Page 30

I+D+i Departamentos de empresa que realizaron máis actividades de I+D+i durante o último ano

Empresas que realizaron proxectos de I+D+i no último ano

O 47,7% das empresas TIC galegas realizou proxectos de I+D+i no último ano.

47,7

SI

O departamento técnico e o departamento de informática son os que máis actividades de I+D+i realizaron.

100 80 60

49

NON

NS/NC

42,6 31,3

28,7

27,8

20

3,3

0

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Empresas con persoal de dedicación específica a I+D+i SI NON NS/NC

48,7

40

1,2 39,8 58,9

Base: total de empresas TIC co empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007

Dpto.técni co

Dpto.infor mática

Dpto. deseño

Dpto.ou laboratorio específico de I+D+i

Dpto. de produción

4,3

4,3

2,6

Dpto. control de calidade

Dpto. marketing

Ns/Nc

Base: total de empresas TIC con empregados que realizaron actividades de I+D+i durante o último ano Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Media de postos de traballo directamente relacionados con I+D+i segundo o xénero 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6,6 5,1

1,5 HOMES

MULLERES

TOTAL

Base: total de empresas TIC con empregados e con persoal de I+D+I Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Un 39,8% das empresas TIC dispón persoal con dedicación específica a I+D+i, cunha media de 6,6 postos directamente relacionados con esta actividade.

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.