Page 1

Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου Οκτϊβριοσ - Δεκζμβριοσ 2010

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

1


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Περιεχόμενα Executive summary Κφριο ζργο τθσ Ο΢Κ ΑΕ ΢φνοψθ των ζργων τθσ Ο΢Κ ΑΕ Περιοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν και πιςτοποιιςεισ οφειλϊν από τρίτουσ Δραςτθριότθτεσ του τριμινου Προγραμματιςμόσ επόμενου τριμινου Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ Παράρτθμα

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

3 4 6 8 9 14 16 18 21

2


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Executive summary Κατά τθ διάρκεια του τετάρτου τριμινου 2010, θ διοίκθςθ τθσ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςε μία ςειρά δράςεων για τθν εξεφρεςθ εναλλακτικισ χρθματοδότθςθσ και τθν ορκολογικι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων, τον περιοριςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν και τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ζργων. ΢τθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι παραπάνω δράςεισ, κακϊσ και ο προγραμματιςμόσ για το επόμενο τρίμθνο. Οι άξονεσ τθσ Ζκκεςθσ δραςτθριότθτασ τριμινου είναι οι ακόλουκοι:  Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ο΢Κ ΑΕ, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ, χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων [ΠΔΕ], από κοινοτικοφσ πόρουσ και από πιςτοδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων. Σο ζργο τθσ Ο΢Κ ΑΕ υλοποιείται είτε απ’ ευκείασ από τον οργανιςμό, είτε μζςω ςυμπράξεων δθμοςίου – ιδιωτικοφ τομζα [΢ΔΛΣ], είτε μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων. Θ Ο΢Κ ΑΕ υιοκετεί τθ γενικότερθ πολιτικι του ελλθνικοφ κράτουσ, ςφμφωνα με τθν οποία οι μοχλοί ανάπτυξθσ για τθν ελλθνικι οικονομία είναι θ αξιοποίθςθ των πόρων του Ε΢ΠΑ 2007-2013 και οι ΢ΔΛΣ.  Θ Ο΢Κ ΑΕ παρουςίαςε ςθμαντικι πρόοδο το τζταρτο τρίμθνο 2010 ςτον τομζα των ΢ΔΙΣ: ςε ζνα ζργο ανακθρφχκθκε προςωρινόσ ΛΦ΢ [Λδιωτικόσ Φορζασ ΢φμπραξθσ], ςτο δεφτερο ζργο ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ και εμπορικισ προςφοράσ των διαγωνιηόμενων, ενϊ διανεμικθκαν τα τεφχθ ςτουσ υποψθφίουσ για το τρίτο ζργο που βρίςκεται ςε εξζλιξθ.  Θ Ο΢Κ ΑΕ ζχει υποβάλλει 18 ζργα [προχπολογιςμοφ 45,5 εκ. €] για ζνταξθ ςτο Ε΢ΠΑ Αττικισ και ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ. ΢το τζταρτο τρίμθνο 2010 εντάχκθκαν ςτα αντίςτοιχα προγράμματα 12 ζργα προχπολογιςμοφ 22,5 εκ. €. ΢το επόμενο διάςτθμα προγραμματίηεται θ υποβολι επιπλζον 46 ζργων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 115 εκ. € ςτισ περιφζρειεσ Αττικισ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ, Κεςςαλίασ και Πελοποννιςου. Επίςθσ, γίνονται ενζργειεσ για να εξαςφαλίςει θ Ο΢Κ ΑΕ το δικαίωμα ζνταξθσ ζργων και ςτισ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ, για τισ οποίεσ δεν είναι τελικόσ δυνθτικόσ δικαιοφχοσ.  Οι δράςεισ τθσ Ο΢Κ ΑΕ οι οποίεσ υλοποιικθκαν το προθγοφμενο τρίμθνο ςχετίηονται με το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων, τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων για το δάνειο «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛΛ», τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, το διαχειριςτικό ζλεγχο προθγοφμενων χριςεων, τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, το ςχεδιαςμό νζων δράςεων για τον εκςυγχρονιςμό τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ Εξοπλιςμοφ, τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και άλλεσ.  ΢τον προγραμματιςμό του επόμενου τριμινου ζχουν ενταχκεί δράςεισ που αφοροφν ςτον αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό για το ΢χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ ςτο Θράκλειο Κριτθσ, τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν πλθροφορικισ, τισ θλεκτρονικζσ δθμοπραςίεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμϊν των ςχολείων και τθν απογραφι δθμογραφικϊν ςτοιχείων για τθν Αττικι και τθ Κεςςαλονίκθ.  ΢τθν ενότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ περιγράφεται θ τρζχουςα κατάςταςθ του οργανιςμοφ, ο προχπολογιςμόσ του 2011 από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, ο δανειςμόσ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, κακϊσ και θ απορρόφθςθ του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ». Θ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου εκδίδεται για τρίτθ φορά τον Λανουάριο 2011 και αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2010. Οι επόμενεσ εκδόςεισ αναμζνονται τον Απρίλιο 2011 και τον Λοφλιο 2011.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

3


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Κφριο ζργο τθσ Ο΢Κ ΑΕ Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ο΢Κ ΑΕ διακρίνεται ςε λειτουργίεσ/διαδικαςίεσ που είναι απόλυτα διακριτζσ μεταξφ τουσ. Θ Ο΢Κ ΑΕ είναι υπεφκυνθ για το ςφνολο των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν, ενϊ κατά περίπτωςθ υπάρχουν διαφοροποιιςεισ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία [π.χ. ανάλογα με τθν περιφζρεια].

  

Προγραμματιςμόσ & Απόκτθςθ γθσ: ΢ε εξζλιξθ βρίςκονται οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ [από τθν επιλογι του οικοπζδου ζωσ τθν πλθρωμι τθσ αξίασ και τθ διαβίβαςθ του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Ο΢Κ Α.Ε. για μελζτθ] ςε 296 οικόπεδα [262 ςτθν Αττικι και 34 ςτθ Κεςςαλονίκθ]. Επίςθσ ζχουν καταγραφεί ςυνολικά 94 αιτιματα για απόκτθςθ νζων χϊρων ςτθν Αττικι και ςτο Ν. Κεςςαλονίκθσ [84 ςτθν Αττικι και 10 ςτθ Κεςςαλονίκθ]. Μελζτεσ: ΢το τζταρτο τρίμθνο του 2010 ολοκλθρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι τθσ Ο΢Κ ΑΕ 7 προμελζτεσ και 8 μελζτεσ εφαρμογισ για ςυμβατικά ζργα, κακϊσ και 7 μελζτεσ εφαρμογισ για ζργα βιομθχανοποιθμζνθσ δόμθςθσ. Σεφχθ δθμοπράτθςθσ/Δθμοπραςία: ΢το τζταρτο τρίμθνο του 2010 δθμοπρατικθκαν 10 νζα ζργα [6 ςυμβατικά ζργα και 4 ζργα προκαταςκευισ]. Άδειεσ πολεοδομίασ: ΢το τζταρτο τρίμθνο του 2010 εκδόκθκαν 18 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων. Καταςκευι: ΢το τζταρτο τρίμθνο του 2010 υπογράφθκαν 8 νζεσ ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων [2 ςυμβατικά ζργα, 2 ζργα προκαταςκευισ και 4 πρόχειροι διαγωνιςμοί], ενϊ παραδόκθκαν για διοικθτικι χριςθ 10 ζργα [6 ςυμβατικά ζργα και 4 ζργα προκαταςκευισ]. ΢ε εξζλιξθ βρίςκονται 76 ζργα μελζτθσ-επίβλεψθσ Ο΢Κ.

Ζργα ΢ΔΙΣ Με τθν ανάδειξθ προςωρινοφ αναδόχου για ζνα ζργο ΢ΔΛΣ και τθν παράλλθλθ ςυνζχιςθ άλλων δφο διαγωνιςμϊν, ολοκλθρϊκθκε το τζταρτο τρίμθνο του 2010. Σα ζργα αφοροφν αντίςτοιχα ςτθ μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ 12 ςχολικϊν μονάδων ςτθν Αττικι [προχπολογιςμοφ 75,75 εκ. €], 10 ςχολικϊν μονάδων ςτθν Αττικι [προχπολογιςμοφ 59,40 εκ. €] και 16 ςχολικϊν μονάδων ςτθ Κεςςαλονίκθ [προχπολογιςμοφ 89,10 εκ. €]. ΕΡΓΟ

΢χολεία

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟ΢ΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟ΢ΦΟΡΩΝ

ΠΡΟ΢ΩΡΙΝΟ΢ ΑΝΑΔΟΧΟ΢ ΑΣΕ΢Ε ΑΕ – ΔΟΜΛΚΘ ΚΡΘΣΘ΢ ΑΕ

1Α - Αττικι

12

75,75εκ.

04.10.2010

06.12.2010

1Β - Αττικι

10

59,40 εκ.

09.12.2010

13.01.2011

-

2Α – Κες/νίκθ

16

89,10 εκ.

28.03.2011

15.05.2011

-

Αναλυτικά θ πρόοδοσ κάκε ζργου:  ΢ΔΙΣ 1Α – Αττικι: ΢τισ 4 Οκτωβρίου 2010 υπζβαλαν τισ δεςμευτικζσ προςφορζσ τουσ 4 από τουσ αρχικϊσ 6 προεπιλεγζντεσ διαγωνιηόμενουσ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 7 Δεκεμβρίου 2010 με τθν ανάδειξθ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν ΑΣΕ΢Ε ΑΕ - ΔΟΜΛΚΘ ΚΡΘΣΘ΢ ΑΕ ωσ Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

4


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

προςωρινοφ Λδιωτικοφ Φορζα ΢φμπραξθσ [ΛΦ΢]. Θ οριςτικοποίθςθ των ςυμβατικϊν εγγράφων που απαιτοφνται για τθν υπογραφι τθσ ΢φμβαςθσ κα ολοκλθρωκεί μζχρι τον Απρίλιο 2011. Κα ακολουκιςει θ ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ από το Ελεγκτικό ΢υνζδριο και θ ανακιρυξθ του ΛΦ΢. ΢ΔΙΣ 1Β – Αττικι: Ζχει ολοκλθρωκεί και εγκρικεί από το Δ΢ τθσ Ο΢Κ ΑΕ [23.12.2010] θ αξιολόγθςθ των τυπικϊν, τεχνικϊν και εμπορικϊν φακζλων των υποψθφίων. Θ υποβολι των δεςμευτικϊν προςφορϊν των υποψθφίων πραγματοποιικθκε ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2010. Θ αποςφράγιςθ των οικονομικϊν προςφορϊν προγραμματίηεται για τισ 13 Λανουαρίου 2011. ΢ΔΙΣ 2Α – Θεςςαλονίκθ: Εγκρίκθκαν με απόφαςθ του Δ΢ τθσ Ο΢Κ ΑΕ [23.12.2010] τα ςυμβατικά τεφχθ τθσ β’ φάςθσ του διαγωνιςμοφ. Σα τεφχθ παρελιφκθςαν από τουσ 6 υποψιφιουσ ςτισ 29 Δεκεμβρίου 2010. Θ υποβολι των δεςμευτικϊν προςφορϊν ζχει προγραμματιςτεί για τισ 28 Μαρτίου 2011.

΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ ωρίμανςθ του τζταρτου ζργου ΢ΔΛΣ τθσ Ο΢Κ ΑΕ, το οποίο αφορά ςτθ μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων ςτθν Κριτθ. Σο ακριβζσ αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα του ζργου κα οριςτικοποιθκεί το πρϊτο τρίμθνο του 2011. Ζργα με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ ΢το τζταρτο τρίμθνο του 2010 εγκρίκθκαν από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι τθσ Ο΢Κ ΑΕ 2 προμελζτεσ, 1 οριςτικι μελζτθ και 1 μελζτθ εφαρμογισ που κα εκτελεςκοφν μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων με τουσ αντίςτοιχουσ ΟΣΑ. ΢το ίδιο χρονικό διάςτθμα, θ πορεία των ζργων που υλοποιοφνται μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων [Π΢] είναι θ εξισ:  Ζργα μζςω Π.΢ με τουσ ΟΣΑ & ΝΑ Αττικισ: Ζγινε θ δθμοπράτθςθ 2 ζργων προχπολογιςμοφ 4.453.302,52,00€. ΢ε φάςθ καταςκευισ βρίςκονται 27 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εργολαβικϊν ςυμβάςεων 47.048.625,38 €. Για το επόμενο διάςτθμα προγραμματίηονται οι δθμοπραςίεσ 31 ζργων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 38.200.755,00 €.  Ζργα μζςω Π΢ με τουσ ΟΣΑ & ΝΑ Επικράτειασ: Ζγινε θ δθμοπράτθςθ 3 ζργων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 6.082.000,00€ [εκ των οποίων τα 2 ζργα ανικουν ςτθ ΝΑ Κεςςαλονίκθσ, προχπολογιςμοφ 4.910.000,00€]. ΢ε φάςθ καταςκευισ βρίςκονται 15 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εργολαβικϊν ςυμβάςεων 31.620.232,13€ [εκ των οποίων 4 ζργα ςτο Νομό Κεςςαλονίκθσ υλοποιοφνται από τθν Ο΢Κ ΑΕ -ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εργολαβικϊν ςυμβάςεων 7.352.534,00€]. Για το επόμενο διάςτθμα προγραμματίηονται οι δθμοπραςίεσ 10 ζργων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 28.101.600,00€ [εκ των οποίων 2 ζργα αντιςτοιχοφν ςτθν Κεςςαλονίκθ, προχπολογιςμοφ 9.560.000,00€].  Χρθματοδότθςθ - Απορρόφθςθ για ςχολικζσ υποδομζσ ςε ΝΑ / ΟΣΑ ςυνολικοφ ποςοφ 2.859.791,13€. Νζεσ Τπουργικζσ αποφάςεισ για υλοποίθςθ ζργων ΢το πλαίςιο χρθματοδότθςθσ από τθν Ο΢Κ ΑΕ των ςχολικϊν υποδομϊν που εκτελοφνται ςτθν επικράτεια από ΟΣΑ/ΝΑ εκδόκθκαν από ΤΠΕΠΚ & ΤΠΟΜΕΔΛ 10 υπουργικζσ αποφάςεισ [δ’ τρίμθνου]. ΢το παράρτθμα τθσ ζκκεςθσ αναφοράσ υπάρχει ο αναλυτικόσ πίνακασ των νζων ζργων.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

5


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

΢φνοψθ των ζργων τθσ Ο΢Κ ΑΕ Ακολουκεί θ ςφνοψθ των ζργων τθσ Ο΢Κ ΑΕ από τθ δεφτερθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Προόδου Ζργων:

Καταςκευι Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ*

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Αττικι Κεντρικι Μακεδονία Ανατ. Μακεδονία – Κράκθ Δυτικι Μακεδονία Ιπειροσ Κεςςαλία ΢τερεά Ελλάδα Δυτικι Ελλάδα Πελοπόννθςοσ Κριτθ Λόνια Νθςιά Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο ΢ΤΝΟΛΟ

΢υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευισ

37 5 1 2 3 2 1 51

5 6 1 2 3 2 6 1 1 2 1 30

Δθμοπράτ θςθ

Καταςκευι: 76 ζργα Δθμοπράτθςθ: 41 ζργα Μελζτθ ςυμβατικϊν ζργων: 116 ζργα Μελζτθ προκαταςκευαςμζνων ζργων: 60 ζργα

΢υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευισ

27 3 3 3 1 2 1 1 41

55 25 15 1 3 5 2 5 2 3 116

4 14 7 2 5 9 2 2 8 2 3 60

Μελζτθ

*ο αρικμόσ των ζργων ςε φάςθ καταςκευισ [81] είναι μεγαλφτεροσ από τον αρικμό των εργολαβιϊν [76], διότι υπάρχουν εργολαβίεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν ζργα ςε περιςςότερεσ από μία περιφζρεια

Ζργα με Προγραμματικζσ ΢υμβάςεισ Καταςκευι: 42 ζργα [εκ των οποίων 4 από τθν Ο΢Κ ΑΕ και 38 από ΟΣΑ] Δθμοπράτθςθ: 46 ζργα Μελζτθ: 130 ζργα Ζργα που δεν εκτελοφνται: 65 ζργα Ζργα με οικονομικό υπόλοιπο: 79 ζργα Απόκτθςθ γθσ ςε εξζλιξθ Αττικι: 262 Κεντρικι Μακεδονία [Κεςςαλονίκθ]: 34 Αιτιματα για απόκτθςθ γθσ Αττικι: 84 Κεντρικι Μακεδονία [Κεςςαλονίκθ]: 10 Επικράτεια: 123 Άλλα ζργα Ζργα ΑΕΛ-ΣΕΛ: 6 Ζργα ςτο εξωτερικό: 6 Αιτιματα για ζργα ςτο εξωτερικό: 10 Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

6


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Ζργα ΢ΔΙΣ ΢ΔΛΣ 1Α - Αττικι: 12 ςχολεία ΢ΔΛΣ 1Β - Αττικι: 10 ςχολεία ΢ΔΛΣ 2Α - Κεςςαλονίκθ: 16 ςχολεία ΢ΔΛΣ Κριτθ: 12 ζργα – 16 ςχολεία Ζργα ςτατικισ ενίςχυςθσ-αναβάκμιςθσ Καταςκευι: 7 εργολαβίεσ - 13 ςχολεία Μελζτθ: 3 εργολαβίεσ - 7 ςχολεία Παράδοςθ: 6 ςχολεία [τθν τριετία 2007-2009] Τλοποίθςθ μζςω Π΢: 3 προγραμματικζσ ςυμβάςεισ - 50 ςχολεία Χρθματοδότθςθ προσ ΟΣΑ [με Τπουργικζσ αποφάςεισ]: 5 ςχολεία

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

7


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Περιοριςμόσ των λειτουργικϊν δαπανϊν και πιςτοποιιςεισ οφειλϊν από τρίτουσ Θ Διοίκθςθ τθσ Ο΢Κ ΑΕ ςυνεχίηει τθ ςτενι παρακολοφκθςθ των εκροϊν και των λειτουργικϊν εξόδων, θ οποία ξεκίνθςε το δεφτερο τρίμθνο του 2010. ΢τόχοσ τθσ παρακολοφκθςθσ είναι θ ορκολογικι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων και ο περιοριςμόσ των εξόδων. Οι ενζργειεσ που ζχουν τεκεί ςε εφαρμογι από το δεφτερο τρίμθνο 2010 ζχουν αποδϊςει ςθμαντικά αποτελζςματα και μειϊςεισ ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ του 2010 ςε ςχζςθ με τισ δαπάνεσ του 2009. Θ μεταβολι [μείωςθ] ςτισ λειτουργικζσ δαπάνεσ μεταξφ των δφο χριςεων ξεπερνάει το 30% [31,2%] και το ποςό του 1,5 εκ. € αντίςτοιχα. Οι λογαριαςμοί με τισ μεγαλφτερεσ ποςοςτιαία μεταβολζσ είναι οι:  Αμοιβζσ μελϊν Δ΢  ΢υντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων  Ενοίκια και κοινόχρθςτα  Προμικειεσ θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, μθχανθμάτων κλιματιςμοφ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, υπολογιςτικϊν & λογιςτικϊν μθχανϊν και φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων  Δθμοςιεφςεισ, δαπάνεσ δθμοςίων ςχζςεων, διοργάνωςθ ςυνεδρίων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια ΢το παράρτθμα τθσ ζκκεςθσ υπάρχει ο πίνακασ των μεταβολϊν των διαχειριςτικϊν δαπανϊν 20092010. Πιςτοποιιςεισ οφειλϊν Παράλλθλα με τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, θ Ο΢Κ ΑΕ ζχει προχωριςει ςτθν πιςτοποίθςθ και ςυλλογι οφειλϊν του παρελκόντοσ. Οι οφειλζσ από ςυμβάςεισ του παρελκόντοσ αφοροφν ζργο που παρείχε θ Ο΢Κ ΑΕ προσ άλλουσ οργανιςμοφσ [πανεπιςτιμια, ΑΕΛ, ΣΕΛ, ΟΣΑ, κ.ά.], ενϊ το ςυμβατικό αντικείμενο ποίκιλλε ανά περίπτωςθ [εκπόνθςθ μελετϊν, ανάκεςθ ζργου διευκφνουςασ υπθρεςίασ, επίβλεψθ ζργων, κ.ά.]. Για τισ περιςςότερεσ από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ ζχει υλοποιθκεί το ςυμβατικό αντικείμενο από τθν πλευρά τθσ Ο΢Κ ΑΕ και εκκρεμοφν οι πλθρωμζσ είτε θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. Σο τζταρτο τρίμθνο του 2010 επιςτράφθκαν εγγυθτικζσ επιςτολζσ περαιωμζνων ζργων ΟΔΕ φψουσ 34.850 €. Ειςπράχκθκαν 69.848,42 € από το Σ.Ε.Λ. ΚΑΛΑΜΑΣΑ΢ βάςει του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ που ζχει ςυναφκεί. Σζλοσ, ςτο ίδιο διάςτθμα, υπεγράφθ το Λδιωτικό ΢υμφωνθτικό μεταξφ Ο΢Κ ΑΕ και Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου για το Λνςτιτοφτο Βυηαντινϊν ΢πουδϊν ςτο Μυςτρά. Θ Ο΢Κ ΑΕ κα εκπονιςει τθ μελζτθ του ζργου επ’ αμοιβι [50,000 €]. Οριςτικι τακτοποίθςθ ζργων με οικονομικό υπόλοιπο Ζνασ από τουσ ςτόχουσ τθσ Ο΢Κ ΑΕ είναι θ οριςτικι τακτοποίθςθ των εκκρεμοτιτων των ζργων του παρελκόντοσ, τα οποία ζχουν ολοκλθρωκεί και εξακολουκοφν να ζχουν οικονομικό υπόλοιπο.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

8


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Δραςτθριότθτεσ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010 ΢φςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων Επικαιροποιικθκε θ πρϊτθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Προόδου των ζργων τθσ Ο΢Κ ΑΕ, με θμερομθνία ενθμζρωςθσ 31.12.2010. Για τθν υλοποίθςθ του ενιαίου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ζργων τθσ Ο΢Κ ΑΕ ολοκλθρϊκθκε θ καταγραφι όλων των ζργων [ανά είδοσ, γεωγραφικι περιφζρεια και φάςθ] και θ ςυμπλιρωςθ του Αναλυτικοφ Πίνακα Προόδου για κάκε ζργο. Σο ενιαίο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κα βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ Ο΢Κ ΑΕ ςτθ διαχείριςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ ζργων. Θ Αναφορά Προόδου κα επικαιροποιείται ςε μθναία βάςθ από τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ. Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ Θ Ο΢Κ ΑΕ ζχει καταγράψει τα ζργα εκπαιδευτικϊν υποδομϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ζνταξι τουσ ςτο Εκνικό ΢τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ [Ε΢ΠΑ 2007-2013] και ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ [ΕΠΕΡΑΑ]. ΢το τζταρτο τρίμθνο 2010 εκδόκθκαν οι αποφάςεισ ζνταξθσ 12 ζργων, ενϊ υπό αξιολόγθςθ βρίςκονται οι προτάςεισ για 6 ζργα. Αναλυτικά:

Πρόγραμμα Ε΢ΠΑ Αττικισ ΕΠΠΕΡΑΑ ΢ΤΝΟΛΟ

Τποβολι Αρικμόσ ζργων Προχπολογιςμόσ 10 22 εκ. € 8 23,5 εκ. € 18 55,5 εκ. €

Ζνταξθ Αρικμόσ ζργων Προχπολογιςμόσ 8 12,5 εκ. € 4 10 εκ. € 12 22,5 εκ. €

 Ε΢ΠΑ Αττικισ: Ζχουν ενταχκεί 8 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 12.429.054,00 € [με ςυνολικι απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010: 2.470.343,42 €]. ΢ε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για 2 ζργα προχπολογιςμοφ 9.442.853,63 €.  ΕΠΠΕΡΑΑ: Ζχουν ενταχκεί 4 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 10.078.080,00 € [με ςυνολικι απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010: 1.500.827,22 €]. ΢ε εξζλιξθ θ αξιολόγθςθ για 4 ζργα προχπολογιςμοφ 13.580.010,43 €. ΢το παράρτθμα υπάρχουν αναλυτικοί οι πίνακεσ των παραπάνω ζργων. Αξιολόγθςθ προςωπικοφ Σο τζταρτο τρίμθνο 2010 πραγματοποιικθκε θ αξιολόγθςθ του προςωπικοφ τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Σα Δελτία Αξιολόγθςθσ αποτυπϊνουν ςτοιχεία ςχετικά με τθν επάρκεια, τθν αποδοτικότθτα και τθν εργαςιακι ςυμπεριφορά των υπαλλιλων ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Πιλοτικά λειτοφργθςε και θ αντίςτροφθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ των προϊςταμζνων από τουσ υφιςταμζνουσ τουσ. Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ προβλζπεται από τον Κανονιςμό Εςωτερικισ Οργάνωςθσ & Λειτουργίασ, ο οποίοσ καταρτίςκθκε όταν ο οργανιςμόσ μετατράπθκε ςε ανϊνυμθ εταιρεία [1998]. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά το Δεκζμβριο 2010, ενϊ ςτο μζλλον κα πραγματοποιείται κάκε ζξι μινεσ. ΢το παράρτθμα υπάρχει το Δελτίο Αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ. Νζο δάνειο μεταξφ Ο΢Κ ΑΕ και Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων Σο τζταρτο τρίμθνο 2010, θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ νζου δανείου ςυνολικοφ φψουσ 200 εκ. € με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, μετά τθν κατ’ αρχάσ ζγκριςθ που δόκθκε από το Τπουργείο Παιδείασ και το Τπουργείο Τποδομϊν. Θ ςφμβαςθ-πλαίςιο για το δάνειο με τθν ονομαςία «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛΛ» υπεγράφθ ςτισ 25.10.2010. Εντόσ του πρϊτου τριμινου 2011 αναμζνεται θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του δανείου [50 εκ. €]. Θ Ο΢Κ ΑΕ και θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων ζχουν μία μακροχρόνια πλζον ςυνεργαςία, θ οποία ξεκίνθςε το 2001 με τθ ςφναψθ του πρϊτου δανείου και ςυνεχίςτθκε το 2006 με το δεφτερο δάνειο. Σα δάνεια αυτά που φζρουν τθν ονομαςία «Ελλθνικι Παιδεία» Λ και ΛΛ αντίςτοιχα, ζχουν Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

9


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

χρθματοδοτιςει ςθμαντικό αρικμό ζργων καταςκευισ νζων ςχολικϊν μονάδων, αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων, αγοράσ οικοπζδων και προμικειασ εξοπλιςμοφ. Απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΙΙ» Σο τζταρτο τρίμθνο 2010 ολοκλθρϊκθκε θ απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ», εκτόσ από ζνα μικρό υπόλοιπο που ζχει παραμείνει ςτο ταμείο τθσ Ο΢Κ ΑΕ για τα υπολειπόμενα διαχειριςτικά ζξοδα. Σο δάνειο ζχει χρθματοδοτιςει περιςςότερα από 800 ζργα υποδομϊν, απόκτθςθσ γθσ και εξοπλιςμοφ. Θ Ο΢Κ ΑΕ ζχει ςυνάψει το δάνειο «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ» [φψουσ 200 εκ. €] με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων ςτισ 20.10.2006. Θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ [80 εκ. €] ζγινε ςτισ 21.08.2007, τθσ δεφτερθσ δόςθσ [80 εκ. €] ςτισ 07.07.2008 και τθσ τελευταίασ δόςθσ [40 εκ. €] ςτισ 15.06.2009. Ανάρτθςθ εγγράφων ςτον ιςτοχϊρο Διαφγεια [diavgeia.gov.gr] Για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και ςτο πλαίςιο τθσ υποχρεωτικισ ανάρτθςθσ νόμων και πράξεων όλων των φορζων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτο διαδίκτυο, θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτο τζταρτο τρίμθνο 2010 ςτθ ςφςταςθ και ενθμζρωςθ τθσ ομάδασ εργαςίασ για όλεσ τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ. Θ ομάδα εργαςίασ αποτελείται από εκπροςϊπουσ όλων των Διευκφνςεων τθσ Ο΢Κ ΑΕ και είναι υπεφκυνθ για τθν ανάρτθςθ των ςχετικϊν εγγράφων. Από τθν 01.11.2010 όλεσ οι αποφάςεισ του Δ΢, τα οικονομικά ςτοιχεία, τα ζγγραφα προκθρφξεων διαγωνιςμϊν, κ.ά. αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο. Κατάρτιςθ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Διοικθτικοφ ΢υμβουλίου Θ Ο΢Κ ΑΕ κατάρτιςε το τζταρτο τρίμθνο 2010 τον Κανονιςμό Λειτουργίασ Διοικθτικοφ ΢υμβουλίου. Πρόκειται για τον πρϊτο Κανονιςμό Λειτουργίασ Δ΢ τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Ο Κανονιςμόσ επικυρϊκθκε από το Δ΢ [14.10.2010] και ζχει ζκτοτε τεκεί ςε εφαρμογι. Διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ Για τθν τακτοποίθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων, βρίςκεται ςε εξζλιξθ το ζργο ςφνταξθσ ολοκλθρωμζνου μθτρϊου παγίων, κακϊσ και θ διενζργεια Οικονομικοφ και Λογιςτικοφ ελζγχου των χριςεων 2008 και 2009 από ομάδα ορκωτϊν λογιςτϊν του ΢ΟΛ. Σο πρϊτο τρίμθνο 2011 αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ο διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ και να προςδιοριςτοφν οι περαιτζρω ενζργειεσ. Αναδιοργάνωςθ τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ αναδιοργάνωςθσ των διαδικαςιϊν και υποδομϊν logistics τθσ Ο΢Κ ΑΕ, οι δράςεισ του τετάρτου τριμινου 2010 επικεντρϊκθκαν ςε τζςςερισ βαςικοφσ άξονεσ:  Αλλαγι ςτθ διαχείριςθ του μεταφορικοφ ζργου: ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται ο διαγωνιςμόσ για τθν ανάκεςθ του μεταφορικοφ ζργου του οργανιςμοφ. Θ προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ ζχει ενςωματϊςει τισ αλλαγζσ ςτον τρόπο χρζωςθσ [με μεταφορά πλιρουσ φορτίου], που προζκυψαν από τθ μελζτθ αναδιοργάνωςθσ. Από τθ δράςθ αυτι αναμζνεται να εξοικονομθκοφν ςθμαντικοί πόροι το 2011.  Ενοποίθςθ των αποκθκϊν: Θ Ο΢Κ ΑΕ χρθςιμοποιεί 3 διαφορετικζσ αποκικεσ ςτο λεκανοπζδιο τθσ Αττικισ για τθν αποκικευςθ όλων των ειδϊν εξοπλιςμοφ, οι οποίεσ κα ενοποιθκοφν ςε μία αποκικθ με ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ ενζργειασ είναι θ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ και θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ. ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ διαδικαςία ανάκεςθσ του ζργου για τθν εξεφρεςθ του κατάλλθλου χϊρου και το ςχεδιαςμό τθσ νζασ αποκικθσ.  Θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ προμθκειϊν: ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ επιλογι κατάλλθλθσ εφαρμογισ για τθν παρακολοφκθςθ των προμθκειϊν. Παράλλθλα εκςυγχρονίηεται το θλεκτρονικό πρόγραμμα διαχείριςθσ αποκθκϊν [SEN], με ςτόχο τον αποτελεςματικότερο ζλεγχο, τθν ακριβι αποτφπωςθ και εξαγωγι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.  Βελτίωςθ προδιαγραφϊν: ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ διαβοφλευςθ για τθ βελτίωςθ των προδιαγραφϊν των ειδϊν εξοπλιςμοφ, μετά τθν ανάρτθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

10


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Ηλεκτρονικζσ Δθμοπραςίεσ Σο τζταρτο τρίμθνο 2010 δθμοςιεφτθκε Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ προσ τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν διενζργειασ θλεκτρονικϊν δθμοπραςιϊν ςε φορείσ του Δθμόςιου Σομζα, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.60/07. Ζχει ολοκλθρωκεί θ παρουςίαςθ των υπθρεςιϊν από τισ ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν. Σο πρϊτο τρίμθνο 2011 κα υπογραφεί θ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ και κα αρχίςει θ χριςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν. Επιχειρθςιακό ΢χζδιο ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ διαδικαςία οριςτικοποίθςθσ του τελικοφ κειμζνου του Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου τθσ Ο΢Κ Α.Ε για τθν περίοδο 2010-2013. Ζχουν οριςτικοποιθκεί τα οικονομικά ςτοιχεία του business plan, με τθν ενςωμάτωςθ των ςτοιχείων του προχπολογιςμοφ του 2011 και του απολογιςμοφ του 2010. Σο τελικό κείμενο του Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Λανουάριο 2011, μετά τθν ενςωμάτωςθ των παρατθριςεων των μελϊν του Δ΢. Σο επικαιροποιθμζνο Επιχειρθςιακό ΢χζδιο κα αποτελζςει τθν αφετθρία για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ εταιρείασ, που αφοροφν τόςο ςτθν ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων τθσ όςο και ςτθν ανάλθψθ των απαιτοφμενων δράςεων για τθ βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ τθσ. Θ επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου επικεντρϊνεται ςτουσ παρακάτω άξονεσ:  Επανεκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Ο΢Κ Α.Ε και επαναπροςδιοριςμόσ των επιχειρθςιακϊν τθσ ςτόχων  Αξιολόγθςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των αναλαμβανομζνων κινδφνων  Διαμόρφωςθ ςχεδίων δράςθσ με τθν αποτφπωςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν και χρονοδιαγραμμάτων για τθν εξειδίκευςθ των ςτόχων ΢φςτθμα GIS ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS. Σο ζργο κα υλοποιθκεί ςε φάςεισ, οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. ΢τθν παροφςα φάςθ υλοποιείται το υποζργο που αφορά ςτο Διμο Ακθναίων. Ζχει οριςτικοποιθκεί και εγκρικεί το τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ. ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται ο ςχεδιαςμόσ του χαρτογραφικοφ υπόβακρου, τθσ χωρικισ βάςθσ δεδομζνων και του λογιςμικοφ τθσ εφαρμογισ. Σο πρϊτο τρίμθνο 2011 προγραμματίηεται θ παράδοςθ του χαρτογραφικοφ υπόβακρου. Θ τελικι θμερομθνία παράδοςθσ του ζργου προγραμματίηεται για το Μάιο 2011. Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ του ςυςτιματοσ GIS αφορά ςτθ γεωγραφικι απεικόνιςθ όλων των ςτοιχείων των ςχολικϊν μονάδων τθσ επικράτειασ και τθν καταγραφι όλων των ζργων. Σο πρόγραμμα κα υλοποιθκεί με τθ χριςθ open source προγράμματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εκςυγχρονιςμζνθ βάςθ δεδομζνων του οργανιςμοφ. Σα ςτοιχεία που κα καταγράφονται ανά ζργο/οικόπεδο/ςχολείο είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:  Δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ γεωγραφικισ περιοχισ και ειδικά ςτοιχεία του ςχολείου [αρικμόσ μακθτϊν και αικουςϊν]  Απεικόνιςθ τθσ διπλοβάρδιασ και των μιςκωμζνων ςχολείων  Φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται το ζργο [από τθν απόκτθςθ γθσ ωσ τθν καταςκευι]  Οριηόντιεσ δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί [π.χ. προςειςμικόσ ζλεγχοσ, απομάκρυνςθ αμιάντου κ.λ.π.]  Οικονομικά ςτοιχεία του ςχολείου/ζργου [π.χ. πλθρωμζσ λογαριαςμϊν, επιχορθγιςεισ για αναβάκμιςθ ι επιςκευζσ, κ.ά.] Γεωχωρικζσ Πλθροφορίεσ – Κοινοτικι Οδθγία INSPIRE Θ Ο΢Κ ΑΕ ςυμμετζχει ςτθ ςυντονιςτικι επιτροπι των εποπτευόμενων φορζων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων [ΓΓΔΕ] του Τπουργείου ΤΠΟΜΕΔΛ με τίτλο 1ο Κομβικό ΢θμείο Επαφισ [ΚΟ΢Ε 1]. Θ ςυντονιςτικι επιτροπι αποτελεί τμιμα τθσ ευρφτερθσ δομισ τθσ ΕΤΓΕΠ [Εκνικι Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

11


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Τποδομι Γεωχωρικϊν Πλθροφοριϊν] του ΟΚΧΕ, για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2007/2/ΕC INSPIRE. Θ Κοινοτικι Οδθγία αφορά ςτθ κζςπιςθ γενικϊν αρχϊν, κανόνων, μζτρων και διαδικαςιϊν ςε διοικθτικό, νομικό και τεχνολογικό επίπεδο για τθν οργάνωςθ ενιαίων πρακτικϊν διαχείριςθσ, διάκεςθσ και κοινοχρθςίασ γεωχωρικϊν πλθροφοριϊν. Θ Ο΢Κ ΑΕ προγραμματίηει τθ ςταδιακι μετάπτωςθ όλων των βάςεων δεδομζνων χωρικϊν πλθροφοριϊν που τθρεί και ενθμερϊνει, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ που διανζμονται μζςω του ΚΟ΢Ε 1. ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ καταγραφι των διακζςιμων ψθφιακϊν και αναλογικϊν χωρικϊν δεδομζνων, κακϊσ και των λογιςμικϊν διαχείριςθσ γεωδεδομζνων. Αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ Ο΢Κ ΑΕ Θ Ο΢Κ ΑΕ διακζτει ςθμαντικό χαρτοφυλάκιο ακινιτων ςτο οποίο περιλαμβάνονται οικόπεδα που αποκτικθκαν ςτο παρελκόν και δεν προορίηονται για ανάπτυξθ ςχολικϊν μονάδων, ακίνθτα που ζχουν προζλκει από κλθροδοτιματα, κακϊσ και ακίνθτα που προιλκαν από τα Σαμεία Ανζγερςθσ Διδακτθρίων μετά τθν κατάργθςι τουσ. Με ςτόχο τθν αφξθςθ των εςόδων από τθν εκμετάλλευςθ των ακινιτων θ Ο΢Κ ΑΕ επανεξετάηει τθν περεταίρω αξιοποίθςι τουσ. Θ πρόοδοσ που ςθμειϊκθκε κατά το τζταρτο τρίμθνο 2010 είναι θ ακόλουκθ:  ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ οριςτικοποίθςθ του πρϊτου παραδοτζου τεφχουσ τθσ Διαγνωςτικισ Ζκκεςθσ Δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ του ακινιτου ςτον Άγιο Μθνά Κεςςαλονίκθσ. Θ διαγνωςτικι ζκκεςθ αξιοποίθςθσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το πρϊτο τρίμθνο του 2011. Σο ακίνθτο ςτον Άγιο Μθνά βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Κεςςαλονίκθσ, ζχει ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι αξία και ςθμαίνουςα κζςθ ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ πόλθσ.  ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ ζρευνα από τθ Διεφκυνςθ Νομικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Ο΢Κ ΑΕ ςχετικά με τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν εκποίθςθ του Κλθροδοτιματοσ "Ηεκάκου".  Ενθμερϊκθκαν οι Διμοι Βζροιασ και Κομοτθνισ, ςχετικά με τθν καταβολι μιςκωμάτων για τα ακίνθτα τθσ Ο΢Κ ΑΕ που εκμεταλλεφονται οι Διμοι ςτισ αντίςτοιχεσ περιοχζσ. Σα ακίνθτα αυτά περιιλκαν ςτθν περιουςία τθσ Ο΢Κ ΑΕ μετά τθν κατάργθςθ των Σ.Α.Δ. [Σαμείο Ανζγερςθσ Διδακτθρίων]. Ανάπτυξθ ΢υςτιματοσ κατάρτιςθσ προγράμματοσ Ο΢Κ & Διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων Σο τζταρτο τρίμθνο 2010 υπεγράφθ ςφμβαςθ για τθν ανάπτυξθ πλιρουσ ςυςτιματοσ καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων προσ τον οργανιςμό, ςχετικά με τθν καταςκευι νζων διδακτθρίων, τισ προςκικεσ ςε υφιςτάμενα διδακτιρια και τθν ανζγερςθ κλειςτϊν Γυμναςτθρίων. Σο ςφςτθμα καταγραφισ των αιτθμάτων κα υποςτθρίηει και τθν πολυκριτθριακι αξιολόγθςι τουσ, ςτθ ςυνζχεια τθσ οποίασ κα καταρτίηεται το πρόγραμμα τθσ Ο΢Κ ΑΕ για τουσ Διμουσ τθσ Αττικισ και τθσ Επικράτειασ. Σο ζργο κα ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του πρϊτου εξαμινου 2011. Εκπροςϊπθςθ ςτον Οργανιςμό Οικονομικισ ΢υνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ [ΟΟ΢Α] ΢το πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ του Centre for Effective Learning Environments - CELE [Παρίςι, 19-20 Οκτωβρίου 2010], εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ και ο προγραμματιςμόσ των εργαςιϊν του CELE για το διάςτθμα 2011-2013. Παράλλθλα, ζγινε αποδεκτι θ πρόταςθ τθσ Ελλάδασ για τθ διοργάνωςθ διεκνοφσ ςυνεδρίου για τα ζργα ΢ΔΛΣ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. Θ Ο΢Κ ΑΕ κα ςυνεργαςτεί με τθν Ειδικι Γραμματεία ΢ΔΛΣ του Τπουργείου Οικονομίασ και τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων για τθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου. Οικονομικό όφελοσ από τθν παρουςία ςτθν 75θ ΔΕΘ: Αναβάκμιςθ νθπιαγωγείου Μετά τθ μείωςθ των εξόδων για τθν παρουςία τθσ Ο΢Κ ΑΕ ςτθν 75θ ΔΕΚ εξοικονομικθκε ποςό 200.000 €, το οποίο θ Ο΢Κ ΑΕ προγραμματίηει να διακζςει για τθν αναβάκμιςθ ενόσ ςχολείου. Σο 1ο Νθπιαγωγείο Μφρινασ Λιμνου επελζγθ λόγω τθσ τοποκεςίασ του, τθσ υψθλισ αρχιτεκτονικισ του αξίασ, των αποτελεςμάτων του προςειςμικοφ ελζγχου και του κόςτοσ τθσ απαιτοφμενθσ παρζμβαςθσ. ΢το πλαίςιο αυτό, εκδόκθκε από το Τπουργείο ΤΠΟΜΕΔΛ θ Δ8/883/Φ095/30-11-2010 Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

12


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

απόφαςθ για τθν ανάκεςθ ςτθν Ο΢Κ ΑΕ των αρμοδιοτιτων για τθν επίβλεψθ, εποπτεία & διοίκθςθ, μελζτθ, δθμοπράτθςθ & καταςκευι του ζργου «Ανακαίνιςθ του 1ου Νθπιαγωγείου Μφρινασ Λιμνου ΝΑ Λζςβου». Σο πρϊτο τρίμθνο 2011 προγραμματίηεται θ ζναρξθ τθσ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. Βελτίωςθ διαδικαςιϊν Σο τζταρτο τρίμθνο 2010, εκδόκθκαν δφο νζεσ διαδικαςίεσ ςτο πλαίςιο τθσ βελτίωςθσ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Οι διαδικαςίεσ αφοροφν ςτθ λειτουργία του πρωτοκόλλου και ςτον ζλεγχο των ζργων. Από τισ 01.11.2010, όλα τα ειςερχόμενα ζγγραφα ςτθν Ο΢Κ ΑΕ ςαρϊνονται με scanner και αποκθκεφονται ωσ θλεκτρονικά αρχεία, ενϊ όλεσ οι Διευκφνςεισ ζχουν πρόςβαςθ ςτα αντίςτοιχα ζγγραφα μζςω του θλεκτρονικοφ πρωτοκόλλου. ΢φμφωνα με τθ δεφτερθ διαδικαςία, θ οποία κα τεκεί ςε εφαρμογι από τισ 01.01.2011, κα πραγματοποιείται ζλεγχοσ του κεςμικοφ πλαιςίου των ζργων, ο οποίοσ κα προθγείται τθσ απόκτθςθσ γθσ και τθσ δθμοπράτθςθσ των ζργων. Με αυτό τον τρόπο κα διαςφαλίηεται από τθν Ο΢Κ ΑΕ θ δθμοπράτθςθ ϊριμων και κοινωνικά απαραίτθτων ζργων, αφοφ κα ελζγχονται ςτοιχεία ςχετικά με:  Σθν ίδρυςθ του ςχολείου  Σθ λειτουργία του ςχολείου ςε εκείνθ τθ φάςθ  Σθν επιβεβαίωςθ ι τροποποίθςθ τθσ αρχικά καταγεγραμμζνθσ αναγκαιότθτασ για τθ ςτζγαςθ  Σα γεωγραφικά και πολεοδομικά χαρακτθριςτικά και τθν καταλλθλότθτα του οικοπζδου [π.χ. όροι δόμθςθσ, γειτνίαςθ με ρζμα, βενηινάδικο, κ.ά.]  Σο χαρακτθριςμό του οικοπζδου ωσ «ςχολικόσ χϊροσ»  Σθν πικανι τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ με το οικόπεδο ι το ςχολείο νομοκεςίασ  Σισ πικανζσ εκκρεμότθτεσ του ζργου [π.χ. αναμονι ζγκριςθσ από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ ι/και το Τπουργείο Τποδομϊν, θ κατεδάφιςθ υφιςτάμενων κτιςμάτων, θ ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ, κ.ό.κ.] Επιμόρφωςθ προςωπικοφ ΢τελζχθ τθσ Ο΢Κ ΑΕ παρακολοφκθςαν τα παρακάτω επιμορφωτικά ςεμινάρια κατά τθ διάρκεια του τζταρτου τριμινου 2010:  ΢εμινάριο ενθμζρωςθσ ςχετικά με τον ΚΕΝΑΚ [Κανονιςμόσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων] για αρχιτζκτονεσ και μθχανολόγουσ μθχανικοφσ  ΢εμινάριο Εκτιμιςεων και Σεχνικϊν Αξιολογιςεων Ακινιτων” που οργανϊκθκε από το ΕΛΛΘΝΛΚΟ ΛΝ΢ΣΛΣΟΤΣΟ ΕΚΣΛΜΘΣΛΚΘ΢ [ΕΛ.Λ.Ε] Σο πρϊτο τρίμθνο 2011 προγραμματίηεται ζνα ακόμα ςεμινάριο ενθμζρωςθσ για τον ΚΕΝΑΚ για τουσ πολιτικοφσ μθχανικοφσ, θ οργάνωςθ ςεμιναρίου του ΕΛΛΕ ςτθν ζδρα του οργανιςμοφ, κακϊσ και ςεμινάριο επιμόρφωςθσ πολιτικϊν μθχανικϊν, ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Σμιμα ΢κυροδζματοσ ΣΕΕ με κζμα «Σχεδιαςμόσ Φορζων από Σκυρόδεμα με βάςη τουσ Ευρωκώδικεσ 0,1,2 και 8». Μελζτθ για πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ Σο Δεκζμβριο 2010 θ Ο΢Κ ΑΕ εκπόνθςε πρότυπθ μελζτθ για πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ δθμοτικοφ ςχολείου. Σο πάρκο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ μελζτεσ δθμοτικϊν ςχολείων τθσ Ο΢Κ ΑΕ, όπου υπάρχει διακζςιμθ επιφάνεια τζτοιου μεγζκουσ. ΢το πρότυπο πάρκο υπάρχει οριηόντια και κατακόρυφθ κυκλοφοριακι ςιμανςθ. Οι χϊροι των «εικονικϊν» οικοδομικϊν τετραγϊνων ζχουν αποδοκεί ωσ χϊροι πραςίνου. Οι λωρίδεσ κυκλοφορίεσ του πάρκου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα ποδιλατα των μακθτϊν, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει ςτεγαςμζνοσ χϊροσ φφλαξθσ 12-15 ποδθλάτων. Σζλοσ, ςτθν πρότυπθ αυτι μελζτθ αναδεικνφεται θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

13


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Προγραμματιςμόσ επόμενου τριμινου Σροποποίθςθ Κανονιςμϊν Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ, Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ Θ Ο΢Κ ΑΕ κα προχωριςει ςτο πρϊτο τρίμθνο 2011 ςτθν τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ [ΚΕΟΛ] και του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικοφ [ΓΚΠ], ςτο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ και προκειμζνου να ανταπεξζλκει ςτουσ ςτόχουσ του επικαιροποιθμζνου Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου. ΢ε εξζλιξθ βρίςκονται οι εργαςίεσ τθσ υπεφκυνθσ ομάδασ. Αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ για το ΢χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ ςτθν Κριτθ Θ Ο΢Κ ΑΕ προγραμματίηει τθν υλοποίθςθ διεκνοφσ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, με αντικείμενο το concept και τθν οριςτικι μελζτθ για το ΢χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ ςτο Θράκλειο Κριτθσ. ΢το πλαίςιο του αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, θ Ο΢Κ ΑΕ κα ηθτιςει από τουσ διαγωνιηόμενουσ να προτείνουν καινοτόμεσ λφςεισ τόςο για τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ όςο και για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτο ΢χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ. Για τθν υλοποίθςθ του ζργου, το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ, με απόφαςθ τθσ ΢υγκλιτου, ενζκρινε τθν παραχϊρθςθ ζκταςθσ 15 περίπου ςτρεμμάτων ςτο χϊρο του Πανεπιςτθμίου, ςτθν περιοχι Βοφτεσ του Θρακλείου Κριτθσ. Σο τζταρτο τρίμθνο 2011 ολοκλθρϊκθκαν οι διαδικαςίεσ για το χαρακτθριςμό του χϊρου. Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου είναι το παρακάτω:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Χαρακτθριςμόσ τθσ ζκταςθσ ωσ ςχολικόσ χϊροσ Δθμοςίευςθ του χαρακτθριςμοφ ςε ΦΕΚ Ολοκλιρωςθ παραχϊρθςθσ [ειςιγθςθ προσ το Δ΢ τθσ Ο΢Κ ΑΕ και μετεγγραφι ςτο υποκθκοφυλακείο] ΢φςταςθ οργανωτικισ & τεχνικισ επιτροπισ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ Προετοιμαςία τευχϊν διαγωνιςμοφ Προετοιμαςία ιςτοςελίδασ διαγωνιςμοφ Ανακοίνωςθ για τθν προκιρυξθ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ Εγγραφζσ ςυμμετεχόντων Ερωτιςεισ διαγωνιηομζνων & απαντιςεισ από τθν τεχνικι επιτροπι Τποβολι οριςτικϊν προτάςεων Αξιολόγθςθ προτάςεων Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων Εκπόνθςθ μελζτθσ εφαρμογισ Δθμοπραςία ζργου

ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η / ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η Ολοκλθρϊκθκε 05 Λαν 2011 – ολοκλθρϊκθκε 31 Λαν 2011 15 Νοε – 15 Λαν 2011 01 – 31 Λαν 2011 01 – 31 Λαν 2011 15 Φεβ 2011 15 Φεβ – 31 Μαρ 2011 05 Απρ – 31 Μαΐου 2011 30 Ιουν 2011 01 – 31 Λουλ 2011 10 Αυγ 2011 01 ΢επ – 15 Οκτ 2011 01 Νοε 2011

Σο ΢χολείο Ευρωπαϊκισ Παιδείασ ιδρφκθκε το 2005 από το Τπουργείο Παιδείασ, με ςκοπό να υποςτθρίξει τθ λειτουργία του ENISA. Σο ΢χολείο ςιμερα ςτεγάηεται ςε μιςκωμζνο κτίριο ςτο Θράκλειο Κριτθσ. Απογραφι ςχολικϊν μονάδων Αττικισ - Θεςςαλονίκθσ 2010-11 Σο τζταρτο τρίμθνο 2010 άρχιςε θ ςυλλογι των δθμογραφικϊν και κτιριακϊν δεδομζνων όλων των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιφζρειασ Αττικισ, με τθν αποςτολι των απογραφικϊν δελτίων ςτα γραφεία εκπαίδευςθσ. ΢το πρϊτο τρίμθνο 2011 κα αρχίςει θ αντίςτοιχθ διαδικαςία για τθ ΝΑ Κεςςαλονίκθσ. ΢το πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με το Τπουργείο Παιδείασ, ζχει ηθτθκεί θ παροχι Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

14


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

ςτοιχείων λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων από τθ ςχετικι βάςθ δεδομζνων. [survey.sch.gr]. Θ επεξεργαςία των ςτοιχείων τθσ Αττικισ προγραμματίηεται για το πρϊτο τρίμθνο 2011. Σα δθμογραφικά ςτοιχεία ςυλλζγονται ςε ετιςια βάςθ και ςε ςυνδυαςμό με τισ βάςεισ δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ ΢τατιςτικισ Τπθρεςίασ χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των αιτθμάτων για τθν ανζγερςθ νζων ςχολικϊν μονάδων. Αναβάκμιςθ των υποδομϊν πλθροφορικισ Σο πρϊτο τρίμθνο 2011 κα εκπονθκεί θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ όλων των υποδομϊν πλθροφορικισ τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Σα βαςικά ςτοιχεία που κα αποτυπωκοφν αφοροφν ςτθ δομθμζνθ καλωδίωςθ και ςτον εξοπλιςμοφ δικτφου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποτφπωςθσ κα γίνει προγραμματιςμόσ των περαιτζρω ενεργειϊν. Απζνταξθ ζργων Π΢ και επιχορθγιςεων Θ Ο΢Κ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν απζνταξθ ανενεργϊν ζργων με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ ι/και επιχορθγιςεισ προσ ΟΣΑ, τα οποία δεν περιλαμβάνονται πλζον ςτο ςχεδιαςμό του Τπουργείου Παιδείασ. Για αντίςτοιχα ζργα για τα οποία ζχει εκδοκεί υπουργικι απόφαςθ ςτο παρελκόν, αλλά δεν ζχει γίνει καμία ενζργεια ωρίμανςθσ ι/και δθμοπράτθςθσ, κα διατυπωκεί αίτθμα ςτα αρμόδια υπουργεία για τθν ακφρωςθ των ςχετικϊν υπουργικϊν αποφάςεων. Πιλοτικό πρόγραμμα διαδραςτικισ εκπαίδευςθσ Θ Ο΢Κ ΑΕ εξετάηει τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ ενόσ πιλοτικοφ προγράμματοσ για μικρό αρικμό ςχολείων ςχετικά με τθ δθμιουργία 3D αίκουςασ διδαςκαλίασ. ΢το πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ κα τοποκετθκοφν προβολικά ςυςτιματα ςε μία αίκουςα διδαςκαλίασ, τα οποία κα εκπζμπουν τριςδιάςτατθ εικόνα. Θ Ο΢Κ ΑΕ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ζρευνασ και αξιολόγθςθσ των πικανϊν παρόχων, τόςο ςτο κομμάτι του εξοπλιςμοφ, όςο και ςτο κομμάτι του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου. Σο πιλοτικό πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με το υπουργείο Παιδείασ. Πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία Θ Ο΢Κ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν για τθν αςφαλι πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτα ςχολεία, ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Παιδείασ και το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. ΢φμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ Ο΢Κ ΑΕ, οι προδιαγραφζσ αςφαλοφσ πρόςβαςθσ κα ςυμπεριλθφκοφν ςε όλεσ τισ μελζτεσ νζων διδακτθρίων που κα εκπονθκοφν ςτο μζλλον. ΢τοιχεία που απαιτοφνται για τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία ζχουν ενςωματωκεί ςτθν πρότυπθ μελζτθ πάρκου κυκλοφοριακισ αγωγισ, θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί. Κάρτα απεριορίςτων διαδρομϊν ΟΑ΢Α ΢το πλαίςιο ενκάρρυνςθσ χριςθσ μζςων αςτικισ ςυγκοινωνίασ και περιοριςμοφ χριςθσ του ΛΧ αυτοκινιτου και κατόπιν αιτιματοσ από το ΢ωματείο των εργαηομζνων τθσ Ο΢Κ ΑΕ, αποφαςίςτθκε θ αγορά κάρτασ απεριορίςτων διαδρομϊν του ΟΑ΢Α για όλουσ τουσ υπαλλιλουσ.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

15


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ Ομάδα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ΢το πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ και τθσ προςφοράσ του Οργανιςμοφ προσ το κοινωνικό ςφνολο, ςυςτάκθκε πενταμελισ ομάδα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Οι τρεισ πυλϊνεσ πάνω ςτουσ οποίουσ κα βαςίηονται όλεσ οι δράςεισ ΕΚΕ είναι: Οικολογικι ςυμπεριφορά - προςταςία του περιβάλλοντοσ, Κοινωνικι προςφορά και Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ ομάδα διακζτει δικι τθσ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου [csr@osk.gr] και blog [http://csr4osk.wordpress.com].

Δραςτθριότθτεσ Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2010 Προςωρινόσ παιδότοποσ ςτο Μεταξουργείο Υςτερα από αίτθμα τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρείασ που δρα για τθν ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Κεραμεικοφ/Μεταξουργείου «ΚΜ Πρότυπθ Γειτονιά» [www.kmprotypigeitonia.org], παραχωρικθκε μζροσ οικοπζδου ιδιοκτθςίασ τθσ Ο΢Κ ΑΕ για τθ διαμόρφωςθ εφιμερου παιδότοπου. Σο οικόπεδο βρίςκεται ςτθν περιοχι του Μεταξουργείου [επί των οδϊν ΢φακτθρίασ, ΢αλαμίνοσ, Κερμοπυλϊν & Λεωνίδου] και προορίηεται για τθν καταςκευι του 85ου Νθπιαγωγείου Ακινασ. Για τθν ζναρξθ καταςκευισ του διδακτθρίου εκκρεμεί απόφαςθ του Κεντρικοφ ΢υμβουλίου Νεοτζρων Μνθμείων [Κ΢ΝΜ]. Εκκρεμοφςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, καταςκευάςτθκε προςωρινι παιδικι χαρά ςτο χϊρο τον οποίο κανονικά προορίηει θ Ο΢Κ ΑΕ ςτθ ςχετικι αρχιτεκτονικι μελζτθ για τον αφλειο χϊρο του νθπιαγωγείου. Θ εφιμερθ καταςκευι διαμορφϊκθκε από εκελοντζσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ και εργαηομζνων τθσ Ο΢Κ ΑΕ το ΢άββατο 11 Δεκεμβρίου 2010 [«θμζρα του παιδιοφ»]. Σο ζργο χρθματοδοτικθκε από τθν εταιρεία φυτικϊν καλλυντικϊν Kiehl’s [www.kiehls.com]. Χριςτουγεννιάτικθ αγορά ΢τισ 16 & 17 Δεκεμβρίου 2010, θ Ο΢Κ ΑΕ διοργάνωςε διιμερθ φιλανκρωπικι Χριςτουγεννιάτικθ αγορά ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του κεντρικοφ κτιρίου τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Σα ζςοδα διατζκθκαν για τουσ ςκοποφσ του κζντρου κοινωνικισ φροντίδασ για άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ «Εςτία» [www.eseepa.gr]. ΢τθν αγορά πωλοφνταν χειροποίθτα αντικείμενα, ςτολίδια και γλυκίςματα που είχαν φτιάξει υπάλλθλοι του Οργανιςμοφ, παιδιά τθσ «Εςτίασ» και άλλοι φίλοι -εκελοντζσ. Θ αγορά ςτζφτθκε με επιτυχία, με μεγάλθ ςυμμετοχι εντόσ αλλά και εκτόσ τθσ Ο΢Κ ΑΕ. ΢υνολικά ςυλλζχκθκε το ποςό των 2.500 €. «Ζνα δζντρο από γάλα» ΢τισ 17 Δεκεμβρίου 2010, θ Ο΢Κ ΑΕ ςυμμετείχε ςτθν κοινι δράςθ των atenistas [www.atenistas.gr] και των Γιατρϊν του Κόςμου «ζνα δζντρο από γάλα» που είχε ςκοπό τθ ςυλλογι τροφίμων για άπορα παιδιά. Με τα γάλατα τα οποία ςυλλζχκθκαν δθμιουργικθκε ζνα Χριςτουγεννιάτικο δζντρο. Θ ομάδα ΕΚΕ τθσ Ο΢Κ ΑΕ προςζφερε μια κοφτα γάλα, κόςτουσ 31,68 €. Ανακφκλωςθ ΢το τελευταίο τρίμθνο 2010 ςυλλζχκθκε περίπου ζνασ τόνοσ χαρτί, το οποίο δόκθκε ςτθ ΜΚΟ «Κλίμακα» [www.klimaka.org.gr] για ανακφκλωςθ. Σα ζςοδα από τθν ανακφκλωςθ διατίκενται για τουσ ςκοποφσ του εν λόγω «φορζα ανάπτυξθσ κοινωνικοφ κεφαλαίου». Επίςθσ, ςυλλζχκθκαν και ανακυκλϊκθκαν 138 μελάνια εκτυπωτϊν από τισ αντίςτοιχεσ ςυςκευαςίεσ. Χϊροσ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων Με εκελοντικι εργαςία από μζλθ τθσ ομάδασ ΕΚΕ και ελάχιςτο κόςτοσ, διαμορφϊκθκε ειδικόσ χϊροσ ςτάκμευςθσ 8 ποδθλάτων ςτο υπόγειο γκαράη του κεντρικοφ κτιρίου τθσ Ο΢Κ ΑΕ, καταργϊντασ μια κζςθ ςτάκμευςθσ ΛΧ αυτοκινιτου. Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

16


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Αγϊνασ καλακοςφαίριςθσ ΢τισ 18 Νοεμβρίου 2010 διοργανϊκθκε φιλικόσ αγϊνασ καλακοςφαίριςθσ μεταξφ των δυο Γενικϊν Διευκφνςεων τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Ο αγϊνασ διεξιχκθ ςτο γιπεδο του Λεοντείου Λυκείου Πατθςίων. Οι δυο ομάδεσ ιταν μικτζσ [γυναικϊν και ανδρϊν] και ςυμμετείχαν υπάλλθλοι όλων των βακμίδων, ςφμβουλοι κακϊσ και θ διοίκθςθ. Κλαςικόσ Μαρακϊνιοσ Ομάδα του Οργανιςμοφ αποτελοφμενθ από 17 μζλθ, ςυμμετείχε ςτον αγϊνα 5 χλμ. που διεξιχκθ ςτο πλαίςιο του ιςτορικοφ 28ου Κλαςικοφ Μαρακωνίου Ακθνϊν, ςτισ 31 Οκτωβρίου 2010. Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ τερμάτιςαν. Αναμνθςτικά ζπακλα απονεμικθκαν ςτουσ πρϊτουσ ςτισ κατθγορίεσ ανδρϊν και γυναικϊν.

Προγραμματιςμόσ επόμενου τριμινου Για το πρϊτο τρίμθνο 2011, προγραμματίηονται οι ακόλουκεσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ: Πράςινεσ ςχολικζσ αυλζσ ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ διερεφνθςθ πρόταςθσ από τθ ΜΚΟ «Παιδί και Οικογζνεια» [www.kidsfestival.gr] ςχετικά με τθ ςυνεργαςία τθσ Ο΢Κ ΑΕ ςε πρόγραμμα εκελοντιςμοφ για τθ μετατροπι των ςχολικϊν αυλϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ ςε «πράςινεσ». Ο φορζασ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ Ο΢Κ ΑΕ για τθν ζκδοςθ τθσ πολεοδομικισ άδειασ για τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, τθν ενθμζρωςθ των ςχολείων, τθν παροχι απαραίτθτου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και ανκρϊπινου δυναμικοφ για το χειριςμό τουσ, αλλά και για τθ μελζτθ διαμόρφωςθσ του χϊρου [π.χ. αρχιτζκτονα τοπίου, γεωπόνου και εξειδικευμζνου εργάτθ για τθ διάνοιξθ ςκυροδζματοσ]. Πράςινθ ςτζγθ και τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται θ οικονομοτεχνικι μελζτθ για τθ μετατροπι τθσ ςτζγθσ του κεντρικοφ κτιρίου τθσ Ο΢Κ ΑΕ επί τθσ οδοφ Φαβιζρου 30 ςε πράςινθ και τθν τοποκζτθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

17


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ Προχπολογιςμόσ ΠΔΕ Θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των πιςτϊςεων από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων [ΠΔΕ] για το 2011. Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθν υλοποίθςθ του ςυνολικοφ αντικειμζνου του οργανιςμοφ ανζρχεται ςε 338,8 εκ. €. Για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ για το 2011 προθγικθκε εκτενισ ανάλυςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ Ο΢Κ ΑΕ που κα υλοποιθκοφν εντόσ του 2011, κακϊσ και των νζων ςυμβάςεων καταςκευισ ζργων που αναμζνεται να υπογραφοφν άμεςα ι εντόσ του 2011. ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΢ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢ΔΙ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟ΢ΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΩΝ | ΠΓΔ 047/6 ενημέρωζη: 29.09.2010 Κωδικός έργοσ ή ΟΝΟΜΑ΢ΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ΢ μελέη ης 1999΢Δ04760000

Προη εινόμενη τρημαη οδόη ηζη 27.000.000,00 €

1999΢Δ04760001

Δμνπιηζκόο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε επνπηηθό, αζιεηηθό & ινηπό εμνπιηζκό ζε όιε ηε ρώξα Πξόζθηεζε αθηλήησλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο

1999΢Δ04760002

Καηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ πξνζρνιηθή, Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο

82.500.000,00 €

1999΢Δ04760003

Καηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ ΝΑ Αηηηθήο κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο

14.500.000,00 €

1999΢Δ04760004

Πξόζθηεζε αθηλήησλ, θαηαζθεπέο δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε όιε ηε ρώξα

105.000.000,00 €

1999΢Δ04760005

Γαπάλεο εηδηθώλ έξγσλ ζε όιε ηε ρώξα

500.000,00 €

1999΢Δ04760006

27.900.000,00 €

1999΢Δ04760007

Πξόζθηεζε νηθνπέδσλ, κειέηεο & θαηαζθεπέο, αλαπιάζεηο δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΝΑ ζε όιε ηε ρώξα πιελ ΝΑ Αηηηθήο Κηηξηαθέο θαη εηδηθέο κειέηεο

1999΢Δ04760008

Απνθαηάζηαζε θηηξίσλ από ην ζεηζκό ηεο 07.09.99, θαηαζθεπέο, επηζθεπέο, επηρνξεγήζεηο

0,00 €

2000΢Δ04760000

Οηθόπεδα, αγνξά αθηλήησλ, κειέηεο θαηαζθεπέο, εμνπιηζκνί ζρνιηθώλ θηηξίσλ αιινδαπήο

6.000.000,00 €

2003΢Δ04760001

Μειέηε, θαηαζθεπή, επηζθεπή, εμνπιηζκόο θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ

0,00 €

2003΢Δ04760011

4.750.000,00 €

2005΢Δ04760000

Αληηθαηάζηαζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ από ακίαλην ζε ζρνιηθέο κνλάδεο - Καηαζθεπέο λέσλ δηδαθηεξίσλ ζε αληηθαηάζηαζε παιαηώλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ κε ακίαλην Απόθηεζε νηθνπέδσλ γηα ζρνιηθά θηίξηα Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε Π΢ Μειέηε, θαηαζθεπή δηδαθηεξίσλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε Π΢ δηαρεηξηζηηθέο δαπάλεο ΢ρνιηθή ζηέγε ΝΑ Θεζζαινλίθεο

2006΢Δ04760001

Αλέγεξζε ΙΔΚ Θέξκεο

1.800.000,00 €

2004΢Δ04760001 2004΢Δ04760002

20.500.000,00 €

1.650.000,00 €

36.000.000,00 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

338.100.000,00 €

ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΢ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢ΔΙ΢ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟ΢ΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤ΢ΔΩΝ | ΠΓΔ 647/6 Κωδικός έργοσ ή ΟΝΟΜΑ΢ΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ΢ μελέη ης 2006΢Δ6476000 Πξόζιεςε Σερλ. ΢πκβνύισλ γηα ΢ΓΙΣ πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

ενημέρωζη: 29.09.2010 Προη εινόμενη τρημαη οδόη ηζη 450.000,00 €

2007΢Δ64760000

Πξόζιεςε Σερληθώλ ΢πκβνύισλ γηα ηελ ππνζηήξημε έξγσλ ΢ΓΙΣ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο

2007΢Δ64760001

Τπεξεζίεο ζπκβνύινπ γηα ηελ πινπνίεζε ΢ρ. Κηηξίσλ κε ΢ΓΙΣ, θαηαζθεπώλ, ππνδνκώλ Αλ Μαθεδ 0,00 € Θξάθεο ΓπηΜαθεδ Ηπείξνπ Ινλίσλ λήζσλ Πξόζιεςε ηερληθώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ πινπνίεζε ζρ. Μνλάδσλ κε ΢ΓΙΣ ζηηο πεξηθέξεηεο Θεζζαιίαο - 0,00 € Γπη.& ΢η. Διιάδαο [΢ΓΙΣ 4] θαη Πεινπνλλήζνπ - Βνξείνπ & Ννηίνπ Αηγαίνπ [΢ΓΙΣ 5]

2009΢Δ64760000

250.000,00 €

700.000,00 €

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

18


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Νζο δάνειο μεταξφ Ο΢Κ ΑΕ και Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων Σο τζταρτο τρίμθνο 2010, θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςφναψθ νζου δανείου ςυνολικοφ φψουσ 200 εκ. € με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, μετά τθν κατ’ αρχάσ ζγκριςθ που δόκθκε από το Τπουργείο Παιδείασ και το Τπουργείο Τποδομϊν. Θ ςφμβαςθ-πλαίςιο για το δάνειο με τθν ονομαςία «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛΛ» υπεγράφθ ςτισ 25.10.2010. Εντόσ του πρϊτου τριμινου 2011 αναμζνεται θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του δανείου [50 εκ. €], μετά τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ εγγφθςθσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο. Θ Ο΢Κ ΑΕ και θ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων ζχουν μία μακροχρόνια πλζον ςυνεργαςία, θ οποία ξεκίνθςε το 2001 με τθ ςφναψθ του πρϊτου δανείου και ςυνεχίςτθκε το 2006 με το δεφτερο δάνειο. Σα δάνεια αυτά που φζρουν τθν ονομαςία «Ελλθνικι Παιδεία» Λ και ΛΛ αντίςτοιχα, ζχουν χρθματοδοτιςει ςθμαντικό αρικμό ζργων καταςκευισ νζων ςχολικϊν μονάδων, αναβάκμιςθσ υφιςτάμενων, αγοράσ οικοπζδων και προμικειασ εξοπλιςμοφ. Απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΙΙ» Σο τζταρτο τρίμθνο 2010 ολοκλθρϊκθκε θ απορρόφθςθ των κονδυλίων του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ», εκτόσ από ζνα μικρό ποςοςτό [95.000 €] που ζχει παραμείνει ςτο ταμείο τθσ Ο΢Κ ΑΕ για υπολειπόμενα διαχειριςτικά ζξοδα. Σο δάνειο ζχει χρθματοδοτιςει περιςςότερα από 800 ζργα υποδομϊν, απόκτθςθσ γθσ και εξοπλιςμοφ. Σο Δεκζμβριο 2010 απεςτάλθ ςτθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων θ ζκκεςθ ςχετικά με τθν απορρόφθςθ του κονδυλίου του δανείου, όπωσ ίςχυε ςτισ 30.11.2010. ΢φμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το δάνειο «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ» ζχει χρθματοδοτιςει:  299 εργολαβίεσ ςτθν Αττικι και τθν υπόλοιπθ Ελλάδα, οι οποίεσ υλοποιικθκαν από τθν Ο΢Κ ΑΕ  47 εργολαβίεσ, οι οποίεσ υλοποιικθκαν από ΝΑ/ΟΣΑ  70 εργολαβίεσ, οι οποίεσ υλοποιικθκαν από το Διμο Ακθναίων  18 ςυμβάςεισ επιχορθγιςεων προσ τισ ΝΑ/ΟΣΑ  436 ςυμβάςεισ προμικειασ εξοπλιςμοφ  30 ςυμβάςεισ μελετϊν  τθν απόκτθςθ 10 οικοπζδων ςε όλθ τθν Ελλάδα School Buildings Organisation SA HELLENIC EDUCATION II - Breakdown of investments

updated: 30nov2010

TOTAL

SBO projects in Attica and the rest of the country Projects undertaken by Prefectures Projects undertaken by Mun of Attica Projects through special funding Equipment Design studies Land acquisition

Subtotal Administrative expenses TOTAL

new renovation construction 299 270 29 72.977.553,57 € 65.978.020,85 € 6.999.532,72 € 47 19.050.000,00 € 70 22 48 26.976.914,84 13.303.037,74 13.673.877,10 18 13.919.058,62 € 436 41.144.382,00 € 30 1.025.446,19 € 10 17.925.426,73 €

no of projects budget no of projects budget no of projects budget no of projects budget no of projects budget no of projects budget no of projects budget

193.018.781,95 € 1.344.470,79 € 194.363.252,74 €

Να ςθμειωκεί ότι θ χρθματοδότθςθ όλων των παραπάνω ζργων/ςυμβάςεων ζγινε κατά 65% από τθν Ο΢Κ ΑΕ και 35% από το δάνειο «Ευρωπαϊκι Παιδεία ΛΛ», ςε όλο το διάςτθμα 2007-2010. Θ Ο΢Κ Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

19


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

ΑΕ ζχει ςυνάψει το δάνειο «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ» [φψουσ 200 εκ. €] με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων ςτισ 20.10.2006. Θ εκταμίευςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ [80 εκ. €] ζγινε ςτισ 21.08.2007, τθσ δεφτερθσ δόςθσ [80 εκ. €] ςτισ 07.07.2008 και τθσ τελευταίασ δόςθσ [40 εκ. €] ςτισ 15.06.2009. Αποπλθρωμι των δανείων «Ελλθνικι Παιδεία ΙΙ» και «Ελλθνικι Παιδεία Ι» Θ αποπλθρωμι των δανείων «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ» και «Ελλθνικι Παιδεία Λ» εκτελείται ςε εξαμθνιαία βάςθ [15 Δεκεμβρίου - 15 Λουνίου, και 07 Λανουαρίου - 07 Λουλίου αντίςτοιχα]. Θ χρθματοδότθςθ των τοκοχρεολυςίων προζρχεται από τον τακτικό προχπολογιςμό. Οι τρζχουςεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ Ο΢Κ ΑΕ από τα δφο πρϊτα δάνεια με τθν ΕΣΕπ ανιλκαν ςτα 53 εκ. € το 2010. Σο τζταρτο τρίμθνο 2010 οριςτικοποιικθκε το νζο επιτόκιο [1.812% για 4 χρόνια, ζωσ και 15.12.2014] για τθν 1θ δόςθ του δανείου «Ελλθνικι Παιδεία ΛΛ» [φψουσ 80 εκ. €], όπωσ προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ. ΢τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι τμθματικζσ εκταμιεφςεισ των δφο πρϊτων δανείων με τθν ΕΣΕπ, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν το χρονικό διάςτθμα 2001-2009: Γανειζμός από Δσρωπαϊκή Σράπεζα Δπενδύζεων [ΔΣΔπ] Γάνειο

Γόζη

Ποζόν

Δκη αμίεσζη

Αποπληρωμή

Α' ΢ΤΝΟΛΟ 400 εκ € 2001-2004 2021 [20 έη η] δάνειο* Α' 1ε 100 εθ € 18.12.2001 15.12.2021 Α' 2ε 120 εθ € 13.12.2002 15.12.2021 Α' 3ε 80 εθ € 19.12.2003 15.12.2021 Α' 4ε 100 εθ € 20.07.2004 15.12.2021 Β' ΢ΤΝΟΛΟ 200 εκ € 2007-2009 2032-2034 [25 δάνειο** έη η κάθε δόζη] Β' 1ε 80 εθ € 21.08.2007 15.06.2032 Β' 2ε 80 εθ € 07.07.2008 07.07.2033 Β' 3ε 40 εθ € 15.06.2009 15.06.2034 * Θ ςφμβαςθ για το πρϊτο δάνειο υπεγράφθ ςτισ 27.11.2001 ** Θ ςφμβαςθ για το δεφτερο δάνειο υπεγράφθ ςτισ 20.10.2006

Δπιη όκιο ζη αθερό

Πληρωμή δόζεων 15.06 & 15.12 κάθε τρόνοσ 15.06 & 15.12 15.06 & 15.12 15.06 & 15.12 15.06 & 15.12 ανάλογα

ζηαζεξό 5,02% ζηαζεξό 4,91% ζηαζεξό 4,7% ζηαζεξό 4,62% ζη αθερό και κσμαινόμενο 15.06 & 15.12 ζηαζεξό 1,812% (1) θπκαηλόκελν 5,084% (2) 07.01 & 07.07 θπκαηλόκελν 0,23% (3) 15.06 & 15.12

Για τθν εξόφλθςθ των τοκοχρεολυςίων προσ τθν ΕΣΕπ για το 2011 απαιτοφνται 60,3 εκ. €, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο πίνακα του παραρτιματοσ.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

20


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Παράρτθμα Λειτουργικζσ Δαπάνεσ 2009-2010

ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΢ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΔ Λειηοσργικές Γαπάνες 2009-2010 ΚΑΔ

Περιγ ραθή Λογ αριαζμού

0284 0411 0439 0813 0822 0831 0832 0842 0842α 0845 0851 0852 0857 0859 0863 0881 0884 0888 0889

Ακνηβή Γ.΢.- Απνδεκίσζε Πξνέδξνπ Ακνηβέο & έμνδα λνκηθώλ Λνηπέο ακνηβέο θπζηθώλ πξνζώπσλ γηα εηδηθέο ππεξεζίαο (secutity) Δλνίθηα, Κνηλόρξεζηα Έμνδα θηλήζεσο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ (βελδίλεο θιπ) Σαρπδξνκηθά ηέιε, Κνύξηεξ Σειεθσληθά ηέιε (ζηαζεξά), Σειεθσληθά ηέιε (θηλεηή ηειεθσλία) Ύδξεπζε Φσηηζκόο Γαπάλεο θαζαξηζκνύ γξαθείσλ Γεκνζηεύζεηο Ιζνινγηζκνύ, Γεκνζηεύζεηο , Γεκνζηεύζεηο αγγειηώλ Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε Δθζέζεηο - Δθδειώζεηο Οξγάλσζε ζπλεδξίσλ - ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ΢πληήξεζε & επηζθεπή θηηξίσλ ΢πληήξεζε & επηζθεπή ησλ απηνθηλήησλ ηεο Ο΢Κ ΑΔ ΢πληήξεζε & επηζθεπή ηειεπηθνηλσληαθώλ κέζσλ ΢πληήξεζε & επηζθεπή επίπισλ θαη ζθεπώλ ΢πληήξεζε & επηζθεπή ινηπνύ εμνπιηζκνύ ΢πληήξεζε & επηζθεπή κεραλνγξ. κέζσλ Η/Τ & Λνγηζκηθνύ Αζθάιηζηξα - θύιαθηξα αθηλήησλ, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ, Υξεκαηαπνζηνιέο Δθηέιεζε Γηθαζηηθώλ απνθάζεσλ & ζπκβαηηθώλ πξάμεσλ Γηθαζηηθά έμνδα Λνηπέο Γαπάλεο Υαξ/κν κηζζσκάησλ ΢πλδξνκέο - εηζθνξέο, Δθηππώζεηο - εθδόζεηο - βηβιηνδεηήζεηο Γξαθηθή ύιε & κηθξναληηθείκελα γξαθείνπ Τιηθά αλαιώζηκα γηα Η/Τ Τιηθά ζπληήξεζεο & επηζθεπέο Η/Τ & άιισλ κερ/ησλ Πεηξέιαην ζέξκαλζεο Τιηθά θσηνγξαθηθά & θσηνηππηθά Γηάθνξα αλαιώζηκα πιηθά κε θαηνλνκαδόκελα, Πξνκήζεηα ζπζθεπώλ ηειεθώλνπ Πξνκήζεηα επίπισλ Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ, Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ θιηκαηηζκνύ Πξνκήζεηα Η/Τ, Πξνκήζεηα ινγηζκηθώλ πξνγξακκάησλ Η/Τ Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Μ.Ι.S

110.578,00 96.503,86 154.174,71 1.121.107,57 14.430,86 6.968,49 241.877,04 5.525,00 247.675,99 173.835,15 27.410,10 199.753,70 8.470,00 31.711,00 37.233,69 4.100,00 5.024,55 0,00 88.616,08

ΜΔΣΑΒΟΛΗ [€] -123.490,12 29.480,62 -77.231,03 -276.132,32 -3.769,14 -6.578,47 -78.283,24 -2.167,00 -21.093,01 -2.673,72 -87.911,67 -210.224,60 -46.890,33 -149.742,98 -159.864,77 -600,00 -2.756,06 -199,92 8.229,71

ΜΔΣΑΒΟΛΗ [%] -52,76% 43,99% -33,37% -19,76% -20,71% -48,56% -24,45% -28,17% -7,85% -1,51% -76,23% -51,28% -84,70% -82,52% -81,11% -12,77% -35,42% -100,00% 10,24%

6.184,41

863,78

-5.320,63

-86,03%

6.321,00 24.000,00 630.608,98 214,83 42.329,50 89.139,35 57.488,67 3.658,19 7.220,00 10.005,07 8.552,75

12.321,00 0,00 568.400,45 0,00 50.228,90 39.890,94 36.010,75 3.977,41 3.067,00 3.244,98 590,58

6.000,00 -24.000,00 -62.208,53 -214,83 7.899,40 -49.248,41 -21.477,92 319,22 -4.153,00 -6.760,09 -7.962,17

94,92% -100,00% -9,86% -100,00% 18,66% -55,25% -37,36% 8,73% -57,52% -67,57% -93,09%

18.923,95 18.524,33

363,00 4.134,83

-18.560,95 -14.389,50

-98,08% -77,68%

206.421,43 0,00

85.708,34 13.284,00

-120.713,09 13.284,00

-58,48%

8.064,08

817,66

-7.246,42

-89,86%

30.220,10 14.960,92 -15.259,18 4.954.770,48 3.412.860,33 -1.541.910,15

-50,49% -31,12%

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

21

0892 0893 0894 0899 0912 1259 1261 1293 1439 1611 1731 1899 7111 7112 7123 7123ε 7124 7127

Πξνκήζεηα Τπνινγηζηηθώλ & ινγηζηηθώλ κεραλώλ, Πξνκήζεηα θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ (εθηόο κεραλώλ γξαθείνπ) ΢ύνολο

2009

2010

234.068,12 67.023,24 231.405,74 1.397.239,89 18.200,00 13.546,96 320.160,28 7.692,00 268.769,00 176.508,87 115.321,77 409.978,30 55.360,33 181.453,98 197.098,46 4.700,00 7.780,61 199,92 80.386,37


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Αναφορά Προόδου Ζργων Ο΢Κ ΑΕ – Αναλυτικόσ Πίνακασ Προόδου

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

22


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Πίνακεσ ζργων για το Ε΢ΠΑ Αττικισ και το ΕΠΠΕΡΑΑ

Ε΢ΠΑ ΑΣΣΙΚΗ΢ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ΕΡΓΟ 6ο Δθμοτικό ΢χολείο & Νθπιαγωγείο Μεγάρων 1ο & 19ο Δθμοτικό ΢χολείο Ηωγράφου 8ο Νθπιαγωγείο Καματεροφ Α.Π.Χ. ςτο 22ο Δθμοτικό ΢χολείο Περιςτερίου Αναβάκμιςθ & Προςκικθ ςτο 4ο Δθμοτικό ΢χολείο & Νθπιαγωγείο Αμαρουςίου Προςκικθ 4 αικουςϊν, βιβλιοκθκϊν & αποκθκϊν ςτο 9ο Δθμοτικό ΢χολείο Κορυδαλλοφ Α.Π.Χ. ςτο 2ο Δθμοτικό ΢χολείο Βοφλασ Προςκικθ 8 αικουςϊν ςτο 38ο Γυμνάςιο - Λφκειο Ακινασ ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ ΢υνολικι Απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2.952.000,00 € 3.027.645,00 € 817.950,00 € 450.120,00 € 2.277.660,00 € 717.530,00 € 886.550,00 € 1.299.599,00 € 12.429.054,00 € 2.470.343,42 €

ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ 1. 2.

4ο Δθμοτικό ΢χολείο Κερατζασ 15/κζςιο Γυμνάςιο & Γυμναςτιριο & Α.Π.Χ ςτον Καρζα ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

3.296.633,70 € 6.146.219,63 € 9.442.853,63 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ 1. 2. 3. 4.

ΕΡΓΟ 7Ο Νθπιαγωγείο Αγίου Δθμθτρίου 9ο Νθπιαγωγείο Αγίου Δθμθτρίου 8ο Δθμοτικό ΢χολείο ΢υκεϊν Μουςικό ΢χολείο Καλαμάτασ ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ ΢υνολικι Απορρόφθςθ μζχρι τισ 31.12.2010

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 937.740,00 € 1.025.070,00 € 2.198.490,00 € 5.916.780,00 € 10.078.080,00 € 1.500.827,22 €

ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ 1. 2. 3. 4.

Ειδικό Δθμοτικό ΢χολείο & Νθπιαγωγείο Καλλικζασ 2/Κζςιο Νθπιαγωγείο & 12/Κ Γυμνάςιο Πικερμίου Ε.Ε.Ε.Κ. Ελευςίνασ 3ο Ειδικό Δθμοτικό ΢χολείο & Νθπιαγωγείο Θρακλείου Κριτθσ ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

2.602.530,00 € 4.817.050,43 € 3.900.810,00 € 2.359.620,00 € 13.580.010,43 €

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

23


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Τπουργικζσ Αποφάςεισ Δ’ τριμινου 2010 ΤΠΟΤΡΓΙΚΔ΢ ΑΠΟΦΑ΢ΔΙ΢ Γ' ΣΡΙΜΗΝΟΤ 2010 α/α Γήμος

1

Ιθαξίαο

2

Βέξνηαο

3

_

Νομαρτιακή Έργο Προϋπολογιζμός Ασηοδιοίκηζη ΢άκνπ Δπηζθεπή ηνπ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ Ραρώλ Ιθαξίαο 80.000,00 € (έγθξηζε πίζησζεο) Ηκαζίαο Απνθαηάζηαζε ηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηνπ 99.200,00 € Γπκλαζηεξίνπ ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο Ν.Ηκαζίαο ΢άκνπ Έξγα ΢ρνιηθώλ Τπνδνκώλ ηεο Ν.Α. ΢άκνπ 550.000,00 €

4

Αξγνζηνιίνπ

Κεθαιιελίαο

5

Καξύζηνπ

Δύβνηαο

6

΢πθεώλ

Θεζζαινλίθεο

7

΢ρεκαηαξίνπ

Βνησηίαο

8

ΝΑ Λεπθάδαο

Λεπθάδαο

9

Ξπινθάζηξνπ

Κνξηλζίαο

10

Ν.Α. Λέζβνπ

Λήκλνο

Αλέγεξζε 1νπ & 2νπ Λύθείνπ Αξγνζηνιίνπ, Ν.Α. Κεθαιιελίαο 2ν Γεκνηηθό ΢ρνιείν Καξύζηνπ, Ν.Α. Δύβνηαο (νηθνδνκηθέο εξγαζίεο & Η/Μ εγθαηαζηάζεηο) Απόθηεζε νηθνπέδσλ γηα ζρνιηθή ρξήζε Πξνζζήθε Αίζνπζαο Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ ζην 2ν Γεκνηηθό ΢ρνιείν ηνπ Γήκνπ ΢ρεκαηαξίνπ Ν.Α. Βνησηίαο Σξνπνπνίεζε απόθαζεο επηρνξήγεζεο κε αύμεζε ρξεκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ Αληηθαηάζηαζε παιαηώλ ππαξρόλησλ ζρνιείσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ ζύγρξνλσλ δηδαθηεξίσλ Αλαθαίληζε 1νπ Νεπηαγσγείνπ Μύξηλαο Λήκλνπ

Ημερομηνία έκδοζης ΤΑ 22.10.2010

_

29.10.2010

_

29.10.2010

1.208.765,33 € (έγθξηζε πίζησζεο) _

29.10.2010

831.240,03 €

18.11.2010

_

30.11.2010

_

30.11.2010

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

25.10.2010

27.10.2010

29.10.2010

24


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Δελτίο Αξιολόγθςθσ Προςωπικοφ

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

25


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

26


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Προγραμματιςμόσ πλθρωμισ τοκοχρεολυςίων για το 2011

Οξγαληζκόο ΢ρνιηθώλ Κηηξίσλ ΑΔ Προγραμμαηιζμός πληρωμής ηοκοτρεολσζίων έηοσς 2011 ΓΑΝΔΙΑ A. 100.000.000

ΓΟ΢Η ΥΡΔΟΛΤ΢ΙΟΤ

ΓΟ΢Η ΣΟΚΟΤ

΢ΤΝΟΛΟ

ΔΠΙΣΟΚΙΟ

15/6/2011

3.571.428,57

1.972.142,86

5.543.571,43 5.02% fixed

15/12/2011

3.571.428,57

1.882.500,00

5.453.928,57 5.02% fixed

120.000.000

15/6/2011

4.285.714,29

2.314.714,29

6.600.428,58 4.91% fixed

120.000.000

15/12/2011

4.285.714,29

2.209.500,00

6.495.214,29 4.91% fixed

80.000.000

15/6/2011

2.857.142,86

1.477.142,86

4.334.285,72 4.70% fixed

80.000.000

15/12/2011

2.857.142,86

1.410.000,00

4.267.142,86 4.70% fixed

100.000.000

15/6/2011

3.571.428,57

1.815.000,00

5.386.428,57 4.62% fixed

100.000.000

15/12/2011

3.571.428,57

1.732.500,00

5.303.928,57 4.62% fixed

80.000.000

15/6/2011

0

80.000.000

15/12/2011

0

2.000.000,00

2.000.000,00 4.527% convertible

80.000.000

7/1/2011

0

2.000.000,00

2.000.000,00 5.084% convertible

80.000.000

7/7/2011

0

2.000.000,00

2.000.000,00 5.084% convertible

40.000.000

15/6/2011

0

1.000.000,00

1.000.000,00 0,23% convertible

40.000.000

15/12/2011

0

1.000.000,00

1.000.000,00 0,23% convertible

28.571.428,58

24.813.500,01

100.000.000

B.

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ΢

΢ΤΝΟΛΟ Πξνκήζεηα εγγύεζεο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ

2.000.000,00

΢ΤΝΟΛΟ Ι ΓΑΝΔΙΟ (εκηαμίεσζη ζηο 2011) Γ. 100.000.000

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ΢

΢ΤΝΟΛΟ

ΓΟ΢Η ΥΡΔΟΛΤ΢ΙΟΤ

ΓΟ΢Η ΣΟΚΟΤ

2.000.000,00 4.527% convertible

53.384.928,59 2.428.581,43 55.813.510,02 ΢ΤΝΟΛΟ

0

4.000.000,00

4.000.000,00

0

4.000.000,00

4.000.000,00

Πξνκήζεηα εγγύεζεο Διιεληθνύ Γεκνζίνπ

ΔΠΙΣΟΚΙΟ

500.000,00 ΢ΤΝΟΛΟ ΙΙ

4.500.000,00

ΓΔΝΙΚΟ ΢ΤΝΟΛΟ

60.313.510,02

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Λανουάριοσ 2011

4% 0,50%

27

Progress report Oct-Dec 2010  
Progress report Oct-Dec 2010  

progress report

Advertisement