Page 1

FELT B17 / B24 1


B 21

B 22 B 16

B 23

B 17 B 24

2


3


DVERGSNES B17/ B24 Dvergsnes felt B17 /B24 er regulert til 54 boenheter. Tomtekostnad er estimert til 20 millioner Det gir en tomtekostnad pr boenhet på ca kr 370 000 pr bolig, i et populært strøk preget av ressurssterk, homogen middelklasse. Eller sagt på en annen måte; 1 mill. pr. tomt for rekkehus og kun 6 mill. for 40 leiligheter. Skanska har siden oppstarten utviklet Dvergsnes til en moderne og populær bydel. Det meste av rekkefølgekrav i de resterende feltene er allerede utført. Skanska sentralt har landet på en strategi om at deres prosjekter skal konsentreres rundt knutepunkter i bynære områder. I 2016 kjøpte de derfor Bjørndalen, og bruker nå alle sine ressurser på dette prosjektet. Skanska selger seg derfor ut av Dvergsnes. I dagens marked har det vist seg utfordrende å selge tomtefeltene samlet. Skanska har derfor bestemt seg for å starte med å selge de to feltene som skal bygges ut først, B17 og B24. Disse to feltene er til sammen regulert til 40 boenheter i 2 leilighetskomplekser, samt 9 + 5 rekkehus. Kjøper av felt B17 og B24 kan få opsjon på kjøp av de resterende feltene.

BOLIGMØNSTER I RANDESUND HVA KJENNETEGNER BYDELENE ØST FOR TOPDALSFJORDEN / RANDESUND Totalt antall beboere i Randesund (Ytre Randesund, Indre Randesund inkl. Søm, Dvergsnes): 13 250 Kristiansand kommune måler levekår etter følgende sosioøkonomiske dimensjonerer: • Barn av enslig forsørger/ samboer uten felles barn • Barn av mor født i ikke-vestlig land • Utflytting totalbefolkning • Utflytting barn 0-6 år • Andel 40-59 år med grunnskole som høyeste utdannelse Ut fra disse parameterne kommer de østlige bydelene meget godt ut sammenlignet med snittet for hele kommunen. Befolkningen kan skjematisk fremstilles som ressurssterk, homogen middelklasse. Det er naturlig å anta at forskjellene mellom bydelene bare vil bli tydeligere i årene som kommer. (Kilder: www.kristiansand.kommune.no)

HVEM SKAL FLYTTE INN I B17/B24 • Innflyttere med sosial eller jobbmessig tilknytning til Randesund. • Etablerere som allerede bor i Randesund eller har tilknytning til Randesund. Det er lite flytting mellom bydelene. • Seniorer som vil bli boende i Randesund, men vil ut av hus og inn i leilighet • De ønsker å bo i et strøk med få sosiale utfordringer • De ønsker å bo i ny bolig På Dvergsnes er det mange boliger i øvre prisleie. På B17/B24 vil man kunne tilby nye boliger i et noe lavere prisleie i et av de mest populære strøkene øst for Otra.

JAN RUNE BERÅS 906 73 170 jan.rune.beraas@dnbeiendom.no 4


INNHOLD BYGGESAKSDOKUMENTER..................................................................................................................................6 Utskrift til fast eiendom / Ambita...........................................................................................................................7 Eiendomskart / Kristiansand kommune................................................................................................................16 Formingsveileder Dvergsnes Boligområde, B2 og B3.........................................................................................21 Nabolagsprofil, DNB............................................................................................................................................26 Kartutskrift / Kristiansand kommune....................................................................................................................29 Reguleringsbestemmelser, detaljregulering Dvergsnes felt B3............................................................................30 Detaljregulering Dvergsnes felt B3, Rambøl........................................................................................................37 Mindre endring av detakjregulering for Dvergsnes felt B3 / Kristiansand kommune..........................................52 Vedlegg til prospekt for Dvergsnesheia / Skanska...............................................................................................58 Dvergsnes felt B2 og B3 - bebyggelsesplan / Kristiansand kommune................................................................80 Utbyggingsavtale.................................................................................................................................................90 Utkast til vedtekter for Dvergsnes felt B2 og B3................................................................................................103

ANALYSE............................................................................................................................................................108 OMRÅDEANALYSE Nybygg Kristiansand - priser, tilbud og etterspørsel..........................................................................................111 Konkurransesituasjonen i nærområdet...............................................................................................................118 Eksempel på leilighetsprosjektering..................................................................................................................129 Demografi, målgrupper og boligmiks................................................................................................................136 INVESTERINGSANALYSE Potensiell oppside..............................................................................................................................................147 Boligmarked 2020..............................................................................................................................................150 Konklusjon..........................................................................................................................................................157

5


Utskriftsdato: 22.3.2019

Kristiansand kommune Adresse: Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND S Telefon:

Opplysninger til eiendomsmegler EM §6-7

Byggesaker

Kilde: Kristiansand kommune

Gjelder eiendom: Kommunenr.: 1001 Gårdsnr.: 96 Bruksnr.: 1085 Adresse: Dvergsnesåsen 31, 4639 KRISTIANSAND S Referanse: 653195007 Kommentar Ingen byggesaksdokumenter.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

6


Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 96, Bruksnummer 870 i 1001 KRISTIANSAND kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet Oppdatert per

20.03.2019 kl. 16.05 20.03.2019 kl. 16.04

Adresse(r): Gateadresse: Gatenr: Kommune: Postkrets:

Dvergsnesåsen 4 20263 KRISTIANSAND 4639 KRISTIANSAND S

Gateadresse: Gatenr: Kommune: Postkrets:

Dvergsnesåsen 16 20263 KRISTIANSAND 4639 KRISTIANSAND S

HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2006/22372-1/93 13.10.2006

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT VEDERLAG: NOK 6 137 357 Omsetningstype: Fritt salg SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING AS ORG.NR: 979 476 256 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Ingen heftelser registrert. GRUNNDATA 2013/152550-1/200 21.02.2013

REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1001 GNR: 96 BNR: 2

EIENDOMMENS RETTIGHETER Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:05 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:04 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2 7


Gårdsnummer 96, Bruksnummer 870 i 1001 KRISTIANSAND kommune

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:05 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:04 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2 8


Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 96, Bruksnummer 871 i 1001 KRISTIANSAND kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet Oppdatert per

20.03.2019 kl. 16.05 20.03.2019 kl. 16.04

Adresse(r): Gateadresse: Gatenr: Kommune: Postkrets:

Dvergsnesheia 3 20265 KRISTIANSAND 4639 KRISTIANSAND S

HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2006/22372-1/93 13.10.2006

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT VEDERLAG: NOK 6 137 357 Omsetningstype: Fritt salg SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING AS ORG.NR: 979 476 256 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Ingen heftelser registrert. GRUNNDATA 2013/152557-1/200 21.02.2013

REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1001 GNR: 96 BNR: 2

EIENDOMMENS RETTIGHETER Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:05 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:04 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2 9


Gårdsnummer 96, Bruksnummer 871 i 1001 KRISTIANSAND kommune

tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:05 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:04 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2 10


Utskrift fast eiendom Gårdsnummer 96, Bruksnummer 1085 i 1001 KRISTIANSAND kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk

Data uthentet Oppdatert per

20.03.2019 kl. 16.05 20.03.2019 kl. 16.04

Adresse(r): Gateadresse: Gatenr: Kommune: Postkrets:

Dvergsnesåsen 31 20263 KRISTIANSAND 4639 KRISTIANSAND S

HJEMMELSOPPLYSNINGER Rettighetshavere til eiendomsrett 2006/22372-1/93 13.10.2006

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT VEDERLAG: NOK 6 137 357 Omsetningstype: Fritt salg SKANSKA EIENDOMSUTVIKLING AS ORG.NR: 979 476 256 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER Eventuelle heftelser som kan ha betydning for denne matrikkelenheten, som er tinglyst på avgivereiendommen før en arealoverføring, er ikke overført. Det samme gjelder servitutter som ikke er overført ved tidligere fradelinger. Informasjon om disse finner du på grunnboksutskriftene til de respektive avgivereiendommene. Heftelser i eiendomsrett: 2017/1453362-1/200 29.12.2017 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT 21:00

Rettighetshaver allmennheten Ferdselsrett i forbindelse med bruk, samt skjøtsel av tilgrensende friområder GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: KRISTIANSAND KOMMUNE ORG.NR: 963 296 746 Overført fra: KNR: 1001 GNR: 96 BNR: 906 2017/1453431-2/200 29.12.2017 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT 21:00

RETTIGHETSHAVER: KNR: 1001 GNR: 96 BNR: 1072 Rett til gang- og sykkeladkomst, samt opphold GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE KAN IKKE SLETTES UTEN SAMTYKKE FRA: KRISTIANSAND KOMMUNE Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:05 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:04 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2 11


Gårdsnummer 96, Bruksnummer 1085 i 1001 KRISTIANSAND kommune

ORG.NR: 963 296 746 Overført fra: KNR: 1001 GNR: 96 BNR: 906

GRUNNDATA 2018/1268926-1/200 13.09.2018 REGISTRERING AV GRUNN 13:19

Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1001 GNR: 96 BNR: 906 ELEKTRONISK INNSENDT

EIENDOMMENS RETTIGHETER Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:05 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:04 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2 12


Navn: Saksbehandler: Saksreferanse:

DNB Eiendom AS NULL65321959FAKTURA NULL65321959FAKTURA

Matrikkelutskrift Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse Matrikkelenhet: Gårdsnr 96, Bruksnr 1085   Adresse: Veiadresse: Dvergsnesåsen 31, gatenr 20263 4639 Kristiansand S Oppdatert: 13.09.2018

Kommune:

1001 Kristiansand

Grunnkrets: Valgkrets: Kirkesogn: Tettsted:

1808 Dvergsnes 15 Ytre Randesund 5010301 Randesund 4009

Matrikkelopplysninger Matrikkel: Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei Bruksnavn: Matrikkelført: Ja Antall teiger: 1 Etableringsdato: 13.09.2018 Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei Areal: 12 335,4 kvm Skyld: Arealkilde: Beregnet Areal Arealmerknad:   Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften: Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv. kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.   Ikke tinglyst eierforhold: Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.   Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.   I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.   Grunnforurensing: Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.   I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på eiendommen.   Klage på vedtak i Matrikkelen: Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:18 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:14 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)

13

Side 1 av 3


Gårdsnummer 96, Bruksnummer 1085 i 1001 KRISTIANSAND kommune

Forretninger: Type Oppmålingsforretning

Dato Forretning: Matrikkelført:

11.09.2018 13.09.2018

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:18 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:14 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)

14

Rolle Avgiver Berørt Berørt Mottaker

Matrikkel 1001/96/906 1001/96/2 1001/96/1072 1001/96/1085

Arealendring -12 335,4 0,0 0,0 12 335,4

Side 2 av 3


Gårdsnummer 96, Bruksnummer 1085 i 1001 KRISTIANSAND kommune

Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter Opplysninger om boliger/bruksenheter: Adresse Type BRA Kjøkkenkode Dvergsnesåsen 31   Bygningsopplysninger: Næringsgruppe: Bebygd areal: Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Energikilde: BRA annet: Oppvarming: BRA totalt: Avløp: Har heis: Nei Vannforsyning: Bygningsnr: 300228846   Etasjeopplysninger: Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.   Kulturminner: Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.03.2019 16:18 – Sist oppdatert 20.03.2019 16:14 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)

15

Antall rom

Rammetillatelse: Igangset.till.: Ferdigattest: Midl. brukstil.: Tatt ibruk (GAB): Antall boliger: Antall etasjer:

Bad

WC

23.06.2011 23.06.2011 01.01.2017

Side 3 av 3


EIENDOMSKART SERVICEBUTIKKEN

Gnr.: 96

Tlf.: 38 07 55 30

Bnr.: 871

Fnr.:

Snr.:

Adresse: Dvergsheia 3 Areal i m2: 1227 Anm.:

Koordinatsystem: Euref89 sone 32 Målestokk:

Kvalitet eiendomsgrenser: Målte eiendomsgrenser, koordinatmålt Usikre eiendomsgrenser

0

Dato:

Det kan forekomme feil i eiendomsgrenser og kartinnhold.

Sign.:

10

1:1000 20

X 6443400

16

40 m

25.03.2019 Solveig Skarpeid Lohne Y 445300

Y 445200

X 6443500

30


EIENDOMSKART SERVICEBUTIKKEN

Gnr.: 96

Tlf.: 38 07 55 30

Bnr.: 870

Fnr.:

Snr.:

Adresse: Dvergsnes책sen 4 Areal i m2: 1147 Anm.:

Koordinatsystem: Euref89 sone 32 M책lestokk:

Kvalitet eiendomsgrenser: M책lte eiendomsgrenser, koordinatm책lt Usikre eiendomsgrenser

0

Dato:

Det kan forekomme feil i eiendomsgrenser og kartinnhold.

Sign.:

10

1:1000 20

30

40 m

25.03.2019 Solveig Skarpeid Lohne Y 445300

Y 445200

X 6443600

X 6443500

17


EIENDOMSKART SERVICEBUTIKKEN

Gnr.: 96

Tlf.: 38 07 55 30

Bnr.: 1085

Fnr.:

Snr.:

Adresse: Dvergsnes책sen 31 Areal i m2: 12335 Anm.:

Koordinatsystem: Euref89 sone 32 M책lestokk:

Kvalitet eiendomsgrenser:

0

M책lte eiendomsgrenser, koordinatm책lt Usikre eiendomsgrenser

Dato:

Det kan forekomme feil i eiendomsgrenser og kartinnhold.

Sign.: Y 445200

Y 445100

X 6443500

X 6443400

18

10

1:1000 20

30

22.03.2019 Suzana Rijic

40 m


EIENDOMSKART SERVICEBUTIKKEN

Gnr.: 96

Tlf.: 38 07 55 30

Bnr.: 1085

Fnr.:

Snr.:

Adresse: Dvergsnes책sen 31 Areal i m2: 12335 Anm.:

Koordinatsystem: Euref89 sone 32 M책lestokk:

Kvalitet eiendomsgrenser:

0

M책lte eiendomsgrenser, koordinatm책lt Usikre eiendomsgrenser

Dato:

Det kan forekomme feil i eiendomsgrenser og kartinnhold.

Sign.: Y 445200

Y 444800 X 6443600

X 6443200

19

50

1:4000 100

22.03.2019 Suzana Rijic

150 m


Utskriftsdato: 22.3.2019

Kristiansand kommune Adresse: Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND S Telefon:

Opplysninger til eiendomsmegler EM §6-7

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Kilde: Kristiansand kommune

Gjelder eiendom: Kommunenr.: 1001 Gårdsnr.: 96 Bruksnr.: 1085 Adresse: Dvergsnesåsen 31, 4639 KRISTIANSAND S Referanse: 653195007 Kommunalt standardgebyr for bebygde eiendommer som er tilknyttet kommunalt/interkommunalt tjenestetilbud:

Avgift

Grunnlag

Årlig avgift

Kommentar Har ikke funnet noe eiendomskatt.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

20


012320456

789 

89 254408 8 ! !"218 8 "08 "32

5


012320456

789 

89 254408 8 ! !"228 8 "08 "32

0


012320456

789 

89 254408 8 ! !"238 8 "08 "32

3


012320456

789 

89 254408 8 ! !"248 8 "08 "32

#


012320456

789 

89 254408 8 ! !"258 8 "08 "32
Transport

Varer og tjenester

Kristiansand Kjevik

13.9 km

Coop Mega Dvergsnes Coop Extra Vardås

0.6 km 3.3 km

Kristiansand stasjon

11.3 km

Sørlandssenteret Slotts Quartalet

8.5 km 10.5 km

Dvergsneskrysset

0.8 km

Apotek 1 Rona Vitusapotek Lauvåsen

4.4 km 7.6 km

Sørlandssenteret Vinmonopol Lillemarkens Vinmonopol

8.5 km 11 km

Opplevd trygghet Veldig trygt 9.4

Naboskapet Sport og trening

Godt vennskap

Kristiansand Golfkl. Randesund Vardåsbanen

1.9 km 3.5 km

Randesund Fysioterapi og Tr.senter Fitness 24/7

5.4 km 7.5 km

Kvalitet på skolene Veldig bra 9.4

Boligmasse

Befolkning

Barn

Ungdom

7.5

Unge voksne

Voksne

Eldre

Område

Personer

Husholdninger

Kommune: Kristiansand

89 268

40 385

Grunnkrets: Dvergsnes

2 990

1 047

Skoler, barnehager

Nivå

Dvergsnes skole

1-7 KL

Enebolig 74%

Blokk 8%

Rekkehus 13%

Annet 6%

Klasser /avd 18 KL

Kapasitet (barn) 400

Avstand 1 km

Holte skole

8-10 KL

4 KL

210

2.5 km

Haumyrheia skole

8-10 KL

12 KL

317

5.1 km

Sørlandets maritime videregående skole

-

4 KL

60

3.9 km

Kristiansand katedralskole/Gimle

-

-

-

9.7 km

Espira Dvergsnestangen barnehage

0-6 ÅR

5 AVD

120

0.4 km

Maurtua barnehage

0-5 ÅR

4 AVD

80

1.2 km

-

-

-

2.1 km

Tømmerstien familiebarnehage

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjøre-/gåavstand. Vurderingene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller DnB Eiendom AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: SSB, Statens Kartverk, Nabolag.no, Geodata m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2019

26


Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

27


Innhold i eiendomsmeglerpakker for eiendommer i Kristiansand kommune Produktnr. WI10010300 WI10017108 WI10017112 WI10017116 WI10017118

Produktnavn Eiendomskart Tilknytningsopplysninger Kommunale avgifter, eiendomsskatt og tilsyn pipe eller ildsted Planopplysninger Byggesaksdokumenter inkludert ferdigattest

WI25200061 Matrikkelutskrift

Leverandør Kristiansand kom. Kristiansand kom. Kristiansand kom. Kristiansand kom. Kristiansand kom. Ambita

Produktene er basert på de opplysninger som framgår av kommunens arkiver og det som ellers er kjent i kommunen på det tidspunkt opplysningene gis. Data registrert i matrikkel kan inneholde feil. Deler av matrikkelføringen er basert på massivregistrering. Det er uansett de godkjente byggesaker som til enhver tid gjelder. Dersom det er tvil ligger kommunens byggesaksarkiv åpent på nett. Ved tvil kontakt byggesaksavdelingen.»

28


.$57876.5,)7 6(59,&(%87,..(1 7OI

2PUnGH 'YHUJVQHVnVHQ 'DWR

0nOHVWRNN 0

'HWNDQIRUHNRPPHIHLOLHLHQGRPVJUHQVHURJNDUWLQQKROG <

< ;

;

;

29

25

50

75

100

125 m

.RRUGLQDWV\VWHP(XUHI6RQH


3ODQQU 5HJXOHULQJVEHVWHPPHOVHUIRU

'HWDOMUHJXOHULQJ'YHUJVQHVIHOW%QRUGOLJGHOGHOIHOW% 'DWR5HYLVMRQ$  )(//(6%(67(00(/6(5 %\JJHPHOGLQJ %\JJHPHOGLQJVNDOYHGOHJJHVVQLWWVRPYLVHUIRUKROGWLOQDERWRPWQDEREHE\JJHOVHRJ WLOVW¡WHQGHYHL6LWXDVMRQVSODQVNDOYLVHJDUDVMHFDUSRUWSDUNHULQJSODQHULQJDYXWHRPUnGHU VDPWRSSI¡ULQJDYIRUVW¡WQLQJVPXUHU%\JJHPHOGLQJVNDOGRNXPHQWHUHDWOHLOLJKHWHUL% KDUWLOIUHGVVWLOOHQGHVW¡\QLYnHUJMHQQRPJnHQGHRJKDUPLQVWHWWVRYHURPPRWVWLOOHVLGH 6W¡\ 9HUDQGDHURJWDNWHUUDVVHUL%VNDOKDWHWWUHNNYHUN %\JJHK¡\GHU 3nSODQNDUWHWHUmaksimaleE\JJHK¡\GHUDQJLWWPHGNRWHK¡\GHIRUmaksimal JHVLPVK¡\GH *+RYHGHWDVMHHUDQJLWWPHGmaksimalNRWHK¡\GH+'HUGHWVNDOE\JJHVXQGHUHWDVMHHU GHQQHDQJLWWPHGmaksimalNRWHK¡\GH8 7DNIRUP $OOHE\JJVNDOKDIODWHWDN 0DWHULDOEUXNRJIDUJHU 'HWVNDOY UHHQKHWOLJPDWHULDORJIDUJHEUXNLQQHQKYHUWHQNHOWGHORPUnGH )RUVW¡WQLQJVPXUHU )RUVW¡WQLQJVPXUHUVNDOY UHLQDWXUVWHLQRJWLOODWHVRSSI¡UWLHQK¡\GHLQQWLOPHWHU 8QLYHUVHOOXWIRUPLQJ $OOHERHQKHWHQHL%%RJ%VNDORSSI\OOHNUDYWLOWLOJMHQJHOLJERHQKHWYHGDWDOOH KRYHGIXQNVMRQHQHVNDOOLJJHSnLQQJDQJVSODQ0HGKRYHGIXQNVMRQHUPHQHVVWXHNM¡NNHQ VRYHURPEDGRJWRDOHWW .UDYWLOXWHRSSKROGVDUHDO )RUKYHUERHQKHWVNDOGHWDYVHWWHVPXWHRSSKROGVDUHDO 3ULYDWHXWHRSSKROGVDUHDOPnRYHUKROGHJMHOGHQGHIXQNVMRQVNUDY 'HWVNDOY UHVROSnPLQVWKDOYHDUHDOHWNORNNHQYnUMHYQG¡JQ $UHDOEUDWWHUHHQQHULNNHWHOOHQGHLDUHDOEHUHJQLQJXQQWDWWGHUGHWWHNDQLQQJnL OHNHDUHDOIRUHNVHPSHODNHEDNNH 'HWVNDOVLNUHVJRGHRYHUJDQJHUIUDIHOOHVXWHDUHDOWLOJDWHWXQRJWLORIIHQWOLJHIULRPUnGHU UDPSHUWUDSSHO¡S  3DUNHULQJ )¡OJHQGHSDUNHULQJVGHNQLQJJMHOGHU SSODVVHUSUERHQKHWIRUUHNNHKXVPHGSDUNHULQJLIHOOHVDQOHJJ SSODVVHUSUERHQKHWIRUEORNNEHE\JJHOVH 0LQLPXPDYSSODVVHQHVNDOY UH+&SODVVHUPHGRSSPHUNDIHOW[PHWHU 3ODVVHQHVNDOOLJJHLWLONQ\WQLQJWLOKHLVLSDUNHULQJVNMHOOHU SSODVVHUSUERHQKHWHWDEOHUHVSn% +YHUERHQKHWVNDOKDóJMHVWHSDUNHULQJVSODVVSnIHOOHVSDUNHULQJVSODVVHOOHULIHOOHVDQOHJJ

30


+&JMHVWHSDUNHULQJVSODVV'HWVNDOHWDEOHUHV+&SDUNHULQJVSODVVSnIB33RJSnIB33 )RUKYHUERHQKHWL%%VNDOGHWY UHV\NNHOSODVVLQQHQG¡UVRJHQXWHQG¡UV 

 %(%<**(/6(2*$1/(** 

)HOWQDYQ % % % % %IB$8 %IB$8 %IB$8

7RPWHVW¡UUHOVH P P P  

7LOODWW%<$    

 %ROLJEHE\JJHOVHIRUUHNNHKXV%±%%%RJ% x ,RPUnGH%WLOODWHVLQQWLOERHQKHWHUIRU%LQQWLOERHQKHWHUIRU%LQQWLO ERHQKHWHURJ%LQQWLOERHQKHWHU x ,RPUnGH%WLOODWHVLQQWLOERHQKHWHUIRU%LQQWLOERHQKHWHUIRU%LQQWLO ERHQKHWHU 

x %ROLJHQHLIHOW%%RJ%VNDOKDXQGHUHWDVMH%ROLJHQHVNDOKDXQLYHUVHOO DGNRPVWIUDKHQKROGVYLVIB$8IB$8RJIB$8*HVLPVK¡\GHNDQY UHLQQWLO PHWHURYHUNRWHK¡\GHQSnXQGHUHWDVMH 

x 7UHGMHHWDVMHPnKDHQXWVWUHNQLQJVRPWLOVYDUHUHQPDNV%5$ PGHUGHWVNDO Y UHHQPLQLPXPDYVWDQGSnPHWHUPRWQDERE\JJHWLV¡ULKHOHE\JJHWVOHQJGH 

x )RUUHNNHKXVHQHLIHOW%%RJ%VNDONRWHK¡\GHQSnKRYHGHWDVMHQY UH PHWHULIRUKROGWLOSODQHUWJDWHWXQJDQJRJV\NNHOYHL0DNVJHVLPVK¡\GH PHWHURYHU+

 %ROLJEHE\JJHOVHIRUEORNNHU%%%%%RJ%RJ % 

x ,RPUnGH%WLOODWHVLQQWLOERHQKHWHULRPUnGH%WLOODWHVLQQWLOERHQKHWHU LRPUnGH%LQQWLOERHQKHWHULRPUnGH%LQQWLOERHQKHWHULRPUnGH %LQQWLOERHQKHWHURJLRPUnGH%LQQWLOERHQKHWHU x +HLVRSSE\JJYHQWLODVMRQVRSSE\JJRJWHNQLVNHLQQUHWQLQJHUWLOODWHVLQQWLOPHWHU RYHUPDNVLPDOJHVLPVK¡\GH2SSE\JJRJLQQUHWQLQJHUNDQPDNVLPDOWGHNNHDY WDNDUHDOHW$UHDOXQGHUWHUUHQJLQQJnULNNHLJUDGDYXWQ\WWLQJ x 6RNNHOHWDVMHQIRUEORNNEHE\JJHOVHQL%±%VNDOVRPPLQLPXPPDUNHUHVPHG HQP¡UNIDUJH(WDVMHQHRYHUVNDOKDHQO\VIDUJH6RNNHOHQNDQLWLOOHJJPDUNHUHV PHGXOLNWPDWHULDOHRJVSUDQJ7LOVYDUHQGHP¡UNHIHOWVNDOWDVLQQLGHQO\VHGHOHQDY IDVDGHQIRUnEU\WHRSSYHJJIODWHQH$OOHEORNNHUNDQPDUNHUHGHQ¡YHUVWHHWDVMHQ PHGHQP¡UNIDUJHWLOVYDUHQGHVRNNHOHWDVMHQ 

31


 .RPPXQDOWHNQLVNDQOHJJ x 'HWWLOODWHVRSSI¡UWWUDQVIRUPDWRUHUIRUHOWLOI¡UVHOWLORPUnGHWVRPYLVWSnSODQHQ  5HQRYDVMRQVDQOHJJ x )HOWHQHIB$%%IB$%%RJIB$%%HUDYVDWWWLOQHGJUDYGUHQRYDVMRQVDQOHJJ V UVNLOWDQJLWWEHE\JJHOVHRJDQOHJJ  

 6$0)(5'6(/6$1/(**2*7(.1,6.,1)5$6758.785 

x 'HWVNDOXWDUEHLGHVWHNQLVNSODQIRUDOOHDUHDOHUUHJXOHUWWLOVDPIHUGVHOVDQOHJJRJ WHNQLVNLQIUDVWUXNWXU7HNQLVNHSODQHUIRUYDQQRJDYO¡SVNDORPIDWWHKHOHSODQRPUnGHW PHGQ¡GYHQGLJHWLONQ\WQLQJHUWLOHNVLVWHUHQGHQHWW7HNQLVNHSODQHUVNDORJVnRPIDWWH UDVRJIDOOVLNULQJ6DPIHUGVHOVDQOHJJRJWHNQLVNLQIUDVWUXNWXUVNDODQOHJJHVVRPYLVW SnSODQRJLVDPVYDUPHGJMHOGHQGHNRPPXQDOHQRUPDOHU x )HOOHVJDWHWXQVNDORSSDUEHLGHVLVDPVYDUPHGIRUPnOHWRJWLOUHWWHOHJJHVVOLNDWGHWHU HJQHWIRURSSKROGRJUHNUHDVMRQ(WDEOHULQJDYWUDSSHO¡SVNDOVLNUHJRGRYHUJDQJWLO RPNULQJOLJJHQGHRIIHQWOLJHIULRPUnGHURJIHOOHVXWHRSSKROGVDUHDOHU*DWHWXQVNDO Y UHELOIULWW)\VLVNHVSHUUHUIRUWUDILNNVHWWHVRSSYHGDGNRPVWWLOWXQIUDYHLHURJYHG DGNRPVWYHLWLOSDUNHULQJVNMHOOHU x 'HWWLOODWHVNM¡ULQJSnIB*6IRUDGNRPVWWLOHLHQGRPPHQHSnRPUnGH% x ,IULVLNWVRQHQHWLOODWHVLNNHYHJHWDVMRQHOOHUJMHUGHUK¡\HUHHQQPHWHURYHU WLOVW¡WHQGHYHLHUVQLYn7HUUHQJNDQLNNHSODQHUHVK¡\HUHHQQWLOVW¡WHQGHYHLHUVQLYn 

 *5‘116758.785 2IIHQWOLJHIULRPUnGHU x 'HWVNDOXWDUEHLGHVXWRPKXVSODQIRUDOOHDUHDOHUUHJXOHUWWLOJU¡QQVWUXNWXU3ODQHQVNDO JRGNMHQQHVDYNRPPXQHQRJY UHXWDUEHLGHWLWUnGPHGEHVWHPPHOVHQHWLOGHW HQNHOWHGHOIHOWRJ©1RUPDOHUIRUXWRPKXVDQOHJJL.ULVWLDQVDQGNRPPXQHª x *U¡QQVWUXNWXUVNDORSSDUEHLGHVYHUQHVLKHQKROGWLOJRGNMHQWXWRPKXVSODQ'HWWLOODWHV LNNHLQQJUHSLVWULGPHGXWRPKXVSODQHQ x (NVLVWHUHQGHYHJHWDVMRQRJPDUNIODWHUSnUHJXOHUWHIULRPUnGHUVNDOEHYDUHVRJ EHVN\WWHVLQQWLOJRGNMHQWXWRPKXVSODQIRUHOLJJHU x 5HJXOHUWHIULRPUnGHUVNDOLNNHEHQ\WWHVWLOODJHUHOOHUULJJXWHQDWGHWWHHUJRGNMHQWDY NRPPXQHQ x $OWEHU¡UWWHUUHQJVNDOUHYHJHWHUHV x )2RJ2B)2VNDORSSDUEHLGHVPHGWXUVWLEUHGGHPHWHU x 2B)2VNDOEHYDUHVPHGRSSULQQHOLJWHUUHQJRJYHJHWDVMRQ'HWWLOODWHVW\QQLQJHWWHU DYWDOHPHGNRPPXQHQVSDUNYHVHQ 

32


x 2B)22B)2RJ2B)2 2PUnGHQHVNDORSSDUEHLGHVPHGWXUYHLPHGEUHGGHPHWHURJPDNVLPDOVWLJQLQJ  x 8WRPKXVSODQWHNQLVNSODQVNDOYLVHKYRUGDQRYHUJDQJHUPHOORPRIIHQWOLJHIULRPUnGHU WLOJDWHWXQRJWLOIHOOHVXWHDUHDO UDPSHUWUDSSHO¡S O¡VHV

  )(//(6205c'(5 )HOOHVJDQJRJV\NNHOYHL x )B*6RJ)B*6HUIHOOHVJDQJYHLIRUEHERHUQHL%±%RJ%±% )HOOHVNM¡UHYHLDGNRPVW x IB.9HUIHOOHVYHLIRUEHERHUQHL%RJ% x IB.9HUIHOOHVYHLIRUEHERHUQHL%RJ%'HWWLOODWHVDGNRPVWWLOWUDIRRB.7$IRU YHGOLNHKROG x IB.9HUIHOOHVYHLIRUEHERHUQHL%RJ% )HOOHVJDWHWXQ x IB*72JIB*7HUIHOOHVJDWHWXQIRUEHERHUQHL%±%RJ%±% )HOOHVSDUNHULQJVKXV x )HOOHVSDUNHULQJVKXVIB3+HUIRUEHERHUQHL%RJ% x )HOOHVSDUNHULQJVKXVLIB3+HUIRUEHERHUQHL%RJ% x )HOOHVSDUNHULQJVKXVLIB3+HUIRUEHERHUQHL%RJ% )HOOHVJU¡QQVWUXNWXU x 2PUnGH)2HUIHOOHVIRUEHERHUQHL%PHQVNDOY UHRIIHQWOLJWLOJMHQJHOLJ )HOOHVXWHRSSKROGVDUHDO x IB$8HUIHOOHVXWHRSSKROGVDUHDOIRUEHERHUQH%RJ% x IB$8HUIHOOHVXWHRSSKROGVDUHDOIRUEHERHUQH%RJ% x IB$8HUIHOOHVXWHRSSKROGVDUHDOIRUEHERHUQH%RJ% )HOOHVJMHVWHSDUNHULQJVSODVVHU x IB33HUIHOOHVJMHVWHSDUNHULQJVSODVVIRUEHERHUQHL%RJ% x IB33HUIHOOHVJMHVWHSDUNHULQJVSODVVHUIRUEHERHUQHL%%RJ% x IB33HUIHOOHVJMHVWHSDUNHULQJVSODVVHUIRUEHERHUQHL%RJ% 

 5(..()Â&#x2018;/*(%(67(00(/6(5  )¡UGHWJLVLJDQJVHWWLQJVWLOODWHOVHWLOJUXQQDUEHLGHULSODQRPUnGHWVNDOGHWY UH XWDUEHLGHWJRGNMHQWHWHNQLVNHSODQHUIRUYHLYDQQRJDYO¡SVDPWXWRPKXVSODQHUIRU IULRPUnGHULKHOHSODQRPUnGHW  )¡UGHWJLVLJDQJVHWWLQJVWLOODWHOVHWLOQRHQDYIHOWHQHLGHWDOMUHJXOHULQJHQVNDOI¡OJHQGH IULRPUnGHULUHJXOHULQJVSODQ©'YHUJVQHV)HOW%±QRUGUHGHOª SODQQU Y UH RSSDUEHLGHWLWUnGPHGJRGNMHQWXWRPKXVSODQRJWHNQLVNHSODQHU)ULRPUnGHQHVNDO Y UHDOOPHQWWLOJMHQJHOLJRJXWHQEHE\JJHOVHRJLQQUHWQLQJHUDQQHWHQQGHWVRP VDPVYDUHUPHGIRUPnOHW 

33


D )ULRPUnGH)PHGEODQWDQQHWQ UPLOM¡SDUNEDOOIHOWRJEDGHSODVV E )ULRPUnGH) F 7XUYHLL)RJYLGHUHIUDPWLOHNVLVWHUHQGHXWEHGUHW'YHUJVQHVYHL  )¡UGHWJLVEUXNVWLOODWHOVHWLOERHQKHWHULRPUnGHQH%%VNDORPUnGHWY UHVLNUHW IRUUDVXWJOLGQLQJ

  )HOWHQHVNDOE\JJHVXWLI¡OJHQGHUHNNHI¡OJH %%% 

 )¡UGHWJLVEUXNVWLOODWHOVHWLOQRHQDYIHOWHQHLGHWDOMUHJXOHULQJHQVNDOI¡OJHQGH IULRPUnGHULUHJXOHULQJVSODQ©'YHUJVQHV)HOW%±QRUGUHGHOGHOIHOW%RJ% EHE\JJHOVHVSODQª SODQQU& Y UHRSSDUEHLGHWLWUnGPHGJRGNMHQW XWRPKXVSODQRJWHNQLVNHSODQHU)ULRPUnGHQHVNDOY UHDOOPHQWWLOJMHQJHOLJRJXWHQ EHE\JJHOVHHOOHULQQUHWQLQJHUDQQHWHQQGHWVRPVDPVYDUHUPHGIRUPnOHW

 )ULRPUnGH ))2

7\SHRSSDUEHLGHOVH 6WLVDQGOHNHSODVV

) RB)2 RB)2) ) RB)2 RB)2 RB)2

.YDUWDOVOHNHSODVV .ROOHEDOOEDQHVWL 6DQGOHNHSODVV 6WL 6WL 6WL

7LGVSXQNW )¡U VLVWH ERHQKHW L GHQ I¡UVW IHUGLJVWLOWH DY EORNNHQHL% )¡UERHQKHWQU )¡UI¡UVWHERHQKHWLGHQVLVWIHUGLJVWLOWHDY EORNNHQH% )¡UI¡UVWHERHQKHWL%%% )¡UVLVWHERHQKHWL%RJ% )¡UVLVWHERHQKHWL%RJ% )¡UVLVWHERHQKHWL%RJ%

  7LOJUHQVHQGHIULRPUnGHURJDQQHWXWHDUHDOVNDOY UHIHUGLJRSSDUEHLGHWI¡UGHWJLV EUXNVWLOODWHOVHWLOWLOJUHQVHQGHEHE\JJHOVH  (QGUHW†IB33RJIB33NRUULJHUHVDGPLQLVWUDWLYWLVDPVYDUPHG SODQNDUW 0LQGUHHQGULQJDYSNW SDUNHULQJ XWQ\WWHOVH RJ IHOOHVRPUnGHU VLVWGDWHUW *RGNMHQWLYHGWDN  *RGNMHQWDY%\VW\UHWL.ULVWLDQVDQGGHQVRPVDNQU    3ODQRJE\JQLQJVVMHIHQ 34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


Utskriftsdato: 22.3.2019

Kristiansand kommune Adresse: Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND S Telefon:

Opplysninger til eiendomsmegler EM §6-7

Planstatus

Kilde: Kristiansand kommune

Gjelder eiendom: Kommunenr.: 1001 Gårdsnr.: 96 Bruksnr.: 1085 Adresse: Dvergsnesåsen 31, 4639 KRISTIANSAND S Referanse: 653195007 Status reguleringsplan Planen vedlagt

Ja

Eiendommen ligger i regulert område

Ja

Navn på plan Reguleringsformål

Bolig

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

56


Utskriftsdato: 22.3.2019

Kristiansand kommune Adresse: Serviceboks 417, 4604 KRISTIANSAND S Telefon:

Opplysninger til eiendomsmegler EM §6-7

Tilknytning til vei, vann og avløp

Kilde: Kristiansand kommune

Gjelder eiendom: Kommunenr.: 1001 Gårdsnr.: 96 Bruksnr.: 1085 Adresse: Dvergsnesåsen 31, 4639 KRISTIANSAND S Referanse: 653195007 Vei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER. Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre/kart/arkiv i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Brukere av informasjonen må derfor være bevisst på sammenheng og formål som den benyttes i, og bruke informasjonen kritisk. Utskrifter fra det digitale kartverket i form av papirkart, kan inneholde linjer som lett kan føre til misforståelser. Dette gjelder ofte karttemaer som ledninger og eiendomsgrenser som i mange tilfelle kan være unøyaktige. For eksempel må derfor ikke gravearbeider på ledninger foretas uten påvisning av ledningen i marka. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

57


Vedlegg til prospekt for Dvergsnesheia – Tomter x x x x x x x x

Beskrivelse av prosjekt Tomteinformasjon Reguleringsplan/Bestemmelser Reguleringsplan Kart Illustrasjon/skisse på nabofelt Utbyggingsavtalen Formingsveileder Velforeningsvedtekter

Forslag til hustegninger utleveres på forespørsel

58


59


60


61


62


Nøkkelinformasjonâ&#x20AC;&#x201C; Dvergsnesheia B28 og B29

x x x x x

x x x x x x x x x

63


64


65

H02:37,7 H01:34,7 U:31,7

H02:36,8 H01:33,8 U:30,8

H02:36,0 H01:33,0 U:30,0

G=38,5 H02:34,5 H01:31,5 U:28,5 Tomteareal = 318 m2

G=37,5 H02:33,5 H01:30,5 U:27,5 Tomteareal = 306 m2

G=36,6 H02:32,6 H01:29,6 U:26,6 Tomteareal = 287 m2


66

B27

H02:38,7 H01:35,7 U:32,7

H02:37,7 H01:34,7 U:31,7

H02:36,8 H01:33,8 U:30,8

G=39,4 H01:35,4 H01:32,4 U:29,4 Tomteareal = 408 m2

G=38,5 H02:34,5 H01:31,5 U:28,5 Tomteareal = 318 m2

G=37,5 H02:33,5 H01:30,5 U:27,5 Tomteareal = 306 m2


67

H02:39,7 H01:36,7 U:33,7

B27 B28

G=39,4 H01:35,4 H01:32,4 U:29,4 Tomteareal = 408 m2

G=40,1 H02:36,1 H01:33,1 U:30,1 Tomteareal = 454 m2

G=40,5 H02:36,5

H02:38,7 H01:35,7 U:32,7

H02:37,7 H01:34,7 U:31,7

G=38,5 H02:34,5 H01:31,5 U:28,5 Tomteareal = 318 m2


H02:39,7 H01:36,7 U:33,7

B27 B28

G=40,1 H02:36,1 H01:33,1 U:30,1 Tomteareal = 454 m2

G=39,4 H01:35,4 H01:32,4 U:29,4 Tomteareal = 408 m2

G=40,5 H02:36,5 H01:33,5 U:30,5 Tomteareal = 292 m2

H02:38,7 H01:35,7 U:32,7

G=40,2 H02:36,2 H01:33,2 U:30,2 Tomteareal = 252 m2

68


39,0 36,0 0

B28

G=40,1 H02:36,1 H01:33,1 U:30,1 Tomteareal = 454 m2

G=40,5 H02:36,5 H01:33,5 U:30,5 Tomteareal = 292 m2

G=40,2 H02:36,2 H01:33,2 U:30,2 Tomteareal = 252 m2

H02:39,7 H01:36,7 U:33,7

B27

=39,5 02:35,5 01:32,5 29,5 areal = 253 m2

69


70

H02:36,1 H01:33,1 U:30,1 Tomteareal = 454 m2 G=40,5 H02:36,5 H01:33,5 U:30,5 Tomteareal = 292 m2

G=40,2 H02:36,2 H01:33,2 U:30,2 Tomteareal = 252 m2

G=39,5 H02:35,5 H01:32,5 U:29,5 Tomteareal = 253 m2

G=39,3 H02:35,3 H01:32,3 U:29,3 Tomteareal = 299 m2

H02:38,6 H01:35,6 U:32,6

H02:39,0 H01:36,0 U:33,0

H01:36,7 U:33,7


G=38,3 H02:34,3 H01:31,3 U:28,3

F9

2:38,2 1:35,2 32,2

71

G=40,5 H02:36,5 H01:33,5 U:30,5 Tomteareal = 292 m2

G=40,2 H02:36,2 H01:33,2 U:30,2 Tomteareal = 252 m2

G=39,5 H02:35,5 H01:32,5 U:29,5 Tomteareal = 253 m2

G=39,3 H02:35,3 H01:32,3 U:29,3 Tomteareal = 299 m2

H02:38,6 H01:35,6 U:32,6

H01:36,0 U:33,0


72

G=37,3

G=40,2 H02:36,2 H01:33,2 U:30,2 Tomteareal = 252 m2

G=39,5 H02:35,5 H01:32,5 U:29,5 Tomteareal = 253 m2

G=39,3 H02:35,3 H01:32,3 U:29,3 Tomteareal = 299 m2

G=38,3 H02:34,3 H01:31,3 U:28,3 Tomteareal = 343 m2

F9

H02:38,2 H01:35,2 U:32,2

H01:35,6 U:32,6

U:30,5 Tomteareal =


H01:30,5 H02:33,5 H03:36,5

sn

F9

G=37,3 H02:33,3 H01:30,3 U:27,3 Tomteareal = 347 m2

B29 G=36,3

, H01:32,3 U:29,3 Tomteareal = 299 m2

G=38,3 H02:34,3 H01:31,3 U:28,3 Tomteareal = 343 m2

H02:32,3 H01:29,3 U:26,3 Tomteareal = 370 m2

e i a

e s h

01:29,5 02:32,5 03:35,5

73


H01:29,5 H02:32,5 H03:35,5

H01:30,5 H02:33,5 H03:36,5

rg s n

D v e

G=35,3 H02:31,3 H01:28,3

F9

B29 G=36,3

G=37,3 H02:33,3 H01:30,3 U:27,3 Tomteareal = 347 m2

G=38,3 H02:34,3 H01:31,3 U:28,3 Tomteareal = 343 m2

H02:32,3 H01:29,3 U:26,3 Tomteareal = 370 m2

e i a

e s h

74


H01:28,3 H02:31,3 H03:34,3

B30

1:27,5 2:30,5 3:33,5

75

H01:29,5 H02:32,5 H03:35,5

er g s

B29 G=36,3

Dv

G=34,5 H02:30,5 H01:27,5 U:24,5 Tomteareal = 388 m2

G=35,3 H02:31,3 H01:28,3 U:25,3 Tomteareal = 393 m2

n e s

G=37,3 H02:33,3 H01:30,3 U:27,3 Tomteareal = 347 m2

H02:32,3 H01:29,3 U:26,3 Tomteareal = 370 m2

h e ia


B29 G=36,3

rg s n

D v e

G=34,5 H02:30,5 H01:27,5 U:24,5 Tomteareal = 388 m2

G=35,3 H02:31,3 H01:28,3 U:25,3 Tomteareal = 393 m2

H02:32,3 H01:29,3 U:26,3 Tomteareal = 370 m2

e i a e s h

G=33,6 H02:29,6 H01:26,6 U:23,6 Tomteareal = 413 m2

H01:28,3 H02:31,3 H03:34,3

B30

H01:27,5 H02:30,5 H03:33,5

:26,5 2:29,5 3:32,5

76


77

H01:26,5 H02:29,5 H03:32,5

H01:27,5 H02:30,5 H03:33,5

G=35,3 H02:31,3 H01:28,3 U:25,3 Tomteareal = 393 m2

F10

G=33,6 H02:29,6 H01:26,6 U:23,6 Tomteareal = 413 m2

G=34,5 H02:30,5 H01:27,5 U:24,5 Tomteareal = 388 m2

Dv


78

H01:26,5 H02:29,5 H03:32,5

F10

G=33,6 H02:29,6 H01:26,6 U:23,6 Tomteareal = 413 m2

G=34,5 H02:30,5 H01:27,5 U:24,5 Tomteareal = 388 m2


79


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

Side 1 av 8

DVERGSNES FELT B – NORDLIG DEL, DELFELT B2 OG B3, BEBYGGELSESPLAN

1 Fellesbestemmelser Byggemelding Byggemelding skal vedlegges snitt som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. Situasjonsplan skal vise garasje/carport/parkering, planering av uteområder samt oppføring av forstøtningsmurer. Byggemelding skal dokumentere at leiligheter i B10, B16, B21, B22 og B28 har tilfredsstillende støynivå , er gjennomgående og har minst ett soverom mot stille side. Støy Langs ny Dvergsnesvei skal det bygges ny mur med 2 meters høyde og støyskjerm i 1,5 meters høyde som angitt på plankartet. Verandaer og takterrasser i B16, B21, B22 og B28 skal ha tett rekkverk. Byggehøyder På plankartet er maksimale byggehøyder angitt med kotehøyde for maksimal gesimshøyde G. Hovedetasje er angitt med maksimal kotehøyde, H01. Der det skal bygges underetasje er denne angitt med maksimal kotehøyde, U. Takform Alle bygg skal ha flate tak. Materialbruk og farger Det skal være enhetlig material- og fargebruk innen hvert enkelt delområde. Universell utforming Minimum 70% av all bebyggelse skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Følgende områder skal være universelt utformet: Alle boligene i B1 med unntak av tomt 2, 3 og 9. Alle boligene i B2, B3, B4, B33. Bolig 4, 5 og 6 i B5. Alle boligene i B8 og B9. Alle boligene i B16 – B18. Alle leilighetene i B21 - B25. Rekkehus i feltene B10-B19 skal ha planløsning slik at innvendig heis kan ettermonteres. Parkering Følgende parkeringsdekning gjelder: 2 p-plasser pr. boenhet for eneboliger og rekkehus med parkering på egen tomt, 1,75 p-plasser pr. boenhet for rekkehus med parkering i fellesanlegg, 1,25 p-plasser pr. boenhet for blokkbebyggelse i fellesanlegg.

80


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

Side 2 av 8

Minimum 5% av p-plassene skal være HC-plasser med oppmerka felt 4,5 x 6 meter. Plassene skal ligge i tilknytning til inngangspartier / i parkeringskjeller. Hver boenhet skal ha ¼ gjesteparkeringsplass på offentlig parkeringsplass, eller i fellesanlegg . For hver boenhet i B21-B25 skal det være 1 sykkelplass innendørs og en utendørs. Kabler og ledninger Kabler og ledninger tillates lagt i offentlig trafikkareal, friareal, med unntak av F3 og F5, og fellesområder. Kummer og andre innretninger på overflate skal ikke legges inn i lekeplassareal. Avkjørsler Avkjørsel til private eiendommer skal ha bredde, stigning og frisikt i henhold til Kristiansand kommunes veinormal. 2

Byggeområder, pbl §25 1. ledd nr 1

2.1 x

Byggeområder for eneboliger, B1 – B9, B14 - B15, B20, B31 - B33. I områdene B1 - B9, B14 – B15, og B31 - B33 tillates en boenhet på hver tomt

x

I område B20 samt i tomt nr. 9 i B1 tillates en boenhet med én tilhørende sekundærleilighet med maks bruksareal på 55m2. En forutsetning for at det kan tillates sekundærleilighet er at det avsettes 3 biloppstillingsplasser på egen tomt og 80m2 uteoppholdsareal pr. boenhet.

x

For tomter med bebyggelse i to plan er tillatt bebygd areal (BYA) inntil 180 m2. Dette gjelder alle tomter der høydeforskjell mellom laveste bygningsnivå (U eller H01) og gesimshøyde (G) er minst 6,5 meter som angitt på plankartet, med unntak av B14, B15 og B20 som har egne bestemmelser om bebygd areal..

x

For tomter med bebyggelse i ett plan er tillatt bebygd areal (BYA) inntil 250 m2. Dette gjelder alle tomter der høydeforskjell mellom laveste bygningsnivå (U eller H01) og gesimshøyde (G) er 3,5 meter, som angitt på plankartet.

x

I B14 og B15 tillates en boenhet på hver tomt som skal ha to etasjer mot Dvergsnesskauen. Tillatt bebygd areal (BYA) er inntil 200 m2. I øverste etasje tillates inntil 100 m2 bolig, øvrig areal tillates som terrasse. Bebyggelsen skal ha form og uttrykk som harmonerer med tilgrensende rekkehusbebyggelse mot Dvergsnesskauen.

x

I B20 er tillatt bebygd areal (BYA) inntil 200 m2. Øverste etasje skal ikke utgjøre mer enn 12 m2 bolig, øvrig areal tillates som terrasse. Bebyggelsen skal ha form og uttrykk som harmonerer med øvrig rekkehusbebyggelse mot Dvergsnesskauen.

81


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

2.2

Side 3 av 8

x

Følgende boliger skal ha tett vegg i fasade mot nabotomt i øst eller nord; - Delfelt B1, tomtene 3 til og med 9. - Delfelt B2, tomtene 2 og 3. - Delfelt B4, tomtene 2, 3, 5 og 6. - Delfelt B5, tomtene 2, 3, 5 og 6. - Delfelt B6, tomtene 2 og 3. - Delfelt B7, tomt 2. - Delfelt B8, tomtene 2 og 3. - Delfelt B20. - Delfelt B31, tomtene 1 og 2. - Delfelt B33, tomtene 1, 2 og 3.

x

Forstøtningsmurer skal være i naturstein og tillates oppført i en høyde inntil 1,5 meter og med terrassering med minimum 3 meters horisontal avstand.

x

Garasje med BRA inntil 40m2 og gesimshøyde maks 3 meter tillates plassert utenfor byggegrense mot vei, jf. bestemmelser i veinormal for Kristiansand kommune.

Byggeområder for rekkehus, B10 – B13, B16 – B19, B27-B30. x I områdene B10 – B13, B16 – B19 og B27 – B30 tillates rekkehus med én boenhet på hver tomt. x

I område B10 tillates garasjer med avkjørsel fra Fa1 med BRA inntil 40m2 og gesimshøyde maks 3 meter. Garasjetak kan benyttes til takterrasse med gesimshøyde inntil 4,5 meter.

x

Delfeltene B11, B12 og B13 skal ha felles parkeringsareal, delvis i plan under boligbebyggelsen som vist på plankartet.

x

Forstøtningsmurer skal være i naturstein og tillates oppført i en høyde inntil 2 meter.

x

For følgende områder (tomtenummer) gjelder følgende BRA:

Delområder / tomtenr. i delområder B10, inkludert garasje B11 (tomt 1-3), B12-1 (tomt 4-5), B13 (tomt 4-5) B11(tomt 4-7) B12-1 (tomt 1-3), B12-2, B13 (tomt 1-3) B16-1 (tomt 1) B16-1 (tomt 2-3) B16-2, B17, B18, B19 B27 B28, B29 B30

82

Maks BRA, 160 m2 120 m2 135 m2 155m2 175 m2 155 m2 150 m2 180 m2 200 m2 200 m2

Derav maks BRA i toppetg. 50 m2 50 m2 50 m2 20m2 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

2.4

Side 4 av 8

Byggeområder for blokker, B21, B22, B23, B24 og B25 x I områdene B21 og B22 tillates inntil 10 boenheter i hvert delområde. I område B23 tillates inntil 30 boenheter og i område B24 inntil 46 boenheter. I område B25 inntil 48 boenheter. x

Heisoppbygg, ventilasjonsoppbygg og tekniske innretninger tillates inntil 1,4 meter over maksimal gesimshøyde. Oppbygg og innretninger kan maksimalt dekke 10% av takarealet. Areal under terreng inngår ikke i grad av utnytting.

x

Feltene har følgende maksimale utnyttelse (BRA): - B21, B22: 920 m2 i hver blokk. - B23-1, B23-2, B24-1, B24-2, B24-3, B25-1, B25-2:1680 m2 i hver blokk. - B25-3: 1920 m2.

x

For blokk B23 – B25 skal øverste plan ha veggliv som er tilbaketrukket minimum 2 meter fra fasadeliv i underliggende etasje mot syd og vest..(endret)

x

B21 og B22 skal ha et felles arkitektonisk uttrykk og søknad om rammetillatelse for B21 og B22 skal sendes samtidig.

3. x x

Offentlig trafikkområde pbl §25 1. ledd nr 3 Innenfor planområdet skal det anlegges kjøreveier, gang-/sykkelveier og fortau med grøfter og skråninger i samsvar med gjeldende kommunal veinormal. Det tillates kjøring på offentlig gang/sykkelveg i forbindelse med drift og vedlikehold av trafo i område K2 og pumpestasjon i K1.

4.

Friområder pbl §25 1. ledd nr 4

4.1

Offentlige friområder: Alle offentlig tilgjengelige friområder innenfor planområdet skal dimensjoneres og utformes i tråd med ”Normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune”. Eksisterende vegetasjon og markflater på regulerte friområder skal bevares uberørt, inntil godkjent utomhusplan foreligger. Utenomhusplanen skal fastsette endelig bevaring og opparbeidelse av friområdene. Hovedregelen er at terreng og vegetasjon skal bevares i alle friområder, men tette bestander kan tynnes og noe må vike for å gi plass til lekeplasser, stier og lignende. Alt berørt terreng skal revegeteres. Lekeplassene, og adkomst til disse skal være universelt utformet. F1, F16, F17, F18, F19: Områdene skal opparbeides som sandlekeplass og turvei med bredde 2 meter. I F16 og 17 skal turveien ha maksimal stigning 1:12. I område F18 skal eksisterende steingjerde bevares. F2, F6: Områdene skal opparbeides med tursti, bredde 1,5 meter. F3, F5:

x x

x x x

x x

83


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

x

x x x x

4.2

Side 5 av 8

Områdene skal bevares med opprinnelig terreng og vegetasjon. Det tillates tynning etter avtale med kommunens parkvesen. F4: Området skal opparbeides som kvartalslekeplass, ballbane og turvei med bredde 2 meter og maksimal stigning 1:12. I området finnes en stor gammel eik som vurderes bevart. Treet koordinatfestes og tegnes inn på utenomhusplan for F4. F7, F12, F13, F14, F21: Områdene skal opparbeides med turvei med bredde 2 meter og maksimal stigning 1:12. F8: Området skal opparbeides som sandlekeplass . F9, F10, F20: Områdene skal opparbeides med tursti/trapp, bredde 1,5 meter. I F9 og F10 skal sti/trapp kobles til boligfelt i øst. I F20 skal sti/trapp kobles til turvei i vest. F11 Området skal bevares med opprinnelig terreng og vegetasjon. Det tillates tynning og framføring av sti med bredde 1,5 meter til utsiktspunkt.

Offentlig turvei: Turveien skal ha stigning maksimalt 1:10 og være utformet etter prinsippene om universell utforming. Turveien detaljeres i utomhusplan. x Det tillates kjøring på turveien i forbindelse med drift og vedlikehold av pumpestasjon for VA-ledninger i område K1. x

5.

Spesialområder pbl §25 1. ledd nr 6

5.1 Frisiktsoner ved vei: I frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller gjerder høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. Terreng kan ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 5.2 Kommunaltekniske anlegg: Det kan oppføres transformatorer for el. tilførsel til området som vist på planen. Det kan anlegges pumpestasjon for VA-ledninger som vist på planen. 5.3 Kulturelt bevaringsområde (fornminner) Innenfor spesialområde R3 ligger det steinalderlokaliteter som er automatisk fredet etter kulturminneloven. Det tillates ikke tiltak som kan skade, forandre, tildekke eller skjemme kulturminner eller kulturmiljøer. Alle nye tiltak i områdene skal avklares med Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservatoren. I område R3 tillates det i turveitraseen anlegg av kommunaltekniske ledninger som er vist på kart og koordinatfestet. Arbeidet skal utføres i samråd med fylkeskonservator. 5.4 Bevaringsområde av landskap og vegetasjon Innenfor spesialområde i F18 skal tre bevares. Det tillates ikke inngrep i marka Innenfor den sonen som krona utgjør.

84


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

6.

Side 6 av 8

Fellesområder pbl §25 1. ledd nr 7

6.1

Felles avkjørsel Fa1 er felles adkomst til boliger i B10 og tomt 1 i B1. Fa2 er felles adkomst til boliger i B11. Fa3 er felles adkomst til boliger i B12. Fa4 er felles adkomst til boliger i B13. Fa5 er felles adkomst til parkeringskjeller i B23 for boliger i B16 og B23. Fa6 er felles adkomst til parkeringskjeller i B24 for boliger i B17 og B24, samt adkomst for drift og vedlikehold av trafo i område K3. 7. Fa7 er felles adkomst til parkeringskjeller i B25 for boliger i B18, B19 og B25. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

6.2

Felles gangareal 1. Fg1, Fg2 og Fg3 er felles for alle boliger i planområdet. 2. Fg5 er felles for B12. I området tillates anlegg av trapp, samt heisforbindelse med maks gesimshøyde for heishus på kote +31,2.

6.3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6.4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Felles parkeringsplass Fp101 er felles parkeringsplass for boliger i B21. Fp 2 og Fp102 er felles parkeringsplass for boliger i B11. Fp3, Fp4 og Fp103 er felles parkeringsplass for boliger i B12. Fp104 er felles parkeringsplass for boliger i B13. Fp105 er felles parkeringsplass for boliger i B22. Fp106 og Fp9 er felles parkeringsplass for boliger i B16 og B23. Fp7 og Fp107 er felles parkeringsplass for boliger i B17 og B24. Fp8 og Fp108 er felles parkeringsplass for boliger i B18, B19 og B25. Felles grøntanlegg Fgr1 er felles grøntanlegg for B23 og B16. Fgr2 og Fgr3 er felles grøntanlegg for B24 og B17. Fgr4 og Fgr5 er felles grøntanlegg for B25, B18 og B19. Fgr6 er felles grøntanlegg for B12-1 og B7. Fgr7 er felles grøntanlegg for B12-2 og B8. Fgr8 er felles grøntanlegg for B16-1 og B16-2 Fgr9 er felles grøntanlegg for B17-1 og B17-2 Fgr10 er felles grøntanlegg for B17-2 og B17-3 Fgr11 er felles grøntanlegg for B18-1 og B18-2 Fgr12 er felles grøntanlegg for B18-2 og B18-3

7.

Rekkefølgebestemmelser

1.

Før det kan gis igangsettingstillatelse til anleggsarbeider på delfelt, skal det være gitt rammetillatelse for hvert byggetrinn. Før det gis igangsettingstillatelse til fradeling eller grunnarbeider i planområdet, skal det være utarbeidet godkjente tekniske planer for vei, vann og avløp samt utomhusplaner for friområder i hele planområdet. Før det gis igangsettingstillatelse til noen av feltene B1-B5 i denne bebyggelsesplan må friområde F3 i overordnet reguleringsplan være allment tilgjengelig og uten bebyggelse og innretninger annet enn det som samsvarer med formålet.

2.

3.

85


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

4.

5.

6. 7.

8.

9. 10.

11. 12. 13. 14.

Side 7 av 8

Før det gis igangsettingstillatelse til noen av feltene B6-B33 i denne bebyggelsesplan må friområde F1i overordnet reguleringsplan være allment tilgjengelig og uten bebyggelse og innretninger annet enn det som samsvarer med formålet. Før det gis igangsettingstillatelse til bolig nr. 16 i feltene B1-B5, skal friområde F3 i overordnet reguleringsplan være tilgjengelig for allmennheten og opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. Turvei som grenser til feltene B1-B3 skal opparbeides samtidig med planering av tilgrensende deler av byggeområder Før bolig nr. 135 gis igangsettingstillatelse skal område F1 i overordnet reguleringsplan, med blant annet nærmiljøpark, ballfelt og badeplass, friområde F7 i overordnet reguleringsplan, turvei vist i denne plan samt i F5 i overordnet reguleringsplan og videre frem til eksisterende/utbedret Dvergsnesvei, være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan og tekniske planer. Før bolig nr. 1 gis innflyttingstillatelse skal gang/sykkelvei samt del av F1 vest for gang/sykkelvei i overordnet reguleringsplan være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan og tekniske planer. Før det gis brukstillatelse til den enkelte boenhet skal det være ferdig opparbeidet vei og tekniske anlegg frem til boligen. Utbygging av ny/utbedret Dvergsnesvei skal være ferdig fra Kystveien i nord til og med regulert kryss med eksisterende fylkesvei i syd, før første bolig i planområdet gis brukstillatelse. Før det gis brukstillatelse til boenheter i områdene B23-B25, skal området være sikret for ras/utglidning. Områder for blokkbebyggelse skal bygges ut i følgende rekkefølge: B25-1, -2 og -3, B24-1, -2 og -3, så B23-1 og -2, B21 og B22. Delfeltene B21 og B22 skal bygges ut etter at alle andre delfelt i området er bygget ut. Følgende friområder skal være planlagt, godkjent og opparbeidet før følgende boenheter gis brukstillatelse: Friområde F1, F2

Type opparbeidelse Sandlekeplass og sti

F4, F6, F7

Kvartalslekeplass Ballbane, sti

F8

Sandlekeplass

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

Sti Sti Sti Sti Sti Sti Sti Sandlekeplass og sti

F17

Sandlekeplass og sti

86

Tidspunkt Før siste boenhet i den først ferdigstilte av blokkene i B23. Før boenhet nr. 135 Før første boenhet i den sist ferdigstilte av blokkene B24. Før første boenhet i B18, B19, B20, B25, B29, B30, B31, B32, B33. Før siste boenhet i B28 og B29. Før siste boenhet i B29. Før første boenhet i B31, B32, B33. Før siste boenhet i B18-3 og B19. Før første boenhet i B25. Før første boenhet i B24. Før boenhet nr. 135 Før første boenhet i det sist ferdigstilte av B8, B9, B12-2 og B13 Før siste boenhet i det sist ferdigstilte av


KRISTIANSAND KOMMUNE – PLANBESTEMMELSER PLAN NR. 991-C. 26/05-2009,12.05.2010, rev. 12.07.2010, 24.09.2010

F18

Sti og sandlekeplass

F19

Sandlekeplass og sti

F20

Sti/trapp

F21

Sti

Side 8 av 8

B6, B7, B11og B12-1. Før første boenhet i B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B10, B11, B12Før første boenhet i det sist ferdigstilte av feltet B1 og B10. Før siste bolig av nr. 3, 6 i B4 eller nr. 1, 4 i B5 Før første bolig av nr. 8, 9 i B1 eller nr. 1 i B2. Før første boenhet i B2, B3.

Godkjent av Byutviklingsstyret i Kristiansand den 10.06.2010 som sak 156.

Plan- og bygningssjefen.

Mindre endring i best. §§2.1 og 2.2, godkjent 24.09.2010.

87


F22

R3

F21

B2

B20

B15

F15

B3

B8

F19

B33

F12

F17

B6

lia

B12-1

B31

B11

F6

B32

F8

B30

F7

F5

F10

B10

B29

F4

B24-1

F2 F1

F3

B23-1

F18

F9

B23-2

B16-1 B16-2

B24-2

B24-3

B25-1

F13

F14

B17-1

B17-2

B17-3

B25-2

B25-3

F11

r

B18-1

B18-2

B12-2

B7

B18-3

B13

F16

B5

B19

B14

B9

ia

esl

gsn

Dv er

es

erg

F20 D

ve

gs n

Dv

en

F22

au ssk sn e

B4

D

eia

B1

esh sn

ve rg

88 B27

B22

B21

B28

Sivilarkitekt Gunnar Knutsen

SKANSKA BOLIG AS

11.05.2009

H

Dvergsnes felt B, nordlig del, delfelt B2 og B3 KRISTIANSAND KOMMUNE PLAN NR. 991-C

Bebyggelsesplan for:

PBL. ยง25. REGULERINGSFORMร…L

TEGNFORKLARING


89

4LJTTF*MMVTUSBTKPOPWFSOBCPGFMU'FMUFUFSJLLFFOEFMJHEFUBMKSFHVMFSU


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


Utkast til Vedtekter for Dvergsnes felt B2 og B3 Stiftet den

.

Vedtatt den § 1. Navn Foreningens navn er Dvergsnes felt B Vel § 2. Formål og virkemidler 2.1 Velforeningens formål er å ivareta og fremme medlemmenes felles interesser knyttet til området definert i § 3, herunder å forvalte og stå for den daglige driften av felles areal/eiendom Foreningen kan ta opp alle saker som er egnet til å fremme disse formål. 2.2 Foreningen er partipolitisk uavhengig. 2.3 Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

§ 3. Velforeningens geografiske område 3.1 Velforeningens område er definert slik: Området er vist på vedlagte kart datert 30.04.02 jfr. Reguleringsplan for Dvergsnes felt B godkjent av bystyret 26.09.90, og reguleringsplan for Dvergsnes felt B – tilknytning til FV3 vedtatt av bystyret 21.06.2000. Evt overføring av fellesareal til Kristiansand kommune begrenser ikke velforeningens plikt til vedlikehold.

§ 4. Juridisk person 4.1 Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. 4.2 Velforeningen skal være medlem av Norges Velforbund.

§ 5. Medlemskap 5.1 Enhver husstand i definert område er pliktig medlem i foreningen. 5.2 Usolgte enheter blir fortløpende med i Velforeningen etter hvert som de plir solgt. Den nye eiers plikter til å betale kontingent inntrer fra og med overtakelsen av eiendommen. Ved eiendomsoverdragelse skal styret skriftlig meddeles om kjøpers navn og adresse.

103


2

5.3 Eierne og deres rettsetterfølgere er pliktige til å være medlem av foreningen, samt på en lojal måte å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fra styret og årsmøtet. 5.4 Medlemmer er pliktig til å gjøre seg kjent med gjeldene reguleringsplan og bestemmelser, for å herunder til en hver tid følge gitte bestemmelser.

§ 6. Kontingent 6.1 Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen en fastsatt frist. Kontingenten skal fastsettes på grunnlag av de utgifter foreningen har hatt som følge av utgifter til fellesskapet (faste kostnader). I tillegg kommer en forholdsmessig andel av administrasjonskostnadene. 6.2 Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen regnskapsårets utgang, kan etter purring bli ilagt følgende sanksjoner/krav etter vedtak fra årsmøtet: -

Krav om betaling med tillegg av påløpte renter, beregnet i henhold til Lov av 17. des. 1976 nr. 100 (Forsinkelsesrenteloven). Bortfall av vedtektenes oppstilte rettigheter, herunder adgang og stemmerett til årsmøtet og styret, samt valgbarheten til disse organer. Tap av eventuelle ansiennitetsbetingende særrettigheter

Ubebygde tomter og hus som ikke er tatt i bruk svarer utbyggere ikke kontingent/utgifter for. Eiendommer som er leid ut skal utbygger svare kontingent/utgifter for.

§ 7. Årsmøte 7.1 Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. I varselet skal det også angis innen hvilken frist forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøte, skal være innsendt til styret. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst én uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. 7.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan (evt. kan ikke) skje ved skriftlig fullmakt. 7.3 Årsmøtet behandler: x Årsmelding fra styret x Revisorbekreftet regnskap x Innkomne forslag x Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsettelse av kontingent x Valg av: - leder (særskilt valg)

104


3

- to styremedlemmer - revisor - valgkomité på tre medlemmer - Alle ferdigstilte deler innenfor området skal være representert i styret. - eventuelle komiteer.

7.4 Det velges møteleder til å lede årsmøtet og en referenter. Møteleder behøver ikke være medlem i foreningen. Møteleder undertegner årsmøteprotokollen sammen med referenten. Årsmøtets beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige medlemmer. Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år. Varamedlemmer og revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges. 7.5 Med mindre annet er bestemt, skal et årsmøtevedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke- foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, skal anses som ikke avgitte.

7.6 Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte 8.1 Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst 10 prosent av medlemmene (evt. minst 10 medlemmer i små foreninger) kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. § 7. Innkallingsfristen er dog minst 14 dager.

§ 9. Medlemsmøter 9.1 Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 8 dager forut. Det bør avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 10. Velforeningens ledelse (styret) 10.1 Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal forestå den alminnelige forvaltning av foreningen.

105


4

10.2 Styret skal: x iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, herunder vedtak rettet mot et medlem som unnlater å betale kontingenten x stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser x forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi x etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. x etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter. x representere foreningen utad x sørge for at foreningen er forsvarlig forsikret ut fra de verdier foreningen innehar og den virksomhet som bedrives

10.3 Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling. Uten samtykke fra årsmøtet har styret imidlertid ikke adgang til å treffe beslutninger av større betydning for foreningen. 10.4 Styret holder møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Alle medlemmene har rett til innsyn i protokollene fra styremøtene. Innsyn kan nektes av styret i enkeltsaker, dersom hensynet til tredjemann tilsier det eller dersom styret anser det å være til foreningens beste. Utover dette har medlemmene ikke rett til løpende innsyn i styrets arbeid mellom årsmøtene. 10.5 Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets vedtak skal protokolleres. Det skal fremgå av protokollen om vedtaket er enstemmig. Eventuelle dissenser skal protokolleres. 10.6 Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er tilstede. Leder eller i hans/hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Et styremedlem kan ikke avgi stemme i saker hvor dette har særinteresser på tvers av foreningens interesser.

§ 11 Regnskap og revisjon 11.1 11.2

Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12. Styret skal påse at regnskap blir ført.

106


5

§ 12. Vedtektsendringer 12.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom årsmøtet ikke har besluttet noe annet. Vedtektsendringer har ikke tilbakevirkende kraft. § 13. Oppløsning. Sammenslutning. Deling. 13.1 Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. § 14 Forholdet til annen lovgivning I den utstrekning disse vedtekter ikke inneholder avvikende bestemmelser, skal lov om sameie av 18. juni 1965 nr. 5 komme til anvendelse.

107


108

Skanska, 11.04.19

Analyse Dvergsnes


109

- En analyse av nybygg/utsikter, demografi, mülgrupper, betalingsvillighet, valg av boligtyper/størrelser og tomtepris

Dvergsnes


110

6) Konklusjon……………….……………………………………………………………………………………….s.51

5) Boligmarked 2020 …………………………………………………………..……………………………….s.44

4) Potensiell oppside…………………………………………………………………………………………….s.42

Investeringsanalyse/potensiell oppside

3) Demografi, målgrupper og boligmiks……………………………..……………………………….s.29

2) Konkurransesituasjon i nærområdet…………………………………………………………………s.11

1) Nybygg Kr.sand – priser, tilbud og etterspørsel………………………...……..………………..s.4

Områdeanalyse

Innholdsfortegnelse


111

Nybygg Kr.sand


112

6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 3- 3- 1 1 4- 1 4- 4- 1 1 5- 1 5- 5- 1 1 6- 1 6- 6- 1 1 7- 1 7- 7- 1 1 8- 1 8- 8- 1 1 91 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0

0

10

20

30

40

50

60

Kr.sand leiligheter/hus

Prisutvikling Nybygg

Kvmpris hus

Kvmpris leiligheter

Snitt kvmpris hus per mars*

33,1K

Snitt kvmpris leiligheter per mars

52,6K


113

a

2

1 BT

2 BT

en en le by by l y l a ko a n S n e Ka Ka ell h La

et gg

y eb l o

Sk

n1 in r T

le el h La

å Bl

e Ny

a nd tr a

n1 in r T

s By

n ve a h By

at eg

rk Ki

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2 ge

g or b n

yg Br

bie To

ga yn l K

n in Tr

Høyest prisede leilighetsprosjekt

Prisnivå Nybygg

H

e ag

a vik ar M

2 BT

rv To

Kvmpris

Høyest prisnivå Kirkegata 2, Byhaven og Bystranda Blå

Store prisvariasjoner utfra beliggenhet/kvaliteter


114

… … … … … Vy i B6 e by e by 2 +4 5 -3 pe n B18 -1 9 øya -2 3 B3 vi ga n 4 øya e s 8 7 2 e i v v g g p e l l d t n 1 1 n d B o ne yv n Ha Ha ge e n Ei San e ss sh a st ha en pe e s e gs dø n d d p i r g g n e e p n n n s e n to in tn u n su n ssv top rg s stn svi de e rg u s e s ssv Dv le A es u e s e e d n J J d o ne nd g sn sne Dv Dv rg s g ne ro am a n gs g e r r K R Ra ve r G r e e Dv Dve D Dv Dv

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Høyest prisede husprosjekt

Prisnivå Nybygg

Kvmpris

Majoriteten av de høyest prisede prosjektene ligger ved Dvergsnes

Mindre prisvariasjoner mellom husprosjekt enn leilighetsprosjekt


115

6 2 6 2 6 2 2 6 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 3- 3- 1 1 4- 1 4- 4- 1 1 5- 1 5- 5- 1 1 6- 1 6- 6- 1 1 7- 1 7- 7- 1 1 8- 1 8- 8- 1 1 91 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Kr.sand

Salgsutvikling Nybygg

Antall solgte

Selges flest nye boliger under senvåren og tidlig høst

Omsatt 32% flere nye boliger i 2018 vs. 2017. Ventet sterk utvikling også de neste kvartalene.


116

2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 3- 3- 1 1 4- 1 4- 4- 1 1 5- 1 5- 5- 1 1 6- 1 6- 6- 1 1 7- 1 7- 7- 1 1 8- 1 8- 8- 1 1 91 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0

0

100

200

300

400

500

600

700

Kr.sand

Antall for salg Nybygg

Antall for salg

for salg vs. toppen i juni 2015

21% fĂŚrre nye boliger

for salg vs. siste topp i oktober i fjor

14% fĂŚrre nye boliger


117

2019

Boligbehov

810

895

Boligbehov

Befolkningsvekst

1700

Befolkningsvekst

1880

2020

Størst vekst i alderssegmentene 45-69år, 25-34år og 0-24år.

Ventet høyest befolkningsvekst i år og neste år iht. SSB*.

Kr.sand kommune

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Befolkningsvekst

25-34 år 35-44 år 45-69 år 70-79 år 80 år eller eldre

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0-24 år

2021

2020

2019


118

Konkurransesituasjon nĂŚromrĂĽdet


119

6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 3- 3- 1 1 4- 1 4- 4- 1 1 5- 1 5- 5- 1 1 6- 1 6- 6- 1 1 7- 1 7- 7- 1 1 8- 1 8- 8- 1 1 91 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Dvergsnes/nærområdet leiligheter

Kvmpris postnr 4639

Kvmpris postnr 4638

Kvmpris postnr 4637

Prisutvikling Nybygg

Uendret prisnivå siste 12mnder

Snitt kvmpris leiligheter per mars

44K


120

Kvmpris postnr 4639

15

6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 3- 3- 1 1 4- 1 4- 4- 1 1 5- 1 5- 5- 1 1 6- 1 6- 6- 1 1 7- 1 7- 7- 1 1 8- 1 8- 8- 1 1 91 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0

0

5

10

Kvmpris postnr 4638

20

25

30

35

40

45

Dvergsnes/nærområdet hus

Prisutvikling Nybygg

2015

Ca. uendret prisnivå siden høsten

Snitt kvmpris hus postnr 4638/4639 per mars

38,4K/32K


121

2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 3- 3- 1 1 4- 1 4- 4- 1 1 5- 1 5- 5- 1 1 6- 1 6- 6- 1 1 7- 1 7- 7- 1 1 8- 1 8- 8- 1 1 91 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Dvergsnes

Salgsutvikling Nybygg

Antall solgte

Omsatt i snitt 36 nye boliger per år under siste to år*

Selges flest boliger under høsten og senvåren


122

6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 3- 3- 1 1 4- 1 4- 4- 1 1 5- 1 5- 5- 1 1 6- 1 6- 6- 1 1 7- 1 7- 7- 1 1 8- 1 8- 8- 1 1 91 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0 2 0 2 01 2 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Dvergsnes

Antall for salg Nybygg

Antall for salg

for salg vs. toppen i april 2015*

74% fĂŚrre nye boliger

for salg vs. siste topp i april 2018

42% fĂŚrre nye boliger


123

8 9 3 4 2 10 1

7

6 5

Oversikt aktive prosjekter i omrĂĽdet

Dvergnestoppen B18. Lansert april 2017, salgsgrad 75%. Snittpris 5,2MNOK/kvmpris 31,8KNOK. Snitt bra 163. Utbygger Dvergsnestoppen AS. 8 rekkehus.

9.

10. DvergsnesĂĽsen 105 Pris 9,8MNOK/kvmpris 34,4KNOK. Bra 285. Utbygger Aamodt Hus. Enebolig.

Dvergsnestoppen. Lansert oktober 2017, salgsgrad 62%. Snittpris 3,9MNOK/kvmpris 43,6KNOK. Snitt bra 87,2. Utbygger Dvergsnestoppen AS. 26 leiligheter.

8.

Dvergsnesstien 4. Salgsgrad 50%. Snittpris 5,5MNOK/kvmpris 27,5KNOK. Snitt bra 201. Utbygger Dvergsnes Tomteselskap AS. 2 boliger/tomannsbolig.

5.

Dvergsneslia. Pris 7MNOK/kvmpris 42,6KNOK. Bra 165. Utbygger Aamodt Hus. En enebolig.

Dvergsnessvingen 2+4. Snittpris 6,5MNOK/kvmpris 34,4KNOK. Snitt bra 207. 2 eneboliger.

4.

7.

Dvergsnessvingen 18-23. Salgsgrad 75%. Snittpris 4,9MNOK/kvmpris 30,2KNOK. Snit bra 162. Utbygger Dvergsnes Tomteselskap AS. 4 eneboliger i kjede.

3.

Dvergsnestoppen. Lansert oktober 2017, salgsgrad 60%. Snittpris 4,2MNOK/kvmpris 32,5KNOK. Snitt bra 132. Utbygger Dvergsnestoppen AS. 5 rekkehus.

Dvergsnessvingen 17-19. Snittpris 5,4MNOK/kvmpris 31KNOK. Snitt bra 174,9. Utbygger Dvergsnes Tomteselskap AS. 2 eneboliger i kjede.

2.

6.

Dvergsnes Vy. Salgsgrad 25%. Snittpris 8,1MNOK/kvmpris 41,2KNOK. Snitt bra 196. 4 eneboliger.

1.


124

2-

35 – 45

ettroms

4 4

5+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

1 1

3-

3

Gj.snittpris totalt

> 75

3+

8076881 8076881

60 – 75

25 % 25 %

Salgsgrad %

50 – 60

Antall solgte per i dag

70 – 85

4

> 85

4+

41209 41209

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

5+ > 100

196 196

Gj.snitt BRA

§ Prosjekt med ekstra kvaliteter, panoramautsikt og god utnyttelse av beliggenhet.

§ Leilighetsmiks med kun store femroms boliger. Noe prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter, med kvmpriser fra 40,6K til 42,1K – den dyreste på 42,1K og totalpris 8,3MNOK er solgt.

§ Prosjekt med fire eneboliger, 1 av 4 er solgt.

Dvergsnes Vy

Snitt kvmpris

41K


125

2-

35 – 45

ettroms

8 8

6+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

6 6

3-

3

Gj.snittpris totalt

> 75

3+

5190000 5190000

60 – 75

75 % 75 %

Salgsgrad

50 – 60

Antall solgte per i dag

70 – 85

4

> 85

4+

31840 31840

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

5+ > 100

163 163

Gj.snitt BRA

§ Leilighetsmiks med kun store seksroms boliger med like priser. En miks med større prisdifferensiering både utfra beliggenhet/kvaliteter og miks med differensierte størrelser samt lavere snitt bra ville trolig solgt bedre og gitt høyere lønnsomhet.

§ Lansert april 2017, salgsgrad 88%.

Dvergsnestoppen 8 rekkehus

Snitt kvmpris

32K


126

2-

35 – 45

ettroms

17 17

5+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

7 7

Antall solgte per i dag

50 – 60

3-

3 > 75

3+

4723089 4723089

Gj.snittpris totalt

60 – 75

41 % 41 %

Salgsgrad %

70 – 85

4

> 85

4+

29403 29403

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

161 161 > 100

5+

Gj.snitt BRA

§ En del prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter – kvmpriser fra 25,1K-31,6K. Boligen med nest høyest kvmpris 30,5K på 157kvm er solgt.

§ Leilighetsmiks med kun store femroms, men stor differensiering i størrelsestyper fra 157kvm til 179kvm.

§ Lansert i høst, salgsgrad 88%.

Drangsvann Sukkervannslia rekkehus

Snitt kvmpris

29K


127

2-

35 – 45

ettroms

5 5

6+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

4 4

3-

3

Gj.snittpris totalt

> 75

3+

4290000 4290000

60 – 75

80 % 80 %

Salgsgrad

50 – 60

Antall solgte per i dag

70 – 85

4

> 85

4+

32500 32500

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

5+ > 100

132 132

Gj.snitt BRA

§ En miks med større prisdifferensiering både utfra beliggenhet/kvaliteter og miks med differensierte størrelser samt lavere snitt bra ville trolig solgt bedre og gitt høyere lønnsomhet.

§ Leilighetsmiks med kun store seksroms boliger med like priser.

§ Lansert oktober 2017, salgsgrad 88%.

Dvergsnestoppen 5 rekkehus

Snitt kvmpris

33K


128

2-

35 – 45

ettroms

3 3 6

5+ 6+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

1 0 1

Antall solgte per i dag Gj.snittpris totalt

50 – 60

360 – 75

3 > 75

3+

33 % 5900000 0 % 11964000 17 % 6716460

Salgsgrad

70 – 85

4

> 85

4+

25652 26903 26278

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

230 280 255 > 100

5+

Gj.snitt BRA

§ Boligmiks med kombinasjon av store fem- og seksroms eneboliger og eneboliger i kjede. Noe prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter.

§ Lansert i høst, salgsgrad 17%.

Drangsvann Sukkervannslia eneboliger i kjede

Snitt kvmpris

26K


129

22

Eksempel pĂĽ leilighetsprosjekt


130

2-

35 – 45

ettroms

8 1 1 14 2 26

2+ 33' 3+ 4+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

5 1 1 7 2 16

3-

3

Gj.snittpris totalt

> 75

3+

2283750 2700000 2450000 4366429 8590000 3912692

60 – 75

63 % 100 % 100 % 50 % 100 % 62 %

Salgsgrad %

50 – 60

Antall solgte per i dag

70 – 85

4

> 85

4+

40533 48214 37692 43671 56144 43610

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

5+ > 100

56 56 65 99 153 87

Gj.snitt BRA

§ En miks med høyere andel store fireroms samt små og standard treroms til høyere kvmpris ville trolig solgt bedre og gitt høyere lønnsomhet i prosjektet.

§ Leilighetsmiks med flest store to- og treroms, utsolgt for de andre leilighetstypene. Høyest kvmpris for de største leilighetene.

§ Lansert oktober 2017, salgsgrad 62%.

Dvergsnestoppen leiligheter

Snitt kvmpris

44K


131

2-

35 – 45

ettroms

10 11 21

3+ 4+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

10 10 20

Antall solgte per i dag Gj.snittpris totalt

50 – 60

360 – 75

3 > 75

3+

100 % 3930000 91 % 5344091 95 % 4670714

Salgsgrad

70 – 85

4

> 85

4+

42145 45467 43885

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

94 116 105 > 100

5+

Gj.snitt BRA

§ Stor differensiering mellom leilighetsstørrelser og priser, med størrelser på 87, 93, 101, 113, 115, 122, 125 og 161kvm. Kvmpriser fra 39K-54,6K.

§ Leilighetsmiks med kun store tre- og fireroms. Alle er solgt bortsett fra den største og dyreste leiligheten på 161kvm og totalpris på 8,7MNOK.

§ Lansert august 2017, salgsgrad 95%.

Torsvik Terrasse

Snitt kvmpris

44K


132

2-

35 – 45

ettroms

1 9 5 15

3’ 3+ 4+ Totalt

1

Antall totalt

Type

> 45

2+

1 6 4 11

Antall solgte per i dag

50 – 60

3-

3 > 75

3+

3430000 4115556 4786000 4293333

Gj.snittpris totalt

60 – 75

100 % 67 % 80 % 73 %

Salgsgrad %

70 – 85

4

> 85

4+

48310 47777 46466 47376

Gj.snitt pris BRA totalt i prosjektet

< 100

5

71 86 103 91 > 100

5+

Gj.snitt BRA

§ En større differensiering i arealtyper samt i kvmpriser ville trolig solgt bedre og med høyere lønnsomhet.

§ Leilighetsmiks med kun standard, store tre- og fireroms. Relativt små leiligheter sammenliknet med Torsvik Terrasse. Liten spredning i arealtyper og relativt liten prisdifferensiering med kvmpriser fra 41,3K-50,7K. Det er de to rimeligste og to dyreste som ikke er solgt.

§ Lansert mai 2016, salgsgrad 74%.

Hånes Panorama Trinn3

Snitt kvmpris

47K


133

Bruktpriser nærområdet*

1,2% prisnedgang leiligheter siste 12mnder, ca. uendret prisnivå rekkehus og eneboliger. Ventet moderat prisvekst neste kvartaler for alle boligtyper.*

Høyest kvmpris for de minste og nyeste leilighetene og husene.

Solgt flest leiligheter 60-90kvm, rekkehus/tomannsboliger 1301370kvm og eneboliger 160200kvm.


134

Prosjekter Randesund+Drangsvann I tillegg er det planlagt flere prosjekter ved Ytre Randesund/Ødegård – 180 boliger +50-60båtplasser. Utbygger Bhl Eiendom AS, Benestad BB2 – 20 kjedede eneboliger+rekkehus. Utbygger er Rogaer Aamodt Eiendom AS. Randesund Hageby 4 – regulering pågår. Nybygg av 50 boliger. Utbygger er Hsh Uvikling AS. I tillegg pågående utbygging og fremtidige trinn i vårt prosjekt på Drangsvann.

Andre prosjekter i området Vi er også kjent med flere prosjekter som kommer, men lansering av disse ligger lenger frem i tid og de vil ikke være reelle konkurrenter til dette prosjektet.

1. Vardåsveien 67-75 Regulering pågår. Estimert lansering vår 2020. Nybygg av leiligheter ved Søm senter+tilbygg næring. Utbygger Vardåsveien Eiendom AS.

Planlagte prosjekter 1


135

Lansering

2. Oppdeling i trinn på opptil 30 enheter for leilighetsdel og 15 per trinn for husdel – utfra hva som selger best av antall per trinn +skape mest mulig knapphet.

1. Utfra konkurransebildet +når det selges flest boliger, vil lansering så tidlig som mulig i 2021 av første trinn være hensiktsmessig. Optimalt med lansering på tidlig vår og høst i forkant av periodene det selges mest på Dvergsnes.


136

Demografi, mĂĽlgrupper og boligmiks


137

ProsjektomrĂĽdet Dvergsnes


138

Flyttinger til prosjektomrĂĽdet


139

Flest tilflyttere 30-45år og <30år 47,2% og 38,1%, høy andel flyttinger blant 30-45år spesielt relativt til Kr.sand for øvrig

Høyest småbarnsfamilier, familier med barn 7-17år og voksne enslige/par uten barn i området per i dag

2,9

Husstandstørrelse

Demografi nærområdet

Flest tilflyttere fra området og andre deler av Kr.sand, deretter med tidligere registrert adresse Oslo

Unge enslige/par uten barn

11,4%

Voksne enslige/par uten barn

17%

Barnefamilier

59%


140

26,6% av tilflytterne har kjøpskapasitet >5MNOK, snitt kjøpskapasitet 6,3MNOK

Flest boliger med verdi >5MNOK 36,3% og 45MNOK 20,1%, snitt boligverdi 4,3MNOK

Lavt tilbud av boliger 50-59kvm, 80-99kvm og 100-119kvm – kun 4,5%, 7,8% og 5,8%

Demografi nærområdet

Flest boliger 160-199kvm 22% og 140-159kvm 14%, snitt boligareal 159kvm

Majoritet eneboliger – relativt lav andel småhus 23,2% - og leiligheter 17,2%


141

25% store toroms på i snitt 52kvm. Primært godt voksne og voksne enkelthusholdninger som vil flytte fra hus til lettstelt leilighet i nærområdet sitt. Beliggenhet i de nederste og midterste delene av husene. En del prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter, snitt på ca. 46K.

2-roms

4-roms

25% store fireroms på i snitt 15% små treroms, 15% standard 108kvm. Hovedsakelig leiligheter treroms, 20% store treroms på i snitt hhv. 56kvm, 64kvm og 84kvm. med ekstra kvaliteter og utsikt for de med større betalingsvilje. Voksne og godt voksne Voksne par uten barn og godt enkelthusholdninger samt par vil voksne er viktigste målgrupper i være viktigste målgrupper. I størst grad lokale kjøpere. I tillegg enkelte tillegg til enkelte barnefamilier. Både tilflyttere og lokale kjøpere. Stor unge enslige/par, prisdifferensiering utfra beliggenhet andregangskjøpere i og kvaliteter, snitt på ca. 55K. etableringsfasen. Beliggenhet fra nederst til store treroms på toppen. Stor prisdifferensiering utfra beliggenhet og kvaliteter, snitt på hhv. 51K, 45K og 48K.

3-roms

Boligmiks og målgrupper leilighetsdel Dvergsnes


142

10% store fireroms rekkehus/familieboliger på 136kvm. Primært småbarnsfamilier som kjøpere, både lokale kjøpere fra området og andre deler av Kr.sand, samt barnefamilier som flytter tilbake fra f.eks. Oslo. Noe prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter, snitt på ca. 35K.

4-roms

6-roms

15% store seksroms på i snitt 75% store femroms på i snitt 151kvm for rekkehus/familieboliger, 1810km, eneboliger og eneboliger i kjede. Familier med barn i 173kvm for eneboliger/eneboliger i skolealder viktigste kjøpegruppe, i kjede. Både familier med barn i tillegg enkelte småbarnsfamilier. skolealder og småbarnsfamilier er Lokale kjøpere så vel som de som viktigste kjøpegruppe. Lokale flytter tilbake fra andre steder. kjøpere så vel som de som flytter Boliger med ekstra kvaliteter. Noe tilbake fra f.eks. Oslo. Stor prisdifferensiering, snitt på ca. 39K. prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter, snitt på va. 37K.

5-roms

Boligmiks og målgrupper husdel Dvergsnes


143

- de som i størst grad ønsker å kjøpe nybygd bolig

Barnefamilier

Gode uteplasser, sol og utsikt er viktig for denne målgruppen

Barnefamilier er viktigste målgruppe for Valg av bolig styres av hvor husprosjekter på mye bolig de opplever å få Dvergsnes for pengene

Ønsker større areal og annen boligtype

Foretrukken stil


144

- halvparten ønsker leilighet som sin neste bolig

Voksne Vil være en potensiell viktig målgruppe for leilighetsdel

Ønsker en enklere bosituasjon og en mer lettstelt bolig

Vektlegger planløsning, boligtype og utsikt i valg av bolig

Kresne, kjøpesterke og kvalitetsbevisste

Foretrukken stil


145

- kun 1% av denne målgruppen har planer om å flytte innen ett år

SuperSenior

Godt voksne som ønsker å bo i en lettstelt leilighet i sitt nærområde er en potensiell målgruppe

Ønsker en mindre bolig og en enklere bosituasjon

Lånefinansierer i snitt 15% av boligen (0,5 MNOK)

Alt på ett plan Tøffelavstand til det de bruker i hverdagen

Foretrukken stil


146

8% 8% 21% 12% 5% 6%

Smartdør / Smartlås

Underholdning (lyd og bilde)

Inneklima (temperatur, ventilasjon og solskjerming)

Lysstyring

Forbruksoversikt (vann og strøm forbruk/kostnader)

36%

Smarte hvitevarer

Innbrudds- og brannsikkerhet

Nåværende teknologi

40%

48%

56%

43%

44%

37%

54%

Ønsket i sin neste bolig

Smarthusteknologi

ville brukt deler av en sum på kr. 100 000,(som kun kunne benyttes på boligen)

1 av 3

kjenner ikke til begrepet «Smarthus»

36%


147

Potensiell oppside


148

Antall boenheter 14 boenheter 12 boenheter 20 boenheter 20 boenheter 22 boenheter 26 boenheter

Leiligheter Nye rekkehus Totalt BRA i ny plan Regulert BRA i opprinnelig plan

B23-1 B23-2 B24-1 B24-2 B25-1 B25-2

Blokker

B23 3100 240 3340 3360

B16 B17 B18 B19 B23 B24 B25

Rekkehus

B24 3900 600 4500 5040

Tillat BYA 49 % 49 % 48 % 57 % 45 % 48 % 43 %

B25 4800 600 4500 5040

Tomtestørrelse 1181kvm 1578kvm 1369kvm 408 2293 3844 3791

B16 B17 B18 B19 B23 B24 B25

Tomtestørrelse 1181kvm 1578kvm 1369kvm 408 2293 3844 3791

Følgende rekkefølge utbygging 1. BT - B25, B18, B19 2. BT - B24, B17 3. BT - B23, B16

Antall boenheter 7 boenheter 9 boenhgeter 8 boenheter 2 boenheter 2 boenheter 5 boenheter 3-5 boenheter

Føringer områdeplan Tillat BYA 49 % 49 % 48 % 57 % 45 % 48 % 43 %


149

Husdel Utfra anbefalt miks av hustyper, snittareal og kvmpriser for husbebyggelse gir det følgende potensiell oppside for husdel innenfor reguleringsbestemmelsene: 220.582.000NOK

Leilighetsdel

Utfra anbefalt miks av leilighetstyper, snittareal og kvmpriser for leilighetsbebyggelse gir det følgende potensiell oppside for leilighetdel innenfor reguleringsbestemmelsene:

427.477.000NOK

Potensiell oppside Dvergsnes

Samlet gir dette et oppsidepotensial for prosjektet pĂĽ 648.060.000NOK.

Samlet


150

Boligmarked 2020


151

Prognose norsk økonomi

Risiko for tilbakeslag i USA og i verdensøkonomien i 2021 som følge av bl.a. økt handelspolitisk risiko og høy gjeldsgrad i USA og i amerikanske bedrifter (spesielt mindre lønnsomme bedrifter); økende inflasjon vil medføre at rentene stiger fra i år, investeringsnivåene går ned og kredittpåslagene øker etter hvert vesentlig. Med dette som bakteppe er veksten i norsk økonomi i 2021 anslått til ca. 1,3%**. Det er sannsynlig at veksten i norsk økonomi tiltar igjen utover i 2022 og frem til 2024-2025.***

Norges Bank venter BNP vekst på 2,7% i år. Anslagene er oppjustert fra estimat på 2,3% per Q4 i fjor. Vekst i oljeinvesteringer samt investeringer i tradisjonell industri er viktigste bidragsytere til veksten i år og frem til 2020.


152

Oljepris og investeringsnivå viktigste næringer

Oljeprisen nådde et bunnivå i starten av 2016 og oljeinvesteringene falt kraftig fra 2014-2016. I 2017 snudde utviklingen og i år er det ventet vekst i oljeinvesteringer på 11% i år og 4% i 2020. Samtidig har oljeselskapene økt lønnsomheten ved utvinning og nye felt har blitt lønnsomme med betydelig lavere oljepris enn dagens pris på ca. 65 dollar fatet. Investeringer i nye felt blir dermed enda mer attraktivt – og de totale oljeinvesteringene vil trekkes opp og være en av de viktigste vekstmotorene i norsk økonomi de neste par årene, spesielt i år.


153

Viktigste drivkrefter for BNP vekst

Investeringer i tradisjonell industri og andre foretaksinvesteringer enn petroleum og bygg/anlegg økte i 2016 og 2017. De viktigste årsakene til dette var økt etterspørsel internasjonalt og en svakere kronekurs. Andre foretaksinvesteringer er ventet å tilta videre frem til 2020, i 2021 er de ventet å avta noe som følge av økte kredittpåslag og tøffere finansieringsvilkår. Boliginvesteringene var på et historisk høyt nivå og en viktig vekstmotor i 2016 og starten av 2017; nivået er ventet å holde seg på relativt høyt nivå også de kommende årene etter nedgang på høsten 2017 og starten av 2018.**


154

Prognose norsk økonomi inflasjon

Veksten hos Norges handelspartnere har avtatt etter flere år med bred oppgang – det er ventet fortsatt prisvekst, men anslagene er nedjustert.

Inflasjonen/prisveksten på norske varer og tjenester tiltok noe utover i 2018, og er nå litt over inflasjonsmålet, men er ventet å holde seg relativt stabil fremover. Dette tilsier også kun små tilpasninger i rentebanen opp mot ca. 2% frem mot 2020/2021.


155

Prognose rentebane

Etter 2020/2021 ventes det at pengepolitikken igjen endres i ekspansiv retning.*

Norges Bank satte opp renten med 0,25 prosent i september og nå i mars med tiltagende vekst i norsk økonomi og prisvekst noe høyere enn inflasjonsmålet. Det er ventet kun små og gradvise rentehevinger, opp til ca. 2% frem mot 2021, men noe raskere renteoppgang i år og en lavere rente lenger frem enn det Norges Bank anslo i Q4 i fjor. Konjunkturprognosene internasjonalt med større handelspolitisk risiko forsterker prognosene om kun små og gradvise hevinger.

Med en ekspansiv pengepolitikk internasjonalt og nasjonalt de siste ti årene har rentene vært på historisk lave nivåer.


156

Boligmarked og boligpriser

Solid etterspørselsside, økt antall brukte boliger for salg og høyt omsetningsnivå har gitt god balanse mellom tilbud og etterspørsel den seneste tiden. Med tiltagende vekst i norsk økonomi, høy sysselsetting, reallønnsvekst, fortsatt lavt rentenivå både i historisk sammenheng og sett opp mot lønnsvekst med god kjøpekraft samt høyere befolkningsvekst fra neste år tilsier god etterspørsel og moderat oppgang i boligprisene i 2019. Det vil kunne bli et markant tilbudsunderskudd i flere av storbyene i 2020 med dagens byggetakt. Avtagende vekst i økonomien i 2021 vil påvirke boligmarkedet og boligprisene vil falle svakt for så å ta seg opp igjen i 2022.


157

Konklusjon


158

25% store toroms på i snitt 52kvm. Primært godt voksne og voksne enkelthusholdninger som vil flytte fra hus til lettstelt leilighet i nærområdet sitt. Beliggenhet i de nederste og midterste delene av husene. En del prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter, snitt på ca. 46K.

2-roms

4-roms

25% store fireroms på i snitt 15% små treroms, 15% standard 108kvm. Hovedsakelig leiligheter treroms, 20% store treroms på i snitt hhv. 56kvm, 64kvm og 84kvm. med ekstra kvaliteter og utsikt for de med større betalingsvilje. Voksne og godt voksne Voksne par uten barn og godt enkelthusholdninger samt par vil voksne er viktigste målgrupper i være viktigste målgrupper. I størst grad lokale kjøpere. I tillegg enkelte tillegg til enkelte barnefamilier. Både tilflyttere og lokale kjøpere. Stor unge enslige/par, prisdifferensiering utfra beliggenhet andregangskjøpere i og kvaliteter, snitt på ca. 55K. etableringsfasen. Beliggenhet fra nederst til store treroms på toppen. Stor prisdifferensiering utfra beliggenhet og kvaliteter, snitt på hhv. 51K, 45K og 48K.

3-roms

Boligmiks og målgrupper leilighetsdel Dvergsnes


159

10% store fireroms rekkehus/familieboliger på 136kvm. Primært småbarnsfamilier som kjøpere, både lokale kjøpere fra området og andre deler av Kr.sand, samt barnefamilier som flytter tilbake fra f.eks. Oslo. Noe prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter, snitt på ca. 35K.

4-roms

6-roms

15% store seksroms på i snitt 75% store femroms på i snitt 151kvm for rekkehus/familieboliger, 1810km, eneboliger og eneboliger i kjede. Familier med barn i 173kvm for eneboliger/eneboliger i skolealder viktigste kjøpegruppe, i kjede. Både familier med barn i tillegg enkelte småbarnsfamilier. skolealder og småbarnsfamilier er Lokale kjøpere så vel som de som viktigste kjøpegruppe. Lokale flytter tilbake fra andre steder. kjøpere så vel som de som flytter Boliger med ekstra kvaliteter. Noe tilbake fra f.eks. Oslo. Stor prisdifferensiering, snitt på ca. 39K. prisdifferensiering utfra beliggenhet/kvaliteter, snitt på va. 37K.

5-roms

Boligmiks og målgrupper husdel Dvergsnes


160

Antall boenheter 14 boenheter 12 boenheter 20 boenheter 20 boenheter 22 boenheter 26 boenheter

Leiligheter Nye rekkehus Totalt BRA i ny plan Regulert BRA i opprinnelig plan

B23-1 B23-2 B24-1 B24-2 B25-1 B25-2

Blokker

B23 3100 240 3340 3360

B16 B17 B18 B19 B23 B24 B25

Rekkehus

B24 3900 600 4500 5040

Tillat BYA 49 % 49 % 48 % 57 % 45 % 48 % 43 %

B25 4800 600 4500 5040

Tomtestørrelse 1181kvm 1578kvm 1369kvm 408 2293 3844 3791

B16 B17 B18 B19 B23 B24 B25

Tomtestørrelse 1181kvm 1578kvm 1369kvm 408 2293 3844 3791

Følgende rekkefølge utbygging 1. BT - B25, B18, B19 2. BT - B24, B17 3. BT - B23, B16

Antall boenheter 7 boenheter 9 boenhgeter 8 boenheter 2 boenheter 2 boenheter 5 boenheter 3-5 boenheter

Føringer områdeplan Tillat BYA 49 % 49 % 48 % 57 % 45 % 48 % 43 %


161

Husdel Utfra anbefalt miks av hustyper, snittareal og kvmpriser for husbebyggelse gir det følgende potensiell oppside for husdel innenfor reguleringsbestemmelsene: 220.582.000NOK

Leilighetsdel

Utfra anbefalt miks av leilighetstyper, snittareal og kvmpriser for leilighetsbebyggelse gir det følgende potensiell oppside for leilighetdel innenfor reguleringsbestemmelsene:

427.477.000NOK

Potensiell oppside Dvergsnes

Samlet gir dette et oppsidepotensial for prosjektet pĂĽ 648.060.000NOK.

Samlet


162

Lansering

2. Oppdeling i trinn på opptil 30 enheter for leilighetsdel og 15 per trinn for husdel – utfra hva som selger best av antall per trinn +skape mest mulig knapphet.

1. Utfra konkurransebildet +når det selges flest boliger, vil lansering så tidlig som mulig i 2021 av første trinn være hensiktsmessig. Optimalt med lansering på tidlig vår og høst i forkant av periodene det selges mest på Dvergsnes.


163

Dvergsnes â&#x20AC;&#x201C; store muligheter med riktige løsninger tilpasset riktige mĂĽlgrupper


164


165


166


JAN RUNE BERÃ&#x2026;S 906 73 170 jan.rune.beraas@dnbeiendom.no

167

Profile for 07 Media

Dvergsnes - Felt B17/B24  

Dvergsnes felt B17 /B24 er regulert til 54 boenheter. Tomtekostnad er estimert til 20 millioner. Det gir en tomtekostnad pr boenhet på ca kr...

Dvergsnes - Felt B17/B24  

Dvergsnes felt B17 /B24 er regulert til 54 boenheter. Tomtekostnad er estimert til 20 millioner. Det gir en tomtekostnad pr boenhet på ca kr...

Profile for osigraf