Page 1

A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

SI

A Sociedade da Información e os Autónomos de Galicia EDICIÓN 2012


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

Primeiro estudo realizado en Galicia: informe específico con máis de 500 enquisas realizadas entre os autónomos galegos no ámbito das TIC. Este informe é un Punto de partida: avaliar e servir de elemento para a definición de iniciativas e actuacións que potencien a incorporación dos autónomos ás TIC. Coa colaboración da Federación de Autónomos de Galicia (FEAGA) O estudo permite comparar entre: “Autónomos – Sociedades - Total de Microempresas” Valor engadido – análise sectorial: O estudo inclúe unha completa análise desagregada polas principais actividades dos autónomos: Industria Construción Automoción e Comercio Transporte e Almacenamento Actividades profesionais, científicas e técnicas Actividades administrativas e servizos auxiliares

2


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

ÍNDICE

I. Caracterización dos autónomos galegos II. Resultados II.1 Equipamentos e servizos TIC II.2 Páxina web e redes sociais II.3 Interacción coas AAPP II.4 Comercio electrónico II.5 Análise sectorial III. Actuacións da Amtega para a potenciación das TIC entre os autónomos de Galicia IV. Conclusións

3


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

I. Caracterización dos autónomos galegos AUTÓNOMOS SEGUNDO PROVINCIA 70.000 60.000

57.657

En Galicia, existen 145.245 autónomos 44.360

50.000 40.000

Perfil do traballador autónomo galego: Varón, entre 40 e 54 anos, dedicado ao sector

26.259

30.000

16.969 20.000

servizos.

10.000 0 A Co ruña

Lugo

Ourense

Po ntevedra

AUTÓNOMOS SEGUNDO SEXO E GRUPOS DE IDADE. COMPARATIVA GALICIA-ESPAÑA 100%

De 55 ou

80%

máis anos

56,5% 60% 40%

43,5%

66,6%

De 40 a 54 Galicia

33,4%

España 20%

27,8% 30,7% 45,4% 44,0%

anos De 25 a 39

M ulleres

Homes

Galicia

25,1% 24,0%

anos

0%

Menores de

España

1,7% 1,3%

25 anos 0%

10 %

20%

30%

40%

50%

Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Afiliados a 30 de setembro de 2012.

4


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.1 Equipamento e servizos TIC (I) CONTRATACIÓN DE INTERNET E BANDA LARGA SEGUNDO CONDICIÓN XURÍDICA 100%

87,0%

80%

79,6%

75,0%

90%

Detéctase unha baixa implantación das TIC entre os autónomos. 67,5%

65,3%

70%

57,4%

60% 50% 40% 30% 20%

Dous de cada tres autónomos galegos (65,3%) ten contratada conexión a Internet e un 57,4% dispón de banda larga

10% 0%

Internet Autónomos

Banda Larga Sociedades

Total Microempresas

Fonte: OSIMGA

Case a metade dos autónomos galegos que non teñen Internet non o contrata porque non perciben os beneficios que lles pode aportar e un de cada cinco recoñece que ten poucos coñecementos na materia 5


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.1 Equipamento e servizos TIC (II) A dispoñibilidade de equipamento tecnolóxico é sensiblemente menor entre os empresarios autónomos que entre as empresas galegas que se constitúen como sociedades

O ordenador e a telefonía móbil son os equipamentos con maior presenza entre os autónomos galegos.

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO SEGUNDO CONDICIÓN XURÍDICA Condición xurídica Equipamento informático Ordenador Sistema operativo de código libre/aberto Rede de área local (LAN) Rede de área local sen fíos

TOTAL

Autónomos

Sociedades

Microempresas

73,5%

88,1%

79,9%

7,0%

8,3%

7,6%

33,7%

57,3%

44,2%

23,0%

33,5%

27,6%

14,5%

37,8%

24,8%

6,5%

12,4%

9,1%

2,0%

6,0%

3,8%

5,6%

6,8%

6,2%

60,7%

77,1%

68,0%

100%

100%

100%

Servidores para bases de datos, aplicacións ou arquivos Intranet corporativa Extranet Videoconferencia Telefonía móbil para uso empresarial Total

Fonte: OSIMGA

6


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.1 Equipamento e servizos TIC (III) 66,2%

70%

Os autónomos deben aumentar o grao de informatización dos procesos de xestión e administración interna da empresa.

58,5%

57,1%

60% 45,9%

50% 40%

32,8%

32,3%

29,8%

44,2%

43,3%

28,6% 23,9%

30% 19,7%

16,3%

12,7%

20%

10,2%

10% 0% Xestión contable e financieira

Xestión administrativa de vendas e compras

Autónomos

Xestión de clientes e provedores

Xestión de produción

Sociedades

Xestión de loxística

TOTAL microempresas

O nivel de implantación da efactura nos autónomos galegos é baixo aínda que en valores próximos á media do conxunto de microempresas. A sinatura dixital é escasamente empregada polos autónomos galegos (24,5 puntos por baixo das sociedades) 70% 60% 50% 38,8%

40% 27,0%

30%

21,4% 16,2%

20% 7,1%

8,1%

18,5% 14,3%

7,5%

10% 0% Envío efactura

Autónomos

Recepción efactura

Sociedades

(1) Base: empresas con conexión a Internet Fonte: OSIMGA

Sinatura dixital (1)

TOTAL microempresas

7


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.2 Páxina web e redes sociais

As redes sociais estanse a converter no principal escaparate dos produtos e servizos dos autónomos, superando incluso á media do conxunto das microempresas

DISPOÑIBILIDADE DE PÁXINA WEB SEGUNDO CONDICIÓN XURÍDICA Base: empresas con conexión a Internet

TOTAL microempresas

28,9%

PRESENZA ACTIVA NAS REDES SOCIAIS SEGUNDO CONDICIÓN XURÍDICA

8,8%

34,3%

Sociedades

Aínda que só o 23,2% dos autónomos con Internet dispón de páxina web

8,4%

7,8%

23,2%

Autónomos

0%

10%

Dispón de páxina web

20%

30%

40%

50%

En construción

Base: empresas con conexión a Internet Fonte: OSIMGA 50% 40% 30%

16,1% 20%

9,8%

12,9%

10% 0%

Autónomos

Sociedades

TOTAL microempresas

Fonte: OSIMGA

8


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.3 Interacción coas AAPP INTERACCIÓN COAS AA.PP. A TRAVÉS DE INTERNET Base: empresas con conexión a Internet

100% 90% 80%

56,0%

70% 60% 50% 40%

43,5% 30,2%

A utilización de Internet como ferramenta de interacción coas Administracións Públicas é empregada polo 30,2% dos autónomos con conexión á Rede

30% 20% 10% 0%

Autónomos

Sociedades

TOTAL microempresas

Fonte: OSIMGA

De novo, cabe salientar a fenda neste indicador con respecto ás sociedades, 25,8 puntos porcentuais por baixo.

9


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.4 Comercio electrónico COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO CONDICIÓN XURÍDICA 100% 90% 80% 70% 60%

As sociedades empregan con maior frecuencia o comercio electrónico aínda que, neste indicador, existe unha ampla marxe de mellora para ambos os dous segmentos empresariais.

50% 40% 30%

14,3% 9,9%

11,9%

20% 10%

22,2%

29,1%

25,2%

0%

Autónomos

Compraron por Internet

Sociedades

TOTAL microempresas

Venderon por Internet

Fonte: OSIMGA

10


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.5 Análise sectorial: Internet Alta porcentaxe de contratación de Internet no sector de Actividades profesionais, científicas e técnicas (un 88,5%, 23,2 puntos porcentuais por riba da media de todos os autónomos). No caso do sector de transporte e almacenamento, a contratación de Internet é do 37,9% (27,4 puntos porcentuais por baixo da media de autónomos). CONTRATACIÓN DE INTERNET SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE

88,5% 90%

74,1%

80% 70%

61,9%

58,9%

65,3%

62,9%

60% 50%

37,9%

40% 30% 20% 10% 0% Autónomos Sector Autónomos Sector Autónomos Sector Autónomos Sector Autónomos Sector Autónomos Sector Total Autónomos Industrial Construción Automoción e Transporte e Actividades Actividades comercio almacenamento Profesionais, administrativas e científicas e servizos auxiliares técnicas

Fonte: OSIMGA 11


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.5 Análise sectorial: Páxina web Obsérvase unha importante fenda en canto á dispoñibilidade de páxina web se comparamos os sectores de actividades profesionais, científicas e técnicas e o sector industrial fronte ao sector da construción ou o de automoción e comercio. DISPONIBILIDADE DE PÁXINA WEB SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE Base: empresas con conexión a Internet 37,0% 34,6% 26,9% 25,0%

11,1%

12,2% 10,8%

10,9% 7,8%

7,7% 3,8%

23,2%

1,6%

0,0%

Aut ónomos Sect or

Aut ónomos Sect or

Aut ónomos Sect or

Aut ónomos Sect or

Aut ónomos Sec t or

Aut ónomos Sect or

Indust r ial

Const r uc ión

Aut omoción e

Tr anspor t e e

Act ividades

Ac t iv idades

comer c io

almacenament o

En construción

Pr of esionais,

administ r at iv as e

cient í f ic as e t éc nicas

ser vizos aux iliar es

Tot al Aut ónomos

Dispón de páxina web

Fonte: OSIMGA 12


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

II. Resultados: II.5 Análise sectorial: Comercio electrónico O comercio electrónico ten máis implantación nos sectores de actividades profesionais científicas e técnicas xunto cos de actividades administrativas e de servizos auxiliares. As porcentaxes máis baixas rexístranse no sector da construción no caso das vendas e no do transporte e almacenamento para as compras a través da Rede. COMERCIO ELECTRÓNICO SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE 37,5%

40%

37,0%

35% 30% 22,2%

25%

17,9%

16,3%

20%

12,1%

15%

9,1%

10% 5%

4,8%

22,2%

22,1%

4,7%

9,9%

9,1%

5,0%

0% Autónomos Sector Industrial

Autónomos Sector Autónomos Sector Autónomos Sector Construción Automoción e comercio Transporte e almacenamento

Venderon por Internet

Autónomos Sector Actividades Profesionais, científicas e técnicas

Autónomos Sector Actividades administrativas e servizos auxiliares

Total Autónomos

Compraron por Internet Fonte: OSIMGA

13


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

III. Actuacións da Amtega para a potenciación das TIC entre os autónomos de Galicia Actuacións realizadas A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica (CeMIT) e o Centro Demostrador TIC (CDTIC) realizaron no 2012 actividades cuxo obxectivo foi a sensibilización e capacitación dirixidas á pequena empresa e traballadores autónomos, sobre o uso das TIC para aumentar a visibilidade empresarial e a mellora da produtividade no negocio. O Comercio Electrónico, o Marketing dixital como estratexia para aumentar as vendas a través de Internet ou o uso de ferramentas TIC (factura electrónica, o certificado dixital, servizos na nube, ... ) foron as temáticas con maior éxito de asistencia Así, desenvolvéronse máis de 100 horas de formación no CDTIC das que se beneficiaron 150 profesionais.

14


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

III. Actuacións da Amtega para a potenciación das TIC entre os autónomos de Galicia Próximas actuacións Fomentar o uso das TIC na sociedade galega como medio para o impulso do emprego e a competitividade empresarial: Facilitando o uso do equipamento tecnolóxico e do catálogo formativo da Rede CeMIT Impulsando formación máis específica realizada desde o CDTIC, usando a Rede CeMIt que permite contar cunha aula equipada a menos de media hora de calquera autónomo galego: Comercio Electrónico: Negocio Electrónico, Aspectos Tecnolóxicos e Aspectos Legais do Comercio Electrónico (1º Sesión o 4 de marzo de 2013) Marketing Dixital: Redes Sociais, posicionamento web, reputación online, e-mail marketing entre outros Facturación Electrónica: Normativa vixente, firma dixital e implantación no negocio. Asesorando tecnolóxicamente a autónomos por parte de expertos. Desenvolvemento dunha maqueta con unha solución tecnolóxica que permita a xestión integral do negocio, que permitirá aos profesionais verificar de forma práctica os beneficios das TIC

15


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

IV.Conclusións Perfil do traballador autónomo galego: varón, entre 40 e 54 anos e dedicado ao sector servizos. Os autónomos galegos atópanse nun nivel básico de implantación das tecnoloxías. Importante fenda entre os autónomos e as empresas galegas que se constitúen como sociedades. Os autónomos galegos comenzan a aproveitar as vantaxes que lles ofrecen as redes sociais. A Análise sectorial da actividade dos autónomos permite identificar dous segmentos en canto á súa relación coas novas tecnoloxías, estes son: Madurez Dixital: os que presentan unha maior dispoñibilidade e uso de ferramentas TIC, este son: autónomos de actividades profesionais, científicas e técnicas e actividades administrativas Crecemento Dixital: os que presenta un menor grao de tecnificación, entre eles os autónomos do sector Transporte, Almacenamento e Construción.

Esto require, deseñar accións máis e mellor focalizadas en función do segmento obxectivo que nos permitirá acadar unha maior impacto. Así, desenvolveranse accións orientadas á xestión do coñecemento e a interoperabilidade con provedores e clientes para o segmento de Madurez Dixital, e accións orientadas a aumentar a conectividade e presenza na Web para o segmento Crecemento Dixital. 16


A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E OS AUTÓNOMOS DE GALICIA

Máis información: www.osimga.org

Colabora:

A Sociedade da Información e os autónomos. Ano 2012, resumo executivo  

Resumo executivo do informe sobre a sociedade da información e os autónomos de Galicia, ano 2012, realizado a partir de máis de 500 enquisas...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you