Page 1

OSNOVNA ŠOLA

DOBRAVLJE

Letni delovni načrt Šolsko leto

2009/2010


UVODNA PREDSTAVITEV ŠOLE Osnovna šola Dobravlje je javni zavod, ki izvaja osnovno izobraževanje splošnega tipa in ima sedež v Dobravljah, št.1. Poleg centralne šole ima šola še pet podružničnih šol. Osnovno šolo Dobravlje je ustanovil OBLO Ajdovščina 29. 12. 1962. Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) so se z Odlokom o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja v občini Ajdovščina, št. 0263/92, prenesle ustanoviteljske pravice na Skupščino občine Ajdovščina. Osnovno šolo Dobravlje obiskujejo učenci iz številnih vasi in zaselkov, združenih v 14 krajevnih skupnosti:

• Batuje, Brje, Cesta, Črniče, Dobravlje, Gojače - Malovše, Kamnje - Potoče, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Velike Žablje, Vipavski Križ in Vrtovin. Na centralni šoli v Dobravljah je organiziran pouk za učence od 5. do 9. razreda. Učenci nižjih razredov imajo pouk v podružničnih šolah, ki so v središčih naslednjih krajevnih skupnosti: Vipavski Križ, Vrtovin, Črniče, Šmarje in Skrilje. V podružnični šoli Črniče je tudi oddelek 5. razreda. Šola

Čisti oddelki

Kombinirani oddelki 1. in 2. r. 3. in 4. r. 1., 3., 4. r.

Centralna šola Črniče Skrilje Šmarje Vipavski Križ Vrtovin skupaj

10 5 4

PB 0,8 2,5 1

1 4 23

1 1

1 1

1

2 1 7,3

Skupaj 10,8 7,5 5 1 6 3 33,3

Pri delu bomo upoštevali:

- predpise s področja osnovnega šolstva, - okvirne napotke za načrtovanje življenja in dela šole, - smernice za delo, - predmetnik za osnovno šolo, - potrebe okolja, - finančne, kadrovske in prostorske pogoje šole, sprotne okrožnice in priporočila Ministrstva za šolstvo.

1


GLOBALNA OCENA STANJA A. PROSTORSKI POGOJI V preteklem šolskem letu smo od načrtovanih nalog izvedli naslednje: 1. Uredili smo prostor za vozače pred šolo (postavili klopce in montirali senčilo). 2. Kupili in montirali smo klimatske naprave v Dobravljah (v vogelnih učilnicah, knjižnici in pisarni svetovalne službe – skupaj pet). 3. Prav tako smo nabavili in montirali klimatske naprave v mansardnih učilnicah v Vipavskem Križu (skupaj dve). 4. V Črničah smo uredili sanitarije in garderobo. 5. V Skriljah smo uredili otroško igrišče. 6. V Vipavskem Križu je bil obnovljen parket v učilnicah. 7. V Vrtovinu je bila montirana gugalnica. 8. Nabavili smo dva monitorja. 9. Kupili smo en prenosni računalnik in en projektor (polovico sredstev je prispevalo ministrstvo). Za šolsko leto 2009/2010 načrtujemo naslednje izboljšave: 1. Načrtujemo nakup računalnikov in posodobitev računalniške učilnice. 2. Nakup interaktivne table, dveh večjih LCD monitorjev (avla in likovna učilnica) in fotoaparata. 3. Nakup klimatskih naprav za likovno in glasbeno učilnico ter pisarno. 4. Nakup vitrine za hranjenje pokalov. 5. Ureditev sanitarij za dečke v Črničah. 6. Ureditev peskovnika v Vrtovinu. 7. Postavitev manjkajoče ograje v Šmarjah. 8. Priprave na adaptacijo in dograditev šole v Vrtovinu. 9. Popravilo oziroma po potrebi menjava kupol v telovadnici. B. KADROVSKI POGOJI Kadrovska zasedba je ustrezna. Pouk poteka po veljavnem predmetniku.

IZOBRAZBA Dobravlje srednja 2 višja 12 visoka 16 srednja

3

osnovna poklicna

3 6

Pedagoški delavci Črniče Skrilje Šmarje 4 4 5 1 1 Administrativni delavci

Vip. Križ

Vrtovin

5 2

3

2

1

Tehnični delavci 1 1

2

1


ORGANIZACIJA POUKA Način prihajanja v šolo V višje razrede prihajajo učenci iz: Kraj

Ajdovščina Brje Batuje Cesta Črniče -Dobravlje rniče Gojače Kamnje Kukovže Male Žablje Malovše Osek Plače Potoče Planina Selo Skrilje Stomaž Šmarje Vel. Žablje Vipavski Križ Vrtovin Vrtovče Zavino Skupaj

Oddaljenost v km

Način prihajanja v šolo z avtobusom 2 5 11 28 23

5 5 5 3 6

peš

16 4 3

7 6 5 19 3 1 6 5 1 12

4 4 15 6 2 11 4 2 4 10

9 13 6 17 7 18 1

5 3 8 12

196

3

25


Učenci in učitelji na razredni stopnji ŠOLA ČRNIČE

RAZRED

UČI V RAZREDU

1. 2. 3. 4. 5. PB 1., 2. PB 3., 4. PB 5.

SKRILJE

1. 2. 3. 4.

ŠMARJE

VIPAVSKI KRIŽ

Danica Matič Tamara Perdec Kukanja Tjaša Vidmar Kenda (1/2)

Vesna Stibilj in SlavkaSlokar Agata Marušič Tina Žagar Magda Bajec

PB

Slavka Slokar 1/2 in Tamara Paravan 1/2

Spremstvo

Tamara Paravan 1/2

1. / 3. 4.

Mateja Kompara in Tjaša Vidmar Kenda

1. 2. 3. 4. PB 1., 2. PB 3., 4.

VRTOVIN

Mateja Soban Nataša Valič Lilijana Rosa Sonja Lulik Dolores Trošt

Vlasta Birsa in Erika Štrancar Mojca Paljk Dragica Vodopivec Dunja Tomšič Erika Štrancar (1/2) in Polona Pizzoni (1/2) Nadja Ipavec

1. 2. 3. 4.

Anita Vodopivec Anita Vodopivec Martina Besednjak

PB

Tanja Maver

SKUPAJ

_ 1. 2. 3. 4. 5. Skupaj

4

M

Ž

SKUPAJ

7 3 5 10 11 36 8 20

4 8 16 12 12 52 10 28

11 11 21 22 23 88 18 48

28

38

66

7

9

16

8 4 10 29 11

11 2 7 29 17

19 6 17 58 28

1

1

1 1

2 2 5

2 3 6

10

13

23

5 7 13 35 14

10 101 9 10 101 42 22

15 16 23 77 36

15 29

14 36

29 65

3 1 2 5 11 11

0 2 3 1 6 6

3 3 5 6 17 17

27 17 18 39 11 112

27 31 32 32 12 134

54 48 50 71 23 246


Učenci in razredniki na predmetni stopnji

razred 5.

oddelek a b

razredničarka Ana Čelik Čibej Mateja Slokar

učenci 7 7 14

6.

a b

Marija Kovač Irena Pelicon

16 13 29

10 12 22

26 25 51

7.

a b

Branka Z. Marušič Jožica Uršič

14 13 27

9 8 17

23 21 44

8.

a b

Ksenija Trebovc Damjana Čermelj

11 11 22

14 12 26

25 23 48

9.

a b

Metoda Logar Jug Martina Černigoj

14 12 26 118

10 12 22 103

24 24 48 221

skupaj

5

učenke 8 8 16

skupaj 15 15 30


Predmetnik na razredni stopnji šola/ razredničarka Črniče Mateja Soban Nataša Valič Lilijana Rosa Sonja Lulik Dolores Trošt Danica Matić Tamara Perdec Kukanja Tjaša Vidmar Kenda Skrilje Vesna Stibilj Slavka Slokar Agata Marušič Tina Žagar Magda Bajec Slavka Slokar 1/2, Tamara Paravan 1/2 Šmarje Mateja Kompara Tjaša Vidmar Kenda Vipavski Križ Vlasta Birsa Erika Štrancar Mojca Paljk Dragica Vodopivec Dunja Tomšič Nadja Ipavec Erika Štrancar in Polona Pizzoni Vrtovin Anita Vodopivec Martina Besednjak Tanja Maver

razr. slo

mat

1. 2. 3. 4. 5. PB PB

4 4 5 5 4

6 7 7 5 5

ang

liv

gvz

2 3

2 2 2 2 2

2 2 2 1,5 1,5

dru

spo

nit

gos

švz

ur

1

3 3 3 3 3

20 21 22 23,5 25,5 25 25

3 3 3 2 3

3 3

PB

12,5

1.

6

4

2

2

3

3

20

2. 3. 4. PB

7 7 5

4 5 5

2 2 1,5

3 3

2

2 2 2

3

3 3 3

21 22 23,5 12,5 12,5

1. 3. 4.

6 7 5

4 5 5

2

2 2 2

2 2 1,5

3

3 3 3

20 22 23,5

1.

6

4

2

2

3

3

20

2. 3.

7 7

4 5

2 2

2 2

3 3

3 3

21 22

4.

5

5

2

2

1,5

3

3

23,5 25 12,5 12,5

1. 2. 3. 4. PB

6 7 7 5

4 4 5 5

2

2 2 2 2

2 2 2 1,5

3

3 3 3 3

20 21 22 23,5 25

6

2

3 3 2

2

3 3 3 2


PREDMETNIK – predmetna stopnja Šolsko leto 2009/10 predmet razred

SLO

TJA

LVZ

GVZ

NIT

3 K. Bone

2 A. Čelik Čibej 2 M. Slokar

1,5 A. Čelik Čibej 1,5 M. Slokar

3 B. Bone

3 M. Kovač

3 B. Bone

3 M. Kovač

4

1

D. Krapež

V. Markočič

1 F. Leben

1 M. Kovač

1 F. Leben

1 M. Kovač

1 F. Leben

2 M. Kovač

1 F. Leben

2 M. Kovač

1 F. Leben

1,5 M. Kovač

1 F. Leben

1,5 M. Kovač

1 F. Leben

2 M. Kovač

1 F. Leben

2 M. Kovač

5. a A. Čelik Čibej

15

5 A. Čelik Čibej

5. b M. Slokar 6. a Marija Kovač

15

5 M. Slokar

26

6. b Irena Pelicon

25

7. a Branka Z. Marušič

23

5 K. Trebovc 5 K. Trebovc 4 M. L. Jug

7. b Jožica Uršič

21

4 M. L. Jug

4 K. Bone

8. a Ksenija Trebovc

25

0

0

8. b Damijana Čermelj

23

0

9. a Metoda Logar Jug

24

9. b Martina Černigoj

24

8/1 8/2 8/3 9/1

3 D. Krapež

4

1

D. Krapež

V. Markočič

4 K. Bone

1 V. Markočič

1 V. Markočič

1 V. Markočič

0

1 V. Markočič

0

0

1 V. Markočič

0

0

1 V. Markočič

3,5 P. Puc 3,5 K. Trebovc 3,5 M. L. Jug 4,5 K. Trebovc

GEO

ZGO

DIE

1 B. Z. Marušič

1 B. Z. Marušič

2

1

B. Z. Marušič

B. Z. Marušič

2

1

B. Z. Marušič

B. Z. Marušič

2

1

B. Z. Marušič

B. Z. Marušič

2

1

B. Z. Marušič

B. Z. Marušič

2 B. Z. Marušič

2 B. Z. Marušič

DRU

BIO/ NAR

KEM

FIZ

MAT 4 A. Čelik Čibej 4 M. Slokar

2 B. Bone

D. Čermelj

2 B. Bone

D. Čermelj

3 T. Šuligoj

M. Černigoj

3 T. Šuligoj

M. Černigoj

1,5 T. Šuligoj 1,5 T. Šuligoj 2 T. Šuligoj 2 T. Šuligoj

4 4 4 4

9/3

4,5 M. L. Jug

3 K. Bone

S.Č.

3 T.Oven

1 J. Uršič

3 T. Oven

1,5 J.U.

1,5 T.Š.

3 I.P.

3 T.0.

1,5 J.U.

1,5 T.Š

3 I.P.

3 T.0.

2 I.P.

2 T.0.

1

1 J.U.

S.Č

2 B. Bone 2 B. Bone

0,57

T.Š.

2 S. Čufer

0,57 J.U.

T.Š.

2 S. Čufer

0,57 J.U.

T.Š.

4 4 H. Ferjančič

4 M. Černigoj

1

2 T.Oven

0,57 J.U.

D. Čermelj

7

1 J.U.

1 J. Uršič

1

2 S. Čufer

4

3 K. Bone

S.Č.

2 B. Bone

D. Čermelj

4,5 P. Puc

1 J.U.

2

ŠVZ

T.Š.

3

9/2

S.Č.

GOS

0,57 J.U.

D. Krapež

3

2 J.U.

S.Č

M. Černigoj

D. Krapež

2

1 J.U.

4

3 K. Bone

S.Č.

2 S. Čufer

H. Ferjančič

Krapež

2 J.U.

2 B. Bone

4

3 D.

TIT

1

0,57

0,57

0,57

2 I.P.

D.K

2

2 I.P.

D.K

2 I.P.

D.K

2 I.P.

D.K

2 2 2


IZBIRNI PREDMETI – PREDMETNIK 7. razred predmet

število skupin 1 1 1 2 1 1 1

število ur 70 35 35 35 35 35 35

število učencev 12 16 12 26 10 5 7

učitelj/ učiteljica A. Štor T. Oven D. Kovšca H. Ferjančič S. Čufer S. Čufer B. Bone

ples šport za sprostitev

število skupin 2 2

število ur 35 35

število učencev 30 40

računalništvo – multimedija Sonce, Luna in Zemlja obdelava gradiv čebelarstvo

1 1 1 1

35 35 35 35

učitelj/ učiteljica I. Pelicon T. Oven in D. Kovšca P. Valič S. Čufer S. Čufer B. Bone

računalništvo – računalniška omrežja genetika Sonce, Luna in Zemlja obdelava gradiv šport za zdravje

število skupin 2 1 1 1 2

število ur 32 32 35 32 32

ples čebelarstvo

2 1

32 35

italijanščina izbrani šport – nogomet izbrani šport – rokomet računalništvo – urejanje besedil Sonce, Luna in Zemlja obdelava gradiv čebelarstvo

8. razred predmet

19 3 5 1

9. razred predmet

število učencev 15 21 4 4 35 25 5

učitelj/ učiteljica P. Valič T. Šuligoj S. Čufer S. Čufer T. Oven in D. Kovšca I. Pelicon B. Bone

Izbirni predmeti so v urniku 6. in 7. uro pouka. Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur, predvsem pri športu za zdravje in športu za sprostitev. Pri izbirnih predmetih Sonce, Luna, Zemlja, obdelava gradiv in čebelarstvo so učenci iz 7. 8. in 9. razreda združeni v eni skupini. Učitelji si prizadevajo, da zaključijo program, ki je planiran v predmetniku, že pred zaključkom pouka. S tem so učenci razbremenjeni v obdobju zaključevanja ocen.

8


VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO TEMELJNE NALOGE

• •

• •

• •

• •

• • • • • • • • •

V šolskem letu 2009/2010 bo naša osnovna naloga izdelati vzgojni načrt in pravila šolskega reda. Z izbiro aktivnih oblik pouka bomo učence motivirali za delo v šoli. Tudi letos bomo organizirali ekskurzijo v London za učence, ki so imeli v osmem razredu odlično oceno pri angleščini. V septembru bo skupina učencev devetega razreda odšla na mednarodno izmenjavo na Dansko. Danski učenci nam bodo vrnili obisk junija. Učencem bomo nudili pestro izbiro izvenšolskega dela. S ponudbo izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti bomo spodbujali učence, da se ukvarjajo s športom (nogomet, rokomet, košarka, odbojka, tenis, atletika, šport za sprostitev, različne tehnike plesa). Moto šolo je »po čebelah se zgleduj«, zato spodbujamo učence, da se ukvarjajo s čebelarstvom. Na tehničnem področju se učenci seznanjajo z modelarstvom, astronomijo in obdelavo lesa ... Učence bomo motivirali za vključevanje v dejavnosti, ki jih izvajajo različna društva in klubi. V okviru kulturnih, naravoslovnih in tehničnih dni ter šole v naravi bodo učenci spoznavali okolje, v katerem živijo, narodno in kulturno dediščino, ter se seznanjali z dosežki in možnostmi na tehničnem področju. Učitelji mentorji bodo spodbujali in pripravljali učence na tekmovanja na vseh področjih (matematika, logika, fizika, kemija, biologija, slovenščina, angleščina, bralna značka (angleščina in slovenščina), zgodovina, orientacija, lov na lisico, sladkorna bolezen, čebelarstvo, modelarstvo, likovni natečaji, revija pevskih zborov itd. V oktobru bo na naši šoli potekalo državno tekmovanje iz orientacije. Vključevali se bomo v različne dejavnosti, ki jih organizirajo krajevne skupnosti, društvo upokojencev in druge organizirane skupine. Ponovno bomo oživili planinsko sekcijo in se aktivno vključili v Planinsko društvo Ajdovščina. Posebno skrb bomo namenili prometni vzgoji in preventivnemu delu na področju prometa. Vključevali se bomo v humanitarne akcije v okviru Rdečega križa Slovenije, Škofijske Karitas in sodelovali z drugimi organizacijami in društvi, ki v svoje dejavnosti vključujejo humanitarno delo. Vzgoja za pravilen odnos do okolja bo naša pomembna naloga, zato bomo tudi letos sodelovali v projektu EKO ŠOLA. Tema letošnjega otroškega parlamenta je Stereotipi, diskriminacija in rasizem. Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet računalništvo, se bodo kot osnovnošolci udeležili tekmovanja DOSS (Dijaška oglaševalska sekcija Slovenije). Posodobili bomo spletno stran šole. Še naprej bomo sodelovali v mednarodnem projektu Zdrava šola. Učenci tretjega razreda bodo sodelovali v projektu Zdrav zajtrk. Prijavili smo se za sodelovanje v projektu Sadje v šoli. Tudi letos bomo sodelovali v mednarodnih projektih Evropska vas in Evropa v šoli. Sodelovali bomo v projektu E-šola, v okviru katerega bodo organizirani seminarji s področja IKT in priprave e-gradiv ter delno sofinanciranje nakupa računalnikov.

9


ŠOLSKI KOLEDAR Pouk se prične 1. septembra in konča 24. junija. 1. Število dni vzgojno izobraževalnega dela september oktober november december januar februar marec april maj junij

22 dni 17 dni 21 dni 18 dni 20 dni 14 dni 23 dni 16 dni 21 dni 18 dni

2. Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji (polletji)

• 1. obdobje – od 1. septembra do 29. januarja • 2. obdobje – od 1. februarja do 24. junija, za učence 9. razreda do 15. junija 3. Ocenjevalno obdobje bomo zaključili z redovalno konferenco 1. redovalna konferenca 2. redovalna konferenca

26. januarja – razredna stopnja 28. januarja – predmetna stopnja 10. junija – za deveti razred 17. junija – razredna stopnja 21. junija – predmetna stopnja

4. Predmetni in popravni izpiti ● ●

prvi rok:

od 16. do 28. junija 2009 – za učence 9. razreda od 28. junija do 9. julija 2010 – za učence ostalih razredov drugi rok: od 18. do 31. avgusta 2010

5. Počitnice in prosti dnevi jesenske počitnice božič dan samostojnosti in enotnosti novoletne počitnice novo leto slovenski kulturni praznik zimske počitnice velikonočni ponedeljek delovna sobota prvomajske počitnice praznik dela

od 26. oktobra do 30. oktobra 2009 25. december 2009 26. december 2009 od 28. decembra do 31. decembra 2009 1. in 2. januar 2010 8. februar 2010 od 22. februarja do 26. februarja 2010 5. april 2010 nadomeščanje 26. aprila 2010 od 26. aprila do 30. aprila 2010 1. in 2. maj 2010

10


6. Delo ob pouku

1. dodatni pouk 2. dopolnilni pouk 3. razredne ure 4. pogovorne ure

Redno se izvaja pri matematiki, slovenščini, angleščini, fiziki in kemiji. Namen dodatnega pouka je poglobiti učno snov. Je obvezen za vse učence s težavami pri učenju in jih določijo učitelji. Dopolnilni pouk bo pri vseh predmetih, kjer imajo učenci učne težave. Ima vsak razrednik na 14 dni ali pa pol ure vsak teden. Na centralni šole so razredne ure prvi in tretji petek v mesecu. Bodo z razrednikom določene po urniku v dopoldanskem času, in sicer eno šolsko uro tedensko od začetka septembra do konca pouka.

7. Skupne pogovorne ure Na podružničnih šolah bodo praviloma drugi ponedeljek v mesecu, od 16. do 17. ure, na centralni šoli pa drugi torek v mesecu, od 16. do 17. ure. Podružnične šole Centralna šola

9. 11. 2009 10.11. 2009

7. 12. 2009 8. 12. 2009

11. 1. 2010 12. 1. 2010

9. 2.* 2010 9. 2. 2010

8. 3. 2010 9. 3. 2010

12. 4. 2010 13. 4. 2010

10. 5. 2010 11. 5. 2010

8. Roditeljski sestanki 1. roditeljski sestanek – oddelčni – septembra 2. roditeljski sestanek – razredni – v drugi polovici novembra 3. roditeljski sestanek – oddelčni – v drugi polovici marca

POKLICNA VZGOJA Komisija za poklicno orientacijo: 1. Mirjam Kalin, ravnateljica 2. Izabel J. Hreščak, psihologinja 3. Marjeta Piccinini, socialna delavka 4. Sonja Mavri, psihologinja Urada za delo Ajdovščina Program poklicne vzgoje: -

seznanjanje otrok s šolskim sistemom, šolami, pogoji šolanja in poklici; po vnaprejšnjem pristanku staršev preizkus sposobnosti, reševanje testa poklicnih interesov ter ankete o izbiri poklica, izključno za namen poklicnega svetovanja; roditeljski sestanek za starše učencev 9. razreda;

11


-

komisija za poklicno orientacijo obravnava vsakega učenca posebej. Komisija preuči učenčeve sposobnosti, interese, znanje ter zdravstveno stanje ter mu svetuje glede poklicne izbire; individualni razgovori z učenci in njihovimi starši; obiski srednjih šol, ki organizirajo dneve odprtih vrat; informativni dan v februarju; seznanjanje učencev z morebitnimi preizkusi posebnih nadarjenosti ter potrebnimi zdravniškimi potrdili; izpolnjevanje ter pošiljanje prijav učencev na izbrano srednjo šolo; obveščanje učencev o omejitvah vpisa na izbrani srednji šoli; obiski srednjih šol, ki bodo organizirale dneve odprtih vrat (svetovalni delavki, razredniki in starši); priprava in razdelitev propagandnega materiala za poklice; analiza uspešnosti učencev naše šole in seznanjanje učencev in staršev z rezultati; delo z nadarjenimi učenci.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI Delo z nadarjenimi učenci poteka na naši šoli v skladu s Konceptom odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci OŠ. Učenci so najprej evidentirani. Naslednja faza je postopek identifikacije, ki vključuje ocenjevalno lestvico nadarjenosti, test sposobnosti ter test ustvarjalnosti. Kot nadarjeni so identificirani tisti učenci, ki so na vsaj enem od kriterijev dosegli nadpovprečen rezultat. Starše in učence seznanimo z rezultati in pridobimo njihovo mnenje. Identifikacija nadarjenosti je pogoj za pridobitev Zoisove štipendije. PROMETNA VARNOST Učenci so izredno izpostavljeni prometu na poti v šolo, predvsem v Dobravljah, Črničah, Skriljah in Vipavskem Križu. Program dela: - S prometno varnostjo se pričnejo učenci seznanjati takoj na začetku prvega razreda, ko prejmejo rumene rutice in kresničke. - Na pomembnost nošenja kresničk od meseca oktobra do aprila se učence opozarja vsako leto posebej. - Učenci obravnavajo varnost v prometu v okviru predmeta Spoznavanje okolja od 1. do 4. razreda. - V petem razredu se učenci seznanijo s prometno varnostjo v Dobravljah in opravljajo kolesarski izpit. Pogoj za pridobitev kolesarskega izpita je uspešno opravljen test iz prometne varnosti. - V okviru kolesarskega izpita se preveri tudi opremljenost koles učencev. - Varstvo vozačev je na šoli organizirano od 11.50 do 14.30. - Učence se opozarja na nevarnost pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa. - Šola sodeluje na tekmovanju Kaj veš o prometu. - Sodelovanje v akciji Sveta za preventivo in vzgojo v prometu. - Sodelovanje s policijo. - Skrbimo, da se dosledno upoštevajo predpisi, ki veljajo za prevoz otrok, in da so vozila, v katerih se prevaža otroke, ustrezno opremljena.

12


ŠOLSKA KNJIŽNICA Šolska knjižnica obsega centralno in pet podružničnih knjižnic. Cilj dela v šolski knjižnici je strokovno in biblio-pedagoško delo. Strokovno delo obsega nabavo, obdelavo in izposojo knjižnega ter neknjižnega gradiva (video kasete, zgoščenke ...). Učenci in učitelji si lahko gradivo izposojajo na dom. V čitalnici berejo revije in časopise ter uporabljajo knjižno gradivo, ki ni za izposojo (enciklopedije, slovarji ...). Pedagoško delo pa poteka v obliki knjižnično-informacijskih znanj. Ta izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Cilji knjižnično-informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole, in sicer so mu namenjene štiri pedagoške ure letno v vsakem oddelku. To pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Knjižnično-informacijska znanja izvaja knjižničarka skupaj z učitelji drugih predmetnih področij. Pedagoške dejavnosti, ki se izvajajo v knjižnici so še: - mesečna knjižna uganka, - sodelovanje v projektu Rastem s knjigo, - sodelovanje v knjižnično-muzejskem Mega kvizu, - tematske razstave, - dramska dejavnost, - gostovanje literarnih umetnikov, - sodelovanje na kulturnih dnevih, - obisk knjižnega sejma, - sodelovanje v izboru Moja najljubša knjiga, - koordiniranje branja za bralno značko in domače branje, - vodenje učbeniškega sklada. Knjižnica je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 15.00. Na podružničnih šolah knjige izposojajo razredne učiteljice, vse ostale dejavnosti knjižnice pa se izvajajo preko centralne šolske knjižnice. UČBENIŠKI SKLAD Vodenje učbeniškega sklada se izvaja po navodilih Ministrstva za šolstvo po veljavnem katalogu učbenikov. Izposoja učbeniških kompletov je 100 %. V šolskem letu 2009/2010 bodo imeli vsi učenci brezplačno izposojo.

13


IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV Za šolsko leto 2009/2010 so strokovni delavci pripravili osebni izobraževalni načrt. S tem želimo spodbujati pedagoške in strokovne delavce za načrtovanje nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja in raziskati, na katerih področjih čutijo potrebo po dodatnem znanju. Zaradi varčevalnih razlogov je bilo strokovnim delavcem na konferenci priporočeno, da se udeležujejo študijskih skupin in izbirajo vsebine iz Katalogov stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Na razredni stopnji se bodo učitelji udeležili seminarjev z naslednjimi vsebinami: - študijske skupine, - pojemo, plešemo, igramo, - kako izboljšati pedagoško prakso, - otrok raziskovalec, - vseživljenjsko okolje, - program naravoslovja in tehnike, - specialno pedagoška znanja, - podaljšano bivanje, - učenje učenja, vzgoja predšolskih otrok, - kako do inkluzivne in povezane skupnosti otrok. Na predmetni stopnji učitelji načrtujejo: - študijske skupine, - uporaba sodobnih medijev pri pouku, - e-gradiva, - specialno-pedagoška znanja, - likovno opismenjevanje, - ples, - zborovska šola, - strokovna srečanja in simpoziji (knjižničarji, slavisti), - didaktične igre pri pouku gospodinjstva, - tekstilije in oblačila. Glede na izražene potrebe razrednih in predmetnih učiteljev bo šola organizirala sledeča izobraževanaja: - različne vsebine s področja IKT, - delo z otroki s posebnimi potrebami, - tečaj prve pomoči, - spodbujali bomo izmenjavo znanja med učitelji (likovne delavnice). Spodbujali bomo tudi dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje zaposlenih ter sofinancirali študijska potovanja pedagoških delavcev.

14


INTERESNE DEJAVNOSTI Pri interesnih dejavnostih bodo učenci: - razvijali svoje posebne interese in nagnjenja, - pridobivali delovne navade, - poglabljali in širili znanje, - povezovali teorijo s prakso, - se navajali na zdravo in vedro zabavo ter rekreacijo. Podružnične šole Šola ČRNIČE

VRTOVIN

SKRILJE

ŠMARJE

Naziv Cici vesela šola Pravljični krožek Dramski krožek Likovna delavnica Otroški pevski zbor EKO šola Atletika Nogomet Košarka Plesni krožek Italijanski jezik Zdrava šola Teniški krožek Dramski krožek EKO šola Literarni krožek Zdrava šola CICI vesela šola Atletika Košarka Teniški krožek Cici vesela šola EKO šola Dramski krožek Zdrava šola Atletika Košarka Pravljični krožek Otroški pevski zbor Teniški krožek Likovne delavnice Zdrava šola Atletika Košarka Mladi gasilci Italijanščina Teniški krožek

Mentor Sonja Lulik Sonja Lulik razredničarke Lilijana Rosa, Dolores Trošt Mateja Soban Nataša Valič Umbert Bizjak NK Vodice KK Ajdovščina Plesni studio AD & C Jezikovna šola Papagaj Nataša Valič ŠD Rekreativček Tanja Maver Tanja Maver Martina Besednjak Martina Besednjak Anita Vodopivec Umbert Bizjak KK Ajdovščina ŠD Rekreativček Agata Marušič Tina Žagar vse učiteljice Slavka Slokar Umbert Bizjak KK Ajdovščina Vesna Stibilj Tina Žagar ŠD Rekreativček Mateja Kompara Mateja Kompara Umbert Bizjak KK Ajdovščina PGD Šmarje Mateja Kompara ŠD Rekreativček

15


VIPAVSKI KRIŽ

Knjigobube Knjigobube Dramski krožek Otroški pevski zbor Pravljični krožek Atletika Košarka Kreativno branje Angleški bralni krožek Plesni krožek Zdrava šola Teniški krožek

Erika Štrancar (1. in 2. razred) Nadja I. Fabjan (3. in 4. razred) Nadja I. Fabjan Vlasta Birsa Mojca Paljk Umbert Bizjak KK Ajdovščina Dragica Vodopivec Dunja Tomšič Plesni studio AD & C Polona Pizzoni ŠD Rekreativček

Centralna šola Naziv Likovni krožek Dramski krožek Šolski radio Atletika Odbojka (Ž) Rokomet (M) Košarka Geografski krožek Zgodovinski krožek Radiogoniometrija Modelarski krožek Sadjarski krožek Logika Angleški klub Nemščina Francoščina EKO krožek Čebelarski krožek Biološki krožek Planinski krožek Teniški krožek Zdrava šola OSTALE DEJAVNOSTI 1. Varstvo okolja

2. Humanitarne akcije

Mentor Vlasta Markočič Irma Krečič Slejko Ksenija Trebovc Umbert Bizjak Irena Pelicon Dean Kovšca Tjaž Oven Marija Kovač Branka Z. Marušič Stanko Čufer Marko Lemut Bogdan Bone Martina Černigoj, Damjana Čermelj Danica Krapež, Katja Bone Mirjam Kalin Samuel Farsure Tamara Šuligoj Bogdan Bone Peter Valič Mateja Štor, Bogdan Bone Dean Kovšca Jožic Uršič

Vzgoja učencev za skrb za okolje, čistilne akcije, skrb za urejenost šolske okolice in učilnic, zbiranje in sortiranje papirja in drugih odpadkov, realizacija programa EKO šole. Sodelovanje z RK in Škofijsko Karitas, občinskim društvom upokojencev, krajevnimi skupnostmi, pomoč sošolcem.

16


3. Tekmovanja v znanju

4. Tekmovanja za bralno značko 5. Tekmovanje za športno in prometno značko 6. Kolesarski izpit 7. Plavalni tečaj 8. Orientacija 9. Inovacijski projekt ZRSŠ 10. Druge dejavnosti

Slovenščina, logika, kemija, fizika, biologija, matematika, angleščina, tehnika, promet, geografija, zgodovina, geologija, znanje o sladkorni bolezni, CICI vesela šola, vesela šola, čebelarstvo. 1.– 9. razred 1.– 4. razred 5. razred 3. razred Organizacija državnega tekmovanja iz orientacije. Vpliv učiteljevega tipa osebnosti na komunikacijo z učenci. Dopisovanje v angleščini e-pals, Evropska vas, Pomladni dan v Evropi, Evropa v šoli.

JUTRANJE VARSTVO šola Črniče Skrilje Vipavski Križ Vrtovin

1. razred devetletke 6 10 7 1

ostali razredi 19 8 45 1

VARSTVO VOZAČEV Varstvo vozačev je organizirano: - na centralni šoli - v Črničah - v Vipavskem Križu - v Skriljah

za 187 učencev, za 50 učencev, za 13 učencev, za 39 učencev.

ŠOLSKA PREHRANA -

-

Malica: malico prejema večina učencev. Ministrstvo za šolstvo delno regresira šolske malice. Brezplačne malice bo dobilo 77 učencev, približno 45 učencem pa bomo delno regresirali ceno malice. Število ni še natančno določeno, ker niso še vsi starši oddali vlog. Kosilo: v Dobravljah kosi 40 učencev, v Črničah 52 učencev, v Vipavskem Križu 52 učencev, v Skriljah 27 učencev, v Vrtovinu pa 14 učencev. Šola pripravlja tudi kosila za vrtec v Vipavskem Križu.

SKRB ZA ZDRAVJE OTROK -

Navajanje učencev na osebno higieno in zdrav način življenja, sistematski pregledi v zdravstvenem domu, zobozdravstveni pregledi in storitve, predavanja za starše in učence po programu zdravstvene vzgoje. 17


TABORI IN DRUGE DEJAVNOSTI Naši učenci bodo sodelovali na naslednjih taborih in dnevih dejavnosti. Razred 3.

Kraj Ajdovščina

5. 6. 7. 8. 8.

Debeli rtič Sorica Dom Rak Ljubljana Dolžanova soteska Ljubljana

9.

Vsebina tečaj in preverjanje plavalnega znanja naravoslovni tabor kulturni dan naravoslovni tabor kulturni dan naravoslovni dan -

naravoslovni dan hiša eksperimentov reaktorski center Podgorica prirodoslovni muzej

Termin oktober 2009 junij 2010 11. maj 2010 14. 12. do 18. 12. 2009 2. april 2010 maj 2010 december 2009

STROKOVNI ORGANI ŠOLE Naloge posameznih organov so določene v Zakonu o osnovni šoli. Razredniki so neposredno odgovorni za delo oddelkov, za vodenje oddelčnega učiteljskega zbora, za povezavo in sodelovanje s starši, za organizacijo vzgojnoizobraževalnega in drugega dela v oddelku. Razredniki bodo vodili vso dokumentacijo v oddelku in opravljali še druga z zakonom določena dela. Oddelčni učiteljski zbor bo sodeloval na oddelčnih konferencah in pri vseh zadevah posameznih oddelkov na šoli. Sestavljajo ga vsi učitelji, ki poučujejo v oddelku. Učiteljski zbor se bo sestajal na ocenjevalnih in drugih pedagoških konferencah, kjer bo razpravljal in reševal naloge v zvezi z delom šole, učnim uspehom, pedagoškimi vprašanji in drugim. Učiteljski zbor vodi ravnateljica. Ravnateljica Mirjam Kalin je kot pedagoški vodja odgovorna za uresničevanje družbenih smotrov in nalog šole ter za organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela šole. Njene naloge so določene z Zakonom o osnovni šoli in v statutu šole. Pomočnica ravnateljice Vera Volk je pedagoška delavka, ki v sodelovanju z ravnateljem skrbi za nemoteno delo in za uresničevanje vseh nalog in ciljev šole. Šolska svetovalna služba – socialna delavka Marjeta Piccinini in psihologinja Izabel J. Hreščak. Naloge šolske svetovalne službe: - sprejem šolskih novincev in njihovo spremljanje, - šolski razvojni in sleditveni študij otrok in mladostnikov, - osebno in skupinsko svetovanje otrokom in mladostnikom, - pedagoško posvetovalno delo z učitelji, vzgojitelji, starši in zunanjimi svetovalnimi službami, - delo, ki izhaja iz potreb šole (pouk, nadomeščanje v razredu, interesne in druge dejavnosti). Logopedska služba je za naše učence na OŠ Ajdovščina. Delo z učenci s posebnimi potrebami bo za našo šolo izvajala specialna

18


pedagoginja Mateja Štor in predmetni učitelji. Strokovna delavka – knjižničarka Irma Krečič Slejko ureja knjižnično gradivo, nabavlja in izposoja leposlovno, strokovno literaturo in učbenike ter skrbi za knjižnično vzgojo učencev.

ORGANI UPRAVLJANJA SVET ŠOLE sestavljajo predstavniki šole, staršev in ustanovitelja. Naloge sveta: - sprejme delovni načrt šole in nekatere splošne akte, - odloča o finančnih zadevah šole, - obravnava zadeve vzgojno-izobraževalnega dela, - ustanovitelju in ravnatelju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, - razpisuje in sprejema vodilne delavce, - opravlja druge, z aktom o ustanovitvi, zakoni in splošnimi akti določene naloge. RAVNATELJ kot poslovodni organ: - vodi celotno poslovanje šole in skrbi za zakonitost šole, - skrbi za izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima šola do ustanovitelja, okolja in drugih, - odloča o delovnih razmerjih v šoli, - sodeluje s svetom šole, mu daje predloge in podatke ter izvršuje odločitve in sklepe sveta šole, - opravlja druge zadeve določene z Zakonom o zavodih, statutom šole in drugimi akti. V letošnjem šolskem letu bo posebna pozornost posvečena tudi spremljanju pouka. Cilj spremljanja je spoznati sodelavce, vzpostaviti pozitiven odnos med vodjem in zaposlenimi ter skupno načrtovanje lastne kariere strokovnega delavca in razvoja šole.

STROKOVNI AKTIVI Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druga dela, določena z letnim delovnim načrtom. Vodje aktivov: - 1. razred: Vlasta Birsa - 2. razred: Mojca Paljk - 3. razred: Martina Besednjak - 4. razred: Magda Bajec - 5. razred: Mateja Slokar - Podaljšano bivanje: Danica Matič - Aktiv matematikov: Damjana Čermelj - Aktiv družboslovnih predmetov: Branka Z. Marušič - Aktiv učiteljev naravoslovja: Bogdan Bone - Aktiv tujih jezikov: Katja Bone - Aktiv slavistov: Polona Puc - Aktiv svetovalnih delavcev: Mateja Štor

19


Aktiv učiteljev matematike in računalništva Poleg pouka bodo učitelji matematike in računalništva usposabljali učence za tekmovanja iz logike (tudi Genius logicus), matematike ter v hitrem in zanesljivem računanju preko spletne strani. V okviru predmeta računalništva bodo sodelovali v raziskovalnih nalogah in natečajih (DOSS). Šola se je vključila tudi v projekt e- šolstvo. Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov Aktiv sestavljajo učitelji družboslovja, učitelj glasbene vzgoje, učiteljica likovne vzgoje in knjižničarka. Aktiv načrtuje pripravo kratkih proslav po šolskem radiu in razstav ob spominskih dnevih in praznikih. Ob obletnici priključitve Primorske k matični domovini je bila izvedena kratka oddaja po šolskem radiu. Aktiv načrtuje medpredmetne povezave. Letos bo šola organizirala državno prvenstvo iz orientacije. Aktiv učiteljev naravoslovja Načrtuje in izvaja naravoslovne in tehniške dneve ter pripravlja učence za različna tekmovanja (za Preglovo priznanje iz kemije, za Stefanovo priznanje iz fizike, za Proteusovo priznanje iz biologije). Vodja projekta EKO šola je učitelj Bogdan Bone. Aktiv svetovalnih delavcev Pripravi razporeditev učiteljev za strokovno pomoč učencem z odločbo z usmeritvami, seznanja z dokumentacijo in svetuje pri oblikovanju individualiziranega programa. Člani aktiva pripravijo individualiziran program in urnik izvajanja dodatne strokovne pomoči. Sodelujejo z učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, in s specialno pedagoginjo. Aktiv tujih jezikov Aktiv pripravi in izvede mednarodno izmenjavo z dansko šolo. Septembra potujejo slovenski otroci na Dansko, junija pa nam danski učenci obisk vrnejo. Posamezna izmenjava traja sedem dni. Aktiv pripravlja učence na tekmovanje iz bralne značke (English Reading Badge), pripravi učence na šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz angleščine. Sodeluje pri projektu Ena Evropa, mnogo jezikov, ki poteka od 25. septembra do 26. oktobra, izvajajo pa ga učiteljice angleščine skupaj z učiteljico likovne vzgoje. V okviru aktiva se organizira še mednarodni dan tujih jezikov (učenci se pri uri tujega jezika seznanijo z različnimi evropskimi jeziki). Letos bo pri nas sodeloval gostujoči učitelj iz Francije, ki bo izvajal medpredmetne povezave in vodil krožek francoščina za 5. in 6. razred. K pouku bo aktiv povabil tudi prostovoljko iz Latvije v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine. Aktiv bo sodeloval še pri raznih manjših projektih. Aktiv učiteljev slovenščine Aktiv organizira strokovne ekskurzije in kulturne dneve, pripravlja učence na Cankarjevo tekmovanje, na tekmovanje za bralno značko in sodeluje pri pripravi kulturnih prireditev ter organizaciji obiskov literarnih gostov.

20


ORGANIZIRANJE UČENCEV IN STARŠEV Skupnost učencev Učenci se bodo povezovali v oddelčne skupnosti in šolsko skupnost posebej za centralno šolo in podružnične šole. Učenci svoji stopnji primerno sodelujejo: - pri oblikovanju in uresničevanju programa dela šole, - pri vprašanjih učnega uspeha in vedenja, - pri vprašanjih medsebojnih razmerij učiteljev in učencev, - pri drugih, z zakonom določenih nalogah. Svet staršev Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev centralne šole in podružničnih šol. Svet staršev bo: - razpravljal o organizaciji pouka in uspehu šole, - zbiral pripombe in predloge staršev o delu šole, - predlagal nadstandardne storitve, - oblikoval stališča, predloge in pobude za svet šole, - opravljal še druge naloge, določene z zakonom. Svet staršev se bo sestal po prvih roditeljskih sestankih v prvi polovici oktobra in po redovalni konferenci. OBVEŠČANJE STARŠEV Za obveščanje staršev o delu in uspehu učencev so zadolženi razredniki. Obvestila staršem so praviloma ustna (na pogovornih urah), po dogovoru po elektronski pošti, ob koncu ocenjevalnega obdobja pa lahko tudi pisna. Ravnatelj seznani starše z najpomembnejšimi podatki iz letnega delovnega načrta na začetku šolskega leta (priloga), med šolskim letom pa s pomembnejšimi dogodki na šoli. SPREJEMANJE DELOVNEGA NAČRTA Delovni načrt sprejme in potrdi svet šole. Za realizacijo delovnega načrta je odgovorna ravnateljica. Strokovni nadzor nad izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela opravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.

Ravnateljica Mirjam Kalin

Predsednica sveta šole Martina Černigoj

21


DNEVI DEJAVNOSTI ZA 1. IN 2. RAZRED

ŠPORTNI DAN september

pohod

oktober november

KULTURNI DAN

TEHNIŠKI DAN

obisk pisateljice Anje Štefan

izdelek iz odpadnih materialov

NARAVOSLOVNI DAN

teden otroka medpredmetna povezava pravljica orientacijski pohod

gozd jeseni

december

novoletni okraski gledališka predstava

januar februar

lov na zaklad ali kros skrb za zdravje dan šole

marec

izdelava spominka za mame

april

predstava v Cankarjevem domu

travnik

maj junij SKUPAJ

meritve za športni karton tekmovanje v šaljivih igrah 5

4

22

3

3


DNEVI DEJAVNOSTI ZA 3. RAZRED MESEC IZVEDBE september oktober

KULTURNI DAN

NARAVOSLOVNI DAN

obisk pisateljice Anje Štefan teden otroka

v mestu/obisk eko kmetije

TEHNIŠKI DAN urejanje učilnice

november december

ŠPORTNI DAN pohod

jesenski kros/štafetne in elementarne igre gledališka ali filmska predstava

izdelovanje novoletnih okraskov

januar februar marec

dan šole izdelovanje gradu

april maj

rojstvo šolska prireditev

gozd

orientacijski pohod merjenje za športnovzgojni karton zaključna ekskurzija

junij Opomba: Pri izvedbi tehniških, naravoslovnih, kulturnih in športnih dni se bomo posebej dogovarjali in usklajevali še znotraj podružnic ter po dogovoru sodelovali z zunanjimi sodelavci in strokovnjaki s posameznih področij. V sodelovanju s knjižničarko bomo izvedli tudi medpredmetno povezavo (knjižnična vzgoja, spoznavanje okolja, slovenščina, likovna vzgoja) na temo Na gradu (4 šolske ure).

23


DNEVI DEJAVNOSTI ZA 4. RAZRED MESEC IZVEDBE september

KULTURNI DAN obisk pisateljice Anje Štefan

oktober november december januar

filmska ali gledališka predstava v Novi Gorici ali čutila in zdrava prehrana Ajdovščini

februar

dan šole in kulturni praznik individualna izvedba kulturnega dne na posamezni podružnici

marec april maj junij Skupaj

NARAVOSLOVNI DAN Sonce in sence

TEHNIŠKI DAN hiška

ŠPORTNI DAN jesenski pohod, štafetne igre, jesenski kros ali orientacijski pohod

voziček na elastiko zimski pohod vodno kolo ali svetilnik testiranje za športnovzgojni karton

3

čistilna naprava in glasbena šola v Ajdovščini

3

24

4

zaključna ekskurzija /igre v naravi

5


DNEVE DEJAVNOSTI V 5. RAZREDU

KULTURNI DNEVI novoletno praznovanje glasbena matineja dan Osnovne šole Dobravlje

NARAVOSLOVNI DNEVI razvoj mladostnika, zdrava prehrana (v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ajdovščina) športno-naravoslovni tabor na Debelem rtiču življenje ob morju in v njem (na naravoslovnem taboru) soline (ekskurzija v okviru športnonaravoslovnega tabora)

TEHNIŠKI DNEVI Festival znanosti v Ljubljani

toplota in temperatura (izdelava modela hladilne skrinje) vplivi Sonca na vreme (izdelava vetrovne vreče v mesecu februarju)

ŠPORTNI DNEVI

OSTALE AKTIVNOSTI

plavanje

domače branje

pohod

bralna značka

smučanje/plavanje/pohod medpredmetna povezava v sodelovanju s knjižničarko na temo ljudsko slovstvo športne igre

plavanje

kolesarski izpit

policist Leon (v sodelovanju s Slovensko policijo) sodelovanje na tekmovanjih iz logike, Računanje je igra in Matematični kenguru

25


DNEVI DEJAVNOSTI NA CENTRALNI ŠOLI MESEC september

KULTURNI DAN 6. r. – Zakojca 7. r. – Vrsno, Kobarid 8. r. – Kras, Štanjel, Tomaj 9. r. – Raščica, Muljava

oktober november

december

ŠPORTNI DAN plavanje

6. r. – Idrija, Antonijev rov

pohod

8. r. – Tehniški muzej Bistra

obisk mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana (vsi učenci od 5. do 9. r.) obisk knjižnega sejma v Ljubljani (učenci 8.r., ki so lani osvojili BZ) novoletno praznovanje (vsi razredi), 7. r. – Rakov Škocjan (1 dan)

TEHNIŠKI DAN

NARAVOSLOVNI DAN 6. r. – življenjski prostor – ribnik dobravska Krnica, obisk Botaničnega vrta v Sežani 7. r. – obisk lovcev 8. r. – Tehniški muzej Bistra

6. r. – izdelava okraskov in izdelkov iz papirnih gradiv 7. r. – priprava kalupov in litje izdelkov iz voska športne igre

9. r. – Hiša eksperimentov in Inštitut Jožef Štefan

9. r. – Prirodoslovni muzej v Ljubljani 7. r. – Rakov Škocjan (dva dni)

7. r. – Rakov Škocjan (2 dni)

januar februar

dan šole – petek, 6. februar kulturna prireditev na šoli (od 1. do 9. r.) teden kulture: knjižnično-muzejski Mega kviz (od 5. do 9. r.) projekt Rastem s knjigo (7. r.)

smučanje, plavanje, pohod (od 5. do 9. r.)

marec

april

6. r. – izdelava statičnih konstrukcij – Fischer 8. r. – elementi za prenos gibanja – Fischer

8. r. – obisk Srednje lesarske šole v 9. r. – naravoslovni dan Moje telo (na Novi Gorici šoli) 7. in 8. r. – Obrtniška zbornica v Ajdovščini 8. r. – kulturni dan v Ljubljani

orientacijski pohod 7. r. – elektrika – izdelava svetilke (medpredmetna povezava) 9. r. – izdelava modela elektromotorja in generatorja

26


maj

junij

6. r. – glasbeno-likovni dan v Sorici

7. r. – tabor Vojsko 6. r. – izdelek iz lesa plavanje (od 5. do 9.r.)

8. r. – Tržič, Dolžanova soteska

9. r. – prva pomoč (na šoli) 5. r. – naravoslovni tabor Debeli rtič

27

Letni delovni načrt  

Letni delovni načrt OŠ Dobravlje

Letni delovni načrt  

Letni delovni načrt OŠ Dobravlje

Advertisement