Page 1

Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου Απρίλιοσ – Ιοφνιοσ 2010

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

1


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Περιεχόμενα Executive summary Κφριο ζργο τθσ ΟΣΚ ΑΕ Διοικθτικι δομι Περιοριςμόσ των λειτουργικών δαπανών και αφξθςθ των εςόδων Νζεσ δράςεισ Προγραμματιςμόσ επόμενου τριμινου Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

3 4 5 7 9 12 14

2


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Executive summary Θ νζα διοίκθςθ τθσ Ο΢Κ ΑΕ ανζλαβε ζργο το Μάρτιο 2010. Σο δεφτερο τρίμθνο του 2010 προχϊρθςε ςε μία ςειρά δράςεων, προκειμζνου να βελτιϊςει τθ διοίκθςθ και λειτουργία του οργανιςμοφ, να περιορίςει τισ λειτουργικζσ δαπάνεσ και να προχωριςει ςε ενζργειεσ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ζργων. ΢τθν παροφςα ζκκεςθ περιγράφονται αναλυτικά όλεσ οι παραπάνω δράςεισ, κακϊσ και ο προγραμματιςμόσ για το επόμενο τρίμθνο. Οι άξονεσ τθσ Ζκκεςθσ δραςτθριότθτασ τριμινου είναι οι ακόλουκοι:  Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ο΢Κ ΑΕ, που αφορά ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ, υλοποιείται μζςω των κρατικϊν πιςτϊςεων και του δανειςμοφ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. Σο ζργο τθσ Ο΢Κ υλοποιείται είτε απ’ ευκείασ από τον οργανιςμό, είτε μζςω ςυμπράξεων δθμοςίου – ιδιωτικοφ τομζα *΢ΔΙΣ+, είτε μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων.  Με τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ προζκυψε ζνα πιο ευζλικτο και καλφτερα διαχειριςιμο οργανόγραμμα, που οδθγεί ςε καλφτερθ διοίκθςθ του οργανιςμοφ, κακϊσ και ςε οικονομικό όφελοσ τθσ τάξθσ των 159.000€.  Ο περιοριςμόσ των λειτουργικών δαπανών και θ αφξθςθ των εςόδων του οργανιςμοφ οδθγοφν ςε οικονομικό όφελοσ 2.595.283€. Οι περικοπζσ αφοροφν ςτθ μείωςθ των αμοιβϊν τθσ διοίκθςθσ, ςτθ μετατροπι των επιτροπϊν ςε άμιςκεσ, ςτθ μείωςθ των ενοικίων και τθ μεταφορά ςε λιγότερα κτίρια.  Οι νζεσ δράςεισ τθσ Ο΢Κ ΑΕ αποβλζπουν ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ και αφοροφν ςτθν επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου, ςτθν αναδιαμόρφωςθ τθσ Αλυςίδασ Εξοπλιςμοφ, ςτον αναςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ, ςτθν αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτθν υλοποίθςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ του προςειςμικοφ ελζγχου.  ΢τον προγραμματιςμό του επόμενου τριμινου ζχουν ενταχκεί δράςεισ που αφοροφν κυρίωσ ςτον εκςυγχρονιςμό και τθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των ζργων. Μεταξφ άλλων ςχεδιάηεται το ςφςτθμα γεωγραφικισ απεικόνιςθσ GIS, το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων και θ αξιοποίθςθ των ακινιτων τθσ Ο΢Κ. Παράλλθλα προγραμματίηονται το πρόγραμμα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ και δράςεισ για το Ανκρϊπινο Δυναμικό του οργανιςμοφ.  ΢τθν ενότθτα τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ περιγράφεται θ τρζχουςα κατάςταςθ του οργανιςμοφ, οι πιςτϊςεισ από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ο δανειςμόσ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων. Θ Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Σριμινου εκδίδεται πρϊτθ φορά τον Ιοφλιο 2010 και αφορά ςτο χρονικό διάςτθμα Απριλίου – Ιουνίου 2010. Οι επόμενεσ εκδόςεισ αναμζνονται τον Οκτϊβριο 2010 και τον Ιανουάριο 2011.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

3


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Κφριο ζργο τθσ ΟΣΚ ΑΕ Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ο΢Κ ΑΕ διακρίνεται ςε λειτουργίεσ/διαδικαςίεσ που είναι απόλυτα διακριτζσ μεταξφ τουσ. Θ Ο΢Κ ΑΕ είναι υπεφκυνθ για το ςφνολο των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ εκπαιδευτικϊν υποδομϊν, ενϊ κατά περίπτωςθ υπάρχουν διαφοροποιιςεισ που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα νομοκεςία *π.χ. ανάλογα με τθν περιφζρεια].

 

Απόκτθςθ γθσ: ΢ε εξζλιξθ βρίςκονται οι ενζργειεσ για τθν απόκτθςθ γθσ *από τθν επιλογι του οικοπζδου ζωσ τθν πλθρωμι τθσ αξίασ+ ςε 271 οικόπεδα *240 ςτθν Αττικι και 31 ςτθ Θεςςαλονίκθ+. ΢το δεφτερο τρίμθνο του 2010 ολοκλθρϊκθκε θ απόκτθςθ γθσ ςε 3 οικόπεδα με τθν παρακατάκεςθ τθσ αξίασ τουσ ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων. Μελζτεσ: ΢το δεφτερο τρίμθνο του 2010 ολοκλθρϊκθκαν και εγκρίκθκαν από το Σεχνικό ΢υμβοφλιο τθσ Ο΢Κ ΑΕ 8 προμελζτεσ και 8 μελζτεσ εφαρμογισ για ςυμβατικά ζργα, κακϊσ και 12 μελζτεσ ζργων βιομθχανοποιθμζνθσ δόμθςθσ. Τεφχθ δθμοπράτθςθσ/Δθμοπραςία: ΢το δεφτερο τρίμθνο του 2010 δθμοπρατικθκαν 5 νζα ζργα. ΢ε εξζλιξθ βρίςκονται 3 ακόμα δθμοπραςίεσ, ενϊ για το διάςτθμα Ιουλίου – Αυγοφςτου 2010 ζχουν προγραμματιςκεί 8 δθμοπραςίεσ ζργων. Άδειεσ πολεοδομίασ: ΢το δεφτερο τρίμθνο του 2010 εκδόκθκαν 10 άδειεσ για ανζγερςθ νζων διδακτθρίων, 2 άδειεσ για εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν και 4 άδειεσ για κατεδαφίςεισ. Καταςκευι: ΢το δεφτερο τρίμθνο του 2010 υπογράφθκαν 7 νζεσ ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων *4 ςυμβατικά ζργα και 3 ζργα προκαταςκευισ+, ενϊ παραδόκθκαν για διοικθτικι χριςθ 7 ζργα *5 ςυμβατικά ζργα και 2 ζργα προκαταςκευισ+. ΢ε εξζλιξθ βρίςκονται 64 ζργα μελζτθσεπίβλεψθσ Ο΢Κ.

Ζργα ΣΔΙΤ ΢ε εξζλιξθ βρίςκονται δφο διαγωνιςμοί για ζργα ΢ΔΙΣ ςτθν Αττικι, για τθ χρθματοδότθςθ, καταςκευι και λειτουργία 12 ςχολικϊν μονάδων *προχπολογιςμοφ 75,75 εκ. €+ και 10 ςχολικϊν μονάδων *προχπολογιςμοφ 59,4 εκ. €+ ςτθν Αττικι. ΢το δεφτερο τρίμθνο του 2010 εγκρίκθκαν τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ των δφο διαγωνιςμϊν, ενϊ θ θμερομθνία υποβολισ δεςμευτικϊν προςφορϊν από τουσ υποψθφίουσ προγραμματίηεται για το τρίτο τρίμθνο *20 ΢επτεμβρίου και 25 Οκτωβρίου 2010, αντίςτοιχα+. Σο τρίτο τρίμθνο του 2010 προγραμματίηεται και θ προκιρυξθ ενόσ νζου ζργου ΢ΔΙΣ, που αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ, καταςκευι και λειτουργία 16 ςχολικϊν μονάδων *προχπολογιςμοφ 80,5 εκ. €+ ςτθ Θεςςαλονίκθ. Ζργα με προγραμματικζσ ςυμβάςεισ ΢το δεφτερο τρίμθνο του 2010 εγκρίκθκαν από το Σεχνικό ΢υμβοφλιο τθσ Ο΢Κ ΑΕ 1 προμελζτθ και 5 μελζτεσ για ζργα που κα εκτελεςκοφν μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων με τουσ αντίςτοιχουσ ΟΣΑ. ΢το ίδιο χρονικό διάςτθμα, θ πορεία των ζργων που υλοποιοφνται μζςω προγραμματικϊν ςυμβάςεων *Π΢+ είναι θ εξισ:  Ζργα μζςω Π΢ με τουσ ΟΣΑ & ΝΑ Αττικισ: Ζγινε θ δθμοπράτθςθ 4 ζργων προχπολογιςμοφ 4.647.302,52€. ΢ε φάςθ καταςκευισ βρίςκονται 30 ζργα, προχπολογιςμοφ 62.334.612,40€.  Ζργα μζςω Π΢ με τουσ ΟΣΑ & ΝΑ Επικράτειασ: Δφο (2) ζργα ςε φάςθ δθμοπράτθςθσ και πζντε (5) ζργα ςε φάςθ καταςκευισ, εκ των οποίων τα τζςςερα (4) αφοροφν νζα καταςκευι και το ζνα ανακαταςκευι υφιςτάμενου ςχολικοφ κτιρίου. Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

4


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Διοικθτικι δομι Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ ΢υμβουλίου *13.05.2010+ και κατόπιν ειςθγιςεωσ του Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου, θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν αναδιάρκρωςθ τθσ διοικθτικισ δομισ. ΢φμφωνα με το νζο οργανόγραμμα:  Οι Γενικζσ Διευκφνςεισ μειϊκθκαν από 3 ςε 2  Οι Διευκφνςεισ μειϊκθκαν από 12 ςε 6  Σα Σμιματα μειϊκθκαν από 51 ςε 32 Οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ διοίκθςθσ του οργανιςμοφ. Οι ςτόχοι που επιτυγχάνονται με τθ νζα διοικθτικι δομι είναι οι παρακάτω:  Εφαρμογι ενόσ αξιόπιςτου και αποτελεςματικοφ μοντζλου διοίκθςθσ, με τθ δθμιουργία αυτοτελϊν οργανικϊν μονάδων χωρίσ αλλθλοκαλυπτόμενεσ αρμοδιότθτεσ  Δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ, με τον περιοριςμό των οργανικϊν μονάδων  Περιοριςμόσ των λειτουργικϊν εξόδων τθσ Ο΢Κ ΑΕ Σα οικονομικά οφζλθ που προζκυψαν από τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ανζρχονται ςτισ 150.000€ και αφοροφν ςτθ μείωςθ των επιδομάτων κζςεων ευκφνθσ των Διευκυντϊν και των Σμθματαρχϊν. Σο νζο οργανόγραμμα είναι το ακόλουκο:

Οι δφο νζεσ Γενικζσ Διευκφνςεισ είναι θ Γενικι Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & Ανάπτυξθσ και θ Γενικι Διεφκυνςθ Ζργων & Εφαρμογισ Νζων Σεχνολογιϊν, με τα ακόλουκα οργανογράμματα:

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

5


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Γενικι Διεφκυνςθ Ζργων & Εφαρμογισ Νζων Τεχνολογιών

Γενικι Διεφκυνςθ Λειτουργίασ & Ανάπτυξθσ

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

6


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Περιοριςμόσ των λειτουργικών δαπανών και αφξθςθ των εςόδων ΢το πλαίςιο των ιςχυουςϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν, θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςε δράςεισ που αφοροφν ςτον περιοριςμό των λειτουργικϊν δαπανϊν, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ των εςόδων. Περιοριςμόσ των λειτουργικών δαπανών  Διοικθτικι αναδιάρκρωςθ: Σα οικονομικά οφζλθ που προζκυψαν από τθ διοικθτικι αναδιάρκρωςθ ανζρχονται ςτα 159.000€/ζτοσ και αφοροφν ςτθ μείωςθ των επιδομάτων κζςεων ευκφνθσ των Διευκυντϊν και των Σμθματαρχϊν.  Αμοιβζσ μελών ΔΣ: Μειϊκθκαν οι αμοιβζσ των μελϊν του Δ΢ για τθν παράςταςθ ςε ςυνεδρίαςθ κατά 50%. Σο ςυνολικό όφελοσ από τθ μείωςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Δ΢ ανζρχεται ςτισ 70.525 € ετθςίωσ.  Ημεριςιεσ αποηθμιώςεισ διοίκθςθσ: Μειϊκθκαν οι θμεριςιεσ αμοιβζσ εκτόσ ζδρασ των μελϊν του Δ΢ και τθσ διοίκθςθσ κατά 30%. Σο ςυνολικό όφελοσ από τθ μείωςθ των θμερθςίων αμοιβϊν υπολογίηεται ςε 20.000€ *δεν μπορεί να γίνει ακριβισ υπολογιςμόσ, γιατί το ςυνολικό όφελοσ ςχετίηεται με τον αρικμό των θμερϊν που κα βρίςκονται εκτόσ ζδρασ τα μζλθ τθσ διοίκθςθσ+.  Άμιςκεσ επιτροπζσ: Όλεσ οι επιτροπζσ εργαςίασ τθσ Ο΢Κ ΑΕ [επιτροπζσ διενζργειασ διαγωνιςμϊν, ομάδεσ ζργου+ μετατράπθκαν ςε άμιςκεσ. Σο εκτιμϊμενο οικονομικό όφελοσ ανζρχεται ςε 189.758€ ετθςίωσ *μείωςθ εξόδων κατά 61.26%].  Μείωςθ ενοικίων και μεταφορά ςε λιγότερα κτίρια: Μετά τθ διαπραγμάτευςθ των ενοικίων, αλλά και τθ μεταφορά του προςωπικοφ ςε λιγότερα κτίρια, εξοικονομικθκαν 24.500€/μινα, δθλαδι 147.000€ για το δεφτερο εξάμθνο του 2010.  Μείωςθ των λειτουργικών εξόδων λόγω μεταφοράσ ςε λιγότερα κτίρια: Από τθ μεταφορά του προςωπικοφ ςε λιγότερα κτίρια κα προκφψουν οικονομίεσ κλίμακασ ςτα λειτουργικά ζξοδα *κοινόχρθςτα, λογαριαςμοί ΟΚΩ, κακαριςμόσ κτιρίων, κ.ά.+. Σο οικονομικό όφελοσ από τθ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων υπολογίηεται ςτισ 9.000€ για το δεφτερο εξάμθνο *1.500€/μινα+. Αφξθςθ των εςόδων Θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ ςυγκζντρωςθ όλων των ςτοιχείων για τισ οφειλζσ άλλων οργανιςμϊν προσ τθν Ο΢Κ. Οι οφειλζσ αυτζσ αφοροφν ςε παλαιότερεσ ςυμβάςεισ μεταξφ τθσ Ο΢Κ ΑΕ και των οργανιςμϊν *πανεπιςτιμια, ΑΕΙ, ΣΕΙ, ΟΣΑ, κ.ά.+, ενϊ το ςυμβατικό αντικείμενο ποικίλλει ανά περίπτωςθ *εκπόνθςθ μελετϊν, ανάκεςθ ζργου διευκφνουςασ υπθρεςίασ, επίβλεψθ ζργων, κ.ά.+. Για τισ περιςςότερεσ από τισ ςυμβάςεισ αυτζσ ζχει υλοποιθκεί το ςυμβατικό αντικείμενο από τθν πλευρά τθσ Ο΢Κ ΑΕ και εκκρεμοφν οι πλθρωμζσ είτε θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ. Οι οφειλζσ των φορζων προσ τθν Ο΢Κ ανζρχονται ςε 3.539.120€, και θ Ο΢Κ ΑΕ κα προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ειςροι 2.000.000€ εντόσ του 2010.

Σο οικονομικό ςυνολικό όφελοσ για τθν Ο΢Κ ΑΕ από τισ παραπάνω ενζργειεσ *περικοπζσ εξόδων και αφξθςθ εςόδων+ ανζρχεται ςε 2.595.283 €, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω πίνακεσ:

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου, θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθ μείωςθ τθσ μιςκοδοςίασ κατά 7% και ςτθ ςυνζχεια κατά 3%. Σο ςυνολικό οικονομικό όφελοσ από τθν τροποποίθςθ τθσ μιςκοδοςίασ ανζρχεται ςε 1.999.110€ *μείωςθ εξόδων κατά 10%+.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

7


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Οικονομικό όφελοσ 159.000 €

Ποςοςτό περικοπισ Ν/Α

Μείωςθ των αμοιβϊν των μελϊν του Δ΢

70.525 €

50,00%

Μείωςθ τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ τθσ διοίκθςθσ

20.000 €

30%

Περικοπι των μιςκϊν των επιτροπϊν διαγωνιςμϊν

189.758 €

61,26%

Μείωςθ των ενοικίων και μεταφορά ςε λιγότερα κτίρια

147.000 €

22,50%

Μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων από τθ μεταφορά ςε λιγότερα κτίρια

9.000 €

4%

ΣΥΝΟΛΟ

595.283 €

Ν/Α

Κατθγορία εςόδων

Οικονομικό όφελοσ 2.000.000 €

Ποςοςτό αφξθςθσ 600%

2.000.000 €

Ν/Α

Κατθγορία λειτουργικών δαπανών Μείωςθ μιςκοδοςίασ λόγω διοικθτικισ αναδιάρκρωςθσ

Ειςροζσ από οφειλζσ οργανιςμϊν προσ τθν Ο΢Κ ΑΕ

ΣΥΝΟΛΟ

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

8


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Νζεσ δράςεισ Επιχειρθςιακό ςχζδιο Θ Ο΢Κ ΑΕ με τθ ςυμβολι εξωτερικϊν ςυνεργατϊν προχϊρθςε ςτθν Επικαιροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου τθσ Ο΢Κ Α.Ε για τθν περίοδο 2010-2013. Σο επικαιροποιθμζνο Επιχειρθςιακό ΢χζδιο κα αποτελζςει τθν αφετθρία για όλεσ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ τθσ Ο΢Κ ΑΕ, που αφοροφν τόςο ςτθν υλοποίθςθ των ζργων όςο και ςτθν υλοποίθςθ παράλλθλων δραςτθριοτιτων του οργανιςμοφ. ΢το πλαίςιο τθσ επικαιροποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου εντάςςονται οι παρακάτω άξονεσ: Εκτίμθςθ τθσ εξζλιξθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Ο΢Κ Α.Ε και επαναπροςδιοριςμόσ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων τθσ εταιρείασ Αξιολόγθςθ των νζων ευκαιριϊν του περιβάλλοντοσ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθ βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ Διαμόρφωςθ ςχεδίου δράςθσ για τθν εξειδίκευςθ των ςτόχων και των ενεργειϊν υλοποίθςθσ Σο τελικό ανακεωρθμζνο κείμενο του Επιχειρθςιακοφ ΢χεδίου κα παρουςιαςκεί ςτο Δ΢ τθσ Ο΢Κ ΑΕ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το ΢επτζμβριο 2010. Αναδιοργάνωςθ τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ Θ Ο΢Κ ΑΕ είναι υπεφκυνθ για τθν προμικεια, αποκικευςθ και διανομι του εξοπλιςμοφ όλων των ςχολικϊν μονάδων τθσ χϊρασ μασ. Αναγνωρίηοντασ τθν πολυπλοκότθτα αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, αλλά και τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο ζργο του οργανιςμοφ *το οικονομικό αντικείμενο πλθςιάηει το 15% τθσ ςυνολικισ δραςτθριότθτασ του οργανιςμοφ+, θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν αναδιοργάνωςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ των ςχολικϊν μονάδων. ΢το πλαίςιο τθσ αναδιοργάνωςθσ τθσ Αλυςίδασ Εξοπλιςμοφ εντάςςονται οι παρακάτω άξονεσ:  Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ δικτφου Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ  Δόμθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων αναδιοργάνωςθσ  ΢υγκριτικι αξιολόγθςθ ςεναρίων – Επιλογι τελικισ πρόταςθσ Ο βαςικόσ ςτόχοσ αυτοφ του ζργου είναι θ αναλυτικι παρουςίαςθ εναλλακτικϊν προτάςεων, που να ςτοχεφουν ςτον εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ και τθ ςυγκράτθςθ των δαπανϊν. Από τθν αναδιοργάνωςθ τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ θ αναμενόμενθ εξοικονόμθςθ κόςτουσ ενδζχεται να φτάςει ςτο 50%. Σο ζργο τθσ αναδιοργάνωςθσ τθσ Αλυςίδασ Εφοδιαςμοφ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το ΢επτζμβριο 2010. Δθμιουργία/αναςχεδιαςμόσ ιςτοχώρου Θ Ο΢Κ ΑΕ αναςχεδιάηει τον ιςτοχϊρο τθσ www.osk.gr, ςτοχεφοντασ:  ΢τθ βελτίωςθ τθσ απεικόνιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Ο΢Κ ΑΕ και τθν αποτελεςματικότερθ κατανομι τθσ πλθροφορίασ  ΢τθ διαςφάλιςθ των δεδομζνων που αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο  ΢τθ βελτίωςθ τθσ προβολισ τθσ Ο΢Κ ΑΕ και τθσ επικοινωνίασ με το εξωτερικό περιβάλλον Ο νζοσ διαδικτυακόσ τόποσ κα είναι απολφτωσ πρωτότυποσ, κα είναι ορατόσ από όλα τα λειτουργικά ςυςτιματα και κα είναι ςυμβατόσ με όλουσ τουσ ςφγχρονουσ browsers. Επίςθσ, θ νζα ιςτοςελίδα κα είναι ευζλικτθ και κα μπορεί να επεκτακεί με πλιρθ εκμετάλλευςθ τθσ υπάρχουςασ δομισ και χωρίσ τθν καταςτροφι και ανακαταςκευι των υπαρχόντων ιςτοςελίδων. Θ διαχείριςθ του περιεχομζνου κα είναι τυποποιθμζνθ και κα μπορεί να γίνει τόςο εςωτερικά από τθν Ο΢Κ ΑΕ όςο και από εξωτερικό ςυνεργάτθ. Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

9


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Σο ζργο είναι ςε εξζλιξθ. Θ νζα ιςτοςελίδα τθσ Ο΢Κ ΑΕ κα είναι ςτον «αζρα» το ΢επτζμβριο 2010. Αξιοποίθςθ των προγραμμάτων ςυγχρθματοδότθςθσ Θ Ο΢Κ ΑΕ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτα προγράμματα ςυγχρθματοδότθςθσ και να ςυμβάλλει ςτθν απορροφθτικότθτα των κονδυλίων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ζχει προχωριςει ςτθν καταγραφι των ζργων εκπαιδευτικϊν υποδομϊν που πλθροφν τισ προχποκζςεισ για ζνταξι τουσ ςτο Εκνικό ΢τρατθγικό Πλαίςιο Αναφοράσ *Ε΢ΠΑ 2007-2013]. ΢φμφωνα με τθν πρϊτθ καταγραφι, τα 191 ζργα τθσ Ο΢Κ ζχουν χωριςκεί ςε τρεισ κατθγορίεσ: τα ζργα που μποροφν να ενταχκοφν άμεςα ςτο Ε΢ΠΑ, τα ζργα που κα ενταχκοφν εντόσ του 2010 και τα ζργα που κα ενταχκοφν εντόσ του 2011 *βλ. παρακάτω πίνακα+. Μετά τθν πρϊτθ καταγραφι γίνεται νζοσ ζλεγχοσ ωσ προσ τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλεξιμότθτασ των αντίςτοιχων Περιφερειϊν, προκειμζνου να προχωριςει θ Ο΢Κ ΑΕ ςτθν κατάκεςθ των οριςτικϊν προτάςεων. Ππόηαζη γ ια ένηαξη έπγ ων ζηο Δ΢ΠΑ Άμεζα

Δνηόρ ηος 2010

Δνηόρ ηος 2011

΢ύνολο

19

17

27

63

Αλ. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο

4

6

6

16

Γπη. Μαθεδνλίαο

0

0

1

1

11

8

26

45

Ηπείξνπ

1

0

6

7

Θεζζαιίαο

2

0

10

12

΢ηεξεάο Διιάδαο

3

2

0

5

Γπη. Διιάδαο

6

3

4

13

Πεινπνλλήζνπ

6

1

5

12

Κξήηεο

5

3

0

8

Βνξ. Αηγαίνπ

0

1

0

1

Ννη. Αηγαίνπ

3

0

1

4

Ινλίωλ Νήζωλ

2

0

2

4

΢ΤΝΟΛ Ο

62

41

88

191

Δπηθξάηεηα [εθηόο Αηηηθήο]

43

24

61

128

Πεπιθέπεια Αηηηθήο

Κεληξ. Μαθεδνλίαο

Παράλλθλα εξετάηεται θ ζνταξθ ζργων ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ *ΕΠΕΡΑΑ].

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

10


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Προςειςμικόσ ζλεγχοσ ΢το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ προςειςμικοφ ελζγχου ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ, θ Ο΢Κ ΑΕ αποφάςιςε να επεκτείνει το πρόγραμμα πρωτοβάκμιου προςειςμικοφ ελζγχου, ςε ςυνεργαςία με τα Πολυτεχνεία τθσ χϊρασ, ςτα ςχολικά κτίρια που ςχεδιάςτθκαν και καταςκευάςτθκαν από το 1960 μζχρι το 1985. Αναμζνεται θ ζκδοςθ των ςχετικϊν Τπουργικϊν αποφάςεων. Σο δεφτερο τρίμθνο του 2010 ολοκλθρϊκθκε το πρόγραμμα πρωτοβάκμιου προςειςμικοφ ζλεγχου [Σαχφσ Οπτικόσ Ζλεγχοσ - ΣΟΕ+ ςτα ςχολικά κτίρια που ςχεδιάςτθκαν και καταςκευάςτθκαν χωρίσ αντιςειςμικό κανονιςμό, δθλαδι με ζτοσ καταςκευισ πριν το 1959. Ο ταχφσ οπτικόσ ζλεγχοσ διενεργικθκε ςτα ςχολεία τθσ επικράτειασ με ζτοσ καταςκευισ πριν το 1959, ενϊ για τα ςχολικά κτίρια που ζχουν ενταχκεί ςτθν ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ΙΙΙ *νομοί Κεφαλονιάσ, Ηακφνκου και Λευκάδασ], επεκτάκθκε ο ζλεγχοσ ςτο ςφνολο των ςχολικϊν κτιρίων, ανεξαρτιτωσ περιόδου καταςκευισ. Σο πρόγραμμα προςειςμικοφ ελζγχου τθσ Ο΢Κ ΑΕ υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τα τμιματα Πολιτικϊν Μθχανικϊν των Πολυτεχνείων τθσ χϊρασ. Πραγματοποιικθκε πρωτοβάκμιοσ προςειςμικόσ ζλεγχοσ ςε 4.932 ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 6.223 ςτατικά ανεξάρτθτα ςχολικά κτίρια. Ο Διμοσ Ακθναίων ζχει πραγματοποιιςει ΣΟΕ με δικι του ευκφνθ.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

11


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Προγραμματιςμόσ επόμενου τριμινου Αξιοποίθςθ ακινιτων ΢το κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ βρίςκεται το κτίριο Αγίου Μθνά, ιδιοκτθςίασ τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Σο ακίνθτο αυτό ζχει ιδιαίτερθ αρχιτεκτονικι αξία και ςθμαίνουςα κζςθ ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ Θεςςαλονίκθσ. Θ Ο΢Κ ΑΕ κα προχωριςει ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν αξιοποίθςθ του Αγίου Μθνά, που ςυμπεριλαμβάνει τθν αποτφπωςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ, τθν κατάρτιςθ πικανϊν ςεναρίων αξιοποίθςθσ και τθν επιλογι του βζλτιςτου ςεναρίου. Σφςτθμα GIS Θ γεωγραφικι απεικόνιςθ όλων των ςτοιχείων των ςχολικϊν μονάδων τθσ επικράτειασ και θ καταγραφι όλων των ζργων είναι μία από τισ προτεραιότθτεσ του επόμενου τριμινου. Θ Ο΢Κ ΑΕ κα υλοποιιςει αυτό το πρόγραμμα με τθ χριςθ open source προγράμματοσ γεωγραφικισ απεικόνιςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν εκςυγχρονιςμζνθ βάςθ δεδομζνων του οργανιςμοφ. Σα ςτοιχεία που κα καταγράφονται ανά ζργο/οικόπεδο/ςχολείο είναι ενδεικτικά:  Δθμογραφικά ςτοιχεία τθσ γεωγραφικισ περιοχισ και ειδικά ςτοιχεία του ςχολείου *αρικμόσ μακθτϊν και αικουςϊν+  Απεικόνιςθ τθσ διπλοβάρδιασ και των μιςκωμζνων ςχολείων  Φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται το ζργο *από τθν απόκτθςθ γθσ ζωσ τθν καταςκευι+  Οριηόντιεσ δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί *π.χ. προςειςμικόσ ζλεγχοσ, απομάκρυνςθ αμιάντου, κ.ά.]  Οικονομικά ςτοιχεία του ςχολείου/ζργου *π.χ. πλθρωμζσ λογαριαςμϊν, επιχορθγιςεισ για αναβάκμιςθ ι επιςκευζσ, κ.ά.+ Σο ζργο κα υλοποιθκεί μζχρι το τζλοσ του 2010. ΢τθν παροφςα φάςθ, μελετϊνται οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ. Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζργων Θ Ο΢Κ ΑΕ κα προχωριςει ςτο ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία ενόσ ενιαίου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ όλων των ζργων του οργανιςμοφ. ΢το ςφςτθμα αυτό κα ενςωματωκοφν όλα τα ζργα και θ ζκκεςθ προόδου κάκε ζργου κα επικαιροποιείται από τισ αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ. ΢το πλαίςιο αυτοφ του ςυςτιματοσ κα υπάρχουν τυποποιθμζνεσ φόρμεσ/ζντυπα για:  Σθν απεικόνιςθ όλων των ςτοιχείων προόδου κάκε ζργου ςε μία μόνο ςελίδα. Σα ςτοιχεία αυτά κα περιλαμβάνουν λεπτομζρειεσ ςχετικά με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του ζργου, τθν εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ, τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, τθν υλοποίθςθ τθσ καταςκευισ, κακϊσ και όλεσ τισ εκκρεμότθτεσ του ζργου.  Σο ςυνοπτικό πίνακα προόδου όλων των ζργων. ΢τον πίνακα αυτό κα αναγράφονται οι βαςικζσ θμερομθνίεσ υλοποίθςθσ κάκε ζργου. Θ ομοιογζνεια των εντφπων ςε ςυνδυαςμό με τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ για τθ χριςθ του ςυςτιματοσ κα οδθγιςουν ςε άμεςθ υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Θ ζκδοςθ μθνιαίων προόδων αναφοράσ όλων των ζργων κα αποτελζςει το εργαλείο για τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ προόδου και των χρονοδιαγραμμάτων των ζργων. κα βελτιϊςει τθν ενθμζρωςθ τθσ διοίκθςθσ και τθ ςυνεργαςία όλων των διευκφνςεων του οργανιςμοφ. Σο ζργο κα υλοποιθκεί το τρίτο τρίμθνο του 2010. Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ΢το πλαίςιο βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ και τθσ προςφοράσ του Οργανιςμοφ προσ το κοινωνικό ςφνολο, θ Ο΢Κ ΑΕ κα ξεκινιςει τθ μελζτθ ενόσ υλοποιιςιμου προγράμματοσ ορκισ περιβαλλοντικισ απόδοςθσ, υγιοφσ οικονομικισ διαχείριςθσ και κοινωνικισ προςφοράσ. Οι ςτόχοι του Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

12


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

προγράμματοσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ είναι θ ενςωμάτωςθ των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ λειτουργίασ του οργανιςμοφ, καλφπτοντασ και τουσ τρεισ πυλϊνεσ: οικονομικι βιωςιμότθτα, περιβαλλοντικι προςταςία και κοινωνικοπολιτικι ευαιςκθςία. Οι βαςικοί άξονεσ του προγράμματοσ είναι οι ακόλουκοι:  Αειφόρα ςχολικά κτίρια με τθ μελζτθ βιοκλιματικϊν κτιρίων και τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων  Εςωτερικι λειτουργία: Ανακφκλωςθ χαρτιοφ | Χριςθ ανακυκλωμζνου χαρτιοφ | Ελαχιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ χαρτιοφ και μελάνθσ | Μείωςθ τθσ ςπατάλθσ ενζργειασ  Προςφορά ςτο κοινωνικό ςφνολο Ανκρώπινο Δυναμικό | Εςωτερικι επικοινωνία Θ ςφμπνοια και θ καλι ςυνεργαςία των εργαηομζνων αποτελοφν βαςικό μζλθμα τθσ διοίκθςθσ τθσ Ο΢Κ ΑΕ. Προκειμζνου οι εργαηόμενοι να αιςκάνονται ότι αποτελοφν μζλθ τθσ οικογζνειασ τθσ Ο΢Κ ΑΕ, δρομολογοφνται μια ςειρά δράςεων ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε αποφάςεισ και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ:  Εςωτερικόσ διαγωνιςμόσ για τθν καλφτερθ αφίςα που κα εκπροςωπιςει τον Οργανιςμό ςτο διεκνζσ ΢υνζδριο για το μζλλον των ςχολικϊν κτιρίων του ΟΟ΢Α “Imagine” ςτθ Βιζννθ ςτισ 20-22 ΢επτεμβρίου 2010.  Εςωτερικόσ διαγωνιςμόσ για το νζο λογότυπο τθσ Ο΢Κ ΑΕ  Διοργάνωςθ αγϊνα μπάςκετ και άλλων εκδθλϊςεων  Επιβράβευςθ αριςτοφχων μακθτϊν-παιδιϊν εργαηομζνων τθσ Ο΢Κ ΑΕ

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

13


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου

Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ Προχπολογιςμόσ ΠΔΕ Θ Ο΢Κ ΑΕ προχϊρθςε ςτθν αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ των πιςτϊςεων από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων *ΠΔΕ+, μετά τισ αναγκαίεσ περικοπζσ λόγω των ιςχυουςϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν. ΢φμφωνα με το νζο προχπολογιςμό, ο κωδικόσ 247/6 -που αντιςτοιχεί ςτθν κφρια δραςτθριότθτα του οργανιςμοφ- κα πιςτωκεί με 153,4 εκ. €. Θ αρχικι πίςτωςθ προζβλεπε 240 εκ. €. ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΢ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ | Κξαηηθέο πηζηώζεηο Κωδικόρ έπγος ή μελέη ηρ

ΟΝΟΜΑ΢ΙΑ ΔΡΓΟΤ ή ΜΔΛΔΣΗ΢

Απσικά πποη εινόμενερ Ππόη αζη για κπαη ικέρ πιζη ώζειρ ζςνολικέρ κπαη ικέρ 2010 πιζη ώζειρ ενη όρ 2010

1999΢Δ04760000 Δμνπιηζκόο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε επνπηηθό, αζιεηηθό & ινηπό εμνπιηζκό ζε όιε ηε ρώξα 1999΢Δ04760001 Πξόζθηεζε αθηλήηωλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο 1999΢Δ04760002 Καηαζθεπέο δηδαθηεξίωλ πξνζρνιηθή, Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Αηηηθήο 1999΢Δ04760003 Καηαζθεπέο δηδαθηεξίωλ ΝΑ Αηηηθήο κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο

30.000.000,00 €

19.300.000,00 €

64,33%

30.000.000,00 €

21.550.000,00 €

71,83%

35.200.000,00 €

31.000.000,00 €

88,07%

15.000.000,00 €

12.900.000,00 €

86,00%

1999΢Δ04760004 Πξόζθηεζε αθηλήηωλ, θαηαζθεπέο δηδαθηεξίωλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε όιε ηε ρώξα 1999΢Δ04760005 Γαπάλεο εηδηθώλ έξγωλ ζε όιε ηε ρώξα

39.000.000,00 €

35.350.000,00 €

90,64%

1.000.000,00 €

200.000,00 €

20,00%

1999΢Δ04760006 Πξόζθηεζε νηθνπέδωλ, κειέηεο & θαηαζθεπέο, αλαπιάζεηο δηδαθηεξίωλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΝΑ ζε όιε ηε ρώξα πιελ ΝΑ Αηηηθήο 1999΢Δ04760007 Κηηξηαθέο θαη εηδηθέο κειέηεο

40.000.000,00 €

14.500.000,00 €

36,25%

1.000.000,00 €

700.000,00 €

70,00%

1999΢Δ04760008 Απνθαηάζηαζε θηηξίωλ από ην ζεηζκό ηεο 07.09.99, θαηαζθεπέο, επηζθεπέο, επηρνξεγήζεηο 2000΢Δ04760000 Οηθόπεδα, αγνξά αθηλήηωλ, κειέηεο θαηαζθεπέο, εμνπιηζκνί ζρνιηθώλ θηηξίωλ αιινδαπήο 2003΢Δ04760001 Μειέηε, θαηαζθεπή, επηζθεπή, εμνπιηζκόο θηηξίωλ πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΠΘ 2003΢Δ04760011 Αληηθαηάζηαζε δνκηθώλ ζηνηρείωλ από ακίαλην ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Καηαζθεπέο λέωλ δηδαθηεξίωλ ζε αληηθαηάζηαζε παιαηώλ πξνθαηαζθεπαζκέλωλ κε ακίαλην 2004΢Δ04760001 Απόθηεζε νηθνπέδωλ γηα ζρνιηθά θηίξηα Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε Π΢ 2004΢Δ04760002 Μειέηε, θαηαζθεπή δηδαθηεξίωλ Α΄βάζκηαο & Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο ΝΑ Θεζζαινλίθεο κε Π΢ - δηαρεηξηζηηθέο δαπάλεο 2005΢Δ04760000 ΢ρνιηθή ζηέγε ΝΑ Θεζζαινλίθεο

300.000,00 €

0,00 €

0,00%

7.000.000,00 €

1.000.000,00 €

14,29%

0,00 €

0,00 €

6.000.000,00 €

6.000.000,00 €

100,00%

10.000.000,00 €

500.000,00 €

5,00%

10.000.000,00 €

4.400.000,00 €

44,00%

11.000.000,00 €

4.000.000,00 €

36,36%

2006΢Δ04760001 Αλέγεξζε ΙΔΚ Θέξκεο

4.500.000,00 €

2.000.000,00 €

44,44%

240.000.000,00 €

153.400.000,00 €

63,92%

Ιςολογιςμόσ 2009 ΢τθν ετιςια Γενικι ΢υνζλευςθ *Ιοφνιοσ 2010+ εγκρίκθκαν τα πεπραγμζνα του 2009 και ορίςκθκαν ορκωτοί λογιςτζσ για τθν επόμενθ χριςθ, κακϊσ και εςωτερικόσ ελεγκτισ. Διαχειριςτικόσ ζλεγχοσ Θ Ο΢Κ ΑΕ υπζβαλε ςτο ΢ϊμα Ορκωτϊν Λογιςτϊν αίτθμα διαχειριςτικοφ ελζγχου για απογραφι προθγοφμενων χριςεων και περιουςιακϊν ςτοιχείων των, κακϊσ και αναλυτικι απογραφι των αποκθκϊν. Αναμζνεται ο οριςμόσ των εκπροςϊπων του ΢ΟΛ. Δανειςμόσ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων ΢ε εξζλιξθ βρίςκεται το δεφτερο δάνειο που ζχει λάβει θ Ο΢Κ ΑΕ από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων *φψουσ 200 εκ. €+ με τίτλο «Ελλθνικι Εκπαίδευςθ ΙΙ». Θ τμθματικι εκταμίευςθ του δανείου πραγματοποιικθκε το χρονικό διάςτθμα 2007-2009 *βλ. παρακάτω πίνακα+, ενϊ θ ςυνολικι απορρόφθςθ των κεφαλαίων κα ολοκλθρωκεί εντόσ του 2010. Οι τρζχουςεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθσ Ο΢Κ ΑΕ από τα δφο πρϊτα δάνεια με τθν ΕΣΕπ ανζρχονται ςτα 58 εκ. € για το 2010.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

14


Γραφείο Διευκφνοντοσ ΢υμβοφλου Γανειζμόρ από Δςπωπαϊκή Σπάπεζα Δπενδύζεων [ΔΣΔπ] Γάνειο

Γόζη

Ποζόν

Δκη αμίεςζη

Αποπληπωμή

Δπιη όκιο

Α' δάνειο* Α' Α' Α' Α' Β' δάνειο** Β' Β' Β'

΢ΤΝΟΛΟ

400 εκ €

2001-2004

2021 [20 έη η]

ζη αθεπό

1ε 2ε 3ε 4ε ΢ΤΝΟΛΟ

100 εθ € 120 εθ € 80 εθ € 100 εθ € 200 εκ €

18.12.2001 13.12.2002 19.12.2003 20.07.2004 2007-2009

1ε 2ε 3ε

80 εθ € 80 εθ € 40 εθ €

21.08.2007 07.07.2008 15.06.2009

15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 15.12.2021 2032-2034 [25 έη η κάθε δόζη] 15.06.2032 07.07.2033 15.06.2034

ζηαζεξό 5,02% ζηαζεξό 4,91% ζηαζεξό 4,7% ζηαζεξό 4,62% ζη αθεπό και κςμαινόμενο ζηαζεξό 4,527% (1) θπκαηλόκελν 5,084% (2) θπκαηλόκελν 0,23% (3)

* Θ ςφμβαςθ για το πρϊτο δάνειο υπεγράφθ ςτισ 27.11.2001 ** Θ ςφμβαςθ για το δεφτερο δάνειο υπεγράφθ ςτισ 20.10.2006

Θ Ο΢Κ ΑΕ βρίςκεται ςε διαδικαςία οριςτικοποίθςθσ μίασ ςφμβαςθσ-πλαίςιο με τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, για τθ ςφναψθ νζου δανείου *φψουσ 200 εκ. €, με τίτλο «Ελλθνικι Εκπαίδευςθ ΙΙΙ»+. Μετά τθν υπογραφι αυτισ τθσ ςφμβαςθσ, θ Ο΢Κ ΑΕ κα ζχει το δικαίωμα εκταμίευςθσ τθσ πρϊτθσ δόςθσ του δανείου *80 εκ. €+ εντόσ 36 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ-πλαίςιο.

Οργανιςμόσ ΢χολικϊν Κτιρίων ΑΕ | Ζκκεςθ δραςτθριότθτασ τριμινου | Ιοφλιοσ 2010

15

OSK Progress report July 2010  

OSK Progress report July 2010