Page 3

1. NAMEN Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva pandemske gripe na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost. Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje zagotavlja: zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči pandemska gripa na vzgojnoizobraževalno delo, aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa, učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (s starši, lokalna skupnost, ministrstvo, javnost), zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, večjo zdravstveno varnost in osveščenost. Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima vzgojno-izobraževalni zavod predvidene vse vire in potrebne informacije za delo v kriznih razmerah pojavljanja pandemske gripe.

2. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE ŠIRJENJA Zaposleni dosledno upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja pandemske gripe (higiena rok, higiena kašlja) in so s svojim ravnanjem dober zgled učencem. Učenci so z ukrepi že seznanjeni, vendar se jih sproti še dodatno spodbuja k umivanju rok, higieni kašlja in kihanja. V učilnicah, sanitarijah in na oglasnih deskah so izobešeni plakati. Tehnično osebje poskrbi, da je ob umivalnikih vedno dovolj tekočega mila in se zraven nahajajo papirnate brisače. Poleg umivalnikov visijo navodila za pravilno umivanje rok. Razrede in prostore, kjer se zadržujejo otroci, se pogosto prezračuje. Za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente ter čisti na način in po postopku, ki je vpeljan na šoli. Pogosteje in skrbneje se čisti površine, ki se jih otroci in zaposleni pogosteje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice).

3. VODENJE IN KOORDINACIJA Na pedagoški konferenci so bili strokovni delavci obveščeni, kdo je zadolžen za zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela ter koordinacijo. Na centralni šoli in vseh podružnicah so pripravljeni seznami vseh zaposlenih z elektronsko pošto in telefonskimi številkami. V primeru pandemske gripe se načrt dopolnjuje glede na situacijo.

3

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE

Advertisement