Page 1

OŠ Dobravlje

NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE


Vsebina načrta: 1. NAMEN 2. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE ŠIRJENJA 3. VODENJE IN KOORDINACIJA 4. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA 4.1 Organizacijska in kadrovska izhodišča 4.2 Delovni proces 4.2.1 Ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojnoizobraževalnega dela 4.2.2

Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti, postopek sprejemanja odločitev za zmanjšanje obsega dela, kdo in kaj

4.2.3

Alternativni vzgojno-izobraževalni postopki

4.3 Zaposleni 4.4 Varnost in logistika 4.4.1 Ukrepi pri učencih, obolelih za pandemsko gripo 4.4.2 Ukrepi pri zaposlenih, obolelih za pandemsko gripo 4.4.3 Protokol dostopa do objektov

4.5 Finance 5. KOMUNIKACIJSKA IZHODIŠČA

2


1. NAMEN Kontinuirano načrtovanje je pomembno za zmanjševanje vpliva pandemske gripe na delovanje vzgojno-izobraževalnega zavoda, njegove zaposlene in udeležence ter splošno javnost. Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela je njegov najpomembnejši del in je proaktivni proces. Učinkovito načrtovanje zagotavlja: zmanjševanje negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči pandemska gripa na vzgojnoizobraževalno delo, aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega procesa, učinkovitost organizacije, vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije (s starši, lokalna skupnost, ministrstvo, javnost), zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, večjo zdravstveno varnost in osveščenost. Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima vzgojno-izobraževalni zavod predvidene vse vire in potrebne informacije za delo v kriznih razmerah pojavljanja pandemske gripe.

2. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE ŠIRJENJA Zaposleni dosledno upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja pandemske gripe (higiena rok, higiena kašlja) in so s svojim ravnanjem dober zgled učencem. Učenci so z ukrepi že seznanjeni, vendar se jih sproti še dodatno spodbuja k umivanju rok, higieni kašlja in kihanja. V učilnicah, sanitarijah in na oglasnih deskah so izobešeni plakati. Tehnično osebje poskrbi, da je ob umivalnikih vedno dovolj tekočega mila in se zraven nahajajo papirnate brisače. Poleg umivalnikov visijo navodila za pravilno umivanje rok. Razrede in prostore, kjer se zadržujejo otroci, se pogosto prezračuje. Za čiščenje prostorov in površin se uporablja običajna čistila in detergente ter čisti na način in po postopku, ki je vpeljan na šoli. Pogosteje in skrbneje se čisti površine, ki se jih otroci in zaposleni pogosteje dotikajo z rokami (kljuke, ograje, tipkovnice).

3. VODENJE IN KOORDINACIJA Na pedagoški konferenci so bili strokovni delavci obveščeni, kdo je zadolžen za zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela ter koordinacijo. Na centralni šoli in vseh podružnicah so pripravljeni seznami vseh zaposlenih z elektronsko pošto in telefonskimi številkami. V primeru pandemske gripe se načrt dopolnjuje glede na situacijo.

3


Ožjo koordinacijsko delovno skupino sestavljajo:

Ime in priimek

E-mail

Telefon

Funkcija

Zadolžitve

Mirjam Kalin

o-dobravlje.ng@guest.arnes.si

365-10-11

ravnateljica

Vera Volk

vera.volk@guest.arnes.si

365-10-14

pomočnica ravnateljice

Helena Ferjančič

helena.ferjancic@guest.arnes.si

365-10-10

učiteljica

koordinacija, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in obveščanje koordinacija, organizacija dela in urnika organizacija urnika

Martina Černigoj

martina.cernigoj@guest.arnes.si

365-10-10

učiteljica

organizacija urnika

Dolores Trošt

os-dobravlje.crnice@guest.arnes.si

368-47-03

vodja podružnice

Slavka Slokar

os-dobravlje.skrilje@guest.arnes.si

364-65-36

vodja podružnice

Dunja Tomšič

os-dobravlje.vipavskikriz@guest.arnes.si

367-14-70

vodja podružnice

Tanja Maver

os-dobravlje.vrtovin@guest.arnes.si

364-71-20

vodja podružnice

organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Črniče organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Skrilje organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Vipavski Križ organizacija pedagoškega dela na podružnični šoli Vrtovin

4. OSNOVNI ELEMENTI NAČRTA 4.1 ORGANIZACIJSKI IN KADROVSKI DEL NAČRTA Za zagotavljanja kontinuitete dela v zavodu so pomembni: vodstvo, strokovni delavci, kuharice, čistilke in hišniki. Učitelji se v primeru pandemske gripe zberejo na delovnem mestu dvajset minut pred pričetkom pouka ter usklajujejo delo in urnik glede na možnosti. Oddelke razredov se združuje v okviru dovoljenih normativov. V primeru večjega števila obolelih učiteljev gredo v razred tudi drugi strokovni delavci (svetovalna delavka, psihologinja, knjižničarka). Za pomoč pri zagotavljanju varnosti otrok se bomo obrnili na upokojene učitelje, študente ali volonterje. V primeru odsotnosti hišnikov pri prevozu učencev pomagajo učitelji, ki imajo ustrezne tahografske kartice. V primeru odsotnosti kuharic bodo v kuhinjo razporejeni čistilci. Ravnateljico nadomešča pomočnica ravnateljice, v primeru odsotnosti tudi te, pa po predhodnem telefonskem posvetu predsednica sveta zavoda.

4


4.2 DELOVNI PROCES 4.2.1 Ključne in nepogrešljive aktivnosti za zagotavljanje normalnega vzgojnoizobraževalnega procesa zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega procesa zagotavljanje prehrane zagotavljanje čistoče

4.2.2 Postopek zmanjševanja in prekinitve drugih aktivnosti, postopek sprejemanja odločitev za zmanjšanje obsega dela, kdo in kaj Interesne dejavnosti se v primeru večjega števila obolelih učencev in učiteljev ne izvaja. Dnevi dejavnosti bodo začasno preloženi. Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, dodatni in dopolnilni pouk ter ure dodatne strokovne pomoči se bodo izvajale v prilagojenem obsegu glede na možnosti. O tem bo odločala koordinacijska skupina po posvetu. V primeru, da bo število obolelih učiteljev in učencev izjemno veliko in se ne bo dalo zagotoviti ustreznega kadra za nadomeščanje, bo šola ravnala po navodilih Ministrstva za šolstvo in šport.

4.2.3 Alternativni vzgojno-izobraževalni postopki V primeru večje odsotnosti učiteljev in učencev bo učna snov prilagojena tako, da jo bodo manjkajoči učenci lahko nadoknadili (utrjevanje, dodatne razlage, zanimivosti posameznega predmeta …)

4.3 ZAPOSLENI Ključne osebe, ki so nepogrešljive za delo zavoda, so: vodstvo, strokovni delavci, kuharice in čistilke. Zaposlene se bo razporejalo na delo po različnih lokacijah (centralna šola in podružnice) glede na trenutno stanje. Nadomestni delavci bodo prejeli navodila za delo od odsotnih učiteljev po elektronski pošti ali pa jih bodo dobili od učiteljev na šoli glede na možnosti.

4. 4. VARNOST IN LOGISTIKA 4.4.1 Ukrepi pri učencih, obolelih za pandemsko gripo Če učenec zboli v šoli, se nemudoma obvesti njegove starše ali skrbnika. Do prihoda staršev se učenca loči od ostalih otrok. Na centralni šoli počakajo v kabinetu za računalništvo. Učitelj ali drugi delavec šole, ki je v tistem času prost, počaka, da ponj pridejo starši. Na podružničnih šolah oboleli učenci počakajo v zbornici. Z njimi je oseba, ki je tisti čas prosta. V tem času se lahko uporabijo tudi ustrezne zaščitne maske. Prostor se po odhodu obolelega temeljito prezrači. Starše se opozori, da se

5


o nadaljnjih ukrepih pri otroku posvetujejo z otrokovim zdravnikom. Otrok, ki ima pandemsko gripo, ostane doma sedem dni oziroma do ozdravitve.

4.4.2 Ukrepi pri zaposlenih obolelih za pandemsko gripo Oboleli zaposleni ostanejo doma in o tem obvestijo odgovorno osebo na šoli. Učitelji, ki opravljajo svoje delo na podružnični šoli, obvestijo še vodjo podružnice. V primeru, da zaposleni zbolijo na delovnem mestu, o tem obvestijo odgovorno osebo in zapustijo delovno mesto. Odgovorna oseba poskrbi za nemoten potek dela, tako da zagotovi ustrezno zamenjavo. Zaposleni se vrnejo na delovno mesto po sedmih dneh oziroma, ko ozdravijo. Nosečnice se o tveganju za pandemsko gripo na delovnem mestu posvetujejo z izbranim ginekologom.

4.4.3 Protokol dostopa do objektov Dostop v šolo bo dovoljen le staršem učencev.

4.5 FINANCE Zaradi povečane porabe tekočega mila, papirnatih brisač in nabave razkužilnih sredstev se bodo povečali materialni stroški. V primeru obolelosti učiteljev se bodo povečali tudi strošku za nadomeščanje.

5. KOMUNIKACIJSKA IZHODIŠČA Ob širjenju pandemske gripe lahko nastopi povečana zaskrbljenost in prisotnost strahu med zaposlenimi. Za obvladovanje nepotrebnega, s strahom povzročenega izostajanja z dela ter za zmanjšanje negotovosti pri zaposlenih, smo skušali vsem vpletenim v vzgojno-izobraževalni proces posredovati čim več informacij in izdelali načrt za nemoteno komunikacijo. Zaposleni so bili v skladu z navodili Ministrstva za šolstvo in šport seznanjeni o nevarnosti širjenja nove oblike gripe, bolezenskih znakih, kako se bolezen prenaša in kako zmanjšati tveganje za okužbo, takoj na začetku šolskega leta 2009/10. 

Učencem na centralni šoli so bile iste informacije posredovane preko šolskega radia prvi šolski dan, učencem nižjih razredov na podružničnih šolah pa so navodila posredovale učiteljice na način, ki je primeren njihovi starosti.Tehničnemu osebju na centralni šole je navodila posredovalo vodstvo, na podružnicah pa vodje podružnic.

 Informacije so bile objavljene na spletnih straneh šole. 

Načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v primeru pandemske gripe je bil predstavljen učiteljem in drugim strokovnim delavcem na pedagoški konferenci 22. 9. 2009.

 Za zagotavljanje nemotene komunikacije med zaposlenimi se telefonske številke in elektronski naslovi vseh zaposlenih nahajajo v zbornici na centralni šoli in na vseh podružnicah.

6


 Starši so bili o nevarnosti pandemske gripe obveščeni na roditeljskem sestanku. O spremembah situacije in koordinaciji dela bodo delavci sproti obveščeni. Pri tem se bo uporabljalo vsa razpoložljiva komunikacijska sredstva. Starše se bo o situaciji obveščalo glede na nastalo situacijo (na oglasni deski, po telefonu, na spletnih straneh šole, z dopisi).

Načrt je bil predstavljen na pedagoški konferenci 22. 9. 2009. Ravnateljica Mirjam Kalin

7

PANDEMSKA GRIPA  

NACRT ZA ZAGOTAVLJANJE DELA V PRIMERU PANDEMSKE GRIPE