Page 1

Osnovna šola Dobravlje

LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2011/12

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 1


UVODNA PREDSTAVITEV ŠOLE Osnovna šola Dobravlje je javni zavod, ki izvaja osnovno izobraževanje splošnega tipa in ima sedež v Dobravljah, št.1. Poleg centralne šole ima šola še pet podružničnih šol: - Podružnica Črniče, Črniče 27, 5262 Črniče - Podružnica Skrilje, Skrilje 39, 5263 Dobravlje - Podružnica Šmarje, Šmarje 48, 5295 Branik - Podružnica Vipavski Križ, Vipavski Križ 10, 5270 Ajdovščina - Podružnica Vrtovin, Vrtovin 74, 5262 Črniče Osnovno šolo Dobravlje je ustanovil OBLO Ajdovščina 29.12.1962. Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) so se z Odlokom o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v občini Ajdovščina, št. 0263/92, prenesle ustanoviteljske pravice na Skupščino občine Ajdovščina. Osnovno šolo Dobravlje obiskujejo učenci iz številnih vasi in zaselkov, združenih v 14 krajevnih skupnosti: -

Batuje, Brje, Cesta, Črniče, Dobravlje, Gojače - Malovše, Kamnje - Potoče, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Velike Žablje, Vipavski Križ in Vrtovin.

Na centralni šoli v Dobravljah je organiziran pouk za učence od 5. do 9. razreda. Učenci nižjih razredov imajo pouk v podružničnih šolah, ki so v središčih naslednjih krajevnih skupnosti: Vipavski Križ, Vrtovin, Črniče, Šmarje in Skrilje. V podružnični šoli Črniče je tudi oddelek 5. razreda. Število oddelkov v šolskem letu 2011/12 Osnovna šola Dobravlje

Centralna šola Črniče Skrilje Šmarje Vipavski Križ Vrtovin skupaj

Kombinirani oddelki Čisti oddelki

1. in 2. r. 2. in 3. r.

11 5 2 / 4 / 22

/ / / / / 1 2

3. in 4. r. 1., 2.,3. r.

/ / 1 / / /

/ / / / / 1 1

/ / / 1 / / 1

PB 0,80 2,68 1,92 0,80 2,24 1,00 9,44

Skupaj . 11,80 7,68 4,92 1,80 6,24 3,00 35,44

Pri delu bomo upoštevali: -

zakone in predpise predmetnik za osnovno šolo, strokovna priporočila, ki jih posreduje Zavod za šolstvo potrebe okolja, finančne, kadrovske in prostorske pogoje šole, sprotne okrožnice in priporočila Ministrstva za šolstvo in šport.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 2


GLOBALNA OCENA STANJA A. PROSTORSKI POGOJI V preteklem šolskem letu (2010/11) smo od načrtovanih nalog izvedli naslednje: 1. Nakup novega šolskega kombija je izvedla ustanoviteljica preko javnega razpisa. Kombi šola dobi predvidoma v mesecu novembru. 2. Menjava oken v Vipavskem Križu (učilnica 3. r., knjižnica in zbornica). 3. Manjša popravila na strehi telovadnice (menjava vijakov). 4. Nakup računalnikov in računalniške opreme preko razpisa MŠŠ (interaktivna tabla, dva prenosna računalnika in dva projektorja). Šola opremlja učilnice večinoma z rabljenimi računalniki, ki jih dobi od podjetij (Ljubljanske mlekarne, Mobitel). 5. Montaža radiatorjev na hodnikih v Skriljah. 6. Nabava manjših fitnes naprav za opremo telovadnice. 7. Nakup malih mikrofonov, ki jih uporabljamo ob proslavah (iz sredstev šolskega sklada). 8. Nakup poligona za izvedbo kolesarskega izpita (donacija Zavarovalnice Triglav). 9. Jedilnico v Skriljah smo opremili z novimi mizami in stoli. 10. Lakiranje parketa v učilnici v Skriljah in Šmarjah. 11. Slikopleskarska dela na centralni šoli (dve avli, zgornji hodnik v starem delu šole, učilnica in avla v Vipavskem Križu ter učilnica v Šmarjah. 12. Od načrtovanih del smo se zaradi krčenja sredstev odpovedali menjavi lijakov in popravilu vodovodne napeljave v učilnicah v Črničah, nakupu ognjevarnih omar za shranjevanje dokumentacije ter drugi opremi, ki ni bila najnujnejša. Za šolsko leto 2011/2012 načrtujemo sledeče izboljšave: 1. Menjava lijakov in popravilo vodovodne napeljave v učilnicah v Črničah. 2. Nakup ognjevarnih omar za shranjevanje dokumentacije. 3. Nakup računalniške opreme za opremljanje in posodabljanje učilnic z IKT. 4. Nakup klimatskih naprav za opremo učilnic v Črničah in Dobravljah. 5. Nakup pomivalnega stroja za Podružnico v Skriljah. 6. Nakup nape za opremo kuhinje v Črničah. 7. Nakup in montaža golov za zunanje igrišče v Črničah. 8. Nakup pralnega stroja in manjšega dvigala za podružnico Vipavski Križ. 9. Ureditev nadstreška nad vhodom (zahodna stran) v Dobravljah, montaža fiksnih košev za odpadke na igrišču.. 10. Investicijsko vzdrževanje (pleskanje v Črničah, Vrtovinu, Dobravljah, po potrebi lakiranje parketa). 11. Prizadevanje za adaptacijo in dograditev podružnice v Vrtovinu.

B. KADROVSKI POGOJI IZOBRAZBA Dobravlje srednja 1 višja 11 visoka 20 ̽ srednja

3

osnovna poklicna

2 6,5

Pedagoški delavci Črniče Skrilje Šmarje / 1 / 4 4 / 4 1,5 2 Administrativni delavci / / / Tehnični delavci 1 / / / 1 0,5

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

Vip. Križ / 3 3 (1 por.)

Vrtovin / / 3

/

/

1 1

0,65

stran 3


̽Tri strokovne delavke dopolnjujejo svojo obveznost na Osnovni šoli v deležu - svetovalna delavka (30%) iz Osnovne šole Otlica, - socialna pedagoginja kot učiteljica dodatne strokovne pomoč iz Osnovne šole Col, - defektologinja kot učiteljica dodatne strokovne pomoči iz Osnovne šole Kozara, - surdopedagoginji iz Centra za korekcijo sluha in govora Portorož

ORGANIZACIJA POUKA NAČIN PRIHAJANJA V ŠOLO V višje razrede na matično šolo prihajajo učenci iz spodaj naštetih krajev. Skupaj se na matično šolo vozi 220 učencev.

Kraj

Ajdovščina Brje Batuje Cesta Col Črniče Dobravlje Gojače Kamnje Male Žablje Malovše Manče Plače Potoče Planina Ravne Renče Selo Skrilje Stomaž Šmarje Vel. Žablje Vipavski Križ Vrtovin Vrtovče Zavino Skupaj

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

Oddaljenost v km 5 5 5 3 14 6 0 4 3 4 4 15,5 6 2 11 8 1 4 2 4 10 3 5 3 8 12

Način prihajanja v šolo z avtobusom 1 7 15 26 1 22 / 12 6 13 3 1 10 6 1 6 19 16 / 14 7 15 5 27 2 3 220

peš

16

14

30

stran 4


PREDMETNIK OSNOVNE ŠOLE Predmet/razred

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Slovenščina Matematika Angleščina Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Družba Geografija Zgodovina Drž. vzg. in etika Spoznav. okolja Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Naravosl. in tahnika Tehnika in tehnolog. Gospodinjstvo Športna vzgoja Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Izbirni predmet 3 Oddelčna skupnost Št. ur tedensko

6 4

7 4

7 5

2 2

2 2

2 2

5 5 2 2 1,5 2

5 4 3 2 1,5 3

5 4 4 1 1

4 4 4 1 1

3,5 4 3 1 1

4,5 4 3 1 1

1 1

2 2 1

1,5 2 1

2 2

2 2 1,5

2 2 2

3

3

3

3

20

21

22

Št. tednov

35

35

35

3

3

3

2

3 1

1

1 3

2 1,5 3

0.5 24

0,5 26

0,5 26

35

35

35

2 2/1 1 1 0,5 27/ 28 35

2 2/1 1 1 0,5 27,5/ 28,5 35

3

3 2 2/1 1 1 0,5 27,5/ 28,5 32

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na višji, zahtevnejši ravni. Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali kakšnega drugega vzroka težave z razumevanjem šolske snovi. Dodatna strokovna pomoč Tovrstna oblika pomoči je namenjena učencem za premagovanje različnih primanjkljajev. Postopek usmerjanja opravi strokovna komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki določi obseg in vrsto individualne pomoči. Dnevi dejavnosti V okviru dnevov dejavnosti učenci opravijo različne projekte in raziskovalne naloge. Športnih dnevov je v vsakem razredu pet in so enakomerno razporejeni med šolskim letom. Kulturni dnevi so v prvi triadi po štirje, v drugi in tretji triadi pa po trije v šolskem letu. Naravoslovni dnevi so po trije v vsakem razredu. Tehniški dnevi so trije v prvi triadi, v drugi in tretji triadi pa so štirje v vsakem razredu. Program dnevov dejavnosti se nahaja v prilogi.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 5


UČENCI IN UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI Podružnična šola Črniče RAZRED 1. 2. 3. 4. 5.

UČITELJ Mateja Soban in Erika Štrancar Tamara Perdec Kukanja Lilijana Rosa Sonja Lulik Tjaša Vidmar Kenda ANG Franc Leben GVZ Tjaša Vidmar Kenda Sonja Makuc LVZ Franc Leben GVZ Tamara Šuligoj GOS

M

SKUPAJ PODALJŠANO ŠTEVILO BIVANJE UČENCEV 1. razred 17 2. razred 21 3. razred 11 4. razred 11 5. razred 16 SKUPAJ PB 76

12 15 7 3

Ž 7 7 5 8

SKUPAJ 19 22 12 11

3

15

18

40

42

82

8 1 8 8

12 3 8 12

SKUPAJ 20 4 16 20

25

35

60

UČITELJ Danica Matić Dolores Trošt In Erika Štrancar

Podružnična šola Skrilje RAZRED 1. 2. in 3. (kombinacija) 4.

UČITELJ Agata Marušič in Anita Vodopivec Tina Žagar in Vanja Rušt Magda Bajec Katja Bone ANG Franc Leben GVZ

SKUPAJ PODALJŠANO ŠTEVILO BIVANJE UČENCEV 1. razred 19 2. razred 3 3. razred 15 4. razred 17 SKUPAJ PB 54

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

M

Ž

UČITELJ Slavka Slokar in Vesna Stibilj

stran 6


Podružnična šola Šmarje RAZRED 1., 2. in 3. (kombinacija) SKUPAJ

UČITELJ M Mateja Kompara 0 Klementina Lemut (3 ure tedensko prvi 0 razred) 0 0

Ž 1 2 1 4

SKUPAJ 1 2 1 4

Vse učenke so vključene v oddelek podaljšanega bivanja, ki ga financira ustanoviteljica. V podaljšanem bivanju poučuje Klementina Lemut. Podružnična šola Vrtovin RAZRED 1. in 2. (kombinacija) 3. in 4. (kombinacija SKUPAJ PODALJŠANO BIVANJE 1., 2., 3. in 4. razred

UČITELJ M Tanja Maver 2 Klementina Lemut (3 ure tedensko prvi 2 razred)) Martina Besednjak 3 Mojca Čušin ANG 1 8 ŠTEVILO UČENCEV 12

Ž 0 2

SKUPAJ 2 4

0 2 4

3 3 12

UČITELJ Petra Koncut

Na podružničnih šolah Vrtovin in Šmarje Občina Ajdovščina financira po tri ure za ločeno poučevanje v kombiniranih oddelkih Podružnična šola Vipavski Križ RAZRED 1. 2. 3. 4.

UČITELJ Nataša Valič Mojca Paljk Jana Štukelj Dunja Tomšič Franc Leben GVZ

SKUPAJ PODALJŠANO BIVANJE 1. razred 2. razred 3. razed 4. razred SKUPAJ PB

ŠTEVILO UČENCEV 10 14 21 14 59

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

M

Ž

SKUPAJ

6 6 9 4

6 8 12 10

12 14 21 14

25

36

61

UČITELJ Polona Pizzoni (do vrnitve Mateje Slokar), Dragic Vodopivec in Jožica Uršič

stran 7


JUTRANJE VARSTVO ŠOLA

ŠT. UČENCEV 1. RAZREDA 19 13

Črniče Skrilje Vipavski Križ Vrtovin Šmarje

UČITELJ/ICA Franc Leben, razredne učiteljice Anita Vodopivec, Marija Kovač, razredne učiteljice Sonja Makuc, razredne učiteljice Martina Besednjak, Tanja Maver Mateja Kompara

12 2 1

VARSTVO VOZAČEV Varstvo vozačev je organizirano: - na centralni šoli, - v Črničah, - v Vipavskem Križu, - v Skriljah.

UČENCI IN UČITELJI NA MATIČNI ŠOLI RAZRED

UČITELJ

M

Ž

SKUPAJ

5.a. 5.b

Ana Čelik Čibej Vlasta Birsa

6 7 13

10 7 17

16 14 30

6.a 6.b 6. c

Martina Černigoj Danica Krapež Polona Puc

14 14 10 38

10 10 12 32

24 24 22 70

7.a 7.b

Šuligoj Tamara Bogdan Bone

15 10 25

11 16 27

26 26 52

8.a 8.b

Marija Kovač Irena Pelicon

15 13 28

10 11 21

25 24 49

9.a 9.b

Branka Zaletel Marušič Jožica Uršič

16 13 19

9 11 20

25 24 49

PODALJŠANO BIVANJE PB

UČITELJ Vanja Rušt

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

ŠTEVILO UČENCEV 20 (5. razred), 4 učenci 6. razreda

stran 8


RAZPORED PREDMETNIH UČITELJEV PO RAZREDIH, 2011/12 Razred

5. a

5. b

6. a

6. b

6. c

7. a

7. b

8. a

8. b

9. a

9.b

Razrednik

Ana Č. Čibej

Vlasta Birsa

Martina Černigoj

Danica Krapež

Polona Puc

Tamara Šuligoj

Bogdan Bone

Marija Kovač

Irena Pelicon

Branka Marušič

Jožica Uršič

SLJ

Ana Č. Čelik

Vlasta Birsa

Ksenija Trebovc

Ksenija Trebovc

Polona Puc

MAT

Ana Č. Čibej

Vlasta Birsa

Martina Černigoj

Martina Černigoj

Martina Černigoj

TJA

Danica Krapež

Katja Bone

Katja Bone

Danica Krapež

Danica Krapež

LVZ GVZ DRU GEO ZGO DEE FIZ KEM BIO NAR NIT TIT

Ana Č. Čibej Ana Č. Čibej Ana Č. Čibej / / / / / / / Ana Č. Čibej /

Vlasta Birsa Vlasta Birsa Vlasta Birsa / / / / / / / Vlasta Birsa / Jožica Uršič

Ksenija T. Polona P. Helena B. Helena F. Martina Č. Damijana Č. Danica K. Katja B. Mojca Č. Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič Branka Marušič Stanko Čufer Bogdan Bone Tamara Šuligoj / / Jožica Uršič Stanko Čufer /

/

/

ŠVZ

Tjaž Oven

Tjaž Oven

Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič / / / / Bogdan Bone 7 Jožica Uršič Stanko Čufer Jožica Uršič Tamara Šuligoj Tjaž Oven Irena Pelicon

Ksenija T. Polona P. Helena B. Helena F. Martina Č. Damijana Č. Danica K. Katja B. Mojca Č. Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič Branka Marušič Stanko Čufer Bogdan Bone Tamara Šuligoj / 7 Jožica Uršič Stanko Čufer /

Helena B. Ksenija T. Polona P. Damijana Č. Martina Č. Helena F. Mojca Čušin Katja B. Danica K. Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič / Stanko Čufer Bogdan Bone Tamara Šuligoj / / /

Jožica Uršič

Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič / / / / Bogdan Bone / Jožica Uršič Stanko Čufer Jožica Uršič Tamara Šuligoj Tjaž Oven Irena Pelicon

Polona Puc Helena F. ̽ Ksenija T. ̽ Damijana Č. Martina Č. ̽ Helena F. ̽ Katja Bone Danica K. ̽ Mojca Č. ̽ Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič Branka Marušič / / / Bogdan Bone / Jožica Uršič Stanko Čufer /

Helena B. Ksenija T. Polona P. Damijana Č. Martina Č. Helena F. Mojca Čušin Katja B. Danica K. Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič / Stanko Čufer Bogdan Bone Tamara Šuligoj / / /

GOS

Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič / / / / Tamara Šuligoj / Jožica Uršič Stanko Čufer Jožica Uršič Tamara Šuligoj Tjaž Oven Irena Pelicon

Polona Puc Helena F. ̽ Ksenija T. Damijana Č. Martina Č. ̽ Helena F. ̽ Katja B. Danica K ̽ Mojca Č. ̽ Sonja Makuc Franc Leben / Marija Kovač Branka Marušič Branka Marušič / / / Tamara Šuligoj / Jožica Uršič Stanko Čufer / Dean Kovšca Irena Pelicon

Dean Kovšca Irena Pelicon

Dean Kovšca Irena Pelicon

Tjaž Oven Irena Pelicon

Dean Kovšca Irena Pelicon

Tjaž Oven Dean Kovšca

Št. ur tedensko

26

26

26

26

26

29,5

29,5

30

30

30

30

̽

̽ Učiteljice izvajajo enkrat tedensko fleksibilno diferenciacijo Od četrtega do sedmega razreda se lahko delo pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku organizira kot temeljni in nivojski pouk v obsegu največ do ¼ vseh ur namenjenih tem predmetom. Temeljni pouk poteka na eni, nivojski pa na dveh ali več ravneh. V letošnjem letu bomo v skladu z odločitvijo strokovnih aktivov in sveta šole izvajali tako obliko diferenciacije v 7. razredu. V osmem in devetem razredu bo pouk potekal v nivojskih skupinah. Učenec se odloči za učno skupino na določenem nivoju po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno službo in starši. OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 9


IZBIRNI PREDMETI 7. razred Predmet

Število skupin 1 1 2

Število ur

Število ur

Italijanščina II Starinski in družabni plesi Šport za sprostitev

Število skupin 1 1 2

Računalništvo – multimedija

Izbrani šport – nogomet Izbrani šport – odbojka Računalništvo – urejanje besedil

Število učencev 19 14 32

Učitelj / učiteljica

Učitelj / učiteljica

70 35 35

Število učencev 9 19 37

1

35

16

Število skupin 1 1 1 1 1

Število ur

Število učencev 13 20 20 17 20

Učitelj / učiteljica

Število skupin 1 1 1 1 1

Število ur

Število učencev 10 15 19 14 15

Učitelj / učiteljica

35 35 35

Tjaž Oven Irena Pelicon Helena Ferjančič

8. razred Predmet

Maja Mihelj Irena Pelicon Dean Kovšca in Tjaž Oven Peter Valič

9. razred Predmet Računalništvo – r. omrežja Genetika Šport za zdravje Ljudski plesi Elektronika z robotiko

32 32 32 32 32

Peter Valič Tamara Šuligoj Tjaž Oven Irena Pelicon Stanko Čufer

7., 8. in 9. razred Predmet Čebelarstvo (8. in 9. r. skupaj) Zvezde in vesolje Obdelava gradiv – umetne snovi Šolsko novinarstvo Gledliški klub

35/32 35/ 32 35/32 35/32 35/32

Bogdan Bone Stanko Čufer Stanko Čufer Helena Brataševec Polona Puc

Skupaj število skupin: 19 Izbirni predmeti so v urniku 6. in 7. uro pouka. Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), predvsem pri športu za zdravje in športu za sprostitev. Pri izbirnih predmetih zvezde in vesolje, obdelava gradiv, šolsko novinarstvo in gledališki klub so učenci iz 7. 8. in 9. razreda združeni v eni skupini. Čebelarstvo obiskujejo učenci osmega in devetega razreda. Učitelji si prizadevajo, da zaključijo program, ki je planiran v predmetniku, že pred zaključkom pouka. S tem so učenci razbremenjeni v obdobju zaključevanja ocen.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 10


FLEKSIBILNI PREDMETNIK 6. RAZRED Po predmetniku predpisana tedenska obveznost: 1 ura ZGO, 1 ura GEO, 1 ura LVZ, 1,5 ure GOS. Fleksibilna razporeditev obveznosti: RAZRED 6.a, 6.b 6.c

I. POLLETJE 2 uri zgodovine 2 uri LVZ 1 ura GOS 2 uri zgodovine 2 uri LVZ 1 ura GOS 2 uri geografije 2 uri LVZ 1 ura GOS

II. POLLETJE 2 uri geografije 2 uri GOS 2 uri geografije 2 uri GOS 2 uri zgodovine 2 uri GOS

7. RAZRED Po predmetniku predpisana tedenska obveznost: 1 ura LVZ in 1 ura TIT. Fleksibilna razporeditev obveznosti: RAZRED 7.a 7.b

I. POLLETJE 2 uri TIT 2 uri TIT

II. POLLETJE 2 uri LVZ 2 uri LVZ

V sedmem razredu izvajamo tudi delno fleksibilno diferenciacijo – 1 x tedensko pouk v nivojskih skupinah pri SLJ, MAT in TJA – 4 nivojske skupine (četrtek). 8. RAZRED Po predmetniku predpisana tedenska obveznost: 1 ura LVZ, 3,5 ure SLJ Fleksibilna razporeditev obveznosti: RAZRED 8.a 8.b

I. POLLETJE 3 ure SLJ 2 uri LVZ 3 ure SLJ 2 uri LVZ

II. POLLETJE 4 ure SLJ 4 ure SLJ

9. RAZRED Po predmetniku predpisana tedenska obveznost: 1 ura LVZ, 4,5 ure SLO Fleksibilna razporeditev obveznosti RAZRED 9.a

I. POLLETJE 5 ur SLJ

9.b

5 ur SLJ

II. POLLETJE 4 ure SLJ 2 uri LVZ 4 ure SLJ 2 uri LVZ

Fleksibilni predmetnik občasno izvajamo tudi pri drugih predmetih zaradi vzgojno izobraževalnih vsebin, ki jih je laže obravnavati strnjeno, zlasti pa pri nekaterih izbirnih predmetih (šport za sprostitev, šport za zdravje…).

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 11


VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO TEMELJNE NALOGE Kot osnovna šola smo zavezani, da uresničujemo vse vzgojno-izobraževalne cilje, ki so opredeljeni v Zakonu o Osnovni šoli. Poleg rednega šolskega dela na šoli še posebno pozornost posvečamo: - sodelovanju z okoljem (starši, lokalno skupnostjo, različnimi društvi in zavodi), - mednarodni dejavnosti (izmenjava z Dansko šolo, obisk prostovoljca iz Španije na podružničnih šolah in na centralni šoli, obisk kulturne skupine iz slovanskega kulturnega prostora, dan tujih jezikov), - sodelovanju pri razvojnih projektih. Pouk je organiziran v skladu s predmetnikom. Nudimo široko paleto izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti ter nadstandardnih aktivnosti. Učitelji učence pri dodatnem pouku spodbujajo za tekmovanja iz različnih področij: matematika, logika, računalništvo, fizika, kemija, biologija, slovenščina, angleščina, bralna značka (angleščina in slovenščina), zgodovina, orientacija, lov na lisico, sladkorna bolezen, čebelarstvo, modelarstvo, likovni natečaji, revija pevskih zborov, itd.. V okviru kulturnih, naravoslovnih in tehničnih dnevov ter šole v naravi bodo učenci spoznavali okolje, v katerem živijo, narodno in kulturno dediščino ter se seznanjali z dosežki in možnostmi na tehničnem področju. Za obogatitev ponudbe dejavnosti šola nudi prostor tudi zunanjim izvajalcem storitev kot so Plesna šola ADC in Športno društvo Rekreativček. Šahovski krožek na šoli že drugo leto prostovoljno vodi velemojster iz Šahovskega društva Čaven iz Ajdovščine. K izvajanju najrazličnejših preventivnih dejavnosti, ki so organizirana v času razrednih ur, dnevov dejavnosti ali v okviru pouka, povabimo društva in ustanove kot so: Zdravstveni dom Ajdovščina Zveza prijateljev mladine Ajdovščina, Lovska zveza, Rdeči Križ Ajdovščina, Društvo ledvičnih bolnikov, Društvo zdravljenih alkoholikov ter druge zunanje predavatelje. Učiteljice in učenci na podružničnih šolah redno sodelujejo na prireditvah krajevnih skupnosti s kulturnim programom. Podružnične šole pred novim letom ali kulturnim praznikom pripravijo prireditev za starše in stare starše. V začetku februarja.2012 bo šola izvedla skupni kulturni dan v telovadnici v Dobravljah. Predstavili se bodo pevski zbori posameznih podružnic v sodelovanju s pevskimi zbori iz šolskega okoliša. Pevski zbor iz Dobravelj bo spremljal orkester Glasbene šole iz Ajdovščine. Šola dobro sodeluje z Univerzo v Kopru in Ljubljani, tako da sprejema študente, ki za to zaprosijo, na obvezno prakso. V šolskem letu bo na šoli opravljala pripravništvo učiteljica biologije pod mentorstvom Tamare Šuligoj. Novembra se izteka volontersko pripravništvo razredni učiteljici. V februarju šola tradicionalno organizira javno kulturno prireditev z gostom – bivšim učencem naše šole, ki je dejaven na kulturnem področju. Vsako leto na prireditvi sodeluje tudi pevski zbor iz lokalne skupnosti. Učence spodbujamo k medvrstniški pomoči ter k različnim oblikam humanitarnega dela. Tudi letos bomo na šoli zbirali zamaške in s tem pripomogli k nakupu ustreznega pripomočka za invalidno osebo. Učenci v okviru EKO projekta vsako leto zbirajo denar ali šolske potrebščine za otroke iz Afrike. V okviru tega projekta šola vzgaja učence v ozaveščene državljane, ki znajo skrbeti za okolje. V primeru socialne stiske naših učencev se obrnemo na Karitas in Rdeči Križ Slovenije, ki nam vedno priskočita na pomoč. Učencem iz socialno šibkega okolja se pomaga tudi s sredstvi iz šolskega sklada. Za reševanje konfliktov med učenci svetovalna delavka usposablja učence za medvrstniško mediacijo. Na področju ozaveščanja mladih za skrb za okolje bomo sodelovali s Komunalnim podjetjem iz Ajdovščine, ki bodo učencem 6. in 7. razreda predavali o ločevanju odpadkov. V okviru šolske skupnosti deluje šolski parlament, ki vsako leto učence spodbuja, da razmišljajo

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 12


o aktualni družbeni temi. Letošnja tema je »Junaki današnjega časa – kdo so in zakaj« in je vsebinsko nadaljevanje teme iz lanskega šoslega leta. Mentor šolskemu parlamentu bo tudi v letošnjem šolskem letu Peter Valič. Pouk bogatimo z medpredmetnimi povezavami in sodelovanjem v različnih projektih. V letošnjem šolskem letu bo medpredmetno sodelovanje tradicionalno potekalo v okviru knjižnično-informacijskih znanj, povezujemo se tudi s Srednjo šolo Veno Pilon Ajdovščina in tujejezičnimi učitelji, ki so tam zaposleni. Aktivi učiteljev pripravljajo tematske medpredmetne povezave. V mesecu oktobru Občina Ajdovščina organizira prireditev NE-ODVISEN.SI za učence vseh treh triad. Prireditev za starše vseh šol v ajdovski občini bo potekala v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Ministrstvo za šolstvo in šport je vse šole pozvalo, da 18. novembra 2011 izvedejo projekt Zdrav slovenski zajtrk. V okviru projekta bodo potekale številne aktivnosti kot so literarni in likovni natečaji ter natečaj ustvarjanja panjskih končnic. Spomladi bomo tradicionalno organizirali tekmovanje iz orientacije za starše in učence. V začetku meseca septembra bo v okviru tematske razstave »Bili smo ljudstvo z deželo, postali smo narod z državo« ura zgodovine (družbe ali državljanske vzgoje) v vseh razredih posvečena 20. obletnici samostojne Slovenije. Skozi šolsko leto bodo aktivi pripravljali radijske oddaje med katerimi bomo obeležili posebne dneve: obletnico priključitve Primorske k matični domovini, dan tujih jezikov, teden otroka, dan knjige …

V mesecu marcu bo potekala akcija Očistimo Slovenijo. Šola bo spodbujala učence in zaposlene, da se ji pridružijo. ŠOLSKI KOLEDAR Pouk se prične 1. septembra in zaključi 22. junija.

1. Število dni vzgojno izobraževalnega dela: september oktober november december januar februar marec april maj junij

22 dni 20 dni 18 dni 17 dni 21 dni 15 dni 22 dni 18 dni 21 dni 16 dni

2. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji (polletji): - 1. obdobje – od 1. septembra do 31. januarja, - 2. obdobje – od 1. februarja do 22. junija, za učence 9. razreda do 15. junija. 3. Ocenjevalno obdobje bomo zaključili z redovalno konferenco: 1. redovalna konferenca 2. redovalna konferenca

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

30. januar – razredna stopnja 31. januar – predmetna stopnja 12. junij – za deveti razred 18. junij – razredna stopnja 19. junij – predmetna stopnja

stran 13


4. Predmetni in popravni izpiti Prvi rok:

od 18. junija do 2. julija 2012 - za učence 9. razreda, od 26. junija do 9. julija 2012 - za učence ostalih razredov. Drugi rok: od 20. do 31. avgusta 2012 5. Počitnice in prosti dnevi dan reformacije dan spomina na mrtve jesenske počitnice božič dan samostojnosti in enotnosti novoletne počitnice novo leto slovenski kulturni praznik zimske počitnice velikonočni ponedeljek dan upora proti okupatorju prvomajske počitnice praznik dela dan državnosti

ponedeljek, 31. oktober 2011 torek, 1. november 2011 2. do 4. novemer 2011 nedelja, 25. december 2011 ponedeljek, 26. december 2011 27. do 30. december 2011 1. in 2. januar 2012 sreda, 8. februar 2012 20. do 24. februar 2012 ponedeljek, 9. april 2012 petek, 27. april 2012 ponedeljek, 30. april 2012 1. in 2. maj 2012 ponedeljek, 25. junij 2012

6. Skupne pogovorne ure Na podružničnih šolah bodo praviloma drugi ponedeljek v mesecu, od 16.00 do 17.00, na centralni šoli pa drugi torek v mesecu, od 16.00 do 17.00. Podružnične šole Centralna šola

10. 10. 2011 11.10. 2011

14. 11. 2011 15. 11. 2011

12. 12. 2011 13. 12. 2011

9. 1. 2012 10. 1.* 2012

13. 2. 2012 14. 2.* 2012

12. 3. 2012 13. 3. 2012

16. 4. 2012 17. 4. 2012

14. 5. 2012 15. 5. 2012

7. Roditeljski sestanki: 1. roditeljski sestanek – oddelčni – septembra, 2. roditeljski sestanek – razredni – novembra, 3. roditeljski sestanek – oddelčni – predvidoma marca. 8. Predavanja za starše: -

razredna stopnja: 9. 11. 2011 - Rajsko otroštvo, peklensko mladostništvo (Viljem Ščuka), predmetna stopnja: 28. 11. - Živeti z najstnikom (izvajalka predstavnica Familylab: Ana Troha Dovžan) prireditev za starše: NE-ODVISEN.SI (19. 10. 2011 ob 18.00 v prostorih Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini).

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 14


INTERESNE DEJAVNOSTI Pri interesnih dejavnostih bodo učenci: - razvijali svoje posebne interese in nagnjenja, - pridobivali delovne navade, - poglabljali in širili znanje, - povezovali teorijo s prakso, - se navajali na zdravo in vedro zabavo ter rekreacijo. Podružnične šole Podruž. šola

Naziv

Mentor

ČRNIČE

Cici vesela šola Pravljični krožek Likovna krožek Otroški pevski zbor Športni krožek Angleški bralni krožek Odbojka Računalniški krožek Dramski krožek Ročna dela

Sonja Lulik Sonja Lulik Lilijana Rosa Mateja Soban Tamara Perdec Kukanja Tjaša Vidmar Kenda Irena Pelicon Helena Ferjančič dejavnost v okviru PB (Dolores Trošt) dejavnost v okviru PB (Danica Matić)

SKRILJE

Pevski zbor Računalniški krožek Eko krožek Cici vesela šola

Fanc Leben Helena Ferjančič dejavnost v okviru pb razredne učiteljice

ŠMARJE

Mali umetnik Italijanščina Bralni klub Računalniški krožek

Mateja Kompara Mateja Kompara Mateja Kompara Helena Ferjančič

VIPAVSKI KRIŽ

Dramski krožek Otroški pevski zbor Cici vesela šola Kreativno branje Angleški bralni krožek Likovni krožek Računalniški krožek Vesela znanost Šolski radio Eko krožek Zdrava šola

Vse učiteljice Nataša Valič Mojca Paljk Mojca Paljk Dunja Tomšič Sonja Makuc Helena Ferjančič dejavnost v okviru PB dejavnost v okviru PB dejavnost v okviru PB dejavnost v okviru PB

VRTOVIN

Dramski krožek Pravljični krožek Vrtičkarji Računalniški krožek

Martina Besednjak Tanja Maver Tanja Maver Helena Ferjančič

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 15


Za učence podružničnih šol ponujamo še naslednje brezplačne skupne interesne dejavnosti, ki se bodo izvajale v prostorih centralne šole v Dobravljah: Dejavnost Športno plezanje Atletika Šahovski krožek

Izvajalec Tjaž Oven Umbert Bizjak Šahovski klub Čaven Ajdovščina

Učenci imajo možnost, da se odločajo tudi za interesne dejavnosti, ki jih proti plačilu ponujajo zunanji izvajalci: Dejavnost Ples Športna abeceda Košarka Tuji jeziki

Izvajalec Plesni center ADC Ajdovščina ŠD Rekreativček KK Ajdovščina Jezikovna šola Papagaj

Centralna šola Naziv Šolski radio Rokomet Tenis Odbojka Radiogoniometrija ARG Orientacija Sadjarski krožek Logika Angleški klub Čebelarski krožek Francoščina Pevski zbor Klekljanje Računalniški krožek Gospodinjski krožek Knižničarski krožek Medvrstniška mediacija Planinski krožek Italijanščina Geografski krožek Likovni krožek Dramski krožek Košarka Zgodovinski krožek Biološki krožek Fotografski krožek Modelarski krožek Šahovski krožek

Mentor Ksenija Trebovc Dean Kovšca Dean Kovšca Irena Pelicon Stanko Čufer Marija Kovač Bogdan Bone Damjana Čermelj Katja Bone, Danica Krapež Bogdan Bone Samuel Frasure Ana Čelik Čibej Ana Čelik Čibej Peter Valič Jožica Uršič Irma Krečič Slejko Izabel Jovanovska Hreščak Bogdan Bone Maja Mihelj Marija Kovač Sonja Makuc Polona Puc Tjaž Oven Branka Zaletel Marušič Peter Valič Peter Valič Marko Lemut Šahovki klub Čaven Ajdovščina

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 16


Poleg pouka in različnih dejavnosti, ki jih predpisuje predmetnik, na centralni šoli in na podružničnih šolah izvajamo tudi mnoge projekte: Tip projekta Šolski projekti

Naziv projekta Po čebelah se zgleduj

Spoznajmo London Mednarodna izmenjava

Tematske razstave Državni projekti

Mednarodni projekti Razvojni projekt

Mega kviz Rastem s knjigo Zdrava šola Shema šolskega sadja Dobimo se na postaji Zdrav slovenski zajtrk Evropska vas Eko šola Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja

Kje se izvaja V okviru projekta šola organizira likovni natečaj, na katerem sodelujejo primorske šole in šole iz zamejstva. Projekt se zaključi s prireditvijo in podelitvijo priznanj in nagrad. Učenci devetega razreda se lahko udeležijo ekskurzije v London. V šolskem letu bo ponovno potekala mednarodna izmenjava z dansko šolo Vallekilde Hørve Friskolle. Naši učenci odhajajo na Dansko 3. oktobra 2011, danski učenci pa nam obisk vračajo konec marca 2012. Bili smo ljudstvo z deželo, postali smo narod z državo, Grki Centralna šola Centralna šola Centralna in podružnične šole Centralna in podružnične šole PŠ Vipavski Križ, Črniče, Skrilje Centralna in podružnične šole Centralna in podružnične šole Centralna in podružnične šole Razvojni tim (vodja: Bogdan Bone)

TABORI IN DRUGE DEJAVNOSTI Šola organizira še različne druge oblike izobraževanja, ki dopolnjujejo in bogatijo v šolskem predmetniku predpisane vzgojno-izobraževalne vsebine. Razr.

Kraj

Vsebina

Čas

Dobravlje

Mini olimpijada

14. 9. 2011

3. r.

ŠRZ Police Ajdovščina

tečaj in preverjanje plavalnega znanja

prvi in tretji teden v oktobru

5. r.

CŠOD Kavka Livške Ravne

šola v naravi

od 14. 5. do 18. 5. 2012

6. r.

CŠOD Groharjeva hiša na Sorici CZSD Slovenj Gradec Fiesa

kulturni dan

14., 15. ali 16. maj 2012

šola v naravi

od 4. 6. do 8. 6. 2012

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 17


7. r.

CŠOD Breženka

šola v naravi

od 16. 4. do 20. 4. 2012

8. r.

Tehniški muzej Bistra CŠOD Ljubljana

naravoslovno tehniški dan

2. 12. 2011

kulturni dan

14. 11. 2011

tehniško naravoslovni dan

6.12.2011

9. r.

Ljubljana - hiša eksperimentov - reaktorski center, - prirodoslovni muzej

OSTALE DEJAVNOSTI 1. Varstvo okolja

2. Humanitarne akcije 3. Tekmovanja v znanju

4. Tekmovanja za bralno značko 5. Tekmovanje za športno in prometno značko 6. Kolesarski izpit 7. Orientacija 8. Medkulturno sodelovanje 9. Slovenski zajtrk

Vzgoja učencev za skrb za okolje: čistilne akcije, skrb za urejenost šolske okolice in učilnic, zbiranje in sortiranje papirja in drugih odpadkov, realizacija programa EKO šole, sodelovanje s Komunalnim podjetjem Ajdvščina. Sodelovanje z RK, škofijsko Karitas, občinskim društvom upokojencev, s krajevnimi skupnostmi, pomoč sošolcem. Slovenščina, logika, kemija, fizika, računalništvo, biologija, matematika, angleščina, tehnika, promet, geografija, zgodovina, geologija, znanje o sladkorni bolezni, CICI vesela šola, vesela šola, čebelarstvo. 1. – 9. razred 1. – 4. razred 5. razred Organizacija tekmovanja iz orientacije (tudi za družine) Nastop folklorne skupine iz Ukrajine 12. 9. 2011 18. novembra 2011

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA Delo šolske svetovalne službe je zelo obširno in raznoliko. Svetovalni delavki Izabel Jovanovska Hreščak in Ana Kalin spremljata in usmerjata razvoj učencev od začetka do zaključka šolanja. Svetovalna služba vodi postopke za sprejem učencev v prvi razred, odložitev šolanja, skrbi za razporeditev učencev v oddelke, ugotavlja upravičenost do regresirane prehrane in subvencije za šolo v naravi, skrbi, da posamezni učenci v trenutku stiske prejmejo ustrezno obliko socialne pomoči, sodeluje z zdravstveno in socialno službo ter drugimi ustanovami. Ob zaključku šolanja vodi vpisni postopek v poklicne in srednje šole ter skupaj s strokovnimi delavci šole izvaja poklicno orientacijo, ki učencem pomaga pri sprejemanju odločitve o nadaljnjem šolanju. Pri tem šola sodeluje tudi s predstavniki vseh okoliških srednjih šol, Gospodarsko in obrtno zbornico, Zavodom za šolstvo in drugimi. Svetovalna služba ima pomembno vlogo pri svetovanju in usmerjanju na vseh ravneh in pri vseh udeležencih vzgojno-izobraževalnega procesa. Nanjo se v slehernem trenutku lahko obrnejo učenci za pomoč pri premagovanju učnih težav pa tudi za razreševanje konfliktov, do katerih prihaja v medsebojnih odnosih. Premagovanje raznovrstnih težav je učinkovitejše, če se v proces svetovanja vključijo tudi starši.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 18


POKLICNA VZGOJA Komisija za poklicno orientacijo: - Mirjam Kalin, ravnateljica - Izabel J. Hreščak, psihologinja - Ana Kalin, svetovalna delavka - Sonja Mavri, psihologinja Urada za delo Ajdovščina. Program poklicne vzgoje obsega: - seznanjanje otrok s šolskim sistemom, šolami, pogoji šolanja in poklici, - po vnaprejšnjem pristanku staršev preizkus sposobnosti, reševanje testa poklicnih interesov ter ankete o izbiri poklica, izključno za namen poklicnega svetovanja, - roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda, - komisija za poklicno orientacijo obravnava vsakega učenca posebej, preuči učenčeve sposobnosti, interese, znanje ter zdravstveno stanje ter mu poda nasvet glede poklicne izbire, - individualni razgovori z učenci in njihovimi starši, - obiski srednjih šol, ki organizirajo dneve odprtih vrat, - informativni dan v februarju, - seznanjanje učencev z morebitnimi preizkusi posebnih nadarjenosti ter potrebnimi zdravniškimi potrdili, - izpolnjevanje ter pošiljanje prijav učencev na izbrano srednjo šolo, - obveščanje učencev o omejitvah vpisa na izbrani srednji šoli, - obiski srednjih šol, ki bodo organizirale dneve odprtih vrat (svetovalni delavki, razredniki in starši), - priprava in razdelitev propagandnega materiala za poklice, - analiza uspešnosti učencev naše šole in seznanjanje učencev in staršev z rezultati. Delo z nadarjenimi učenci Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Učenci so najprej evidentirani. Evidentira se učence četrtega in osmega razreda. Sledi postopek identifikacije, ki vključuje naslednja merila: ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem od kriterijev dosegajo nadpovprečen rezultat. Z rezultati identifikacije se v nadaljevanju seznani starše in učence ter se pridobi njihovo mnenje. Sledi še zadnja faza koncepta – delo z nadarjenimi učenci. Za identificirane nadarjene učence smo v šolskem letu 2010/11 izdelali individualizirane programe, v katerih smo načrtovali aktivnosti za spodbujanje nadarjenosti posameznega učenca. Poleg prilagoditev pri posameznih predmetih so imeli nadarjeni učenci možnost svoje talente na različnih področjih razvijati tudi v okviru dni dejavnosti, s projektnim delom, sodelovanjem na natečajih, različnih tekmovanjih, interesnih dejavnostih, z vključevanjem v dodatni pouk in izbirne predmete ter z dodatnimi aktivnostmi. Nekaterim nadarjenim učencem 9. razreda smo v lanskem šolskem letu omogočili sodelovanje v mednarodni izmenjavi z učenci iz Katalonije ter se udeležbo na ekskurziji v London. Aktualno ponudbo in možnosti za nadarjene učence bomo poskušali v tem šolskem letu dopolniti z dodatnimi dejavnostmi. Evidentiranje in identifikacija bo tudi v tem šolskem letu potekala po ustaljenih postopkih. Identifikacija nadarjenosti je pogoj za pridobitev Zoisove štipendije. Dodatna strokovna pomoč Dodatno strokovno pomoč za učence z odločbo izvajajo Mateja Štor (specialna pedagoginja), Helena Žerjal (specialna pedagoginja – mobilna služba Osnovna šola Kozara), Nives Furlan Bratina (socialna pedagoginja – dopolnjevanje iz Osnovne šole Col) in učitelji. Logopedska služba Učence z odločbo obravnavata strokovni delavki Iris Kodrič in Nataša Škrinjar, ki v skladu z

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 19


dogovorom o dopolnjevanju prihajata iz Centra za korekcijo govora in sluha iz Izole.

ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica deluje na centralni šoli in na petih podružničnih šolah. Njeno poslanstvo izhaja iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Splošni cilj je učencem zagotoviti vzgojo in izobraževanje na področju knjižnice, knjige, motivacije branja in estetskega užitka. Učenci spoznavajo storitve knjižnice, knjigo kot medij, različne podatkovne zbirke in globalno informacijsko omrežje (cobiss). Učenci lahko knjižnico uporabljajo za izposojo knjižnega in neknjižnega gradiva, pisanje nalog, izdelovanje plakatov, branje revij, časopisov, knjig, druženje, uporabo računalnikov v čitalnici, iskanje informacij, reševanje knjižnih ugank, sprostitev in pogovor. Poleg strokovnega in bibliopedagoškega dela v okviru šolske knjižnice izvajamo ure k.i.z.knjižnično-informacijska znanja. Cilji in vsebine k.i.z. zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Temu so namenjene 4 pedagoške ure letno, kar pomeni v devetih letih šolanja 36 pedagoških ur v vsakem oddelku. Vsebine se nadgrajujejo. Izvaja jih knjižničarka skupaj z učitelji ali samostojno. Po skupnem načrtovanju, ki temelji na učnem programu knjižnično-informacijskh znanj, se vsebine izvajajo v obliki medpredmetnih povezav. Ure se realizirajo na centralni in na podružničnih šolah. Knjižnica je na centralni šoli odprta med 7.00 in 15.00. V času izvajanja pedagoških ur, knjižničnoinformacijskih znanj na centralni ali podružničnih šolah, izvajanju kulturnih dni, literarnih srečanj ali drugih oblik pedagoškega dela, je knjižnica zaprta. Zaradi racionalizacije izposoje na podružničnih šolah knjige izposojajo razredne učiteljice in sicer vsaka v svojem razredu. Poleg internega strokovnega dela, ki obsega nabavo, obdelavo in izposojo knjižnega ter neknjižnega gradiva in izvajanja pedagoških ur k.i.z., v šolski knjižnici izvajamo tudi bibliopedagoške dejavnosti: - mesečne knjižne uganke, - sodelovanje v državnem projektu Rastem s knjigo, ki ga razširimo v kuturni dan (obisk Lavričeve knjižnice, Pilonove galerije in Muzeja fosilov), - knjižničarski krožek, - sodelovanje v državnem projektu Knjižnično-muzejskega mega kviza (spoznavanje - pomembnih Slovencev in njihovih rojstnih krajev s pomočjo različnih informacijskih virov – 8. in 9. razred), - koordiniranje literature za Bralno značko in domače branje, Cankarjevo tekmovanje, angleško bralno značko, - literano srečanje s pisateljem Ivanom Sivcem za predmetno stopnjo in s pisateljico Tatjano Kokalj za razredno stopnjo, - tematske razstave: - v sklopu projektnega dela medpredmetne povezave - na temo stara Grčija in Rim (7.r.), - razstava seminarskih nalog v sklopu projektnega dela medpredmetne povezave – na temo ljudskega slovstva (5.r.), - razstava literarnih in likovnih izdelkov, - izvedba kulturnega dne za 6.r. (obisk Slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani in obisk Šolskega muzeja). Učbeniški sklad Učbeniški sklad vodi šolska knjižničarka. V šolskem letu 2011/2012 je izposoja učbeniških kompletov 100 %. Učenci si učbenike izposodijo brezplačno, ker stroške izposojevalnine povrne Ministrstvo za šolstvo in šport.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 20


PROMETNA VARNOST Učenci so izredno izpostavljeni prometu na poti v šolo, predvsem v Dobravljah, Črničah, Skriljah in Vipavskem Križu. Program dela: - S prometno varnostjo se pričnejo učenci seznanjati takoj na začetku prvega razreda, ko prejmejo rumene rutice in kresničke. - Na pomembnost nošenja kresničk zlasti od meseca oktobra do aprila se učence opozarja vsako leto posebej. - Učenci obravnavajo varnost v prometu v okviru predmeta Spoznavanje okolja od 1. do 4. razreda. - V petem razredu se učenci seznanijo s prometno varnostjo v Dobravljah in opravljajo kolesarski izpit. Pogoj za pridobitev kolesarskega izpita je uspešno opravljen test iz cestno prometnih predpisov in vožnje s kolesom na prometnih površinah v bližini šole. - V okviru kolesarskega izpita se preveri tudi opremljenost koles učencev. - Varstvo vozačev je na podružničnih šolah in na centralni šoli organizirano dnevno po zaključku pouka do odvozov šolskih avtobusov in šolskih kombijev. - Učence se opozarja na nevarnost pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa. - Skrbimo, da se dosledno upoštevajo predpisi, ki veljajo za prevoz otrok, in da so vozila, v katerih se prevaža otroke, ustrezno opremljena. -

Šola sodeluje: na tekmovanju Kaj veš o prometu, v akciji Sveta za preventivo in vzgojo v prometu, s policijo: projekt Policist Leon in En dan policist, s policijo, ko so kolesarski izpiti, svetom za preventivo Občine Ajdovščina na prireditvi »Igrajmo se za varnosti«, na drugih preventivnih akcijah.

ŠOLSKA PREHRANA Na šoli so organizirani trije obroki: dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica za učence v podaljšanem bivanju. Zavedamo se, da ima način prehranjevanja pomemben vpliv na zdravje in počutje otrok, zato si prizadevamo, da so naši jedilniki raznoliki in sledijo sodobnim smernicam. Šola v okviru projekta Shema šolskega sadja redno nudi učencem dodatne brezplačne obroke sadja. Cena šolske malice Cena šolske malice je v letu 2011/12 enotna za celo Slovenijo in znaša 0,80 evra. Vsi učenci imajo možnost, da z oddajo vloge zaprosijo za splošno subvencijo v višini 0,50 evra. Do dodatne subvencije 0,30 evra so upravičeni tisti učenci, ki za to zaprosijo in izpolnjujejo kriterije (dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka). Dodatno subvencijo lahko, ne glede na kriterij, dobijo učenci v rejništvu oziroma prosilci za azil. Socialno najbolj ogroženim učencem država zagotavlja še sredstva za subvencioniranje kosila (kriterij je dohodek na družinskega člana do 5% povprečne plače). Podrobnosti v zvezi z organizacijo in subvencioniranjem šolske prehrane so opredeljene v Pravilih o šolski prehrani, objavljenih na spletnih straneh šole. Prijava in odjava šolske prehrane Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli med šolskim letom razredniku, svetovalnemu delavcu ali v računovodstvu šole.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 21


V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri razredniku, v šolski kuhinji (tudi na podružničnih šolah) ali v računovodstvu. Odjava, ki je bila oddana do 8.30, velja z naslednjim dnem oziroma dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Učenec ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, če zaradi bolezni ali izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti obroka. Za kosilo velja:

- prijava en dan prej do 9.00, - odjava za isti dan do 8.00.

Čas malice Šola Podružnična šola Črniče Podružnična šola Skrilje Podružnična šola Šmarje Podružnična šola Vipavski Križ Podružnična šola Vrtovin Centrala šola Dobravlje

Čas dopoldanske malice od 9.30 do 10.00 od 9.00 do 9.30 od 10.25 do 10.55 od 9.20 do 9.50 od 9.20 do 9.50 od 9.05 do 9.25

Čas kosila: od 11.30 do 13.00. Vzgojno-izobraževalne dejavnosti povezane s prehrano Na šoli poleg obravnavanja učnih vsebin o prehrani, ki so del učnega načrta izvajamo še naslednje dejavnosti: - na razredni stopnji organiziramo naravoslovne dneve o zdravi prehrani v sodelovanju z medicinskimi sestrami iz Zdravstvenega doma Ajdovščine, obisk kmetije s prikazom del v povezavi s pridelovanjem hrane ter obisk živilsko predelovalnega obrata, - na predmetni stopnji pripravljamo s pomočjo medicinskih sester iz Zdravstvenega doma Ajdovščina delavnice o zdravi prehrani, priložnostno obiščemo tudi živilsko predelovalne obrate (Mlinotest, Fructal, Mlekarna Vipava), - na razredni in predmetni stopnji smo vključeni v projekte Eko šola, Zdrava šola ter Shema šolskega sadja; v okviru projekta Shema šolskega sadja šola učencem deli sadje med razrednimi urami ter ob tem organizira še dejavnosti za promocijo uživanja sadja (predstavitev sadja in njegovih zdravilnih učinkov - šolski radio, oglasne deske in spletne strani šole), - od letošnjega leta deluje na šoli tudi komisija za šolsko prehrano, ki skrbi za izdelavo zdravih jedilnikov ter enkrat letno preverja zadovoljstvo učencev, - v okviru tematskih razrednih ur se razredniki pogovarjajo o problemih, ki jih prinaša nezdrava prehrana (anoreksija, prekomerno povečana telesna teža, odvisnost od hrane, bolezni, ki jih povzroča debelost).

SKRB ZA ZDRAVJE OTROK -

Navajanje učencev na osebno higieno in zdrav način življenja, sistematski pregledi v zdravstvenem domu, zobozdravstveni pregledi in storitve, predavanja za starše in učence po programu zdravstvene vzgoje.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 22


PREVENTIVNE DEJAVNOSTI Razredna stopnja Razred TEMA/VSEBINA 1.,2.,3., Razvijanje vrednot opredeljenih v in 4. vzgojnem načrtu Razvijanje ugodne socialne klime Premagajmo predsodke Socialne razlike in medsebojna pomoč Komunikacija in reševanje problemov Kako se učiti Preprečevanje nasilja Medgeneracijski odnosi Skrb za zdravje Zdrava prehrana Zdrav in reden zajtrk Shema šolskega sadja Eko šola (skrb za okolje) Prometna varnost Skrb za zdrave zobe Skrb za ledvice Humanitarne akcije 5. Prometna varnost Kako se učiti Šola o soncu Razvoj mladostnika in zdrava prehrana Vrednote Premagajmo predsodke Socialne razlike Pomagajmo si Komunikacija Reševanje problemov Zaupanje vase Internetne pasti Predmetna stopnja Razred TEMA/VSEBINA 6. Vrednote Nekajenje Internetne pasti Medosebni odnosi 7. Spremembe mladostnika, osebna higiena, samopodoba Motnje hranjenja Mediji Vrednote 8. Vrednote Skrb za zdrave zobe Motnje hranjenja Zasvojenosti Obvladovanje stresa 9. Vrednote Motnje hranjenja

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

IZVAJALEC razredničarke

pouk, predavanje, zobna preventiva Društvo ledvičnih bolnikov (za 4. razred) razredničarke, razredničarke Izbrane vsebine se obravnavajo v okviru tehniških dni ali športno naravoslovnega tabora. razredničarke

IZVAJALEC razredniki, Zdravstveni dom Ajdovščina strokovni delavec OŠ Dobravlje svetovalna služba Zdravstveni dom Ajdovščina učiteljica športne vzgoje Irena Pelicon strokovni delavec OŠ Dobravlje razredniki razredniki Zdravstveni dom Ajdovščina Zdravstveni dom Ajdovščina Miha Kramli (Zdravstveni dom Ajdovščina) razredniki, učiteljica športne vzgoje Irena Pelicon

stran 23


Vsi razredi

Prva pomoč Alkoholizem

Zdravstveni dom Ajdovščina Društvo zdravljenih alkoholikov

Prireditev NE-ODVISEN.SI Namen in cilj kampanje je otroke, mladostnike in odrasle ozaveščati o različnih pasteh zasvojenosti (od drog, alkohola, cigaret, čezmerne uporabe interneta, iger na sreč, odvisnosti od negativnih novic…), o možnostih pomoči in promociji zdravega načina življenja.

Organizator: Občina Ajdovščina, Prireditev bo potekala za vsako triado posebej v prostorih telovadnice v Dobravljah dne, 18. 10. 2011. Za starše bo predavanje potekalo v prostorih Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini dne, 19. 10. 2011 ob 18.00.

Na predmetni stopnji bodo potekale tematske razredne ure med katerimi bomo posebno pozornost posvetili pogovoru o vrednotah iz vzgojnega načrta.

IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH IN DRUGIH DELAVCEV Izobraževanje na šoli VSEBINA Učenje učenja

IKT Izobraževanje v okviru ešolstva

IZVAJALEC ČAS IZVEDBE Šola za ravnatelje (triletni Datumi bodo objavljeni sproti. projekt, ki traja do marca Izobraževanje bo potekalo 2014) popoldan ali v soboto (po dogovoru z učitelji in izvajalci) Računalničarji OŠ Dobravlje Po dogovoru in po potrebi Različni izvajalci O izvedbah so učitelji obveščeni sproti

Zaradi krčenja sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in šport bo izobraževanje delavcev v šolskem letu omejeno. V okviru triletnega projekta se bo nadaljevalo izobraževanje v izvedbi šole za ravnatelje Učenje učenja, ki za šolo ne predstavlja stroškov. Strokovnim delavcem bomo omogočili, da se udeležijo: - srečanj študijskih skupin, - izobraževanj, ki so nujna za izvedbo projektov v katerih sodeluje šola, - izobraževanja v okviru šolskega parlamenta, - šola bo organizirala predavanja za strokovne delavce in starše, - posameznim delavcem bomo izjemoma omogočili, da se udeležijo izobraževanj, ki se neposredno nanašajo na izobraževalne vsebine in so nujne (npr. zaradi posodobitev učnih načrtov). Tradicionalna strokovna ekskurzija za vse zaposlene ob koncu pouka bo organizirana v skladu z možnostmi skupaj s sindikatom, prav tako bo v sodelovanju s sindikatom organiziran skupen ogled gledališke predstave.

SPREMLJANJE POUKA Hospitacija je učiteljem napovedana en teden vnaprej. Obiski v razredu bodo potekali po sledečem vrstnem redu: - oktober: podaljšano bivanje - november: obisk prvih razredov ,

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 24


-

predmetna stopnja: od decembra do konca maja v zaporedju po predmetniku pri učiteljih, ki lansko leto niso prišli na vrsto (tuji jeziki, slovenščina, gospodinjstvo, tehnika in tehnologija, fizika, športna vzgoja, geografija, računalništvo, dodatna strokovna pomoč, delavnice svetovalne službe, medpredmetne povezave).

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Naloge posameznih organov so določene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Razredniki so neposredno odgovorni za delo oddelkov, za vodenje oddelčnega učiteljskega zbora, za povezavo in sodelovanje s starši, za organizacijo vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v oddelku. Razredniki bodo vodili vso dokumentacijo v oddelku in opravljali še druga z zakonom določena dela. Oddelčni učiteljski zbor bo sodeloval na oddelčnih konferencah in pri vseh zadevah posameznih oddelkov na šoli. Sestavljajo ga vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku. Učiteljski zbor se bo sestajal na ocenjevalnih in drugih pedagoških konferencah, kjer bo razpravljal in reševal naloge v zvezi z delom šole, učnim uspehom, pedagoškimi vprašanji in drugim. Učiteljski zbor vodi ravnateljica. Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnoizobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev, učencev, ter opravljajo druga dela, določena z letnim delovnim načrtom. Vodje aktivov: - 1. razred: Mateja Kompara, - 2. razred: Tina žagar, - 3. razred: Lilijana Rosa, - 4. razred: Dunja Tomšič, - 5. razred: Ana Čelik Čibej, - podaljšano bivanje: Erika Štrancar, - aktiv matematikov in računalničarjev: Martina Černigoj, - aktiv družboslovnih predmetov: Sonja Makuc, - aktiv učiteljev naravoslovja: Bogdan Bone, - aktiv tujih jezikov: Katja Bone, - aktiv slavistov: Polona Puc, - aktiv svetovalnih delavcev: Izabel Jovanovska Hreščak, - aktiv učiteljev športne vgoje: Tjaž Oven. Aktiv učiteljev matematike in računalništva Poleg pouka bodo učitelji matematike in računalništva usposabljali učence za tekmovanja iz logike (tudi Genius logicus), matematike ter v hitrem in zanesljivem računanju preko spletne strani. Cilj učiteljev matematike je izboljšati uspeh učencev na NPZ, ki je že običajno nad slovenskim povprečjem. Letos bo prvič potekalo tudi mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti »Bober«. Šola sodeluje v projektu e- šolstvo. Učitelja računalništva v okviru projekta izvajata številne aktivnosti (izobraževanje učiteljev, svetovanje učiteljem in drugim delavcem glede opreme, nameščanje opreme, pomoč učencem pri uporabi IKT…). Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov Aktiv sestavljajo učitelji družboslovja, učitelj glasbene vzgoje, učiteljica likovne vzgoje in

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 25


knjižničarka. Aktiv načrtuje pripravo kratkih proslav po šolskem radiu in razstav ob spominskih dnevih in praznikih. Vsi učitelji se aktivno vključujejo pri pripravi šolskih prireditev. Aktiv načrtuje medpredmetne povezave. Tudi letos bo šola organizirala tekmovanje iz orientacije z družinsko progo za starše in učence naše šole pa tudi za ostale udeležence. Na področju likovne vzgoje se bodo učenci udeležili številnih natečajev. Na področju glasbene vzgoje bodo učenci matične šole in podružničnih šol skupno nastopili z lokalnimi pevskimi zbori. Učitelj glasbene vzgoje bo vodil manjšo glasbeno skupino. Učiteljica zgodovine bo vodila pripravo razstave na temo Grki. Aktiv učiteljev naravoslovja Načrtuje in izvaja naravoslovne in tehniške dneve ter pripravlja učence za različna tekmovanja (Preglovo priznanje iz kemije, Stefanovo priznanje iz fizike, Proteusovo priznanje iz biologije). Učitelj Bogdan Bone je tudi skrbnik šolskega sadovnjaka in čebelnjaka ter vodja projekta EKO šola. Aktiv svetovalnih delavcev Seznanja z razporeditvijo učencev z dodatno strokovno pomočjo, seznanja z dokumentacijo in svetuje pri oblikovanju individualiziranega programa. Člani aktiva pripravijo individualiziran program in urnik izvajanja dodatne strokovne pomoči. Sodelujejo z učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč in s specialno pedagoginjo. Aktiv tujih jezikov Aktiv pripravi in izvede mednarodno izmenjavo z dansko šolo. Naši učenci potujejo na Dansko 3. oktobra 2011, danski učenci nam vračajo obisk konec marca. V okviru mednarodne izmenjave se na šoli organizira različne dejavnosti in delavnice (jezikovne, čebelarsko, orientacijsko, plesno… Izvede se dve strokovni ekskurziji, pri kateri sodelujejo učenci OŠ Dobravlje in danski učenci. Pri tem šola sodeluje z lokalnimi skupnostmi (Vrtovin – kamnoseška dejavnost pri kateri pomagajo tudi predstavniki društva Most, Šmarje – prikaz gasilske dejavnosti in sirarstva). Aktiv pripravi program za dan tujih jezikov, ki poteka 26. septembra 2011. Letos bo ura tujih jezikov posvečena nizozemščini. Aktiv pripravlja učence na šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz angleščine ter na tekmovanje iz bralne značke (English Reading Badge). V okviru aktiva se organizira še mednarodni dan tujih jezikov (učenci se pri uri tujega jezika seznanijo z različnimi evropskimi jeziki). Tudi letos bo pri nas sodeloval gostujoči učitelj iz Francije, ki bo izvajal medpredmetne povezave in vodil krožek francoščina za 5. in 6. razred. Aktiv učiteljev slovenščine Aktiv organizira strokovne ekskurzije in kulturne dneve, pripravlja učence na Cankarjevo tekmovanje, na tekmovanje za bralno značko in sodeluje pri pripravi kulturnih prireditev ter organizaciji obiskov literarnih gostov. Učenci sodelujejo na literarnih natečajih (Vilenica za mlade, natečaj Lavričeve knjižnice). Aktiv sodeluje pri organizaciji srečanja z bivšim učencem – umetnikom. Aktiv učiteljev športne vzgoje Aktiv organizira športne dneve, izvaja izbirne predmete, vodi izvedbo tečaja plavanja, sodeluje pri izvedbi šole v naravi za šesti razred ter skrbi za udeležbo učencev na tekmovanjih iz različnih športnih panog. Športni pedagogi izvajajo različne interesne dejavnosti (športno plezanje, odbojka, rokomet, tenis, košarka). Aktiv športnkov sodeluje pri opremljanju nove večnamenske dvorane v Črničah in svetuje ravnateljici glede potreb opreme za izvedbo šolske vzgoje.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 26


ORGANIZIRANJE UČENCEV IN STARŠEV Oddelčna skupnost Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole, obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju. Skupnost učencev šole Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Skupnost ima mentorja, ki ga ravnateljica imenuje izmed strokovnih delavcev šole. Učenci volijo v skupnost učencev šole po dva predstavnika oddelka. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela in opravlja naslednje naloge: - zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, - sodeluje pri uresničitvi idej in informira učence o svoji dejavnosti, - opravlja druga dela in naloge, za katere se dogovorijo učenci. Mentor šolske skupnosti v šolskem letu 2011/12 je Peter Valič. Šolski parlament Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Tema letošnjega šolskega parlamenta je »Junaki našega časa – kdo so in zakaj«. Svet staršev Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev centralne šole in podružničnih šol. Svet staršev bo: - razpravljal o organizaciji pouka in uspehu šole, - zbiral pripombe in predloge staršev o delu šole, - predlagal nadstandardne storitve, - oblikoval stališča, predloge in pobude za svet šole, - opravljal še druge naloge, določene z zakonom. Svet staršev se bo sestal po prvih roditeljskih sestankih v drugi polovici septembra in po redovalni konferenci. Obveščanje staršev Za obveščanje staršev o delu in uspehu učencev so zadolženi razredniki. Obvestila staršem so praviloma ustna (na pogovornih urah), po dogovoru po elektronski pošti, ob koncu ocenjevalnega obdobja pa tudi pisna. Ravnatelj seznani starše z najpomembnejšimi podatki iz letnega delovnega načrta na začetku šolskega leta, med šolskim letom pa s pomembnejšimi dogodki na šoli.

ORGANI UPRAVLJANJA SVET ŠOLE sestavljajo predstavniki šole, staršev in ustanovitelja. Naloge sveta: - sprejme letni delovni načrt šole in nekatere splošne akte, - odloča o finančnih zadevah šole, - obravnava zadeve vzgojno-izobraževalnega dela, - ustanovitelju in ravnatelju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, - razpisuje in sprejema vodilne delavce, - opravlja druge, z aktom o ustanovitvi, zakoni in splošnimi akti določene naloge.

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 27


RAVNATELJICA Mirjam Kalin je kot pedagoški vodja odgovorna za uresničevanje nalog šole ter za organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela šole. Njene naloge so določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Kot poslovodni organ: - vodi celotno poslovanje šole in skrbi za zakonitost šole, - skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima šola do ustanovitelja, okolja in drugih, - odloča o delovnih razmerjih v šoli, - sodeluje s svetom šole, mu daje predloge in podatke ter izvršuje odločitve in sklepe sveta šole, - opravlja druge zadeve, ki jih opredeljuje zakonodaja. POMOČNICA RAVNATELJICE Vera Volk je pedagoška delavka, ki v sodelovanju z ravnateljico skrbi za nemoteno delo in za uresničevanje vseh nalog in ciljev šole.

SPREJEMANJE LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA Letni delovni načrt sprejme in potrdi svet šole. Za realizacijo delovnega načrta je odgovorna ravnateljica. Strokovni nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela opravlja Ministrstvo za šolstvo in šport. Letni delovni načrt je bil sprejet na seji Sveta šole Osnovne šole Dobravlje dne, 29. 9. 2011.

Ravnateljica: Mirjam Kalin

Predsednica sveta šole: Martina Černigoj

Priloga: - program dnevov dejavnosti za šolsko leto 2011/2012v posameznih razredih

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

stran 28


Priloga: program dnevov dejavnosti za šolsko leto 2011/2012 v posameznih razredih DNEVI DEJAVNOSTI V 1. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Jesenski pohod

Obisk kulturnega delavca

Mini olimpiada Štafetne in druge igre / zimski pohod Merjenje za športno – vzgojni karton

Gledališka ali filmska predstava Prireditev ob dnevu šole

NARAVOSLOVNI DNEVI Zdravstvena vzgoja

TEHNIŠKI DNEVI

OSTALE AKTIVNOSTI

Urejanje učilnice

Obisk policista

Eko dan

Izdelovanje novoletnih okraskov

Skrbimo za zdrave zobe

Izdelek iz odpadne embalaže ali naravnih materialov

Medpredmetna povezava v sodelovanju s knjižničarko

Naravna življenjska okolja (travnik, voda, sadovnjak)

Prireditev za starše

Bralna značka

Različna tekmovanja in natečaji

Pohod

Sodelovanje na tekmovanju Matematični kenguru (Vegovo priznanje)

DNEVI DEJAVNOSTI V 2. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Jesenski pohod

Teden otroka obisk kulturnega delavca

Mini olimpiada Štafetne igre Merjenje za športno – vzgojni karton Pohod

Gledališka ali predstava Prireditev ob dnevu šole

NARAVOSLOVNI DNEVI Eko dan

TEHNIŠKI DNEVI

OSTALE AKTIVNOSTI

Urejanje učilnice

Skrbimo za zdrave zobe

Naravna življenjska okolja (gozd, travnik, sadovnjak, voda)

Izdelovanje novoletnih okraskov

Bralna značka

Zdravstvena vzgoja

Izdelek iz odpadne embalaže ali naravnih materialov

Prireditev za starše

Medpredmetna povezava v sodelovanju s knjižničarko Sodelovanje na različnih tekmovanjih in natečajih: Vegovo/mat. kenguru Zlati sonček Cankarjevo priznanje Likovni natečaji

DNEVI DEJAVNOSTI V 3. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI Mini olimpiada Pohod Igre na snegu/zimski pohod Merjenje za športno – vzgojni karton Zaključna ekskurzija/pohod

KULTURNI DNEVI Teden otroka

NARAVOSLOVNI DNEVI V mestu

Gledališka ali filmska predstava

Zdravstvena vzgoja

Prireditev ob dnevu šole Prireditev za starše na podružnici

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

Odvisnost

TEHNIŠKI DNEVI Urejanje učilnice

OSTALE AKTIVNOSTI Skrbimo za zobe

Izdelovanje novoletnih okraskov

Zdrav zajtrk

Eko dan

Medpredmetna povezava v sodelovanju s knjižničarko

Bralna značka

Različna tekmovanja in natečaji

stran 29


DNEVI DEJAVNOSTI V 4. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI Mini olimpiada Štafetne in elementarne igre, jesenski kros ali orientacijski pohod Zimski pohod ali pustovanje

KULTURNI DNEVI Obisk kulturnega delavca Gledališka predstava Kulturna prireditev na podružnicah/ dan šole

NARAVOSLOVNI DNEVI Sonce in sence

TEHNIŠKI DNEVI Hiška

OSTALE AKTIVNOSTI Skrbimo za zobe

Zdravstvena vzgoja

Voziček na elastiko

Bralna značka

Naravna življenjska okolja

Vodno kolo ali svetilnik

Medpredmetna povezava v sodelovanju s knjižničarko

Čistilna naprava in ogled deponije odpadkov

Testiranje za športnovzgojni karton

Sodelovanje na natečajih in tekmovanjih

Zaključna ekskurzija ali pohod Opomba: Pri izvedbi športnih, kulturnih, naravoslovnih in tehniških dni se bomo posebej dogovarjali še na podružnicah. Po dogovoru bomo sodelovali z zunanjimi sodelavci in strokovnjaki s posameznih področij.

DNEVI DEJAVNOSTI V 5. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Pohod v šoli v naravi (CŠOD)

Novoletno praznovanje

Športne aktivnosti v šoli v naravi (CŠOD)

Glasbena matineja in ogled ljubljanskega gradu

Smučanje / plavanje / pohod Atletika (Tjaž Oven)

Kulturni dan v šoli v naravi

NARAVOSLOVNI DNEVI Razvoj mladostnika, zdrava prehrana Naravoslovni dan v šoli v naravi Eko dan

Športne igre

TEHNIŠKI DNEVI Toplota in temperatura (izdelava modela hladilne torbe) Priprava na kolesarski izpit Priprava na kolesarski izpit Eksperimetni

OSTALE AKTIVNOSTI Medpredmetna povezava s knjižnično vzgojo na temo ljudsko slovstvo Kolesarski izpit Literarno srečanje s slovenskim pisateljem Šola v naravi - CŠOD Kavka, Livške ravne Obisk folklorne skupine iz Ukrajine

DNEVI DEJAVNOSTI V 6. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Pohod v šoli v naravi

Obisk Bevkove domačije v Zakojci (september – 2 uri)

Športne aktivnosti v šoli v naravi Športne igre Pohod / plavanje / smučanje Atletika (Tjaž Oven)

Obisk arhiva v Novi Gorici (3 ure) Knjižni sejem, Šolski muzej v Ljubljani (Irma K. Slejko) Novoletna prireditev in gledališka ali glasbena predstava (2 uri)

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

NARAVOSLOVNI DNEVI Travnik (Bogdan Bone) Dva naravoslovna dneva v okviru šole v naravi

TEHNIŠKI DNEVI Antonijev rov in Kamšt - Idrija (3 ure) Izdelava izdelkov in okraskov iz papirnih gradiv (Jožica Uršič)

OSTALE AKTIVNOSTI Literarno srečanje s slovenskim pisateljem Ivanom Sivcem Obisk folklorne skupine iz Ukrajine

Izdelava statičnih konstrukcij Igrajmo se za varnost Ajdovščina (Stanko Čufer) Izdelek iz lesa (Stanko Č.)

stran 30


DNEVI DEJAVNOSTI V 7. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Pohod v šoli v naravi (CŠOD Breženka, Fiesa)

Obisk Gregorčičeve domačije in ogled kulturnozgodovinskih vsebin, Vrsno, Kobarid

Športne aktivnosti v šoli v naravi – CŠOD Atletika Športne igre Pohod / plavanje / smučanje

NARAVOSLOVNI DNEVI Naravoslovni dan z lovci Dva naravoslovna dneva v okviru šole v naravi

Kulturni da v Ajdovščini (Lavričeva knjižnica, Pilonova galerija, Muzej fosilov)

TEHNIŠKI DNEVI Priprava kalupov in litje voska (Stanko Čufer)

OSTALE AKTIVNOSTI Literarno srečanje s slovenskim pisateljem

Obrtniška zbornica v Ajdovščini

Obisk folklorne skupine iz Ukrajine

Elektrotehnika Prometna varnost v šoli v naravi

Novoletna prireditev in gledališka /glasbena predstava

DNEVI DEJAVNOSTI V 8. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Pohod

Obisk Kosovelove domačije, Tomaj

Športne igre Pohod / plavanje/ smučanje Atletika Plavanje)

Novoletna prireditev in gledališka ali glasbena predstava

NARAVOSLOVNI DNEVI O tebi - odraščanje in puberteta Prva pomoč Moje telo

Stara Ljubljana (CŠOD)

TEHNIŠKI DNEVI Tehniški muzej Bistra Elementi za prenos gibanja- Fischer Alternativni viri energije

OSTALE AKTIVNOSTI Literarno srečanje s slovenskim pisateljem Obisk folklorne skupine iz Ukrajine

Spoznavanje poklicev (marec)

DNEVI DEJAVNOSTI V 9. RAZREDU ŠPORTNI DNEVI

KULTURNI DNEVI

Pohod

Obisk Trubarjeve in Jurčičeve domačije, Raščica in Muljava (september)

Športne igre Pohod / plavanje / smučanje Atletika Plavanje

Novoletna prireditev in gledališka ali glasbena predstava Kulturni dan v okviru mednarodne izmenjave

OŠ Dobravlje - Letni delovni načrt 2011/12

NARAVOSLOVNI DNEVI Prirodoslovni muze (2 uri) in astronomski večer (3 ure) Prva pomoč Moje telo

TEHNIŠKI DNEVI Radioamaterstvo Hiša experimentov, Reaktorski center Podgorica Električna energija Zaključna ekskurzija

OSTALE AKTIVNOSTI Literarno srečanje s slovenskim pisateljem Obisk folklorne skupine iz Ukrajine Ekskurzija v London (za nadarjene) Mednarodna izmenjava

stran 31

Letni delovni načrt 2011/12  
Letni delovni načrt 2011/12  

letni delovni načrt

Advertisement