Page 1

Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 – Ιοφλιοσ 2011

Αφγουςτοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

1


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

Περιεχόμενα 00. Επιτελική ςφνοψη - Executive summary

3

01. Δραςτηριότητα τησ Ο΢Κ ΑΕ 01.01 Απόκτθςθ γθσ 01.02 Εκπόνθςθ μελετϊν 01.03 Καταςκευι ζργων 01.04 Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ νθπιαγωγείων 01.05 Ζργα ΣΔΙΤ 01.06 Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ 01.07 Ζργα με Ρρογραμματικζσ Συμβάςεισ 01.08 Εξοπλιςμόσ ςχολικϊν μονάδων 01.09 Απογραφι ςχολικϊν μονάδων Αττικισ

5 5 5 7 8 9 10 11 11 12

02. ΢φνοψη ζργων τησ Ο΢Κ ΑΕ | Δήμοσ Αθηναίων

13

03. Δράςεισ τησ Ο΢Κ ΑΕ ςχετικά με το Δήμο Αθηναίων 03.01 Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων 03.02 Σφςτθμα GIS 03.03 Γεωχωρικζσ Ρλθροφορίεσ-Κοινοτικι Οδθγία INSPIRE 03.04 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ προγράμματοσ ΟΣΚ και Διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων 03.05 Διοργάνωςθ Διεκνοφσ Συνεδρίου για τα ζργα ΣΔΙΤ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ από τον ΟΣΚ ΑΕ και τον ΟΟΣΑ 03.06 Εκπροςϊπθςθ ςτον Οργανιςμό Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ *ΟΟΣΑ+ 03.07 Ρρότυπθ Μελζτθ για πάρκο Κυκλοφοριακισ Αγωγισ 03.08 Σχολικόσ «δακτφλιοσ» | Ρρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία 03.09 Ρροςωρινόσ παιδότοποσ ςτο Μεταξουργείο 03.10 Ρράςινεσ ςχολικζσ αυλζσ

14 14 15 15 15

04. Παράρτημα 04.01 Ρίνακεσ θμερομθνιϊν βαςικϊν γεγονότων ζργων ςτο Διμο Ακθναίων 04.02 Ρίνακεσ ενταγμζνων ζργων ςτο πρόγραμμα ΕΣΡΑ & ΕΡΡΕ΢ΑΑ 04.03 Ρίνακεσ ζργων υπό ζνταξθ 04.04 Αναφορά Ρροόδου Ζργων ΟΣΚ ΑΕ – Αναλυτικόσ Ρίνακασ Ρροόδου 04.05 Χρονοδιαγράμματα Ζργων ΟΣΚ ΑΕ

19 19 25 25 26 27

16 16 17 17 18 18

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

2


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

00. Επιτελική ΢φνοψη - Executive summary Η νζα διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ανζλαβε το Μάρτιο 2010. Αμζςωσ προχϊρθςε ςε μία ςειρά δράςεων, προκειμζνου να βελτιϊςει τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τθν αποτελεςματικότθτα του οργανιςμοφ, να περιορίςει τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και να εφαρμόςει πρωτοβουλίεσ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ζργων. Ραράλλθλα, ςυνεχίςκθκε και ενιςχφκθκε το πρόγραμμα υλοποίθςθσ ςχολικισ ςτζγθσ για το Διμο Ακθναίων. Οι κφριεσ δράςεισ των τελευταίων 16 μθνϊν *Απρίλιοσ 2010 ζωσ ςιμερα+ που ςχετίηονται και με ςχολικζσ μονάδεσ ςτο Διμο Ακθναίων παρουςιάηονται παρακάτω:  Ολοκλθρϊκθκε θ αγορά/απαλλοτρίωςθ 2 οικοπζδων, ςυνολικισ αξίασ 4.240.846,53€, με τθν παρακατάκεςθ τθσ αξίασ τουσ ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, ενϊ εκδόκθκαν Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ για τθν κιρυξθ απαλλοτριϊςεων 4 οικοπζδων.  Παραδόθηκαν για διοικθτικι χριςθ 9 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 7.991.250,47€, δθμοπρατικθκαν 14 ζργα και υπογράφηκαν 11 νζεσ ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 8.555.648,05€. Αναμζνεται θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ 3 επιπλζον ζργων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.691.184,05€.  Το Μάϊο 2011 ολοκλθρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από το Τεχνικό Συμβοφλιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ οι μελζτεσ εφαρμογισ για δφο ζργα.  ΢ε εξζλιξη βρίςκεται θ καταςκευή 6 ζργων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 12.996.300,28€, με απορροφιςεισ 3.408.231,25€ *25%+. Τον Αφγουςτο 2011 βρίςκονται ςε εξζλιξθ οι διαδικαςίεσ για τθν εκπόνηςη μελζτησ ςε 13 ςυμβατικά ζργα και 1 ζργο προκαταςκευισ, κακϊσ και οι ενζργειεσ για τθν απόκτηςη γησ ςε 37 ζργα που βρίςκονται ςτο Διμο Ακθναίων.  Δόκθκε μεγάλθ ζμφαςθ και παρουςιάςτθκε ςθμαντικι πρόοδοσ ςτον τομζα των ΢ΔΙΣ, με τον επαναςχεδιαςμό του προγράμματοσ και τθν ανακιρυξθ προςωρινϊν αναδόχων ςε τρία ζργα μελζτθσ, χρθματοδότθςθσ, καταςκευισ και τεχνικισ διαχείριςθσ ςχολικϊν μονάδων ΣΔΙΤ. Οκτϊ [8] ςχολικά διδακτήρια του Δήμου Αθηναίων ζχουν ενταχκεί ςτα δφο ζργα ΣΔΙΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ που αφοροφν ςτθν περιφζρεια Αττικισ.  Η ΟΣΚ ΑΕ επζδειξε ςθμαντικι πρόοδο με τθν υποβολι 6 ζργων που βρίςκονται ςτο Διμο Ακθναίων προχπολογιςμοφ περίπου 11εκ.€ για ζνταξθ ςε προγράμματα ςυγχρηματοδοτοφμενων ζργων. Από αυτά, ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΕΣΡΑ Αττικισ για 5 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 9.985.263,00€. Αναμζνεται θ αξιολόγθςθ και απόφαςθ ζνταξθσ για 1 ακόμθ ζργο, προχπολογιςμοφ περίπου 1εκ.€. Να ςθμειωκεί πωσ ο ςυνολικόσ προγραμματιςμόσ τθσ ΟΣΚ ΑΕ για ολόκλθρθ τθν επικράτεια προβλζπει τθν ζνταξθ 110 ζργων προχπολογιςμοφ άνω των 300εκ.€.  Η ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν υλοποίθςθ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ζργων. Σο ςφςτημα παρακολοφθηςησ ζργων αποτελεί απαίτηςη τησ ΕΣΕπ από την πρϊτη δανειακή ςφμβαςη, αλλά υλοποιήθηκε μόλισ το ΢επτζμβριο 2010. Ραράλλθλα, θ ΟΣΚ ΑΕ παρακολουκεί ςτενά *με τθ χριςθ εφαρμογϊν MS Project και Primavera+ τθν υλοποίθςθ των ζργων ςε εξζλιξθ και τθν οικονομικι απορρόφθςθ ςε μθνιαία βάςθ. Τα ζργα τθσ ΟΣΚ ΑΕ που ζχουν καταγραφεί ςτθν Αναφορά Ρροόδου Ζργων με ενθμζρωςθ 30.06.2011 ξεπερνοφν τα 1.200. Τα ζργα του Διμου Ακθναίων που καταγράφονται ςτισ αναφορζσ προόδου είναι 102.  Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα, ζχουν αποςταλεί 9.018 είδθ εξοπλιςμοφ ςε 158 ςχολεία του Διμου Ακθναίων, ενϊ τοποκετικθκαν 3 λυόμενεσ αίκουςεσ και 1 αναβατόριο.  Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ απογραφισ από τθν ΟΣΚ ΑΕ ςχολικϊν μονάδων ςτθν περιφζρεια Αττικισ προκφπτει ότι το ποςοςτό ςχολείων ςε διπλι βάρδια για το Διμο Ακθναίων είναι 5,96%, ενϊ το ποςοςτό μιςκωμζνων κτιρίων είναι 6,62%. Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα εκδόκθκαν 4 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων και 1 άδεια για ζργο μικρισ κλίμακασ. Στο Διμο Ακθναίων ςε εξζλιξθ βρίςκονται ενζργειεσ για τθν ωρίμανςθ ι/και υλοποίθςθ 31 νηπιαγωγείων ενϊ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί 2 επιπλζον ζργα. Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

3


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

Ιδιαίτερθ βαρφτθτα δόκθκε για τθν αντιμετϊπιςθ επειγουςϊν αναγκϊν ςτθν Ακινα. Ζτςι πραγματοποιικθκαν με άμεςεσ παρεμβάςεισ 8 πρόχειροι διαγωνιςμοί 7 από τουσ οποίουσ ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί. Επίςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΕΡΡΕ΢ΑΑ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων ςχολικϊν μονάδων κα προτακοφν για ζνταξθ οι 12 παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ κακϊσ και 17 ςχολικζσ μονάδεσ του ςυγκροτιματοσ ςτθ Γκράβα:  30ο Ν/Γ Ακθνϊν  145ο Ν/Γ Ακθνϊν  4ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  118ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  37ο Γυμνάςιο Ακθνϊν  41ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  42ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  105ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  166ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  102ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  121ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν  17ο Δθμ. Σχολείο Ακθνϊν

Οι άξονεσ τθσ Ζκκεςθσ δραςτθριότθτασ για τισ ςχολικζσ μονάδεσ ςτο Διμο Ακθναίων είναι οι ακόλουκοι:  Η κφρια δραςτηριότητα τθσ ΟΣΚ ΑΕ, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν τθσ Ακινασ.  Η ςφνοψθ των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτο Διμο Ακθναίων, όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν Αναφορά Ρροόδου Ζργων με θμερομθνία ενθμζρωςθσ 30.06.2011.  Οι δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ που υλοποιικθκαν το διάςτθμα Απριλίου 2010 – Ιουνίου 2011, που ςχετίηονται με το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων, το ςφςτθμα γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS, κ.ά. Η Ζκκεςθ «Σχολικζσ Μονάδεσ ςτο Διμο Ακθναίων» εκδόκθκε τον Αφγουςτο 2011 και αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα Απριλίου 2010 - Ιουνίου 2011. Στθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι δράςεισ που υλοποιικθκαν από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα και ςχετίηονται με ζργα και ςχολικζσ μονάδεσ ςτο Διμο Ακθναίων.

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

4


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

01. Δραςτηριότητα τησ Ο΢Κ ΑΕ 01.01 Απόκτηςη γησ Απόκτηςη γησ | Αγορά οικοπζδων Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα ολοκλθρϊκθκε θ αγορά/απαλλοτρίωςθ 2 οικοπζδων, ςυνολικισ αξίασ 4.240.846,53 €, με τθν παρακατάκεςθ τθσ αξίασ τουσ ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων. Ρρόκειται για τα οικόπεδα όπου προβλζπεται να καταςκευαςκοφν το 64ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν και το 24ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν. Αναλυτικά τα ςτοιχεία των οικοπζδων: Σχολικι Μονάδα 64ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν 24ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

Δθμοτικι Διεφκυνςθ Κοινότθτα 4 Ραραςκευοποφλου, Μωραϊτίνθ & Ρρωτοπαπαδάκθ 7 Κοφρμα, Σοφκα, Ραπαρςζνθ

Επιφάνεια οικοπζδου 816,65 τ.μ.

1.635,85 τ.μ.

2.954.826,53€

1.286.020,00€

Για τα δφο αυτά ζργα, δεν μπορεί να ςυνταχκεί τοπογραφικό ςχζδιο για τθν ζναρξθ τθσ εκπόνθςθσ μελζτθσ λόγω των αντίςτοιχων προςφυγϊν ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ. Οι ενςτάςεισ αφοροφν ςτο χαρακτθριςμό του οικοπζδου ωσ ςχολικοφ για το 64ο Νθπιαγωγείο και ςτθν άρςθ τθσ απαλλοτρίωςθσ για το 24ο Λφκειο. Οι υποκζςεισ ζχουν εκδικαςτεί *15.06.2011 και 01.11.2010 αντίςτοιχα+ και αναμζνεται θ ζκδοςθ των αποφάςεων. Απόκτηςη γησ | Αιτήματα ςε εξζλιξη Στο τζλοσ του πρϊτου εξαμινου 2011, ςε εξζλιξθ βρίςκονταν οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ ςε 259 οικόπεδα ςτθν Αττικι *εκ των οποίων τα 37 βρίςκονται ςτο Διμο Ακθναίων+. Από τα 37 οικόπεδα, για τα 21 υπάρχει χαρακτθριςμόσ του χϊρου ωσ ςχολικόσ, ενϊ για τα υπόλοιπα 16 ωριμάηουν οι διαδικαςίεσ. Επίςθσ ζχουν καταγραφεί ςυνολικά 79 επιπλζον αιτιματα για απόκτθςθ χϊρου ςτθν Αττικι *εκ των οποίων τα 15 βρίςκονται ςτο Διμο Ακθναίων+. Απόκτηςη γησ | Ζκδοςη ΚΤΑ για την κήρυξη απαλλοτρίωςησ Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα εκδόκθκαν Κοινζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ για τθν κιρυξθ απαλλοτριϊςεων 4 οικοπζδων, όπου προβλζπεται να καταςκευαςκοφν οι παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: Σχολικι Μονάδα 43ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν 149ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν 41ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν 91ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

Δθμοτικι Διεφκυνςθ Κοινότθτα 2 Ευρυδάμαντοσ & Σφιγγόσ

Επιφάνεια οικοπζδου 2.930,77 τ.μ.

3

Ράλλαντοσ, Ρειραιϊσ, Αλϊπθσ & Αλκμινθσ

2.033,70 τ.μ.

6

Λζλασ Καραγιάννθ 16-18

1.016,50 τ.μ.

6

Μθκφμνθσ 41

689,53 τ.μ.

Περίφραξη οικοπζδων Τον Ιοφνιο 2010 δθμοπρατικθκε το ζργο για τθν κατεδάφιςθ κτιςμάτων και τθν περίφραξθ οικοπζδων που προορίηονται για τθν ανζγερςθ ςχολικϊν υποδομϊν ςτο Διμο Ακθναίων.

01.02 Εκπόνηςη μελετϊν Εκπόνηςη Μελζτησ | Πρόοδοσ Τον Ιοφλιο 2011 βρίςκονται ςε εξζλιξθ οι διαδικαςίεσ για τθν εκπόνθςθ μελζτθσ 13 ςυμβατικϊν ζργων και 1 ζργου προκαταςκευισ, όπωσ παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ χρονοδιαγραμμάτων: Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

5


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΣΗ΢ Ο΢Κ ΑΕ | ΢ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

24.07.2007

23.08.2007

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

1

3

85ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

30.12.2002

05.01.2008

17.11.2008

2

4

89ο & 32ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

30.12.2002

20.12.2005

30.04.2007

3

1

1ο Ρειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Ακθνϊν

1973 & 30.4.1976

4

5

139ο Δθμοτικό Σχολείο & 68ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

15.12.1999

04.01.2007

5

5

99ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

15.12.1999

15.09.2007

09.12.2008

6

5

8ο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

15.12.1999

7

5

48ο Δθμοτικό Σχολείο & 62ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

06.05.1999

10.12.2008

10.05.2011

8

4

20ο Λφκειο Ακθνϊν

24.11.2000

07.2011

9

6

Διατθρθτζο κτίριο ςτο 99ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

16.03.2000

11.12.2003 26.03.2009

10

4

9ο ΤΕΕ Ακθνϊν

30.12.2002

20.01.2007

08.05.2008 (νζα πτζρυγα)

11

3

84ο Νθπιαγωγείο & 49ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

1977-79 12.11.1982 11.11.1983

20.01.2006

31.08.2011

02.2012

12

6

148ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

20.12.1989

28.09.2009

01.12.2010

10.01.2012

10.02.2012

20.04.2012

13

2

68ο, 88ο Νθπιαγωγείο & 90ο, 123ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

29.08.1991

03.02.2010

10.05.2011

29.11.2011

09.01.2012

20.02.2012

20.02.2013

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

11.2011

07.2012

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΣΗ΢ Ο΢Κ ΑΕ | ΕΡΓΑ ΠΡΟΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ | ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

4

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

2/κζςιο ολοιμερο Νθπιαγωγείο για το 117ο Νθπιαγωγείο Διμου Ακθναίων

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

04.02.2009

04.05.2011

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

Το Μάϊο 2011 ολοκλθρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από το Τεχνικό Συμβοφλιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ οι μελζτεσ εφαρμογισ για δφο ζργα, τα οποία αναμζνεται να δθμοπρατθκοφν το Νοζμβριο 2011:  48ο Δθμοτικό Σχολείο & 62ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν  68ο, 88ο Νθπιαγωγείο & 90ο, 123ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν Τον Αφγουςτο 2011 εγκρίκθκε θ οριςτικι μελζτθ του ζργου «84ο Νθπιαγωγείο & 49ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν» από το ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ. Στθ ςυνζχεια κα εκπονθκεί θ μελζτθ εφαρμογισ με προγραμματιςμζνθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ και ειςαγωγισ ςτο Τεχνικό Συμβοφλιο τθσ ΟΣΚ ΑΕ τον Οκτϊβριο 2011. Το Μάιο 2011 ολοκλθρϊκθκε ο χαρακτθριςμόσ του χϊρου για το 20ο Λφκειο Ακθνϊν και ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ εκπόνθςθ τθσ προμελζτθσ του ζργου [με θμερομθνία ολοκλιρωςθσ: Οκτϊβριοσ 2011]. Στθ ςυνζχεια κα εκπονθκεί θ μελζτθ εφαρμογισ. Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

6


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

Για το δικζςιο ολοιμερο Νθπιαγωγείο ςτο 117ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν αναμζνεται θ ζγκριςθ από το ΥΡ.ΡΟ. για τθν κατεδάφιςθ των υφιςτάμενων κτιρίων προκειμζνου να ξεκινιςει θ εκπόνθςθ τθσ προμελζτθσ. Εκπόνηςη Μελζτησ | Εκκρεμότητεσ Για ζξι από τα 13 ςυμβατικά ζργα εκκρεμεί ο χαρακτηριςμόσ χϊρου ωσ ςχολικόσ:  89ο & 32ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν  139ο Δθμοτικό Σχολείο & 68ο Γυμνάςιο Ακθνϊν  99ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν  8ο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν  Διατθρθτζο κτίριο ςτο 99ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν  9ο ΤΕΕ Ακθνϊν Για 2 ζργα εκκρεμεί η ζγκριςη των μελετϊν από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ.  85ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν *απαιτείται εκπόνθςθ νζασ μελζτθσ μετά τθν απόρριψθ τθσ αρχικισ μελζτθσ του ζργου+. Θα ανατεκεί άμεςα θ μελζτθ του ζργου ςε εξωτερικό μελετθτι.  99ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν Για το 148ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν εκκρεμεί θ ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ, λόγω ειδικοφ πολεοδομικοφ προβλιματοσ με τθ νομιμοποίθςθ τθσ ςτοάσ επί τθσ οδοφ Κυψζλθσ. Ζργο ςτο ιςτορικό κζντρο τησ Αθήνασ| 1ο Πειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Αθηνϊν Η διοίκθςθ τθσ ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν αξιοποίθςθ ενόσ ακινιτου που βρίςκεται ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ, ςτθν περιοχι τθσ Ρλάκασ. Το οικόπεδο βρίςκεται ςτθν οδό Σχολείου και περιλαμβάνει και χαμθλά κτίςματα ιςτορικισ αξίασ. Το ςυγκρότθμα κα ςτεγάςει πρόςκετεσ χριςεισ για το 1ο Ρειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Ακθνϊν *αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων, βιβλιοκικθ, αίκουςα καλλιτεχνικϊν και αίκουςα ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων+. Εντόσ του τζταρτου τριμινου 2011 κα ολοκλθρωκεί θ αποτφπωςθ των κτιςμάτων και θ εκπόνθςθ τθσ προμελζτθσ. Η μελζτθ κα ανατεκεί ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ. Το ζργο κα υλοποιθκεί με τθ μζκοδο τθσ μελζτθσ-καταςκευισ. Άδειεσ πολεοδομίασ Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα εκδόκθκαν 4 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων και 1 άδεια για ζργο μικρισ κλίμακασ. Τα ζργα ςχολικϊν διδακτθρίων είναι τα παρακάτω:  Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακθνϊν  Ρροςκικθ ςτο 25ο και 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ  Ρροςκικθ 3 ειδικϊν αικουςϊν και Α.Ρ.Χ. ςτο 47ο Γυμνάςιο Ακθνϊν  Ρροςκικθ πτζρυγασ αικουςϊν ςτο 66ο & 136ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

01.03 Καταςκευή ζργων Ζργα ςε εξζλιξη ΢ε εξζλιξη βρίςκονται 6 ζργα με ςυνολικό προχπολογιςμό 12.996.300,28€, με απορροφιςεισ 3.408.231,25€ *25% επί του ςυνόλου+:  32ο Λφκειο Ακθνϊν  Ενίςχυςθ φζροντοσ οργανιςμοφ & αναβάκμιςθ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ του 5ου εςπερινοφ Γυμναςίου-Λυκείου, 27ου Γυμναςίου-Λυκείου & 51ου Γυμναςίου Ακθνϊν  Ρροςκικθ 8 αικουςϊν ςτο 38ο Γυμνάςιο – Λφκειο Ακθνϊν  46ο Λφκειο Ακθνϊν  Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακθνϊν  Ρροςκικθ ςτο 25ο και 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

7


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

Παράδοςη ζργων Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα παραδόθηκαν για διοικητική χρήςη 9 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 7.991.250,47€.  6o-7o TEE Ακινασ  Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν άρςθ επικινδυνότθτασ τοίχου αντιςτιριξθσ από λικοδομι ςτο 47ο & 49ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν  Αναβάκμιςθ πειραματικοφ ςχολείου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν  Επείγουςεσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν για τθν άρςθ επικινδυνότθτασ ςτο 14ο και 116ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν  Επείγουςα καταςκευι ακλθτικοφ τάπθτα καλακοςφαίριςθσ και πετοςφαίριςθσ ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του 20ου Γυμναςίου – Λυκείου Ακθνϊν για λόγουσ αςφαλείασ.  Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν αςφαλι λειτουργία του ζργου 6ο και 7ο ΤΕΕ Ακινασ  Επείγουςεσ εργαςίεσ αποπεράτωςθσ εργαςιϊν πυραςφάλειασ ςτο 66ο Γυμνάςιο Ακθνϊν & 48ο ΔθμΣχ Ακθνϊν  Επείγουςεσ εργαςίεσ για αςφαλι χριςθ Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου ςτο 20ο Γυμνάςιο-Λφκειο Ακθνϊν  Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν αυτονόμθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία του 40ου Γυμναςίου – Λυκείου Ακθνϊν Νζεσ ςυμβάςεισ Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα δθμοπρατικθκαν 14 ζργα και υπογράφηκαν 11 νζεσ ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 8.555.648,05€.  32ο Λφκειο Ακθνϊν  46ο Λφκειο Ακθνϊν  Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακθνϊν  Ρροςκικθ ςτο 25ο και 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ  Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν άρςθ επικινδυνότθτασ τοίχου αντιςτιριξθσ από λικοδομι ςτο 47ο & 49ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν  Επείγουςεσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν για τθν άρςθ επικινδυνότθτασ ςτο 14ο και 116ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν  Επείγουςα καταςκευι ακλθτικοφ τάπθτα καλακοςφαίριςθσ και πετοςφαίριςθσ ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του 20ου Γυμναςίου – Λυκείου Ακθνϊν για λόγουσ αςφαλείασ.  Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν αςφαλι λειτουργία του ζργου 6ο και 7ο ΤΕΕ Ακινασ  Επείγουςεσ εργαςίεσ αποπεράτωςθσ εργαςιϊν πυραςφάλειασ ςτο 66ο Γυμνάςιο Ακθνϊν & 48ο ΔθμΣχ Ακθνϊν  Επείγουςεσ εργαςίεσ για αςφαλι χριςθ Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου ςτο 20ο Γυμνάςιο-Λφκειο Ακθνϊν  Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν αυτονόμθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία του 40ου Γυμναςίου – Λυκείου Ακθνϊν Ζργα υπό δημοπράτηςη Αναμζνεται θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ 3 επιπλζον ζργων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.691.184,05€:  Ρροςκικθ πτζρυγασ αικουςϊν ςτο 66ο & 136ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν  Ρροςκικθ 3 ειδικϊν αικουςϊν και Α.Ρ.Χ. ςτο 47ο Γυμνάςιο Ακθνϊν  Οικοδομικζσ εργαςίεσ καταςκευισ μόνωςθσ πλάκασ δϊματοσ ςτο 6ο ΣΕΚ Ακθνϊν για τθν αντιμετϊπιςθ ζντονων προβλθμάτων υγραςίασ Εκκρεμεί επίςθσ θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ για το «Ολοιμερο 15ο Δθμοτικό Σχολείο και δικζςιο Νθπιαγωγείο Ακινασ *Μαράςλειοσ+», επειδι αναμζνεται ζγκριςθ τθσ μελζτθσ του ζργου από το ΥΡΡΟ.

01.04 Πρόγραμμα υλοποίηςησ νηπιαγωγείων Μία ςθμαντικι προτεραιότθτα για τθν ΟΣΚ ΑΕ είναι θ υλοποίθςθ νθπιαγωγείων ςτθν επικράτεια. Οι ανάγκεσ για τα νθπιαγωγεία είναι αυξθμζνεσ και θ κάλυψι τουσ κα απαιτιςει τόςο οικονομικι επζνδυςθ, όςο και Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

8


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

επζνδυςθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό. Στθν παροφςα φάςθ είναι ςε εξζλιξθ ζργα για 328 νθπιαγωγεία ςε όλθ τθ χϊρα, ςε διαφορετικζσ φάςεισ ωρίμανςθσ. Στο Διμο Ακθναίων ςε εξζλιξθ βρίςκονται ενζργειεσ για τθν ωρίμανςθ ι/και υλοποίθςθ 29 νηπιαγωγείων ενϊ 2 ζργα ζχουν ολοκλθρωκεί. Επίςθσ 2 ζργα κα καταςκευαςτοφν μζςω προγραμματικισ ςφμβαςθσ από το Διμο Ακθναίων. Φάςη ζργων

Τλοποίηςη από Ο΢Κ

Τλοποίηςη από Δ. Αθηναίων ΢ΤΝΟΛΟ

Ολοκλθρωμζνα *2010-11] Υπό Δθμοπράτθςθ Μελετϊμενα Σε φάςθ Απόκτθςθσ Γθσ ΢ΤΝΟΛΟ

2 *επιςκευζσ+ 1 ςυμβατικά 7 ςυμβατικά + 1 προκαταςκευισ 20 31

[μζςω Προγρ/κϊν ΢υμβάςεων]

2 ςυμβατικά 2

2 3 8 20 33

01.05 Ζργα ΢ΔΙΣ Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ οργανιςμοφσ του Ελλθνικοφ δθμοςίου ςε ςχζςθ με τα ζργα Συμπράξεων Δθμοςίου – Ιδιωτικοφ τομζα. Στο διάςτθμα των 15 μθνϊν από τθν ανάλθψθ κακθκόντων τθσ νζασ διοίκθςθσ ςθμειϊκθκε ςημαντική πρόοδοσ ςτα ζργα ΣΔΙΤ. Οκτϊ [8] ςχολικά διδακτήρια του Δήμου Αθηναίων ζχουν ενταχκεί ςτα δφο ζργα ΣΔΙΤ τθσ ΟΣΚ ΑΕ που αφοροφν ςτθν περιφζρεια Αττικισ. Το Δεκζμβριο 2010 και τον Ιανουάριο 2011 ολοκλθρϊκθκε αντίςτοιχα θ αξιολόγθςθ ςτα δφο αυτά ζργα για τθ μελζτθ, χρθματοδότθςθ, καταςκευι και τεχνικι διαχείριςθ ςχολικϊν μονάδων, ςυνολικισ Κακαράσ Ραροφςασ Αξίασ 135,15εκ.€. Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ οριςτικοποίθςθ των ςυμβατικϊν εγγράφων, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ για το ζργο ΣΔΙΤ 1Α ςτθν Αττικι. Σφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ ΟΣΚ ΑΕ προβλζπεται θ υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το Δεκζμβριο 2011 και το Μάρτιο 2012 αντίςτοιχα. ΕΡΓΟ

΢χολεία

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟ΢ΦΟΡΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟ΢ΦΟΡΩΝ

ΠΡΟ΢ΩΡΙΝΟ΢ ΑΝΑΔΟΧΟ΢

1 - Αττικι

Α

12

75,75εκ.

04.10.2010

06.12.2010

ΑΤΕΣΕ ΑΕ – ΔΟΜΙΚΗ Κ΢ΗΤΗΣ ΑΕ

Β

10

59,40 εκ.

09.12.2010

13.01.2011

J&P ΑΒΑΞ ΑΕ

1 - Αττικι

Αναλυτικά θ πρόοδοσ κάκε ζργου:  ΢ΔΙΣ 1Α – Αττική: Ρροςωρινόσ Ιδιωτικόσ Φορζασ Σφμπραξθσ *ΙΦΣ+ ζχει αναδειχκεί θ ζνωςθ εταιρειϊν ΑΤΕΣΕ ΑΕ - ΔΟΜΙΚΗ Κ΢ΗΤΗΣ ΑΕ. Η οριςτικοποίθςθ των ςυμβατικϊν εγγράφων που απαιτοφνται για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα ολοκλθρωκεί ςτο τρίτο τρίμθνο του 2011. Θα ακολουκιςει θ ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ από το Ελεγκτικό Συνζδριο και θ ανακιρυξθ του ΙΦΣ.

ΕΡΓΑ ΢ΔΙΣ 1Α | ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

1

4

31ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

2

3

9ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

05.03.2003

01.12.2011

01.02.2012

04.10.2010

06.12.2010

01.12.2011

30.11.2013

1985

01.12.2011

01.02.2012

04.10.2010

06.12.2010

01.12.2011

30.11.2013

΢ΔΙΣ 1Β – Αττική: Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 24 Ιανουαρίου 2011 με τθν ανάδειξθ τθσ ζνωςθσ εταιρειϊν J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ωσ προςωρινοφ Ιδιωτικοφ Φορζα Σφμπραξθσ *ΙΦΣ+. Αναμζνεται θ ζναρξθ τθσ περιόδου οριςτικοποίθςθσ των ςυμβατικϊν εγγράφων, διάρκειασ 90 θμερϊν, μετά τθν απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ επί τθσ ζνςταςθσ που κατζκεςε θ εταιρεία ΑΤΕΣΕ – ΔΟΜΙΚΗ Κ΢ΗΤΗΣ ΑΕ.

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

9


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

ΕΡΓΑ ΢ΔΙΣ 1Β | ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

1

4

51ο Γυμνάςιο Ακθνϊν (Ακαδθμία Ρλάτωνοσ)

26.08.1998

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

2

4

50ο Λφκειο Ακθνϊν (Σεπόλια)

30.12.1997

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

3

4

61ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν (Σεπόλια)

30.12.1997

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

4

4

Μουςικό Γυμνάςιο Ακθνϊν (Ακαδθμία Ρλάτωνοσ)

16.09.1993

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

5

4

Μουςικό Λφκειο Ακθνϊν (Ακαδθμία Ρλάτωνοσ)

16.09.1993

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

6

1

42ο Λφκειο Ακθνϊν

24.09.1999

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

Α/Α

01.06 Αξιοποίηςη των προγραμμάτων ςυγχρηματοδότηςησ Η ΟΣΚ ΑΕ ζχει αξιοποιιςει δυναμικά τουσ διακζςιμουσ πόρουσ από προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ τθσ ΕΕ *Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ - ΕΣΡΑ 2007-2013 και Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ - ΕΡΡΕ΢ΑΑ+, οι οποίοι είχαν μείνει εντελϊσ ανεκμετάλλευτοι ζωσ το 2010. Συνολικά, θ ΟΣΚ ΑΕ προγραμματίηει τθν υποβολι και ζνταξθ ςτα αντίςτοιχα προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ 110 ζργων, με ςυνολικό προχπολογιςμό που ξεπερνάει τα 300εκ.€, με ςτόχο να ςυμβάλλει ςτθν απορροφθτικότθτα των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Μζχρι ςιμερα ζχουν προτακεί για ζνταξθ ςυνολικά 47 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 124εκ.€. Από αυτά, ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ για 24 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 65,5εκ.€ ςτο ΕΣΡΑ και για 6 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 16,5εκ.€ ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ» *ΕΡΡΕ΢ΑΑ+. Αναμζνεται θ αξιολόγθςθ και απόφαςθ ζνταξθσ για ακόμθ 17 ζργα, προχπολογιςμοφ 42εκ.€. Η απορρόφθςθ των κονδυλίων ανζρχεται ςτα 11εκ.€ *2,2εκ.€ το 2010, 8,8εκ.€ το 2011+. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι τελικόσ δυνθτικόσ δικαιοφχοσ για ζργα που βρίςκονται ςτο Δήμο Αθηναίων, και ζχει προτείνει για ζνταξθ 6 ζργα, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ περίπου 11εκ.€. Από αυτά, ζχει εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ για 5 ζργα ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 9.985.263,00€ ςτο ΕΣΡΑ Αττικισ. Αναμζνεται θ αξιολόγθςθ και απόφαςθ ζνταξθσ για 1 ακόμθ ζργο, προχπολογιςμοφ περίπου 1εκ.€.

α β

Πρόγραμμα ΕΣΡΑ Αττικισ ΕΣΡΑ Αττικισ – Διμοσ Ακθναίων

Ζργα με απόφαςη ζνταξησ Ζργα Προχπολογιςμόσ 21 50.751.888,79 € 5 9.985.263,00 €

Επιπλζον ζργα προσ αξιολόγηςη Ζργα Προχπολογιςμόσ 10 25.989.679,67 € 1 939.720,00 €

Στα άμεςα ςχζδια τθσ ΟΣΚ ΑΕ είναι και θ ζνταξθ δφο μεγάλων ζργων για τθν περιφζρεια Αττικισ: ςτο Διμο τθσ Ακινασ οι παρεμβάςεισ ευρείασ κλίμακασ ςτο ςυγκρότθμα τθσ Γκράβασ και ςτθ ςυνζχεια ςτο ςυγκρότθμα πολυκλαδικϊν ςχολείων του Διμου Ηλιοφπολθσ. Αναλυτικά οι πίνακεσ των ζργων ΕΣΡΑ του Διμου Ακθναίων:

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ Πρόγραμμα α β

ΕΣΡΑ Αττικισ ΕΣΡΑ Αττικισ – Διμοσ Ακθναίων

Ζργα

Προχπολογιςμόσ

21 5

50.751.888,79 € 9.985.263,00 €

Απορροφήςεισ 2010 866.431,65 € 133.349,44 €

Απορροφήςεισ α’ εξάμηνο 2011 6.075.530,55 € 1.304.949,21 €

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

10


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

Ε΢ΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ | ΕΡΓΑ ΢ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ 1. 2. 3. 4. 5.

Ζργο Ρροςκικθ 8 αικουςϊν ςτο 38ο Γυμνάςιο - Λφκειο Ακινασ 46ο Λφκειο Ακθνϊν Ρροςκικθ ςτο 25ο & 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Η/Μ εγκαταςτάςεισ 32ο Λφκειο Ακθνϊν - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Η/Μ εγκαταςτάςεισ Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακινασ - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Η/Μ εγκαταςτάςεισ ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

Προχπολογιςμόσ 1.343.283,00 € 2.428.020,00 € 1.895.430,00 € 2.778.570,00 € 1.539.960,00 € 9.985.263,00 €

ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ α β

Πρόγραμμα ΕΣΡΑ Αττικισ ΕΣΡΑ Αττικισ – Διμοσ Ακθναίων

Ζργα 10 1

Προχπολογιςμόσ 25.989.679,67 € 939.720,00 €

Ε΢ΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ | ΕΡΓΑ ΢ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ 1.

Ζργο Ρροςκικθ πτζρυγασ αικουςϊν ςτο 66ο & 136ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

Προχπολογιςμόσ 939.720,00 € 939.720,00 €

01.07 Ζργα με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ Η ΟΣΚ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν απζνταξθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων του Διμου Ακθναίων που είχαν μείνει για πολλά χρόνια ανενεργζσ εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ του Διμου να ωριμάςει και να υλοποιιςει τα ςυγκεκριμζνα ζργα. Το ζργο «Αποκατάςταςθ, ανακαταςκευι και διαρρφκμιςθ ςχολικϊν μονάδων Ακθνϊν» κα υλοποιθκεί από τθν ΟΣΚ ΑΕ και κα χρθματοδοτθκεί από το τρίτο δάνειο τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων.

01.08 Εξοπλιςμόσ ςχολικϊν μονάδων Η ΟΣΚ ΑΕ είναι αρμόδια για τον προγραμματιςμό, τυποποίθςθ, προμικεια και διακίνθςθ των εξοπλιςτικϊν ειδϊν ςτα ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ επικράτειασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειδικϊν ςχολείων, κακϊσ και τθσ παρακολοφκθςθσ, προμικειασ και επίβλεψθσ τοποκζτθςθσ των προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν ελαφροφ τφπου. Από τον Απρίλιο 2010 ζωσ ςιμερα, ζχουν αποςταλεί 9.018 είδθ εξοπλιςμοφ ςε 158 ςχολεία του Διμου Ακθναίων, ωσ εξισ: Ρερίοδοσ Απρίλιοσ – Δεκζμβριοσ 2010 Ιανουάριοσ 2011 – ςιμερα ΣΥΝΟΛΟ

Αρικμόσ ςχολείων 93 65 158

Αρικμόσ Ειδϊν 6.765 2.253 9.018 τεμάχια

Το 2011 τοποκετικθκαν 3 λυόμενεσ αίκουςεσ και ζνα αναβατόριο ΑΜΕΑ ςτα παρακάτω ςχολεία του Διμου Ακθναίων:  2 αίκουςεσ ςτο 77ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν  1 αίκουςα ςτο 51ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

11


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

 1 Αναβατόριο ΑΜΕΑ Κλίμακασ με Ρλατφόρμα (ανελκυςτιρα ςκάλασ για ΑΜΕΑ) ςτο 26ο Γυμνάςιο Ακθνϊν (Μαράςλειοσ)

01.09 Απογραφή ςχολικϊν μονάδων Αττικήσ Το τρίτο τρίμθνο 2011 ολοκλθρϊκθκε θ απογραφι των ςχολικϊν μονάδων τθσ Αττικισ, θ οποία άρχιςε το τζταρτο τρίμθνο 2010 με τθ ςυλλογι των δθμογραφικϊν και κτιριακϊν δεδομζνων όλων των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιφζρειασ Αττικισ. Από τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊκθκαν και επεξεργάςκθκαν προκφπτει ότι το ποςοςτό ςχολείων ςε διπλι βάρδια για το Διμο Ακθναίων είναι 5,96%, ενϊ το ποςοςτό μιςκωμζνων κτιρίων είναι 6,62%. Στολικές Μονάδες Δήμοσ Αθηναίων Απογραφή 2010-11 Σύνολα Σε Διπλή Βάρδια Μιζθωμένα Σύνολο Σχ. Μονάδων Σύνολο Μαθηηών Μονάδες Ποζοζηό Μαθηηές Ποζοζηό Μονάδες Ποζοζηό Μαθηηές Ποζοζηό 453 56576 27 5,96% 2469 4,36% 30 6,62% 2399 4,24%

Τα δθμογραφικά ςτοιχεία ςυλλζγονται ςε ετιςια βάςθ και ςε ςυνδυαςμό με τισ βάςεισ δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των αιτθμάτων για τθν ανζγερςθ νζων ςχολικϊν μονάδων.

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

12


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

02. ΢φνοψη των ζργων τησ Ο΢Κ ΑΕ | Δήμοσ Αθηναίων

Καταςκευή Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ*

1. α 1.

Αττικι Διμοσ Ακθναίων

΢υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευήσ

33 6

5 -

Δημοπράτ ηςη

Ακολουκεί θ ςφνοψθ των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτο Διμο Ακθναίων από τθν τζταρτθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Ρροόδου Ζργων, θ οποία αποτελεί ςτιγμιότυπο τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ ςτισ 30.06.2011:  Ζργα που ζχουν παραδοθεί: 9 ζργα  Καταςκευή: 6 ζργα  Δημοπράτηςη: 4 ζργα  Μελζτη ςυμβατικϊν ζργων: 13 ζργα  Μελζτη προκαταςκευαςμζνων ζργων: 1 ζργα

΢υμβατικά ζργα

Ζργα προκαταςκευήσ

19 4

67 13

5 1

Μελζτη

Ζργα με Προγραμματικζσ ΢υμβάςεισ Δθμοπράτθςθ: 7 ζργα Μελζτθ: 1 ζργο Ρρόςφατα απεντάχκθκε 1 ζργο ΡΣ με το Διμο Ακθναίων.

Απόκτηςη γησ ςε εξζλιξη Αττικι: 259 ζργα Διμοσ Ακθναίων: 37 ζργα

Αιτήματα για απόκτηςη γησ Αττικι: 79 ζργα Διμοσ Ακθναίων: 15 ζργα

Ζργα ΢ΔΙΣ ΣΔΙΤ 1Α - Αττικι: 12 ζργα ΣΔΙΤ 1Α – Διμοσ Ακθναίων: 2 ζργα ΣΔΙΤ 1Β - Αττικι: 10 ζργα ΣΔΙΤ 1Β – Διμοσ Ακθναίων: 6 ζργα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

13


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

03. Δράςεισ τησ Ο΢Κ ΑΕ ςχετικά με το Δήμο Αθηναίων 03.01 ΢φςτημα παρακολοφθηςησ ζργων Για τθν υλοποίθςθ του ενιαίου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ καταγράφθκαν όλα τα ζργα *ανά είδοσ, γεωγραφικι περιφζρεια και φάςθ+ και ςυμπλθρϊκθκε ο Αναλυτικόσ Ρίνακασ Ρροόδου για κάκε ζργο. Το ενιαίο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ επικαιροποιείται ςε τριμθνιαία βάςθ. Τον Ιοφνιο 2011 επικαιροποιικθκε θ τρίτθ ζκδοςθ τθσ Αναφοράσ Ρροόδου των ζργων τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Τα ζργα τθσ ΟΣΚ ΑΕ που ζχουν καταγραφεί ςτθν Αναφορά Ρροόδου Ζργων με ενθμζρωςθ 30.06.2011 ξεπερνοφν τα 1.200. Τα ζργα του Διμου Ακθναίων που καταγράφονται ςτισ αναφορζσ προόδου είναι 102. Για τθν υλοποίθςθ του ενιαίου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ ζργων ςυνεργάςκθκε το νεοςφςτατο Γραφείο Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ με όλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ. Το ενιαίο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ, με τθν καταγραφι όλων των ζργων *ανά είδοσ, γεωγραφικι περιφζρεια και φάςθ+ και τθ ςυμπλιρωςθ του Αναλυτικοφ Ρίνακα Ρροόδου για κάκε ζργο, ζχει ιδθ βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθ διαχείριςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ ζργων. Ραράλλθλα, θ ΟΣΚ ΑΕ παρακολουκεί ςτενά *με τθ χριςθ εφαρμογϊν MS Project και Primavera+ τθν υλοποίθςθ των ζργων ςε εξζλιξθ και τθν οικονομικι απορρόφθςθ ςε μθνιαία βάςθ. Από τα ζργα τθσ ΟΣΚ ΑΕ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ζχουν επιλεγεί δφο ζργα ςτο Διμο Ακθναίων *«Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακινασ» και «Ρροςκικθ ςτο 25ο και 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ»+ για τθν αναλυτικι παρακολοφκθςθ τθσ οικονομικισ απορρόφθςθσ. Στα παρακάτω διαγράμματα απεικονίηεται θ καμπφλθ οικονομικισ απορρόφθςθσ για το Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακινασ:

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

14


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

03.02 ΢φςτημα GIS Τον Ιοφλιο 2011 ολοκλθρϊκθκε θ πρϊτθ φάςθ υλοποίθςθσ του ςυςτιματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Αττικισ, ενϊ κα ακολουκιςει θ αντίςτοιχθ φάςθ για τα ςχολεία τθσ επικράτειασ. Το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ του ςυςτιματοσ GIS αφορά ςτθ γεωγραφικι απεικόνιςθ όλων των ςτοιχείων των ςχολικϊν μονάδων τθσ επικράτειασ και τθν καταγραφι όλων των ζργων. Το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί με τθ χριςθ open source προγράμματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εκςυγχρονιςμζνθ βάςθ δεδομζνων του οργανιςμοφ. Τα ςτοιχεία που κα καταγράφονται ανά ζργο/οικόπεδο/ςχολείο είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:  Δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ γεωγραφικισ περιοχισ και ειδικά ςτοιχεία του ςχολείου *αρικμόσ μακθτϊν και αικουςϊν+  Απεικόνιςθ τθσ διπλοβάρδιασ και των μιςκωμζνων ςχολείων  Φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται το ζργο *από τθν απόκτθςθ γθσ ωσ τθν καταςκευι+  Οριηόντιεσ δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί *π.χ. προςειςμικόσ ζλεγχοσ, απομάκρυνςθ αμιάντου κ.λ.π.+  Οικονομικά ςτοιχεία του ςχολείου/ζργου *π.χ. πλθρωμζσ λογαριαςμϊν, επιχορθγιςεισ για αναβάκμιςθ ι επιςκευζσ, κ.ά.+ Στθν παρακάτω εικόνα απεικονίηεται το περιβάλλον τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ GIS, με δείγμα το 64ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν, για το οποίο ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα θ απαλλοτρίωςθ:

03.03 Γεωχωρικζσ Πληροφορίεσ – Κοινοτική Οδηγία INSPIRE Η ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετζχει ςτθ ςυντονιςτικι επιτροπι των εποπτευόμενων φορζων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων *ΓΓΔΕ+ του Υπουργείου ΥΡΟΜΕΔΙ με τίτλο 1ο Κομβικό Σθμείο Επαφισ *ΚΟΣΕ 1+, για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Κοινοτικισ Οδθγίασ 2007/2/ΕC INSPIRE. Η ΟΣΚ ΑΕ είναι ο αρμόδιοσ οργανιςμόσ για τθν παροχι των γεωχωρικϊν δεδομζνων ςχετικά με τισ κζςεισ και τα περιγράμματα των ςχολικϊν μονάδων και των ζργων ςχολικϊν υποδομϊν για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ.

03.04 Ανάπτυξη ΢υςτήματοσ κατάρτιςησ προγράμματοσ Ο΢Κ & Διαχείριςησ νζων αιτημάτων Στο δεφτερο τρίμθνο του 2011 ολοκλθρϊκθκε θ ανάπτυξθ τθσ εφαρμογισ *λογιςμικό+ για το πλιρεσ ςφςτθμα καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ νζων αιτθμάτων προσ τον οργανιςμό, ςχετικά με τθν καταςκευι νζων διδακτθρίων, τισ προςκικεσ ςε υφιςτάμενα διδακτιρια και τθν ανζγερςθ κλειςτϊν Γυμναςτθρίων. Ραράλλθλα, ζγινε θ επιλεκτικι ειςαγωγι ςτοιχείων για τθν αξιολόγθςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ. Το Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

15


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

τρίτο τρίμθνο 2011 κα υλοποιθκεί θ μετάπτωςθ των δεδομζνων. Το ςφςτθμα καταγραφισ των αιτθμάτων κα υποςτθρίηει και τθν πολυκριτθριακι αξιολόγθςι τουσ, ςτθ ςυνζχεια τθσ οποίασ κα καταρτίηεται το πρόγραμμα τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τουσ Διμουσ τθσ Αττικισ και τθσ Επικράτειασ.

03.05 Διοργάνωςη διεθνοφσ ςυνεδρίου για τα ζργα ΢ΔΙΣ ςτον τομζα τησ εκπαίδευςησ από την Ο΢Κ ΑΕ και τον ΟΟ΢Α Το ςυνζδριο “Better Value for Schools: Making Public-Private Partnerships Work for Educational Infrastructure” πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα ςτισ 30-31 Μαίου 2011, με τθ ςυμμετοχι πλζον των 100 ςυνζδρων από 13 χϊρεσ και πραγματεφτθκε βαςικά ςθμεία για τα αποτελεςματικά ΣΔΙΤ, αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία από διαφορετικζσ χϊρεσ, τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων *ΕΤΕπ+ και άλλα κεςμικά όργανα και φορείσ. Στο πλαίςιο του Συνεδρίου, οι ςφνεδροι επιςκζφκθκαν τρεισ ςχολικζσ μονάδεσ [δφο εκ των οποίων ςτο Διμο Ακθναίων]: το 150ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν, το Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Αγίου Δθμθτρίου και το 6ο και 7ο ΤΕΕ Ακθνϊν.

03.06 Εκπροςϊπηςη ςτον Οργανιςμό Οικονομικήσ ΢υνεργαςίασ και Ανάπτυξησ [ΟΟ΢Α] Η ΟΣΚ ΑΕ ζχει ςυμμετάςχει ςε πλθκϊρα ςυνεδρίων και ςυναντιςεων που διοργάνωςε ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ *ΟΟΣΑ+, μζςω του ειδικοφ κζντρου του για τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ CELE [Centre for Effective Learning Environments]. Στθν ειδικι ζκδοςθ του ΟΟΣΑ με εξζχουςεσ ςχολικζσ μονάδεσ από όλο τον κόςμο, θ οποία κα παρουςιαςτεί ςτο Ραρίςι το Σεπτζμβριο 2011, κα προβλθκοφν δφο ςχολικζσ μονάδεσ από τθν Ελλάδα. Ππωσ φαίνεται ςτθ ςυνθμμζνθ εικόνα παρουςιάηονται το 150ο Δημοτικό ΢χολείο Αθηνϊν και το 26ο Νθπιαγωγείο Ρεριςτερίου.

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

16


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

03.07 Πρότυπη μελζτη για πάρκο κυκλοφοριακήσ αγωγήσ Το Δεκζμβριο 2010 ολοκλθρϊκθκε θ πρότυπθ μελζτθ για πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ δθμοτικοφ ςχολείου, το οποίο καταλαμβάνει επιφάνεια 320 τ.μ. και μπορεί να ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ μελζτεσ δθμοτικϊν ςχολείων τθσ ΟΣΚ ΑΕ, όπου υπάρχει διακζςιμθ επιφάνεια τζτοιου μεγζκουσ. Στο πρότυπο πάρκο υπάρχει οριηόντια και κατακόρυφθ κυκλοφοριακι ςιμανςθ. Οι χϊροι των «εικονικϊν» οικοδομικϊν τετραγϊνων ζχουν αποδοκεί ωσ χϊροι πραςίνου. Οι λωρίδεσ κυκλοφορίασ του πάρκου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τα ποδιλατα των μακθτϊν, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει ςτεγαςμζνοσ χϊροσ φφλαξθσ 12-15 ποδθλάτων. Τζλοσ, ςτθν πρότυπθ αυτι μελζτθ αναδεικνφεται θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία.

Επιπλζον εντόσ του 2011 θα εκπονηθεί η μελζτη για την υλοποίηςη ενόσ Πάρκου Κυκλοφοριακήσ Αγωγήσ ςτο Δήμο των Αθηνϊν. Η ΟΣΚ ΑΕ ζχει επιλζξει ζνα οικόπεδο ιδιοκτθςίασ τθσ, επιφάνειασ περίπου 3,5 ςτρεμμάτων, το οποίο βρίςκεται ςτα Άνω Ρατιςια, για τθ μετατροπι του ςε Ράρκο.

03.08 ΢χολικόσ «δακτφλιοσ» | Πρόγραμμα βελτίωςησ τησ πρόςβαςησ γφρω από τα ςχολεία Η ΟΣΚ ΑΕ ςυμμετείχε ςε θμερίδα του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ςχετικά με τισ «Ραρεμβάςεισ ςτο Αςτικό Ρεριβάλλον για τθ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ», όπου ενθμερϊκθκαν οι εκπρόςωποι των ΟΤΑ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για τισ προτάςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςχετικά με τθν αςφαλι πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτα ςχολεία. Η ΟΣΚ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν για τθν αςφαλι πρόςβαςθ των μακθτϊν ςτα ςχολεία, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ραιδείασ και το Υπουργείο Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων. Σφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ ΟΣΚ ΑΕ, οι προδιαγραφζσ αςφαλοφσ πρόςβαςθσ κα ςυμπεριλθφκοφν ςε όλεσ τισ μελζτεσ νζων διδακτθρίων που κα εκπονθκοφν ςτο μζλλον. Στοιχεία που απαιτοφνται για τθ Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

17


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ γφρω από τα ςχολεία ζχουν ενςωματωκεί ςτθν πρότυπθ μελζτθ πάρκου κυκλοφοριακισ αγωγισ, θ οποία ζχει ολοκλθρωκεί.

03.09 Προςωρινόσ παιδότοποσ ςτο Μεταξουργείο Φςτερα από αίτθμα τθσ αςτικισ μθ κερδοςκοπικισ εταιρείασ που δρα για τθν ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Κεραμεικοφ/Μεταξουργείου «ΚΜ Ρρότυπθ Γειτονιά» [www.kmprotypigeitonia.org+, παραχωρικθκε μζροσ οικοπζδου ιδιοκτθςίασ τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τθ διαμόρφωςθ εφιμερου παιδότοπου. Το οικόπεδο βρίςκεται ςτθν περιοχι του Μεταξουργείου *επί των οδϊν Σφακτθρίασ, Σαλαμίνοσ, Θερμοπυλϊν & Λεωνίδου] και προορίηεται για τθν καταςκευι του 85ου Νθπιαγωγείου Ακινασ. Ο παιδότοποσ λειτοφργθςε για διάςτθμα ζξι μθνϊν.

03.10 Πράςινεσ ςχολικζσ αυλζσ Σε εξζλιξθ βρίςκεται θ διερεφνθςθ πρόταςθσ από τθ ΜΚΟ «Ραιδί και Οικογζνεια» *www.kidsfestival.gr] ςχετικά με τθ ςυνεργαςία τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςε πρόγραμμα εκελοντιςμοφ για τθ μετατροπι των ςχολικϊν αυλϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ ςε «πράςινεσ». Ο φορζασ ηθτά τθ ςυνδρομι τθσ ΟΣΚ ΑΕ για τθν ζκδοςθ τθσ πολεοδομικισ άδειασ για τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ, τθν ενθμζρωςθ των ςχολείων, τθν παροχι απαραίτθτου μθχανικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και ανκρϊπινου δυναμικοφ για το χειριςμό τουσ, αλλά και για τθ μελζτθ διαμόρφωςθσ του χϊρου *π.χ. αρχιτζκτονα τοπίου, γεωπόνου και εξειδικευμζνου εργάτθ για τθ διάνοιξθ ςκυροδζματοσ+.

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

18


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

04. Παράρτημα 04.01 Πίνακασ ημερομηνιϊν βαςικϊν γεγονότων ζργων ςτο Δήμο Αθηναίων ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΣΗ΢ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ΢ Ο΢Κ ΑΕ | ΢ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

03.03.2000

14.02.2008

16.12.2008

30.03.2010

30.04.2010

20.10.2010

12.06.2012

2007

11.04.2008

18.11.2008

05.01.2009

11.05.2009

17.09.2011

2004

13.02.2007

22.06.2006

10.07.2006

07.06.2007

02.09.2010

2004

29.12.2008

07.07.2009

07.08.2009

10.11.2009

02.09.2011

6

32ο Λφκειο Ακθνϊν

2

4

Ενίςχυςθ φζροντοσ οργανιςμοφ & αναβάκμιςθ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ του 5ου εςπερινοφ Γυμναςίου-Λυκείου, 27ου Γυμναςίου-Λυκείου & 51ου Γυμναςίου Ακθνϊν

3

7

6o-7o TEE Ακινασ

4

7

Ρροςκικθ 8 αικουςϊν ςτο 38ο Γυμνάςιο – Λφκειο Ακθνϊν

5

7

46ο Λφκειο Ακθνϊν

30.12.2002

2006

29.10.2009

25.08.2010

02.09.2010

17.02.2011

28.11.2012

6

1

Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακθνϊν

21.05.2003

10.06.2007

16.12.2009

27.07.2010

12.10.2010

24.03.2011

25.07.2012

7

1

Ρροςκικθ ςτο 25ο και 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ

19.06.1981

10.01.2008

01.12.2009

25.05.2010

16.06.2010

17.02.2011

09.09.2012

02.11.2010

05.11.2010

19.11.2010

24.11.2010

27.01.2011

23.03.2011

25.07.2005

14.11.2006

02.04.2008

21.04.2008

23.06.2000

Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν άρςθ επικινδυνότθτασ τοίχου αντιςτιριξθσ από λικοδομι ςτο 47ο & 49ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν 15ο Δθμοτικό Σχολείο (Ολοιμερο) & 2/κ Νθπιαγωγείο Ακινασ (Μαράςλειοσ)

8

3

9

1

10

6

Ρροςκικθ 3 ειδικϊν αικουςϊν και Α.Ρ.Χ. ςτο 47ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

25.04.1979 01.04.1980 03.03.2000

10.07.2008

23.12.2009

03.08.2010

12.08.2010

11

4

Ρροςκικθ πτζρυγασ αικουςϊν ςτο 66ο & 136ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

08.12.1980 29.04.1986 18.07.2001

2007

01.12.2009

25.08.2010

07.09.2010

12

1

Αναβάκμιςθ πειραματικοφ ςχολείου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν

2005

08.06.2007

01.04.2008

16.04.2008

21.07.2008

05.09.2010

10.09.2010

17.09.2010

27.09.2010

30.09.2010

18.10.2010

28.10.2010

25.10.2010

02.11.2010

08.11.2010

15.11.2010

13.12.2010

22.12.2010

18.11.2010

18.11.2010

30.11.2010

15.12.2010

01.03.2010

01.03.2010

03.05.2010

13.05.2010

13

1

14

4

15

7

16

4&5

Επείγουςεσ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν για τθν άρςθ επικινδυνότθτασ ςτο 14ο και 116ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν Επείγουςα καταςκευι ακλθτικοφ τάπθτα καλακοςφαίριςθσ και πετοςφαίριςθσ ςτο κλειςτό γυμναςτιριο του 20ου Γυμναςίου – Λυκείου Ακθνϊν για λόγουσ αςφαλείασ. Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν αςφαλι λειτουργία του ζργου 6ο και 7ο ΤΕΕ Ακινασ Επείγουςεσ εργαςίεσ αποπεράτωςθσ εργαςιϊν πυραςφάλειασ ςτο 66ο Γυμνάςιο Ακθνϊν & 48ο ΔθμΣχ Ακθνϊν (Ρρόχειροσ διαγωνιςμόσ)

06.06.1986 06.05.1999

04.02.2010

11.02.2010

30.10.2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

19


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

17

4

18

5

19

3

20

Επείγουςεσ εργαςίεσ για αςφαλι χριςθ Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου ςτο 20ο Γυμνάςιο-Λφκειο Ακθνϊν (Ρρόχειροσ διαγωνιςμόσ) Επείγουςεσ εργαςίεσ για τθν αυτονόμθςθ τθσ εγκατάςταςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ με ςκοπό τθν εφρυκμθ λειτουργία του 40ου Γυμναςίου – Λυκείου Ακθνϊν (Ρρόχειροσ διαγωνιςμόσ)

01.06.2010

28.06.2010

08.07.2010

16.08.2010

15.11.2010

08.09.2010

17.09.2010

18.10.2010

17.11.2010

24.07.2007

23.08.2007

09.02.1980

02.08.2010

09.08.2010

85ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

30.12.2002

05.01.2008

17.11.2008

4

89ο & 32ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

30.12.2002

20.12.2005

30.04.2007

21

1

1ο Ρειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Ακθνϊν

1973 & 30.4.1976

22

5

139ο Δθμοτικό Σχολείο & 68ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

15.12.1999

04.01.2007

23

5

99ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

15.12.1999

15.09.2007

09.12.2008

24

5

8ο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

15.12.1999

25

5

48ο Δθμοτικό Σχολείο & 62ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

06.05.1999

10.12.2008

10.05.2011

26

4

20ο Λφκειο Ακθνϊν

24.11.2000

07.2011

27

6

Διατθρθτζο κτίριο ςτο 99ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

16.03.2000

11.12.2003 26.03.2009

28

4

9ο ΤΕΕ Ακθνϊν

30.12.2002

20.01.2007

08.05.2008 (νζα πτζρυγα)

29

3

84ο Νθπιαγωγείο & 49ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

1977-79 12.11.1982 11.11.1983

20.01.2006

31.08.2011

02.2012

30

6

148ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

20.12.1989

28.09.2009

01.12.2010

10.01.2012

10.02.2012

20.04.2012

31

2

68ο, 88ο Νθπιαγωγείο & 90ο, 123ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

29.08.1991

03.02.2010

10.05.2011

29.11.2011

09.01.2012

20.02.2012

20.02.2013

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

32

5

33

11.2011

07.2012

Οικοδομικζσ εργαςίεσ καταςκευισ μόνωςθσ πλάκασ δϊματοσ ςτο 6ο ΣΕΚ Ακθνϊν για τθν αντιμετϊπιςθ ζντονων προβλθμάτων υγραςίασ Κατεδάφιςθ κτιςμάτων και περίφραξθ οικοπζδων Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ζτουσ 2010

03.08.2011

08.06.2010

23.06.2010

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΣΗ΢ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ΢ Ο΢Κ ΑΕ | ΕΡΓΑ ΠΡΟΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ΢ ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

4

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

2/κζςιο ολοιμερο Νθπιαγωγείο για το 117ο Νθπιαγωγείο Διμου Ακθναίων

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

04.02.2009

04.05.2011

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

Ζργα με απόφαςθ ζνταξθσ ςτο ΕΣΡΑ Ζργα που ζχουν υποβλθκεί για ζνταξθ ςτο ΕΣΡΑ

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

20


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

ΕΡΓΑ ΢ΔΙΣ 1Α ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

1

4

31ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

2

3

9ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

05.03.2003

01.12.2011

01.02.2012

04.10.2010

06.12.2010

01.12.2011

30.11.2013

1985

01.12.2011

01.02.2012

04.10.2010

06.12.2010

01.12.2011

30.11.2013

ΕΡΓΑ ΢ΔΙΣ 1Β ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

1

4

51ο Γυμνάςιο Ακθνϊν (Ακαδθμία Ρλάτωνοσ)

26.08.1998

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

2

4

50ο Λφκειο Ακθνϊν (Σεπόλια)

30.12.1997

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

3

4

61ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν (Σεπόλια)

30.12.1997

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

4

4

Μουςικό Γυμνάςιο Ακθνϊν (Ακαδθμία Ρλάτωνοσ)

16.09.1993

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

5

4

Μουςικό Λφκειο Ακθνϊν (Ακαδθμία Ρλάτωνοσ)

16.09.1993

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

6

1

42ο Λφκειο Ακθνϊν

24.09.1999

01.03.2012

01.05.2012

09.12.2010

24.01.2011

01.03.2012

28.02.2014

Α/Α

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

21


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

ΑΠΟΚΣΗ΢Η ΓΗ΢ ΢Ε ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

1

1

2ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

2

1

32ο Δθμοτικό Σχολείο & 31ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

3

1

42ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

4

2

5ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

5

2

43ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

6

2

43ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν (Αρτίωςθ χϊρου)

7

2

44ο & 114ο Νθπιαγωγεία Ακθνϊν

8

3

12ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

9

3

54ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

10

3

149ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

11

4

22ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

12

4

39ο & 116ο Νθπιαγωγεία Ακθνϊν

13

4

57ο & 61ο Δθμοτικά Σχολεία Ακθνϊν

14

4

64ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

15

4

125ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

16

4

130ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

17

4

140ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

18

4

6ο Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο & Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

19

5

81ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

20

5

142ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

21

5

175ο Δθμοτικό Σχολείο & 147ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

22

6

19ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

23

6

23ο & 63ο Νθπιαγωγεία Ακθνϊν

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

15.07.2010

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

22


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

24

6

24ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

25

6

39ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

26

6

41ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

27

6

60ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

28

6

67ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

29

6

91ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

30

6

109ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

31

6

110ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

32

6

139ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

33

6

37ο Νθπιαγωγείο Ακθνϊν

34

7

24ο Γενικό Ενιαίο Λφκειο Ακθνϊν

35

7

56ο Γυμνάςιο Ακθνϊν

36

7

108ο & 5ο Νθπιαγωγεία Ακθνϊν

37

7

121ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν

23.09.2009

1976

19.05.2010

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

23


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ΢ ΢ΤΜΒΑ΢ΕΙ΢ ΔΗΜΟ΢ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΒΑ΢ΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΣΩΝ Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε΢ΓΟΥ

ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

ΕΝΑ΢ΞΗ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗ΢ΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΡ΢ΑΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΚΥ΢ΩΣΗ ΔΗΜΟΡ΢ΑΣΙΑΣ

ΥΡΟΓ΢ΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕ΢ΟΜΗΝΙΑ ΡΕ΢ΑΙΩΣΗΣ

13o Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν *προςκικθ 4 αικουςϊν]

1

2

2

2

3

6

4

2

11o Νθπιαγωγείο Ακθνϊν [πρϊθν 6ο Δθμοτικό Σχολείο]

5

7

Νθπιαγωγείο Νοςοκομείου Ελπίσ "Γιάννθσ Λοβζρδοσ"

6

6

45o & 122o Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν [προςκικθ 8 αικουςϊν]

7

6

8

Αθηναίων

9

Αθηναίων

91o & 126o Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν [προςκικθ 2 αικουςϊν + 1 ειδικισ αίκουςασ + wc] 33o & 78o Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν *προςκικθ διϊροφων κτιρίων]

30o & 39o Γυμνάςιο - Λφκειο Ακθνϊν [προςκικθ 5 αικουςϊν + κλιμακοςταςίου+ Αποκατάςταςθ ανακαταςκευι & διαρρφκμιςθ ςχολικϊν μονάδων Ακθνϊν* Ανακαίνιςθ - αποκατάςταςθ προςόψεων και αντικατάςταςθ κουφωμάτων ςχολικϊν κτιρίων για τα 7 διαμερίςματα Ακθνϊν

* Το ζργο δεν κα υλοποιθκεί με προγραμματικι ςφμβαςθ αλλά από τθν ΟΣΚ ΑΕ.

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

24


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

04.02 Πίνακεσ ενταγμζνων ζργων ςτο πρόγραμμα Ε΢ΠΑ

ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ Πρόγραμμα α β

ΕΣΡΑ Αττικισ ΕΣΡΑ Αττικισ – Διμοσ Ακθναίων

Ζργα

Προχπολογιςμόσ

21 5

50.751.888,79 € 9.985.263,00 €

Απορροφήςεισ 2010 866.431,65 € 133.349,44 €

Απορροφήςεισ α’ εξάμηνο 2011 6.075.530,55 € 1.304.949,21 €

Ε΢ΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ | ΕΡΓΑ ΢ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑ΢Η ΕΝΣΑΞΗ΢ 1. 2. 3. 4. 5.

Ζργο Ρροςκικθ 8 αικουςϊν ςτο 38ο Γυμνάςιο - Λφκειο Ακινασ 46ο Λφκειο Ακθνϊν Ρροςκικθ ςτο 25ο & 174ο Δθμοτικό Σχολείο Ακινασ - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Η/Μ εγκαταςτάςεισ 32ο Λφκειο Ακθνϊν - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Η/Μ εγκαταςτάςεισ Διαπολιτιςμικό Γυμνάςιο Ακινασ - Οικοδομικζσ εργαςίεσ & Η/Μ εγκαταςτάςεισ ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

Προχπολογιςμόσ 1.343.283,00 € 2.428.020,00 € 1.895.430,00 € 2.778.570,00 € 1.539.960,00 € 9.985.263,00 €

04.03 Πίνακεσ ζργων υπό ζνταξη

ΕΡΓΑ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ α β

Πρόγραμμα ΕΣΡΑ Αττικισ ΕΣΡΑ Αττικισ – Διμοσ Ακθναίων

Ζργα 10 1

Προχπολογιςμόσ 25.989.679,67 € 939.720,00 €

Ε΢ΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢ | ΕΡΓΑ ΢ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΡΓΑ ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΗ 1.

Ζργο Ρροςκικθ πτζρυγασ αικουςϊν ςτο 66ο & 136ο Δθμοτικό Σχολείο Ακθνϊν ΢υνολικόσ Προχπολογιςμόσ

Προχπολογιςμόσ 939.720,00 € 939.720,00 €

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

25


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

04.04 Αναφορά Προόδου Ζργων Ο΢Κ ΑΕ – Αναλυτικόσ Πίνακασ Προόδου

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

26


Γραφείο Διευκφνοντοσ Συμβοφλου | Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ

04.05 Χρονοδιαγράμματα Ζργων Ο΢Κ ΑΕ

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα | Απρίλιοσ 2010 - Ιοφλιοσ 2011

27

progress_report_dimos_athinaion_aug2011  

ekthesi drastiriotitas