Page 1

มวลมิตรโรแทเรียนทุกทานครับ

Dear Fellow Rotarians,

สารผูวาการภาค๓๓๖๐ ฉบับอีเล็กทรอนิกสฉบับนี้ นับเปนกาวแรกของการเปลี่ยนแปลงที่มาพรอมกับป โรตารีใหม เปนการกาวสูส ิ่งใหมๆ ที่ทานประธานโรตารี สากลกัลยัน บารเนอรจี ไดใหความสําคัญตอการ เปลี่ยนแปลงดวยการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารระหวางผูนําภาค กับมวลสมาชิก ซึ่งก็ตรงกับความตั้งใจของผมที่ไดมี โอกาสพบเห็นและมีประสบการณโรตารีในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําสารผูวาการภาคเพื่อ ติดตอสื่อสารกับมวลสมาชิก

This 3360 Governor’s electronic newsletter is the first step of the changes that will continue to come within the new Rotary year. It is the step towards a new development which the Rotary International President, Kalyan Banerjee has recognized. He initiated the importance of this change by introducing new technologies that will enhance the communication between District Governors and Rotarians, which has also been my intension, as I have experienced this new way of communication from Rotary overseas, especially how to publicize the Governor’s newsletters.

คําวา”สารผูวาการภาค”(Governor’s Newsletter) ชื่อก็บอกอยูแลววาเปนจดหมายขาวจากผูวาการภาค มิใชเปนนิตยสาร ฉะนั้น ผมจึงเห็นวาการจัดทําสารผูวา การภาคจึงตองเนนไปที่ขาวสารเปนสําคัญ ขาวสารที่ รวดเร็วและทันเหตุการณจึงเปนสิ่งที่จําเปนสูงสุดของ สารผูวาการภาค สารผูวาการภาคฉบับอีเล็กทรอนิกส จึงไดเกิดขึ้น โดยไมจํากัดดวยความถี่หรือความหนา ของจํานวนหนา ขึ้นอยูกับความจําเปนและความ เรงดวนในการสื่อสาร และที่สําคัญคือสามารถโตตอบ ไดในทันทีที่ไดรับสารผูวาการภาคฉบับอีเล็กทรอนิกส ในสวนของสมาชิกที่ไมไดใชอีเมลหรืออินเตอรเน็ตนัน ้ ผมใครขอรองใหทานนายกสโมสรไดมอบหมายให สมาชิกของทานที่มีอีเมลหรืออินเตอรเน็ตชวยพิมพ ออกมาแลวนํามาหมุนเวียนกันอานในสโมสรซึ่งก็จะ สามารถสื่อสารไดทันเวลาของการประชุม ซึ่งไมนาจะ เกินหนึ่งสัปดาหหลังจากที่ไดรับเมลแลว ผมหวังวาการนํานวัตกรรมใหมมาใชนี้จะยังประโยชน ใหเพิ่มขึ้นกวาเดิม สิ้นเปลืองคาใชจายนอยลง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ฯลฯ แตอยางไรก็ตามหลายทานอาจจะยังไม คุนเคยกับสารผูวาการภาคในลักษณะนี้ซึ่งใน ตางประเทศไดทํามานานแลว และผมเชื่อวาจะประสบ ความสําเร็จตามที่มุงหวังไว

“Governor’s Newsletter” in itself means a newsletter from the Governor, not a magazine. The newsletter should emphasize essentially on news and information. Recently updated news and information is the important part of the Governor’s electronic newsletter. It requires no regularity or number of pages, but it depends entirely on the necessity and priority of the communication. The advantage of this method is that once the electronic newsletter is received, readers are able to give an immediate response. As for Rotarians who do not have access to internet, I would like to ask club presidents to assign Rotarians within this facility to print out the newsletter copies and pass them on to other members during club meetings. The copies should be passed out no longer than one week after the newsletter has been sent out. I hope that by bringing this technology in, it will prove to become useful by making communication faster with minimum cost. However, many of us may not be familiar with the electronic Governor’s Newsletter. It has been used as an ordinary way of communication for quite sometime among Rotarians overseas. I believe that it would be another flourishing move.


2 ในโอกาสที่เริ่มเขาสูปโรตารีใหม ผมขอใหมวลมิตร โรแทเรียนทุกทานไดพรอมรับกับสิ่งใหมๆที่จะเกิดขึ้น ในปนี้ ซึ่งผมตั้งใจวาจะทําใหดีที่ส ุดไมวาจะเปนในเรื่อง การเพิ่มและรักษาสมาชิกภาพ การมีส วนรวมในการ ประชุมใหญโรตารีสากลที่กรุงเทพในระหวางวันที่ ๖ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยภาคเรามีบทบาทและความ รับผิดชอบในการประชุมฯ ครั้งนี้คอนขางสูง ซึ่งผมจะ ไดแจงความคืบหนาใหทราบเปนระยะๆตอไป พบกันใหมฉบับหนาครับ

On the occasion of entering this new Rotary Year, I wish to see all Fellow Rotarians prepared to experience new developments that will occur throughout the year. I intend to do my best in increasing and maintaining membership as well as working on our contribution in the Rotary International Convention in Bangkok on 6 – 9 May, 2012. Our District’s roles and responsibilities in the convention are significant. I will keep you informed regularly on its progress.

ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี

See you next month.

ชํานาญ จันทรเรือง ผูวาการภาค ๓๓๖๐ ป ๒๕๕๔-๒๕๕๕

Yours in Rotary, Chamnan Chanruang Governor, D 3360 RI

สวัสดี พีน ่ องชายหญิงของผมในโรตารี

My Dear Brothers and Sisters in Rotary

เราทุกคนในโรตารีกําลังตองการเปลี่ยนแปลงโลก นี่ คือเหตุผลที่พวกเรามาเปนโรแทเรียน เราเชื่อมั่นวา โลกเรานี้สามารถจะมีความนาอยูยิ่งขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น มีสันติสุขมากขึ้น และเราสามารถทําใหโลกนี้ดียิ่งขึ้น จากการบําเพ็ญประโยชนของเรา

All of us in Rotary are looking to change the world – why else would we be Rotarians? We believe that our world can be happier, healthier, and more peaceful, and that we can create that better world through our service.

ในป 2011-12 นี้ ผมขอรองใหมิตรโรแทเรียน มีน้ําใจ ใสใจเพื่อนมนุษย ผมจะขอใหทานเริ่มคนหาในตัวทาน กอน เพื่อใหเขาใจวาเราทุกคนทุกหนทุกแหง ไดสาน ฝนอันเดียวกัน มีความหวังเดียวกัน แรงจูงใจเดียวกัน และมีภาวะยุงยากใจคลายกัน เมื่อเรารูส ึกเขาใจอยาง แทจริงถึงความตองการของผูอื่น ที่มีเหมือนกับของเรา เอง เราตองเริ่มเขาใจวางานของเรามีความสําคัญ อยางไร ในปตอไปขางหนานี้ เราจะใชขอมุงเนนหลัก 3 ประการนี้ในการทํางานบําเพ็ญประโยชนของโรตารี

In 2011-12, I will ask Rotarians to Reach Within to Embrace Humanity. I will ask you to search first within yourselves, to understand that all of us, everywhere, have the same dreams, the same hopes, the same aspirations, and similar dilemmas. When we understand, and truly feel, that others’ needs are the same as our own, we begin to understand how important our work is. In the year ahead, we will have three emphases in our Rotary service.

ขอมุงเนนขอแรกในปโรตารีนี้ คือ ครอบครัว – ครอบครัวและบานตองเปนแกนหลัก เปนศูนยรวมของ งานเราทั้งหมด – การบําเพ็ญประโยชนของเราเริ่มตน จากตรงนี้ และจากครอบครัว เราจะเริ่มเขาไปในชุมชน ทุกแหงของเรา ซึ่งแทจริงก็คือ มนุษยชาติทุกคน เหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน มีสมาชิกในครอบครัวทุก คนใสใจดูแลกันและกัน ทั้งในยามสุขและยามทุกข และไมมีผูใดถูกทอดทิ้งอยูโดดเดี่ยว

Our first emphasis in this Rotary year will be the family. The family and the home are at the core of all our work – all our service begins here. And through the family, we approach all of our community and indeed, all of humanity, as an extended family, in which all members care for each other. In times of joy and in times of need, no one is ขอมุงเนนขอที่สอง คือ การสานตอสืบเนื่อง – คนพบ ever alone.


3 Our second emphasis will be continuity – finding the things we do well and taking them to the next level. We must build on our successes, expand on them, and strive to do even more. Of course, our greatest obligation is to PolioPlus, where success is now so เราตอง close.

สิ่งที่เราทําไดดี และชวยกันนําขึ้นสูระดับขั้นตอไป เรา จะตองสรางขึ้นจากความสําเร็จของเรา แลวขยายงาน ตอไป พยายามทําใหไดมากขึ้นตอไป แนนอนครับ ภารกิจที่ยิ่งใหญของเราขณะนี้ คือ โครงการ โปลิโอพลัส ซึ่งใกลจะสําเร็จแลว

ขอมุงเนนขอที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลง เขาใจวา การเปลี่ยนแปลงที่แทจริงนั้น จะตองเริ่มจาก เราแตละคนและเริ่มตนในตัวตนของเรา เราไมสามารถ แบงปนสันติภาพกับผูอื่น หากเราไมมีสันติภาพจะให เราจะไมสามารถดูแลโลกไดทั้งหมด หากเราไมดูแลใส ใจกลุมคนที่อยูใกลตัวเรามากที่สุดกอน นั่นก็คือ ครอบครัวของเรา สโมสรของเราและชุมชนของเรา นั่นเอง

ทานมหาตมะคานธี กลาวไววา “ทานจะตองเปนผู เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ทานตองการเห็นในโลก” ในโรตา รีนั้น เราปรารถนาใหมีการดํารงชีพอยางมีศีลธรรมและ ซื่อสัตย โดยแบงปนมิตรภาพและไมตรีจิต เห็นคุณคา มนุษยขาติทุกคนเทาๆ กัน เราจะไมสนใจวาตัวเลข ต่ําสุดตัวลางของเศษสวนเปนเทาใด เพราะงานโรตารี คือการทําสิ่งสามัญธรรมดารวมกัน เราจะทํางานเพื่อ พัฒนาตัวเรา พัฒนาผูอื่น เพื่อเปนการใสใจหวงใยโลก นั่นเอง ใหเรารวมใจกัน มีน้ําใจหวงใยมนุษยชาติ - ดวยสันติ ปรองดองกัน และดวยมิตรภาพ – เพื่อจะได เปลี่ยนแปลงโลกใหนาอยูมากยิ่งขึ้น/ กัลยัน บาเนอรจี ประธานโรตารีสากล 2011-12 (แปล/เรียบเรีย ง โดย อน. พิเชษฐ รุจิรัตน สร. ราชบุร)ี

ใหเรารวมกันทําใหป 2554-55 ยิ่งใหญ ผมรูสึกตื่นเตน เมื่อเริ่มตนปใหมโรตารี ผมหวังวาทานก็ คงรูสึกเชนเดียวกัน สโมสรและภาคของเรามีผูนําใหม และมีเปาหมายใหมสําหรับปขางหนาไวแลว ทุกสิ่งที่ เราชื่นชอบในโรตารียังคงมีอยูไมเปลี่ยนแปลง แต ผูคนและบทบาทหนาที่ในโรตารี จะมีการเปลี่ยนแปลง ไป

And our third emphasis will be change. We must understand that true change can only begin with each of us, and start within us. We cannot share peace with others if we do not have it to give. We cannot look after the whole world without first looking after those closest to us: our families, our clubs, and our communities. Mohandas K. Gandhi said, “You must be the change you wish to see in the world.” In Rotary, we endeavor to live ethically and honestly, to share friendship and fellowship, to see equal worth in every human being. We are not interested in the lowest common denominator, for Rotary is anything but common. Instead, we work to elevate ourselves, elevate others, and thereby embrace the world. Together, we will Reach Within to Embrace Humanity. And in peace, harmony, and friendship, we will bring change – and a more joyful world.

Kalyan Banerjee RI President Year 2011-12

Let’s work together to make 2011-12 a great year I am excited, and I hope you are too, as we move into the new Rotary year. Our clubs and districts have new leaders, and we’ve set new goals for the year ahead. Everything we appreciate in Rotary remains constant, but the people and roles change.

เชนเดียวกัน มูลนิธิโรตารี มีกรรมการทรัสตีใหม และ Similarly, our Rotary Foundation has new


4 ประธานทรัสตีใหม แตภารกิจของเรายังคงมีอยู เหมือนเดิม ก็คือ ชวยใหโรแทเรียนสงเสริมสันติภาพ โลก ดวยการดูแลสุขภาพชุมชน สนับสนุนการศึกษา และบรรเทาความยากไร ในปนี้ เราไดกําหนด เปาหมายใหม 3 ประการสําหรับมูลนิธิ เพื่อใหเรา มุงเนนทํางานตลอดป โดยไมตองเปลี่ยนแผนวิส ัยทัศน อนาคตของเรา

trustees and a new chair, but our mission remains the same: to enable Rotarians to advance world peace through the improvement of health, support of education, and alleviation of poverty. This year, we’ve set three goals for the Foundation – not to replace our vision for the future, but to give us focus for the year.

เปาหมายขอแรก คือ ขจัดโปลิโอใหหมดสิ้นไป เราได ทํางานกาวหนาไปมากในป 2553 อยางไรก็ตาม เรา จะหยุดพักไมได เนื่องจากการแพรระบาดในทาจิกิ สถานและสาธารณรัฐคองโก ยังคอยเตือนเราอยู ใหเรา ชวยกันสานตอผลงานที่ยิ่งใหญที่สุดในประวัติศาสตร ของโรตารีใหสําเร็จ

Our first goal is to complete the eradication of polio. We took great steps forward in 2010. We cannot relax, however, as the outbreaks in Tajikistan and the Republic of the Congo remind us. Each of us can make a contribution to this, the greatest achievement in the history of Rotary.

เปาหมายขอที่สอง คือ ใหเราแตละคนมีความรูส ึกเปน เจาของมูลนิธิโรตารี เราจะทําไดโดยการรวมบําเพ็ญ Our second goal is that every one of us ประโยชนและรวมกันบริจาค ที่จะทําใหเรารูส  ึกไดวา นี่ should feel that we own The Rotary Foundation. We can do that through our คือมูลนิธิโรตารี ของเรา เปาหมายขอที่สาม คือ ทําใหมูลนิธิของเรามี ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะดียิ่งขึ้น ดวยการทดสอบและ ปรับแตงแผนวิสัยทัศนอนาคตของเราใหดียิ่งขึ้น หลังจากผานพนปแรกที่ดีมาก เราตองการใหภาคนํา รองแจงใหเราทราบวา เราควรตองทําอะไรและ ปรับปรุงอะไร และหาวิธีการใหมๆ ในการใหบริการ ดังนี้แลว จะเปนปแหงการเตรียมการสําหรับภาคที่มิใช ภาคนํารองดวย โดยขอใหทานชวยพิจารณาวา ทานจะ เปลี่ยนแปลงโครงสรางภาคของทานอยางไรบาง? จะ ตัดสินใจในการขอรับทุนสนับสนุนและจะตรวจสอบ บัญชีกันอยางไร? ความเขมแข็งของมูลนิธิโรตารี มูลนิธิของเรานั้น มิได ถูกกําหนดโดยกรรมการทรัสตี สิ่งที่เราจะทํานั้น ทาน จะตองเปนผูกําหนดขึ้นมา ดังนั้น โปรดใหการ สนับสนุนเรา และมาชวยกันทําใหปโรตารี 2554-55 เปนปที่ยิ่งใหญอีกหนึ่งปดวย/

บิล บอยด ประธานทรัสตีมูลนิธิโรตารี ป 2554-55 (แปลโดย - พิเชษฐ รุจิรัตน)

service and our contributions. This should be our Rotary Foundation. The third goal is to make our Foundation more effective and efficient by testing and refining our Future Vision Plan. After a very positive first year, we need the pilot districts to tell us what works and what could be improved, and to develop new ways to serve. This also will be a preparation year for non pilot districts. Think now how your district structure will change and how you will make decisions on grants and audits. The strength of The Rotary Foundation, our Foundation, is not determined by the trustees. What we can do is determined by you. Please support us, and together let us make 2011-12 another great Rotary year.

Bill Boyd Rotary Foundation Trustee Chair 2011-12


5 Newsletter

สารจากศูนยโรตารี กรกฎาคม 2554

ROTARY CENTRE IN THAILAND 75/82-83 Ocean Tower II, 32/F , Soi Wattana, Asoke Rd. Wattana, Bangkok 10110 Tel 0 2661 6720 Fax 0 2661 6719 E-mail : Rotaryth@ksc.th.com: www.rotarythailand.org

Dear All Rotarians,

สวัสดีมิตรโรแทเรียนที่รักทุกทาน กรกฎาคมเปน เดื อนเริ่ ม ต น ป ใ หม ของโรตารี ทานผูวาการภาค คณะกรรมการภาค รวมทั้งนายก และเจ า หน า ที่ ส โมสร ทั้ ง หลาย ต า งก็ มี ค วา ม กระตื อ รื อ ล น มุ ง มั่ น ที่ จ ะบํ า เพ็ ญ ประโยชน เ พื่ อ ชวยเหลือผูดอยโอกาสในชุมชนทองถิ่นและชุม ชนทั่วโลกดวยเรา “มี น้ําใจหวงใยเพื่อนมนุษย” ตามคติพจนของประธานโรตารีสากล คัล ยัน บาเนอรจี นอกจากนี้ ปน ี้ยังเปนปที่สําคัญยิ่งอีกปหนึ่งของพวกเรา นั่น คือ ก า ร เ ป น เ จ า ภ า พ จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ป ร ะ จํ า ป ข อ ง โรตารี สากลป 2012 ซึ่งตองร วมแรงร วมใจกัน เพื่ อใหก ารประชุ ม สําเร็จ ลุล วงไปดว ยดี งานอื่ น ๆ ทุ กอยางก็ ตองเร งรั ดมากขึ้น การ ประชุมของภาคก็จะตองเลื่อนเวลาในการจัดใหเร็วขึ้น กวาปกติ ไมวา จะเปนการประชุม DC, PETS และ DA ผมและเจาหนาที่ศูน ยโรตารี ฯ ขอเป น กํา ลั ง ใจและแรงสนั บ สนุน หากมี สิ่ ง ใดที่ เ ราจะช วยได โปรดติ ด ต อ กั บ ผมหรื อ กรรมการศู น ย โ รตารี ฯ หรื อ ติ ด ต อ กั บ เจาหนาที่ศูน ยฯ เราพรอมจะชวยเหลือทานนะครับ

The Rotary International year begins on 1st July. All Governors, District Committees including Club Presidents and Club Officers are eager and determined to provide services to the underprivileged in their communities and around the world, in order to challenge RI President Kalyan Banerjee’s theme “Reach within to Embrace the Humanity” This Rotary year is particularly the most important year for the Rotarians in Thailand because we are the host for 2012 Rotary International Convention in Bangkok. We Rotarians and family must all jointly support in person and as well in spirit to this most important Meeting and make it remembrance in the history of Rotary. Clubs and Districts are busy prepared for their important yearly meeting early so that they can be available to host the Convention. Our team at the Rotary Centre will support all of you any where we can, please just let us know. Yours in Rotary,

ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี

โรแทเรียน สโมสร ภาค 3330 2,328 83 ภาค 3340 1,259 57 ภาค 3350 2,368 90 ภาค 3360 1,373 64 ขอมูล: ผูแทนดูแลการเงินฯ (ก.ค.54)

คณะกรรมการบริหารศูนยโรตารีในประเทศไทยป 2554-55 อผภ. ชาญชัย วิศิษฏกุล อผภ. สมบูรณ กาญจโนฬาร อผภ. เปรมปรีชา ทิพยวาน อผภ. ไพโรจน เอื้อประเสริฐ อผภ.รัตนมณี ตัน ยิ่งยง

ประธาน รองประธาน รองประธาน รองประธาน กรรมการการเงิน

PDG.Xanxai Visitkul Chairman, Rotary Centre in Thailand, 2010-12

ROTARYF IGURES

ตัวเลขโรตารีไทย

อผภ.ชาญชัย วิศิษฏกุล ประธานคณะกรรมการบริหารศูน ยโรตารีฯ ป 2553-55

Members: Clubs: D3330 2,328 D3340 1,259 D3350 2,368 D3360 1,373

83 57 90 64

Source: RI Fiscal Agent (July 2011)

2011-2012 Board of Directors Chair PDG.Xanxai Visitkul Vice-Chairs PDG Somboon Karnjanolarn PDG Prempreecha Dibbayawan PDG Pairoj Uerprasert Finance PDG Ratmanee Tanyingyong Public Relations PDG Sawatde Phadungmatrwaragul


6

อผภ.สวัสดิ์ ผดุงมาตรวรกุล อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ผวภ.ชํานาญ จันทรเรือง อผภ.อาภา อรรถบูรณวงศ ตันโสด อผภ. สมศักดิ์ ดุรงคพัน ธุ ผวภ. อรชร สายสีทอง ผวล. สมภพ ธีระสานต อผภ. สุรัตน บัววัน ผวล. ธาตรี ลีธีระประเสริฐ อผภ.ดร.เสาวลักษณ รัตนวิชช อผภ. วิวัฒน ศิริจางคพัฒนา อผภ. อนุวัตร ภูวเศรษฐ อผภ. รัฐประทีป กีรติอุไร อผภ.ดร.ไกร ตั้งสงา ที่ปรึกษา PRIP พิชัย รัตตกุล อผภ. โกวิท สุวรรณสิงห อผภ. เชาวน นาราฤทธิ์

กรรมการประชาสัมพันธ กรรมการแปล นิตยสารโรตารี กรรมการหองสมุด เลขานุการ อผภ. เสริมศักดิ์ ปยธรรม ผวภ. ธีรยุทธ วัฒนธีรวุฒิ อผภ.ศิริ เอี่ยมจํารูญลาภ ผวภ. สุพงศ ชยุตสาหกิจ ผวล. อเล็กซ พี มาฟโร อผภ. นพนธ อิ่นคํา ผวล. อนุรักษ นภาวรรณ อผภ.สมภพ สุขสิงห

อผภ. มานิต วงษสุรียรัตน อผภ. วัน ชัย เอกบัณฑิต อผภ. ชัยสิน มณีน ันทน

Translation PDG Wichai Maneewacharakiet Rotary Thailand Magazine DG Chamnan Chanruang Library PDG Apa Ataboonwongse Tonsod Secretary PDG Somsak Durongbhand Directors DG Orachorn Saisrithong PDG Sermsak Piyatham DGE Somphop Thirasan DG Thirayud Watanathirawoot PDG Surat Buawan PDG Siri Eiamchamroonlarp DGE Thatree Leetheeraprasert DG Supong Chayutsahakit PDG Dr Saowalak Rattanavich DGE Alex P. Mavro PDG Vivat Sirijangkapattana PDG Napon Income PDG Anuwat Puvaseth DGE Anurak Napawan PDG Rathprateep Keeratiurai PDG Somphop Sooksing PDG Dr Krai Tungsanga

 ...ประกาศจากศูนยโรตารีคะ...  อัตราแลกเปลี่ยนของโรตารีสากลเดือนกรกฎาคม 1 เหรียญ = 30.00 บาท  หากสโมสรยังไมไดรับรายงานครึ่งปจากโรตารีสากล โปรด Advisors ติ ด ต อ ขอสํ า เนาจากศู น ย ฯ หรื อ พิ ม พ จ าก Member Access บน PRIP Bhichai Rattakul PDG Manit Wongsureerat เว็บไซต www.rotary.org  ขอใหสโมสรโปรดสงหนังสือสถาปนาฯ PDG Kovit Suvanasingha ใหศูนยฯ เพื่อเก็บ ไวในหองสมุดดวยคะ  โปรดสงรายชื่อสมาชิก PDG Wanchai Ekbundit สโมสรพร อมที่ อยู ที่ เ ป น ปจ จุบั น มายั งศู น ย ฯ เพื่อปรั บ ปรุง รายชื่อ PDG Chow Nararidh สําหรับ การสง นิต ยสารโรตารี ประเทศไทย  ท านสามารถดาวน PDG Chaisinn Maninan โ ห ล ด เ อ ก ส า ร โ ร ต า รี ส า ก ล แ ป ล เ ป น ภ า ษ า ไ ท ย ที่ www.rotarythailand.org/download/download.html  ลงทะเบี ย น “Bulletin Board” RI exchange rate for July: US$ 1 = THB 30.00 2012 RI Convention ด ว นวัน นี้ เพี ย ง 4,960.- บาท รับ ฟรี ข วด @@ Not receive Semiannual Report - SAR from เกลือ-พริกไทยหนูยิ้มแยม  RI?, contact us or download it through Member

ศูนยโรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร

Access at www.rotary.org @@ Have a spare copy of your club 2011-12 Annual Bulletin, please send it to Rotary Centre’s library @@ Rotary Thailand magazine requests a list of current club members with address (in Thai) for updating their mailing list, so that all will receive the magazine. @@ Download RI publications in Thai FREE at www.rotarythailand.org/download/download.html @@ Register to 2012 RI Convention, Bangkok, now, at THB 4,960 only and get a FREE lovely YIM & YAM salt- pepper shaker @@


7

20-21 สิงหาคม 2554 สัมมนามูลนิธิโรตารี ภาค 3360 สัมมนาการเพิ่ม-รักษาสมาชิกภาพ ภาค 3360 ณ โรงแรมสีหราช อ. เมือง จ. อุตรดิตถ (ผชภ. จิระยุทธ หิรัณยวัฒน – ประธานจัดงาน)

12-15 ตุลาคม 2554 การอบรมผูนําเยาวชน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. พิษณุโลก (อน. เสริมพงษ วงศสมานจิต – ประธานจัดงาน)

10-11 ธันวาคม 2554 การประชุมใหญรวมภาค 3340 และภาค 3360 ณ มูลนิธิกวงเมง อ. แมส าย จ. เชียงราย (อน. วาณิช โยธาวุธ – ประธานจัดงาน)

20-21 August 2011 District 3360 Rotary Foundation Seminar (DRFS) District 3360 Membership Seminar At Seeharaj Hotel, Uttaradit Province (AG. Jira-yuth Hiran-yawat – organizing chair) 12-15 October 2011 Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) At Chulaporn Rajavittayalai, Pitsanulok Province (PP. Sermpong Wongsa-manjit – organizing Chair) 10-11 December 2011 Joint District Conference D3340 & D3360 At Kuang Meng Foundation, Maesai District, Chiang Rai Province (PP. Vanit Yotharvut – organizing chair)

1 กรกฎาคม 2554 สโมสรโรตารีสันปาตอง, จอมทอง จ. เชียงใหม ณ หอประชุมที่วาการอําเภอสันปาตอง เชียงใหม

1 July 2011 RC. Sanpantong, RC. Chomtong Chiang Mai at Sanpatong District Meeting Hall

9 กรกฎาคม 2554 5 สโมสรโรตารีในจังหวัดพิษณุโลก (พิษณุโลก, นเรศวร, วังจันทน, ศรีสองแคว, ลุมน้ําเข็ก)

9 July 2011 5 Rotary clubs in Pitsanuloke Province RC. Pitsanuloke, Naresuan, Wangchan, Srisongkwae, Kek River)

10 July 2011 10 กรกฎาคม 2554 4 Rotary clubs in Uttaradit Province 4 สโมสรในจังหวัดอุตรดิตถ (อุตรดิตถ, ศิลาอาสน, (RC. Uttaradit, Sila-ars, Pichai, Laplae) พิชัย, ลับแล) at Seeharaj, Uttaradit Province ณ โรงแรมสีหราช จ. อุตรดิตถ

23 กรกฎาคม 2554 สโมสรโรตารีฝาง ณ โรงแรมแทนเจอรีน อ. ฝาง จ. เชียงใหม

23 July 2011 RC. Fang At Tangerine Hotel, Fang District, Chaing Mai


8 30 กรกฎาคม 2554 สโมสรโรตารีแมฮองสอน ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา จ. แมฮองสอน

30 July 2011 RC. Mae Hong Son At Imperial Tara, Mae Hong Son

5 สิงหาคม 2554 สโมสรโรตารีชาลวัน จ. พิจิตร สถานที่ยังไมไดระบุ

5 August 2011 RC. Chalawan, Pichit Venue to be announced

6 สิงหาคม 2554 สโมสรโรตารีแมสอด-เมืองฉอด, ตาก, แมสะเรียง ณ โรงแรมเซ็นทารา อ. แมสอด จ. ตาก

6 August 2011 RC. Maesod-Muang Chod, Tak, Mae Sariang At Centara, Mae Sod, Tak

1. อังคารที่ 26 ก.ค. 54 2. จันทร 1 ส.ค. 54 3. อังคาร 2 ส.ค. 54 4. พุธ 3 ส.ค. 54 5. พฤหัสบดี 4 ส.ค. 54 6. ศุกร 5 ส.ค. 54 7. เสาร 6 ส.ค. 54 8. เสาร 6 ส.ค. 54 9. อาทิตย 7 ส.ค. 54 10. อังคาร 9 ส.ค. 54 11. พุธ 10 ส.ค. 54 12. พฤหัสบดี 11 ส.ค. 54 13. จันทร 15 ส.ค. 54 14. อังคาร 16 ส.ค. 54 15. พุธ 17ส.ค. 54 16. พฤหัสบดี 18 ส.ค. 54 17. จันทร 22 ส.ค. 54 18. อังคาร 23 ส.ค. 54 19. พุธ 24 ส.ค. 54 20. จันทร 29 ส.ค. 54 21. อังคาร 30 ส.ค. 54 22. พุธ 31 ส.ค. 54 23. พฤหัสบดี 1 ก.ย. 54 24. ศุกร 2 ก.ย. 25. จันทร 5 ก.ย. 54 26. อังคาร 6 ก.ย. 54 27. พุธ 7 ก.ย. 54 28. พฤหัสบดี 8 ก.ย. 54 29. ศุกร 9 ก.ย. 54 30. อังคาร 13 ก.ย. 54 31. พุธ 14 ก.ย. 54 32. พฤหัสบดี 15 ก.ย. 54 33. พุธ 21 ก.ย. 54 34. พฤหัสยดี 22 ก.ย. 54

1. Tue, 6-Jul-11 RC. Kampangphet 2. Mon, 1-Aug-11 RC. Wangchan 3. Tue, 2-Aug-11 RC. Phitsanuloke 4. Wed, 3-Aug-11 RC. Srisongkwae 5. Thu, 4-Aug-11 RC. Narasuan 6. Fri, 5-Aug-11 RC. Chalawan 7. Sat, 6-Aug-11 RC. Khek River 8. Sat, 6-Aug-11 RC. Maesod-Muangchod 9. Sun, 7-Aug-11 RC. Kong Krailart 10 Tue, 9-Aug-11 RC. Sukothai 11. Wed, 10-Aug-11 RC. Sawankaloke North 12. Thu, 11-Aug-11 RC. Sawankaloke 13. Mon, 15-Aug-11 RC. Lablae 14. Tue, 16-Aug-11 RC. Sila-aas 15. Wed, 17-Aug-11 RC. Pichai 16. Thu, 18-Aug-11 RC. Uttaradit 17. Mon, 22-Aug-11 RC. Wiangkosai 18. Tue, 23-Aug-11 RC. Song 19. Wed, 24-Aug-11 RC. Phrae 20. Mon, 29-Aug-11 RC. Tawangpha 21. Tue, 30-Aug-11 RC. Nan 22. Wed, 31-Aug-11 RC. Wiangsa 23. Thu, 1-Sep-11 RC. Nakorn Nan 24. Fri, 2-Sep-11 RC. Pua 25. Mon, 5-Sep-11 RC. Mae Chan 26. Tue, 6-Sep-11 RC. Chiang Come 27. Wed, 7-Sep-11 RC. Nakorn Toeng 28. Thu, 8-Sep-11 RC. Payao 29. Fri, 9-Sep-11 RC. Chiang Saean 30. Tue, 13-Sep-11 RC. Phan 31. Wed, 14-Sep-11 RC. Mae Fa Luang 32. Thu, 15-Sep-11 RC. Mae Sai 33. Wed 21-Sep-11 RC. Chiang Rai 34. Thu 22-Sep-11 RC. Chiang Rai North

สร. กําแพงเพชร สร. วังจันทน สร. พิษณุโลก สร. ศรีสองแคว สร. นเรศวร สร. ชาลวัน สร. ลุมนาเข็ก สร. แมสอด-เมืองฉอด สร. กงไกรลาศ สร. สุโขทัย สร. สววรคโลกเหนือ สร. สวรรคโลก สร. ลับแล สร. ศิลาอาสน สร. พิชัย สร. อุตรดิตถ สร. เวียงโกศัย สร. สอง สร. แพร สร. ทาวังผา สร. นาน สร. เวียงสา สร. นครนาน สร. ปว สร. แมจัน สร. เชียงคํา สร. นครเทิง สร. พะเยา สร. เชียงแสน สร. พาน สร. แมฟาหลวง สร. แมสาย สร. เชียงราย สร. เชียงรายเหนือ


9 35. จันทร 26 ก.ย. 54 36. อังคาร 27 ก.ย. 54 37. พุธ 28 ก.ย. 54 38. พฤหัสบดี 29 ก.ย. 54 39. อังคาร 4 ต.ค. 54 40. พุธ 5 ต.ค. 54 41. จันทร 17 ต.ค. 54 42. อังคาร 18 ต.ค. 54 43. พุธ 19 ต.ค. 54 44. พฤหัสบดี 20 ต.ค. 54 45. อังคาร 25 ต.ค. 54 46. อังคาร 25 ต.ค. 54 47. พฤหัสบดี 27 ต.ค. 54 48. พฤหัสบดี 27 ต.ค. 54 49. พฤหัสบดี 27 ต.ค. 54 50. ศกร 28 ต.ค. 54 51. ศุกร 28 ต.ค. 54 52. จันทร 31 ต.ค. 54 53. อังคาร 1 พ.ย. 54 54. อังคาร 1 พ.ย. 54 55. พฤหัสบดี 3 พ.ย. 54 56. อังคาร 8 พ.ย. 54 57. อังคาร 15 พ.ย. 54 58. พุธ 16 พ.ย. 54 59. พฤหัสบดี 17 พ.ย. 54 60. อังคาร 22 พ.ย. 54 61. พุธ 23 พ.ย. 54 62. ยังไมไดกําหนด

สร. เมืองเกาะคา สร. จอมทอง สร. แมวัง สร. ตาก สร. ดอยพระบาท สร. ฝาง สร. เถินดาวนทาวน สร. เชียงใหมตะวันตก สร. ลําปาง สร. เชียงใหมตะวันออก สร. เชียงใหมภูพิงค สร. ลําพูน สร. เชียงใหมดอยสุเทพ สร. เชียงใหมถิ่นไทยงาม สร. นครหริภุญชัย สร. เชียงใหมแอรพอรท สร. กาวิละ เชียงใหม สร. ชางเผือกเชียงใหม สร. ลานนาเชียงใหม สร. เชียงใหมใต สร. เชียงใหม สร. สันปาตอง สร. แมฮองสอน สร. แมสะเรียง สร. สารภี สร. สันทราย สร. เชียงใหมเหนือ สร. เวียงจันทน

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Mon, 26-Sep-11 Tue, 27-Sep-11 Wed, 28-Sep-11 Thus, 29-Sep-11 Tue, 4-Oct-11 Wed, 5-Oct-11 Mon, 17-Oct-11 Tue, 18-Oct-11 Wed, 19-Oct-11 Thu, 25-Oct-11 Tue, 25-Oct-11 Tue, 25-Oct-11

47. Thu, 27-Oct-11 48. Thu, 27-Oct-11

49. Thu, 27-Oct-11

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

RC. Muang Kao Ka RC. Chom Tong RC. Mae Wang RC. Tak RC. Doi Pra Bath RC. Fang RC. Thoen Downtown RC. Chiangmai West RC. Lampang RC. Chiangmai East RC. Chiangmai Phuping RC. Lamphun RC. Chiangai Doi Suthep

RC. Chiangmai Thin Thai Ngam

RC. Nakorn Hariphunchai

Fri, 28-Oct-11 RC. Chiangmai Airport Fri, 28-Oct-11 RC. Kawila Chiangmai Mon, 31-Oct-11 RC. Changpuak Tue, 1-Nov-11 RC. Lanna Chiangmai Tue, 1-Nov-11 RC. Chiangmai South Thu, 3-Nov-11 RC. Chiangmai Tue, 8-Nov-11 RC. Sanpatong Tue, 15-Nov-11 RC. Mae Hong Son Wed, 16-Nov-11 RC. Mae Sarieng Thu, 17-Nov-11 RC. Sarapee Tue, 22-Nov-11 RC. Sansai Wed, 23-Nov-11 RC. Chiangmai North Will scheduling later RC. Wiang Chan

ทานนายกสโมสรและประธานคณะกรรมการ บริหารสโมสรที่เคารพรัก

Dear fellow club presidents and club committees,

หลายๆ สโมสรโรตารีในภาค 3360 คงมีความประสงคที่จะ ใหสโมสรของตน เปนสโมสรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถ ที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆในเรื่องเหลานี้ใหประสบ ความสําเร็จไดคือ

Many Rotary clubs of District 3360 wish to improve their effectiveness to carry on activities in order to: 1. Consolidate and increase membership base 2. Offer constructive projects suitable to community and international services. 3. Support Rotary Foundation in both program participation and donations. 4. Develop self-leadership to serve beyond their club level.

1. สามารถรักษาและเพิ่มฐานสมาชิก 2. สามารถดําเนินโครงการที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น และชุมชนประเทศอื่น 3. สามารถสนับสนุนมูลนิธิโรตารี ทั้งการเขารวม โปรแกรมและการบริจาคเงิน In order to achieve these goals successfully, the 4. พัฒนาผูนําเพื่อทําหนาที่สูงกวาระดับสโมสร clubs administration committees have to be more ได serious in organizing consistent meeting programs, publishing club bulletins, developing

ในการที่จะทําใหสโมสรของทานมีประสิทธิภาพ บรรลุ websites and creating a network of its members เปาหมาย และประสบความสําเร็จดังกลาวได คณะกรรมการ to emulate friendship among them. More details


10 บริหารจัดการสโมสรจะตองดําเนินการในเรื่องตางๆ เหลานี้ อยางจริงจังและตอเนื่องคือ การจัดโปรแกรมการประชุม การผลิตสารสโมสรและดูแลเว็บไซต ติดตามการเขา ประชุมสโมสร และการสงเสริมมิตรภาพในหมูสมาชิก สโมสร ซึ่งรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ จะได นําเสนอในสารผูวาการภาค ในโอกาสตอไป สําหรับเปาหมายที่สําคัญของคณะกรรมการบริหารจัดการ สโมสร ภาค 3360 ในปนี้ คือ * กระตุนใหทุกสโมสรจัดโปรแกรมการประชุมที่นาสนใจ และมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับโรตารี ซึ่งจะชวยสงเสริมใหโรแท เรียนมีความรูเกี่ยวกับโรตารี สงเสริมคุณคาของการเปน สมาชิกอยางตอเนื่อง และทําใหสมาชิกตระหนักถึงชุมชน ทองถิ่นของตนและชุมชนโลก

on all these matters will be discussed in the next issue. This year, the main goals of District 3360 Club Administration Committee are: * Encouraging clubs to produce interesting program to educate club members, with a focus on the value of being members of Rotary and to recognize their local community as well as the other communities. * Encouraging clubs to publish their club bulletin and join the club bulletin competition. This year the first and the second winners will be rewarded certificates from 3360 District Governor.

* กระตุนใหสโมสร ที่ยังไมมีการจัดทําสารสโมสร หรือยัง ทําไมสม่ําเสมอ ไดจัดทําเปนประจําและสงเขาประกวด ซึ่ง ในปนี้สโมสรที่ชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศจะไดรับเกียรติบัตร จากผูวาการภาค3360 โรตารีสากล

* Encouraging clubs to develop their own website including a training program for e-mail usage and being then linked with Rotary International website www.rotary.org as well as District 3360 website www.rotary3360.org

* กระตุนใหสโมสรมีเว็บไซตของตนเอง และสงเสริมใหมี การอบรมเรื่องการใช E-mail, การเขาเว็บไซตของโรตารี สากล www.rotary.org ลงทะเบียนเขาใช Member Access ตลอดจนเว็บไซตของศูนยโรตารีในประเทศไทย www.rotarythailand.org. และเว็บไซตของภาค 3360 www.rotary 3360.org.

* Encouraging clubs to increase their weekly meeting points.

* กระตุนและเสนอวิธีใหแตละสโมสรสามารถเพิ่มคะแนน การประชุมประจําสัปดาหของตนขึ้นได * รวมมือกับคณะกรรมการจัดประชุมตางๆของภาค 3360 และโรตารีสากล กระตุนใหสมาชิกลงทะเบียนลวงหนาแต เนินๆ เชนการประชุมใหญรวม ภาค 3340 และ 3360 โร ตารีสากล ป 2554 – 2555 ณ มูลนิธิกวางเมง อ.แมสาย จ.เชียงราย ระหวางวันที่ 10 -11 ธันวาคม 2554 และ การประชุมใหญ ของโรตารีสากล ประจําป 2555 (2012 Bangkok Rotary International Convention) ณ ศูนย ประชุมนานาชาติ Impact เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555 เปนตน

* Encouraging a better cooperation with Rotary International and other District 3360 Meeting and Conference Committee for Rotarians to be aware of, and able to register well in advance for various conferences such as: * 2011-2012 Co-District Conference of District 3340 and District 3360 at Kwang Meng Foundation, Maesai, Chiangrai on December 1011, 2011 and 2012 Rotary International Convention, Bangkok at Queen Sirikit Convention Hall, Impact Arena, Muangtong Thani, on may 6-9, 2012 * Developing meaningful induction ceremonies or significant service projects at least three times per year with an invitation to participate extended to spouses, partners and family members.

* จัดงานมิตรภาพ หรืองานบําเพ็ญประโยชนอยางนอย 3 Yours in Rotary, ครั้ง ที่สมาชิกในครอบครัวผูที่มิไดเปนโรแทเรียน (เชน คูครอง บุตร บิดามารดา) มารวมงานดวย PP. Thongkam Rukklai ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี อน. ทองคํา รักใคร ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการสโมสร ภาค 3360

Club Administration Committee Chair, District 3360 Rotary International


11

นายกสโมสร ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพ มิตร Club Presidents, Membership Chair, Fellow โรแทเรียน ทุกทานคะ Rotarians, Now is the beginning of the Rotary Year 20112012. You might recognize me at the President Elected Training Seminar (PETS) at Phuket, District Assembly, and various Installation Ceremonies of District 3360. Chamnan Chanruang, our District Governor year 20112012, assists me with a District Committee manual. According to the manual, the District Committees is responsible for creating worthwhile objectives, surveying, and placing strategies into actions. Here lists some of the District * วางแผน ทําการตลาด จัดการสัมมนาสมาชิกภาพของภาค Committee’s duties. โดยการหารือกับผูวาการภาครับเลือกและผูฝกอบรมของ ภาค * Creating marketing plan and organizing * สงเสริมใหสโมสรพยายามเปนตัวแทนสัดสวนของวิชาชีพ Membership seminar through the assistance of the District Governor and District trainers. และธุรกิจของประชากรในชุมชน ปบริหารโรตารี 2554 - 2555 ไดเริ่มขึ้นแลว เราไดรูจักกันที่ การอบรม PETS ที่จังหวัดภูเก็ต การอบรม District Assembly และ ในงานสถาปนาคณะกรรมการสโมสรตาง ๆ ในภาค 3360 ของเรามาบางแลวนะคะ ดิฉันไดรับคูมือ คณะกรรมการภาค จากทานผูวาการภาค ชํานาญ จันทร เรือง ซึ่งในเอกสารกลาววา คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ กําหนด ทําการตลาด และดําเนินกลยุทธในการพัฒนา สมาชิกภาพ ซึ่งเหมาะกับภาคและนําไปสูการเพิ่มสมาชิก โดยมีหนาที่รับผิดชอบดังนี้

* ชวยใหสโมสรตระหนักถึงทรัพยากรดานสมาชิกภาพที่โร ตารีสากลจัดหาเอาไวให * ปฏิบัติงานรวมกับผูวาการภาคและผูนําสโมสร เพื่อให มั่นใจวาจะบรรลุเปาหมายสมาชิกภาพของภาค * ประสานงานในกิจกรรมสมาชิกภาพตาง ๆ ทั่วทั้งภาค * เชิญชวนสโมสรใหมีสวนรวมในโปรแกรมประกาศเกียรติ คุณพัฒนาสมาชิกภาพของประธานโรตารีสากลและของโร ตารีสากล * รักษาการติดตอสื่อสารกับคณะกรรมการอื่น ๆ ของภาค ( เชน คณะกรรมการขยายสโมสร และคณะกรรมการการ ประชาสัมพัน ธ ) เพื่อประสานกิจกรรมที่จะชวยในงานดาน การพัฒนาสมาชิกภาพ * แจงใหกรรมการสมาชิกภาพของสโมสรทราบวา คณะกรรมการของภาคพรอมที่จะใหการชวยเหลือ * สงเสริมใหสโมสรพัฒนาและดําเนินแผนการหาสมาชิก ใหม * ชวยเหลือประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพของสโมสร ใหทําหนาที่ที่รับผิดชอบจนสําเร็จ * เยี่ยมสโมสรเพื่อบรรยายเรื่องกลยุทธในการพัฒนาสมาชิก ภาพที่มีประสิทธิภาพ * มั่นใจวาคณะกรรมการสมาชิกภาพของแตละสโมสรมี หนังสือคําแนะนําทรัพยากรเพื่อการรักษาและพัฒนาส สมาชิกภาพ (Membership Development Resource Guide - 417-EN) และตระหนักถึงเคครื่องือออนไลนที่จะ ชวยทานได คือ เครื่องมือประเมินสโมสร

* Encouraging Rotary Clubs in the district to have their vocational ratio represented the demography and economy of their location. * Orienting Rotary Clubs of the abundant Membership materials and resources that Rotary International provides. * Working with the District governor and the Club leaders to ensure the membership goal achievement of the district. * Involving in and coordinating the Membership activities throughout the District. * Encouraging the Rotary Clubs to participate in the recognition programs of the Rotary International and the RI President. * Ensuring the promptness of the communication among the District committees to make the process smoothly integrated. * Notifying the Club Membership Committees of the assistance the District can provide. * Promoting the development of the Rotary Clubs as well as implementing membership plans at the club level. * Assisting the Club Membership Presidents in creating an effective Membership plan to ensure their achievement. * Meeting with the clubs to lecture on effective


12 จากหนาที่รับผิดชอบที่กลาวขางตนนี้ ดิฉันจึงใครขอความ รวมมือจากทานนายก ทานประธานสมาชิกภาพของทุก สโมสรในภาค 3360 มาเขารวมอบรมสมาชิกภาพ โดย พรอมเพรียงกัน ในวันที่ 20 - 21 พ.ค. 2554 ณ โรงแรม สีหราช จ.อุตรดิตถ ดิฉันรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่จะไดมี โอกาสทํางานรวมกัน เราจะเปนกําลังใจใหแกกันและกัน เพื่อเปาหมายและแนวทางการพัฒนาสมาชิกภาพคือการ เพิ่มสมาชิกใหมและการรักษาสมาชิกเดิม ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี พิมพประไพ พรรณาภพ สโมสรโรตารอุตรดิตถ ติดตอไดที่ : 31 ศรีชาววัง ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ 53000 Fax/Tel 055-407520 , 081-6058844 E-mail : pimprapaiy@hotmail.com

membership strategy. * Making sure that the Club Membership Presidents are informed of available on-line resources as well as the Membership Development Resource Guide – 417-EN. * With duties outlined above, I would ask for the support from the Club Presidents, the Club Membership Presidents in the District 3360 to attend the Membership Training Seminar promptly on 20th -21st May, 2011 at Seeharaj Hotel, Uttradit. I am grateful for this role and will be happy to work with you to achieve in retaining the old members as well as bringing in new members to our district.

Yours in Rotary Pimprapai Parnapop The Rotary Club of Uttradit

สวัสดีมิตรโรแทเรียนทุกๆ ทานครับ

Dear All Fellow Rotarians,

รูสึกวาปหนึ่งๆนี้ผานไปไวมากนะครับ กอนอื่นตองขอแสดง ความยินดีกับนายกทุกๆสโมสรนะครับที่เริ่มหนาที่นายกของ แตละสโมสร ในขณะที่ทานนายกผานพนก็กําลังอินกับ ตําแหนงนายกอยูกําลังบริหารสโมสรอยางคลองตัวกับหมด เวลาเสียแลว แตหนาที่ของอดีตนายกสโมสรไมมีวันหมด แนๆ สโมสรตองพึ่งความสามารถของทานในการนําพานาวา ลํานี้ใหเปนประโยชนตอชุมชนและเยาวชนอยางแนนอน มิตรโรแทเรียนครับ ผม อน. ธานินทร ศิริรัตโนทัย ยินดีที่จะ เปนเพื่อนคุย หรือปรึกษาหารือกันในการดําเนินการโครงการ บําเพ็ญประโยชน ที่สโมสรตองการทําจากการสํารวจวาเปน ความตองการอยางแทจริงของชุมชน โดยมูลนิธิโรตารีให ความชวยเหลืออยู 6 แนวทาง คือ

It seems like times passed by very fast in each year. First of all, I would like to congratulate to all new club presidents who have just started working. And also for the immediate past presidents who still enjoy giving service just when they realized that it has been one year on duty already. Anyway, it doesn’t mean that the immediate presidents have to leave from giving service because their clubs need them to continue devoting their abilities for communities and youth service. All Rotarians, I am Past President Thanin Siriratanothai, would be delighted if I could share and give consults in service projects. The service projects must be from community needs assessment in 6 ways as followed.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

สันติภาพและแกไขขอขัดแยง การปองกันโรค และ การดูแลรักษา น้ําสะอาด และ สุขอนามัย สุขภาพแมและเด็ก การศึกษา และ พื้นฐานการรูหนังสือ เศรษฐกิจและ การพัฒนาชุมชน

การเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารี ตอง เปนโครงการขนาดไมนอยกวา 30,000 $ ซึ่งเทากับ ไมนอย กวา 900,000 บาท และตองมีภาคนํารองวิสัยทัศน (FVP) เชนเดียวกับภาคของเรารวมสมทบทุนดวย โดยเขียน โครงการทาง Member Access และนําเสนอผาน ประธาน มูลนิธิภาค 3360 และ ผูวาการภาค 3360 และสโมสรของ ทานตองมีประวัติการบริจาคใหกับมูลนิธิโรตารี เมื่อ 3 ปที่ ผานมาไมนอยกวา 30,000 $ จึงจะมี DDF15,000 $ เพื่อ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peace and Conflict Solution Disease Prevention and Treatment Cleaned Water and Sanitation Mother and Child Health Education and Literacy Foundation Economy and Community Development

To write a project with Rotary Foundation support, each project must be at least 30,000 $ (900,000 Thai Baht). Furthermore, the project must be joined with FVP District. Each project must be submitted via Member Access to Service Chair district 3360 and approved by District 3360 Governor. The clubs who write the project need to have not less than 30,000$ donation to Rotary


13 สมทบเขาโครงการ อยางไรก็ดีเราสามารถรวมกันหลายๆ สโมสรทําโครงการรวมกันได และสําเร็จแลวหลายโครงการ โครงการ Dictionary 20,000 เลม เงินในภาคของเราสงเขา มูลนิธิครบแลว เรารอการอนุมัติโอนเงินโครงการมายังภาค ของเราอยู หากพรอมจะแจงใหสโมสรที่รวมโครงการทราบ และรีบจัดพิมพทันที และตองแนใจวา Dictionary โครงการ นี้มอบใหแกเด็กนักเรียนระดับ ประถม เทานั้น ไมสามารถ มอบใหกับเด็กระดับมัธยมได และตองมีการใหความรูกับ คุณครูภาษาอังกฤษดวยนะครับ ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี อน. ธานินทร ศิริรัตนโนทัย ประธานคณะกรรมการฝายบําเพ็ญประโยชน ภาค 3360

Foundation from past 3 years, so they can get DDF of 15,000$ in their projects. The project can be joined with other clubs and now there are some projects which have already been done. Our District have already transferred donation to Rotary Foundation. For the 20,000 Dictionary Project, after we have the approval and the budget transfer from Rotary Foundation, we will inform the clubs who joined in this project and make dictionary publishing right away. These dictionaries must be for the primary school students only; not for the secondary school students and English language teachers must be informed about this purpose too. Yours in Rotary, PP. Thanin Siriratanothai District Service Project Committee Chair

เรียน ทานนายกสโมสร, ประธานมูลนิธิ และมวลมิตร โรแทเรียนทุกทาน

Dear Club Presidents, Club Rotary Foundation Chairs and Fellow Rotarians

ทานโรแทเรียนทุกทานครับปนี้เปนปที่ 2 ของภาคเราที่เปน ภาคนํารอง (Pilot District) ของแผนวิสัยทัศ น เพื่ออนาคต ซึ่ ง ผมอย ากจะเชิ ญ ชวนทุ ก ท า น แล ะ สโมสรท า น ที่ มี แผนงานการบริ ห ารของสมโมสรแล ว หรื อ กํ า ลั ง จะคิ ด วางแผน และ ตั้ ง เป า หมายในส ว นของมู ล นิ ธิ โ รตารี ให สอดคลอ งกับ เปาหมายของมูล นิธิโรตารี โรตารีส ากล โดย ท า น อ ดี ต ป ร ะ ธ า น โ ร ต า รี ส า ก ล วิ ล เ ลี่ ย ม บี บ อ ย ด ประธานทรัสดี้ ของมูลนิธิโรตารี โรตารีสากล

This is the second year that we have been the Pilot District of the Future Vision Plan. I wish to advise Rotarians and Rotary Clubs who have already, or are in the process of preparing your administration plan to fit the objectives of the Past Rotary International President and Trustee Chairman of the Rotary Foundation, William B. Boyd, as follows:

1. ขจั ดโปลิ โอให ห มดไปจากโลกเรา ซึ่ งภารกิจ เกื อบจะ สิ้นสุดลงแลว (เพราะมีผูปวยติดเชื้อแคหลักรอยราย) ผมขอ แนะนํ า ให ส โมสร ท า นร ว มรณรงค ข จั ด โปลิ โ อ โดยการ หยอดวัคซีน ในเดือน ธ.ค. และ ม.ค. ของทุกป เชิญชวนให สมาชิกบริจ าคใหกองทุนโปลิโอพลัส ตั้งแต US $100 ถึง US $1,000 ตามกํ า ลั งศรั ท ธา และหารายได จ ากการทํ า กิจกรรม เพื่อบริจาคเขากองทุนดังกลาว ขางตนไดเชนกัน

1. Our Poliomyelitis eradication mission is almost accomplished (now Poliomyelitis cases have reduced to hundreds around the world). I advise all clubs to join the Polio Eradication Campaign which has been done by giving Oral Polio Vaccine to children on one occasion in December and January annually. I also encourage all Rotarians to donate US $100 – US $1,000 to the PolioPlus Fund, as well as organize fund-raising activities for this Fund.

2. สนับ สนุนมูล นิธิโรตารี เพราะมูล นิธิโรตารี เปนของพวก เราชาวโรแทรี่ยน ทุกคน โดยบริจ าคใหก องทุนตางๆ ผมขอ 2. Given that the Rotary Foundation belongs to all แนะนํากองทุนที่สําคัญคือ (ผูบริจาค EREY ครั้งละ U$100 Rotarians, it needs your support, and you can do so in supporting the Rotary Foundation by ผูบริจาคครั้งละ US $1000 จะไดรับการยกยองเปน PHF)

donating to various funds. I recommend EREY, an important fund which requires at least US $100 per donation (Donors who donate up to US $1,000 will be designated as the PHF).

2.1 กองทุน ประจํ าป เงิ นบริจาคของโรแทเรี่ย นในสโมสร ทาน หลัง 3 ป จะกลับมา 50% เปนทุน จัดสรรสําหรับภาค (DDF) ในสวนของสโมสรทาน ที่สโมสรทานสามารถขอใช ทําโครงการ กองทุนสนับสนุน ระดับ ภาค และ ระดับโลก ได 2.1 Annual Fund หากสโมสรทานบริจาคทุกป ก็จะมี DDF ใชทําโครงการทุก After three years, 50% of donations from your ป (สามารถบริจาคตั้งแต US $100 หรือมากกวา) club members will be returned as District Designated Funds (DDF), in which your club will


14 2.2 กองทุนโปลิโอพลัส เพื่อนําไปใชข จัดโปลิโอ (สามารถ be able to request funds from the District Grant and the Global Grant to support your numerous บริจาคตั้งแต US $100 หรือมากกวา

humanitarian projects. If your club offers donations every year, in return, your club will have the DDF available for your projects annually. (The donation requires US $100 or more).

2.3 กองทุ นถาวร ฯพณฯพิ ชั ย รัต ตกุล จะนํ าดอกผล จาก เงินบริจาคไปเปนทุน การศึก ษา ทุน สันติภ าพ และ ขจัด ข อ ขั ด แย ง ที่ ศู น ยศึ ก ษานานาชาติ ของโรตารี จุ ฬ าลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย ผู บ ริ จาค US $1000 ได รับ การยกยอ งเป น 2.2 PolioPlus Fund Benefactor In order to eradicate Poliomyelitis from the world, the donation is in of US $100 or more.

3. ทําใหเกิดความตอเนื่อง และกาวหนา ของ แผนวิสัยทัศน เพื่ออนาคตขอ ภาคนํารอง (Pilot District) ผมขอแนะนําวา หลังจาก หนึ่งปที่ภาคเปนภาคนํารอง มีสโมสรในภาคที่ทํา โครงการกองทุ น สนั บ สนุ น ระดั บ โล ก (Global Grant) เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ขอให ส โมสรได ศึ ก ษาและทํ า ความเขา ใจ โดยขอความรู และประสบการณ จากสโมสรที่เคยทํา แล ว หรื อ ศึ กษาใน Web Site ของโรตารี เข าฟ งงานสั ม มนา มูลนิธิโรตารีของภาค โดยภาคมีทีมงาน FVP ของภาค อน. อนั น ต เหล าสุ วรรณทัศ น , อน.ดร.บุ ษบง จํ าเริ ญ ดารารั ศ มี และ ทีม สุดทายขอใหทุกสโมสร ประสบความสําเร็จในปบ ริห ารที่จะ มาถึง 2553-2554 เพื่อความ “มีน้ําใจ หวงใย เพื่อนมนุษย”

ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี อน.สุรศักด พฤกษิกานนท ประธานคณะกรรมการมูล นิธิโรตารี ภาค 3360

2.3 Permanent Fund Past Rotary International President, Bhichai Rattakul will then use the profit gained from your donation fund, for an International Studies in Peace and Conflict Resolution at Chulalongkorn University. Donors who provide US $1,000 will be designated as a Benefactor. 3. Carrying on, and progressing the Future Vision Plan for the great future of the Pilot District. After one year of being the Pilot District, there have been more clubs joining the Global Grant. I advise all Rotary Clubs to acquire more knowledge from other Rotary clubs who have more experience in this regard. You can also read from the Rotary Website, and attend the District Rotary Foundation Seminar organized by the FVP District team by PP. Anan Lawsuwantad, PP. Busabong Jamroendararasame and their team. I wish all Rotary Clubs in the district a great success in the 2011-2012 year to carry out this year’s Rotary theme “Reach Within to Embrace Humanity”. Yours in Rotary, PP. Surasak Prugsiganont District Rotary Foundation Chair

เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกทาน

Dear Fellow Rotarians,

พอถึงวันที่ 1 กรกฎาคม มวลมิตรโรแทเรียนจะรูสึกวาเรามี วันขึ้นปใหม ที่มากกวาคนทั่วไป หนึ่งวัน นอกจากวันขึ้นป ใหมสากล ปใหมตรุษจีน หรือปใหมไทย ซึ่งก็หมายความ วาเรากําลังทําสิ่งใหมๆ หรือพัฒนาสิ่งที่ทําผานมาให กาวหนายิ่งขึ้นไป

As the Rotarians, July 1st means the beginning of our year when we think of trying new thing or developing what we have been doing.

ปบริหาร 2554-2555 กิจกรรมบริการชนรุนใหม เริ่มตนดวยการเกิดขึ้น ของสโมสรบําเพ็ญประโยชนรุนจิ๋ว ในภาค 3360 คือมีการกอตั้งสโมสร Early Act โรงเรียน เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร โดยมีสโมสรโรตารี

In 2010-2011, the first Early Act club of District 3360 Rotary International was established and sponsored by the Rotary Club of Wiang Kosai at Wat Savarnniwesh Municipal School, Phrae. In establishing the


15 เวียงโกศัย เปนสโมสรอุปถัมภ ไดรับเกียรติจากผูวาการ ภาค นพ.วีระชัย จําเริญดารารัศมี และประธานโครงการ เยาวชนภาค ป 2553-2554 อน.ดร. บุษบง จําเริญดารา รัศมี ใหเกียรติเปนประธานการกอตั้งและสถาปนาคณะ กรรมการบริหารสโมสร ซึ่งตอไปคงเปนภารกิจ ของสโมสร อุปถัมภที่จะตองคอยดูแลอยางใกลชิด เพื่อใหสโมสร Early Act แหงแรกของภาค 3360 เติบโตและเขมแข็ง ตลอดไป

Early Act club, the Rotary Club received a direct assistance from PDG. Dr. Veerachai Chumraendararasmi, the Past District Governor year 2010-2011 and the PP. Dr. Busabong Chumraendararasmi, the Youth Chair year 2010-2011. From now on, the responsibility will be on the Sponsoring Club to ensure the continuation and growth of this project.

ขณะเดียวกัน โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ซึ่งเปน โครงการของภาคที่มีอัตราการเติบโตเกือบสี่รอยเปอรเซ็นต นับตั้งแตมีการเริ่มโครงการมาเมื่อป 2543 โดยมีจํานวน นักเรียนแลกเปลี่ยน 8 คนตอป มา ณ ปนี้ ภาค 3360 มี นักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ จํานวน 38 คน และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554 อน. ตุลย สุวรรณรัตน ประธาน โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนภาค 3360 ไดเตรียมจัดอบรม ปฐมนิเทศ แกเยาวชนที่กําลังจะเดินทางออกไปสูประเทศ ตางๆ เพื่อใหทุกคนไปอยูกับครอบครัวอุปถัมภ เพื่อนๆ และ สิ่งแวดลอมที่แตกตางอยางมีความสุข และมีประสบการณ ที่ดีกับชีวิต ในขณะเดียวกันนี้ยังเปนงานตอนรับเยาวชน ที่เดินทางกลับจากการไปแลกเปลี่ยนที่ตางประเทศ รวมทั้ง เลาประสบการณการที่ไดรับจากการเปนนักเรียนแลกเปลี่ยน ใหนองๆฟง

Spontaneously, the Rotary Youth Exchange Program has grown for as much as 400 percents since the start of the program in year 2000. At the beginning, the program accepted only 8 applicants. Now, the program accepts as much as 38 applicants. PP. Tul Suwarnnarat, Youth Exchange Chair District 3360 is planning for the orientation program on 23rd -24th July, 2011 for the students going abroad. The purpose will be to advise them on how to adjust themselves under the environment and culture much different from home. The orientation will ask for the inbound students to share their นับเปนปที่ 2 ที่โรตารีสากลไดกําหนดใหบริการชนรุนใหม experiences from abroad. เปนแนวทางที่ 5 ใครขอเชิญชวนนายกสโมสร และมวล มิตรโรแทเรียนทุกทาน สนับสนุน กิจกรรมบริการชนรุนใหม Now is the second year that the Rotary เพราะพวกเรากําลังสรางความเขมแข็งใหกับอนาคตของ International designates the service for new เยาวชนไทยแลว ยังเปนการเสริมสรางความมั่นคงใหกับโร generation as the fifth avenue of service. I ตารีในอนาคตดวย would hereby invite all Club Presidents and Rotarians to support the program. In ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี addition to brighten the future of Thai youths, the foundation of Rotary will be อน. ธนิตา สังขบุณยนิธิ greatly fostered. สโมสรโรตารีเวียงโกสัย Yours in Rotary, PP. Thanita Sungboonyanithi Rotary Club of Wiangkosai

มวลมิตรโรแทเรียนทุกทานครับ

Fellow Rotarians,

กอนอื่นก็ตองขอแนะนําตัวอยางเปนทางการครับ ผม อน.จารุวัตร เตชะวุฒิ ปนี้ทําหนาที่เปนประธานฝาย ประชาสัมพัน ธภาค ๓๓๖๐ ตอจากทาน นยล. สันติ เหลา พาณิชกุล งานในฝายประชาสัมพัน ธหลักๆก็คือการสื่อสาร ขอมูลตางๆภายในภาค ตางภาค และตอชุมชน ภายนอก คําถามคือทําไมเราตองทํางาน ประชาสัมพัน ธ การทําประชาสัมพัน ธสงผลดีตอโรตารีใน หลายๆ ดาน

First I would like to formally introduce myself to you all. My name is PP.Jarruwat Techawut. This year I take responsibility of district public relation chairman which PE.Santi Laopanichakul was responsible for last Rotary year. In order to be effective in Public Relation, our key tasks mainly focus on internal (within and across district) and external communications. You may have questions in your mind why we have to use our resources to do public relation. Public relation gives us a lot of benefits.


16 อันดับแรกคือการติดตอภายในภาค สามารถทําใหสโมสร ตางๆ ไดรับทราบถึงกิจกรรมตางๆ ของสโมสร และให สโมสรตางๆ สามารถรวมในกิจกรรมดังกลาวเชน พิธี สถาปนาฯ การประชุมของภาค และกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชน นอกจากนั้นยังสามารถสื่อสารกิจกรรมตางๆให เปนตัวอยางแกสโมสรอื่นๆ ในการทําโครงการในอนาคตได

First, within district communication will help rotary clubs in the district to know other club activities and also to invite other clubs to join the activities. For example, by sending invitation cards to our district mailing list can help increase participation. District seminar schedule and service projects news as well. In addition, service project details of one club can be good example for other clubs.

สองคือการติดตอระหวางภาค สามารถทําใหสโมสรและ ภาคเปนที่รูจักในวงที่กวางขึ้น ทําใหเกิดความรวมมือ ระหวางภาค และการสรางมิตรภาพระหวางสโมสร และ ระหวางภาคในประเทศไทย

Second, across district communication will help our district to be well known and increase chances to cooperate with other districts in service projects. Especially together with pilot districts.

อันดับสามคือการประชาสัมพันธสูชุมชมภายนอก ซึ่งเปน สิ่งสําคัญมากเพราะการที่เราสามารถสื่อสารสิ่งที่โรตารีได ทําเพื่อสังคมไดรับ รู ไมเพียงแตเปนการสรางภาพลักษณที่ ดีของโรตารีสูสายตาภายนอก ยังเปนการใหคนภายนอกได สนใจในโรตารี เพิ่มโอกาสการขยายสมาชิกภาพ และที่ สําคัญยังสามารถรวมมือกับองคกรอื่นๆเพื่อทําประโยชน รวมกัน ยกตัวอยางเชน โปลิโอพลัส

Third and most important, external communication will help Rotary to be known among communities. Public can understand more about what Rotary do and help communities. Not only this can help improve image of Rotary but also increase chances to get more people who are interested in community service and feel that Rotary can be their answers. Importantly, we may get supports from other organizations in the community in our programs such as Polio Plus.

Website:www.rotary3360.org Facebook:กลุม rotary3360 E-mail list: pr@rotary3360.org และสื่อ วิทยุ หนังสือพิมพตามความเหมาะสม ขอติชมสามารถสง มาที่ผมไดโดยตรงที่อีเมลขางตนครับ พบกันใหมฉบับ หนาครับ

In this new rotary year, I would like to take this opportunity to encourage all clubs to focus on Public Relations for the benefits of rotary clubs and District 3360. Main focuses this year are Rotary image about what we have done for communities together with news about Bangkok RI convention 2012 which will be held next year in May. I and Public Relation division will take part to be main resources for all clubs in the district. By only sending your news to pr@rotary3360.org , the news will be spread in our website: www.rotary3360.org and district email lists. Please also join our district Facebook: rotary3360 group, which you can post your own news in the Facebook. Radio and Newspaper from district contact will also be used for main news. Your comments for our district website and Facebook will be really appreciated. You can contact me directly via pr@rotary3360.org. See you again in the next district newsletter.

ดวยไมตริจิตแหงโรตารี

Yours in Rotary,

ในโอกาสที่เริ่มสูปโรตารีใหม ผมขอถือโอกาสนี้ขอใหทุก สโมสรรณรงคการประชาสัมพันธเพื่อประโยชนของสโมสร ทานเองและภาคของเรา โดยในปนี้ขอความที่สําคัญที่ทาง ภาควางเปาหมายไวคือ การสื่อสารใหภายนอกไดรับรูสิ่งที่ โรตารีไดทําเพื่อสังคม ควบคูกับการรณรงคการเขารวม ประชุม Bangkok RI Convention 2012 โดยใชทรัพยากร ที่แตละสโมสรมีอยู ทางฝายประชาสัมพันธภาคเปนแหลง ทรัพยากรที่ทานสามารถสงขอมูล ขาวสาร ซึ่งจะไดรับการ กระจายขาวใน

อน. จารุวัตร เตชะวุฒิ

PP.Jarruwat Techawut

เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกทาน

Dear Fellow Rotarians,

กอนอื่นขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสร เลขานุการ และ คณะกรรมการทุกทานที่ไดรับตําแหนงอันมีเกียรติในการเปน ผูนําอยางเปน ทางการ เริ่ม ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 54 เปน ตนมา สูปบริหาร “Reach Within to Embrace Humanity” (มีน้ําใจ หวงใยเพื่อนมนุษย)

Congratulations to Club Presidents, Club Secretaries and the Board of Committees; the leaders of the year of “Reach Within to Embrace Humanity” that begins on July 1, 2011.

หนาที่ความรับผิดชอบของสโมสรตางๆ ในตนปบ ริห ารของ ทานอันดับแรกคือ การจัดทํารายงานและสงเงินคาบํารุงตาม

May I remind the first role and responsibility of the club that is to prepare the Semi-annual Report (SAR) and transfer the Semi-Annual Dues.


17 กําหนดระยะเวลาดังนี้ 1. สงรายงานครึ่งป (Semi-annual Report, SAR) และ สงเงินคาบํารุง RI ซึ่งทุกสโมสรไดรับเอกสาร SAR จาก RI กอนเดือนกรกฎาคมแลว สําหรับงวดครึ่ง ปแ รก ซึ่งสามารถ กรอกข อ มู ล สมาชิ ก เพิ่ ม เติ ม /ล ด แ ก ไ ขชื่ อ ที่ อ ยู แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ข อ มู ล อื่ น ๆ ใ ห ต ร ง แ ล ะ เ ป น ป จ จุ บั น ทั้ ง ใ น Membership list, New Member Form และ Semiannual Report Form - คาบํารุง RI ตอคนครึ่งปแรก คือ US $26.50 กําหนดชําระ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 - คาบํารุง RI ตอคนครึ่งปหลัง คือ US $25.50 กําหนดชําระ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 - RI มีขอกําหนดใหส โมสรที่มีจํานวนสมาชิก นอยกวา 10 คน ตองชําระคาบํารุงเทากับ 10 คน - อัตราแลกเปลี่ยนที่ใชปจจุบันคือ 30 บาท ตอ US $1 - โ ด ย ซื้ อ ด ร า ฟ ท สั่ ง จ า ย ใ น น า ม “ROTARY INTERNATIONAL” และสงเอกสารรายงาน SAR ที่กรอก/ แกไข สมบูรณแลว ลงทะเบียนไปยัง R.I. FISCAL AGENT IN THAILAND C/O ศูนยโรตารีแหงประเทศไทย ชั้น 32 อาคารโอเชี่ยน เทาวเวอร 2 74/82 – 83 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

1. Please update the information of club members in Membership list, New Member Form and Semiannual Report Form (SAR) and send all forms with the Annual Dues. 

   

และสงสําเนาเอกสารทั้งหมด 1 ชุด ไปที่เลขานุการภาค

อน. ทศพร พนัสอําพล บจก. เจอรารด คอลเลคชั่น 126/2 หมู 3 ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50200

Rotary International has set the exchange rate for the month of July 2011at US$ 1.00 = THB30.00 Semiannual reports for the period 1 July to 31 December 2011 will be calculated as per the above exchange rate until further notice from RI. Semiannual dues will be US$ 26.50 (RI dues $25.50 + Col. $1.00) x THB30.00 = THB795.00 per member. Clubs with fewer than 10 members are required to pay for 10 members July-December Semi-Annual Dues is US$26.50 January-June Semi-Annual Dues is US$ 25.50 The critical dates of the collection cycle are: • June & December Clubs submit amended membership lists for accurate Semi-Annual Report (SAR) • 31 July 2011 & 31 January2012 – Dues payment deadline

Cahier Check can be made to “ROTARY INTERNATIONAL” and send with the updated SAR to: R.I. FISCAL AGENT IN THAILAND C/O Rotary Center in Thailand Floor, 75/82-83 Floor 32 Ocean Tower II Building, Soi Wattana, Asok Road, Klongtoey, Bangkok 10110

2. ส ง ค าบํ ารุ งภาค 900 บาท/ป ต อ สมาชิก 1 คน คิ ด ต า ม จํ า น ว น ส ม า ชิ ก ที่ แ จ ง ไ ว ใ น SAR ครึ่ ง ป แ ร ก Please send all copies to District Secretary to: โดยชํ า ระภายในวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2554 ส ว นจํ า นวน PP Tosporn Panatampon Gerald Collection สมาชิกใหมที่รับเขามาระหวางเดือน กรกฎาคม 2554 จนถึง 126/2 Moo 3 Maejo New Road, T. Nongjom, ธัน วาคม 2554 และยั งไม เคยแจ ง ชื่อ ใน SAR มาก อนให ชํา ระเพิ่ มเติม เป นครั้ งที่ 2 ภายในวั น ที่ 31 มกราคม 2555 โดยจัดทําดราฟทสั่งจายบัญชีการเงินภาค 3360 ชื่อบัญชี 2. District per capita levy will be THB 900.00 โรตารีภาค 3660 ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด สาขาประตูเชียงใหม เลขที่บัญชี 424 – 4 – 06527 – 4

กรุณาสงจดหมายลงทะเบียนคาบํารุงภาค พรอมดราฟทและ สําเนา 1 ชุด ไปยังการเงินภาคที่ อน. เจนกิจ สวัสดิโอ 50 ถ.ราชดําเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100

per member. Please send per capita levy before 1 July 2011. The members installed within the period of July 2011 – December 2011 which has not yet updated in SAR will have to pay per capita levy later but not late than 31 January 2012 Cashier Check can be made to District Finance: Rotary District 3660 Bangkok Bank, Pratu Chiang Mai Branch Account No.424 – 4 – 06527 – 4 Please send an informing of per capita


18 levy with Cashier Check and its copy to: PP Jenkit Sawasdio 3. ส ง ราย งาน คะแ น นกา รเ ข าร วมป ระชุ มสโ ม สร 50 Rajadumnern Road, T.Sriphum A.Muang, ประจํ า เดือ น ของเดื อ นกรกฎาคม 2554 จนถึ งมิ ถุ น ายน Chiang Mai 50100 2555 โดยมี กํ า หนดส ง ภายในวั น ที่ 10 ของเดื อ นถั ด ไป เพื่อใหภาคสามารถสงใหกับ RI โดยสงคะแนนการประชุม ฯ ท า ง แ ฟ ก ซ 0 5 3 – 8 4 5 3 5 1 ห รื อ E -m a i l 3. Please submit Monthly Membership turoadking@hotmail.com ใหกับเลขานุก ารภาค อน.ทศ Attendance Report from July 2011 to June พร พนัสอําพล โทร.081 – 8837070 2012 to Fax 053 845351 or Email: turoadking@gmail.com Due is within the 10th of the next month.

ทางภาค 3360 จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากทานมีคําถามหรือ ขอ สงสั ย ประการใด กรุ ณาติ ดต อ สอบถามได ที่เ ลขานุก าร ภาค และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนและความ Please all Rotarians do not hesitate to contact me for more information. I wish all the best and look รวมมืออันดีจากทุกทาน forward to having good cooperation throughout the year. Yours in Rotary

ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี อน. ทศพร พนัสอําพล MPHF

PP. Tosporn Panatampon MPHF District Secretary D. 3360 RI

เลขานุการภาค 3360 โรตารีสากล

ทั้งไทยเทศไมวา..มาจากไหน หนูตั้งใจอยากพบเห็นเปนที่สุด ผูที่ “มีน้ําใจ หวงใยเพื่อนมนุษย” พรอม ณ จุดนัดพบ อยางครบครัน มีแตรอย “ยิ้ม-แยม” ..จิตแจมใส มีแตไมตรีจิต..จิตสุขสันต มีแตอุดมการณ..การแบงปน พบที่นั่น..พบกันนะ..หนูจะคอย จากหนู “ยิ้ม-แยม”

Registration fee 160 USD or 4,800 baht

(ประพันธโดย อน. พลวัฒน วรเจริญยิ่ง)

เกร็ ด คควา วา มรู โ รต ารี / Vi t a m i n R ทําไมปโรตารีจึงเริ่ม วันที่ 1 กรกฎาคม โดย ซูซาน แฮนฟ และ เจสันแลมบ ขาวโรตารีสากล -- 8 กรกฎาคม 2554

ปการเงินโรตารีเริ่มมีครั้งแรกหลังการประชุมใหญครั้ง แรก ที่จัดขึ้นนครชิคาโก โดยสมาคมโรตารีแหง สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2453 พวกเราเคยสงสัยกันหรือไมวา เหตุใดโรตารีสากลจึง

Historic Moments: Why the Rotary year begins 1 Jul By Susan Hanf and Jason Lamb Rotary International News -- 8 July 2011 Rotary's first fiscal year began the day after the first convention ended. The convention of the Rotary Clubs of America was held in Rotary’s birthplace, Chicago, in 1910. Ever wonder why the Rotary year begins 1 July? The international convention initially played


19 กําหนดใหวันที่ 1 กรกฎาคม เปนวันเริ่มตนปโรตารี อัน ที่จริงการประชุมใหญประจําปของโรตารีสากลมีสวน สําคัญในการพิจารณาใหวันเริ่มตนของปบริหารเปนวัน ใด ปการเงินถูกกําหนดขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อการประชุมใหญ ครั้งแรกของโรตารีสากล (ในขณะนั้นใชชื่อวา “สมาคม โรตารีแหงสหรัฐอเมริกา) โดยนับเอาวันรุงขึ้นของวัน สุดทายในการประชุม ซึ่งตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2453 และตอมาในปการเงิน พ.ศ. 2454-55 ก็ใช วิธีนับแบบเดียวกัน คือถือวันแรกหลังการประชุมใหญ เปนวันแรกของปซึ่งตรงกับวันที่ 21 สิงหาคม 2454 ในการประชุมใหญเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2455 คณะกรรมการบริหารฯ ขอใหมีการตรวจสอบบัญชีโดย ผูสอบบัญชีในปนั้นเอง ผูตรวจสอบบัญชีไดแนะนําใหปรับวันสิ้นสุดของปบริหา รใหตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน ทั้งนี้เพื่อใหเลขานุการ และเหรัญญิกมีเวลาในการเตรียมงบการเงินเพื่อ นําเสนอแกสมาชิกในการประชุมใหญและแก คณะกรรมการบริหาร และเสนอจํานวนผูแทนที่ เหมาะสมทีแ ่ ตละสโมสรจะสงเขารวมประชุมใหญ คณะกรรมการเห็นดวย และในการประชุมในเดือนเมษา บน พ.ศ. 2456 จึงมีการกําหนดใหวันที่ 30 มิถุนายน เปนวันสิ้นสุดปบริหารขององคกรโรตารี ซึ่งเปนวัน เดียวกันกับการรายงานสถานภาพสมาชิกภาพของแต ละสโมสรดวย และแมแตนิตยสารเดอะโรแทเรียนก็ เปลี่ยนระบบการกําหนดฉบับที่ในการพิมพให สอดคลองกับการกําหนดปบริหารใหมนี้ดวย (โดยเริ่ม นับใหมในฉบับที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2457) โรตารียังคงจัดใหมีการประชุมใหญในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคม จนกระทั่งป พ.ศ. 2460 ทั้งนี้เปนเพราะ ตัวแทนที่เขารวมประชุมใหญในป พ.ศ. 2459 ณ เมือง ซินซิเนติ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ไดมีมติใหเปลี่ยน กําหนดวันประชุมใหม เนื่องจากชวงเดือนกรกฎาคม/ สิงหาคมนั้น อากาศรอนเกินไป ที่ประชุมจึงมีมติเห็น พองกันใหกําหนดวันประชุมในปถัดไปเปนวันที1 ่ 7-21 มิถุนายน โดยจัดใหแระชุมที่เมืองแอตแลนตา รัฐ จอรเจีย คําวา “ปโรตารี” มีความหมายถึงปบริหารของโรตารีที่มี การใชมาอยางนอยตั้งแตป พ.ศ. 2456 ซึ่งมีการระบุใน นิตยสารเดอะโรแทเรียนวา เดือนกรกฎาคมเปนที่ทราบ กันวา “ปโรตารีที่กําลังจะผานพนไปอยางรวดเร็วเปน สัญญานบอกวา การประชุมรวมกันในหลายๆ โอกาส ประสบความสําเร็จนั้น เกิดจากการที่การรวมตัวกัน เปนไปโดยงายและสะดวกสบาย” ตั้งแตมีมติ คณะกรรมการบริหารในป พ.ศ. 2456 เกี่ยวกับการ เริ่มตนปบริหารของโรตารี การนับวันสิ้นปบริหารของโร ตารีก็ถ ือเอาเปนวันที่ 30 มิถ ุนายนเรื่อยมาจนถึง ปจจุบัน.

a key role in determining the start date of our fiscal and administrative year. Rotary’s first fiscal year began the day after the first convention ended, on 18 August 1910. The 1911-12 fiscal year also related to the convention, beginning with the first day of the 1911 convention on 21 August. At its August 1912 meeting, the Board of Directors ordered an audit of the International Association of Rotary Clubs’ finances. The auditors recommended that the organization end its fiscal year on 30 June to give the secretary and treasurer time to prepare a financial statement for the convention and board, and determine the proper number of club delegates to the convention. The executive committee concurred, and at its April 1913 meeting, designated 30 June as the end of the fiscal year. This also allowed for changes to the schedule for reporting club membership and payments. Even The Rotarian changed its volume numbering system to correspond to the fiscal year (beginning with vol. 5, July 1914). Rotary continued to hold its annual conventions in July or August until 1917. Delegates to the 1916 event in Cincinnati, Ohio, USA, approved a resolution to hold future conventions in June, mainly because of the heat in cities where most of them occurred. The next one was held 17-21 June in Atlanta, Georgia. The term "Rotary year" has been used to signify Rotary’s annual administrative period since at least 1913. An article in The Rotarian that July noted, “The Rotary year that is rapidly drawing to a close has been signalized by several highly successful joint meetings of Clubs that are so situated as to assemble together easily and conveniently.”


20

สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด “หองสมุดโรตารี” ณ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา (แมตอน) อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn to preside over opening ceremony of 'ROTARY Library' at Thepsadej Vidhaya School (Mae Torn), Doi Saket, Chiang Mai

สโมสรโรตารีเชียงใหม ขอเรียนเชิญมิตรโรแทเรียนและแขก ผูมีเกียรติเฝารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่จะ เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด “หองสมุดโรตารี” ณ โรงเรียน เทพเสด็จวิทยาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. แตงกายชุดสูทสโมสร สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ นย. บัญญัติ ศิรินิรันดร สโมสรโร ตารีเชียงใหม และ อน.ดร. บุญทอง ภูเจริญ ประธาน คณะกรรมการบําเพ็ญประโยชน สโมสรโรตารีเชียงใหม

Rotary Club of Chiang Mai is pleased to invite all Rotarians to attend and welcome HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on her presiding over the opening ceremony of 'Rotary Library' at Thepsadej Vidhaya School on July 28, 2011 from 13.00 to 15.30 hrs. Please put on your standard club suite, or ask for further information from P. Banyat Sirinirandara, Rotary club of Chiang Mai and PP. Dr. Boonthong Phucharoen, Club Service Project Chair of RC Chiang Mai.

สโมสรโรตารีแพรจัดกิจ กรรม“ปลอยปลามหากุศล 12 สิงหา มหาราชินี ” สโมสรโรตารีแพรขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนและประชาชน ทั่วไป รวมกิจกรรม “ปลอยปลามหากุศล” เพื่อถวายเปนพระ ราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ นางเจาพระบรมราชินีนาถ ในวันศุกรที่ 12 สิงหาคม 2554 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 สิงหาคม 2554 ตั้งแต เวลา 8.30-15.00 น. ณ ทาน้ําลานจอดรถ ตลาดเทศบาล ประตูชัย อําเภอเมืองแพร (ทาน้ําคือ หลังวัดเมธังกราวาส) โดยสโมสรโรตารีแพร ไดจัดทําคูปองจําหนายลูกพันธปลา ที่จะทําการปลอย เพื่อการกุศลในครัง้ นี้ คูปอง 1 ใบๆละ 5 บาทตอลูกพันธปลา 1 ตัว และ 1 เลม มีคูปอง 20 ใบ ราคา เลมละ 100 บาท รายไดสโมสรโรตารีแพร จะนําไปทํา โครงการที่บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือผูดอยโอกาสตาม โครงการของสโมสรโรตารีแพรตอไป

Welcome Peace and Conflict Studies Group ภาค 3360 นําโดย ผวภ. ชํานาญ จันทรเรือง ไดจัดเลี้ยง ตอนรับคณะ Peace and Conflict Studies จากจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนยวัฒนธรรมเชียงใหม District 3360 members led by DG. Chamnan Chanruang hosted welcome dinner for Peace and Conflict Studies Group from Chulalongkorn University, Bangkok in occasion of the group visited Northern Thailand on July 8, 2011 at Chiangmai Cultural Center, Chiang Mai.

Rotary Club of Phrae will organize activities of “Send Fishes Home” on occasion of the Queen’s Birthday on August 12, 2011 RC. Phrae invites fellow Rotarians and all people to participate the activities of “Send Fishes Home” to honor H.M. the Queen on her birthday. The activities will be held on August 11-12, 2011 @ 08.30-15.00 hrs at Waterside of Parking lot of Municipality market, Pratuchai of Muang Phrae District. The coupon will be sold 5 baht per 1 baby fish, each set would be 20 coupons for selling 100 baht. The earning from the activities will go for all Service Project of RC. Phrae.


21 10 ก.ค. 54 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 4 สโมสรในจังหวัดอุตรดิตถ ณ โรงแรมสีหราช จ. อุตรดิตถ

10-Jul-11. Joint installation Ceremony of 4 Rotary clubs in Uttaradit Province at Seeharaj Hotel, Uttaradit.

26 มิ.ย. 54 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี 6 สโมสรในจังหวัดลําปาง ณ โรงแรมทิพยชาง จ. ลําปาง

26-Jul-11. Joint installation of 6 Rotary clubs in Lampang Province at Tipchang Hotel, Lampang


22

25 มิ.ย. 54 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร 13 สโมสรในจังหวัดเชียงใหม ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน จ. เชียงใหม

25-Jun-11. Joint installation of 13 Rotary clubs in Chiang Mai Province at Holiday Inn Hotel, Chiang Mai.

24 มิ.ย. 54 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร 2 สโมสรในจังหวัดลําพูน ณ ศูนยบริการนักทองเที่ยวจังหวัด ลําพูน

24-Jun-11. Joint installation of 2 Rotary clubs in Lamphun Province at Tourist service center of Lamphun.


23 19 มิ.ย. 54 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสร 3 สโมสรในจังหวัดแพร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง จ. แพร

19-Jun-11. Joint installation of 3 Rotary clubs in Phrae Province at Song Occupation College, Phrae.

บรรณาธิการอํานวยการ ผวภ. ชํานาญ จันทรเรือง

Editorial Director DG. Chamnan Changruang

บรรณาธิการบริหาร ผชภ. จันทนี เทียนวิจิตร (สร. ลานนา)

Executive Director AG. Chuntanee Tienvichit (RC. Lanna)

ที่ปรึกษา อน. วาณิช โยธาวุธ (สร. แมสาย) กองบรรณาธิการ อน. จารุวัต ร เตชะวุฒิ (สร. เชียงใหม) อน. ยศวัจน นิธิปญญาวัฒน (สร. เชียงใหมภูพิงค) รทร. ศุภกร เยี่ยมวารี (สร. ลานนา) คณะผูแปลเอกสาร ผวล. ศุภรี ฉัตรกันยารัตน (สร. เชียงใหมเหนือ) รทร. อรุณวดี สมานมิตร พอล (สร.เชียงใหมเหนือ) รทร. จตุรยุทธ พรมนิล (สร. เชียงใหมเหนือ) นย. ศรัณย จันทรทะเล (สร. เชียงใหมเหนือ) อน. สุนิศา เฟรนเซิ้ล (สร. เชียงใหมเหนือ) รทร. นรินทร ลิ้มเล็งเลิศ (สร. ลานนา)

Honorary Advisors PP. Vanit Yotharvut (RC. Maesai) Editorial Committee PP. Jarruwat Techawut (RC. Chiangmai) PP. Yosawat Nithipanyawat (RC. Chiangmai Phuping) Rtn. Supakorn Yiamwaree (RC. Lanna) Editorial Translators DGN. Suparie Chatkanyarat (RC. Chiangmai North) Rtn. Aroonwadee Smarnmit Paul (RC. CM North) Rtn. Chaturayut Promnil (RC. Chiangmai North) P. Saran Chantalay (RC. Chiangmai North) PP. Sunisa Frenzel (RC. Chiangmai North) Rtn. Naring Limlenglert (RC. Lanna)


24

เรียน มวลมิตรโรแทเรียนทุกทาน

Dear Fellow Rotarians,

สารผูวาการภาค ๓๓๖๐ ของป ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ซึ่ง ผวภ. ชํานาญ จันทรเรือง ไดมอบหมายใหดิฉันทําหนาที่ เปนบรรณาธิการ โดยมีหนาที่หลักในการรวบรวมสารจาก ผูวาการภาค, สารจากคณะกรรมของภาค, ขอมูล ขาวสาร ของภาค, ขาวสารของโรตารี และกิจกรรมที่นาสนใจของ วงการโรตารีในระดับตางๆ มานําเสนอตอมิตรโรแทเรียน เปนประจําเดือนละหนึ่งครั้ง ซึ่งกําหนดออกสารผูวาการภาค นี้จะอยูในราวกลางเดือนของทุกเดือน

It is my delight to be assigned by DG. Chamnan to take charge in editorial work for his newsletter for the year 2011-12. The major task of Governor’s newsletter editor is to see to it that all messages from the District Governor, all District Committee Chairs, all district information updates, interesting Rotary upcoming events of all levels, to be presented to fellow Rotarians every month เนื่องจากเนื้อหาในสารผูวาการภาคไดจัดทําเปนสองภาษา which is scheduled to be publicized by middle จึงมีคณะผูแปลซึ่งไดรับความรวมมือ จากมิตรโรแทเรียน of the month. หลายทานจากหลายสโมสร จึงขอขอบคุณทุกทานที่ไดสละ เวลาในการแปลเนื้อหาจากภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ In order to become bi-lingual newsletter, a และจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ในกรณีที่นําขาวสาร number of translators have been approached จากโรตารีสากลมานําเสนอ to serve for this purpose where I would like พรอมกันนี้ดิฉันใครขอเชิญชวนมิตรโรแทเรียนจากสโมสร to take this opportunity to thank the โรตารีตางๆ ไดสงขาวกิจกรรมเพื่อนําลงประชาสัมพันธ translating team who tirelessly spare their ลวงหนา รวมทั้งภาพขาวกิจกรรมที่ไดดําเนินการเสร็จแลว times to make the newsletter a complete เพื่อนําเผยแพรใหมิตรโรแทเรียนตางสโมสรไดรับทราบ one. โดยสงมาอีเมล chuntanee@hotmail.com และที่ประธาน คณะกรรมการประชาสัมพัน ธ อีเมล jarruwat@gmail.com I would also like to ask for all fellow เพื่อจะไดเผยแพรลงในเว็บไซตของภาค ๓๓๖๐ ดวยคะ Rotarians to contribute your club news, interesting articles, pictorial messages, and comments to the editorial team by sending ดวยไมตรีจิตแหงโรตารี email to chuntanee@hotmail.com and / or จันทนี เทียนวิจิตร the District PR Chair at jarruwat@gmail.com บรรณาธิการสารผูวาการภาค so that your materials will also be appeared ปบริหาร ๒๕๕๔-๒๕๕๕ in our district3360’s Website.

Yours in Rotary, Chuntanee Tienvichit

Governor's newsletter  

สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ ๑ (ปีบริหาร 2554-2555) Governor's newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you