Page 1


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA

Ime in priimek:____________ Razred: __________ Domači telefon: __________ Spoštovani učenci, starši in zaposleni! »Z veseljem, spoštovanjem, učenjem in aktivnostmi ţelimo, da bi vsakdo našel pravo pot.« (vizija šole) Sedanja vizija naše šole je zabeleţena tri leta. Prepriĉan pa sem, da je še vedno zelo aktualna. Izkušnje preteklih let me opogumljajo, da bomo kljub gospodarski krizi in ne preveĉ optimistiĉnemu razpoloţenju v druţbi, znali in se trudili kot posamezniki in kot velika skupnost, da bi našli pravo pot. V Publikaciji je nekaj osnovnih podatkov o delu na naši šoli v tem šolskem letu. Učenci imejte to brošuro kot vsakdanjo pomoĉ pri naĉrtovanju, predvsem pa si veĉkrat oglejte drugi del, kjer je zabeleţen prenovljeni del vzgojnega naĉrta. Vesel sem, da dosegate lepe rezultate na raznih tekmovanjih iz znanja, spretnosti in športnih vešĉin, vendar pa ţelim, da damo veĉ poudarka tudi strpnosti, lepim besedam in prijateljstvu na naših hodnikih. Letos boste lahko izkazali tudi pomoĉ sošolcu z zbiranjem zamaškov in papirja za Urbana, ki nujno potrebuje novi ortopedski pripomoĉek. Nadaljevali bomo tudi z delom pri ekošoli, kulturnih, turistiĉnih in športnih dejavnostih. Kot novost pa bomo poizkušali uvesti tudi ĉebelarski kroţek, kjer ţelimo še posebno poudariti pomen teh delavk za ravnoteţje v naravi. Šolsko leto me navdaja z upanjem tudi zaradi vas starši, ki v veliki veĉini ne vidite v šoli le svojega otroka, temveĉ se zavedate, da z egoizmom in agresijo, otrok ne more navezati prijateljskih stikov s sovrstniki. V zadnjih letih je moderno imeti status. Pri dodelitvi pa nosijo veliko odgovornost tako uĉitelji kot starši. Status ne sme biti zašĉita, da bo uĉenec odlagal vsakodnevno uĉenje, saj se bo ţe po štirinajstih dneh nakopiĉilo toliko uĉne snovi in ostalih obveznosti, da bodo vplivale na slabše znanje uĉenca. Pri odloĉanju o številu popoldanskih aktivnosti imejmo starši pravo mero, saj bo v nasprotnem primeru otrok le begal od dejavnosti k dejavnosti. Otroci potrebujejo predvsem vzgled odraslih in obĉutek, da jih starši spremljajo z naklonjenostjo. Dragi uĉenci! Vsakemu ţelim, da bi v tem letu obogatil talent, ki ga ima, da bi poskrbel za veĉje soţitje z naravo ter da bi skrbel za pristne medĉloveške odnose v šoli in okolju, kjer ţivi. Ravnatelj: Ivan Grandovec


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA

JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE Videm 80, 1312 Videm - Dobrepolje Ravnatelj: Pomoĉnika ravnatelja:

IVAN Grandovec TONE Steklasa CVETKA Košir Tajnica: FANI Strnad Raĉunovodkinja: MILKA Drobniĉ Raĉunovodsko adm. delavka: MARIJA Meglen Telefon:  ravnatelj (01) 7807 - 210  tajništvo (01) 7807 - 210  pomoĉnik (01)7807 - 107 Fax: (01) 7807 - 210 E-mail: o-dobrepolje.lj@guest.arnes.si Spletna stran: www.osdobrepolje.si PODRUŢNICE: Podruţniĉna šola Kompolje, Kompolje 78, 1312 Videm - Dobrepolje Tel.: 7807 - 700, vodja PŠ: PETRA Andoljšek Ţagar Podruţniĉna šola Ponikve, Ponikve 38, 1312 Videm - Dobrepolje Tel.: 7807 - 168, vodja PŠ: ANJA Perko Podruţniĉna šola Struge, Lipa 16, 1313 Struge Tel.: 7870 - 070, vodja PŠ: MOJCA Pugelj VVE RINGARAJA, Videm 80, 1312 Videm - Dobrepolje Tel.: 7807 - 666, vodja enote: MARIJA Ţnidaršiĉ VVE RINGARAJA, dislocirana enota CICIBAN Kompolje78, 1312 Videm - Dobrepolje Tel.: 7807 - 700, vodja enote: MARIJA Ţnidaršiĉ

2


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA USTANOVITELJ: Ustanovitelj zavoda je obĉina Dobrepolje. ŠOLSKI OKOLIŠ: Šolski okoliš zavzema celotno obĉino Dobrepolje v skupni površini 103 km². Uĉenci so doma iz 24 vasi. Veĉina se jih vozi v šolo s šolskim avtobusom ali s kombiji. Uĉence 1. razreda, ki obiskujejo šolo na Vidmu, In niso vkljuĉeni v jutranje varstvo, vozi prevozništvo Matej Strah. Uĉenci 1. razreda iz Podpeĉi in Zagorice ter uĉenci od 2. do 9. razreda se vozijo z avtobusom. Prevozništvo Strah vozi še uĉence od 1. do 9. razreda iz Male vasi ter uĉence iz Vodic. Uĉence vozaĉe v Strugah vozi zjutraj Matej Strah, po konĉanem pouku pa ob 12. uri opravi prevoz hišnik, ob 13.45 pa prevozništvo Strah. Uĉence, ki ne morejo s šolskim avtobusom priti na preduro (iz Vodic, Ponikev in Podpeĉi), ki se zaĉne ob 7.35, vozi šolski kombi. Po sedmi šolski uri pelje avtobus v posamezne vasi le v primeru, da so iz tiste vasi imeli uĉenci pouk. Ĉe uĉenci namerno ostanejo po konĉanem pouku na Vidmu, jim ne zagotavljamo prevoza domov. Po 7. šolski uri odpelje prevozništvo Strah uĉence na Vodice, v Malo vas in Hoĉevje. Starši morajo vpisati otroka v šolo v svojem šolskem okolišu. Ĉe ţelijo prepisati otroka v šolo zunaj svojega šolskega okoliša, vloţijo pri šoli, v katero ţelijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Šola lahko soglaša s prepisom v primeru, da prešolanje ne povzroĉi oblikovanja dodatnih oddelkov na novi oziroma ukinjanja oddelkov na prejšnji šoli (Ur. l. RS št. 16/98; 6. ĉlen). V primeru, da ima uĉenec odloĉbo o usmeritvi v OŠSP zagotovi obĉina prevoz ali plaĉilo potnih stroškov. Za vse ostale uĉence za katere se starši odloĉijo, da bodo obiskovali šolo izven matiĉnega okoliša, obĉina ni dolţna zagotavljati prevoza. ŠOLO UPRAVLJAJO: Šolo upravljata ravnatelj in Svet zavoda. SVET ZAVODA: Svet zavoda ima štiriletni mandat. Ĉlani sveta – predstavniki obĉine Dobrepolje so bili izvoljeni v avgustu 2008. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Marko Marolt, Joţica Fabjan, Joţe Klun), trije predstavniki zavoda, izvoljeni na volitvah v septembru 2008 (Sonja Lenarĉiĉ, Karmen Perko, Mojca Mlakar, Majda Blatnik in Joţica Klinc) in trije predstavniki staršev (Andrej Strnad, Majda Hekiĉ, Marija Brodnik). Mandat ĉlanov sveta se je zaĉel konec septembra 2008 in traja štiri leta.

3


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA STROKOVNI ORGANI ŠOLE: Strokovni organi šole in vrtca so: uĉiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelĉni uĉiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. STROKOVNI AKTIVI: 1. aktiv uĉiteljic/-ev prve triade devetletke – vodja: Mateja Hoĉevar 2. aktiv uĉiteljic/-ev druge triade devetletke – vodja: Petra A. Ţagar 3. aktiv uĉiteljic slovenšĉine – vodja: Jerneja Košti Laznik 4. aktiv uĉiteljic/-ev naravoslovja – vodja: Renata Pelc 5. aktiv uĉiteljic/-ev vzgojnih predmetov – vodja: Svetlana J. Rodić 6. aktiv uĉiteljic ang. in nem. jezika – vodja: Helena Erĉulj 7. aktiv uĉiteljic podaljšanega bivanja – vodja: Breda Boţiĉ

SKUPNOST UČENCEV IN OTROŠKI PARLAMENT: Uĉenci so organizirani v razredne skupnosti, ki jih vodijo razredniki. Iz vsakega razreda izvolijo po enega predstavnika za šolsko skupnost. Na šolski skupnosti se voli devet uĉencev, ki predstavljajo šolski parlament. Na parlamentu bomo obravnavali temo, ki je doloĉena za celotno drţavo (Vpliv medijev in druţbe na oblikovanje mladostnika). Naši uĉenci se bodo udeleţili tudi sestankov na regijski ravni. Mentorica otroškega (šolskega) parlamenta je psihologinja Darja Macuh Mišĉiĉ. Skupnost uĉencev šole vodi pomoĉnik ravnatelja Tone Steklasa. Šolska skupnost se sestaja najmanj enkrat v ocenjevalnem obdobju. V tem šolskem letu bomo na otroškem parlamentu obravnavali temo "Junaki našega ĉasa".

SODELOVANJE ŠOLE S STARŠI Stalni stiki med starši, vzgojiteljem in uĉiteljem so izredno pomembni za uspešno delo otroka. Omogoĉajo razumevanje razliĉnih ţivljenjskih in socialnih situacij, ki jih doţivlja otrok. Ob pravoĉasni informaciji lahko vzgojitelji in uĉitelji ustrezno pripravljajo individualne programe in omogoĉajo otroku razvijanje njegovih lastnih potencialov. Sodelovanje med domom in šolo je lahko uspešno le, ĉe se starši in uĉitelji medsebojno videvajo, izmenjujejo potrebne informacije ter si pri izobraţevalnem in vzgojnem delu drug drugemu pomagajo; vse v korist otroka. Vsako dvoliĉno delovanje se neposredno odraţa pri izobraţevalnem in vzgojnem napredku otroka. Ob tem pa je potrebno izpostaviti predvsem vzgojno plat, ki je v veliki veĉini prav domena doma. Otrok se v šoli predvsem navaja in privaja na socializacijo ter na vzpostavljanje odnosov znotraj skupine, v katero se vkljuĉuje. Staršem

4


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA predlagamo, da redno hodite na govorilne ure in roditeljske sestanke. Upamo, da boste starši kljub obilici dela našli ĉas za zanimiva sreĉanja, ki jih pripravljamo v šoli in obĉini. Starši imajo izjemno veliko vlogo tudi pri oblikovanju vzgojnega naĉrta. V delo šole se starši vkljuĉujejo tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ Sveta zavoda, ravnatelja in strokovnih delavcev. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Naloge sveta staršev:  predlaga nadstandardne programe, razpravlja o poroĉilih ravnatelja, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, o letnem delovnem naĉrtu in drugih nalogah iz ZOŠ;  v tem šolskem letu bo Svet staršev obravnaval dopolnitve vzgojnega naĉrta na podroĉju prepreĉevanja nasilja med uĉenci in motenja pouka s strani uĉencev. V tem šolskem letu bomo organizirali za starše na pobudo obĉine Dobrepolje predavanje na temo Kako vzgajati otroka. Predavanji bosta 19. in 20. septembra ob 17.30 na videmski šoli. Starši bodo po konĉanem predavanju odšli še na roditeljski sestanek za posamezni oddelek, kjer imajo svojega otroka. GOVORILNE URE: Na centralni šoli so za starše uĉencev razredne stopnje govorilne ure ob 16.30, starši predmetne stopnje imajo govorilne ure ob 17.00. Govorilne ure so predvidoma dve šolski uri ob torkih, in sicer: 11.10., 15.11., 13.12. 2011, 17. 01., 14. 02., 13. 03.,10. 04., 08. 05., 05. 06. 2012. Na PŠ Ponikve so govorilne ure vsak zadnji ĉetrtek v mesecu. Na PŠ Kompolje so govorilne ure vsak drugi ĉetrtek v mesecu. Na PŠ Struge so govorilne ure vsak prvi ĉetrtek v mesecu ob 17.00, tretji ĉetrtek v mesecu pa so v dopoldanskem ĉasu po predhodnem dogovoru. V dopoldanskem ĉasu so govorilne ure na videmski šoli zadnji delovni teden v mesecu. Uĉenci si zapišite v urnik dan in ĉas govorilnih ur vseh uĉiteljic in uĉiteljev, ki vas pouĉujejo. V času pouka učitelji niso dosegljivi na telefon. Sporočilo oddajte v tajništvu oziroma povejte številko, na katero vas lahko vzgojiteljice, učiteljice in učitelji pokličejo.

5


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA

UČITELJICA / UČITELJ

KDAJ?

OD

DO

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA Šolska svetovalna sluţba nudi pomoĉ in podporo uĉencem, ki imajo uĉne, osebne, vedenjske ali drugaĉne teţave. Pri svojem delu sodeluje z uĉitelji, starši in vodstvom šole, po potrebi pa tudi z zunanjimi ustanovami. Na svetovalno sluţbo se lahko obrnejo vsi, ki potrebujejo pomoĉ, išĉejo informacije ali si ţelijo biti še bolj uspešni. Na šoli imamo šolsko psihologinjo in socialno pedagoginjo. Pri šolski psihologinji se lahko oglasite vsak dan med 8.00 in 14.00 ali v ĉasu govorilnih ur. Šolska psihologinja predvsem:  vpisuje uĉence v 1. razred in spremlja njihovo vkljuĉevanje in napredek,  v zadnjih razredih vodi poklicno orientacijo in pomaga pri vpisu uĉencev v srednje šole,  sodeluje pri pripravi individualiziranih programov za uĉence, ki imajo odloĉbo o usmerjanju,  pomaga pri ugotavljanju vzrokov uĉnih ali vedenjskih teţav in svetuje pri odpravljanju le-teh,  uĉencem z uĉnimi teţavami nudi individualno pomoĉ,  uĉencem s teţavami pri branju nudi skupinsko pomoĉ,  vodi postopek identifikacije nadarjenih uĉencev,  vodi šolski parlament,  organizira in izvaja predavanja, roditeljske sestanke za starše. Socialna pedagoginja:  pripravlja individualizirane programe za uĉence, ki so bili usmerjeni v izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoĉjo,  nudi individualno in skupinsko pomoĉ tem uĉencem,  pri svojem delu sodeluje z uĉitelji, starši in vodstvom šole. Nekaterim uĉencem bosta dodatno strokovno pomoĉ nudili tudi mobilna defektologinja Maja Bolha Erţen in Katja Podpeĉan.

6


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA

KNJIŢNICA, TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO KNJIŢNICA: »Knjige so zdravilo proti pozabi.« Tako pravi portugalski pregovor in tako pravimo tudi v šolski knjiţnici, kjer vas vabijo s polic knjige in revije, kjer se lahko zadrţujete med odmori in po pouku. V zadnjem letu smo knjiţnico obogatili z veĉjim številom knjig v angleškem jeziku. Upamo, da se bo poveĉalo zanimanje za branje teh knjig. V šolski knjiţnici imamo 12.280 knjig za uĉence in uĉitelje. Naroĉeni smo na 47 naslovov revij in ĉasopisov, ki jih lahko uĉenci v ĉasu izposoje berejo v knjiţnici. Knjige si lahko izposojajo vsak dan med 7.35 in 8.25,10.00 in 10.20 ter 12.00 in 14.00 uri na podruţnicah pa so odprte v skladu z dogovori z uĉitelji, ki skrbijo za podruţniĉne knjiţnice (Ponikve – Anja Perko, Kompolje – Petra Andoljšek Ţagar, Struge – Andreja Polzelnik Marolt). Da so vse knjige pravilno vodene po enotah, skrbi knjiţniĉar Matej Kalan. Uĉenci imajo knjige lahko izposojene 14 dni. Izgubljeno knjigo mora uĉenec nadomestiti z novo. V šolski knjiţnici potekajo med letom razliĉne dejavnosti: projekt KNJIGOBUBE, BRALNA ZNAĈKA z zakljuĉno podelitvijo priznanj in sreĉanjem z enim od pisateljev, SLOVENSKI KNJIŢNI KVIZ, VESELA ŠOLA, RASTEM S KNJIGO IN PRIPRAVE NA MALE SIVE CELICE. Veliko sodelujemo z Mestno knjiţnico Grosuplje, enota Dobrepolje. Nabavo in plaĉilo mladinskega tiska opravijo uĉenci pri Andreju Škantelju ter vodjih posameznih enot. Uĉbeniški sklad vodi Marija Meglen, kateri pri izposoji pomaga Matej Kalan. V uĉbeniškem skladu je letos 99,40 % uĉencev. Iz uĉbeniškega sklada si uĉenci izposojajo uĉbenike v kompletih. Izposojevalnina znaša do ene tretjine maloprodajne cene izposojenih uĉbenikov. Uĉenci se na uĉbenike naroĉajo v maju za prihodnje šolsko leto. Tudi v tem šolskem letu bo za vse uĉence izposojevalnino šoli nakazalo MŠŠ. Tudi uĉbenik za anglešĉino si lahko uĉenci sposodijo v sklopu uĉbeniškega sklada. Ker pa ima ta uĉbenik znaĉilnosti delovnega uĉbenika in koristi uĉencem tudi naslednje leto, ima ta uĉbenik v uĉbeniškem skladu izposojenih le 16,05 % uĉencev. Uĉence prosimo, da z uĉbeniki iz šolskega uĉbeniškega sklada ravnajo korektno in jih na koncu šolskega leta vrnejo nepoškodovane v šolsko knjiţnico. S tem omogoĉajo njihovo nadaljnjo uporabo.

7


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA V primeru, da knjigo izgubijo ali jo poškodujejo, uĉenec plaĉa vrednost do polne cene amortizacije uĉbenika v skladu. V kolikor vrednost ni poravnana si uĉenec ne more izposoditi uĉbenikov za naslednje šolsko leto. V tem šolskem letu so se spremenili uĉni naĉrti pri nekaterih predmetih. Uĉbeniki niso še usklajeni z uĉnimi naĉrti, zato bo prišlo do veĉjih odstopanj in dodatnega iskanja uĉnega gradiva, (po internetu.) TAJNIŠTVO: Uradne ure so vsak dan od 7.30 do 8.15 in od 12.00 do 13.00. V tem ĉasu lahko urejate tudi denarne zadeve.

ŠOLSKA PREHRANA Na naši šoli pripravljamo obroke na osnovi naĉel zdrave, varne in uravnoteţene prehrane in v skladu s predpisanimi fiziološkimi normativi. Delo v kuhinji poteka na osnovi veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov o zdravstveni ustreznosti ţivil, izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z ţivili. Šola organizira v vseh enotah malico. Uĉenci podaljšanega bivanja imajo organizirana kosila. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka oznaĉenega na poloţnici. V primeru, da po pisnem opominu ne boste plaĉali prehrane, ni moţna prijava malice v prihodnjem mesecu. Glede nejasnosti plaĉil malic in kosil pokliĉite Marijo Meglen. Veliko pozornost namenjamo kulturi prehranjevanja, zato so pri vseh obrokih prisotni vzgojitelji in učitelji, ki učence usmerjajo. Vsi moramo poskrbeti za mir v jedilnici in upoštevati naslednja pravila obnašanja: mirno čakamo v vrsti, pogovarjamo se potiho, za seboj pospravimo, drugim omogočimo kulturno zauţitje hrane. Učitelj ima pravico odstraniti iz jedilnice učenca, ki se kljub opozorilu ne obnaša v skladu s pravili o kulturnem prehranjevanju. Zajtrk se deli med 7.00 in 7.30, kosila pa med 12.30 in 14.00. Učenci, ki gredo na kosilo po 6. uri, lahko koristijo prevoze z avtobusom, ki ima odhod po sedmi šolski uri. Deţurni uĉenci prinesejo malico na mize, po malici poskrbijo, da so mize pobrisane. V skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS 43/2010) MŠŠ subvencionira šolsko malico v višini ⅔ cene malice. Do subvencije so opraviĉeni vsi uĉenci, ki oddajo prijavo na šolsko malico v juniju za naslednje šolsko leto. Vlogo pa lahko oddajo tudi kadar koli med šolskim letom. Dodatna subvencija v višini ⅓ cene šolske malice pa pripada vsem tistim, ki na vlogi sporoĉijo iz odloĉbe za otroški dodatek ugotovljeni

8


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA dohodek na druţinskega ĉlana, ki ne presega 30 % povpreĉne plaĉe v Republiki Sloveniji. Subvencija za kosila pripada tistim, za katere je v odloĉbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na druţinskega ĉlana do vkljuĉno 5 % povpreĉne plaĉe v RS. V primeru, da uĉenec zboli, morajo starši do 8.30 sporoĉiti v kuhinjo ali po internetu izostanek (odjavo) od malice oziroma kosila za tekoĉi dan in naslednje dneve odsotnosti. V primeru, da je odjava malice pravoĉasna, starši plaĉajo za prvi dan razliko do polne cene malice (obiĉajno ⅓), za naslednje dneve pa ne plaĉajo niĉesar. V primeru, da ne odjavijo malice ţe prvi dan, plaĉajo naslednje dneve polno ceno malice in kosil. Odjavo za kosilo je potrebno oddati trti dni pred odsotnostjo. Prav tako pa je potrebno en dan, preden pride otrok na malico ali kosilo, ponovno obvestiti kuhinjo o njegovem prihodu.

ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravstveni razvoj naših uĉencev spremlja Štefka Zaviršek, dr. med., v Zdravstvenem domu Grosuplje. Za malĉke skozi celo leto skrbi Mojca Kos, dr. med, specialist pediatrije. Za uĉence 1., 3., 5. in 7. razreda so organizirani sistematiĉni zdravstveni pregledi, za uĉence 1. in 7. razreda je organizirano cepljenje, pri uĉencih prvega razreda pa se opravi tudi pregled sluha. ŠOLSKI ZOBOZDRAVNIK Šolsko ambulanto vodita zobozdravnici, ki ju otroci, ki redno prihajajo, ţe dobro poznajo (dr. Ljubica Šormaz in dr. Katja Gradišar). NAROČANJE POTEKA OSEBNO ALI PO TELEFONU. Na matiĉni šoli se lahko otroci med delovnim ĉasom sami naroĉijo na pregled. Otroke, ki se ne morejo naroĉiti sami, naj vsaj 1 x letno naroĉijo na preventivni pregled starši na telefonsko številko 7807 - 210. Zobna ordinacija obratuje med šolskim letom v ponedeljek od 8.30 do 18. ure, v sredo, od 8.30 do 13. ure in vsak drugi petek od 8.30 do 13. ure. Starši naj poskrbijo, da otrok redno obiskuje zobozdravnika! NAVODILA ZA USTNO HIGIENO OTROK Otrok naj si ĉisti zobe vsaj 2 x na dan. Pri veĉernem ĉišĉenju otrok potrebuje vašo pomoĉ vsaj do 12. leta, po tej starosti pa naj starši kontrolirajo krtaĉenje zob. Veĉerno ĉišĉenje je najpomembnejše saj zagotavlja ĉistoĉo ustne votline in zob ĉez noĉ (8 do 12 ur). Skrbna ustna in zobna higiena namreĉ zmanjšata zobno gnilobo oziroma karies za vsaj 50 %. Zato je dobra higiena najosnovnejši naĉin za prepreĉevanje kariesa oziroma zobne gnilobe. Od 8. leta naprej priporoĉamo tudi redno nitkanje z zobno nitko (2 x tedensko).

9


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA Zobna gniloba oziroma karies je bakterijsko obolenje, ki se prenaša tudi preko jedilnega pribora oziroma zobnih šĉetk. Zato naj ima vsak otrok lastno zobno šĉetko. PIJAČA otroka ĉim prej navadite na pitje vode, saj se v sladkih ĉajih in pijaĉah zobje dobesedno topijo. Otrok naj pije vodo, ki je najboljša pijaĉa, obenem pa ispira tudi ostanke hrane. PREHRANA naj bo pestra in raznolika. Hrana, ki ostaja v ustih dalj ĉasa je vzrok za nastanek kariesa. Še posebej neprimerne so lizike in bomboni, ki se

zalepijo na zobe in ostajajo v ustih tudi po več ur.

Za zdrav nasmeh in močne zobe ste v največji meri odgovorni prav starši. Poskrbite za ustrezno ustno higieno, zdravo prehrano in pijačo. NEZGODE V ŠOLI V primeru nezgode pri pouku ali v okolici šole ravnamo pri nas po naslednjih postopkih:  poškodovancu nudimo prvo pomoĉ ali ga ustrezno zavarujemo pred nadaljnjimi poškodbami,  obvestimo zdravstveno ambulanto oz. deţurnega zdravnika in reševalno postajo,  doloĉimo uĉitelja, vzgojitelja ali delavca šole (odraslo osebo) za spremstvo otroka v nadaljnje nudenje zdravniške pomoĉi,  obvestimo starše in jih usmerimo na kraj, kjer se uĉenec nahaja (bolnišnica, zdravstveni dom, šola ...),  napišemo natanĉen zapisnik o nezgodi na za to pripravljenem obrazcu,  sledimo nadaljnjemu otrokovemu zdravljenju in okrevanju. Na šoli se bomo potrudili, da takšne nezgode ţe vnaprej preprečimo, vendar ... najprej mora na svoj korak paziti vsak sam.

ŠOLSKI ZVONEC Teţka gospodarska situacija je povzroĉila tudi racionalizacijo prevozov s strani obĉine. Zardi tega bodo nekateri uĉenci prišli v šolo ţe ob 7.05, drugi pa bodo morali dlje ĉasa ĉakati na prevoz domov. Kljub vsemu smo lahko zadovoljni, saj je obĉina zagotovila prevoze tudi za uĉence zadnje triade. Uĉence 1. razreda, ki niso v PB, odpeljejo kombiji prevozništva Strah takoj po konĉanem pouku domov (za naĉrtovanje teh prevozov je obĉina uporabila prijave staršev otrok v PB). Na centralni šoli se pouk priĉne ob 8.25. Uĉenci imajo pred 1. šolsko uro (7.35) razliĉne dejavnosti, dodatni oz. dopolnilni pouk in razredne ure.

10


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA Šolski kombi bo v tem šolskem letu vozil uĉence na predure po sledeĉem razporedu: 6.45 Vodice, 6.53 Ponikve in 7.05 Podpeĉ. Na PŠ Struge vozi zjutraj kombi prevozništva Strah, uĉenci se pripeljejo v šolo do 7.35, zato zaĉnemo tam s poukom ţe ob 7.45. Predur v tem šolskem letu na PŠ Struge nimamo, temveĉ imamo zato veĉ sedmih ur. Učenci so po relacijah razdeljeni glede na število po razredih tako, da je lahko v kombiju največ 16 učencev, v šolskem kombiju pa 8 učencev in zato se morajo voziti točno po voznem redu. Vozni red je objavljen na spletni strani občine www.dobrepolje.si in na spletni strani naše šole. V tem šolskem letu se je uvedla avtobusna relacija še v Podpeč. Učenci iz Hočevja prihjajajo v šolo z avtobusom. Ker s PŠ Kompolje in PŠ Ponikve nič več ne vozijo učene v PB s kombiji temveč z avtobusom, se je v teh dveh šolah tudi spremenil začetek pouka. V Ponikvah se pouk začne ob 8.45, v Kompoljah pa je pouk za učence 1. triade ob 8.30, za učence 4. in 5. razreda pa je običajno pouk ob 7.40. Na ta način smo dosegli, da se vsem razredom hkrati konča pouk in ni potrebno dvojnih prevozov učencev v podaljšano bivanje. Na PŠ Struge se po končanem pouku odpeljejo učenci 1. razreda, ostali učenci pa počakajo na prevoz s kombijem prevozništva Strah (13.45). Uĉenci iz Vidma niso vozaĉi. Ponovno je potrebno poudariti, da morajo starši otrok, ki niso stari sedem let, tem otrokom zagotoviti spremstvo do postajališĉa kombija ali avtobusa. Prav tako morajo poskrbeti za svoje otroke, ko jih kombi ali avtobus pripelje v doloĉeno vas. Mnogi starši uĉencev 1. razreda raje svoje otroke pripeljejo v jutranje varstvo, ki se izvaja na Vidmu in jih pridejo iskat v PB. Na ta naĉin se izognejo skrbi za varen prihod do postajališĉa. V vaseh, kjer so podruţniĉne šole, oziroma na Vidmu ni prevoza prvošolcev s kombijem. Zadnja triada ima dokaj razbite urnike. Zaradi tega morajo mnogi uĉenci prihajati v šolo ob 7.35, domov pa gredo šele po 7. uri, to je ob 14.30. Prvi uĉenci vozaĉi v Strugah prihajajo v šolo ţe ob 7.15. Tudi na tej podruţnici je potrebno razmisliti o smotrnosti tako zgodnjega prihajanja v šolo in ĉakanja na pouk. Izbirni predmeti tudi na tej šoli moĉno vplivajo na zakljuĉek pouka. Obiĉajno veĉina uĉencev konĉa vsaj eno uro prej kot pa tisti, ki imajo še izbirni predmet. Natanĉnejši razpored ur si oglejte na urniku (glej spletno stran). Uĉenci nevozaĉi naj prihajajo v šolo pet minut pred zaĉetkom pouka ali ostalih programov. Uĉenci, ki se udeleţujejo popoldanskih aktivnosti, poĉakajo na zaĉetek dejavnosti v garderobi. V prostore, kjer se izvaja program, jih popelje uĉitelj – vodja programa. Sprehajanje po šoli, rolanje v garderobi v dopoldanskem in popoldanskem ĉasu ni dovoljeno. Uĉenci vozaĉi morajo takoj po konĉanem pouku odditi domov s prvim prevozom za

11


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA doloĉeno vas. Prevozniki niso dolţni učencu, ki ne gre domov s prvim prevozom, zagotavljati prostega mesta v vozilu pri naslednjih prevozih. V primeru, da ste starši dali svojemu otroku soglasje, da mu ni potrebno biti v varstvu, lahko otrok zapusti šolski prostor. Ko se vrne, veljajo tudi za njega ista pravila kot za ostale uĉence vozaĉe, kateri nimajo dovoljenja staršev, da zapustijo šolo po konĉanem pouku.

JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV IN PODALJŠANO BIVANJE Za uĉence 1. razreda devetletke bo tudi v letošnjem šolskem letu organizirano jutranje varstvo, ki se bo zaĉelo ob 6. 20 na centralni šoli. Za uĉence vozaĉe imamo od 7.30 organizirano jutranje varstvo vozaĉev. Prav tako je na vseh šolah poskrbljeno za popoldansko varstvo vozaĉev s pomoĉjo deţurnih uĉiteljic in uĉiteljev, ki doloĉen dan izvajajo varstvo uĉencev. Ponovno naj poudarim, da se jutranje varstvo izvaja v skladu z zakonom, le za uĉence 1. razreda. Ker ste tudi v tem šolskem letu nekateri starši uĉencev 2. razreda izrazili ţeljo, da bi imeli svoje otroke v jutranjem varstvu, smo tej prošnji ugodili do zasedbe normativa, ki velja za jutranje varstvo. Ob tem morate starši izpolniti tudi prijavnico. Jutranje varstvo se izvaja na matiĉni šoli. Na podruţnicah je premalo uĉencev 1. razreda, da bi lahko tam izvajali jutranje varstvo. V skrajnem primeru,da ne more otroka nihĉe spremljati v šolo, lahko starši uĉenca 1. razreda izroĉijo strokovnemu delavcu v jutranje varstvo na Vidmu. Nato financira obĉina prevoz na podruţnice. Poudariti moram, da je obĉina dolţna organizirati prevoz le za učence 1. razreda. Termini verouka so usklajeni s šolskim urnikom, tako da ne prihaja do prekrivanja verouka s poukom in ostalimi dejavnostmi šole. Uĉenci razredne stopnje centralne šole ter PŠ Ponikve, PŠ Kompolje in PŠ Struge se lahko vkljuĉijo v oddelek podaljšanega bivanja. Podaljšano bivanje je vsak dan med 11.50 in 17.00. Starši morajo do konca PB priti po svojega otroka. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko vodja PB predĉasno spusti otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev. Podaljšano bivanje ni varstvo, temveč nadgradnja matičnega programa in je organizirano skladno s predmetnikom. Otrok pri PB poleg učenja in pisanja nalog ob dejavnostih za sprostitev in ustvarjalnih igrah v druţbi vrstnikov preţivi tisti čas, ki bi ga sicer moral preţivljati sam. V ĉasu podaljšanega bivanja uĉenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo obveznosti iz dopoldanskega šolskega dela, se seznanjajo s tehnikami uĉenja ter se navajajo na skupno delo. Pri igri

12


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA doţivljajo in podoţivljajo socialne potrebe in jih usklajujejo z ţeljami in potrebami drugih. Vsebine podaljšanega bivanja so deloma podrejene vzgojno-izobraţevalnim ciljem pouka, deloma pa s podaljšanim bivanjem širše zadovoljujemo druge potrebe, interese in ţelje. Podaljšano bivanje ni nadomestek za domače starševsko delo z otroki, za pogovore in tudi rešitev kakšne naloge. En sam uĉitelj ne more venomer s celotno skupino predelati vseh nalog, še posebno, ĉe kateri izmed uĉencev potrebuje daljšo individualno pomoĉ.

ŠOLSKI KOLEDAR

OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

REDOVALNE KONFERENCE

prvo

od 1. septembra 2011 do 31. januarja 2012 od 1. februarja do 22. junija oz. do 15. junija za 9. razred 2012

30. januar – 1. do 5. razred 31. januar – 6. do 9. razred 30. januar – PŠ Struge

drugo

13. junij – 9. razred; Videm in Struge 20. junij – 1. do 8. razred 20. junij – 1. do 8. razred Struge

POČITNICE:  JESENSKE od 2. novembra 2011 do 4. novembra 2011  NOVOLETNE od 27. decembra 2011 do 30. decembra 2011  ZIMSKE od 20. februarja 2012 do 24. februarja 2012  PRVOMAJSKE 30. aprila 2012 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA: Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraţevalnega obdobja se znanje uĉencev preverja z NPZ. Ob koncu drugega obdobja je NPZ za uĉence prostovoljno, ob koncu tretjega pa obvezno za vse uĉence. Za uĉence 6. razreda je NPZ iz slovenšĉine, matematike in tujega jezika. Ob koncu tretjega obdobja osnovna šola po predpisanem postopku izvede NPZ iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta. Za tretji predmet doloĉi minister v mesecu septembru štiri predmete izmed obveznih predmetov v 8. in 9. razredu (drţavljanska vzgoja in etika glasbena vzgoja, kemija in fizika). V mesecu marcu minister doloĉi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z NPZ na posamezni osnovni šoli. Doseţki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju uĉencev.

13


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA V zakljuĉno spriĉevalo se vpišejo uĉenĉeve ocene iz 9. razreda ter doseţki uĉenca pri NPZ ob koncu tretjega obdobja. NPZ bo potekalo v mesecu maju 2012. Iz slovenšĉine bo preverjanje za 6. in 9. razred 08. maja 2012, iz matematike 04. maja, 10. maja bo v 9. razredu NPZ iz tretjega predmeta, v 6. razredu pa bo isti dan NPZ iz anglešĉine. Uĉenci 6. razreda bodo dobili obvestilo o doseţkih pri NPZ 1. junija 2012. V primeru, da se uĉenec 9. razreda iz opraviĉljivih razlogov ne more udeleţiti preverjanja v rednem roku, ima to preverjanje v naknadnem roku. Iz matematike bo to preverjanje 30. maja 2012, iz slovenšĉine 31. maja 2012 in iz tretjega predmeta 1. junija 2012. Razdelitev zakljuĉnih spriĉeval uĉencem 9. razreda z vpisanim doseţkom pri NPZ bo 15. junija 2012. POPRAVNI, RAZREDNI IN PREDMETNI IZPITI: Za uĉence devetega razreda so roki od 18. junija do 2. julija 2012. Za uĉence ostalih razredov pa so roki od 26. junija do 9. julija 2012. V avgustu so roki za razredne, predmetne in popravne izpite od 20. do 31. avgusta 2012. INFORMATIVNA DNEVA ZA DEVETOŠOLCE: 

10. FEBRUAR – PETEK in

11. FEBRUAR – SOBOTA

UČITELJI Učitelj PŠ KOMPOLJE KATARINA VINŠEK CVETKA KOŠIR PETRA ANDOLJŠEK ŢAGAR OŠ VIDEM MATEJA HOĈEVAR MARTINA PRHAJ DUŠICA HOĈEVAR BARBARA REŢEK BARBARA FRANCELJ ANDREJ ŠKANTELJ VESNA PODRŢAJ MAJDA BLATNIK RENATA PELC DRAGICA VOLEK

Poučuje predmet

Razrednik 1., 2., 3. 1. 4., 5.

1. 1. 2. 3 .A 3. B 4. A 4. B 5. 6. A 6. B

razredni pouk drugi strokovni delavec razredni pouk

razredni pouk drugi str. delavec v razredu razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk razredni pouk matematika, fizika kemija, gospodinjstvo, naravoslovje, sodobna priprava hrane

14


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA HELENA ERĈULJ MAGDA TANKO SONJA LENARĈIĈ SLAVKA CENTA EMA SEVŠEK ALENKA LESKOVAR TONE STEKLASA MARUŠA BRECELJ BOŠTJAN GRANDOVEC VALERIJA ŢABKAR VALENTINA UGOVŠEK DANILO DROBNIĈ MARIJA BABIĈ

7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B

SVETLANA JAKIMOVSKA RODIĆ BREDA BOŢIĈ JASMINA GUJTMAN ANDREJA POLZELNIK MAROLT

nemšĉina, PB, klekljanje anglešĉina po prihodu s por.dopusta drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika in PB – do vrnitve Andreje Polzelnik Marolt zgodovina multimedija, raĉunalniška. omreţja porodniška anglešĉina, PB PB porodniška pomoĉ uĉencem z uĉnimi teţavami PB

JERNEJA KOŠTI LAZNIK

IVAN GRANDOVEC BARBARA BLATNIK MARIJA HOĈEVAR VESNA FAJDIGA VALERIJA TKALĈIĈ ALEKSANDRA HOJNIK METKA LAHARNAR MATEJA STRNAD PŠ STRUGE KARMEN PERKO LUCIJA PUSTOTNIK ANJA DROBNIĈ MOJCA PUGELJ BARBARA BLATNIK MARUŠA BRECELJ

ANDREJA POL. MAROLT JERNEJA KOŠTI LAZNIK URŠA BUKOVEC BREDA BOŢIĈ

anglešĉina matematika, fizika slovenšĉina, šolsko novinarstvo zgodovina, geografija slovenšĉina, gledališki klub športna vzgoja, izbrani šport odbojka biologija vodja šolske prehrane org. inf. dejavnosti, varstvo, laborant porodniška glasbena vzgoja športna vzgoja, spremljevalec TIT, obdelava gradiv – les, naravoslovje, PB likovna vzgoja, likovno snovanje 1, 2, 3

1., 3. 1. 4., 5. 6., 7. 8., 9.

porodniški dopust razredni pouk drugi str. delavec v razredu razredni pouk matematika, fizika biologija, naravoslovje, gospodinjstvo, sodobna priprava hrane, naĉini prehranjevanja porodniška slovenski jezik, drţavljanska in drţavljanska in domovinska vzgoja ter etika spremljevalec gibalno oviranih otrok izbirni predmet – nemšĉina

15


NE BOJ SE TRRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA MARIJA BABIĈ ALENKA LESKOVAR VALERIJA LEKŠAN VALENTINA UGOVŠEK VESNA FAJDIGA POLONA OMEJC TOLAR JASMINA GUJTMAN PŠ PONIKVE ANJA PERKO

tehnika in tehnologija športna vzgoja, izbrani šport: odbojka porodniška glasbena vzgoja anglešĉina zgodovina, geografija anglešĉina 1., 2.

razredni pouk

OSTALE DELAVKE IN DELAVCI ŠOLE: Kuharice: Mira Erĉulj, Joţica Oberstar. Čistilke: Petra Grandovec, Stojanka Davidović, Joţica Novak, Vida Pugelj, Meta Hoĉevar, Joţica Klinc, Nada Novak, Irena Pugelj, Aleksandra Novak, Majda Zupanĉiĉ. Hišnika: Peter Kralj, Stanko Godec

DRUGE OBLIKE POUKA DODATNI POUK: Uĉencem z boljšim uĉnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo doloĉene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z razliĉnimi metodami dela, kot so samostojno uĉenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih uĉnih ciljev. DOPOLNILNI POUK: Uĉencem, ki poleg rednega pouka, potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoĉ uĉitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugaĉnim naĉinom dela uĉenci laţje usvojijo temeljne uĉne cilje. Dopolnilni pouk izvajajo uĉitelji po osebnem razporedu, najveĉkrat pa tisti uĉitelj, ki tudi sicer pouĉuje uĉenca pri rednem pouku. Oblika izvajanja je razliĉna, od klasiĉne v oddelku z intenzivno razlago in utrjevanjem, do posvetovalne oblike, kjer uĉenec seznani uĉitelja o rezultatih svojega dela in morebitnem nerazumevanju doloĉene snovi. Uĉitelj uĉenca usmeri na bistvo posamezne naloge in uĉenec nato nadaljuje samostojno. O rezultatih obvesti uĉitelja. Neobiskovanje dopolnilnega pouka neposredno vpliva na konĉni uĉni uspeh, saj je v 27. ĉlenu Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju uĉencev v osnovni šoli zapisano, da razred ponavlja uĉenec, ki kljub vkljuĉitvi v dopolnilne oblike dela ni uspel pridobiti osnovnih znanj, torej neobiskovanje dopolnilnega pouka onemogoĉa otroku dodatno uĉiteljevo pomoĉ.

16


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA.

PREDMETNIK V šolskem letu 2011/2012 bomo realizirali 192 dni pouka (deveti razredi 187 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne, tehniške dneve in šolo v naravi. RAZREDNA STOPNJA – DEVETLETKA: PREDMET:

RAZRED: 1. T

2.

3.

4.

5.

L

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

5

175

5

175

Likovna vzgoja

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Glasbena vzgoja

2

70

2

70

2

70

52,5

0

0

0

0

0

0

70

1, 5 3

52,5

Druţba

1, 5 2

Matematika

4

140

4

140

5

175

5

175

4

140

Angleščina

0

0

0

0

0

0

2

70

3

105

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

105

3

105

Spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

105

0

0

0

0

Naravoslovje in tehnika Gospodinjstvo

0

0

0

0

0

0

3

105

3

105

0

0

0

0

0

0

0

0

1

35

Oddelčna skupnost

0

0

0

0

0

0

17,5

1

35

1

35

1

35

35

0, 5 1

17,5

Dopolnilni, dodatni pouk Interesne dejavnosti

0, 5 1

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

105

35

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

4 dni

4 dni

Število predmetov

6

6

6

8

9

Tedensko ur pouka

20

21

22

24

26

Tednov pouka

38

38

38

38

38

17


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. DEVETLETKA – PRVA TRIADA: Ena najpomembnejših nalog vsake šole je, da učence v vseh pogledih pripravi na vstop v svet odraslih in jim pomaga, da bodo na podlagi razvoja lastnih sposobnosti lahko zaţiveli samostojno ţivljenje. Zato pouk v devetletki poudarja vse ţivljenjsko znanje. Učenci prihajajo do ciljev s pomočjo igre, na osnovi izkušenj, s samostojnim delom, z viri, s sodelovanjem. V ospredje prihajajo novejše metode in oblike poučevanja. Gre za dinamični pristop, preko katerega se razvija otrokov celostni razvoj. Tako ţelimo povečati avtonomijo, preprečiti obremenjenost in utrujenost učencev, povečati kakovost in trajnost pridobljenega znanja, spodbujati skladen telesni in duševni razvoj posameznika, povečati povezanost znanj. Do tega pa lahko pridemo tako, da ponudimo učencem dejavnosti, ki povečujejo njihovo aktivno vlogo pri pouku in temeljijo na njegovih izkušnjah. Zato bo v letošnjem šolskem letu za učence prvih razredov spomladi organiziran tečaj plavanja, za učence drugih razredov bo od 14. do 17. februarja 2012 organiziran 4-dnevni tečaj smučanja na Kopah. Sledile bodo zimske počitnice. Učenci 3. razredov OŠ se bodo udeleţili od 18. do 22. junija 2012 20-urnega plavalnega tečaja v Ptujskih toplicah. Učence v prvem triletju devetletne OŠ predvidoma spremlja isti razrednik vsa tri leta. V prvem razredu poleg razredne učiteljice poučuje še vzgojiteljica. V drugem razredu se začne opismenjevanje. Vsebine pri vseh predmetih se nadgrajujejo, zlasti pri spoznavanju okolja, le stopnja zahtevnosti ciljev je višja. Na koncu prvega, drugega in tretjega razreda dobijo učenci opisno oceno, ki prinaša informacijo o znanju otroka. V prvi triadi bomo ponudili učencem kroţek angleškega jezika. Ker so oddelki na videmski šoli številčni, se morajo učenci v celoti drţati šolskih pravil. V nasprotnem primeru bo gotovo prihajalo do konfliktov v oddelkih. Učenci 3. a razreda bodo imeli zaradi pomanjkanja prostora celotno šolsko leto pouk v učilnici glasbene šole. DEVETLETKA – DRUGA TRIADA: Četrti razred devetletke prinaša nekaj novosti: Poudarek je na nadgradnji znanja, pridobljenega v prvi triadi. Znanje učenci pridobivajo preko različnih dejavnosti, predvsem z raznimi poskusi, projekti, delavnicami, prek praktičnih izkušenj in lastnega odkrivanja. Tako znanje je namreč trajnejše in uporabno v ţivljenjskih situacijah.

18


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. Dejavnosti, ki jih izvajamo v devetletki, načrtujemo timsko. Strokovni tim se bo sestajal na tedenskih aktivih, kjer bomo analizirali delo preteklega tedna in načrtovali delo za vnaprej. V 5. razredu se bodo učenci srečali z novim predmetom, gospodinjstvom. Za ta predmet je planirana 1 ura tedensko. Poudarek bo na nadgradnji znanja, ki ga bodo učenci pridobivali preko različnih dejavnosti, predvsem z raznimi poskusi, projekti, delavnicami ter preko praktičnih izkušenj in lastnega odkrivanja. Tako znanje bo trdnejše in uporabno v ţivljenjskih situacijah. V spomladanskih mesecih se bodo učenci v okviru ur spoznavanja druţbe seznanjali s prometom in vključevanjem v varen promet. Učenci bodo lahko v mesecu maju opravljali tudi kolesarski izpit. V šestem razredu se pojavijo naslednji novi predmeti: geografija, zgodovina, naravoslovje ter tehnika in tehnologija. V tem razredu preidemo na predmetni pouk, kar pomeni, da poučujejo posamezne predmete učitelji, ki so usposobljeni za določen predmet. V mesecu maju je za učence nacionalno preverjanje znanja (NPZ). V tem razredu se učenci udeleţijo zimske šole v naravi, ki bo v Kranjski Gori od 16. do 20. januarja 2012. Učenci 6. razreda imajo eno uro tedensko nivojski pouk pri matematiki, slovenščini in angleščini. 6. RAZRED IN TRETJA TRIADA: PREDMET:

RAZRED: 6.

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

5

175

4

140

3,5

122,5

4,5

144

Angleščina

4

140

4

140

3

105

3

96

Likovna vzgoja

1

35

1

35

1

35

1

32

Glasbena vzgoja

1

35

1

35

1

35

1

32

Geografija

1

35

2

70

1,5

52,5

2

64

Zgodovina

1

35

2

70

2

70

2

64

Etika in druţba

0

0

1

33

1

35

0

0

1,5

52,5

2

64

2

70

2

64

Biologija Naravoslovje

2

70

3

105

Kemija

19


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. Fizika

2

70

2

64

Matematika

4

140

4

140

4

140

4

128

Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo

2

70

1

35

1

35

0

0

1,5

52,5

0

0

0

0

0

0

Športna vzgoja

3

105

2

70

2

70

2

64

Izbirni predmet 1

/

2/1

2/1

/

1

1

35/ 70 35

2/1

Izbirni predmet 2

35/ 70 35

1

32/ 64 32

Izbirni predmet 3

/

1

35

1

35

1

32

Dopolnilni, dodatni pouk Interesne dejavnosti Kulturni dnevi

1

35

1

35

1

35

1

32

2

70

2

70

2

70

2

64

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

4 dni

Število predmetov

11

13−14

15−16

14

Tedensko ur pouka

26

29,5

30

30

Tednov pouka

38

38

38

35

ZADNJA TRIADA: V devetletki imamo vseskozi notranjo diferenciacijo. Od 4. do 7. razreda devetletke je lahko delna zunanja diferenciacija, kjer so učenci lahko razdeljeni v nivoje največ 1 uro tedensko pri slovenščini, matematiki in angleščini. V 8. in 9. razredu lahko poteka pri omenjenih treh predmetih nivojski pouk ali pa so učenci razdeljeni v heterogene skupine. V primeru dovolj velikega števila učencev (33 v obeh oddelkih), lahko pri pouku sodeluje drugi učitelj. Na PŠ Struge bomo imeli delno zunanjo diferenciacijo v kombiniranem oddelku 6. in 7. razreda. Na matični šoli pa se bo izvajala v 5., 6. in 7. razredu v obliki nivojskega pouka, v 9. razredu pa s pomočjo heterogenih skupin. Učenci so se v pomladnih mesecih leta 2011 odločili za enega ali dva izbirna predmeta. V primeru, da ima izbirni predmet dve uri tedensko, se je učenec lahko odločil le za en izbirni predmet. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so lahko uveljavljali to šolo namesto izbirnih predmetov. Izbirni predmeti na videmski šoli so nemščina, obdelava lesa, izbrani

20


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. šport: odbojka, likovno snovanje, gledališki klub, šolsko novinarstvo, klekljanje, računalniška omreţja in multimedia. V Strugah bodo naslednji izbirni predmeti: nemščina, načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane, izbrani šport: odbojka, šolsko novinarstvo. V predmetni sistem organizacije pouka se vključujejo učenci od 6. do 9. razreda na Vidmu in v Strugah. Posamezne učne ure predmetov se izvajajo v različnih učilnicah. Učenci se praviloma vsako učno uro selijo iz učilnice v učilnico. Učilnica razrednika je njihova matična učilnica. V njej poleg predmeta, ki ga poučuje razrednik, potekajo tudi razredne ure in vse oblike stikov s starši. Pri posameznih vzgojnih predmetih se učenci delijo v skupine, če je v oddelku 21 in več učencev (tehnična vzgoja, gospodinjstvo, športna vzgoja). V tem šolskem letu je vrtec v treh učilnicah. Zaradi tega je nastala huda prostorska stiska. Varstva vozačev ni mogoče organizirati v učilnicah, hkrati pa je tudi pouk precej moten. Učenci 3. a razreda pa imajo pouk v prostorih glasbene šole. Učna snov od 6. do 9. razreda je poglobljena in zahteva sprotno utrjevanje v šoli in doma. Kontinuiteta dela je zelo pomembna. Vsebina učne snovi se vsa štiri leta nadgrajuje in zahteva primerno razumevanje in sposobnost uporabe predhodno pridobljenih znanj. Pri večini predmetov se uporabljajo učbeniki in delovni zvezki. Dnevi dejavnosti so organizirani po predmetnih skupinah in večkrat vezani na ustrezno predznanje. Ker v zadnji triadi ni tečaja prve pomoči, bomo imeli nekaj tehniških in naravoslovnih dni s poudarkom na zdravstveni vzgoji. Na matični šoli in PŠ Struge izvajamo fleksibilni predmetnik pri glasbeni in likovni vzgoji od 6. razreda dalje. Spremljanje tega projekta bo pokazalo na moţnosti razširitve fleksibilnega predmetnika v prihodnjem šolskem letu.

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA V Ur. listu RS, št. 73/2008 je bil objavljen Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev. Velja od 19. 07. 2008, uporablja pa se od 1. septembra 2008. Bistvene značilnosti pravilnika so: 

Učitelj z učenci pregleda ocenjene pisne izdelke, ocene vpiše v redovalnico, pisne izdelke pa izroči učencem za informacijo staršem. Učitelj med šolskim letom na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah sodelovanja starše učenca seznani z učenčevim uspehom. Starši imajo pravico do vpogleda v izdelke in ocene v šolski dokumentaciji za svojega otroka.

21


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. 

   

V prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje z opisnimi ocenami. V drugem in tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje s številčnimi ocenami. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseţe pričakovanih rezultatov, določenih v učnih načrtih. Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti. Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse obdobje, ko se predmet izvaja. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Če se predmet, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko, izvaja strnjeno (fleksibilni predmetnik), se znanje učencev oceni najmanj dvakrat. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, trikrat v tednu in enkrat na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja znanja. V tem primeru učenci ne smejo pisati pisnih izdelkov tri dni zaporedoma. O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Pet delovnih dni pred ocenjevalno konferenco učenci ne pišejo izdelkov za oceno, razen, če ponavljajo pisni izdelek. Če je na podlagi pisnega izdelka, tretjina ali več izdelkov učencev v oddelku ali učni skupini oziroma polovica ali več izdelkov učencev v učni skupini za izvedbo nivojskega pouka ocenjenih negativno, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni s pozitivno oceno in pisnega ocenjevanja ne ţelijo ponoviti. Pri ocenjevanju pisnih in drugih izdelkov učitelj učence seznani z ocenami ter jih vpiše v redovalnico oddelka oziroma učne skupine najkasneje v sedmih delovnih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo. Zaključno oceno posameznega predmeta oblikuje učitelj ob koncu pouka tega predmeta v šolskem letu. Pri učencu se ob koncu šolskega leta ne ugotavlja več splošnega uspeha. Če učenec in

22


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA.

 

 

starši menijo, da je bil učenec ob koncu pouka v šolskem letu nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala oziroma zaključnega spričevala oziroma obvestila o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu pri ravnatelju vloţijo obrazloţen pisni ugovor. Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. V dokumentacijo se pri teh predmetih vpiše oproščena/oproščen. Učenci v prvem in drugem obdobju praviloma napredujejo. Učenci v tretjem obdobju napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu pouka v šolskem letu pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov. Učenec lahko zaradi slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti od pouka, bolezni, preselitve ali zaradi drugih razlogov, ponavlja razred, če tako zahtevajo njegovi starši oziroma ponavlja razred na podlagi pisnega obrazloţenega predloga razrednika v soglasju s starši. Učenec 3., 4., 5. in 6. razreda lahko na podlagi pisnega obrazloţenega predloga razrednika ponavlja razred brez soglasja staršev. Učenec, ki je v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz več kot dveh predmetov, razred ponavlja. Učenec, ki je v 7. oziroma 8. razredu ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, do konca šolskega leta opravlja popravni izpit. Če učenec popravnih izpitov ne opravi uspešno, ponavlja razred. Učenec 9. razreda lahko opravlja popravni izpit iz več predmetov, iz katerih je ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjen. Če učenec izpitov ne opravi uspešno, lahko ponavlja 9. razred. Odločitev o ponavljanju učencev sprejme učiteljski zbor. Če se učenec in starši ne strinjajo z odločitvijo o ponavljanju razreda, lahko v treh dneh po prejemu spričevala pri ravnatelju vloţijo obrazloţen ugovor. O ugovoru se odloči na način in po postopku, določenem v 68. členu Zakona o osnovni šoli. Učenec, ki zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov ne more obiskovati pouka, je lahko neocenjen iz vseh ali iz posameznih predmetov. Če je učenec iz prejšnjega odstavka neocenjen v celem ocenjevalnem obdobju ali v delu ocenjevalnega obdobja, se mu za manjkajoči del snovi v dogovoru z njegovimi starši prilagodi načine in roke za ocenjevanje znanja ter število ocen. O prilagoditvah odloči oddelčni učiteljski zbor. Če je učenec neocenjen ob koncu pouka posameznega predmeta, lahko do

23


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA.

konca šolskega leta opravlja izpit iz tega predmeta (predmetni izpit). Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 7. in 8. razredu negativno ocenjen iz največ dveh predmetov, opravlja popravni izpit. Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 7. in 8. razredu negativno ocenjen iz več kot dveh predmetov, ponavlja razred. Če je bil učenec pri opravljanju predmetnih izpitov v 9. razredu negativno ocenjen iz enega ali več predmetov, lahko opravlja popravne izpite ali ponavlja 9. razred. Učenec lahko opravlja predmetni izpit iz posameznega predmeta enkrat v šolskem letu. Učenec v 7. oziroma 8. razredu lahko opravlja popravni izpit največ dvakrat v šolskem letu. Učenec v 9. razredu lahko opravlja popravni izpit dvakrat v istem šolskem letu. Če popravnih izpitov ne opravi uspešno, jih lahko opravlja še najmanj štirikrat v naslednjem šolskem tu.

VZGOJNI NAČRT Preteklo šolsko leto smo dali velik poudarek na razrednih urah, roditeljskih srečanjih, na sestankih šolske skupnosti, sveta staršev, sveta zavoda vedenju in bivanju učencev v šoli. V ţelji, da bi bilo vsem v šoli prijetno, smo sprejeli prenovljeno četrto poglavje Vzgojnega načrta. Celoten vzgojni načrt je na spletni strani šole, tu pa so predstavljeni le izvlečki. VZGOJNI UKREPI Vzgojni ukrepi obsegajo posledice kršitev pravil šole. Uporabljajo se, kadar učenci niso pripravljeni sodelovati pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene vse druge vzgojne dejavnosti. Učencem pomagamo spoznavati njihove obveznosti in odgovornosti za njihova dejanja. Pri tem je zelo pomembno tudi pozitivno sodelovanje staršev, saj v nasprotnem primeru večina milejših vzgojnih ukrepov odpove. Starši morajo strokovni sluţbi na šoli pomagati pri iskanju najboljše rešitve za učenca, da bo začel upoštevati pravila šole in ugotovil, v čem je njegovo vedenje neustrezno. VZGOJNI UKREPI:  Ukinitev nekaterih pravic in ugodnosti, ki so povezane s kršitvami pravil šole, s pridobljenimi statusi učencev (status učenca perspektivnega športnika, status učenca, ki se vzporedno izobraţuje).

24


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. 

Povečan nadzor nad učencem, ko je v šoli, a ne pri pouku (v knjiţnici, med odmori).  Zadrţanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov v soglasju s starši ali načeli restitucije.  Neudeleţba na dnevih dejavnosti, šolah v naravi, če učenec ogroţa varnost, ne upošteva navodil; spremljevalci ne morejo prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole. V tem primeru šola poskrbi za dodatno spremstvo strokovnega delavca ali pa za takega učenca organizira nadomestno vzgojnoizobraţevalno delo v šoli, v ţelji, da se zagotovi varnost učencu, ki dela nemir in tudi ostalim učencem.  Odstranitev učenca od pouka: mogoča je, kadar učenec s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom. Cilj odstranitve je vzdrţevanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema ter omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. Dodatnega strokovnega delavca gre iskati predsednik razreda v zbornico, če ni tu nobenega učitelja, to pove psihologinji ali pa pomočniku ravnatelja.  Redni, vsakodnevni in vnaprej določeni stiki s strokovnim delavcem (razrednik, svetovalni delavec, učitelj) za razgovor o dogajanju in doţivljanju v šoli.  Vsakodnevni ali tedenski kontakti s starši in poročanje o otrokovem vedenju v šoli preko telefonskih sporočil ali mailov.  Začasen odvzem naprav (mobitelov) ali predmetov, s katerim učenec ogroţa varnost, posega v varstvo osebnih podatkov (slikanje, snemanje) ali onemogoča nemoteno izvedbo pouka. O takem odvzemu strokovni delavec, ki je predmet odvzel, še isti dan obvesti starše učenca. Odvzeti predmet je v tajništvu šole in ga morajo starši v roku dveh mesecev prevzeti, v nasprotnem primeru se uniči. Prešolanje učenca v drugo šolo. Šola lahko vključi ali prešola učenca v drugo šolo po izrečenem tretjem vzgojnem opominu v istem šolskem letu v soglasju ali na zahtevo staršev ali brez soglasja staršev iz učnih ali vzgojnih razlogov. »Šola lahko iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev:

25


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. 

če so kršitve pravil šole takšne narave, da ogroţajo ţivljenje ali zdravje učenca oziroma ţivljenje in zdravje drugih ali  če učenec po treh vzgojnih opominih v istem šolskem letu in kljub izvajanju individualiziranega vzgojnega načrta onemogoča nemoteno izvajanje pouka ali drugih dejavnosti, ki jih organizira šola. Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe. O vzgojnih ukrepih se vodijo ustrezni zapisi npr. DOGOVOR, ki ne vplivajo na vzgojne opomine. Zapise vodi razrednik oziroma svetovalna sluţba ali oseba, ki vodi obravnavo. ZAPOREDJE UKREPOV ZA OBVLADOVANJE MOTEČEGA VEDENJA PRI POUKU 1. OPOZORILO učitelja motečemu učencu. 2. Učitelj motečega učenca PRESEDE, če obstajajo prostorske moţnosti. 3. Učitelj ZAPIŠE anekdotski zapis dogodka in ga preda razredniku. 4. ASISTENCA še enega strokovnega delavca pri učencu. Po strokovnega delavca gre predsednik razreda. Razrednik o vsaki asistenci obvesti starše. Če se asistenca ponovi, razrednik pokliče starše in učenca na pogovor. Na tej točki se vključi šolska svetovalna sluţba, pomočnik ravnatelja ali ravnatelj. 5. IZLOČITEV motečega učenca iz oddelka – učenec je pod nadzorom strokovnega delavca. Razrednik starše še isti dan seznani z ukrepom. Od staršev se pridobi soglasje za morebiten prevzem, če se izločitve ponavljajo. V primeru osebne ţalitve učitelja ali groţnje učitelju le-ta takoj izreče ukrep izločitve (vsi predhodni ukrepi se preskočijo). 6. V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po točki 5, se pokliče starše, ki učenca PREVZAMEJO in odpeljejo domov in obvesti Center za socialno delo. 7. V primeru ponavljajočega se ukrepanja po točki 6, učiteljski zbor predlaga učenca za PREŠOLANJE.

STATUS ŠPORTNIKA IN STATUS UČENCA, KI SE VZPOREDNO IZOBRAŢUJE Status učenca, ki se vzporedno izobraţuje, si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobraţuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe. Učenec pridobi status, če je obremenjen z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen. Status učenca perspektivnega

26


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. športnika (v nadaljevanju: učenec športnik) si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panoţni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panoţnih športnih zvez. Učenec pridobi status športnika, če je obremenjen več kot 10 ur tedensko po uradnem razporedu treningov in tekmovanj na teden v tekočem šolskem letu in je dosegel v preteklem šolskem letu vidne uspehe na drţavnem nivoju. Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole. Učenec, ki ima status, mora biti za vzgled sošolcem:  z lepim in natančnim opravljanjem domačih nalog, ki so količinsko prilagojene dogovoru;  s spoštljivim odnosom do učiteljev in ostalih zaposlenih v šoli in vrtcu (ne sme odgovarjati, dajati neprimernih pripomb, preklinjati, upoštevati mora navodila učitelja brez nesramnih komentarjev, v celoti mora upoštevati šolska pravila lepega vedenja);  med potekom raznih dejavnosti tudi za učence s statusom velja, da ne smejo uporabljati mobitelov, mp3 … Za pridobitev statusa morajo starši ali zakoniti zastopnik učenca vloţiti pisno vlogo. K predlogu za pridobitev statusa je treba priloţiti: za status učenca, ki se vzporedno izobraţuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraţevalni program skupaj s tedenskim obsegom dejavnosti, za status učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panoţni športni zvezi, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze skupaj z rezultati in urnikom tedenske obremenitve v športni panogi. Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta. Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu. Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predloţiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil dodeljen. Učencu lahko preneha status: na njegovo izrecno ţeljo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca, če mu je dodeljen za določen čas, če mu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobraţuje, če se preneha ukvarjati z dejavnostjo zaradi katere mu je dodeljen in če se mu odvzame zaradi neizpolnjevanja obveznosti po drugem členu pravil:

27


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. 

če se neprimerno vede do sošolcev, učiteljev in ostalih zaposlenih v zavodu,  če se izmika dogovorjenim datumom za ocenjevanje znanja in drugim obveznostim,  če se ugotovi izrazito poslabšanje uspeha, se učencu začasno odvzame status, dokler ne popravi ocen. Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame status.

ŠOLSKI RED Šolski red je določen s pravili ţivljenja in vedenja v šoli. Namenjen je soţitju mladih, da bi bili uspešni v šoli in zadovoljni v svojem ţivljenju. Šolski red velja za šolski prostor, ki obsega šolsko stavbo, prizidek, šolsko dvorišče, šolsko igrišče, igrišče za prizidkom in zelenice okoli šole. Določila šolskega reda so obvezujoča za vse, ki se nahajajo v šolskih prostorih in v okolici šole. Učitelji, učenci in starši so v pisni obliki seznanjeni z določili in pravili šolskega reda. Ta je objavljen na spletni strani šole in v Publikaciji. Učenci in starši posameznih razredov se lahko dogovorijo za dodatna pravila oddelka, ki pa niso v nasprotju s tem šolskim redom. V ŠOLSKIH PROSTORIH IN ŠOLSKI OKOLICI UPOŠTEVAMO NAVODILA UČITELJEV IN DRUGIH DELAVCEV ŠOLE Za red in varnost v šolskih prostorih skrbijo deţurni učitelji in drugi delavci šole. Vsi učenci in obiskovalci morajo upoštevati njihova navodila. Učitelji upoštevajo razpored deţurstev in deţurstva vestno in redno opravljajo. Prepovedana je uporaba rolk, rolerjev in vseh prometnih sredstev. Otrok do 7. leta starosti lahko odide domov le v spremstvu staršev ali druge osebe, starejše od 10 let, s pisnim pooblastilom staršev. Deţurstvo učiteljev vključuje jutranje deţurstvo, deţurstvo v odmorih, deţurstvo med kosilom. Praviloma deţurajo vsi strokovni delavci šole po razporedu. Učenci opozorijo deţurne učitelje na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in pravili šole. Deţurne učitelje ali vodstvo šole obvestijo tudi v primeru, če se na šoli dogaja kaj neobičajnega. Kadar pridejo starši po opravkih v šolo, naj se oglasijo v tajništvu šole ali pri vodji šole. Med poukom naj ne motijo otrok in učiteljev, če res ni nujno potrebno. SPOŠTUJMO PRAVICE UČENCEV IN VSEH DELAVCEV ŠOLE

28


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. Vljudnost je odraz človeka. Trudimo se, da z vsemi gojimo dobre odnose, upoštevamo njihova mnenja, spore rešujemo na miren in učinkovit način, zato z drugimi ravnamo tako, kot bi radi, da drugi ravnajo z nami. Učenci pazijo na primerno vedenje in govorjenje, znajo pozdraviti, se zahvaliti, se opravičiti, ne uporabljajo kletvic in neprimernih izrazov. Učenci v šoli vse odrasle vikajo in naslavljajo z uradnimi nazivi. Učenci in starši lahko dobijo ustrezen strokovni nasvet pri razredniku in v primeru potrebe tudi pomoč v svetovalni sluţbi. Učenci lahko probleme izpostavijo in rešujejo tudi preko šolskega parlamenta. DO ŠOLSKE IN TUJE LASTNINE IMAMO ODGOVOREN ODNOS Pazimo, da ne uničujemo (razbijamo, čečkamo, krušimo ...) namerno ali nenamerno stolov, miz, sten, tal, stikal, garderobnih omaric, učnih pripomočkov ... Odpadke mečemo v koš, poberemo tudi tiste, ki bi jih sicer morali prestopiti oziroma se jim izogniti. Skrbimo za urejenost učilnic in za razstavljene predmete. Mize, stoli in stene niso namenjeni pisanju. Vsako škodo ali okvaro na opremi in stavbi, ki jo opazite, učenci obvezno prijavite v tajništvo šole, razredniku ali drugemu delavcu šole. V primeru materialne škode in poškodbe napiše zapisnik učitelj ali delavec šole, ki je ob dogodku prisoten oziroma prvi obveščen. Škodo, ki jo učenec povzroči namerno, mora poravnati sam oziroma njegovi starši. Če sošolci prikrivajo storilca, so sokrivi in nosijo posledice delitve stroškov skupaj s storilcem. Naloge rediteljev v razredu: brišejo tablo po končani uri, javijo odsotne učence in druge spremembe v oddelku, prinašajo in odnašajo malico, po pouku pospravijo učila, ugasnejo luči in skrbijo za urejenost učilnice (skupaj z učiteljem opozorijo učence na razne odpadke, popisane mize, neurejenost stolov in klopi …). Nepotrebno zadrţevanje na straniščih ni dovoljeno. Vsi učenci pazijo na red in čistočo, s papirjem, vodo, elektriko pa ravnajo čimbolj varčno. Urejenost in čistoča stavbe in njene okolice sta merilo naše kulture, zato se trudimo za estetski videz šole. Skrbimo tudi za čistočo in urejenost svojih omaric in jih varujemo pred poškodbami. V ŠOLI, ŠOLSKI OKOLICI IN NA DNEVIH DEJAVNOSTI JE PREPOVEDANO NASILJE, PREPRODAJANJE, IZSILJEVANJE, KAJENJE, PONAREJANJE. K nasilju sodi fizično in besedno nasilje nad učenci ali delavci šole. K izsiljevanju sodijo kakršnekoli groţnje naperjene proti vrstnikom ali delavcem šole. K ponarejanju sodijo ponaredbe uradnih dokumentov šole ter popravljanje in vpisovanje ocen v šolsko dokumentacijo. K nevarnim snovem pa prištevamo: uporabo pirotehničnih in drugih eksplozivnih sredstev, kajenje, uţivanje alkohola ter drugih nevarnih in

29


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. prepovedanih substanc. Učencem so pred šolo prepovedane igre z ţogo brez nadzora učiteljev, rolkanje, rolanje, kolesarjenje in zadrţevanje po pouku. V šoli, šolski okolici in na dnevih dejavnosti ni dovoljeno fotografiranje in snemanje brez soglasja. Če učenec krši pravilo, mu delavec šole napravo odvzame, razrednik pa obvesti starše, ki napravo prevzamejo v tajništvu šole. Vsako kaznivo dejanje (odtujevanje in uničevanje tuje lastnine, groţnje, izsiljevanje, fizično nasilje, posedovanje in preprodaja drog …) se prijavi policiji, ki ukrepa v skladu z zakonom. KULTURNO UŢIVAMO HRANO Med prehranjevanjem ne motimo sošolcev. S hrano ravnamo spoštljivo. K malici in kosilu učenci vedno prihajajo v spremstvu učitelja. V času kosila smejo v jedilnico le učenci, ki so naročeni na kosilo. V jedilnico vstopajo brez šolskih torb, učenci predmetne stopnje torbe pustijo v garderobnih omaricah. Starši morajo poravnati obveznosti za prehrano v predpisanem roku. Odjava prehrane je moţna od 7.00 do 8.00 v tajništvu šole, velja pa naslednji dan po odjavi. Učenci opravljajo deţurstva v jedilnici. MOBILNI TELEFONI IN PODOBNE NAPRAVE V času pouka in ostalih dejavnostih šole uporaba mobilnih telefonov in podobnih naprav (MP3, MP4, iPod, fotoaparat, kamera ipd) ni dovoljena. Vse te naprave morajo biti izključene. V primeru kršitve učenec v pričo učitelja napravo izklopi in jo izroči učitelju. Slednji jo odda v tajništvo šole ter obvesti razrednika. Ob koncu pouka mora odditi učenec na pogovor k ravnatelju, ki presodi ali takoj vrne učencu napravo ali pa pokliče starše in jo izroči staršem. Ob drugi podobni kršitvi razrednik o dogodku obvesti starše in jih pozove, da napravo prevzamejo v tajništvu šole. V kolikor starši naprave do konca tekočega šolskega leta ne prevzamejo, se ta komisijsko uniči. VREDNE PREDMETE PUŠČAMO DOMA Za osebno lastnino odgovarjajo učenci in delavci šole sami. Šola za dragocenosti, puščene brez nadzora, ne odgovarja. Vrednejše najdene predmete hrani tajnica (denarnice, ključe, ure …). Mobilni telefoni in druge moderne tehnične naprave morajo med poukom ostati izključene. Za nujne klice je na voljo telefon v tajništvu.

HIŠNI RED V TELOVADNICI NA OŠ DOBREPOLJE Vse učence in ostale uporabnike telovadnice prosimo, da spoštujejo red in tako vsem omogočijo prijetno in varno vadbo. 1. Vstop v telovadnico je dovoljen samo v spremstvu učitelja.

30


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16.

Vstop in kakršnakoli dejavnost v telovadnici je mogoča le v čisti športni obutvi. Pri pouku športne vzgoje so obvezni mehki copati z gumijastim podplatom in/ali športni copati. Vnašanje hrane in pijače v telovadnico ni dovoljeno. Ţvečilni gumi sodi v koš za odpadke. V prostor za shranjevanje orodja smejo učenci le z učiteljevim dovoljenjem. Učencem je vstop v kabinet učiteljev brez njihovega dovoljenja prepovedan. V odmoru pred športno vzgojo se učenci preoblečejo v športno opremo. Na začetku pouka učenci mirno počakajo v garderobi. Na začetku ure deţurni učenec sporoči odsotne učence. Obiskovanje pouka športne vzgoje je obvezno. Neopravičeni izostanek pomeni hujšo kršitev šolskega reda. Motenje pouka, pretepanje in ostale oblike neprimernega obnašanja niso dovoljene. K pouku naj učenci hodijo točno. Telovadnico lahko zapustijo le z dovoljenjem učitelja. Ob koncu šolske ure učenci skupaj z učiteljem športne vzgoje pospravijo športne rekvizite in orodja. Garderobe in sanitarije zapuščamo urejene. Če učenci opazijo škodo v garderobi, telovadnici ali na orodju, morajo to sporočiti učitelju ali trenerju. Namerno uničevanje šolskega inventarja poravna povzročitelj sam. Za svojo lastnino odgovarja vsak sam, zato v garderobi ne puščajte vrednih predmetov ali denarja. Pazite na lastno varnost in varnost vseh prisotnih v telovadnici.

VARNOST PRI DNEVIH DEJAVNOSTI Dnevi dejavnosti: Večina dni dejavnosti se izvaja izven šolskih prostorov, zato bomo varnosti posvečali še prav posebno pozornost. Učenci bodo prejeli ustna ali pisna navodila. Zaradi varnosti ne bo dovoljeno:  oddaljevanje od skupine brez vednosti ali naročila izvajalca programa;  uporabljati pripomočkov in rekvizitov, ki niso neposredno vezani na program in lahko motijo izvajanje programov (walkman, računalniške igrice, mobilni telefoni … );

31


NE BOJ SE TRDE ŠOLE; NE BO TI OSTALA DOLŢNA. 

ostajanje na individualnih ogledih, potem ko se skupina vrača v šolo ali domov;  uţivanje alkohola, mamil ali kajenje. V navedenih primerih bodo spremljevalci takoj ustrezno ukrepali in po potrebi tudi prekinili izvajanje programa ter poklicali starše. Športne aktivnosti: Športne aktivnosti se bodo praviloma izvajale v šolskih prostorih, na šolskih igriščih ter tudi na drugih mestih, predvidenih za izvajanje športnih aktivnosti. Pri izvajanju športnih aktivnosti ni dovoljeno:  oddaljevanje od vadišča brez navodil učitelja oziroma trenerja,  puščanje osebnih predmetov na prostoru, ki za to ni primeren,  uporaba učnih in športnih sredstev brez navodil,  vadba brez nadzora ali navodil učitelja,  udeleţba pri vajah brez primerne obutve in oblačil. Pri izvajanju programov šole v naravi ni dovoljeno:  zapuščanje objekta nastanitve brez predhodnega naročila oziroma odobritve učitelja;  vnašanje nepreverjene pijače in hrane;  samovoljna uporaba učnih, delovnih in rekreativnih sredstev;  oddaljevanje od skupine;  uţivanje alkohola, mamil ali kajenje. V primeru večjih kršitev dogovorjenih pravil in hišnega reda, ki velja v objektu izvajanja programa, bomo učenca izročili staršem in mu prekinili sodelovanje v programu. JVIZ Osnovna šola Dobrepolje PUBLIKACIJA 2011/2012 Naklada: 430 izvodov Zbrali in uredili: Ivan Grandovec, Fani Strnad Lektoriranje: Sonja Lenarčič

32


Publikacija 2011/2012  

Publikacija

Advertisement