Page 26

Internet e páxina web Acceso a Internet contratado

Dispoñibilidade de banda larga 91,7

SI

SI

98,6

1,5

NON

NON

0,4

6,8

NS/NC

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

A práctica totalidade das empresas TIC dispón de acceso a Internet e banda larga.

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Modalidade de acceso a Internet contratada 100

A conexión ADSL é a modalidade con maior presenza no conxunto de empresas TIC con acceso a Internet.

80 60

50,4 35,8

40 20 0

11,7 0,8 Dixital ADSL

Cable

Dixital RDSI

Outras tecnoloxías de banda larga

Base: total de empresas TIC con empregados que dispoñen de Internet Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Dispoñibilidade de páxina web 83,4

SI

Dominio propio 80,9

SI

17,4

NON NON

16,6

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

NS/NC

1,7

Base: total de empresas TIC con empregados Fonte: elaboración propia a partir de datos da enquisa. Ano 2007.

Un 83,4% das empresas TIC dispón de páxina web e un 80,9% ten dominio propio

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.

Resumo executivo 2007  

Diagnósticos da Sociedade da Información 2007. Observatorio Galego da Sociedade da Informacion.