Page 5

Equipamento das TIC e servizos da sociedade da información nos fogares

Conexión a Internet

Conexión a banda larga Ano 2007

23,1

Ano 2006

Obsérvase unha progresiva penetración da banda larga nos fogares galegos: 14,4 puntos porcentuais por riba do valor rexistrado polo INE para Galiza no 2004.

19,4

Ano 2005

12,6

Ano 2004

8,7 0

20

40

60

80

100

Base: total de persoas (OGSI); total de vivendas (INE) Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 dato INE; ano 2007,elaboración propia a partir dos datos da enquisa (N=1601)

Modalidade contratada de acceso a internet 100

Ano 2005 Ano 2006 Ano 2007

80

As principais formas de conexión a Internet son a través de Dixital ADSL (41,9%) e a rede de cable (32,0%).

60 43,6

40,8 41,9

40 30,2

29,8

20

32 24 25,3

15,3 4,1 2,7 1,7

0 Analóxica con módem

Dixital ADSL

Cable

Dixital RDSI

3,5

4 2,5

Rede de telefonia móbil

1 1,7 2,1

Outras modalidad es

0 0,3

4,5

Ns/Nc

Base: persoas (OGSI), vivendas (INE) con acceso a Internet. Fonte: anos 2004, 2005 e 2006 dato INE. Ano 2007, dato INE para o indicador do Estado; elaboración propia a partir dos datos da enquisa (n=491)

5

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.