__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PRODUKTKATALOG • 01.01.2020


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2 OM FABRIKKEN

Dørfabrikken på Vatnestrøm - litt annerledes enn andre

Vatnestrøm er et lite sted i Iveland kommune, ikke langt fra Kristiansand. Her har det vært drevet produksjon av dører siden 1948. Dørfabrikken Dørfabrikken Vatnestrøm Vatnestrøm AS AS har har fra fra starten starten av av bestrebet bestrebet seg på å være en moderne produksjons-fabrikk. seg på å være en moderne produksjons-fabrikk. Fra Fra starstarten ten av av og og frem frem til til 1987 1987 ble ble det det produsert produsert dører, dører, vinduer vinduer og og trapper – i alle utførelser. I 1987 gikk fabrikken over til kun trapper – i alle utførelser. I 1987 gikk fabrikken over til kun åå produsere produsere ytterdører ytterdører til til boliger, boliger, hytter hytter og og rehabilitering. rehabilitering. Dette ble gjort samtidig med at fabrikken ble Dette ble gjort samtidig med at fabrikken ble etablert etablert ii nye nye lokaler. lokaler. II dag dag fremstår fremstår vi vi som som en en moderne moderne og og fremfremtidsrettet fabrikk med vekt på fleksibilitet kombinert tidsrettet fabrikk med vekt på fleksibilitet - kombinert med med godt godt håndverk. håndverk. II 2009 2009 ble ble Dørfabrikken Dørfabrikken kjøpt kjøpt av av Vidar Vidar Haugland Haugland og og Runar Runar Bergskås. Bergskås. VÅRE VÅRE SPESIALITETER SPESIALITETER Flere Flere arkitekter arkitekter og og byggentreprenører byggentreprenører foretrekker foretrekker våre våre spesialdører i sine byggeprosjekter. Vi har levert dører spesialdører i sine byggeprosjekter. Vi har levert dører til til flere flere prestisjeprosjekter prestisjeprosjekter ii Norge Norge -- både både innenfor innenfor rehabilirehabilitering tering og og til til nye nye byggeprosjekter. byggeprosjekter. Flere Flere og og flere flere av av våre våre kunder kunder har har spesielle spesielle ønsker ønsker for for ytterdøren. ytterdøren. Det Det kan kan være være

gjenskaping av en gammeldør døreller ellerdet detkan kanvære værespesielspesigjenskaping av en gammel gammel dør eller det kan være spesielle elle ønskerfor fordesign designeller ellerutseende. utseende. Vår le ønsker ønsker for design eller utseende. Vår produksjonslinje produksjonslinje er er fleksibel fleksibel og og tilpasset tilpasset for for åå imøtekomme imøtekomme våre våre kunders kunders spesielle spesielle ønsker ønsker og og behov. behov. Med Med riktig riktig vedlikehold vedlikehold skal skal en en ytterdør ytterdør fra fra oss oss holde holde like like lenge lenge som som husets husets levetid. levetid. Derfor vår limtre iii vår Derfor benytter benytter vi vi kun kun ramtre ramtre vår produksjon produksjon av av dører. dører. Ramtre trevirke av ypperste kvalitet limt Limtre Ramtreerer ertrevirke trevirkeav avypperste ypperstekvalitet kvalitetlimt limt sammen sammen på på en en spesiell spesiell måte måte for for åå hindre hindre at at treet treet ”beveger” ”beveger” seg. seg. FORRETNINGSIDÈ FORRETNINGSIDÈ Vi Vi er er en en av av Norges Norges ledende ledende bedrifter bedrifter innen innen produksjon produksjon av av individuelt individuelt tilpassede tilpassede ramtre ramtre ytterdører. ytterdører. Og Og vi vi har har den den beste beste kombinasjonen kombinasjonen av av pris, pris, kvalitet kvalitet og og service service ii de de marmarkedene kedene vi vi opererer opererer i.i.

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SPESIALDØRER 3

I tillegg til våre standardmodeller produserer vi selvfølgelig dører etter våre kunders ønsker og behov. Vår ”inspirasjonsavdeling” inneholder et bredt utvalg av hva vi har laget av spesialdører for våre kunder. Noen av dørene er blitt inspirert av våre standardmodeller, mens andre dører har blitt utformet av arkitekter, eller av våre kunder som har hatt spesielle ønsker. Ved å studere våre spesialdører håper vi at du får inspirasjon og ideer til at du kan utfordre oss på hvordan vi skal utforme din nye dør. Det å være fleksibel er en av våre sterke sider. Her vil du finne dører med overlys og sidefelt, ukurante ramtrebredder, diverse inn-delinger av fyllingsfelter og glassåpninger, utførelse av sprosseinndeling, glasstyper og farger.

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4 BRANNDØRER

EI30 SERTIFISERTE BRANNDØRER Dørfabrikken Vatnestrøm AS leverer fra 2019 EI30 sertifiserte branndører. EI30 dørene leveres som én- og tofløy med overlys og sidefelt. Profillister og dekor som kjennetegner flotte eldre trapperomsdører lages idag med tilsvarende håndverksmessing kvalitet. Særegent for Dørfabrikken er utviklingen av blyglass i brannglass for EI30 branndører. Glasset i branndørene leveres med motiver i frostet og farget dekor. Moderne brannglass med dekor tilfredstiller dagens krav til isolasjon og slagfastet.

Brannsikre trapperomsdører til klassiske bygårder

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BRANNDØRER/DETALJER

19

20

5

Dekorative detaljer i håndverksmessig utførelse

Branntest av to-fløyet dør med overlys, sidefelt og dekor


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6 SPESIALDØRER

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SPESIALDØRER 7

ALT RAMTRE ER I HELTRE LAMINERT VIRKE

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8 SPESIALDØRER

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SPESIALDØRER 9

FORSKJELLIGE TYPER SPROSSER AVHENGIG AV ØNSKE OM UTTRYKKSFORM

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10 SPESIALDØRER

FOLDEDØR

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SPESIALDØRER 11

VI LEVERER OGSÅ INNADSLÅENDE DØRER

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12 SPESIALDØRER

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SPESIALDØRER 13

ALT RAMTRE ER I HELTRE LAMINERT VIRKE

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

14 SPESIALDØRER

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SPESIALDØRER 15

DATASTYRTE MASKINER SIKRER STOR GRAD AV NØYAKTIGHET

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 SPESIALDØRER

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

SPESIALDØRER 17

DATASTYRTE MASKINER SIKRER STOR GRAD AV NØYAKTIGHET

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18 SPESIALDØRER

SPESIALDØRER

Kundens ønsker - vår utfordring!

16

17

18

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UTVENDIGE DØRER 19

KOPI AV YTTERDØRER AV YPPERSTE KLASSE Ønsker du en nøyaktig kopi av en gammel dør? Eller kanskje ønsker du en helt spesiell løsning basert på dine egne idéer? Vi tegner og produserer den perfekte døren.

FOLDEDØRER DETALJER

Foldedører skal tilpasses rom og behov. Kravene til lys, lyddemping, formater og andre spesifikasjoner vil være ulike. Vi lager foldedøren du skal ha. På grunn av bevegelse i treet lages ramtre i foldedørene i Accoya som standard.

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 UTVENDIGE DØRER

REINERT

15.460,16.235,-

Reinert ytterdør er den mest populære av våre modeller. Passer til alle typer bygg fra hytter til enebolig.

eks. mva

STANDARD UTFØRELSE:

19.325,20.294,-

• Reinert ytterdør leveres i • én eller to-fløyet utførelse • Døren leveres med eller uten glass • 5’’ «pølsepanel» utvendig og 3 • 5’’ slette fyllinger innvendig Låskasse 8765 m/sylinder utvendig • Låskasse og knappevrider innvendig (FKRM) Hengsler 3 stk. justerbare justerbar • Hengsler • Ferdig malt std. farge • • Leveres med standard dørvrider • • Leveres med panel i Accoya® •

inkl. mva

Accoya-priser

22.280,23.395,eks. mva

27.850,29.244,-

TILLEGG:

26-27 Se side 30-31 Hele døren kan også produseres i Accoya på forespørsel. Accoya har 50 års garanti!

inkl. mva

ALTERNATIVE UTFØRELSER: ALT 1

ALT 2

ALT 3

ALT 4

ALT 5 Alt 1: Med rundt glass, MDF omramming. Alt 2: Med Skråpanel Alt 3: To-fløyet med glass Alt 4: To-fløyet med skråpanel Alt 5: Std. tett dør

19.060,- 14.460,13.770,- 30.895,29.420,20.015,eks. mva eks. mva eks. mva

28.940,30.390,eks. mva

13.850,14.545,eks. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

23.825,25.019,-

17.213,18.075,inkl. mva

36.775,38.619,inkl. mva

36.175,37.988,-

17.313,18.181,-

LYNGØR

24.110,25.315,-

Lyngør ytterdør har et maritimt preg.

eks. mva

STANDARD UTFØRELSE:

• Lyngør ytterdør leveres i én • eller to-fløyet utførelse • 2 lag superenergiglass med • messingomramming messingomramming 6’’ «stokkhugget» panel m/messing nagler • 6’’ • Friste fyllinger innvendig (MDF for maling) • Låskasse 8765 m/sylinder utvendig • Låskasse og knappevrider innvendig (MSM) Hengsler 3 stk. justerbare justerbar • Hengsler • Ferdig malt std. farge • • Leveres med standard dørvrider • • Leveres med panel i Accoya® •

TILLEGG:

Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209 Std. 2. fløyet: 1139-149-169 39-149-169 x 189-199-209

30.138,31.644,inkl. mva

Accoya-priser

31.020,32.570,eks. mva

38.775,40.713,-

26-27 Se side 30-31 Hele døren kan også produseres i Accoya på forespørsel. Accoya har 50 års garanti!

inkl. mva

ALT 1

17.560,18.440,eks. mva 21.950,23.050,inkl. mva

ALT 2

FORNIKLET/RUSTFRITT

27.670,29.055,eks. mva 34.588,36.319,inkl. mva

Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209 Std. 1. fløyet:

79-89-99 x 189-199-209

20


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

UTVENDIGE DØRER 21

ÅLO ÅLO

11.270,11.835,-

Ålo er en forenklet utgave av Reinert ytterdør.

STANDARD UTFØRELSE:

eks. mva

Ålo er Reinert ytterdør. • en Åloforenklet ytterdør utgave leveresav i én eller to-fløyet utførelse STANDARD UTFØRELSE: • Døren leveres med eller uten glass • Ålo ytterdør leveres i én fiskebensmønster • Sporfrest finèr/HDF eller utvendig, to-fløyet utførelse en slett fylling innvendig • Døren leveres 8765 med eller uten glass • Låskasse m/sylinder utvendig • Sporfrest finèr/HDF fiskebensmønster og knappevrider innvendig (FKRM) utvendig, en slett fylling innvendig • Hengsler 3 stk. justerbar • Låskasse • Ferdig8765 malt m/sylinder std. farge utvendig og• knappevrider Leveres medinnvendig standard (FKRM) dørvrider • Hengsler 3 stk. justerbar • Ferdig malt std. farge TILLEGG: • Leveres standard dørvrider Se sidemed 26-27

14.088,inkl. mva 14.794,eks. mva

inkl. mva eks. mva

Accoya-priser

18.920,- eks. mva 19.865,23.650,Accoya-priser eks. mva eks. inkl. mva mva

TILLEGG:

24.831,-

Se side 30-31

inkl. mva

ALT 1

TVENDIGE DØRER

MED GLASS GLASS MED

ALLDØR

12.515,11.920,eks. mva 15.644,14.900,inkl. mva

er p.g.a. den spesielle en (2-delt), beregnet spesielt r.

STALLDØR

Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209 Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

25.210,-

DARD UTFØRELSE:

else ihht. beskrivelse på eks. mva Stalldør er p.g.a. den spesielle enkelte dørtype (2-delt), beregnet spesielt everes somfunksjonen tofløyd for hytter. bare gangdøren er todelt) x 2152/822 med sylinder og STANDARD UTFØRELSE: inkl. mva pvrider innvendig FKRM på øverste felt • Utførelse beskrivelse ommet vrider innvendigihht. på nederste felt på eks. mva den enkelte dørtype sler 4 stk. justerbar STANDARD SYLINDER: 1245 Kan leveres som tofløyd g malt std. • farge Accoya-priser (mendørvrider bare gangdøren er todelt) es med standard STANDARD DØRVRIDER: Dorma DH 722 ® • Lås fix 2152/822 med sylinder og es med panel i Accoya inkl. mva knappvrider innvendig FKRM på øverste felt eks. mva • Forkrommet vrider innvendig på nederste felt GG: • Hengsler 4 stk. justerbar 26-27 • Ferdig malt std. farge Accoya-priser inkl. mva STANDARD TERSKEL: Standard terskel / • Leveres med standard dørvrider ® • Leveres med panel i Accoya eks. mva

NATIVE ELSER:

21 UTVENDIGE 17 18 DØRER 19 20

16

31.513,-

26.545,33.181,-

40.613,-

TILLEGG:

48.0

42.644,-

Se side 30-31

HC-terskel

48.0

34.115,-

forkrommet matt

inkl.STANDARD mvaPRIS STANDARD BILDET PRIS BILDET HC komplett m/smijern beslag og sorte HC komplett m/smijern beslag og sorte hengsler/syl. samt. vrider og skilt. hengsler/syl. samt. vrider og skilt.

ALTERNATIVE UTFØRELSER: ALT 1

ALT 2

ALT 3

Std. 1. fløyet:

115.0115.0

STANDARD ALT 4 ALT 5HENGSLER: ALT 6 STANDARD GLASS:

24.0

32.490,-

24.0

1

79-89-99 x 189-199-209 115.0115.0

Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209

Abloy 2 veis ALT 7 n3548-110. ALT 8 ALT 9justerbar

4e-16 tgi spacer m argon-4 se= U verdi 1,0

VI UTFØRER en rekke detaljer og spesielle utførelser til en hver dør. Ta kontakt for å få et prisoverslag på dine ønsker. M/SKRÅPANEL

REINERT

REINERT M/GLASS

FRIST FYLLING

MED SPR. KASSETT TRYSNES

ÅLO

TUDDAL

MESSING OMRAM.

24.188,25.400,-

24.788,26.025,-

26.650,27.981,-

25.313,26.581,-

25.913,27.206,-

21.500,22.575,-

22.463,23.588,-

37.750,39.638,-

19.350,18.870,- 30.20022.385,- 20.250,21.765,- 16.720,18.060,- 17.970,20.820,- 21.320,21.265,- 20.730,17.555,- 17.200,20.320,- 19.830,31.710eks. mva eks. mva eks. mva eks. mva eks. mva eks. mva eks. mva eks. mva eks. mva inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

20.900,21.944,inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

22 UTVENDIGE DØRER

TRYSNES

10.490,11.015,-

Trysnes Trysnes er er vår vår enkleste enkleste modell. modell. Passer Passer ypperlig ypperlig til til kjeller kjeller og og bakgangsdør. bakgangsdør.

STANDARD UTFØRELSE:

eks. mva

• Trysnes • Trysnes ytterdør ytterdør leveres leveres ii én én eller eller to-fløyet to-fløyet utførelse utførelse • Døren • Døren leveres leveres med med eller eller uten uten glass glass (Superenergiglass) (Superenergiglass) Sporfrest plate •• Sporfrest plate utvendig, utvendig, slett slett fylling fylling innvendig innvendig Låskasse 8765 •• Låskasse 8765 m/sylinder m/sylinder utvendig utvendig og og knappevrider knappevrider innvendig innvendig (FKRM) (FKRM) Hengsler 33 stk. justerbar •• Hengsler Accoya-priser stk. justerbare Accoya-priser • Ferdig • Ferdig malt malt std. std. farge farge • Leveres • Leveres med med standard standard dørvrider dørvrider eks. eks. mva mva

13.113,13.769,inkl. mva inkl. mva

18.210,19.120,-

TILLEGG:

26-27 Se Se side side 30-31

22.763,23.900,inkl. mva inkl. mva

ALT ALT 11 MED MED GLASS GLASS

12.460,13.085,eks. eks. mva mva 15.575,16.356,inkl. mva inkl. inkl. mva mva

79-89-99 xx 189-199-209 Std. 1. fløyet: 79-89-99 189-199-209

SILJE

20.860,21.905,-

Silje Silje ytterdør ytterdør har har et et moderne moderne design design tilpasset tilpasset nåtidens nåtidens bebyggelse. bebyggelse.

eks. mva

STANDARD UTFØRELSE:

• Silje ytterdør leveres i én • eller eller to-fløyet to-fløyet utførelse utførelse • 2-lags superenergiglass • Frist fyllinger, (MDF for maling) •• Frist fyllinger, begge begge sider sider (MDF for maling) • Låskasse Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og og knappevrider knappevrider innvendig innvendig (FKRM) (FKRM) • Hengsler Hengsler 3 stk. justerbare justerbar • Ferdig • Ferdig malt malt std. std. farge farge • Leveres med standard dørvrider •

TILLEGG:

26-27 Se Se side side 30-31 Hele Hele døren døren kan kan også også produseres produseres ii Accoya Accoya på på forespørsel. forespørsel. Accoya Accoya har har 50 50 års års garanti! garanti!

26.075,27.381,inkl. mva inkl. mva

Accoya-priser

29.710,31.195,eks. eks. mva mva

37.138,38.994,inkl. mva inkl. mva

ALT 1

ALT 2

22.880,18.920,- 24.025,19.865,eks. eks. eks. mva mva eks. mva mva 23.650,24.831,inkl. mva inkl. inkl. mva mva

28.600,30.031,inkl. mva inkl. inkl. mva mva

ALT 3

25.100,26.355,eks. eks. mva mva 31.375,32.944,inkl. mva inkl. inkl. mva mva

fløyet: 79-89-99 Std 1. fløyet: 79-89-99 xx 189-199-209 189-199-209 NB: Ikke smalere enn 79 fløyet: Ikke Std 2. fløyet: Ikke smalere smalere enn enn 159 159

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UTVENDIGE DØRER 23

SETESDAL

17.670,18.555,-

Setesdal Setesdal ytterdør ytterdør passer passer spesielt spesielt til til hytter hytter og og hus hus med med et et “røfft” “røfft” preg. preg.

eks. eks. mva mva

STANDARD STANDARD UTFØRELSE: UTFØRELSE:

•• Setesdal ytterdør ytterdør leveres leveres ii én én • Setesdal eller eller to-fløyet to-fløyet utførelse utførelse •• Leveres med med eller eller uten uten glass glass • Leveres •• Glassdør Glassdør m/2 lag lag superenergiglass superenergiglass Glassdør m/2 •• 6” stokkhugget stokkhugget panel panel utvendig utvendig og og • 6” 33 slette slette fyllinger fyllinger innv. innv. •• Låskasse Låskasse 8765 m/sylinder m/sylinder utvendig utvendig Låskasse 8765 og og knappevrider knappevrider innvendig innvendig (FKRM) (FKRM) •• Hengsler Hengsler stk. justerbar justerbare Hengsler 33 stk. justerbar •• Ferdig malt malt std. std. farge farge • Ferdig •• Leveres med med standard standard dørvrider dørvrider • Leveres •• Leveres med med panel panel ii Accoya Accoya®® • Leveres

22.088,23.194,inkl. inkl. mva mva

Accoya-priser Accoya-priser

24.620,25.850,eks. eks. mva mva

30.775,27.313,inkl. inkl. mva mva

TILLEGG: TILLEGG:

Se Se side side 26-27 30-31 26-27 Kan Kan også også produseres produseres ii Accoya Accoya på på forespørsel. forespørsel. Accoya Accoya har har 50 50 års års garanti! garanti!

ALT ALT 11 UTEN UTEN GLASS GLASS

15.220,15.980,eks. eks. mva mva 19.025,19.975,19.025,inkl. inkl. mva mva

Std. fløyet: 79-89-99 xx 189-199-209 189-199-209 Std. 1.1. fløyet: fløyet: 79-89-99

TUDDAL

12.220,12.830,eks. eks. mva mva

Tuddal Tuddal er er en en enkel enkel dør dør med med heltre heltre panel panel utvendig. utvendig.

15.275,16.038,-

STANDARD STANDARD UTFØRELSE: UTFØRELSE:

•• Tuddal ytterdør ytterdør leveres leveres ii én én • Tuddal eller eller to-fløyet to-fløyet utførelse utførelse •• 5” “Perlestaffs “Perlestaffs panel” panel” utvendig utvendig og og • 5” 11 slett slett fylling fylling innvendig innvendig •• Låskasse Låskasse 8765 m/sylinder m/sylinder utvendig utvendig Låskasse 8765 og og knappevrider knappevrider innvendig innvendig (FKRM) (FKRM) •• Hengsler Hengsler stk. justerbar justerbare Hengsler 33 stk. justerbar •• Ferdig malt malt std. std. farge farge • Ferdig •• Leveres med med standard standard dørvrider dørvrider • Leveres •• Leveres med med panel panel ii Accoya Accoya®® • Leveres

TILLEGG: TILLEGG:

Se Se side side 26-27 30-31 26-27 Kan Kan også også produseres produseres ii Accoya Accoya på på forespørsel. forespørsel. Accoya Accoya har har 50 50 års års garanti! garanti!

inkl. inkl. mva mva

Accoya-priser Accoya-priser

19.160,20.120,eks. eks. mva mva

23.950,25.150,inkl. inkl. mva mva

ALT ALT 11

12.220,12.830,eks. eks. mva mva 15.275,16.038,15.275,inkl. inkl. mva mva

ALT ALT 22

ALT ALT 33

M/ M/ MDF MDF OMRAMMING MDF OMRAMMING OMRAMMING

15.640,14.680,16.420,15.415,eks. eks. eks. mva mva eks. mva mva 19.550,20.525,19.550,inkl. inkl. mva mva

18.350,19.269,18.350,inkl. inkl. mva mva

Std. fløyet: 79-89-99 xx 189-199-209 189-199-209 Std. 1.1. fløyet: fløyet: 79-89-99

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24 UTVENDIGE DØRER

ELIN

Et alternativ alternativ som som passer passer til til de de fleste fleste stilarter. stilarter. Et På grunn grunn av av de de enkle enkle linjene linjene kan kan døren døren med med På fordel benyttes benyttes til til eldre eldre hus. hus. fordel

19.94018.990,-

STANDARD UTFØRELSE: UTFØRELSE: STANDARD

Elin ytterdør ytterdør leveres leveres ii én én •• Elin eller eller to-fløyet to-fløyet utførelse utførelse Kan leveres leveres med med glass glass •• Kan (Superenergiglass) (Superenergiglass) fylling, begge begge sider sider (MDF (MDF for maling) •• Frist Frist fylling, for maling) 8765 m/sylinder m/sylinder utvendig utvendig •• Låskasse Låskasse 8765 og og knappevrider knappevrider innvendig innvendig (FKRM) (FKRM) stk. justerbar justerbare •• Hengsler Hengsler 33 stk. Ferdig malt malt std. std. farge farge •• Ferdig Leveres med med standard standard dørvrider dørvrider •• Leveres

TILLEGG: TILLEGG:

Se side side 26-27 30-31 Se Kan også også produseres produseres ii Accoya Accoya på på forespørsel. forespørsel. Kan Accoya har har 50 50 års års garanti! garanti! Accoya

eks. mva

24.925,23.738,inkl. mva

Accoya-priser Accoya-priser

29.820,28.400,eks. mva mva eks.

37.275,35.500,inkl. mva mva inkl.

Tillegg for for glass glass istedet istedet for for fylling: fylling: Tillegg pr. felt felt 517, 517,­­–– (4E-16-4 (4E-16-4 superenergiglass) superenergiglass) pr.

fløyet: Std. 1. fløyet:

79-89-99 xx 189-199-209 189-199-209 79-89-99

Std. 1. fløyet: fløyet:

79-89-99 xx 189-199-209 189-199-209 79-89-99

ÅSE

Et alternativ alternativ som som passer passer til til de de fleste fleste stilarter. stilarter. På På grunn grunn av av de de enkle enkle linjene linjene Et kan døren døren med med fordel fordel benyttes benyttes til til eldre eldre hus. hus. kan

STANDARD UTFØRELSE: UTFØRELSE: STANDARD

18.365,17.490,-

Åse ytterdør ytterdør leveres leveres ii én én •• Åse eller eller to-fløyet to-fløyet utførelse utførelse Leveres med med eller eller uten uten glass glass •• Leveres (Superenergiglass) (Superenergiglass) Glassdøren med med sprossekasset sprossekasset utvendig utvendig •• Glassdøren fylling, begge begge sider sider (MDF (MDF for maling) •• Frist Frist fylling, for maling) 8765 m/sylinder m/sylinder utvendig utvendig •• Låskasse Låskasse 8765 og og knappevrider knappevrider innvendig innvendig (FKRM) (FKRM) stk. justerbar justerbare •• Hengsler Hengsler 33 stk. Ferdig malt malt std. std. farge farge •• Ferdig Leveres med med standard standard dørvrider dørvrider •• Leveres

22.956,21.863,inkl. mva

Accoya-priser Accoya-priser

TILLEGG: TILLEGG:

Se side side 26-27 30-31 Se Kan også også produseres produseres ii Accoya Accoya på på forespørsel. forespørsel. Kan Accoya har har 50 50 års års garanti! garanti! Accoya

ALTERNATIVE UTFØRELSER: ALT 11 ALT

eks. mva

ALT 22 ALT

ALT 33 ALT

26.840,25.560,eks. mva mva eks.

33.550,31.950,inkl. mva mva inkl.

ALT 44 ALT

ALT 55 ALT

Alt 1: 1: Standard Standard Åse Åse uten uten glass glass Alt Alt 2: 2: Med Med 88 friste friste fyllinger fyllinger Alt Alt 3: 3: Med Med 44 friste friste fyllinger fyllinger Alt Alt 4: 4: Med Med 44 pyramide pyramide fyllinger fyllinger utvendig utvendig Alt Alt 5: 5: Med Med 55 friste friste fyllinger fyllinger Alt

28.615,19.940,23.785,22.210,18.870,27.250,18.990,22.650,21.150,17.200,eks. mva mva eks. mva mva eks. mva mva eks. mva mva eks. mva mva eks. eks. eks. eks. eks. 23.588,21.500,inkl. mva mva inkl.

35.769,34.063,inkl. mva mva inkl.

24.925,23.738,inkl. mva mva inkl.

29.731,28.313,inkl. mva mva inkl.

27.763,26.438,inkl. mva mva inkl.

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

UTVENDIGE DØRER 25

LINE (NYHET) ALEXANDER

21.715,22.760,-

eks. mva Med en konsollist på døren kan ytterdør Line brukes i STANDARD UTFØRELSE: byhus eller gamle gårder. •gamle Alexander ytterdør leveres i énSamtidig passer døren også like godt i ny bebyggelse. eller to-fløyet utførelse eks. mva • Leveres med eller uten glass STANDARD UTFØRELSE: (Superenergiglass) inkl. mva Line fylling ytterdør leveres i én utvendig •• Frist spesialsporfrest Accoya-priser eller fylling to-fløyet utførelse(MDF for maling) • Frist innvendig Leveres med eller uten glass inkl. mva •• Låskasse 8765 m/sylinder utvendig (Superenergiglass) og knappevrider innvendig (FKRM) eks. mva medjusterbar glassramme eller •• Glassdøren Hengsler 3 stk. sprossekasse utvendig • Ferdig malt std. farge Accoya-priser Frist fylling, begge siderdørvrider (MDF for maling) •• Leveres med standard inkl. mva • Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappevrider innvendig (FKRM) TILLEGG: eks. mva • Hengsler 3 stk. justerbare Se side 26-27 • Ferdig malt std. farge Kan også produseres i Accoya på forespørsel. ALT 1 ALT 2 ALT 3 • Leveres standard Accoya harmed 50 års garanti!dørvrider inkl. mva

31.600,-

27.144,28.450,-

39.500,-

32.500,40.625,-

TILLEGG:

Se side 30-31 Kan også produseres i Accoya på forespørsel. Accoya har 50 års garanti!

ALT 1

Uten konsoll list og bred midt-ramtre: pr. felt - 3.340,-

ALT 2

18.375,17.305,17.410,eks. mva eks. mva eks. mva FAST SIDEFELT

Alt 1-3: Vises uten konsoll list og bred midt-ramtre

22.969,inkl. mva

GJEVING

fløyet: Std. 1. fløyet:

79-89-99 x 189-199-209

47.713,45.438,inkl. mva inkl. mva

Accoya-priser Accoya-priser

53.930,51.360,eks.mva mva eks.

67.413,64.200,inkl. mva inkl. mva

TILLEGG:

30-31 Se side 26-27 Kan også produseres i Accoya på forespørsel. Accoya har 50 års garanti! Dobbel slagtre standard i Accoya Hele ramtre i Accoya anbefales

Alt 1: Med 3 fyllinger Alt 2: Med Overlys (tillegg for sprosser)

Alt 3: Med glass / sprossekassett Alt 4: Med 3 like fyllinger

ALTERNATIVE UTFØRELSER: ALT 2

Alt 5: Med 4 like fyllinger ALT 3

ALT 4

ALT 5

38.170,36.350,-

38.170,36.350,eks. mva

44.460,42.410,eks. mva

41.830,39.840,eks. mva

eks. mva

42.515,40.490,eks. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

47.713,45.438,-

inkl. mva

eks. mva

STANDARD UTFØRELSE:

ALT 1

inkl. mva

Pris på forespørsel

21.763,-

38.170,36.350,-

Gjeving to-fløyet ytterdør som med fordel kan brukes i eldre bebyggelse eller bebyggelse med “gammel” stil. •• Frist fylling, begge sider •• Dobbel slagramtre justerbare • Hengsler Hengsler 3 stk. justerbar •• Standard kantskåter •• Ferdig malt std. farge • Låskasse Låskasse 8765 m/sylinder utvendig og knappevrider innvendig (FKRM) •• Leveres med standard dørvrider

21.631,-

55.575,53.013,-

52.288,49.800,-

47.713,45.438,-

53.144,50.613,-

fløyet: Std. 2. fløyet:

139-149-159-169 x 189-199-209

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

UTVENDIGE DØRER 27

26 UTVENDIGE DØRER

KOBLET/ BALKONGDØR

16

Koblet balkongdør. Terassedør til alle typer bygg som har koblet vindu.

STANDARD UTFØRELSE:

• Koblet balkongdør leveres i én eller to-fløyet utførelse • • Ruteinndeling etter ønske • Brystningshøyde etter ønske • Brystningshøyde • Glasstype etter ønske • Sporfrest plate utvendig og slette fyllinger innvendig. • Sporfrest • 33 pkt. lukking m/vrider og låseknapp innvendig Hengsler 3 stk. justerbare justerbar • Hengsler • Ferdig malt std. farge • • Leveres med std. dørvrider • • Kobla ramme males i 2 farger dersom dør males i 2 farger •

TILLEGG:

26-27 Se side 30-31 Kan også produseres i Accoya på forespørsel. Accoya har 50 års garanti! MERK: Balkongdører er ofte spesielt utsatt for elementene og er de dørene som først råtner. Ved valg av terrassedør bør Accoya vurderes!

eks. sprosser

21.390,22.460,eks. mva

26.738,28.075,Ved 1+2: m/ superenergiglass og Argon + 515,- pr. glass

10.713,- eks. mva 14.063 13.391,- inkl. mva 1+2 LAG: 12.265 11.681,- eks. mva 15.331,14.601,- inkl. mva Std. 1. fløyet: 79-89-99 x 189-199-209 1+1 LAG: 11.250 21.384,- eks. mva 28.069 26.730,- inkl. mva 1+2 LAG: 23.965 22.822,- eks. 29.956 28.528,- inkl. mva Std. 2. fløyet: 129-139-149-159 x 189-199-209 1+1 LAG: 22.455,Priser eks. sprosser

241,- * Sprosser pr. rute 265,-

inkl. mva

Accoya-priser Accoya-priser

29.330,30.795,eks. eks.mva mva

36.663,38.494,inkl. inkl.mva mva

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UTVENDIGE DØRER 27

28 UTVENDIGE OM FABRIKKEN DØRER

BALKONGDØR BALKONGDØR Balkongdør Balkongdørtiltilalle alletyper typermoderne moderneeneboliger eneboligerog oghytter. hytter.

UTFØRELSE: UTFØRELSE:

• • Balkongdør Balkongdørleveres leveresi ièn èneller ellerto-fløyet to-fløyetutførelse utførelse • • Brystningshøyde Brystningshøydeetter etterønske ønske • • Glasstype Glasstypeetter etterønske ønske • • Sporfrest Sporfrestplate plateutvendig, utvendig,slette slettefyllinger fyllingerinnvendig. innvendig. • • 3pkt. 3pkt.lukking lukkingm/vrider m/vriderog oglåseknapp låseknapp innvendig (FKRM) innvendig (FKRM) •• Hengsler e Hengsler33stk. stk.justerbar­­­ justerbar • • Ferdig Ferdigmalt maltstd. std.farge farge • • Leveres Leveresmed medstandard standarddørvrider dørvrider

10.815,10.300,eks. eks.mva mva

13.519,12.875,inkl. inkl.mva mva

TILLEGG: TILLEGG:

Se Seside side30-31 26-27 Kan Kanogså ogsåproduseres produseresi iAccoya Accoyapå påforespørsel. forespørsel. Accoya Accoyahar har50 50års årsgaranti! garanti!

Accoya-priser Accoya-priser

16.110,15.340,eks. eks.mva mva

20.138,19.175,inkl. inkl.mva mva

ALTERNATIVE UTFØRELSER: Std. 1. fløyet fløyet

79-89-99 x 189-199-209

S.E:Glass

S.E:Glass

10.300,eks. mva

20.320,eks. mva

12.875,-

25.400,-

inkl. mva

ALT 1

Std. 2. fløyet: 139-149-159-169 x 189-199-209

inkl. mva

ALT 2

ALT 3

ALT 4

ALT 5

Alt 1: Standard to-fløyet m/glass Alt 2: Standard tett

Alt 3: 2-fl, utvendig pyramidefyllinger og frist fylling innvendig. Alt 4: Med sprosserammer

21.335,20.320,eks. mva

10.815,10.300,- 27.670,26.350,eks. mva eks. mva

11.955,11.440,- 14.975,14.140,eks. mva eks. mva

inkl. mva

inkl. mva

inkl. mva

26.669,25.400,-

13.519,12.875,-

34.589,32.938,inkl. mva

14.944,14.300,-

Alt 5: Med frist fylling og gjennom gående sprosser

18.719,17.675,inkl. mva

Standard balkong dørvrider: Vinga vrider 7314


2

3 4 18.920,eks. mva

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

28 UTVENDIGE OM 23.650,FABRIKKEN DØRER inkl. mva

HVA BRUKER VI SOM STANDARD? ALT 1

MED GLASS

STANDARD SYLINDER:11.920,1245 eks. mva

14.900,STANDARD DØRVRIDER: Dorma DH 722 forkrommet matt inkl. mva Std. 1. fløyet:

79-89-99 x 189-199-209

1245

STANDARD SYLINDER: STANDARD DØRVRIDER:

Dorma DH 722 FKRM

Dorma DH 722 forkrommet matt Habo Copenhagen FKM

Sørbø balkong FKM

STANDARD TERSKEL: Standard terskel / HC-terskel

115.0115.0

STANDARD HENGSLER: STANDARD GLASS:

24.0

HC HC

24.0

STANDARD STANDARD

48.0

1

48.0

der

eks. mva

Accoya-priser

115.0115.0

Abloy n3548-110. 2 veis justerbar 4e-16 tgi spacer m argon-4 se= U verdi 1,0

VI TAR VARE PÅ VÅRE PRODUKTER!

aljer og spesielle utførelser til en hver dør. Ta kontakt for å få et prisoverslag på dine ønsker.

Derfor leverer vi de fleste dører med egen bil. Dermed unngår vi transport skade og leverer din dør strøken.

VI UTFØRER en rekke detaljer og spesielle utførelser til en hver dør. Ta kontakt for å få et prisoverslag på dine ønsker.

19

20


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OVERLYS OG SIDEFELT 29

OVERLYS OVERLYS STANDARD UTFØRELSE STANDARD UTFØRELSE TILLEGG: TILLEGG: 62 mm gjennomgående rute sprosser pr. ekstra rute rute Duplexspross pr. ekstra rute Sprosseramme Sprosseramme

• karm Overlys i samme karm som dør Overlys i samme som dør

Høyde overlys inntil 50 cm Høyde overlys• inntil 50 cm

59 mm mellom dør - overlys 59 mm losholt•mellom dørlosholt - overlys

EKS. MVA INKL. MVA 900,945,- 900,945,- 180,190,-

Overlys m/åpningsvindu på forespørsel

1.125,1.181,1.125,- 1.181,225,- 238,-

OVERLYS ÈN-FLØYET

OVERLYS TO-FLØYET

SUPER ENERGIGLASS

SUPER ENERGIGLASS

6.513,6.838,-

7.488,7.863,-

BREDDE INNTIL 99 CM

5.210,5.470,eks. mva inkl. mva

BREDDE INNTIL 179 CM

5.990,6.290,eks. mva inkl. mva

/ ferdig malt * Priser inkl. maling / ferdig

SOM KOBLET UTFØRELSE:

SOM KOBLET UTFØRELSE:

7.944,8.344,-

8.844,9.288,-

6.355,6.625,eks. mva inkl. mva

eks. sprosser

7.075,7.430,eks. mva inkl. mva

eks. sprosser

A B C D A B C D E SIDEFELT Priser ferdig malt * Priser ferdig

A MVA INKL. MVA TYPE A EKS. MVA Med 1 glassfelt glass) 5.950,- (superenergi glass) 6.250,-

7.438,7.813,-

B TYPE B

Med 3 glassfelt glass) 6.770,- (superenergi glass) 7.110,-

8.463,8.888,-

TYPE C

Med 1 glassfelt

(superenergi glass) m/frist

7.425,sider 7.795,- HDF/MDF fylling begge sider innvendig Tillegg heltre fylling innvendig

480,- 505,-

9.282,9.744,600,631,-

D TYPE D

Med 1 glassfelt og «pølsepanel» innvendig 7.425,- utvendig. Slett fylling innvendig 7.795,innvendig 1.080,- Tillegg MDF fylling innvendig 1.135,innvendig Tillegg heltre fylling innvendig

Mål: 30-40-50 x 189-199-209

480,- 505,-

9.282,9.744,1.350,1.419,600,631,-

E TYPE E

Med 1 glassfelt og «stokkhugget» panel utv. First HDF fylling innvendig 7.320,9.150,innvendig 7.685,- 9.606,-

480,- 505,-

600,631,-

dør 1.740,- Sidefelt i samme karm som dør 1.825,-

2.175,2.281,-

invendig Tillegg heltre fylling invendig

TILLEGG:


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

30 TILLEGGSPRISER

TILLEGGSPRISER

EKS MVA­­­­: INKL MVA:

EKS MVA­­­­: INKL MVA:

GJEVING TILLEGGSPRISER GENERELT Frist heltre fylling innvendig std og alt 1-4

2.960,- 3.700,-

Ukurante mål (Innenfor bredde 109/199 og høyde 229) + 20 %

Frist heltre fylling innvendig alt 5

3.970,- 4.963,-

Andre ukurante mål og spesielle løsninger på forespørsel

Pyramidefylling Tricoya utvendig std og alt 1-4

5.545,- 6.931,-

Sikkerhetsglass på forespørsel

Pyramidefylling Tricoya utvendig alt 5

7.360,- 9.200,-

Dør m/åpningsvindu på forespørsel

Profilerte slaglister

1.385,- 1.731,-

Dobbelt slagramtre

2.205,- 2.756,-

Labank (z mønster) utvendig 1 fløyet

1.260,- 1.575,-

Labank (z mønster) 2 fløyet

1.700,- 2.125,-

BALKONGDØR

50 mm midtspross, pr stk

380,- 475,-

Bredt midtramtre m/”Konsoll-list”

3.340,- 4.175,-

Sylinder én side, montert

945,- 1.181,-

-Lås TV 9788 m/ syl 1296 (FG-godkjent)

3.085,- 3.856,-

Sylinder to sider, montert

1.450,- 1.813,-

Liklåsende sylinder o

Vindbrems i vrider (NB! Max 90 åpning)

Div låskasser på forespørsel 565,- 706,-

630,- 788,-

Liklåsende sylinder

695,- 869,-

Fix espagnolett M5001 m/sylinder (tillegg ytterdør)

3.780,- 4.725,-

Frist MDF fylling pr stk

1.135,- 1.419,-

Dobbel sylinder (C-sylinder)

1.450,- 1.813,-

Tillegg fyll i Tricoya

1.650,- 2.063,-

Elektrisk sluttstykke 70-12/24V m/stolpe 730

6.175,- 7.719,-

Frist heltre fylling innvendig, pr stk

1.575,- 1.969,-

Elektrisk sluttstykke step 45 m/stolpe 4002-15, anbp Kamoverføring 8811 m/innlagt rør

11.645,- 14.556,2.455,- 3.069,-

2-lag energiglass innvendig (1,6), pr rute

380,- 475,-

2-lag energiglass m/argon innvendig (1,4), pr rute

565,- 706,-

Panikkbeslag Fuhr 970/980 (ikke godkj rømningsbeslag) 8.810,- 11.013,-

Utført som ytterdør

+20%

Rømningsbeslag Dorma Exit Pad (sølv eller hvit)

6.040,- 7.550,-

5” Accoya skyggepanel utvendig

1680,- 2.100,-

Dråpehengsler Hvit pr stk

440,- 550,-

Fix M5001 esp m/syl 101 mm sideramtre

4.600,- 5.750,-

Lagerhengsler syrefast pr stk

630,- 788,-

Pyramidefyllinger pr stk

2.015,- 2.519,-

Dråpehengsler Galvanisert (pris x 2 på 2 fl)

565,- 706,-

Galvaniserte hengsler (pris x 2 på 2 fl)

440,- 550,-

Rullestolterskel 1 fl 25 mm alum

440,- 550,-

Rullestolterskel 2 fl 25 mm alum

695,- 869,-

Bakkantbeslag FAS 1220

850,- 1.063,-

SPROSSER Vertikalramtresprosse 62 mm gj sprosser (pr ekstra rute) 62 mm gj sprosser, i kryss (pr kryss) 27 mm Duplex (pr ekstra rute) 27 mm Duplex, i kryss (pr kryss) 21 mm koblet ramme (pr rute) 21 mm koblet ramme, i kryss (pr kryss) 31 mm sprossekassett (pr rute) 31 mm sprossekassett, i kryss (pr kryss) 15 mm sprosseramme (pr rute) 15 mm sprosseramme, i kryss (pr kryss)

SORT BESLAG

1.070,- 1.338,945,- 1.181,5.735,- 7.169,945,- 1.181,3.590,- 4.488,265,- 331,3.530,- 4.413,265,- 331,3.215,- 4.019,190,- 238,2.585,- 3.231,

Sort hengsler (pr hengsel)

325,- 406,-

Sort sylinder 5545 u/skilt

820,- 1.025,-

Sort sylinder 5545 m/ rundt skilt (ikke smijern)

1.135,- 1.419,-

Smijern langskilt

380,- 475,-

Smijern vrider

945,- 1.181,-

Smijern pyntebeslag pr stk (pyntehengsle)

695,- 869,-

Sorte dekornagler

755,- 944,-

Stål sparkeplater (inntil 30 cm høyde) pr stk Karmskruer Adjufix (4 stk pr side)

1.135,- 1.419,380,- 475,-

Innadslående dør pr dørblad

1.260,- 1.575,-

2 sidig skyvebord

1.450,- 1.813,-

Foringer, medsendt 1Fl UBEH

1.070,- 1.338,-

Foringer, medsendt 2Fl UBEH

1.575,- 1.969,-

Fradrag dørvrider

-160,- -200,-

Fradrag sylinder

-280,- -350,-


1

2

3

4

5

6

7

Accoya Accoya Accoya

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ACCOYA SPESIALDØRER 17 18 19 31 20 ACCOYA 31 SPESIALDØRER ACCOYA 31 SPESIALDØRER

® ®

®

Accoya® er vanlig trevirke som er acetylert med eddik, slik at celleveggen ikke opptar vann. Prosessen, som er helt uten giftstoffer, gjør trevirket ekstremt stabilt. Accoya® er spesielt egnet til vinduer, dører, ® Accoya er vanligogtrevirke som er acetylert med eddik, slik at celleveggen ikke opptar vann. Prosessen, panel, terrassebord alle øvrige utendørs konstruksjoner. ® ® som er helt uten giftstoffer, gjør trevirket ekstremt stabilt. er spesielt egnet til vinduer, dører, Accoya er vanlig trevirke som er acetylert med eddik, slik Accoya at celleveggen ikke opptar vann. Prosessen, ® panel, terrassebord og alle øvrige utendørs konstruksjoner. som er helt uten giftstoffer, gjør trevirket ekstremt stabilt. Accoya er spesielt egnet til vinduer, dører,

50 ÅRS GARANTI MOT RÅTE panel, terrassebord og alle øvrige utendørs konstruksjoner. 50 ÅRS GARANTI MOT RÅTE BEIS EKSTREMT LENGE 50 OG ÅRSMALING GARANTISITTER MOT RÅTE Accoya krymper minimalt, sprekker ikke og inneholder ikke harpiks. Dermed sitter beis BEIS OG MALING SITTER EKSTREMT LENGE og maling ekstremt godt - og tåler både fukt og hard sol. ®

BEIS OG MALING SITTER EKSTREMT LENGE

Accoya® krymper minimalt, sprekker ikke og inneholder ikke harpiks. Dermed sitter beis ikkefukt og og inneholder ogAccoya maling® krymper ekstremtminimalt, godt - ogsprekker tåler både hard sol.ikke harpiks. Dermed sitter beis og maling ekstremt godt - og tåler både fukt og hard sol. I likhet med tropisk hardved får Accoya® en gråpatinert overflate dersom den ikke overflatebehandles.

TRENGER IKKE OVERFLATEBEHANDLES TRENGER IKKE OVERFLATEBEHANDLES TRENGER IKKE OVERFLATEBEHANDLES

I likhet med tropisk hardved får Accoya® en gråpatinert overflate dersom den ikke overflatebehandles. I likhet med tropisk hardved får Accoya® en gråpatinert overflate dersom den ikke overflatebehandles.

ACCOYA DØRER Flere av våre dører leveres som standard med Accoya ACCOYA DØRER ACCOYA DØRER

i panelet. på forespørsel. Mange kan leveres i komplett Accoya Flere av våre dører leveres som standard med Accoya® i panelet. ® Flere av døreri komplett leveres kvalitet. som standard med Accoya® i panelet. Dette gir dører av uovertruffen Mange kanvåre leveres Accoya på forespørsel. ® Mange kan leveres ilages komplett Accoya Fyllinger i gir Accoya-dører i Tricoya. Dette dører av uovertruffen kvalitet. på forespørsel. Dette gir dører av uovertruffen Tricoya er en plate på lik linje som MDF, med samme egenskap som Accoya. Fyllinger i Accoya-dører lages i kvalitet. Tricoya. Fyllinger i Accoya-dører lages i Tricoya. Tricoya er en plate på lik linje som MDF, med samme egenskap som Accoya. ®

®

Tricoya er en plate på lik linje som MDF, med samme egenskap som Accoya.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OVERFLATEBEHANDLING OVERFLATEBEHANDLING OVERFLATEBEHANDLING For å imøtekomme myndighetenes krav om utslipp av

For å har imøtekomme myndighetenes kraven omØKO utslipp av løsmiddel Dørfabrikken valgt å benytte 2 behandling For å imøtekomme myndighetenes krav om utslipp av løsmiddel har Dørfabrikken valgt å benytte en ØKO 2 behandling fra Teknos AS. Dette er et malingssystem som er godkjent i løsmiddel har Dørfabrikken valgt å benytte en ØKO 2 behandling fra Teknos AS. Dette er et malingssystem som er godkjent henholdfratilTeknos DS/ENAS. 927-1. Dette er et malingssystem som er godkjent ii henhold henholdtil tilDS/EN DS/EN927-1. 927-1.

Behandling av furudører: Behandling avavfurudører: Behandling furudører: 1. Grunning som inneholder fungicider mot sopp og råte 1. Grunning som inneholder fungicider mot sopp og 1. Grunning som inneholder fungicider mot ogråte råte 2. Vannfortynnbart toppstrøk, basert på akryl forsopp å oppnå ekstra 2. Vannfortynnbart toppstrøk, basert på akryl for ååoppnå 2. Vannfortynnbart toppstrøk, basert på akryl for oppnå ekstra ekstra lang lang holdbarhet. Leveres i dekkende NCS S og holdbarhet. Leveres i dekkende NCS SSog lang holdbarhet. Leveres i dekkende NCS og transparente farger. transparente farger. transparente farger.

Behandling av MDF/furu dører: Disse blir blir i tillegg behandlet med Behandling BehandlingavavMDF/furu MDF/furudører: dører:Disse Disse bliri itillegg tilleggbehandlet behandlet med med en forsegler som som miniserer fuktopptaket i MDF platene. enen forsegler fuktopptaket i iMDF platene. forsegler somminiserer miniserer fuktopptaket MDF platene.

RESULTATET AV AV DENNE BEHANDLINGEN ER:ER: RESULTATET BEHANDLINGEN RESULTATET AVDENNE DENNE BEHANDLINGEN ER:

11

12

13

14

PRISER OVERFLATEBEHANDLING: PRISER OVERFLATEBEHANDLING: 1 fløyet terrassedør, inkl. karm

16

17

18

19

TILLEGGSPRISER 31 TILLEGGSPRISER 3131 TILLEGGSPRISER

EKS. MVA: INKL. MVA: EKS. MVA: INKL.2.100,MVA: EKS.1.680,MVA: INKL. MVA: 1 fløyet terrassedør, inkl. karm 1.765,- 2.206, 2 fløyet terrassedør, inkl. karm 3.070,3.838,1 fløyet terrassedør, inkl. karm 1.680,2.100,2 fløyet terrassedør, inkl. karm 3.225, 4.031,1 fløyet ytterdør, inkl. karm 2.960,3.700,2 fløyet terrassedør, inkl. karm 3.070,3.838,1 fløyet ytterdør, inkl. karm 3.110,- 3.700,3.888,2 fløyet ytterdør, inkl. karm 4.630,5.788,1 fløyet ytterdør, inkl. karm 2.960,2 fløyet ytterdør, inkl. karm 4.860,- 6.075,Overlys, sidefelt 1.270,1.588,2 fløyet ytterdør, inkl. karm 4.630,5.788,Overlys, sidefelt 1.335,- 1.588,1.669,Overlys, 1.270,Valgfri NCSsidefelt S farge 1.800,2.250,Valgfri NCS S farge 1.890,- 2.250,2.363,NCS S farge 1.800,MaltValgfri i 2 farger + 100 % på malingsprisen Malt ii 2 farger +100 100%%påpåmalingsprisen malingsprisen 2 farger MaltMalt utvendig, lakkert innvendig ++ 100 % på malingsprisen Malt utvendig, lakkert innvendig innvendig +100 100%%påpåmalingsprisen malingsprisen Malt utvendig, lakkert + Fradrag ubehandlet karm påpåmalingsprisen Fradrag ubehandlet karm karm ---40 40%%%på malingsprisen Fradrag ubehandlet 40 malingsprisen Malt utv. Ubeh. innv. ++100 %%påpåmalingsprisen Malt utv. Ubeh. innv. 100 malingsprisen Malt utv. Ubeh. innv. 100 %% på Transperant maling +++100 påpåmalingsprisen malingsprisen Transperant maling 100%%på malingsprisen Transperant maling + 100 malingsprisen Ubehandlede dører UTEN fingerskjøtt Ikke malingsfratrekk Ubehandlede dører UTEN fingerskjøtt Ikke malingsfratrekk Ubehandlede dører UTEN fingerskjøtt Ikke malingsfratrekk Ubehandlede dører MED fingerskjøtt Malingsfratrekk Ubehandlede dører MED fingerskjøtt Malingsfratrekk Ubehandlede dører MED fingerskjøtt Malingsfratrekk PRISER OVERFLATEBEHANDLING:

STD. FARGER STD. FARGER

• Mer• holdbar overflate Mer holdbar overflate • Mer holdbar overflate • Kvistgjennomslag utsettes betydelig • Kvistgjennomslag utsettes betydelig • Kvistgjennomslag utsettes betydelig • Jevnere/sikrere kvalitet • Jevnere/sikrere kvalitet • Jevnere/sikrere kvalitet

Standardfarger: Standardfarger: Standardfarger: Hvit 0502-Y Hvit NCS S S0502-Y Hvit NCS SNCS 0502-Y Blå 7020-R90-B Blå NCS S S7020-R90-B Blå NCS SNCS 7020-R90-B Grønn NCS8010-G10-Y 8010-G10-Y Grønn Grønn NCSNCS 8010-G10-Y Rød NCSS S4050-Y80-R 4050-Y80-R Rød NCS Rød NCS S 4050-Y80-R Det kan også benyttesspesialfarger spesialfargeri iNCS NCS Det også kan også benyttes Det kan benyttes spesialfarger i NCS eller RALkode. kode.SeSeeget egetfargekart. fargekart. eller RAL eller RAL kode. Se eget fargekart.

15

Fargene ii katalogen kan Fargene katalogenkan kan Fargene i katalogen avvike noe fra det avvike noe det avvike noe frafra det endelige produkt. endelige produkt. endelige produkt.

20


DØRFABRIKKEN VATNESTRØM

KONTAKT DIN LOKALE BYGGEVAREFORHANDLER, ELLER SE EN OVERSIKT OVER FORHANDLERE PÅ VÅR NETTSIDE OG BE OM ET PRISTILBUD PÅ EN VATNESTRØM DØR

www.dorfabrikken.no

SAMARBEIDSPARTNERE:

En enklere arbeidsdag!

FORHANDLER:

– Vi skreddersyr døren spesialtilpasset til ditt behov Telefon: 37 96 10 50 - Dørfabrikken Vatnestrøm, Vatnestrøm Industriområde 4, 4730 Vatnestrøm post@dorfabrikken.no - www.dorfabrikken.no

Profile for 07 Media Sør AS

Dørfabrikken Vatnestrøm produktkatalog 2020  

Dørfabrikken på Vatnestrøm - litt annerledes enn andre Vatnestrøm er et lite sted i Iveland kommune, ikke langt fra Kristiansand. Her har de...

Dørfabrikken Vatnestrøm produktkatalog 2020  

Dørfabrikken på Vatnestrøm - litt annerledes enn andre Vatnestrøm er et lite sted i Iveland kommune, ikke langt fra Kristiansand. Her har de...

Profile for osigraf

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded