KOrt gezegd ING brengt Europese verzekeri

ngstak naar de beurs

sen. De zekeringstak zal afsplit 2014 haar Europese ver in ze dat aan de aat dig rzekeraar ING kon druk, wegens een klim De Nederlandse bankve ctiviteiten betreft onder gsa erin zek ver che ng ijki atis Europese en Azi miljoen euro, in vergel ING groep staat, wat de rationele winst met 79 ope de lde daa er est In het eerste trim met lage rendementen. het voorgaande jaar. in o eur met 129 miljoen

Rol van het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt uitgebreid Indien een verzekeringsmaatschap pij weigert een arbeidsongeval te erkennen, zal het Fonds voor Arbeidsongevallen in staat gest eld worden om de verzekeringsmaatschappij aan te manen de weigering te herzien, wanneer het fonds meent dat deze weigering onterech t is. Het aantal geweigerde arbeidson gevallen blijkt steeds hoger te liggen. In 2011 zou het om 10,6% van alle aangiftes gaan, terwijl dit aantal in 1985 slechts 2,2% bedroeg.

2013

Fiscaal Memento - versie

atiedienst De Studie- en Document liceerde pub iën anc Fin van de FOD mento Me l caa ‘Fis rk we het naslag terug te ht rzic ove een is 2013’. Hierin Belgische fiscale vinden van de actuele ent werd tevens regelgeving. Het docum het Engels en opgemaakt in het Frans, n geraadpleegd het Duits, en kan worde fin.fgov.be. op de website www.docu

Nieuwe voorzitter en ondervoorzitter voor de Ombudsman van de Verzekeringen Er werd een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter verkozen voor de Ombudsman van de Verzekeringen. Philippe Colle, gede legeerd bestuurder van Assuralia en Kelly Schamphelaere, directeur van FVF zullen vanaf 2013 als voorzitter respectievelijk onde rvoorzitter zetelen in de Raad van Bestuur van de Ombudsm an van de Verzekeringen.

Federatie voor Verzekerings-

6

en Financiële tussenpersonen


n aan particulieren

trale voor krediete Verslag werking Cen

e een verslag op over de stand en Energie maakt den Mid .O., K.M ie, nom De FOD Eco voor wat het jaar 2012 dieten aan particulieren, kre r voo le tra Cen de werking van betreft.

U bobt toch ook? Vanaf deze zomer zal de Bob-cam pagne in een nieuw kleedje gestoken worden. Voortaan zal het werkwoo rd 'bobben' centraal komen te staan in de campagnes. Daarbij ligt de nadr uk op het vooraf regelen dat iedereen veilig naar huis kan. Op www.ikbo b.be vinden geïnteresseerden alle cam pagneinformatie terug.

uldenlast van een overmatige sch ericht ter voorkoming n iete Deze Centrale werd opg red enk ent sum t con nkomsten in verband me r doo n rde en registreert alle overee we ten eslo einden afg ten die voor privé-doel ien loe rtv voo en hypothecaire kredie die den tan ntuele betalingsachters eve de k Oo en. son per aan natuurlijke Centrale voor kredieten n bijgehouden door de uit deze kredieten worde particulieren. ns een le te raadplegen alvore lijk verplicht deze Centra van 10 t We Kredietgevers zijn wette de van ed ebi onder het toepassingsg t val dat , nen ken te krediet toe ten aan particulieren. e de Centrale voor kredie augustus 2001 betreffend 37.787 36. 412 personen en 11.4 tand gegevens over 6.2 dieten kre Eind 2012 bevatte het bes ire eca oth hyp 2 werd een vijfde minder 201 In n. ste om enk ere kredietov r het wegvallen van de klaard kan worden doo e afgesloten, hetgeen ver g van energiebesparend eger gold ter bevorderin vro die st kom sen tus daalde overheids verkopen op afbetaling tal nieuwe leningen en investeringen. Het aan % en 25,3%. respectievelijk met 13,1

rag 2,72 miljard euro. Een totale achterstallige bed ht Eind 2012 bedroeg het elijk op de hoogte gebrac automatisch en schrift rdt wo n soo per e erd erd ote geregistre betalingsachterstand gen de eerste keer met een verstuurd. ven wanneer hij of zij voor brie 323 99. er p van 2012 werden hierov loo de In le. tra Cen de wordt in

Amlin en het standaardagentschapsco ntract verzekeringsmakelaar van FVF Amlin aanvaardde onlangs het conc ept rond het standaardagentschapscontract verze keringsmakelaar van FVF. Het FVF contract zal het uitga ngspunt zijn voor de samenwerking met de verze keringsmakelaars. Afwijkingen zullen worden opgenom en in een apart document.

Advertentie

S-Team cvba makelaarscollectief Verschillende makelaars over gans Vlaanderen zoeken over te nemen portefeuilles DISCRETE BEHANDELING VAN OVERNAME EN VERDERZETTING tel.: 050-28 02 31 • gsm: 0474-31 00 34 e-mail: overnames@s-team.be

Federatie voor Verzekerings-

7

en Financiële tussenpersonen


Vraag het uw makelaar !


FVF vertegenwoordigde u in de periode april - mei

Hieronder vindt u een overzicht van waar FVF de voorbije maanden de belangen van haar leden vertegenwoordigde.

April 2013 10/4/2013 Raad van Bestuur & Algemene Vergadering Brokers Training / Kernbestuur Brocom 15/4/2013 Overleg met Feprabel en BVVM / Infosessie bij Karel de Grote Hogeschool inzake ‘opstart van een makelaarskantoor’. 18/4/2013 Werkgroep Normalisatie 23/4/2013 Voorbereiding Commissie voor Verzekeringen 24/4/2013 Pleidooi Europees Hof van Justitie dossier Koppelverkoop / Overleg met Vivium 25/4/2013 Commissie voor Verzekeringen / Persconferentie jaarrapport Ombudsman 29/4/2013 Overleg met Assuralia / Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Ombudsdienst / Vereniging der verzekeringsjuristen 30/4/2013 Overleg met Unizo / Overleg met Allianz

Mei 2013 3/5/2013 Overleg met Inmotiv 6/5/2013 Overleg met Baloise Insurance 13/5/2013 Overleg met Assuralia / Thema-avond '10 communicatietips voor de professionele verzekeringsmakelaar'/ Telefoonconference BIPAR 14/5/2013 Overleg met Crelan / Overleg met Hooghenraed 15/5/2013 Raad van Bestuur Brocom 16/5/2013 Overleg met Wondercar / Werkgroep Normalisatie / Gemengde Opvolgingscommissie 17/5/2013 Overleg met Ombudsman van de verzekeringen 21/5/2013 Telefoonconference BIPAR 23/5/2013 Presentatie Vrouw en Makelaar, V&M 28/5/2013 Hoge Raad voor Zelfstandigen & KMO / Experten en adviescommissie Katholieke Hogeschool Leuven 29/5/2013 BIPAR directeurencomité / Overleg met Feprabel 30/5/2013 BIPAR directeurencomité 31/5/2013 Overleg met FSMA

kvk interass adviseert uitsluitend via de lokaal Belgisch verzekeringsmakelaar. Als professioneel verzekeringsondernemer wilt u immers zoveel mogelijk van uw kostbare tijd besteden aan uw relaties en zo min mogelijk aan administratie en verzekeringstechnisch & juridisch studiewerk. www.kvk-interass.com

Federatie voor Verzekerings-

9

en Financiële tussenpersonen


Deuren openzetten voor jonge verzekeringsmakelaars

Een interview met Paul-Emmanuel Casier Dat samenwerkingsverbanden in de lift zitten, weet iedereen. Daarbij is de keuze van de vennootschapsvorm heel belangrijk. Zo biedt de coöperatieve vennootschapsvorm diverse voordelen voor mensen die zonder al te zware investeringen deel willen uitmaken van een grotere groep. Paul-Emmanuel Casier, managing director van Casier Risk & Insurance cvba vertelt ondermeer waarom hij koos voor deze vorm van samenwerken.

Meneer Casier, u kiest bewust voor een coöperatieve vennootschap vanuit de overtuiging dat deze vennootschapsvorm verschillende mogelijkheden biedt voor verzekeringsmakelaars. Welke mogelijkheden ziet u concreet?

Ten slotte is de coöperatieve vennootschapsvorm ook de ideale gelegenheid om mensen de kans te bieden de stap naar zelfstandigheid te zetten. Voor diegenen die beschikken over een ‘zelfstandige kriebel’ maar niet de mogelijkheid hebben om zelf een verzekeringsportefeuille te kopen of van nul dienen te beginnen, is het een erg interessante constructie om verder door te groeien.

Paul-Emmanuel: Voor velen ligt de productieve toekomst in één of andere vorm van samenwerking en daarom zien we in de coöperatieve vennootschap de mogelijkheid om mensen mee in de groei te laten delen: in hun groei als persoon, door ze te laten evolueren en deel te laten nemen aan het beleid, en in de opbouw van de verzekeringsportefeuille. Een coöperatieve vennootschap biedt daartoe verschillende, flexibele oplossingen. Zo kan het bijvoorbeeld voor een bestaande medewerker een volgende stap in zijn of haar loopbaan betekenen, maar men kan ook als niet-werknemer partner worden van het bedrijf en van het project. Zo kunnen zelfstandige collega-makelaars via het systeem van een coöperatieve vennootschap, zonder daarbij voor al te zware investeringen te moeten zorgen, als volwaardige partner of vennoot toetreden. De flexibiliteit gaat zelfs zo ver dat het bij wijze van spreken ook een tijdje op proef kan. Als alles daarbij goed verloopt en iedereen is overtuigd van het feit dat het een goede beslissing was, zal de ingebrachte vennootschap opgeslorpt worden en blijven enkel de aandelen over die de partner nam in het variabel kapitaal.

Federatie voor Verzekerings-

Ook schoolverlaters krijgen de kans om op termijn medevennoot te worden. Een ideale situatie voor ons is een schoolverlater tewerkstellen in ons kantoor, hem of haar laten proeven van de verschillende facetten van het beroep waarbij eens een keer gewerkt wordt op de schadeafdeling en daarna weer op de productieafdeling. Afhankelijk van de groei die we bij het individu zien, zullen we beslissen welke richting we verder uitgaan. Iemand die bijvoorbeeld niet commercieel ingeschakeld kan worden, kan zich dan weer wel toeleggen op specialisatie. Uiteraard is niemand verplicht om later mee vennoot te worden. Die keuze is volledig vrij! Wat onze situatie betreft, opereren we voornamelijk vanuit twee kantoren: Casier Risk & Insurance cvba in Menen enerzijds en Casier-Decoodt Risk & Insurance cvba in Gent anderzijds. Beiden worden gecontroleerd door Group Casier als holding, die de vorm van een naamloze vennootschap

10

en Financiële tussenpersonen


tijdig op anticiperen. Het aanbieden van stageplaatsen is volgens mij de beste manier om dit te doen. Wij kijken vooral naar de toekomst en vragen ons voortdurend af ‘wat gaan we doen?’, ‘hoe moeten we ons aanpassen?’ en ‘hoe kunnen we daarvoor de geschikte mensen aantrekken?’. Sommige antwoorden zien we in meer zelfredzaamheid, een grotere zelfstandigheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Onze keuze voor de coöperatieve vennootschap is daarom bewust en gericht. We zoeken in de eerste plaats professionelen in KMOen ondernemingsverzekeringen die de stap naar de zelfstandigheid overwegen maar het niet zien zitten om van nul te beginnen of om een overname te doen. In dat segment van de markt heb je immers wat koopkracht nodig en spreken we meteen over de nood aan grotere volumes. We zoeken ook mensen die zich professioneel sterk willen ontwikkelen, de retailmarkt willen overstijgen en samen met ons de uitdagingen van morgen willen aangaan. We zijn dus geen parking voor collega’s die “fin de carrière” zijn en hun verzekeringsportefeuille willen wegdoen, maar we hebben wel parkeerplaatsen voor jongere, zelfstandige verzekeringsmakelaars die hun huidige retailactiviteit willen inruilen voor een partnership in een verhaal van toegevoegde waarde aan sectoren, ondernemingen, instellingen en beroepen.

aangenomen heeft. Onze focus ligt meer dan ooit op het klantensegment ondernemingen. Op vlak van prospectie zullen we in de toekomst niet al te veel aandacht meer besteden aan het particulierensegment. Bestaande particuliere klanten worden uiteraard nog steeds op hun wenken bediend. Het is niet omdat we onze focus verleggen, dat zij verstoten zullen worden, integendeel. Ze blijven meer dan welkom.

Zijn jullie van mening dat het vooral makelaarskantoren zijn met een aanzienlijke schaalgrootte die best een coöperatieve vennootschap kunnen opzetten of is dit scenario ook voor kleinere makelaarskantoren denkbaar?

Een coöperatieve vennootschap is dus volgens u een ideale vennootschapsvorm om extra medewerkers aan te trekken. Is dit als makelaarskantoor een manier om de instroom in het makelaarsberoep te stimuleren?

Paul-Emmanuel: Ik denk dat je deze vraag moet kaderen in een bredere context. Onze sector evolueert waarbij de focus voornamelijk op de meerwaarden van ons distributiekanaal komt te liggen. Onder druk van de evolutie in andere sectoren nodigt de digitalisering tegelijk uit om de distributiemodellen aan te passen. Ok, wellicht niet alles ineens en niet in de eerste jaren, maar het komt eraan. Dat is een gegeven waarmee elk kantoor geconfronteerd zal worden, zowel groot als klein. Naar mijn mening moet ieder op zijn manier nadenken over hoe men als verzekeringskantoor morgen een toegevoegde

Paul-Emmanuel: Wij zijn reeds geruime tijd bezig met inspanningen inzake het aantrekken van ‘jong bloed’. Deze inspanningen komen met onze nieuwe structuur nu meer dan ooit in de kijker te staan. Vanaf nu zouden we eigenlijk moeten kunnen spreken van een permanente instroom. We dromen van een lange carrière voor onze werknemers, maar niet iedereen blijft even lang natuurlijk. Sommigen houden het na 15 jaar voor bekeken en zoeken andere horizonten op. Hier moet je natuurlijk

Federatie voor Verzekerings-

11

en Financiële tussenpersonen


Wij zijn reeds geruime tijd bezig met inspanningen inzake het aantrekken

van ‘jong bloed’. Deze inspanningen komen met onze nieuwe structuur nu meer dan ooit in de kijker te staan. Paul-Emmanuel Casier

waarde kan bieden. De kennis in verzekeringen is zó uitgebreid dat het bijna onmogelijk is om alles te kunnen bolwerken. Associëren op kleine of op grote schaal is voor mij dan ook de meest logische stap. Een coöperatieve vennootschap is daarbij zeker het meest flexibele middel om mensen samen te laten werken. Mocht het achteraf bekeken toch niet zo goed lukken als eerst gedacht, is het erg eenvoudig om gewoon weer uit elkaar te gaan.

staat te trappelen om het avontuur tegemoet te gaan. Jammer genoeg ken ik momenteel nog té weinig mensen die dromen van een beroep als verzekeringsmakelaar terwijl het zó leuk en afwisselend werken is. Met de woorden ‘Risk & Insurance’ willen jullie de focus leggen op de uitbreiding van jullie bestaande beroepsactiviteiten. Welke nieuwigheden mogen klanten binnenkort zoal verwachten?

Group Casier stelt 26 mensen tewerk, 30, als je de zelfstandigen meetelt. Wat is jullie kijk op het aanbod op de arbeidsmarkt? Is het moeilijker voor een makelaarskantoor om voldoende gedegen personeel te vinden dan voor andere spelers in de sector?

Paul-Emmanuel: De kern van het verhaal ligt in het feit dat verzekeringen maar een deel van de oplossingen vormen. We zoeken klanten die bewust en actief kunnen werken met het besef dat niet alles verzekerbaar is en dat ook niet alles verzekerd is. Belangrijk is dus dat tussen partijen goed afgesproken wordt wat wel en wat niet verzekerd is, en liefst ook waarom. De klant moet daarbij bereid zijn om actief, gedocumenteerd en georganiseerd met risico- en verzekeringsbeheer bezig te zijn.

Paul-Emmanuel: We kunnen niet ontkennen dat het moeilijk is. Het imago van het makelaarsberoep is niet zo sexy bij jongeren. Maar het oordeel wordt dan ook vaak té snel en té oppervlakkig geveld. Wanneer we de kans krijgen om ons verhaal te doen, dan zijn de meeste sollicitanten aangenaam verrast door de vele uitdagingen die het makelaarsberoep biedt. Er is dus nog veel werk op het vlak van communicatie en daarmee bedoel ik dat ons vak veel tastbaarder gemaakt moet worden bij jonge mensen. In onze laatste rekruteringsactie werd niet langer gesproken over het verkopen van een verzekering, maar eerder over het actief beheren van de risico’s van iemand anders. Door op die manier over het beroep te praten, maak je het allemaal iets wezenlijker voor potentiële sollicitanten.

Targets zijn natuurlijk entiteiten die een min of meer uitgebreide ondernemingsactiviteit hebben, of een specifiek project, een instelling of een specifiek beroep. Binnen zo’n relatie praat je niet meer over verzekeringen als een product, maar als een technisch hoogwaardige oplossing voor een reële, afgelijnde behoefte. Anderzijds heb je met je klant een meer uitgebreide en open dialoog over alle dingen die niet verzekerd zijn, maar die wel aandacht en mogelijk om andere oplossingen vragen. In die benadering ontstaat bij elke bespreking of contact een opportuniteit om tal van aansluitende diensten aan te bieden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het helpen structureren van het risico- en verzekeringsbeheer van de klant, het adviseren bij contractmanagement, het opvolgen en regelen van niet verzekerde schade, het ondersteunen van een actief preventiebeleid, het uitvoeren van interne- en externe audits, etc.. Dit zijn geen nieuwigheden, maar concrete diensten die we reeds zo’n 7 jaren in ons basisaanbod hebben. We proberen ieder jaar toch minstens twee nieuwe, ook meer gespecialiseerde activiteiten te bedenken en te testen, om er mogelijk één te schrappen en eentje verder uit te bouwen.

Daarnaast speelt de crisis vermoedelijk ook een rol. We zien veel mensen die uiteindelijk het comfort van de lopende arbeidsovereenkomst verkiezen. We vinden het ook niet zo leuk om een collega in problemen te brengen, door een medewerker af te snoepen. Idealiter werven we een jonge kandidaat aan en stippelen we een lange, vooruitstrevende en zeer gevarieerde loopbaan uit, tegen de stroom van wisselende carrières in. Wat de kandidaten voor het partnership betreft, is het ook voor ons koffiedik kijken. Maar we willen geloven dat er een jonge generatie van potentiële zelfstandigen

Federatie voor Verzekerings-

12

en Financiële tussenpersonen


De kennis in verzekeringen is zó

uitgebreid dat het bijna onmogelijk is om alles te kunnen bolwerken. Associëren op kleine of op grote

schaal is voor mij dan ook de meest logische stap. Een coöperatieve

vennootschap is daarbij zeker het

meest flexibele middel om mensen samen te laten werken. Paul-Emmanuel Casier

In een eerder verschenen interview met verschillende opleidingsverstrekkers in Vrijuit (nvdr. Vrijuit 1 - 2013) werd geponeerd dat de stageplaats van een student bepalend kan zijn voor zijn of haar latere beroepskeuze. Ook u maakt de rechtstreekse link tussen een stageplaats en instroom in het beroep. Hoe speelt u hier praktisch op in? Is er sprake van een wisselwerking met de nieuwe structuur?

We zijn met onze organisatie op een punt gekomen dat we een permanente instroom nodig hebben. De nieuwe structuur doet ons veel bewuster schoolverlaters rekruteren via stage. Zie het als een soort selectie- of proefperiode. We hebben ervoor gekozen om in schoolverlaters te investeren, om ze te laten groeien door ze regelmatig een andere opdracht te geven en om ze voortdurend op te leiden. Zo bouwen we aan de groep die in de toekomst ideeën zal aanleveren voor de volgende, nog te ontwikkelen activiteiten. Innoveren is dus de boodschap.

Paul-Emmanuel: Wij zijn van oudsher sterk vragende partij om met stagiairs te kunnen samenwerken en hebben dan ook een erg goed contact met diverse opleidingsverstrekkers. We hebben er zelfs een specifieke folder voor en zijn in verschillende opleidingscentra actief om stagiairs aan te trekken. Ze worden bij ons ondergedompeld in de dagelijkse werkelijkheid van bezoeken, expertises, analyses, etc. Belangrijk voor ons is dat ze geconfronteerd worden met concrete dossiers, zowel klein als groot. Ok, ze moeten natuurlijk wel een vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen, maar we willen ze werkelijk van ons “vak” laten proeven, opdat ze er de smaak nooit van zouden vergeten.

Bedankt voor dit gesprek!

Jaarlijks stellen we per vestiging één stagiair te werk. Als er voldoende aanbod is, kunnen dat er zelfs meer zijn.

Federatie voor Verzekerings-

13

en Financiële tussenpersonen


Wist u dat? FVF probeert haar leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de allerlaatste trends en gebeurtenissen die plaatsvinden in de verzekeringssector en die te maken hebben met de verzekeringsmakelarij. Door het regelmatig versturen van elektronische nieuwsberichten wil zij ervoor zorgen dat de leden steeds mee zijn. Via onderstaande ‘facts’ kan u zelf nagaan hoever uw kennis van de actua reikt.

Let’s check 1.

9. Wist u dat… FVF naar jaarlijkse gewoonte een tabel inzake premiestijgingen van auto- en brandverzekeringen actualiseerde?

Wist u dat… onlangs een aantal wijzigingen werden doorgevoerd aan de lijst van verzekeringsmaatschappijen die tot de ‘Overeenkomst opzeggings- en/of verzekeringsbrieven’ zijn aangesloten?

10. Wist u dat… Amlin het concept van het FVF-standaardagentschapscontract verzekeringsmakelaar aanvaardde?

2. Wist u dat… FVF onlangs een bericht vanwege de FOD Mobiliteit ontving in het kader van het leveringsadres van nieuwe kentekenplaten? 3. Wist u dat… de zaak FVF/Citroën gepleit werd voor het Europees Hof van Justitie te Luxemburg?

Uw score

4. Wist u dat… Datassur onlangs een database lanceerde waarin schadeattesten worden gecentraliseerd?

Bank vooruit! U bent continu op zoek naar info en consulteert onze site meer dan regelmatig, prima!

10/10-9/10 8/10-7/10

5. Wist u dat… FVF beschikt over een nieuwe interne structuur?

Bravo. U bent relatief goed op de hoogte en brengt regelmatig een bezoek aan onze website. Doe zo voort!

6. Wist u dat… FVF onlangs, in samenwerking met Feprabel en BVVM, een position paper opmaakte in het kader van het voorontwerp van KB over het aantal VVD’ers in een makelaarskantoor?

6/10-5/10

Net erdoor. Informeer u nu nog beter door snel naar www.fvf.be te surfen.

4/10-3/10

7. Wist u dat... FVF een overleg vroeg aan de Beroepsvereniging Voor het Krediet (BVK) inzake de invoering van een verplicht examen voor kredietbemiddelaars?

Woeps. Dat kan beter. Lees snel de laatste nieuwe berichten op www.fvf.be.

2/10-0/10

U bent nog niet up-to-date. Wist u dat FVF haar leden dagelijks informeert via haar website? Ga snel een kijkje nemen op www.fvf.be

8. Wist u dat… er op de website van de FSMA een advies te lezen staat dat de Commissie voor Verzekeringen heeft uitgebracht in het kader van het voorontwerp van KB tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van het hypothecair krediet?

Federatie voor Verzekerings-

U kan bovenstaande feiten nog een keer grondiger herlezen op www.fvf.be onder de rubrieken ‘laatste nieuws’ en ‘exclusief ledennieuws’. Leden kunnen hun inloggegevens voor het exclusief ledennieuws aanvragen via FVF.

14

en Financiële tussenpersonen


EXTRA

AXA en uw verzekeringsmakelaar stellen u voor uw appartement een verzekering per vierkante meter voor

VOORD ELIG

Praat erover met uw klanten.

www.axa.be AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (BelgiĂŤ) Internet: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 - Fax: 02 678 93 40 - KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel


Jaarverslag Ombudsman van de Verzekeringen: Het jaar 2012 in kaart gebracht

In 2012 werden bij de Ombudsman van de Verzekeringen in totaal 4.119 klachten genoteerd. Daarmee blijft het aantal in vergelijking met de cijfers van 2011, stabiel. In 2011 werden namelijk 4.096 klachten ingediend.

Algemene cijfers Belangrijk bij het analyseren van het totaal aantal klachten is te kijken welke klachten effectief onder de bevoegdheid vallen van de Ombudsman van de Verzekeringen. Vaak dienen immers bepaalde klachten niet behandeld te worden door de Ombudsman van de Verzekeringen, maar betreffen het eerder vragen voor de interne klachtendienst van een verzekeringsmaatschappij (3%) of zijn het verzoeken om inlichtingen (15%). Het eigenlijke aantal ingediende klachten komt daarmee op een totaal van 3.106.

Federatie voor Verzekerings-

Totaal aantal ingediende klachten in 2012. Bron: Ombudsman van de verzekering

16

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Hoewel de stabiele cijfers steeg het aantal schriftelijke aanvragen ten aanzien van de Ombudsman van de Verzekeringen vorig jaar met 4 %, tot 21.000 brieven, mails en faxen. Het hoge aantal is te wijten aan het steeds complexer worden van het dossierbeheer. Verzekeringsmaatschappijen treden tegenwoordig strikter op, terwijl de consument steeds hogere verwachtingen heeft. Aantal ingediende klachten per verzekeringstak.

De overgrote meerderheid van de klachten, 87% om precies te zijn, worden ingediend door de verzekeringsmaatschappijen. De meeste aanvragen worden ingediend door de verzekerden, de klanten van de verzekeringsmaatschappijen of verzekeringsmakelaars.

Bron: Ombudsman van de verzekering

Het lage aantal klachten kan ook dit jaar verklaard worden door de vertrouwensrelatie die een verzekerde heeft met zijn verzekeringstussenpersoon. Dankzij deze goede verstandhouding kan een geschil snel afgehandeld worden.

Zoals de voorbije jaren kan ook voor 2012 geconcludeerd worden dat de meeste dossiers betrekking hebben op schadebeheer in de Takken Brand en Auto. Deze vertegenwoordigen samen namelijk 46% van het totaal aantal ingediende klachten. Voor de Tak Brand meer specifiek kan gesproken worden van een toename van het aantal dossiers met 12%, en dit vooral in de waarborgen Brand en Diefstal.

Blijft vermeldenswaardig dat het aantal klachten dat specifiek betrekking heeft op FVF-leden erg gering is, hetgeen aangeeft dat onze leden nagenoeg klachtenvrij werken.

Klachten geuit tegen verzekeringstussenpersonen

Klachten in de takken Leven, Auto en Brand Levensverzekeringen Binnen de Tak Leven werd 35% van de klachten ingediend met betrekking tot Tak 23-producten. Vaak is de verzekerde van mening dat het advies dat hij kreeg, door zijn verzekeringstussenpersoon, geen of onvoldoende rekening hield met zijn behoeften. Het afgesloten contract zou geen of onvoldoende waarborg bieden voor het geĂŻnvesteerde kapitaal.

In 2012 noteerde de Ombudsman van de Verzekeringen een stijging van 10% van het aantal klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen. De toename is grotendeels te wijten aan het faillissement van ProAssist, die schadegevallen beheerde van alle risicopolissen GSM. Deze klachten buiten beschouwing genomen, kan slechts gesproken worden van een stijging van 10 dossiers ten aanzien van verzekeringstussenpersonen, hetgeen het totaal aantal klachten tegen de groep van verzekeringstussenpersonen zeer klein maakt in vergelijking met de totale klachtenkorf.

Belangrijk bij het behandelen van dit soort klachten is na te gaan of de informatie- en adviesplicht werd nageleefd. Deze verplichting dient in elk dossier afzonderlijk onderzocht te worden. De Ombudsman van de Verzekeringen gaat daarbij ondermeer na of de verzekeringstussenpersoon de financiĂŤle informatiefiche levensverzekering van de betreffende verzekeringsmaatschappij over het betrokken product overhandigde aan zijn klant.

De meeste klachten ten aanzien van verzekeringstussenpersonen hadden in 2012 betrekking op de Takken Leven, Auto en Brand en dit zowel op productie als op schade.

Federatie voor Verzekerings-

17

en FinanciĂŤle tussenpersonen


Autoverzekeringen Voor de Tak Auto lag het aantal ingediende klachten praktisch gelijk aan dat van 2011. De klachten hebben vooral betrekking op het onderschrijven en beheren van de polis. Brandverzekeringen Klachten in de Tak Brand hebben meestal te maken met de dubbele verzekeringsdekking van de woning, in sommige gevallen zelfs bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.

Besluit Als gekeken wordt naar de aard van de ingediende dossiers, is het duidelijk dat de consument steeds hogere eisen stelt, achterdochtiger is dan vroeger en wil dat zijn rechten gerespecteerd worden. Zorgen voor een betere financiĂŤle vorming, en dit door de gehele sector, kan zeker een meerwaarde betekenen.

Uw beste rechtsbijstand voor PARTICULIER en ONDERNEMER

www.euromex.be

U staat er nooit alleen voor.


De rechten van een bankagent bij eenzijdige verbreking van zijn overeenkomst

Net als in de verzekeringssector is ook de banksector onderhevig aan een consolidatietendens. Niet zelden gaat dergelijke trend gepaard met een centralisatiedrang en herschikking (lees opzegging) van bestaande contracten. Het beëindigen van een contract komt de partijen uiteraard toe en vaak bepaalt hun contract meteen ook opzeggingstermijnen en modaliteiten. Voor sommige contracten heeft de wetgever echter voorzien in een reglementerend kader. Dit is zo voor de handelsagentuurovereenkomst (Wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst van 13 april 1995, B.S. 2 juni 1995). Een handelsagent is een zelfstandige tussenpersoon die in naam en voor rekening van de opdrachtgever contracten bemiddelt en/of afsluit. In de financiële wereld zijn het de bankagenten die in principe onder het toepassingsgebied van deze wet vallen. Gelet op het huidige financiële klimaat, lijkt het FVF wenselijk om haar leden die naast verzekeringsmakelaar tevens bankagent zijn, in te lichten omtrent de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst.

Waarop heeft de bankagent recht? 2. Een uitwinningsvergoeding bij aanzienlijke uitbreiding van het klantenbestand

1. Opzeggingstermijn dan wel opzeggingsvergoeding Als principe geldt dat een handelsagentuurovereenkomst van onbepaalde termijn of bepaalde termijn slechts kan worden opgezegd mits naleving van een opzeggingstermijn. Deze termijn bedraagt één maand gedurende het eerste jaar van de overeenkomst en wordt daarna elk begonnen jaar vermeerderd met een maand en dit tot de maximumtermijn van 6 maanden bereikt is.

Bij beëindiging van de overeenkomst heeft de bankagent recht op een uitwinningsvergoeding wanneer hij zijn opdrachtgever nieuwe klanten heeft aangebracht of wanneer hij de zaken met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid, voor zover dit de opdrachtgever nog aanzienlijke voordelen oplevert. Dit voordeel wordt weerlegbaar vermoed aanwezig te zijn indien de overeenkomst voorziet in een niet-concurrentiebeding.

Partijen kunnen bij overeenkomst niet afwijken van deze wettelijke minimumtermijn. De sanctie bij niet-naleving van de opzeggingstermijn is het betalen van een opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn. Om de opzeggingsvergoeding te bepalen, wordt er rekening gehouden met de gebruikelijke vergoeding inclusief de commissies.

Federatie voor Verzekerings-

Het bedrag van de uitwinningsvergoeding wordt bepaald, rekening houdend met zowel de gerealiseerde uitbreiding van de zaken als de aanbreng van de klanten.

19

en Financiële tussenpersonen


De uitwinningsvergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de gebruikelijke vergoeding van één jaar. Voor de beëindiging van de overeenkomst kan niet van deze bepaling worden afgeweken. 3. Commissies Ook na de beëindiging van de overeenkomst kan de bankagent nog gerechtigd zijn op commissies. Dit is onder meer zo voor contracten gesloten binnen de zes maanden na beëindiging en die hoofdzakelijk te danken zijn aan de inspanningen van de bankagent tijdens de duur van de overeenkomst.

Hierboven heeft FVF de betreffende wettelijke bepalingen summier weergegeven. Graag benadrukt FVF dat bij een beëindiging rekening moet worden gehouden met alle toepasselijke wettelijke bepalingen alsook de overeengekomen contractuele bepalingen. De integrale tekst van de Wet handelsagentuur (Wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst van 13 april 1995, B.S. 2 juni 1995) is te consulteren op www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm

Voor FVF-leden werd in het kader van opzegging van een bankagentschap een communicatie verspreid (dd. 5 juni 2013) die een waarschuwing bevat vanwege Euromex en FVF. Deze is voor FVF-leden, na inlog, raadpleegbaar op de exclusieve ledenzone.

Federatie voor Verzekerings-

20

en Financiële tussenpersonen


Save the date!

13 0 2 r e b o t k 4o em g i ffl A l i t De Mon


‘Leven’ onder de loep genomen: Een interview met Luc Vereycken en Paul Van Eesbeeck

Onlangs verscheen een update van het Dossier van Life & Benefits: “Aanvullende pensioenen en beleggingsverzekeringen, Actualia 2012-2013,” geschreven door Luc Vereycken en Paul Van Eesbeeck, beiden vennoot bij consultancybedrijf Vereycken & Vereycken Consulting. Voor Vrijuit leek de publicatie van het boekwerk hét ideale moment om beide auteurs een aantal vragen te stellen inzake het recent gepubliceerde dossier.

Luc Vereycken begon zijn loopbaan in 1985 bij Arthur Andersen (inmiddels Deloitte), waar hij in de belastingadviesafdeling werkte. Samen met zijn broer Carl richtte hij in 1988 Vereycken & Vereycken op. Hij coördineert de verschillende kennisdisciplines binnen het kantoor en is operationeel vooral actief in de adviesverlening.

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaat-

schappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. Sinds 1998 is hij, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Consulting.

Eén van de conclusies van de heer Vereycken in nummer 1 van Life & Benefits is dat voor Tak 21-producten de ‘fiscale investering’ het best rendeert bij langlopende levensverzekeringen. In de praktijk voelen verzekeringsmakelaars echter aan dat verzekeringsmaatschappijen voor deze productgroep bestaande klanten ‘aanmoedigen’ om te kiezen voor een nieuw product zodra de bestaande contracten de tijdsdrempel van 8 jaar overschrijden. Klanten die in een bestaand Tak 21-contract blijven, krijgen immers vaak een erg beperkte winstdeelname dan wel een uiterst lage gegarandeerde rente voorgespiegeld. Is er sprake van een contradictie tussen theorie en praktijk?

rendement of winstdeelname toekennen. Toch heb ik niet het gevoel dat het hier gaat om een structureel probleem dat eigen is aan het systeem en dat de theorie onderuit zou halen. Wij bekijken een levensverzekering eigenlijk als een concept. Aanvankelijk betaalt de consument voor een spaaren beleggingsverzekering een instappremietaks van 2%, hetgeen vaak neerkomt op een heuse startinvestering. Na 8 jaar is het zo dat de eigenaar van de levensverzekering geen belasting betaalt op het intrestrendement en op de winstdeelname. Wij vinden dat het daarom pas na verloop van 8 jaar interessant begint te worden. Daarom zijn we mee voorstander van de trend om die achtjarige contracten steeds meer en meer om te vormen naar levenslange producten.

Luc: Het kan inderdaad zijn dat bepaalde verzekeringsmaatschappijen ten gevolge van een verlieslatende productportefeuille in sommige gevallen nog weinig

Federatie voor Verzekerings-

22

en Financiële tussenpersonen


Paul: Algemeen genomen beaam ik de trend van langer durende contracten, soms zelfs op twee hoofden, ingeval van een koppel, waarbij de polis blijft voortlopen op de langstlevende partner. Een andere evolutie die daar parallel mee loopt, is het aanbod van een breder spectrum aan beleggingsvormen. De contracten evolueren dus zowel in de lengte als in de breedte. Dit is een algemene tendens die ondermeer werd ingegeven door fiscale wetgeving maar ook met de bedoeling om meer soepelheid aan de dag te kunnen leggen bij zulke levenslange contracten.

werd er bij het Grondwettelijk Hof aangeklopt met het argument dat de regels die van toepassing zijn bij een testament of schenking vervaagden vanaf het moment dat vermogen wordt overgedragen via een levensverzekering. Het Grondwettelijk Hof vond dit in het kader van spaaren beleggingsverzekeringen niet kunnen en plaatste daarom de puntjes op de i. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat ook indien vermogen overgedragen wordt via een levensverzekering binnen de lijntjes van het reservatair erfrecht gekleurd dient te worden. In het zog van die rechtspraak is de wetgever nu onlangs tussenbeide gekomen waardoor de wet zelf ook werd aangepast. De wetgeving gaat verder dan het Grondwettelijk Hof in die zin dat het Grondwettelijk Hof uitspraak had moeten doen over verzekeringscontracten met een spaar- en beleggingskarakter. Nu blijkt dat met artikel 124 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst bijvoorbeeld ook overlijdensrisico’s worden geviseerd.

Luc: Laat het duidelijk zijn dat het hebben van een levenslang contract niet impliciet betekent dat men ook levenslang gebonden is aan éénzelfde verzekeringsmaatschappij. Als er na verloop van tijd betere voorwaarden gelden bij een andere speler, kan er zeker overgestapt worden en moet deze stap volgens mij ook gezet worden. Paul: Ook het bestaan van de verschillende beleggingsvormen is erg interessant. Deze kunnen namelijk verschillen naargelang iemands levensfase. Iemand die van beleggingsvorm wil veranderen, hoeft in dit systeem niet per se uit contract A te stappen om over te kunnen gaan naar contract B.

Toch denk ik dat er in die aangepaste wetgeving ook sprake is van een gemiste kans aangezien deze enkel betrekking heeft op levensverzekeringen die gesloten worden door natuurlijke personen. Nergens wordt gewag gemaakt van rechtspersonen. Vraag is dus wat te doen met IPT- en groepsverzekeringen bijvoorbeeld. Daarover heerst momenteel nog onduidelijkheid. Verder is het ook onduidelijk of ongevallendekkingen geviseerd zijn: dit zijn immers geen levensverzekeringen. Luc: Eigenlijk is het vaak zo dat we te kampen krijgen met een onduidelijke wetgeving en een gebrek aan kwaliteit en dat is jammer. Daarmee wil ik de job van bijvoorbeeld kabinetsmedewerkers niet onderschatten, maar ik zou het echt wel bevorderlijk vinden, mocht er kwaliteit nagestreefd worden.

In het Life & Benefits dossier wordt stilgestaan bij reservataire erfgenamen waarbij de wetgever verder gaat dan het Grondwettelijk Hof. Dit heeft ertoe geleid dat artikel 124 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst werd aangepast. In welk opzicht verschilt de nieuwe situatie ten opzichte van de situatie van vóór de aanpassing? Paul: In het verleden werd een levensverzekering wel eens gebruikt als instrument om reservataire erfgenamen méér te kunnen onterven dan wat wettelijk toegestaan is via een klassiek testament of via een schenking. In de vroegere wetgeving stond te lezen dat reservataire erfgenamen hooguit bescherming genoten indien de premies kennelijk buiten verhouding stonden tot de vermogenstoestand van de verzekeringnemer. Eigenlijk weet niemand echt wat ‘kennelijk buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand’ betekent. Daarom

Federatie voor Verzekerings-

Voor groepsverzekeringen staat ook de werkgever in bepaalde situaties garant voor de betrokken werknemers. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een eventuele tekortkoming indien het totale rendement lager ligt dan het wettelijk gegarandeerd rendement of wanneer er zich een onvermogen voordoet van een verzekeringsmaatschappij

23

en Financiële tussenpersonen


De grote vraag daarnaast is wat de fiscus met deze aangifte zal gaan doen. Zal er bijvoorbeeld naargelang het land waarin de buitenlandse

levensverzekering afgesloten werd een andere maatregel getroffen worden? Luc Vereyken

in het kader van de verbintenissen van een groepsverzekering. Dient de werkgever zich voor deze risico’s in te dekken of is dit volgens u eerder een storm in een glas water?

chequeboek zal bovenhalen. Zelfs met de komst van Solvency-2 kan je niet uitsluiten dat zulke situatie zich ooit nog zal voordoen.

Luc: Stel dat het marktrendement vandaag 2% bedraagt en het door de werkgever te waarborgen minimumrendement gelijk is aan 3,25%, dan is er sprake van een tekort van 1,25%. Ondernemingen dienen dan voor dit tekort een voorziening aan te leggen in hun balans, maar eigenlijk schuilt er een constructiefout in heel het gebeuren.

In de laatste programmawet van december 2012 werd een aangifteplicht ingevoerd voor buitenlandse levensverzekeringen, naar analogie met de aangifteplicht voor buitenlandse bankrekeningen. Volgens sommigen bestaat er onduidelijkheid over de reikwijdte van het toepassingsgebied van die aangifteplicht. In de Commissie Financiën en Begroting van De Kamer werden ter zake vragen gesteld aan de bevoegde staatssecretaris. In zijn antwoord hierop stelde hij dat alle buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten die tijdens het belastbaar tijdperk bestaan of hebben bestaan, in de aangifte inzake personenbelasting dienen vermeld te worden. Ten tweede vallen Tak 26-contracten niet onder de aangifteverplichting en ten slotte poneerde de staatssecretaris dat indien de verzekeringnemer de levensverzekeringsovereenkomst heeft overgedragen, de nieuwe verzekeringnemer het bestaan ervan moet melden in zijn aangifte inzake de personenbelasting.

Het is niet logisch dat men als werkgever een rendement moet zien te garanderen aan de werknemer dat hoger ligt dan het eigenlijke marktrendement. De Koning zou dit percentage kunnen verminderen, maar dit ligt politiek gezien heel gevoelig. Paul: Ik denk inderdaad niet dat het gaat om een storm in een glas water, integendeel. We ontvingen bijvoorbeeld reeds signalen van sommige werkgevers die pensioenplannen willen stopzetten. Denk bijvoorbeeld ook aan de diverse sectorcao’s. Daar is geen sprake van een individuele werkgever die aangesloten is bij een individuele pensioeninstelling, maar alles wordt er collectief georganiseerd en premies worden geïnd bij diverse werkgevers. Bovendien komen er doorheen de tijd werkgevers bij of verdwijnen er. Het is logisch dat daar de vraag rijst over wie zal moeten opdraaien voor dat tekort van 1,25%.

Beaamt u het bestaan van de onduidelijkheden of werd er volgens u klare wijn geschonken? Luc: Daar zitten we opnieuw met het probleem van een onduidelijke wetgeving. Aanvankelijk dachten we dat wat in de aangifte stond duidelijk was. Indien je op het moment van ondertekening beschikt over een buitenlandse levensverzekering moet je het ‘ja-vakje’ aanduiden. Volgens de Minister van Financiën dient het echter anders te gebeuren. Men moet volgens hem niet kijken naar het moment van ondertekening maar naar het voorbije inkomstenjaar. Indien de ondertekenaar in dat jaar beschikte over een levensverzekering in het buitenland, dient hij deze aan te geven.

Luc: Bovendien stellen sommige verzekeringsmaatschappijen dat de markt van groepsverzekeringen niet meer interessant is. Voor hen is dit de laatste tien jaar geen goed segment geweest. Paul: Daarenboven heeft het recente overkop gaan van een verzekeringsmaatschappij ook voor een zekere schok gezorgd. Werkgevers werden hier door de FSMA opgelegd dat wanneer een verzekeringsmaatschappij overkop gaat, zij nog een tweede keer dienen te betalen. Ongetwijfeld zal dit nog voor een aantal rechtszaken zorgen aangezien niet elke werkgever hiervoor mijn inziens spontaan zijn

Federatie voor Verzekerings-

24

en Financiële tussenpersonen


Paul Van Eesbeeck

Welke zijn voor u de meest hete hangijzers in het kader van de fiscaliteit van levensverzekeringscontracten, dit vanuit de invalshoek van de verzekeringsmakelaar?

Bovendien is er maar 1 bevestigingsvakje voor beide partners. Er zal dus onderling afgesproken moeten worden wat men zal invullen. Dat is niet altijd even evident aangezien het in sommige gevallen zo is dat één van beide partners geen weet heeft van het bestaan van een buitenlandse levensverzekering of dat het bijvoorbeeld gaat om een voorhuwelijks afgesloten contract. Ook nieuw samengestelde gezinnen kunnen met deze problematiek te maken krijgen.

Paul: Een typisch voorbeeld is de 80%-grens. Het is een item waarover reeds 25 jaar wordt gesproken en waarvan de contouren jammer genoeg nog steeds niet afgelijnd werden. Je merkt dat er een stevige concurrentiestrijd heerst op dit vlak. Men gaat daarbij als klant vaak op zoek naar de verzekeringsmaatschappij met de ‘strafste’ 80%-grens, hetgeen niet meteen bevorderlijk is voor een correcte toepassing van de wet.

De grote vraag daarnaast is wat de fiscus met deze aangifte zal gaan doen. Zal er bijvoorbeeld naargelang het land waarin de buitenlandse levensverzekering afgesloten werd een andere maatregel getroffen worden? Voor mij is het vooral een kwestie van psychologische oorlogsvoering.

De wetgever haalde onlangs een aantal te bekijken punten op dit vlak aan bij de Koning en vroeg deze aan te passen. Hier werd tot op de dag van vandaag nog geen gevolg aan gegeven.

Paul: Het is inderdaad afwachten wat de fiscus hiermee zal doen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bankrekeningen is ook daar sprake van een nieuwe ontwikkeling. Men is bezig met het uitwerken van een centraal register van alle bestaande bankrekeningen in België. Hiervoor dienen bankiers bepaalde data, meer bepaald de rekeningnummers, door te geven. Mensen die beschikken over een buitenlandse bankrekening zullen dit nummer spontaan moeten opgeven. Alles zit momenteel nog in een embryonale fase, maar stilaan wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een heus vermogenskadaster in het kader van informatie-uitwisseling op Europees niveau.

Federatie voor Verzekerings-

Luc: Onlangs kwamen we hier op kantoor nog een typische 80%-case tegen. Een verzekeringsmaatschappij die Tak 23-producten aanbiedt, kwam ons vertellen dat haar fondsen 6%,7% of 8% opbrachten naargelang het type van fonds. Door deze hoge rendementen wordt de 80%-grens snel bereikt waardoor de premies laag uitvielen. De concurrentie maakte dezelfde projectie maar aan de hand van 2%, waardoor de te betalen premie veel hoger lag, en er dus een hogere premieaftrek kon verantwoord worden. Je merkt dus dat het een spelletje wordt van haasje over springen waarbij verzekeringsmaatschappijen elkaar steeds willen overtreffen.

25

en Financiële tussenpersonen


Ik vind het overdreven te beweren dat de verhoging van de premietaks dé doodsteek is voor spaar- en beleggingsverzekeringen. Paul Van Eesbeeck

Recentelijk werd de premietaks op de levensverzekering verhoogd (van 1,1% naar 2% nvdr.). Deelt u de mening dat deze verhoging nefaste gevolgen kan hebben op deze vorm van sparen? Hebben volgens u niet-fiscale contracten hierdoor nog veel toekomst?

De premietaks van 2% wordt door de eigenaar van een spaar- en beleggingsverzekering bovendien betaald aan de zogenaamde ‘ingang’, terwijl de roerende voorheffing op een intrest-kapitaliserende obligatie a posteriori betaald wordt. Als de roerende voorheffing stijgt, en dat deed ze van 15% naar 25%, worden alle lopende beleggingen mee in het bad getrokken. Een verhoging van de fiscaliteit heeft dus eigenlijk niet meteen nadelen voor een al lopende spaar- en beleggingsverzekering aangezien de 2%-premietaks reeds bij aanvang aangerekend wordt en deze maar eenmaal betaald dient te worden. De eigenaar passeerde dus reeds een keer langs de kassa en dient dit niet nogmaals te doen.

Paul: Ik vind het overdreven te beweren dat de verhoging van de premietaks dé doodsteek is voor spaar- en beleggingsverzekeringen. We moeten immers beseffen dat andere beleggingsvormen eveneens zwaarder belast worden. Eigenlijk moet die verhoging bekeken worden in functie van de ‘concurrerende producten’. Het is inderdaad zo dat spaar- en beleggingsverzekeringen een klap gekregen hebben, maar daarnaast is het belangrijk te beseffen dat een spaar- en beleggingsverzekering niet alleen een beleggingsproduct is maar ook een verzekering. Die laatste dimensie biedt toch een aantal troeven op het vlak van patrimoniumstructurering en -overdracht. Deze niet-fiscale aspecten verbonden aan de spaar- en beleggingsverzekering blijven tot op de dag van vandaag stand houden.

Intrestvoet 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Om de impact van de 2%-premietaks te illustreren hebben we een aantal berekeningen gemaakt. (nvdr. voor de goede orde publiceerde Vrijuit onderstaande tabel die in de loop van het gesprek getoond werd en die een duidelijk beeld geeft van de impact van de 2%-premietaks). We berekenden een ‘equivalente roerende voorheffing’, d.w.z. een fictief percentage van het tarief van een roerende voorheffing die evenveel kost als de 2%-premietaks. Hieruit blijkt dat de impact van 2%-premietaks op het uiteindelijke rendement in de meeste gevallen lager is dan 25%, vanaf 2013 het standaardtarief inzake roerende voorheffing. En, zoals gezegd, kan uit de tabel ook geconcludeerd worden dat de impact van de 2%-premietaks lager uitvalt naarmate de beleggingsduur van de premie langer is.

Beleggingsduur premie beleggingsverzekering 8 jaar 10 jaar 25,63% 20,70% 13,38% 10,91% 9,31% 7,66% 7,28% 6,04% 6,07% 5,08% 5,26% 4,44%

Federatie voor Verzekerings-

26

20 jaar 10,87% 6,00% 4,39% 3,61% 3,15% 2,85%

en Financiële tussenpersonen

30 jaar 7,60% 4,38% 3,33% 2,83% 2,55% 2,37%


Demetris... de specialist inzake woonkredieten. • Bent u ook op zoek naar het beste woonkrediet voor uw beste klanten ? Onze online tool MyCredit Planner helpt u een gedetailleerd plan op te stellen. • Kent u al ons Premium Gold Tarief ? Het beste tarief op de markt van de makelaars. • Wenst u een vlotte en kwaliteitsvolle service ? - Onze commercieel afgevaardigden staan

steeds tot uw beschikking ➢ - U hebt een persoonlijk contact met onze credit officers, die uw dossier van A tot Z afhandelen ➢ - U volgt uw dossiers online via MyCredit Planner

Wenst u meer inlichtingen? • Stuur een mail naar brokers@demetris.be of • Registreer u op onze site www.demetris.be [ makelaar / registreer ] Demetris NV, P. Bayensstraat 51 - 1702 Groot-Bijgaarden . RPR 0452.211.723 . FSMA 16507A-cB

Demetris... de partner van de verzekeringsmakelaar voor het woonkrediet.


Luc Vereycken

Luc: Als ik naar de groep van de verzekeringsmakelaars kijk, dan denk ik niet dat we moeten meegaan in de denkwijze van een aantal doemdenkers die onterecht stellen dat het stilaan afgelopen is met levensverzekeringen. Spaar- en beleggingsverzekeringen zijn en blijven nog steeds erg interessant. Hoe ziet u het productaanbod van levensverzekeringsmaatschappijen evolueren met het oog op de toekomstige regulering en dan in het bijzonder Solvency-2? Hoe ziet u dit evolueren in functie van de hoogte van de intrestvoet alsook in functie van de duurtijd van de intrestgarantie? Luc: Wij zijn van oordeel dat wanneer het omwille van de crisis ‘zwaar onweert’ en de verzekeringsmaatschappij daarbij in de problemen zou komen, het waarschijnlijk veiliger is in Tak 23-obligatiefondsen te vertoeven dan in Tak 21. Tak 23 wordt vaak geassocieerd met allerhande risico’s maar toch zal dit type product meer kans maken om overeind te blijven in vergelijking met Tak 21. Natuurlijk is de ‘korte-termijn-volatiliteit’ in Tak 21 kleiner, maar dat is een andere kwestie dan de ‘langetermijnsolvabiliteit’. Levensverzekeringen zullen, en dat werd reeds aangehaald, na verloop van tijd beschikken over een langere looptijd. Verzekeringsmaatschappijen zullen hiervoor hun intrestvoetstructuren moeten aanpassen. Vandaag de dag zijn er nog steeds verzekeringsmaatschappijen die een vaste intrestvoet garanderen over een periode van 40 of 50 jaar. Dit heeft tot gevolg dat een gigantische solvabiliteitskostprijs aangerekend dient te worden die eigenlijk niemand bereid is om te betalen, en dus ook zwaar op het rendement drukt. Daarom zijn wij van het principe dat Tak 21-intrestvoeten gekenmerkt zouden moeten worden door een maximum intrestwaarborgtermijn. Het contract loopt hier dan ook 40 of 50 jaar maar het verschil is dat de intrestvoet vastgelegd wordt voor een bepaalde termijn van bijvoorbeeld tien jaar in plaats van de volle 40 of 50 jaar. Na die tien jaar loopt het contract gewoon verder en begint een nieuwe periode van tien jaar met doenbare intrestwaar-

Federatie voor Verzekerings-

28

en Financiële tussenpersonen


Wij zijn van oordeel dat wanneer het

borgtermijnen. Hierdoor zal ook de solvabiliteitskost dalen en zal het individu bereid zijn een stukje risico van het rendement te dragen.

omwille van de crisis ‘zwaar onweert’ en de verzekeringsmaatschappij

Ik maak hierbij vaak de vergelijking met een hoge wolkenkrabber. Indien deze geen enkele bewegingsmarge heeft, zal de kans groter zijn dat het gebouw bij een zware storm omvalt dan wanneer de architectuur toelaat dat het gebouw wél een beetje mee kan deinen met de wind.

daarbij in de problemen zou komen, het waarschijnlijk veiliger is in

Tak 23-obligatiefondsen te vertoeven dan in Tak 21.

Langetermijnzekerheid en intrestvoetvastheid zijn twee afzonderlijke begrippen die door sommigen onterecht als synoniem van elkaar beschouwd worden. Wie zekerheid wil over zijn of haar geld dient mijn inziens te leren leven met een flexibele intrestvoet. Wie daarentegen kiest voor een vaste intrestvoet op lange termijn, loopt eerder de kans op een onzekere belegging.

Luc Vereycken

Paul: In de hoofden van de mensen leeft volgens mij nog veel te veel de idee dat Tak 21-producten garant staan voor veiligheid en zekerheid, terwijl Tak 23-producten geassocieerd worden met de jungle waarin men de weg kwijtraakt. Dit is natuurlijk niet zo. Het Tak 23-gamma biedt namelijk een erg uitgebreid aanbod voor iedereen en is zeker niet zo onveilig als vaak onterecht beweerd wordt. Luc: Het is inderdaad voor de gehele sector van belang een soort van nieuwe denkwijze aan te nemen. Er zal meer gewerkt moeten worden volgens het principe van volatiele intrestvoeten in Tak 21. En Tak 23 dient niet langer bekeken te worden als iets gevaarlijks waarvan beter weggebleven wordt. Ook het begrip zekerheid krijgt een nieuwe betekenis.

Dossier Life & Benefits

Als klanten hierover op voorhand goed geïnformeerd worden, denk ik dat het voor hen geen probleem kan zijn deze nieuwe denkwijzen te vatten en mee in het verhaal te stappen.

Auteurs: Luc Vereycken & Paul Van Eesbeeck 72 pagina’s Te bestellen via de webshop van Kluwer

Bedankt voor dit gesprek!

Federatie voor Verzekerings-

29

en Financiële tussenpersonen


Organisatie van het makelaarskantoor: voorontwerp van KB in het kader van aantal VVD’ers

Momenteel ligt er een voorontwerp van Koninklijk Besluit (KB) ter tafel tot uitvoering van artikel 4 van de Wet op de Verzekeringsdistributie. Het voorontwerp van KB voert een verhouding in van het aantal VVD’ers ten opzichte van het aantal PCP’ers in een makelaarskantoor. De FSMA vroeg aan FVF een advies ter zake. FVF heeft hiertoe samen met Feprabel en BVVM een position paper opgemaakt die u hieronder integraal terug vindt.

     

 



   



                                                                                                                                                                                             Federatie voor Verzekerings- 30 en Financiële tussenpersonen                                    


 



   



     

                                                                                                                                                                                                                                          •                                                                                                                                    •                                                                                                                                              •                                                                                                                                                                                             •                    

     

 

Federatie voor Verzekerings-

31

en Financiële tussenpersonen


De strijd tegen niet-verzekerde voertuigen, Staatssecretaris Melchior Wathelet vertelt

Volgens het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds werden in 2012, 8.064 ongevallen veroorzaakt in België door niet-verzekerde voertuigen. Bovendien steeg de globale kost van de schadegevallen met 1,9% tot een totaal bedrag van 23.413.055 euro. Om de problematiek van onverzekerd rondrijden aan te pakken stelt Melchior Wathelet een actieplan op tot naleving van de verzekerings- en keuringsplicht voor motorvoertuigen.

Bovendien zal het douanepersoneel, dat al beschikte over dezelfde bevoegdheid als de politiediensten, eveneens inzage krijgen in de bestanden van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Om de opsporing op het terrein nog groter te maken zal nu ook bij een technische keuring de geldigheid van de groene kaart worden nagegaan. Ook nummerplaatlezers zullen ter beschikking gesteld worden van politie- en douanediensten. Aan de hand van een geactualiseerde omzendbrief zullen de politiediensten ingelicht worden over hoe de opsporing van niet-verzekerde voertuigen dient te verlopen en welke vervolgingsprocedure daarbij gevolgd moet worden. Bij schorsing van een autoverzekering zal het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds deze inlichting eveneens ter beschikking stellen van alle diensten, bevoegd voor het vaststellen van het misdrijf van onverzekerd rijden zodat zij op het terrein eventueel de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Vrijuit ging na hoe dit actieplan concreet uitgevoerd zal worden.

Meneer Wathelet, u wil de strijd aangaan tegen nietverzekerde voertuigen via een uitwisseling van gegevens tussen verzekeringsmaatschappijen, de DIV en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Welke nieuwe concrete mogelijkheden biedt dit volgens u in het kader van een proactieve aanpak?

De strijd tegen de niet-verzekering zal verder worden opgevoerd door het gebruik van wielklemmen op voertuigen die niet verzekerd zijn. De klem zal er pas afgehaald worden wanneer de persoon aangetoond heeft in orde te zijn met de verplichting om zijn of haar voertuig te verzekeren.

Melchior Wathelet: Via het samenvoegen van de gegevens uit elektronische databanken, kan een niet-verzekering gerichter worden opgespoord. Op die manier worden de gegevensverzameling en -uitwisseling versneld en verfijnd, zodat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds sneller en meer accuraat iemand kan opsporen die niet (meer) verzekerd is. Het fonds zal deze bestuurder hierna aanschrijven met verzoek bewijs te leveren van zijn of haar verzekering.

Wetende dat 94 % van de Belgen meer controle wenst op het delict van onverzekerd rijden, is mijn actieplan dan ook een antwoord op een belangrijke bekommernis van de Belgen. Naar aanleiding van de strijd tegen het rondrijden van niet-verzekerde voertuigen zullen diverse sensibiliserings- en informatiecampagnes gevoerd worden. Welke doelgroepen wenst u hiermee vooral te bereiken?

Via een nieuwe procedure zal de lijst van vermoedelijk niet-verzekerde voertuigen vlotter ter beschikking worden gesteld van de politiediensten die bevoegd zijn voor het vaststellen van het misdrijf ‘onverzekerd rijden’.

Federatie voor Verzekerings-

Melchior Wathelet: Ik ga ervan uit dat het vooral om mensen gaat die deze inbreuk plegen door onwetenheid. De beste manier om de naleving van de verzekeringplicht

32

en Financiële tussenpersonen


te bevorderen is door preventief op te treden. Hetzelfde geldt trouwens voor de keuringsplicht die ook deel is van mijn plan. Concreet houdt dit in dat personen steeds beter en efficiënter opgespoord moeten kunnen worden om te vermijden dat zij zonder verzekering en geldige keuring blijven rijden.

Je brengt, zoals u terecht opmerkt, met een voertuig dat technisch niet in orde is niet alleen jezelf als bestuurder in gevaar, maar ook de passagiers en andere weggebruikers. Versleten remmen verhogen de remafstand, versleten banden verhogen het risico op aquaplaning alsook het risico om uit de bocht te gaan, slecht afgestelde lichten reduceren de zichtbaarheid en kunnen andere weggebruikers verblinden, enzovoort. Redenen genoeg dus om je aan de wettelijke verplichting te houden.

Welke oorzaken liggen aan de basis van het niet-verzekerd rondrijden? Gaat niet-verzekerd rondrijden gepaard met andere inbreuken?

Daarom zal de periode voor een herinnering tot keuring vanuit de daartoe erkende onderneming worden gelijkgeschakeld met de maximale termijn voor het inleveren van de kentekenplaat. In een eerste fase worden beide termijnen vastgesteld op drie maanden. Na evaluatie zullen we bekijken of deze teruggebracht dient te worden tot twee maanden.

Melchior Wathelet: Zoals ik net aangaf, is de voornaamste oorzaak van onverzekerd rondrijden de onwetendheid. Daarnaast zijn ook het gebrek aan financiële middelen en vooral het feit dat deze inbreuk heel vaak gepleegd wordt door zogenaamde ‘veelplegers’ belangrijke zaken om rekening mee te houden. Momenteel wordt het aantal voertuigen dat in België rondrijdt zonder te voldoen aan de verzekeringsplicht geschat op 1 à 1,5%. Dit percentage komt overeen met ongeveer 80.000 à 100.000 motorvoertuigen.

Daarnaast zal het, net zoals voor het detecteren en/of vaststellen van de niet-verzekerde voertuigen, mogelijk worden om mobiele camera’s, zoals nummerplaatlezers, in te zetten voor de niet-gekeurde voertuigen. Ook zal de douane bevoegd worden om controles uit te voeren. Strengere sancties zijn in deze volgens mij echt noodzakelijk. Ik denk daarbij aan hogere toeslagen voor laattijdige keuring en de reeds bestaande verplichting om het voertuig onmiddellijk te laten keuren. De veiligheid van de weggebruikers en de verkeersveiligheid hangen hiervan immers af en dus vind ik dat er streng en efficiënt moet worden opgetreden.

De meerderheid van de niet-verzekerde bestuurders zijn mannen tussen 20 en 50 jaar. Bovendien gaat onverzekerd rijden in 14% van de gevallen samen met andere inbreuken zoals rijden zonder rijbewijs, niet beschikken over een geldig keuringsbewijs of rijden onder invloed. Ook gerelateerd aan verzekeringen is, zoals u net zegt, de problematiek van niet-gekeurde voertuigen. Met een voertuig dat technisch niet in orde is, brengt de bestuurder niet alleen zichzelf in gevaar, maar ook de passagiers en andere weggebruikers. Deze problematiek komt zelfs vaker voor dan het niet-verzekerd rondrijden. Hoe wenst u dit probleem concreet aan te pakken?

Zijn er nog andere concrete maatregelen die u wenst te nemen in het kader van verkeersveiligheid? Melchior Wathelet: Binnenkort zal ik mijn strategisch plan indienen in de Kamer dat een aantal fundamentele elementen bevat op het vlak van verkeersveiligheid. Het plan bestaat, naast een aantal kleinere maatregelen, uit drie grote thema’s. Deze zijn: de strijd tegen alcohol achter het stuur, het aanpakken van hardleerse bestuurders en het gebruik van de veiligheidsgordel.

Melchior Wathelet: De problematiek van de niet-gekeurde voertuigen is inderdaad merkelijk ruimer verspreid dan die van de niet-verzekerde voertuigen. Bovendien bieden 17% van de voertuigen zich te laat aan voor de keuring.

Federatie voor Verzekerings-

33

en Financiële tussenpersonen


Afgelopen jaar kampte de DIV voor wat de aanvragen van nummerplaten betrof met lange wachttijden aan de loketten. Een significant deel van de aanvragen konden echter ook verwerkt worden via het internet, met name via WebDIV. Hoe staat u ten aanzien van de lange wachttijden en welke maatregel(en) wenst u hiervoor op korte termijn te nemen?

Het uitgangbord van dit wetsontwerp is het terugbrengen van het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders tot 0.2 promille. Deze lagere alcohollimiet geldt reeds voor bestuurders van vrachtwagens, autobussen en autocars en zal ook van toepassing worden op de bestuurders van andere voertuigen die beroepsmatig personen vervoeren. Verder wordt de procedure van de onmiddellijke inning en consignatie uitgebreid zodat ook buitenlandse bestuurders die betrapt worden op rijden onder invloed hun boete niet meer kunnen ontlopen. Tot slot zal de politie, voor wat het hoofdstuk alcohol betreft, de mogelijkheid krijgen een ‘pretest’ te doen door middel van een samplingtoestel. Dit gaat veel sneller waardoor het aantal controles aanzienlijk vermeerderd kan worden.

Melchior Wathelet: Er zijn geen lange wachttijden meer bij de DIV sinds juli 2012 en het aantal inschrijvingen via WebDIV ligt nu op 77%. De bedoeling is uiteraard om het gebruik van WebDIV verder te promoten. Momenteel zijn er nog te veel mensen, met name 1 bezoeker op 2 bij de antennes van de DIV, die nog bij een loket komen terwijl hun aanvraag perfect via het internet kan gebeuren. Op middellange termijn, en dat is eind 2014, zal de inschrijving van ingevoerde voertuigen via het internet ook mogelijk worden.

Een tweede belangrijk luik in het wetsontwerp betreft het recidivisme of de zogenaamde herhaling, die wordt ingevoerd voor een combinatie van de zwaarste overtredingen. Daaronder valt onder andere rijden onder invloed van alcohol en drugs, het plegen van een vluchtmisdrijf, rijden zonder rijbewijs, overtredingen van de vierde graad, de zwaarste snelheidsovertredingen en het gebruik van een radardetector. Wanneer men veroordeeld wordt tot één van deze inbreuken en men één van deze overtredingen opnieuw begaat binnen een periode van drie jaar zal de rechter een verplicht verval van het recht tot sturen uitspreken samen met het opnieuw afleggen van de examens en onderzoeken. Begaat men daarna nog overtredingen dan wordt de duur van het verval verhoogd in functie van de mate van hervallen.

Eén van de maatregelen die recentelijk onderzocht werd, is de verplichte invoering van een nummerplaat voor bromfietsen en elektrische wagens. Volgens eerdere uitspraken door uw kabinet in de pers zou dit nog dit jaar van kracht moeten worden. Welke factoren liggen aan de basis van deze overweging en is er al een concrete datum van inwerkingtreding voorzien? Melchior Wathelet: Mijn administratie is inderdaad druk bezig met de voorbereiding van deze maatregel. De bedoeling is om zo de pakkans van de overtreders die met bromfietsen en elektrische auto’s rijden te verhogen, alsook het aantal niet-verzekerde te laten dalen. De datum van inwerkingtreding is voorzien voor na de zomer.

Het strenger beteugelen van het niet dragen van de veiligheidsgordel en het niet correct gebruiken van het kinderzitje is al in voege sinds 1 maart 2013.

Federatie voor Verzekerings-

Bedankt voor dit gesprek!

34

en Financiële tussenpersonen


Dossier ‘koppelverkoop’: procedure van FVF tegen Citroën Belux Eind maart werd er in het kader van de procedure FVF/Citroën gepleit voor het Europees Hof van Justitie te Luxemburg. Het dossier heeft betrekking op het verbod van koppelverkoop tussen de verkoop van een auto en een gratis verzekering en de daarop van toepassing zijnde Belgische wetgeving. Er werd gepleit door Citroën, FVF, de Belgische Staat en de Europese Commissie.

Deze stelling werd zowel door FVF, de Belgische Staat als de Europese Commissie met klem tegen gesproken. FVF haalde ondermeer aan dat de consument voorafgaandelijk aan het afsluiten van een verzekering afdoende geïnformeerd moet worden over de waarborgen. De Belgische Staat voegde daaraan toe dat het niet toegelaten kan worden een verzekering samen met een ander product door gelijk wie te laten aanbieden. De Europese Commissie stelde dat de consument niet mag verdwalen in de verzekeringswereld. De zaak werd in beraad genomen. Uitspraak wordt voorzien na de zomer.

Citroën haalde aan dat een omniumverzekering geen complex product is. België zou volgens hen dan ook te ver gaan door voor dit soort producten een uitzondering te maken op de algemene toelating van koppelverkoop zoals voorzien in de Wet Marktpraktijken.

Gezien op televisie In de laatste aflevering van ‘Voor hetzelfde geld’ op televisiezender één, kwam het thema verzekeringen aan bod. Verzekeringsmakelaar Lieven Rappé, van het kantoor Lycke & Van Huffel, trad op als expert om de brand, auto- en familiale verzekeringen door te lichten van een kandidaatgezin.

Vorig jaar plaatsten diverse verzekeringsmaatschappijen 77.000 Belgen extra op hun zwarte lijst van wanbetalers. Hierdoor staan er in totaal 204.000 landgenoten op de lijst hetgeen een vijfde meer is dan vorig jaar. Verzekeringsmakelaar Dirk Gysemans, van het kantoor Gysemans & Pieters & Partners, getuigde hierover op het VTM-journaal van dinsdag 11 juni.

Federatie voor Verzekerings-

35

en Financiële tussenpersonen


De wedstrijdcampagne rond het distributielabel: resultaten

De heuse promotiecampagne die op til gezet werd door Brocom en waarbij de consument een Nexus tablet kon winnen, werd ondertussen afgerond. Deze wedstrijd, die tot doel had de consument al spelenderwijs bewust te maken van het blauwe vinkje in het straatbeeld, kon rekenen op heel wat deelnemers.

In totaal kwamen 53.000 Nederlandstalige en 16.000 Franstalige bezoekers op de wedstrijdpagina ‘daarismijnmakelaar.be’ of ‘trouvermoncourtier.be’ terecht. De grafiek hieronder toont aan via welke kanalen consumenten hun weg vonden naar de wedstrijdpagina. Reclamebanners op het internet, rechtstreekse links naar de wedstrijdpagina en het consumentenportaal www.makelaarinverzekeringen.be/ www.courtierenassurances.be waren de meest gehanteerde wegen.

In totaal mochten 28 winnaars een Nexus tablet in ontvangst nemen, bij één van de deelnemende verzekeringsmakelaars. Een aantal concrete cijfers Onderstaande bezoekfrequenties aan de wedstrijdpagina konden genoteerd worden.

Aantal bezoeken Nederlandstalige deelnemers.

Aantal bezoeken Franstalige deelnemers.

Federatie voor Verzekerings-

36

en Financiële tussenpersonen


Elke dag let b a t s u x e N n e e te winnen! Ook andere middelen werden ingezet om de aandacht van de consument te trekken. Dit staat te lezen in de grafiek hiernaast. Zo namen 435 Franstalige deelnemers deel aan de wedstrijd via de sociale netwerksite Facebook. Bovendien scoorden sommige persoonlijke makelaarswebsites ook erg goed. Bepaalde verzekeringsmakelaars motiveerden hun klanten ook om deel te nemen aan de wedstrijd via gepersonaliseerde e-mailcampagnes. Daarnaast stuurden ook banners op de IBP-sites, de zoekmotor ‘Google’ alsook sites waarop verwezen werd naar meerdere wedstrijden, de consument in de juiste richting.

Vind Je Makelaar in jouw buurt op www.makelaarinverzekeringen.be Hieronder enkele foto’s van FVF-leden die een Nexus tablet mochten wegschenken.

Er zijn meer dan 3500 professionele makelaars in verzekeringen in België. Daarvan zijn er al 2200 herkenbaar aan het blauwe vinkje. Je vindt er dus vast ook één in jouw buurt voor onafhankelijk verzekeringsadvies! Kijk snel op onze site, doe van 15 april t/m 12 mei mee met de wedstrijd en maak elke dag kans op een Nexus-tablet.

Geert Staelens, zaakvoerder van kantoor Staelens te Harelbeke.

Al deze maatschappijen werken samen met onafhankelijke Makelaars in Verzekeringen:

Veronique De Koning, zaakvoerder van kantoor De Koning te Lochristi.

Federatie voor Verzekerings-

37

en Financiële tussenpersonen


Het FVF-team

Federatie voor Verzekerings-

38

en FinanciĂŤle tussenpersonen


NIEUWS VAN MAATSCHAPPIJEN Ageas Zette 2013 goed in met een nettoverzekeringsresultaat dat in het eerste kwartaal vrijwel hetzelfde is als dat van vorig jaar. De premie-inkomsten bereikten, door een sterke verkoop in Azië, een recordniveau van bijna 7 miljard euro. Rekening houdend met de lager geboden garanties en de negatieve impact van hogere belastingen op beleggingsverzekeringen, bleef het premie-inkomen in België redelijk overeind.

Vivium Sloot haar boekjaar af met een winst van 126,1 miljoen euro. Het incasso van de premies Niet-Leven steeg met 6,6% tot 379,6 miljoen euro, daar waar het incasso van de premies Leven 610,5 miljoen euro bedroeg. In de tak Leven Individueel was er sprake van een daling van 5,7%, die voornamelijk toe te schrijven is aan het wegvallen van een grote eenmalige premie, geboekt in 2011.

Fidea Steunt het ‘Groot Fietsexamen’. Dit is een initiatief van de Vlaamse Stichting voor Verkeer en richt zich hiermee vooral naar jonge fietsers, die extra kwetsbaar zijn in het drukke verkeer.

Nieuws vanwege uw verzekeringsmaatschappij? Bezorg het aan de redactie van Vrijuit op ellen.peeters@fvf.be.

Hoe werkt u aan uw naambekendheid? Al eens gedacht aan de CV Promotie Verzekeringsmakelaars?

wij bezorgen u tegen zeer concurrentiële prijzen: • uw eigen gepersonaliseerde infokrant • uw persoonlijke lintkalender met schuiver • een handige polissenmap • regelmatig nieuwe aanbiedingen Contacteer de CV Promotie Verzekeringsmakelaars [voor u actief sedert 1987]

tel. 056-70 63 96 (tussen 08u00 en 10u00) fax: 056-70 53 55 e-mail: promotie@skynet.be Federatie voor Verzekerings- 39 en Financiële tussenpersonen website: www.promvermak.be


menu

Verantwoordelijke uitgever : G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11 – 13MAY170

is voordeliger dan à la carte.

Uw klanten genieten volgende voordelen dankzij ons getrouwheidsprogramma • Vermijden van een franchise • Extra voordelige tarieven en gratis premiesplitsing • Unieke bijstandsformules zoals Bike & Scooter Assist Meer info? Surf naar mijnpackage.allianz.be

Met u van A tot Z

Allianz Belgium n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-Leven» te beoefenen

FVF Vrijuit 2013-03  

FVF Vrijuit magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you