Page 1

“Рана интервенција кроз учење је основ за развој детета”


• Школа „ Душан Дугалић“ једина је основна школа за образовање и васпитање деце и ученика са ометеношћу у развоју на Општини Врачар. Дуги низ година трудимо се да подржимо оптималaн развој наших ученика, одговоримо на потребе њихових породица, истовремено подижући личне и професионалне компетенције .


• У оквиру Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на конкурсу за ДИЛС пројекат , 2010.год. у Републици Србији, смо остварили максималан број поена и на тај начин стекли статус МОДЕЛ ШКОЛЕ 1 (М1). • ДИЛС пројекат је унапређивање услуга у области здравства, образовања и социјалне заштите на локалном нивоу који је финансиран из зајма Светске банке. Основни циљ пројекта је јачање капацитета локалних самоуправа и локалних институција у процесу децентрализације.


• Стицањем статуса М1 школе, препознати смо као школа која може прерасти у ресурсни центар за подршку деци, ученицима , њиховим родитељима, професионалцима, институцијама које се баве децома са ометеношћу у менталном развоју и сложеним сметњама. • У оквиру ДИЛС пројекта „ Подизање капацитета школа за образовање ученика са сметњама у развоју у РС“, 2011.год. додељен нам је грант,“ Рана интервенција кроз учење је основ за развој детета“ чиме настављамо да ојачавамо и проширујемо капацитете школе и локалне заједнице.


• Основни циљ пројекта је унапређивање квалитета и доступности образовања, васпитања и стручне подршке деци и ученицима са сложеним сметњама на раном узрасту. Кроз овај пројекат, желели би смо да пружимо могућност бољег обухвата и стручног рада, како деце млађег узраста са ризико факторима и сметњама у развоју, тако и њихових породица. Реализоване активности у пројекту су: • Сви стручњаци из школе похађали су семинар „ Вештине и знања потребне за рад са децом са посебним образовним потребама“;


• Чланови ДИЛС тима школе похађали су семинар „Асистивна технологија-примена у настави“.


• Партнерство са Предшколском установом Врачар, Домом здравља Врачар и НВО „Дечје срце“ остварили смо ради квалитетније реализације пројекта; • стручни тим школе састављен од дефектолога-олигофренолога, дефектологасоматопеда, дефектолога-логопеда и психолога извршио је процену актуелног нивоа функционисања за 16 деце • ( медицинска документација, интервју са родитељима, опсервација понашања деце, Brunet-Lezine развојна скала, Скала процене понашања , дефектолошка и логопедска дијагностика);


• За 16 деце су направљени планови рада и подршке на тромесечном нивоу; • За 29 родитеља је спроведен саветодавноедукативни рад, у циљу препознавања потреба њихове деце и адекватном и правовременом реаговању у свакодневном животу породице; • За свако дете је реализовано у три месеца по 15 третмана ; • После три месеца урађена је евалуација третмана која је показала да 97 % родитеља сматра да третмане треба наставити јер њихова деца имају бенефит од њих;


• Набављен је дидактички материјал за рад са децом најмлађег узраста тобоган, пуж за провлачење , базен са лоптицама, сталак за кош;


• Као школа М1 одржали смо предавања за стручњаке 8 школа за ученике са ометеношћу у развоју из Србије (укупно 52 дефектолога, психолога, логопеда ) на теме аутистични спектар поремећаја, рад са ученицима са аутизмом, рана интервенција, асистивне технологије и ваннаставне активности. • Евалуација је показала да су учесници у 100 % случајева задовољни са високом актуелношћу тема, употребљивости

информација и радионичарским начином рада.


ОШ” ДУШАН ДУГАЛИЋ “

• • • •

WWW.OSDUGALIC.EDU.RS WWW.OSDUSANDUGALIC.BLOGSPOT.COM E-MAIL:TIMOZES@OSDUGALIC.EDU.RS , DUSAN.DUGALIC@GMAIL.COM ADRESA ŠKOLE : ĐERDAPSKA 19 ,11000 BEOGRAD,SRBIJA. DILS PP

“Рана интервенција кроз учење је основ за развој детета”  

“Рана интервенција кроз учење је основ за развој детета”