Page 1

VFQ 2004 UJLF

Cgtwbfkmysq htgjhnfé: Rfr d Åjcybb b Uthwtujdbyt gjdsifñn cnfylfhns d jåkfcnb jåhfpjdfybz Hjccbqcrfz Atlthfwbz – ≤htibntkmysq gjåjhybr ltkf JÅCT≥: bynthdmñ c gjckjv Hjccbb Rjcjdj: rhbnbxtcrbq cfvjfyfkbp. Ytlfdytt yfcbkbt – dspjd vtéleyfhjlyjve cjjåotcnde


Éehyfk ≤JÅCT≥ bplftncz yf fyukbqcrjv b heccrjv zpsrfö Jnltkjv ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Jhufybpfwbb gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt. Dscrfpsdftvst d tuj cnfnmzö vytybz ghbyflktéfn fdnjhfv b yt jåzpfntkmyj jnhféfñn jabwbfkmyeñ gjpbwbñ JÅCT b tt ujcelfhcnd-exfcnybrjd. Htlfrnjh: Gfnhbwbz Y. Cfnnth Htlfrnjhs-jåjphtdfntkb: Rbn Lébyrc, Fktrcfylh Ybwit Lbpfqyth: Yjyf Htqnth Rjvvtynfhbb b fdnjhcrbt vfnthbfks ghjcmåf yfghfdkznm gj flhtce: osce-magazine-at@osce.org Jnltk ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Ctrhtnfhbfn JÅCT Kärntner Ring 5–7 A-1010 Vienna, Austria Ntk.: (+43-1) 514 36-180 Afrc: (+43-1) 514 36-105

Jhufybpfwbz gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt – jåottdhjgtqcrbq jhufy, pfybvfñobqcz jåtcgtxtybtv åtpjgfcyjcnb, exfcnybrfvb rjnjhjuj zdkzñncz 55 ujcelfhcnd, hfcgjkjétyysö yf utjuhfabxtcrjv ghjcnhfycndt jn Dfyredthf lj Dkflbdjcnjrf.

Ghtlctlfntkmcndj JÅCT d 2004 ujle: Åjkufhbz Cnhernehs b bycnbnens JÅCT Gjcnjzyysq cjdtn, Dtyf Ajhev gj cjnhelybxtcnde d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb, Dtyf Ctrhtnfhbfn, Dtyf Ghtlcnfdbntkm JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB, Dtyf Åñhj gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf, Dfhifdf Dthöjdysq rjvbccfh gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd, Uffuf Gfhkfvtyncrfz fccfvåktz JÅCT, Rjgtyufuty

Ltzntkmyjcnm yf vtcnfö Rfdrfp Åñhj JÅCT d Åfre Vbccbz JÅCT d Uhepbb Åñhj JÅCT d Thtdfyt Kbxysq ghtlcnfdbntkm Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz gj rjyakbrne, zdkzñotvecz ghtlvtnjv hfccvjnhtybz yf Vbycrjq rjyathtywbb JÅCT

Wtynhfkmyfz Fpbz Wtynh JÅCT d Fkvf-Fnt Wtynh JÅCT d Fiöfåflt Wtynh JÅCT d Åbirtrt Wtynh JÅCT d Leifyåt Wtynh JÅCT d Nfirtynt

Djcnjxyfz Tdhjgf Jabc JÅCT d Vbycrt Vbccbz JÅCT d Vjkljdt Rjjhlbyfnjh ghjtrnjd JÅCT d Erhfbyt

Ñuj-Djcnjxyfz Tdhjgf Ghbcencndbt JÅCT d Fkåfybb Vbccbz JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt Vbccbz JÅCT d Öjhdfnbb Vbccbz JÅCT d Rjcjdj Rjynhjkmyfz vbccbz JÅCT d Crjgmt gj ghtljndhfotybñ hfcghjcnhfytybz rjyakbrnf Vbccbz JÅCT d Cthåbb b Xthyjujhbb

2

Éehyfk JÅCT

Jåhfotybt Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz r xbnfntkzv éehyfkf ≤JÅCT≥ Öjnz cathf jåhfpjdfybz rfr nfrjdfz lj cbö gjh yt gjkmpjdfkfcm gthdjjxthtlysv dybvfybtv JÅCT, z cxtk ytjåöjlbvsv drkñxbnm d xbckj jcyjdysö ghbjhbntnjd åjkufhcrjuj ghtlctlfntkmcndf pflfxe ghbdktxtybz dybvfybz 55 yfibö ujcelfhcnd-exfcnybrjd r änjq dféytqitq ntvt. Jåhfpjdfybt buhftn rkñxtdeñ hjkm d eghjxtybb åtpjgfcyjcnb, jåtcgtxtybb gjkbnbxtcrjq cnfåbkmyjcnb, cnbvekbhjdfybb ärjyjvbxtcrjuj hjcnf b cjrhfotybb ybotns. Ghbtöfd d rjywt vfhnf d Cfhftdj, z c djcöbotybtv kbxyj yfåkñlfk htpekmnfns dgtxfnkzñotq hfåjns, rjnjhfz eét ghjltkfyf d änjq jåkfcnb Vbccbtq JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt. Dj dnjhjv yjvtht éehyfkf ≤JÅCT≥, rjnjhsq ctqxfc yföjlbncz gthtl dfvb, jcjåsq hfpltk gjcdzoty njve, rfr gjcjk Hjåthn Åbrhjan b tuj cjnhelybrb dvtcnt c yfwbjyfkmysvb b vtéleyfhjlysvb gfhnythfvb djgkjofñn d ébpym cnhfntubñ htajhvs jåhfpjdfybz d gjcnrjyakbrnyjv, gjkbänybxtcrjv jåotcndt. Z nfrét c hfljcnmñ jnvtnbk pyfxtybt, ghblfdftvjt djghjcfv jåhfpjdfybz ghfdbntkmcndfvb b uhfélfyfvb cnhfy Wtynhfkmyjq Fpbb, j xtv ujdjhbkjcm 5 fghtkz yf rjyathtywbb JÅCT d cnjkbwt Epåtrbcnfyf Nfirtynt. Gjcdzotyyfz ntvt ≤Jåhfpjdfybt – rfgbnfk, bydtcnbhjdfyysq d åeleott≥, jyf gjpdjkbkf cjukfcjdfnm wtksq hzl rjyrhtnysö gjcktleñobö vth. Bö wtkm – gjvjxm jåhfpjdfybñ d cnhfyfö htubjyf ghbjåhtcnb åjktt vtéleyfhjlyeñ jhbtynfwbñ, ljcnbxm åjktt dscjrbö jåhfpjdfntkmysö cnfylfhnjd lkz dctö, erhtgbnm cbcntve ghjatccbjyfkmyj-ntöybxtcrjuj jåextybz, gjlujnjdbnm rdfkbabwbhjdfyyst rflhs d vbybcnthcndfö jåhfpjdfybz b jåtcgtxbnm hfpdbnbt htubjyfkmysö bybwbfnbd. D cdzpb c änbv pfckeébdftn jcjåjuj egjvbyfybz hjkm Frfltvbb JÅCT d Åbirtrt, ult z gjåsdfk d öjlt gjtplrb d Rshuspcnfy d yfxfkt fghtkz. Dcnhtxf cj ckeifntkzvb änjuj yjdjuj extåyjuj pfdtltybz ghjbpdtkf yf vtyz ytbpukflbvjt dgtxfnktybt; z eåtélty d ébpytyyjq ytjåöjlbvjcnb åjktt ljkujchjxyjq ghjuhfvvs, rjnjhfz jödfnsdfkf ås dtcm änjn htubjy. Tckb vs åeltv lfdfnm vjkjltéb cåfkfycbhjdfyyst b ljcnjdthyst pyfybz jå bcnjhbb, hfcrhsdfnm tq ukfpf yf rekmnehyjt åjufncndj lheubö yfhjljd b djjheéfnm tt evtybtv jåütrnbdyj fyfkbpbhjdfnm ghjnbdjhtxbdst djghjcs, nj z yt cjvytdfñcm, xnj änj gjpdjkbn ljåbnmcz pyfxbntkmyjuj ghjuhtccf d htitybb vyjubö yf gthdsq dpukzl nhelyjhfphtibvsö ghjåktv, c rjnjhsvb ctqxfc cnfkrbdftncz htubjy JÅCT.

Cjkjvjy Gfccb Dtyf Vfq 2004 ujlf

Vfq 2004 ujlf


Vfq 2004 ujlf, Vol. No. 2

D änjv dsgecrt: RFR D ÅJCYBB B UTHWTUJDBYT GJDSIFÑN CNFYLFHNS D JÅKFCNB JÅHFPJDFYBZ

Cgtwbfkmysq htgjhnfé

– Bydtcnbwbb d åeleott: Åtpjgfcyjcnm b jåhfpjdfybt – ≤tcntcndtyysq nfyltv≥

4

– Dscjrbq ghtlcnfdbntkm kjhl ≤Gällb≥ Äilfey: Gjkbnbxtcrbt buhs c htajhvjq jåhfpjdfybz åmñn gj bynthtcfv rféljuj

6

– Ytdjcgtnst uthjb: Åjhmåf c lbcrhbvbyfwbtq d irjkfö

8

– Cldbyenm ltkj c vthndjq njxrb: ≤Rkñx r ecgtöe – cjnhelybxtcndj b gfhnythcndj≥

11

– ≤Uhfvvfnbrf gbitn bcnjhbñ?≥ – Extåybrb b ébpym d ÅbU

13

– Gjkbnbrt yt vtcnj d irjkt, cxbnftn åsdibq exbntkm b ltgenfn

15

GJCNJZYYSQ CJDTN

– Gjcjk F. Ñ. Fktrcttd: Hjccbqcrfz Atlthfwbz – ≤htibntkmysq gjåjhybr≥ ltkf JÅCT

17

RJCJDJ: RHBNBXTCRBQ CFVJFYFKBP

Yfcbkbt – dspjd vtéleyfhjlyjve cjjåotcnde Htfrwbz JÅCT

21

– Åtlf d Vbnhjdbwt: yfåkñlfz, rfr ubåytn d juyt ljcnbuyenjt

24

– ≤Rjcjdj: öhegrbq vbh≥ Hfccrfp jå JÅCT lkz phbntktq yf hjlbyt

26

ÅJKUFHCRJT GHTLCTLFNTKMCNDJ, 2004 UJL

– Yfvtxfz rehc åtcrjyakbrnyjuj hfpdbnbz Rfdrfpf

29

YFPYFXTYBZ

– Ghtlcnfdkztv Vbrkjif Öfhfinb, Ghtlcnfdbntkz gj djghjcfv cdjåjls CVB

31

Yf jåkjért: gthdjrkfcybrb chtlytq irjks bvtyb Åtöfelbyf Ctkmvfyjdbxf d Cfhftdj ltkfñn yf ehjrfö rjkkféb bp zxvtyysö pthty, cjtlbyzz ghbhjle b ndjhxtcndj. Ajnj: Vbccbz JÅCT d ÅbU/Ltléfy Dtrbx. Fdnjhs ajnjuhfabq, bcgjkmpjdfyysö d cgtwbfkmyjv htgjhnfét bp ÅbU: Ltléfy Dtrbx, Ythvby Gjlébx, Rtdby Cfkkbdäy b Älbå Zöbx.

www.osce.org Vfq 2004 ujlf

Éehyfk JÅCT

3


DCTJÅÜTVKÑOFZ ÅTPJGFCYJCNM

Bydtcnbwbb d åeleott ÅbU Åtpjgfcyjcnm b jåhfpjdfybt – ≤tcntcndtyysq nfyltv≥ Gjxtve JÅCT pfybvftncz htajhvjq jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt? Rfpfkjcm ås, änj yt cfvjt gjlöjlzott ltkj lkz jhufybpfwbb, cgtwbfkbpbheñotqcz yf djghjcfö åtpjgfcyjcnb. Yj cnjbn ghbukzltnmcz, b gjybvftim, yfcrjkmrj ghzvj jlyj cdzpfyj c lheubv: bynthtcs äaatrnbdyjuj, ytlbcrhbvbyfwbjyyjuj jåhfpjdfybz b bynthtcs ljkujchjxyjuj vbhf, åtpjgfcyjcnb b cnfåbkmyjcnb jåhfpeñn tcntcndtyysq nfyltv.

≤C änbv yflj åskj xnj-nj ltkfnm≥, – ujdjhbn gjcjk Hjåthn Åbrhjan j gkfxtdyjv cjcnjzybb, d rjnjhjv jy pfcnfk cbcntve jåhfpjdfybz d ÅbU.

Cgtwbfkmysq htgjhnfé Rfr d Åjcybb b Uthwtujdbyt gjdsifñn cnfylfhns d jåkfcnb jåhfpjdfybz

4

Éehyfk JÅCT

ÅKÄH ÅKÄREÄKK

flhjdsq lbgkjvfn, bvtñobq pf gktxfvb jgsn ghtgjlfdfntkmcrjq hfåjns, gjcjk Hjåthn V. Åbrhjan c cfvjuj yfxfk jcjpyfdfk äne ytgjchtlcndtyyeñ cdzpm. Djpukfdbd d 2001 ujle Vbccbñ JÅCT d ÅbU, jy c jujhxtybtv b nhtdjujq eåtlbkcz, xnj cjcnjzybt jåhfpjdfntkmyjq cbcntvs ghfrnbxtcrb yt ghtnthgtkj bpvtytybq cj dhtvty tuj gthdjuj ghtåsdfybz d Cfhftdj d 1996–1997 ujlfö, rjulf jy chfpe gj jrjyxfybb djqys åsk yfghfdkty cñlf gjdthtyysv d ltkfö b cgtwbfkmysv gjckfyybrjv CIF d åjcybqcrjq Atlthfwbb. Gjkbnbpfwbz jåhfpjdfybz d ÅbU yfytckf eothå rfxtcnde b ehjdyñ jåextybz vjkjltéb. Cjlthéfybt extåybrjd b ghjuhfvv dfhmbhjdfkjcm jn htubjyf r htubjye b pfdbctkj ukfdysv jåhfpjv jn änybxtcrjuj cjcnfdf yfctktybz. Extåyst vfnthbfks åskb dslthéfys d htprj yfwbjyfkbcnbxtcrjv leöt b ghjybryens jnrhsnjq dhféltåyjcnmñ r lheubv yfhjlfv. Ghtgjlfdfntkmcrbq cjcnfd yt dkfltk cjdhtvtyysv vtnjlfvb jåextybz. Dsgecrybrfv yt ödfnfkj pyfybq b yfdsrjd lkz htitybz pflfx, djpybrfdibö gthtl ybvb d htfkmyjq ébpyb. Dj vyjubö irjkfö jncencndjdfkb jnjgktybt b ghjcntqibt cfybnfhyst eljåcndf, yt ujdjhz eét j nfrbö dtofö, rfr rjvgmñnths. D änjq cbnefwbb gjcjk Åbrhjan cnfk ltqcndjdfnm åscnhj b htibntkmyj. ≤Eåtlbdibcm, rfr vfkj bpvtybkjcm pf ctvm ktn gjckt djqys, – ujdjhbn jy, – z crfpfk ctåt: c änbv yflj xnj-nj ltkfnm. Ghb änjv z dthbk, xnj e JÅCT ljcnfnjxyj ubårjcnb, djpvjéyjcntq b lfkmyjdblyjcnb lkz njuj, xnjås dpznmcz pf äne pflfxe≥.

R

Vbccbz, c njxrb phtybz tt herjdjlbntkz, hfcgjkfufkf eybrfkmysv gjntywbfkjv, gjpdjkzdibv hflbrfkmyj ecrjhbnm dshfåjnre ytjåöjlbvjq gjkbnbrb d jåkfcnb jåhfpjdfybz, jlyjdhtvtyyj rjjhlbybhez jrfpfybt vtéleyfhjlyjq gjllthérb. Änj jåktuxfkjcm yfkbxbtv e ytt cjnhelybrjd, åfpbheñoböcz d 26 geyrnfö gj dctq nthhbnjhbb ÅbU b cgjcjåysö gjpfåjnbnmcz j njv, xnjås cjjndtncndeñofz gjkbnbrf ghjdjlbkfcm d ébpym d rféljq irjkt. D bñkt 2002 ujlf Gjcnjzyysq cjdtn JÅCT lfk cdjt cjukfcbt, b yjdjt yfghfdktybt hfåjns åskj jabwbfkmyj drkñxtyj d vfylfn Vbccbb. GTHDST IFUB

Gthdsv ifujv Vbccbb åskf vjåbkbpfwbz ecbkbq vtcnysö cgtwbfkbcnjd, dkfcntq ÅbU b vtéleyfhjlysö gfhnythjd. Åskf hfphfåjnfyf cjdvtcnyfz cnhfntubz, drkñxfñofz rhfnrjchjxyst b ljkujchjxyst pflfxb b djpdjlzofz cbcntve jåhfpjdfybz d hfyu jlyjuj bp ukfdysö ghbjhbntnjd ghjuhfvvs htajhv d ÅbU. Cjnyb pfheåtéysö ärcgthnjd b ghtlfyysö cdjtve ltke uhfélfy cnhfys byntycbdyj hfåjnfkb yfl cjcnfdktybtv cnhfntubb htajhvs jåhfpjdfybz, rjnjheñ vbybcnhs jåhfpjdfybz ÅbU pfntv kbxyj ghtlcnfdbkb yf hfccvjnhtybt Cjdtnf gj dsgjkytybñ vbhyjuj cjukfitybz d Åhñcctkt d yjzåht 2002 ujlf. Jlyfrj dgthtlb åskj tot vyjuj ytkturjq hfåjns. Ghtélt dctuj lkz ghtjåhfpjdfybq yeéyf åskf ghfdjdfz jcyjdf. Gjckt vyjujvtczxysö lbcreccbq b äythubxyjuj kjååbhjdfybz gfhkfvtyn ÅbU tlbyjukfcyj ghbyzk d bñyt 2003 ujlf jåotujcelfhcndtyysq Hfvjxysq pfrjy j yfxfkmyjv b chtlytv jåhfpjdfybb. Änjn pfrjyjlfntkmysq frn jnrhsdftn genm r ecnfyjdktybñ tlbysö cnfylfhnjd rfxtcndf jåextybz

Vfq 2004 ujlf


yf dctq nthhbnjhbb ÅbU b jghtltkztn nhtåjdfybz, rfcfñobtcz tlbyjq åfpjdjq extåyjq ghjuhfvvs, jåzpfntkmyjuj ltdznbktnytuj jåhfpjdfybz, ajhvbhjdfybz cjdtnjd hjlbntktq b exfoböcz b hfcibhtybz cfvjcnjzntkmyjcnb irjk. Gjkyfz htfkbpfwbz tuj gjkjétybq åeltn jpyfxfnm, yfghbvth, xnj öjhdfncrbt b åjcybqcrbt irjkmybrb bp yföjlzotujcz d Uthwtujdbyt Vjcnfhf cvjuen gthtdjlbnmcz d irjks yf nthhbnjhbb Htcgeåkbrb Cthåcrjq (b yfjåjhjn), åelexb edthtys, xnj d kñåjv vtcnt yf nthhbnjhbb ÅbU jyb cvjuen gjkexbnm rfxtcndtyyjt jåhfpjdfybt yfhfdyt cj dctvb. Gfhfkktkmyj hfåjnt yfl pfrjyjghjtrnjv cjcnfdkzkfcm b tlbyfz åfpjdfz extåyfz ghjuhfvvf. Irjks yfxfkb gthtöjlbnm yf ytt eét c ctynzåhz 2003 ujlf, åkfujlfhz xtve exfobtcz d hfpysö hfqjyfö ÅbU cnfkb gjkexfnm dj vyjujv eybabwbhjdfyyeñ gjlujnjdre gj dctv ghtlvtnfv. Jåobv åjktt xtv yf 80fi zdkztncz cjlthéfybt pfyznbq gj ghbhjljdtltybñ b vfntvfnbrt. Lfét gj nfr yfpsdftvsv ≤yfwbjyfkmysv≥lbcwbgkbyfv – bcnjhbb, zpsre b kbnthfneht – jrjkj 50fi bpexftvsö ntv tlbys lkz dctö irjk. ≤D ÅbU gjkbnbrb ythtlrj gjåeélfñn jåotcndtyyjcnm, b d njv xbckt exfoböcz, cjchtljnjxbdfnmcz yf hfpkbxbzö, – jnvtxftn gjcjk Åbrhjan. – Tlbyfz ét åfpjdfz ghjuhfvvf jåzpsdftn ghtgjlfdfntktq ghbdktrfnm dybvfybt r njve, xnj cåkbéftn. Ntv cfvsv vs ljrfpsdftv, xnj ghb dctv edfétybb r rekmnehysv hfpkbxbzv ceotcndetn b åjkmijt gjkt lkz cjukfcbz≥. Gjrf cjnhelybrb ujkjdyjuj jnltktybz Vbccbb d Cfhftdj ljåbdfkbcm gthtcvjnhf gjkbnbrb d vfcinfåfö dctq Åjcybb b Uthwtujdbys, jrjkj 25 bö rjkktu yf vtcnfö htuekzhyj dcnhtxfkbcm c lbhtrnjhfvb irjk, hjlbntkzvb, exbntkzvb b ghtlcnfdbntkzvb vtcnysö dkfcntq, jåceélfz djghjcs ghjdtltybz htajhvs d rjyrhtnysö irjkfö. Pf gthdst gjknjhf ujlf ecbkbq gj rjjhlbyfwbb htajhvs Vbccbtq ljcnbuyens juhjvyst ecgtöb, jcjåtyyj d njv, xnj rfcftncz hfdyjuj ljcnegf r jåhfpjdfybñ b jnrfpf jn lbcrhbvbyfwbb. Fgtkkbhez r gjkjétybzv Dhtvtyyjuj cjukfitybz j ltnzö djpdhfofñoböcz kbw, cjnhelybrb gj djghjcfv jåhfpjdfybz hfpüzcyzñn jåotcndtyyjcnb b vtcnysv dkfcnzv ghfdj ltntq gjctofnm irjks d ntö hfqjyfö, relf bö ctvmb dthyekbcm yf ghtéytt vtcnj ébntkmcndf. Cjukfitybt, ufhfynbhjdfditt nfrbv ltnzv ghfdj bpexfnm d irjkfö ≤yfwbjyfkmyst≥ ghtlvtns gj ghjuhfvvt lkz cdjtq yfwbjyfkmyjcnb, gjpdjkbkj ceotcndtyyj edtkbxbnm xbckj åsdibö ñysö åtétywtd, gjcnegfñobö yf extåe gj dctq cnhfyt. Ghjwtyn ntö, rjuj ghböjlbncz rfélsq ltym dtpnb yf fdnjåect vbvj irjks, yföjlzotqcz d 100 vtnhfö jn ljvf, d lheueñ, rjnjhfz yfvyjuj lfkmit, yj ult åjkmibycndj extybrjd ghbyflktébn r njq ét änybxtcrjq uheggt, cjrhfnbkcz. Irjks d hfpysö hfqjyfö cnfkb yfybvfnm åjkmit exbntktq bp xbckf dthyediböcz åtétywtd. Jhufybpetvst Vbccbtq ≤rheukst cnjks≥ b bylbdblefkmyst dcnhtxb c herjdjlbntkzvb irjk cgj-

Vfq 2004 ujlf

cjåcndeñn kexitve jcjpyfybñ gjnhtåyjcntq ltntq wsufy b lheubö yfwbjyfkmysö vtymibycnd, extybrjd, bvtñobö jcjåst gjnhtåyjcnb, f nfrét bysö vfhubyfkbpjdfyysö uhegg. Dj vyjubö irjkfö bltn frnbdysq gjbcr cjåcndtyysö htitybq. Eét cjcnfdktys gkfys ltqcndbq, ghbpdfyyst jåtcgtxbnm, xnjås ctujlyziybq gthtljdjq jgsn cnfk yjhvjq gjdcñle d ÅbU. DCTJÅOYJCNM B BYNTHFRNBDYJCNM

Ytkmpz jcnfdkznm pf crjårfvb b htajhve dscituj jåhfpjdfybz, zdkzñoeñcz jlyjq bp cfvsö frnefkmysö pflfx. Rfr b d ckexft yfxfkmyjq b chtlytq irjks, Vbccbz ljåbdftncz d gthdeñ jxthtlm ghbyznbz jåotujcelfhcndtyyjuj hfvjxyjuj pfrjyf j dscitv jåhfpjdfybb, gjpdjkzñotuj ÅbU dsgjkybnm cdjb jåzpfntkmcndf gj Åjkjycrjq ltrkfhfwbb b Kbccfåjycrjq rjydtywbb j ghbpyfybb, gjl rjnjhsvb jyf gjcnfdbkf cdjñ gjlgbcm d 2003 ujle. Öjnz gjlujnjdrf pfrjyjghjtrnf pfdthityf tot d ltrfåht ghjikjuj ujlf, gthcgtrnbds tuj ghbyznbz gfhkfvtynjv ÅbU jcnfñncz ytzcysvb bp-pf cjghjnbdktybz hzlf gjkbnbxtcrbö cbk. D kñåjv ckexft åtpltqcndbt yt vjétn åsnm dsöjljv bp gjkjétybz. Afrekmntns, döjlzobt d cjcnfd itcnb bkb ctvb ltqcndeñobö d ÅbU eybdthcbntnjd, ghfrnbxtcrb gjkyjcnmñ cfvjcnjzntkmys b abyfycbheñncz bp cjåcndtyysö bcnjxybrjd, xnj dtcmvf pfnhelyztn ddtltybt tdhjgtqcrbö cnfylfhnjd ghtgjlfdfybz, ärpfvtyfwbjyyjq ghjdthrb b yfexyjq hfåjns. Cneltyns yt bvtñn ljcnfnjxyjuj ljcnegf r ghjatccjhcrj-ghtgjlfdfntkmcrjve cjcnfde b kbitys ltvjrhfnbxtcrjuj ghtlcnfdbntkmcndf. Gjckt gjkextybz lbgkjvjd bv åsdftn nhelyj yfqnb hfåjne, nfr rfr eybdthcbntns yt exbnsdfñn htfkmyst gjnhtåyjcnb cnhfys d cgtwbfkbcnfö. Gthtåhfnmcz d lheujq hfqjy cnhfys bkb ghjcnj etöfnm pf heåté änbv kñlzv njét yt nfr kturj. Vtéle jåhfpjdfybtv b ärjyjvbxtcrbv hfpdbnbtv ceotcndetn dféytqifz dpfbvjcdzpm. Hfåjnf Vbccbb JÅCT ljgjkyztn cjåjq ghjuhfvve ≤Pfyznjcnm b cghfdtlkbdjcnm≥, jceotcndkztveñ gj kbybb Åñhj Dscjrjuj ghtlcnfdbntkz. Kjhl Äilfey eét yt hfp lfdfk dscjreñ jwtyre ljcnbétybzv Vbccbb d änjq jåkfcnb, gjlxthrbdfz, xnj ghjåktvs jåhfpjdfybz yjczn cfvsq gthdjjxthtlyjq öfhfrnth b xnj bydtcnbwbb d änjq catht vjéyj c gjkysv ghfdjv yfpdfnm rfgbnfkjv, dkjétyysv d åeleott cnhfys. Ntcyj dpfbvjltqcndez c uhfélfyfvb Åjcybb b Uthwtujdbys, gthtl rjnjhjq ctqxfc cnjzn nhelytqibt pflfxb, Vbccbz JÅCT pf gjcktlybt ldf ujlf cvjukf ljåbnmcz vyjujuj. Yj tq ghtlcnjbn tot ytvfkj hfåjns. Cj cnjhjys jghtltktyysö rheujd ghjljkéfñncz gjgsnrb gjkbnbpbhjdfnm cbcntve jåextybz, njhvjpzobt ghjdtltybt htajhv b ghbyjczobt hfpjxfhjdfybt hjlbntkzv irjkmybrjd b cneltynjd, rjnjhst lfdyj élen htfkmysö ekexitybq d extåyjv ghjwtcct. D änbö eckjdbzö frnbdyfz rjjhlbyfwbjyyfz hfåjnf Vbccbb b tt gjcnjzyyjt ghbcencndbt yf vtcnfö gj-ghtéytve cjöhfyzñn cdjt rkñxtdjt pyfxtybt.

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Åkäh Åkäreäkk – cjnhelybr gj djghjcfv byajhvfwbb d ltgfhnfvtynt jåhfpjdfybz Vbccbb d ÅbU. Lj gthtöjlf d äne vbccbñ d 2002 ujle jyf hfåjnfkf d vtéleyfhjlysö cnhernehfö d Rfpföcnfyt b d Åhñcctkt.

Éehyfk JÅCT

5


DSCJRBQ GHTLCNFDBNTKM KJHL ≤GÄLLB≥ ÄILFEY

Gjkbnbxtcrbt buhs c htajhvjq jåhfpjdfybz åmñn gj bynthtcfv rféljuj uhfélfybyf ÅbU

Vfhnf Ahbvty: Yt ctrhtn, xnj hfpdbnbt jåhfpjdfybz zdkztncz jlybv bp ukfdysö ghbjhbntnjd Åjkufhbb rfr Ghtlctlfntkz JÅCT. Rfrjd cjåcndtyysq drkfl JÅCT d ghjwtcc htajhvs jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt b rfr Jhufybpfwbz vjukf ås ljåbnmcz ljkujdhtvtyysö htpekmnfnjd? Kjhl Äilfey: Drkfl JÅCT d änjn ghjwtcc juhjvty – åkfujlfhz rfr tt ntöybxtcrbv djpvjéyjcnzv, nfr b tt lbgkjvfnbxtcrjve dkbzybñ. D djghjcfö jåhfpjdfybz tq elfkjcm vjåbkbpjdfnm nfrjq ärcgthnysq gjntywbfk, rjnjhsq gjpdjkztn Jhufybpfwbb gjlöjlbnm r änbv ckjéytqibv ghjåktvfv c vfrcbvfkmyjq rjvgtntynyjcnmñ b äaatrnbdyjcnmñ yf dctö ehjdyzö. JÅCT nfrét jåkflftn cgjcjåyjcnmñ cbcntvfnbpbhjdfnm b yfghfdkznm bybwbfnbds b htrjvtylfwbb vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf, jåtcgtxbdfz cnfåbkmyeñ b tlbyjleiyeñ gjllthére htajhvs jåhfpjdfybz d ÅbU vtéleyfhjlysvb gfhnythfvb cnhfys. Xnj åjkmit dctuj åtcgjrjbn Dfc d cdzpb c htajhvbhjdfybtv cbcntvs jåhfpjdfybz d ÅbU? Vtyz nhtdjébn nj, xnj åkbpjherbt b crkjyyst r pfrekbcysv vfybgekzwbzv ltzntkb ghjljkéfñn buhfnm c jåhfpjdfybtv d gjkbnbxtcrbt buhs. Vtéle ntv htxm bltn j dtofö, jn rjnjhsö pfdbcbn ébpym rféljuj uhfélfybyf ÅbU. Rfxtcndj jåextybz – jn yfxfkmyjq b chtlytq irjks lj eybdthcbntnjd b ntöybrevjd, – rjnjhjt vjuen ctujlyz gjkexbnm kñlb d änjq cnhfyt, cfvsv ytgjchtlcndtyysv jåhfpjv jnhfpbncz yf tt åeleotv. Ytcvjnhz yf änj, gthdjjxthtlyst ghjåktvs extåyjuj ghjwtccf jcnfñncz åtp dybvfybz, f d herjdjlcndt ntv dhtvtytv ghjljkéfñncz ghthtrfntkmcndf gj ybrfr yt cdzpfyysv c änbv djghjcfv. Ltnb dsyeéltys exbnmcz d gthtgjkytyysö rkfccfö e gthtuheétyysö hfåjnjq exbntktq gj ecnfhtdibv extåybrfv – yt gjnjve, xnj d cnhfyt yt ödfnftn htcehcjd, f gjnjve, xnj jyb bcgjkmpeñncz ytäaatrnbdyj.

6

Éehyfk JÅCT

ÅÑHJ DSCJRJUJ GHTLCNFDBNTKZ

Dscnegfz gthtl xktyfvb Gjcnjzyyjuj cjdtnf JÅCT d Dtyt dcrjht gjckt cdjtuj yfpyfxtybz d vft 2002 ujlf yf gjcn Dscjrjuj ghtlcnfdbntkz b cgtwbfkmyjuj ghtlcnfdbntkz Tdhjgtqcrjuj cjñpf d Åjcybb b Uthwtujdbyt, kjhl Äilfey gjlxthrbdfk, xnj cjcnjzybt jåhfpjdfntkmyjq cbcntvs cnhfys zdkztncz cthmtpysv ghtgzncndbtv yf genb r cnfåbkmyjcnb b åtpjgfcyjcnb, b ghbpsdfk JÅCT djpukfdbnm ecbkbz gj htajhvbhjdfybñ lfyyjq caths. Ctujlyz, ldf ujlf cgecnz, änjn åsdibq xkty åhbnfycrjuj gfhkfvtynf gj-ghtéytve ndthlj dthbn d cgjcjåyjcnm Jhufybpfwbb jåtcgtxbdfnm gjcnhjtybt uhfélfycrjuj jåotcndf, jgbhfzcm yf cdjñ ≤kexieñ dj dctö jnyjitybzö ctnm cjnhelybrjd yf vtcnfö≥. Htlfrnjh Tétujlyjuj ljrkflf JÅCT Vfhnf Ahbvty ytlfdyj gjkexbkf djpvjéyjcnm pflfnm kjhle Äilfeye ytcrjkmrj djghjcjd.

Ckjéyst ghjåktvs htajhvs jåhfpjdfybz b djjheétyysö cbk ÅbU åskb ukfdyjq ntvjq åtctl kjhlf Äilfeyf (cktdf) c Ltqcndeñobv ghtlctlfntktv JÅCT Cjkjvjyjv Gfccb (cghfdf) d Cfhftdj 29 vfhnf. D öjlt dcnhtxb c ghtvmth-vbybcnhjv ÅbU Flyfyjv Nthébxtv C. Gfccb ujdjhbk j ytjåöjlbvjcnb ghbyznbz jåotujcelfhcndtyyjuj hfvjxyjuj pfrjyf j dscitv jåhfpjdfybb. Änj gjpdjkbkj ås cneltynfv bp ÅbU cnfnm exfcnybrfvb tlbyjuj tdhjgtqcrjuj ghjcnhfycndf d jåkfcnb dscituj jåhfpjdfybz, cjplfyyjuj d 1999 ujle cjukfcyj Åjkjycrjq ltrkfhfwbb j dpfbvyjv cjjndtncndbb cntgtytq åfrfkfdhf, vfubcnhf b ljrnjhf d cnhfyfö Tdhjgs.

D yfxfkt fghtkz JÅCT ghjdtkf rjyathtywbñ yf ntve jåhfpjdfybz d Wtynhfkmyjq Fpbb. Vjuen kb cnhfys änjuj htubjyf yfexbnmcz xtve-kbåj yf ghbvtht ÅbU? Ehjr ÅbU cjcnjbn, yf vjq dpukzl, d njv, xnj jåhfpjdfybt – änj ltkj, hfccxbnfyyjt yf jxtym lfkmyññ gthcgtrnbde; bydtcnbwbb d cathe jåhfpjdfybz ghbytcen gkjls kbim cktleñotve gjrjktybñ, njulf rfr exfobvcz, exbntkzv b hjlbntkzv eét ctqxfc ytjåöjlbvj gjcnjzyyj djpltqcndjdfnm yf cdjbö kblthjd, ljåbdfzcm, xnjås ghfdbntkmcndj yt erkjyzkjcm jn jndtncndtyyjcnb pf äne dféytq-

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Vfq 2004 ujlf


ieñ hfåjne – rfr jyj gjcnegfkj d ÅbU vyjubt ujls, bp-pf xtuj gjcnhflfkb ltcznrb nsczx ltntq. Rfr ghfdbntkmcnde b tuj vtéleyfhjlysv gfhnythfv jåtcgtxbnm htpekmnfnbdyjcnm cdjbö ecbkbq d jåkfcnb jåhfpjdfybz? Ljcnfnjxyj kbim gjckeifnm, xnj ujdjhzn extybrb, exbntkz b hjlbntkb, xnjås chfpe ghtlcnfdbnm ctåt xtnreñ rfhnbye njuj, yfcrjkmrj äaatrnbdyj bkb ytäaatrnbdyj bcgjkmpeñncz htcehcs. Gj dctq Tdhjgt ctqxfc byntycbdyj jåceélftncz ntvf cdtncrjuj jåhfpjdfybz lkz kñltq hfpkbxysö rjyatccbq. Xnj vjéyj bpdktxm bp änbö lbcreccbq gjktpyjuj lkz dshfåjnrb gjkbnbrb d jåkfcnb jåhfpjdfybz d ÅbU? Änj ljkéys htifnm cfvb ébntkb ÅbU. Yfvb cjukfcjdfyf tlbyfz åfpjdfz extåyfz ghjuhfvvf lkz dctö irjk, b z levfñ, xnj exfobtcz, exbntkz b hjlbntkb cvjuen ghbyznm tt pf jcyjde.

D bñyt 2003 ujlf Ds ghtleghtélfkb Gjcnjzyysq cjdtn JÅCT: ≤Eqnb ctqxfc [c Åfkrfy] jpyfxfkj ås egecnbnm gjåtle≥. Bpvtybkjcm kb Dfit vytybt ujl cgecnz? Fåcjkñnyj ytn. Ctqxfc d ÅbU joeofñncz gthdst htpekmnfns frnbdyjq hfåjns, rjnjheñ ghjdjlbn vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj c 1996 ujlf. Jåotcndj ghböjlbn d ctåz; cnfyjdzncz dblys ghbpyfrb djphjéltybz ärjyjvbrb. Ntvgs b vfcinfås djpdhfotybz åtétywtd elbdkzñn ntö, rnj lj cfvjuj rjywf 1990-ö ujljd åsk crtgnbxtcrb yfcnhjty gj änjve gjdjle. Vs cjplftv d cnhfyt bycnbnewbjyfkmyst vtöfybpvs lkz cnfyjdktybz ghjwdtnfñotq gfhkfvtyncrjq ltvjrhfnbb, byntuhbhjdfyyjq d tdhjfnkfynbxtcrbt cnhernehs d catht gjkbnbrb, ärjyjvbrb b åtpjgfcyjcnb. Ctqxfc eé njxyj yt dhtvz åhjcfnm yfxfnjt ltkj. Vs ljkéys ghjljkéfnm tuj lj ntö gjh, gjrf jyj yt åeltn cltkfyj, b åjktt dctuj yfc ljkéyj jåjlhznm nj, xnj ghtlghbyznst ecbkbz eét yfxbyfñn ghbyjcbnm gkjls.

Cghfdrf: Vbccbz JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt Vfylfn Vbccbb JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt (ÅbU) åsk jghtltkty Jåobv hfvjxysv cjukfitybtv j vbht, gjkjébdibv rjytw 43-vtczxyjve rjyakbrne. Gjckt tuj gjlgbcfybz d Ltqnjyt d rjywt 1995 ujlf ÅbU jrfpfkfcm gthtl ckjéytqitq pflfxtq: pfyjdj cnhjbnm e ctåz gjkbänybxtcrjt, ltvjrhfnbxtcrjt jåotcndj. Vbccbz JÅCT – jlyj bp ukfdysö exhtéltybq, ghbpdfyysö gjvjxm cnhfyt d jceotcndktybb änjuj gthtöjlf – ghbcnegbkf r hfåjnt d ltrfåht 1995 ujlf. Ghjuhfvvs Vbccbb yfwtktys yf ecrjhtyjt hfpdbnbt gjkbnbxtcrbö bycnbnenjd ltvjrhfnbb yf dctö ehjdyzö, jn vtcnyjuj lj jåotujcelfhcndtyyjuj. Tt ltzntkmyjcnm jödfnsdftn djghjcs ltvjrhfnbpfwbb, jåhfpjdfybz, ghfd xtkjdtrf, htajhvs ujcelfhcndtyyjuj fggfhfnf b cjnhelybxtcndf d jåkfcnb åtpjgfcyjcnb.

Jlyf bp cfvsö cbkmysö cnjhjy Vbccbb – jåibhyjt ghbcencndbt yf vtcnfö, gjpdjkzñott tq cktlbnm pf öjljv cjåsnbq gj dctq cnhfyt b ntcyj dpfbvjltqcndjdfnm c vtcnysvb gjkbnbrfvb, xbyjdybrfvb b uhfélfyfvb. Htubjyfkmyst wtynhs Vbccbb rjjhlbybheñn hfåjne yf ybpjdjv ehjdyt, cktlz pf ntv, xnjås tt gjkbnbrf b ghjuhfvvs ghjdjlbkbcm d ébpym cjukfcjdfyyj b gjcktljdfntkmyj. D cjcnfd Vbccbb JÅCT d ÅbU döjlzn ujkjdyjt jnltktybt d Cfhftdj, xtnsht htubjyfkmysö wtynhf d Cfhftdj, Nepkt, Vjcnfht b Åfyz-Kert b 24 vtcnysö jnltktybz, hfpåhjcfyysö gj dctq nthhbnjhbb cnhfys. Bp ghbvthyj 800 tt cjnhelybrjd 600 zdkzñncz uhfélfyfvb Åjcybb b Uthwtujdbys, f jcnfkmyst – ghtlcnfdbntkzvb gjhzlrf 30 bp 55 ujcelfhcnd – exfcnybrjd JÅCT.

OSCE Mission to BiH ● Fra Andjela Zvizdovica 1 ● 71000 Sarajevo ● Bosnia and Herzegovina E-mail: info@oscebih.org ● Phone: +387 33 752 100 ● Fax: + 387 33 442 479

Vfq 2004 ujlf

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Éehyfk JÅCT

7


HFDYSQ LJCNEG R JÅHFPJDFYBÑ

Ytdjcgtnst uthjb: åjhmåf c lbcrhbvbyfwbtq d irjkfö Ltnb dthyediböcz åtétywtd öjnzn exbnmcz Irjkmybr bp Rjpfhfwf gjrfpsdftn Dfkthbb Nbcvt, rfr jy evttn xbnfnm.

RTDBY CFKKBDFY

dtneobt crkjys öjkvjd pfkbns cjkywtv. Ptktytñn yfåeöibvb gjxrfvb njgjkbyst dtndb. Cdtébq rhfcysq rbhgbx cnhjzoböcz plfybq rfr ås ljgjkyztn cdjbv dbljv rfhnbye ghjåeéltybz ghbhjls... Jåott joeotybt yfxbyfñotqcz yjdjq ébpyb nhelyj åskj yt ekjdbnm hfyytq dtcyjq änjuj ujlf d Rjpfhfwt, ytåjkmijv ujhjlrt yf gjkgenb vtéle cnjkbwtq Htcgeåkbrb Cthåcrjq (HC) – jlyjuj bp jåhfpjdfybq d cjcnfdt Åjcybb b Uthwtujdbys (ÅbU) – b jrheujv Ghbtljh yf ctdtht cnhfys. Dvtcnt c Dfkthbtq Nbcvjq, hfåjnfñotq pltcm htubjyfkmysv rjjhlbyfnjhjv Vbccbb JÅCT gj djghjcfv jåhfpjdfybz, vs tltv d tt vfibyt gj ytåhjcrbv wtynhfkmysv ekbwfv Rjpfhfwf d ujhjlcreñ chtlyññ irjke, nfrét gthtébdfñoeñ d änb lyb cdjtuj hjlf djphjéltybt. ≤Änj gthdsq

W

8

Éehyfk JÅCT

ujhjl, ult z jrfpfkfcm, rjulf yfxfkf hfåjnfnm d JÅCT≥, – dcgjvbyftn Dfkthbz, evtkj yfghfdkzz åtksq ckeétåysq ≤Gfléthj≥ d jåütpl uhzpysö keé b hsndby yf yfitv genb. Nj åsk fduecn 2002 ujlf, rjulf Dfkthbz ghbikf yf hfåjne d njkmrj xnj cjplfyysq Vbccbtq ltgfhnfvtyn jåhfpjdfybz. Tt yfghfdbkb d Rjpfhfw ehtuekbhjdfnm cgjh vtéle irjkmysv yfxfkmcndjv b hjlbntkzvb extybrjd, ytljdjkmysvb ntv, rfr exfn bö ltntq. D pyfr ghjntcnf hjlbntkb gthtrhskb ldbétybt yf jlyjv bp cfvsö åjkmibö ujhjlcrbö gthtrhtcnrjd. Lkz Dfkthbb änj cnfkj åjtdsv rhtotybtv b gthdsv ghbvthjv njuj, xtv tq ghtlcnjzkj pfybvfnmcz d åkbéfqibt vtczws. Pföjlz d nhtöänféyjt irjkmyjt plfybt, Dfkthbz b tt gjvjoybwf Yfnfif lfét ctujlyz, gjknjhf ujlf cgecnz, ébdj dcgjvbyfñn njn gthdsq ghbtpl. E irjks gj-ghtéytve ytjåébnjq dbl, rfr e pfåhjityyjuj ljvf, bp rjnjhjuj cütöfkb ébkmws; hfpdt xnj rjhbljhfv gjgsnfkbcm ghblfnm öjnm rfrjq-nj eñn, pfvfpfd åtkeñ inerfnehre yf cntyfö cdtnkjptktyjq rhfcrjq. Pf dscjrbvb jryfvb åtp pfyfdtcjr dblty irjkmysq ldjh c nfxrfvb, ljdthöe gjkysvb cnheérb b otgjr. Änj åtpdjpvtplyfz gjvjom hfcgjkjétyysö gj cjctlcnde ktcjgbkmysö pfdjljd, åtp rjnjhjq irjke åskj ås ytxtv njgbnm. ≤Djjåot-nj vs yt vthpytv – ye nfr, ytvyjérj: gfkmws ckturf rjxtytñn≥, – ienbn lbhtrnjh irjks Veöblby Cfhbx yf djghjc Dfkthbb c Yfnfitq. Jyb cnfhst lhepmz, cdzpfyyst jåobvb djcgjvbyfybzvb j ltqcndbntkmyj nzétksö lkz irjks dhtvtyfö. DJPDHFOTYBT

D öjlt djqys 1992–1995 ujljd irjkf d Rjpfhfwt åskf ghfrnbxtcrb hfpheityf. Änb vtcnf yföjlbkbcm d ukeåbyt cthåcrjq nthhbnjhbb, b rjulf yfxfkbcm åjb, gjxnb dct ghjébdfdibt pltcm 50 000 åjcyzrjd åskb dsyeéltys cgfcfnmcz åtucndjv. Åhjityyst bvb ljvf chfdyzkb c ptvktq. Ctqxfc, gj gjcktlybv lfyysv EDRÅ, d jrheu Ghbtljh eét dthyekjcm åjktt 12 000 bp änbö kñltq, vyjubt bp rjnjhsö dyjdm gjctkbkbcm d Rjpfhfwt, jncnhjbd cdjb ljvf ghb abyfycjdjv cjltqcndbb vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf. Jlyfrj gjcskfnm cdjtq ltntq d irjks jyb gjyfxfke yt htifkbcm. Ghtgjlfdfybt dtkjcm gj cthåcrjq ghjuhfvvt, irjkmyfz flvbybcnhfwbz b jcyjdyfz vfccf exfoböcz njét cjcnjzkb bp cthåjd. Fyfkjubxyfz rfhnbyf, hfccrfpsdftn cjdtnybr Vbccbb JÅCT gj djghjcfv ljcnegf b ytljgeotybz lbcrhbvbyfwbb Léj-Äyy Åbijg, yfåkñlfkjcm yf dctq nthhbnjhbb ÅbU. ≤Dthyedibtcz åtétyws jgfcfkbcm, xnj d irjkfö bö ltnb åelen gjldthufnmcz gcböjkjubxtcrjq b abpbxtcrjq nhfdkt≥. Dfkthbz öjhjij gjybvftn xedcndf djpdhfotywtd. Ehjétyrf ujhjlf Ryby, d 60 rbkjvtnhfö r ctdthj-pfgfle jn öjhdfncrjuj Cgkbnf, jyf åskf d xbckt 180 000 cthåjd, dsyeéltyysö gjrbyenm hjlyst vtcnf d htpekmnfnt ≤jgthfwbb ≤Injhv≥, rjnjheñ öjhdfncrfz fhvbz ghjdtkf d fduecnt 1995 ujlf. ≤Tckb ås z dthyekfcm d Öjhdfnbñ, nj yt pyfñ,

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Vfq 2004 ujlf


rfr vjz nhtöktnyzz ljxm Vbf xedcndjdfkf ås ctåz d nfvjiytq irjkt, – ujdjhbn jyf. – Yt levfñ, xnj nfv djjåot tcnm exbntkz-cthås. R cxfcnmñ, pltcm, d Åjcybb b Uthwtujdbyt, Vbccbz JÅCT gjkexbkf gjkyjvjxbz rjjhlbybhjdfnm b ghjldbufnm htajhve jåhfpjdfybz≥. P F C NF D B N M C T Å Z E C K S I FN M

Rjulf JÅCT dgthdst yfxfkf pfybvfnmcz djghjcfvb jåhfpjdfybz, djpveotyyst hjlbntkb åjcybqcrbö irjkmybrjd d Rjpfhfwt njkmrj xnj gthtikb r jnrhsnjve ghjntcne. D nj dhtvz dct htitybz, jn jghtltktybz ghjuhfvvs pfyznbq lj yfqvf exbntktq, ghbybvfkbcm lbhtrnjhjv-cthåjv b cjcnjzdibv bp cthåjd irjkmysv cjdtnjv d ujhjlt pf 30 rbkjvtnhjd jncñlf. Hjlbntkb öjntkb, xnjås bö vytybt exbnsdfkjcm ntvb, rnj exbn bö ltntq, f lkz änjuj irjkt ytjåöjlbvj åskj ghblfnm cnfnec cfvjcnjzntkmyjuj extåyjuj pfdtltybz, yt zdkzñotujcz abkbfkjv lheujq irjks. ≤Vs gjvjukb jhufybpjdfnm hzl dcnhtx c ghtlcnfdbntkzvb dkfcntq Htcgeåkbrb Cthåcrjq lkz dszcytybz njuj, rfr vjéyj åskj ås ghbyznm dj dybvfybt nhtåjdfybz hjlbntktq, – ujdjhbn Dfkthbz. – Xnjås bpvtybnm cnfnec irjks, nhtåjdfkjcm ghtjljktnm vyjuj änfétq åñhjrhfnbb: pfhexbnmcz cjukfcbtv vbybcnthcndf jåhfpjdfybz, f pfntv jljåhtybtv dctuj ghfdbntkmcndf HC, drkñxfz ghtvmth-vbybcnhf, tuj pfvtcnbntktq b ukfd 16 lheubö vbybcnthcnd≥. D rjywt rjywjd irjkf dct ét gjkexbkf cfvjcnjzntkmyjcnm. Öjnz tt plfybt gj-ghtéytve yeélfkjcm d rfgbnfkmyjv htvjynt, ntgthm vjéyj åskj gj rhfqytq vtht yfpyfxbnm cjåcndtyyjuj lbhtrnjhf b cajhvbhjdfnm cdjq irjkmysq cjdtn. ≤Åtp nfrbö kñltq, rfr Dfkthbz, z ås yt cghfdbkcz c änjq cbnefwbtq, – ghbpyftncz V. Cfhbx. – Änj åsk pfvtxfntkmysq ghbvth cjnhelybxtcndf≥.

gkfyf tuj jceotcndktybz. Änj åsk jlby bp ghbvthjd cgjcjåyjcnb JÅCT djgkjofnm yfgbcfyyjt yf åevfut d htfkmyeñ ébpym. R extåt gj vtcne ébntkmcndf ctqxfc ghbcnegbkb eét åjktt 33 000 irjkmybrjd b cneltynjd bp dthyediböcz ctvtq. D htpekmnfnt ghjltkfyyjq frnbdyjq hfåjns gj dctq cnhfyt yfyznj jrjkj 1800 rdfkbabwbhjdfyysö exbntktq-djpdhfotywtd. Änj cthmtpyst wbahs, tckb extcnm, xnj djpdhfofñobtcz åtétyws b gthtvtotyyst kbwf ghbyflktéfn d jcyjdyjv r änybxtcrbv vtymibycndfv. Rfr c eljdktndjhtybtv jnvtxftn cjnhelybr Vbccbb JÅCT gj djghjcfv jåhfpjdfybz Fphf Léeyepjdbx, vtcnyst dkfcnb b jåotcndtyyjcnm elfkjcm eåtlbnm d njv, xnj jyb ljkéys dpznm yf ctåz dcñ gjkyjne jndtncndtyyjcnb pf htfkbpfwbñ cjukfitybz. ≤JÅCT gjvjukf cldbyenm hfåjne c vtcnf, yj dtcm ujl exhtéltybz ÅbU dtkb tt cfvjcnjzntkmyj. Jxtym vyjubt pflfxb tot yt htitys, yj ehjdtym vtcnysö cgtwbfkbcnjd ntgthm gjdscbkcz, b vbybcnthcndf vjuen ghjljkéfnm änj ltkj cjåcndtyysvb cbkfvb≥.

CJÅCNDTYYFZ JNDTNCNDTYYJCNM

A E Y L F V T Y NF K M Y S T D J G H J C S

Dct änj cnfkj djpvjéysv åkfujlfhz Dhtvtyyjve cjukfitybñ jå jåtcgtxtybb jcjåsö gjnhtåyjcntq b ghfd ltntq djpdhfofñoböcz kbw, gjlgbcfyyjve dctvb vbybcnhfvb jåhfpjdfybz ÅbU d vfhnt 2002 ujlf. Rfr b vyjubt jabwbfkmyst ljrevtyns, jyj bvtkj ckjéyjt yfpdfybt, yj ghjcneñ wtkm: cjplfnm ltnzv dthyediböcz åtétywtd rfr vjéyj åjktt åkfujghbznyst eckjdbz d irjkfö hjlysö ujhjljd b ctk. D Rjpfhfwt lkz änjuj ghbikjcm bpvtybnm jabwbfkmysq cnfnec irjks. D lheubö ckexfzö htxm vjukf blnb j cjplfybb jåcnfyjdrb, gjpdjkzñotq ltnzv xedcndjdfnm ctåz d åtpjgfcyjcnb, bkb j gjdsitybb ljdthbz hjlbntktq r rfxtcnde jåextybz. Ghfrnbxtcrfz htfkbpfwbz Dhtvtyyjuj cjukfitybz jrfpfkfcm ytkturbv ltkjv. ≤Dyfxfkt, – dcgjvbyftn Léj-Äyy Åbijg, – rfynjys Atlthfwbb gjkyjcnmñ åjqrjnbhjdfkb, yt ghbpyfdfkb tuj. Ntgthm ét vbybcnhs jåhfpjdfybz cfvb ujdjhzn j ljcnbétybzö yf gjldtljvcndtyysö bv nthhbnjhbzö≥. Jnyjitybt vbybcnhjd rj Dhtvtyyjve cjukfitybñ bpvtybkjcm gjckt njuj, rfr Vbccbz JÅCT ljåbkfcm gthtlfxb bv gjkyjvjxbq gj dshfåjnrt

Ljcnfnjxyj pfukzyenm d rjvgmñnthysq rkfcc chtlytq irjks d Rjpfhfwt, xnjås gjyznm, rfr vyjuj pltcm bpvtybkjcm c ntö gjh, rfr irjkf dyjdm jnrhskf cdjb ldthb extybrfv. Cjchtljnjxtyyst kbwf htåzn, ecthlyj yfébvfñobö yf rkfdbib, gjlcdtxtys ptktyjdfnj-ujkeåsv cbzybtv vjybnjhjd. Ghtgjlfdfntkm c ujhljcnmñ hfccrfpsdftn Dfkthbb, xnj gj jcyfotyyjcnb äktrnhjybrjq irjkf ctqxfc – jlyf bp kexibö d jrheut. Pltcm wtksö 16 rjvgmñnthjd, gj jlyjve yf 21 exfotujcz: änj ujhfplj åjkmit, xtv gj cnhfyt d wtkjv, ult jlby rjvgmñnth ghböjlbncz d chtlytv yf 60 irjkmybrjd. V. Cfhbx bcgsnsdftn pfrjyyjt eljdktndjhtybt rfélsq hfp, rjulf irjkt elftncz ghtjljktnm rfreñ-kbåj bp vyjujxbcktyysö ghjåktv, jcjåtyyj nfreñ aeylfvtynfkmyeñ, rfr ghjåktvf zpsrf.

Vfq 2004 ujlf

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

D htrjycnhebhjdfyyjv plfybb irjks d ctdthyjv jrheut Ghbtljh exfncz ltnb dthyediböcz cñlf ébntktq.

Éehyfk JÅCT

9


Bp jryf hfpheityyjuj ljvf d lthtdyt Rfvbxfyb jnrhsdftncz dbl yf cdtétjnhtvjynbhjdfyyjt irjkmyjt plfybt.

C hfcgfljv Ñujckfdbb hfcgfkcz b tt ujcelfhcndtyysq zpsr, rjulf-nj bvtyjdfdibqcz cthåcrjöjhdfncrbv. Ntgthm ébntkb ÅbU ujdjhzn yf nhtö tuj dfhbfynfö, rjnjhsv ghbcdjtys yfpdfybz änybxtcrbö uhegg, – åjcybqcrjv, öjhdfncrjv b cthåcrjv. Djpybrifz genfybwf ghbdtkf r ytcrjyxftvsv ltåfnfv j cjlthéfybb irjkmyjq ghjuhfvvs b j ghbcencndbb d ytq gjntywbfkmyj jcrjhåbntkmysö yfwbjyfkbcnbxtcrbö vjnbdjd. Jå änjv gjxnb cvtiyj dcgjvbyfnm, yj V. Cfhbx ghbpyftn, xnj jy cfv jlyj dhtvz yt vju htibnm, rfrjve fkafdbne b rfrjq jhajuhfabb exbnm ltntq. Ytult åskj dpznm erfpfybz yfcxtn njuj, ghjbp-

dtltybz rfrbö fdnjhjd ≤ghbtvktvs≥ lkz drkñxtybz d ghjuhfvve. Irjkmyjt herjdjlcndj åtcgjrjbkjcm lfét j njv, ≤ghfdbkmyst≥ kb gtcyb gjñn ltnb yf ehjrfö vepsrb. Pfntv, d fduecnt 2003 ujlf, vbybcnhs jåhfpjdfybz ÅbU cltkfkb dféysq ifu dgthtl. ≤Jyb ghbyzkb åfpjdeñ extåyeñ ghjuhfvve lkz dctq cnhfys, b änj yfc cgfckj≥, – ujdjhbn Cfhbx, jpfhzzcm cxfcnkbdjq eksårjq. Irjks yfrjytw gjkexbkb ljkujélfyyst bycnherwbb. Rjpfhfw – jlby bp ghbvthjd, cdbltntkmcndeñobö, xnj djpdhfotybt åtétywtd htfkmyj jceotcndbvj. Tckb jyj cnfkj djpvjéysv lfét pltcm, d jlyjv bp hfqjyjd, ult d ujls djqys ndjhbkbcm öelibt pkjltzybz, nj b d lheubö vtcnfö c gjöjétq bcnjhbtq änf ghjåktvf vjétn åsnm htityf. Dfkthbz yflttncz edbltnm änj cjåcndtyysvb ukfpfvb. Htajhvf jåhfpjdfybz rfcftncz b tt kbxyj: ≤Z gjcnjzyyj levfñ j cdjtq ljxthb. Rjulf Vbf gjqltn d irjke – pltcm kb, bkb ljvf, d Öjhdfnbb, – z öjxe, xnjås tq nfv gjyhfdbkjcm. Z öjxe, xnjås e ytt åskb öjhjibt exbntkz b xnjås jyf gjkexbkf öjhjitt jåhfpjdfybt≥.

Cbcntvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt: afrns b wbahs ♦ Ehjdtym uhfvjnyjcnb chtlb dphjckjuj yfctktybz: 93 ghjwtynf (lfyyst ÑYBCTA). ♦ Gj cdtltybzv, gjkextyysv Vbccbtq d ÅbU jn lbhtrnjhjd irjk, d 2100 irjkfö cnhfys exfncz jrjkj 560 000 xtkjdtr; yf rféljuj exbntkz ghböjlbncz d chtlytv 16,5 extybrjd. ♦ Irjkmyjt jåextybt yfxbyftncz c itcnb bkb ctvb ktn. ♦ Jödfn ltntq yfxfkmysv irjkmysv jåhfpjdfybtv – 86 ghjwtynjd (lfyyst ÑYBCTA). ♦ D Htcgeåkbrt Cthåcrjq ceotcndetn cbcntvf jåzpfntkmyjuj chtlytuj jåhfpjdfybz d jåütvt ltdznb rkfccjd. Jcnfkmyfz xfcnm cnhfys yföjlbncz d ghjwtcct gthtöjlf jn djcmvbktnytuj r ltdznbktnytve jåextybñ. ♦ Pfyznbz ghjljkéfñncz jrjkj itcnb xfcjd d ltym, yj d ytrjnjhsö hfqjyfö irjkfv, lkz njuj xnjås dvtcnbnm dctö yeélfñoböcz d jåextybb ltntq, ghböj-

10

Éehyfk JÅCT

lbncz hfåjnfnm d xtnsht cvtys, c djcmvb enhf lj ctvb dtxthf. ♦ Dsgecrybrb chtlytq irjks vjuen ghjljkébnm jåhfpjdfybt d xtnshtöktnytq jåotjåhfpjdfntkmyjq ubvyfpbb kbåj gjcnegbnm yf ldf, nhb bkb xtnsht ujlf d ghjatccbjyfkmyj-ntöybxtcrjt exbkbot bkb ntöybrev. ♦ D gjcktdjtyysq gthbjl åskb hfphfåjnfys nhb ≤gfhfkktkmyst≥ irjkmyst ghjuhfvvs – åjcybqcrfz, öjhdfncrfz b cthåcrfz, – gj rjnjhsv ctqxfc dtltncz ghtgjlfdfybt. ♦ Hfphfåjnrjq extåysö ghjuhfvv pfybvfñncz bycnbnens jåhfpjdfybz gjl gjcnjzyysv rjynhjktv vbybcnthcnd jåhfpjdfybz. ♦ Chtlyzz pfhgkfnf exbntktq ärdbdfktynyf 255 tdhj d vtczw. ♦ D cnhfyt c jåotq xbcktyyjcnmñ yfctktybz jrjkj 4,1 vky. xtkjdtr ltqcndetn ctvm eybdthcbntnjd, ult exfncz d jåotq ckjéyjcnb ghbvthyj 100 000 cneltynjd.

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Rtdby Cfkkbdfy, cnfhibq cjnhelybr Vbccbb JÅCT d ÅbU gj djghjcfv jåotcndtyyjq byajhvfwbb, djpukfdkzk uhegge, gjlujnjdbdieñ änjn cgtwbfkmysq htgjhnfé j htajhvt cbcntvs jåhfpjdfybz d ÅbU. Lj ghbtplf yf Åfkrfys d 2002 ujle jy hfåjnfk éehyfkbcnjv b pfybvfkcz cütvrjq ljrevtynfkmysö abkmvjd d CIF.

Vfq 2004 ujlf


HERJDJLZOFZ UHEGGF GJ RJVGKTRCE DJGHJCJD JÅHFPJDFYBZ

Hfpdbnbt jåhfpjdfybz d ÅbU cldbyekjcm c vthndjq njxrb Rkñx r ecgtöe – cjnhelybxtcndj b gfhnythcndj

ÄKMVBHF ÅFQHFCKB

bñkt 2002 ujlf Gjcnjzyysq cjdtn JÅCT gjhexbk Vbccbb d Åjcybb b Uthwtujdbyt rjjhlbybhjdfnm ecbkbz ltcznrjd vtcnysö b vtéleyfhjlysö gfhnythjd gj ghtjljktybñ gjkbnbxtcrjq bythwbb, gfhfkbpjdfditq hfpdbnbt jåhfpjdfybz d cnhfyt. Vbccbz jgthfnbdyj cajhvbhjdfkf ytåjkmieñ uhegge ärcgthnjd, rjnjhst hfphfåjnfkb cnhjqyeñ rjywtgwbñ dsdjlf jåhfpjdfntkmyjq cbcntvs bp negbrf. Dpzd pf jcyjde htpekmnfns ltzntkmyjcnb ghtéytq hfåjxtq uheggs gj djghjcfv jåhfpjdfybz, Vbccbz ghbpdfkf dct pfbynthtcjdfyyst cnjhjys djqnb d cjcnfd nfr yfpsdftvjq Herjdjlzotq uheggs gj rjvgktrce djghjcjd jåhfpjdfybz (HURDJ). Rfélsq bp exfcnybrjd uheggs cjöhfyztn cfvjcnjzntkmyjcnm b cjåcndtyyeñ cgtwbfkbpfwbñ; ghb änjv dct jyb jåütlbyzñn ecbkbz lkz ecrjhtybz ghjwtccf htajhv. Ctujlyz d HURDJ åjktt cnf xktyjd, d njv xbckt Åñhj Dscjrjuj ghtlcnfdbntkz, ÑYBCTA, ÑYTCRJ, Cjdtn Tdhjgs, Tdhjgtqcrfz rjvbccbz b Dctvbhysq åfyr, f nfrét vyjujxbcktyyst ytghfdbntkmcndtyyst jhufybpfwbb, vbybcnthcndf b gjcjkmcndf. Exbnsdfz ibhjne b vfcinfåyjcnm ghjåktv d jåkfcnb jåhfpjdfybz, HURDJ hfcghtltkbkf rjyrhtnyst yfghfdktybz hfåjns vtéle itcnmñ hfåjxbvb uheggfvb, gjhexbd bv hfccvjnhtybt cktleñobö djghjcjd: ♦ ljcneg r jåextybñ b ytljgeotybt lbcrhbvbyfwbb; ♦ rfxtcndj yfxfkmyjuj b chtlytuj jåhfpjdfybz b tuj vjlthybpfwbz; ♦ ghjatccbjyfkmyj-ntöybxtcrjt jåextybt b tuj vjlthybpfwbz; ♦ rfxtcndj dscituj jåhfpjdfybz b tuj vjlthybpfwbz;

D

Vfq 2004 ujlf

♦ abyfycjdst b flvbybcnhfnbdyst fcgtrns jåhfpjdfybz; ♦ htajhvf pfrjyjlfntkmcndf jå jåhfpjdfybb. Vtéle exfcnybrfvb HURDJ ecnfyjdbkbcm jnyjitybz gfhnythcndf: änj njn ckexfq, rjulf rjytxysq htpekmnfn ltqcndbntkmyj åjkmit cevvs ckfuftvsö. Yfghbvth, nfrbt jhufybpfwbb, rfr ÑYBCTA b ÑYTCRJ, c bö vyjujktnybv jgsnjv jöhfys dctjåotuj ghfdf ltntq yf jåhfpjdfybt, ghjrkflsdfñn genm r kexitve jåtcgtxtybñ hfdyjuj lkz dctö ljcnegf d extåyst pfdtltybz b kbrdblfwbb lbcrhbvbyfwbjyyjq ghfrnbrb. Ntv dhtvtytv Tdhjgtqcrfz rjvbccbz cjplftn aeylfvtyn cbcntvs dscjrjrfxtcndtyyjuj yfxfkmyjuj b chtlytuj jåhfpjdfybz, jndtxfñotuj tdhjgtqcrbv yjhvfv b ghbywbgfv. Dvtcnt c Dscjrbv ghtlcnfdbntktv kjhljv Äilfeyjv gjcjk Tdhjgtqcrjq rjvbccbb d Åjcybb b Uthwtujdbyt Vfqrk Öfvahbp frnbdyj dscnegftn pf ecrjhtybt htajhvs. Ghb rféljv eljåyjv ckexft jy ghtleghtélftn j njv, xnj tckb änb djghjcs yt åelen ljkéysv jåhfpjv htitys, nj cbcntvf jåhfpjdfybz vjétn ghtdhfnbnmcz d ≤bycnhevtyn hfpltktybz, f yt jåütlbytybz kñltq≥. ≤Bvtyyj tlbysq gjlöjl d hfvrfö HURDJ, åjktt, xtv xnj-kbåj lheujt, gjpdjkztn cltkfnm yfie pflfxe htfkmyjq b gjvjuftn pfrhtgbnm yf lkbntkmyeñ gthcgtrnbde htpekmnfns htajhv d jåkfcnb jåhfpjdfybz, – gjlxthrbdftn gjcjk Öfvahbp. C änbv cjdthityyj cjukfcys lheubt xktys HURDJ. Rfr jnvtxftn ukfdf ghtlcnfdbntkmcndf Dctvbhyjuj åfyrf d ÅbU Lbhr Hfqythvfy, cjdvtcnyst ecbkbz gj kbybb änjq uheggs pyfxbntkmyj gjdscbkb ifycs yf ecgtö d jåtcgtxtybb äaatrnbdyjuj b nhfycgfhtynyjuj ujcelfhcndtyyjuj abyfycbhjdfybz caths jåhfpjdfybz. Ghtlcnfdbntkm åfpbheñotqcz d CIF ghjuhfvvs uhfélfycrjuj djcgbnfybz CBDBNFC Leukfc Äåyth nfrét cxbnftn, xnj HURDJ csuhfkf gjktpyeñ hjkm,

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Lhfufy Xjdbx, jlby bp nhtö xktyjd gjkbänybxtcrjuj ghtpblbevf cnhfys, ghbdtncndetn cneltynjd yf ajhevt gj djghjcfv jåhfpjdfybz, jhufybpjdfyyjv JÅCT d Cfhftdj d yjzåht 2003 ujlf. Dscnegfz gthtl 400 exfcnybrfvb änjq dcnhtxb, jy pfzdbk, xnj ÅbU ljkéyf vjlthybpbhjdfnm cdjñ jåhfpjdfntkmyeñ cbcntve hflb åkfujgjkexbz b åkfujcjcnjzybz uhfélfy.

Éehyfk JÅCT

11


gjpdjkbd ≤pflfnm dthyjt yfghfdktybt d njv, xnj rfcftncz jcyjdysö yjhv≥. Pfckeue uheggs jy dblbn d njv, xnj jyf, jåkflfz ≤tlbysv, fdnjhbntnysv ujkjcjv≥, gjvjukf pfjcnhbnm dybvfybt yf ghjåktvfö jåhfpjdfybz b yt gjpdjkbkf herjdjlcnde ÅbU jåjqnb djghjc j ghjdtltybb htajhv. ≤HURDJ dsldbyekf ntve jåhfpjdfybz d ÅbU yf gthtlybq gkfy b jåtcgtxbdftn gjkbnbxtcreñ gjllthére, ytjåöjlbveñ lkz ghbyznbz pfrjyjd jå jåhfpjdfybb, – ujdjhbn cgtwbfkmysq ghtlcnfdbntkm Cjdtnf Tdhjgs d ÅbU Cjyz Vjpth-Cnfhhfö. Zdkzzcm dtleobv exhtéltybtv gj hfphfåjnrt pfrjyjlfntkmcndf jå jåhfpjdfybb d ÅbU, Cjdtn Tdhjgs yfåkñlfk pf ghjwtccjv, bnjujv rjnjhjuj d bñyt 2003 ujlf cnfkj tlbyjukfcyjt ghbyznbt gfhkfvtynjv jåotujcelfhcndtyyjuj Hfvjxyjuj pfrjyf j yfxfkmyjv b chtlytv jåhfpjdfybb, cgjcjåcndeñotuj ghjldbétybñ cnhfys gj genb cåkbétybz c Tdhjgjq. Ctqxfc yf gjdtcnrt lyz gfhkfvtynf ghjtrn jåotujcelfhcndtyyjuj hfvjxyjuj pfrjyf j dscitv jåhfpjdfybb, ghbyznbñ rjnjhjuj, gj hfcxtnfv Cjdtnf Tdhjgs, åeltn cgjcjåcndjdfnm gjkbnbxtcrbq dtc HURDJ. Jlyfrj xktys HRUDJ tot yt crjhj cvjuen gjxbdfnm yf kfdhfö. Lfkmytqifz ltgjkbnbpfwbz jåcnfyjdrb d catht jåhfpjdfybz, hfdyj rfr b jåtcgtxtybt dscjrjuj rfxtcndf ghtgjlfdfybz b äaatrnbdyjcnb extåyjuj ghjwtccf d irjkfö gj dctq cnhfyt, åelen b dghtlm nhtåjdfnm ytkturjq b egjhyjq hfåjns. Chtlb vyjétcndf ytjnkjéysö pflfx ÅbU – cjplfybt rjvbccbb gj gjlujnjdrt extåybrjd b ecnhfytybt cbnefwbb ≤ldt irjks gjl jlyjq rhsitq≥, lj cbö gjh ceotcndeñotq d 52 extåysö pfdtltybzö, ult extybrjd d cntyfö jlyjuj b njuj ét irjkmyjuj plfybz hfpltkzñn gj änybxtcrjve b htkbubjpyjve ghbpyfre.

Gjrf xktys HURDJ pfybvfñncz hfcxbcnrjq vyjétcndf ghtgzncndbq, ghtuhfélfñobö genm htajhvt jåhfpjdfybz, bö jåobq rjjhlbyfnjh – Vbccbz JÅCT d ÅbU – ghjljkéftn cktlbnm pf ltzntkmyjcnmñ rféljq bp jhufybpfwbq b jrfpsdfnm bv ytjåöjlbveñ gjvjom, c ntv xnjås gjcnfdktyyfz uheggjq wtkm gthtcnhjqrb dctö pdtymtd jåhfpjdfntkmyjq cbcntvs cvjukf cnfnm htfkmyjcnmñ. Vtlktyyj, yj dthyj gjkbnbxtcrbt ltzntkb enhfxbdfñn djpvjéyjcnm bcgjkmpjdfnm cbcntve jåhfpjdfybz gj ghbywbge ≤hfpltkzq b dkfcndeq≥. Hjlbntkb, djcgbnfntkb b exbntkz åthen bybwbfnbde d cdjb herb, ujnjdz ñysö uhfélfy cnhfys r njve, xnjås ibht jnrhsnm gthtl cjåjq ldthb d jrheéfñobq vbh. Äkmvbhf Åfqhfckb – ghtcc-ctrhtnfhm Vbccbb JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Rhfnrbt cdtltybz j Åjcybb Gjckt hfcgflf Cjwbfkbcnbxtcrjq Atlthfnbdyjq Htcgeåkbrb Ñujckfdbb b ghjdjpukfitybz ytpfdbcbvjcnb döjlbdibvb d tt cjcnfd htcgeåkbrfvb d Åjcybb b Uthwtujdbyt (ÅbU) yfxfkcz jétcnjxtyysq rjyakbrn, ghjljkéfdibqcz c 1992 gj 1995 ujl. Cjukfcyj jwtyrfv, djqyf eytckf ébpyb 250 000 xtkjdtr b pfcnfdbkf gjxnb gjkjdbye xtnshtövbkkbjyyjuj yfctktybz cnhfys gjrbyenm hjlyst vtcnf. Djtyyst ltqcndbz ghtrhfnbkbcm d ltrfåht 1995 ujlf gjckt gjlgbcfybz Jåotuj hfvjxyjuj cjukfitybz j vbht (bpdtcnyjuj nfrét rfr Ltqnjycrbt/ Gfhbécrbt vbhyst ljujdjhtyyjcnb). Ctqxfc d cjcnfd Åjcybb b Uthwtujdbys döjlzn ldf ujcelfhcndtyysö jåhfpjdfybz: – Htcgeåkbrf Cthåcrfz (HC), cjcnjzofz bp 61 veybwbgfkmyjuj jrheuf; – Atlthfwbz ÅbU, bvtñofz tot jlby ghjvtéenjxysq ehjdtym flvbybcnhfnbdyj-nthhbnjhbfkmyjuj ltktybz b cjcnjzofz bp 10 rfynjyjd b 81 veybwbgfkmyjuj jrheuf. Jåhfpjdfy nfrét jnltkmysq jrheu Åhxrj, eghfdktybt rjnjhsv jceotcndkztncz gjl vtéleyfhjlysv rjynhjktv. D cjcnfd jåotujcelfhcndtyyjuj ghfdbntkmcndf ÅbU döjlzn: – gfhkfvtyncrfz fccfvåktz, cjcnjzofz bp Gfkfns ghtlcnfdbntktq b Gfkfns yfhjljd; – ltqcndeñobq yf jcyjdt hjnfwbb nhtöcnjhjyybq ghtpblbev, rfélsq xkty rjnjhjuj ghtlcnfdkztn jlby bp yfhjljd cnhfys – åjcyzrjd, öjhdfn b cthåjd; b – Cjdtn vbybcnhjd, cjcnjzobq bp ghtlctlfntkz b ltdznb xktyjd. Chfpe gjckt djqys gj dctq nthhbnjhbb ÅbU åskb hfpdthyens vbhjndjhxtcrbt cbks YFNJ xbcktyyjcnmñ 60 000 xtkjdtr. Gjcntgtyyj bö xbcktyyjcnm cjrhfnbkfcm lj ghbvthyj 12 000, xnj cdbltntkmcndetn jå ekexitybb jåcnfyjdrb d catht åtpjgfcyjcnb.

12

Éehyfk JÅCT

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Vfq 2004 ujlf


YTQNHFKMYSQ GJCHTLYBR

≤Uhfvvfnbrf gbitn bcnjhbñ?≥ Extåybrb b ébpym d ÅbU Extåybr – yt ghjcnj cåjhybr afrnjd; jy jnhféftn yjhvs b wtyyjcnb, rjnjhst jåotcndj (bkb tuj ljvbybheñofz xfcnm) öjxtn gthtlfnm yjdjve gjrjktybñ. D gjcnrjyakbrnysö cbnefwbzö, gjljåysö njq, rjnjhfz ceotcndetn d Åjcybb b Uthwtujdbyt, extåybrb njét vjuen ghjdjwbhjdfnm vtérekmnehyst cnjkryjdtybz b ghjnbdjhtxbz. Rfr gjlcnegbnmcz r cjplfybñ fnvjcaths ljdthbz vtéle kñlmvb, ghblthébdfñobvbcz hfpysö njxtr phtybz, b jåtcgtxbnm cdjåjlyeñ lbcreccbñ j cjlthéfybb extåybrjd? Jgbhfzcm yf gjvjom vtcnysö b vtéleyfhjlysö cgtwbfkbcnjd, JÅCT cnhtvbncz dscnegfnm d hjkb ytqnhfkmyjuj gjchtlybrf d irjkmyjq felbnjhbb.

AFKMR GBYUTKM

≤Gjybvftnt kb ds, rfrjt ghtcnegktybt cjdthibkb? Dybp gj htrt Lhbyt gkskb nhegs ytdbyysö éthnd≥. eufñobt ckjdf dhjlt änbö, ghbpdfyyst pfcnfdbnm xbnfntkz dyjdm c uytdjv b ujhtxmñ dcgjvybnm j djqyt 1992–1995 ujljd d Åjcybb b Uthwtujdbyt, ybrjuj yt elbdbkb ås, åelm jyb jgeåkbrjdfys d jlyjq bp vyjétcndf rybu j pkjltzybzö ntö ktn. Yj änf ghjdjrfwbjyyfz ahfpf – yt xnj byjt, rfr xfcnm uhfvvfnbxtcrjuj eghféytybz lkz yfxfkmyjq irjks, gj rjnjhjve irjkmybrb d Cfhftdj ljkéys åskb exbnmcz jghtltkznm hjlbntkmysq b dbybntkmysq gfltéb. D cnhfyt, ult gj jlybv b ntv ét extåybrfv xfcnj exfncz ltnb nhtö djtdfdibö vtéle cjåjq änybxtcrbö uhegg, nfrbt yfgjvbyfybz cgjcjåys gjctznm dtcmvf jcnheñ dhféle b d rkfccfö, b pf cntyfvb irjk. Ghjwbnbhjdfyysq gfccfé, gjlhfpevtdfñobq jceéltybt jlybvb åjcybqwfvb lheubö, ckeébn ghbvthjv njuj, rfr gjkbnbrf nhtö ukfdysö änybxtcrbö uhegg ghjgbnsdfkf cjåjq cbcntve jåhfpjdfybz, pfnhelyzz cjdvtcnyjt jåextybt ltntq hfpysö yfwbjyfkmyjcntq. Cjlthéfybt irjkmysö extåybrjd cnfkj ntvjq lbcreccbb d jåotcndt, hfpdthyeditqcz d 1998 ujle gjckt njuj, rfr d cfhftdcrjq ufptnt ≤Jckjåjlétybt≥ gjzdbkfcm cnfnmz gjl pfujkjdrjv: ≤Uhfvvfnbrf gbitn bcnjhbñ?≥ C änjq ytkturjq cbnefwbtq vyt ghbikjcm cnjkryenmcz, rjulf d zydfht 2003 ujlf z cnfk lbhtrnjhjv ltgfhnfvtynf jåhfpjdfybz Vbccbb JÅCT d Åjcybb b Uthwtujdbyt. Jlyjq bp vjbö

G

Vfq 2004 ujlf

gthdsö pflfx åskj exfcnbt d njkmrj xnj cjplfyyjq rjvbccbb gj gthtcvjnhe irjkmysö extåybrjd b elfktybñ bp ybö dhtlysö b ytevtcnysö vfnthbfkjd. Pflfxf åskf yt bp kturbö: ytkmpz åskj ghjgecnbnm ybxtuj, xnj gjntywbfkmyj vjukj jcrjhåbnm xedcndf kñåjq bp nhtö jcyjdysö änybxtcrbö uhegg cnhfys – åjcyzrjd-vecekmvfy, ghfdjckfdysö cthåjd b rfnjkbrjd-öjhdfn. Cdjq abyfycjdsq drkfl d htfkbpfwbñ ghjtrnf dytckb Vbccbz JÅCT, Cjdtn Tdhjgs b vtcnyst dkfcnb. D pfctlfybzö, yf rjnjhsö ghjdjlbkcz jåvty htpekmnfnfvb fyfkbpf b htifkjcm, rfrbt gfccféb ljkéys åsnm bpüzns, ghbybvfkb exfcnbt 24 cgtwbfkbcnf gj irjkmysv extåysv gjcjåbzv bp Åjcybb b Uthwtujdbys. Vbccbz b Cjdtn jrfpsdfkb bv gjllthére, ghbdktrfz fdnjhbntnysö rjkktu bp lheubö cnhfy lkz rjycekmnfwbq j njv, rfr jcdtofnm cgjhyst ntvs d extåybrfö gj bcnjhbb b jåtcgtxbdfnm åjktt cåfkfycbhjdfyysq gjlöjl r hfpkbxysv änybxtcrbv uheggfv. Rjvbccbz hfccvjnhtkf b ghjfyfkbpbhjdfkf extåybrb, gjlujnjdktyyst r 2003/2004 extåyjve ujle. Nofntkmyjve bpextybñ gjldthukjcm rféljt bp åjktt xtv 250 eét bplfyysö bkb gjlujnjdktyysö r gtxfnb gjcjåbq gj zpsre b kbnthfneht, bcnjhbb b utjuhfabb, ghbhjljdtltybñ b jåotcndjdtltybñ, f nfrét htkbubb. Gjlujnjdrf dctjåütvkñobö ghtlkjétybq lkz vbybcnthcnd jåhfpjdfybz b cjjndtncndeñobö bplfntkmcnd jnyjcbntkmyj gthtcvjnhf extåybrjd – rjnjhst ytjåöjlbvj åskj tot ecgtnm yfgtxfnfnm b hfcghjcnhfybnm r yfxfke extåyjuj ujlf – nhtåjdfkf juhjvyjq hfåjns. Yj tlbyjleiyfz wtktecnhtvktyyjcnm xktyjd rjvbccbb ckeébkf jåyfltébdfñobv ljrfpfntkmcndjv njuj, xnj pf ltkj dpzkbcm cthmtpyj. Ghjwtcc åsk gjlxfc åjktpytyysv lkz åjcybqwtd, rjnjhst ljkéys åskb jcjpyfnm, rfr bö vb-

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Änf nhtnmtrehcybwf cfhftdcrjq ubvyfpbb exbncz gj extåybrfv, rjnjhst ecbkbzvb cgtwbfkmyjq rjvbccbb åskb jxbotys jn ytevtcnysö gfccfétq.

Éehyfk JÅCT

13


L-h Afkmr Gbyutkm djpukfdkzk ltgfhnfvtyn jåhfpjdfybz Vbccbb JÅCT d ÅbU c zydfhz 2003 gj zydfhm 2004 ujlf. Ctqxfc jy dyjdm pfyzk cdjq ghtéybq gjcn pfvtcnbntkz lbhtrnjhf Vtéleyfhjlyjuj bccktljdfntkmcrjuj bycnbnenf extåysö gjcjåbq bvtyb Utjhuf Ärthnf d Åhfeyidtqut (Uthvfybz), ult hfåjnftn eét 20 ktn, cgtwbfkbpbhezcm yf jcdtotybb d extåybrfö ntvs öjkjrjcnf.

14

Éehyfk JÅCT

hjdjpphtybt vjétn ghtkjvkznmcz d cjpyfybb lheubö. Vs yt hfp ghbpsdfkb xktyjd rjvbccbb djjåhfpbnm, xnj xedcndjdfkb ås bö cjåcndtyyst ltnb yf vtcnt ltntq lheubö änybxtcrbö uhegg. Rfrjdj bv åskj ås exbnmcz gj rybufv, cjlthéfobv jcrjhåbntkmyst yfgflrb yf bö yfhjl? Yf yfibö ukfpfö e kñltq yfxbyfkj ghjzdkznmcz bcrhtyytt cnhtvktybt gjcnfdbnm bynthtcs dscjrjrfxtcndtyyjuj jåextybz dsit gjkbnbxtcrbö ghbcnhfcnbq. Jlby bp cfvsö nhelysö vjvtynjd åsk cdzpfy c extåybrjv, yf jåkjért rjnjhjuj åskf bpjåhfétyf pyfvtybnfz åbndf yf Rjcjdjv gjkt – ägbpjl rjyakbrnf, eét 500 ktn zdkzñotujcz cbvdjkjv yfwbjyfkmyjq ujhljcnb cthåjd. D nj ét dhtvz e ghtlcnfdbntktq lheubö änybxtcrbö uhegg åsditq Ñujckfdbb bcgjkmpjdfybt änjq bkkñcnhfwbb vjukj dspdfnm ghjnbdjhtxbdst xedcndf. D bnjut cthås, döjlbdibt d cjcnfd rjvbccbb, cjukfcbkbcm, xnj nfrjq rfhnbyt yt vtcnj d irjkmyjv extåybrt. Ghbxbys änjuj bv gjnjv ghbikjcm jåüzcyznm cdjtve gjkbnbxtcrjve herjdjlcnde. Ujnjdyjcnm r rjvghjvbcce gj cnjkm ävjwbjyfkmyj yfcsotyyjve gjdjle åskf, ytcjvytyyj, veétcndtyysv ifujv c bö cnjhjys. Yf bcöjlt ktnf gjljikf r rjywe b hfåjnf rjvbccbb. Nj, xnj tq elfkjcm cltkfnm dctuj pf gfhe vtczwtd, ghjbpdtkj yf vtyz ukeåjrjt dgtxfnktybt. Cdjt pfrkñxbntkmyjt pfctlfybt rjvbccbz ghjdtkf d uthwtujdbycrjv ujhjlt Vjcnfht yf ñuj-pfgflt ÅbU. D njn gthbjl ujhjlcrfz nthhbnjhbz tot åskf hfpåbnf yf itcnm ctrnjhjd cjukfcyj ljujdjhtyyjcnb j hfpltkt dkfcnb – nfr, xnj åjkmibycndj d jlybö hfqjyfö ghbyflktéfkj åjcyzrfv, f d lheubö – öjhdfnfv. Ybult d cnhfyt änybxtcrfz hfpltktyyjcnm jåotcndf nfr yt åhjcfkfcm d ukfpf. Dscnegfz yf gjcktlytv pfctlfybb rjvbccbb c jwtyrjq tt hfåjns, z dthyekcz r njve, c xtuj yfxfkfcm dcz lbcreccbz, – r extåybrfv gj uhfvvfnbrt. Vyt öjntkjcm yfltznmcz, xnj yfvb ljcnbuyen rjyctycec: ghbvths lkz uhfvvfnbxtcrbö eghféytybq åjkmit ybrjulf yt åelen bvtnm ytevtcnyjq bltjkjubxtcrjq gjljgktrb. ≤Rfr ds cxbnftnt, – jåhfnbkcz z r ghbcencndeñobv, – ljkéyf kb yfif rjvbccbz b lfkmit rjynhjkbhjdfnm cjlthéfybt gjcjåbq gj uhfvvfnbrt?≥ Jndtn åsk jlyjpyfxysv: ≤R cjéfktybñ, lf≥. Öjnz yf ghtlcnjzobq extåysq ujl ghjåktve elfkjcm htibnm, yfv jrfpfkjcm zdyj yt gj cbkfv ufhfynbhjdfnm jåütrnbdyjcnm ghb cjcnfdktybb åeleobö uhfvvfnbxtcrbö gjcjåbq, yt ujdjhz eét jå extåybrfö bcnjhbb. Vjt eljdktndjhtybt ljcnbuyensv jvhfxfkjcm vsckmñ j njv, rfr vyjuj tot jcnftncz ytcltkfyyjuj.

ERFPFYBZ LKZ FDNJHJD

Gthtcvjnh cjlthéfybz extåybrjd, åtpeckjdyj, ljrfpfk cgjcjåyjcnm uhfélfy ÅbU cjdvtcnyj htifnm dtcmvf ghjnbdjhtxbdst djghjcs jåhfpjdfybz. Yj jy gjrfpfk b nj, xnj fyfkbp cjlthéfybz eét ujnjdsö extåybrjd b herjgbctq – yt cfvsq äaatrnbdysq gjlöjl r ltke. Vbccbz JÅCT jåhfnbkfcm d jhufys jåhfpjdfybz c ghtlkjétybtv, xnjås d åeleotv rjvbccbz gj endthéltybñ extåysö gjcjåbq hfphfåjnfkf lkz fdnjhjd bycnherwbb gj extne ghbywbgjd dctjåotuj ytlbcrhbvbyfwbjyyjuj jåhfpjdfybz. Extåybrb, jcyjdyjt dybvfybt d rjnjhsö cktletn eltkznm Åjcybb b Uthwtujdbyt, ljkéys cjlthéfnm cåfkfycbhjdfyyeñ byajhvfwbñ jåj dctö uheggfö yfctktybz cnhfys b cjctlybö c ytq ujcelfhcnd. Htrjvtylfwbb rjvbccbb ljkéys d jåzpfntkmyjv gjhzlrt exbnsdfnmcz ghb jabwbfkmyjv endthéltybb extåysö gjcjåbq, yj dcñ jndtncndtyyjcnm pf ghbujlyjcnm änbö gjcjåbq lkz irjks ljkéys ytcnb fdnjhs b jhufys jåhfpjdfybz ÅbU. Ghb änjv rjvbccbb cktletn pfyznmcz d gthdeñ jxthtlm extåybrfvb gj bcnjhbb b utjuhfabb, c ntv xnjås gjvjxm cltkfnm gjlöjl r ghtgjlfdfybñ änbö ghtlvtnjd åjktt hfpyjcnjhjyybv b vyjujgkfyjdsv. Öjnz ghjåktvf irjkmysö extåybrjd – kbim jlby bp vyjubö fcgtrnjd htajhvs jåhfpjdfybz d ÅbU, dféyjcnm änjuj yfghfdktybz hfåjns djphfcnftn, tckb ghbyznm dj dybvfybt djpvjéyjcnm bcgjkmpjdfybz tt htpekmnfnjd d lheubö cnhfyfö htubjyf. Yfghbvth, Vbccbz JÅCT d Cthåbb b Xthyjujhbb ctqxfc pfybvftncz fyfkbpjv b gththfåjnrjq extåybrjd gj bcnjhbb lkz ghtlcnfdbntktq fkåfycrjuj vtymibycndf. Vbccbz JJY gj ltkfv dhtvtyyjq flvbybcnhfwbb d Rjcjdj (VJJYR) yfghfdbkf yjdsq dfhbfyn extåybrf gj bcnjhbb lkz rjcjdcrbö irjk yf jnpsd d Uthvfybñ, d Vtéleyfhjlysq yfexyj-bccktljdfntkmcrbq bycnbnen extåysö gjcjåbq. Levfñ, xnj yfit cjnhelybxtcndj c rjvbccbtq gj gjlujnjdrt extåybrjd zdkztncz ghbvthjv njuj, rfr JÅCT, ghtljcnfdkzz rjycekmnfwbb b gjvjom vtéleyfhjlysö ärcgthnjd, jrfpsdfz jhufybpfwbjyyeñ b vfnthbfkmyeñ gjllthére, vjétn dyjcbnm ceotcndtyysq drkfl d htajhve jåhfpjdfybz. Åtpeckjdyj, jndtncndtyyjcnm pf ghbyznbt ytkturbö htitybq d rjytxyjv cxtnt ytcen vtcnyst dkfcnb; jlyfrj d htubjyt, ult lfét ghbvths bcgjkmpjdfybz dbybntkmyjuj gfltéf d jnkbxbt jn hjlbntkmyjuj gjhjq pfnhfubdfñn ukeåjrbt xedcndf, exfcnbt ytqnhfkmyjq cnjhjys ltqcndbntkmyj vjétn gjvjxm kñlzv jndktxmcz jn gjkbnbrb b pfyznmcz gj-yfcnjzotve dféysv ltkjv: jåextybtv ltntq.

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Vfq 2004 ujlf


ERHTGKTYBT LJDTHBZ

Gjkbnbrt yt vtcnj d irjkfö, cxbnftn åsdibq exbntkm b ltgenfn RTDBY CFKKBDFY

exrb b ntnhflb eåhfys, hñrpfrb pfcntuyens, jcnfkjcm hfcödfnfnm rehnrb – b yf djkñ. Dnjhjrkfccybrb irjks bvtyb Jcvfyf Yfrfif (hfqjy Yjdb-Uhfl d cnjkbwt Åjcybb b Uthwtujdbys Cfhftdj) c ytnthgtybtv ljéblfñncz pdjyrf, djpdtofñotuj jå jrjyxfybb pfyznbq. Yj ghb dblt ytjéblfyyjq ujcnmb – htubjyfkmyjuj rjjhlbyfnjhf Vbccbb JÅCT gj djghjcfv jåhfpjdfybz d Cfhftdj Qjheyy Öfutkth – d rkfcct åscnhj yfcnftn nbibyf. ≤D irjkfö åsdfnm jxtym dféyj: änj gjpdjkztn gjyznm, xnj ltqcndbntkmyj ghjbcöjlbn yf pfyznbzö≥, – ujdjhbn Qjheyy. Tq, dsyeéltyyjq ghjcbébdfnm ljkubt xfcs yf cjdtofybzö b vyjuj pfybvfnmcz flvbybcnhfnbdyjq hfåjnjq, dcnhtxb c htåznfvb yeéys b lkz njuj, xnjås gjlpfhzlbnmcz cdtétq äythubtq. Qjheyy pyftn, xnj ltnb d änjv rkfcct exfn fyukbqcrbq, b cfvf pflftn bv ghjcnjq djghjc: ≤Xtuj dfv yt ödfnftn d irjkt?≥ D jndtn nzytncz ktc her; vfktymrfz hecjdjkjcfz ltdjxrf edthtyyj jndtxftn: ≤Rjvgmñnthjd≥. Ybxtuj elbdbntkmyjuj: gjxnb d gjkjdbyt bp 2100 irjk cnhfys rjvgmñnthjd ytn djjåot, f bp ntö, xnj bvtñncz d lheubö irjkfö, gjkjdbyf yföjlbncz d ythfåjxtv cjcnjzybb. Jlyfrj Qjheyy yt cjåbhftncz ljdjkmcndjdfnmcz nfrbv ghjcnsv jndtnjv. Ghjhfåjnfd 25 ktn irjkmysv exbntktv e ctåz ljvf d Yjhdtubb, jyf ghtrhfcyj pyftn, rfr dspdfnm htåzn yf hfpujdjh. Djghjcs cktleñn jlby pf lheubv: ≤F pfxtv dfv rjvgmñnths? Xnj ds åeltnt c ybvb ltkfnm? Rfr jyb gjvjuen dfv exbnmcz?≥ Nfrjq lbfkju nhtåetn jn extybrjd fyfkbnbxtcrjuj vsiktybz, f yt

H

Vfq 2004 ujlf

ghjcnj vtöfybxtcrjuj pfgjvbyfybz, yf rjnjhjv jcyjdfyj jåextybt d åjkmibycndt irjk ÅbU. ≤Yeéyj evtnm bcgjkmpjdfnm ltncrjt kñåjgsncndj, – ujdjhbn Qjheyy. – Jyb ljkéys exbnmcz, cnfdz djghjcs b bof yf ybö jndtns. Exbntkm ljkéty åsnm lkz ybö cjdtnxbrjv, gjvjufnm yfqnb jndtn cfvjcnjzntkmyj≥. D Vbccbb JÅCT Qjheyy hfåjnftn c yjzåhz 2000 ujlf, cyfxfkf d ljkéyjcnb cjnhelybrf gj ltvjrhfnbpfwbb, f pfntv d ltgfhnfvtynt jåhfpjdfybz. Lj ghbtplf d Cfhftdj jyf c 1993 gj 1997 ujl åskf ltgenfnjv yjhdtécrjuj gfhkfvtynf. Nfrfz eybrfkmyfz rjvåbyfwbz jgsnf gjvjuftn tq, rfr ybrjve lheujve, dbltnm ghjåktvs htajhvs jåhfpjdfybz d ÅbU jlyjdhtvtyyj c ytcrjkmrbö cnjhjy. Rfr exbntkm jyf ghtrhfcyj cjpyftn gkfxtdyjt cjcnjzybt åjkmibycndf irjk d Åjcybb b Uthwtujdbyt. Rkfccs gthtgjkytys; plfybz nhtåeñn htvjynf; exbntkz yt gjkexfñn pfhgkfns gj ytcrjkmrj vtczwtd gjlhzl; yt ödfnftn lfét cfvsö äktvtynfhysö irjkmysö ghbyflktéyjcntq; extåyfz ghjuhfvvf gthtuheétyf, f vtnjls ghtgjlfdfybz jncnfñn jn cjdhtvtyysö nhtåjdfybq. Rfr åsdibq pfrjyjlfntkm jyf gjybvftn b nj, xnj gthdjghbxbyf vyjubö nhelyjcntq rhjtncz d gjkbnbrt.

≤Dcnhtxb c vjkjlsv gjrjktybtv pfhzéfñn yjdjq äythubtq≥, – ujdjhbn Qjheyy Öfutkth.

CKJDF GHBDTNCNDBZ

D irjkfö ÅbU gjkbnbxtcrbq gjlntrcn vjétn ghbcencndjdfnm gjdctvtcnyj, lfét d nfrbö ghjcnsö dtofö, rfr gthdst ckjdf, c rjnjhsvb exbntkm jåhfoftncz r extybrfv d rkfcct. Ghbyznfz ajhvf ghbdtncndbz – Djbfr dfn, xnj jpyfxftn ≤Ljåhsq ltym≥. Yj d ytrjnjhsö irjkfö, ult yf gthtlybq gkfy dsldbufñncz gjkbnbrf b htkbubz, exbntkz gjhjq bcgjkmpeñn vecekmvfycrjt ghb-

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Éehyfk JÅCT

15


dtncndbt Salaam alaykum (gj-fhfåcrb – ≤Vbh dfv≥), cthåcrjt Gjvjé Åju (≤Lf gjvjétn dfv Åju≥) bkb öjhdfncrjt Hvaljen Isus (≤Öhfyb dfc Bbcec≥). D htpekmnfnt ckjdf ghbdtncndbz, wtkm rjnjhsö – cjplfnm e ltntq joeotybt, xnj d irjkt bv hfls, vjuen ghjbpdtcnb ghjnbdjgjkjéyjt dgtxfnktybt yf ntö bp ybö, rnj ghbyflktébn r lheubv rjyatccbzv. D irjkt bvtyb Jcvfyf Yfrfif, yfghbvth, exbncz 750 xtkjdtr; åjkmibycndj bp ybö åjcyzrb, yj tcnm b öjhdfns, b cthås, b lfét wsufyt. Exbnsdfz cnjkm hfpyjjåhfpysq cjcnfd exfoböcz, lbhtrnjh irjks Chtxrj Étrbx cxtk dféysv ghjdtcnb c exbntkzvb åtctle jå bcgjkmpjdfybb htkbubjpyj ytqnhfkmysö ghbdtncndbq. Lfét änjn ghjcntqibq ifu åsk cdzpfy lkz ytuj c hbcrjv gjnthznm hfåjne, nfr rfr ghtåsdfybt yf lbhtrnjhcrjv gjcne pfdbcbn jn htitybq, ghbybvftvsö ghtlcnfdbntkzvb vtcnysö gjkbnbxtcrbö cbk. ≤Lbhtrnjh cxbnftn, xnj kñlb åjzncz jnrhsnj cgjhbnm c gjkbnbxtcrbvb kblthfvb, – ujdjhbn Qjheyy. – Gjkbnbrb gsnfkbcm eåtlbnm tuj, xnj irjkf ljkéyf åsnm änybxtcrb jlyjhjlyjq, yj yflj jnlfnm tve ljkéyjt: gjrf jy ndthlj cjghjnbdkztncz änjve yfébve≥. DYTIRJKMYFZ GHJUHFVVF

Ghbdtncndbz c htkbubjpysv jnntyrjv – kbim jlyf bp vyjubö ghjåktv, rjnjhst nhtåeñn htitybz tot b gjnjve, xnj jndktrfñn dybvfybt jn lheubö yfceoysö pflfx. D änbö eckjdbzö nhelyj åsdftn ljåbnmcz xtuj-nj cthmtpyjuj yf nfrbö exfcnrfö hfåjns, rfr cjcnfdktybt extåysö ghjuhfvv b vtnjlbrf ghtgjlfdfybz. C. Étrbx, yfghbvth, eét gsnfkcz dytlhbnm åjktt ghjuhtccbdyst vtnjls, yfghfdbd cdjbö exbntktq yf rehcs gj jcdjtybñ cjdhtvtyysö, bynthfrnbdysö ajhv jåextybz, cnbvekbheñobö frnbdyjcnm extybrjd b gjjohzñobö rhbnbxtcrjt vsiktybt c bö cnjhjys. Jlyfrj, ceotcndeñofz cbcntvf ecnhjtyf nfr, xnj irjks yt vjuen ybxtuj ghtlghbyznm gj cjåcndtyyjq bybwbfnbdt, åtp cjukfcbz gjkbnbxtcrjuj herjdjlcndf. Rfynjyfkmyjt vbybcnthcndj jåhfpjdfybz htibkj gjrf juhfybxbnm ghbvtytybt yjdjq vtnjlbrb ldevz yfxfkmysvb rkfccfvb. ≤Jyb yt öjnzn ddjlbnm d irjkfö ≤dytirjkmyeñ ghjuhfvve≥, – gjébvftn gktxfvb C. Étrbx. Änj

16

Éehyfk JÅCT

vjéyj åskj ås cxtcnm hfpevysv, yj, – jåüzcyztn jy, – htxm-nj bltn djjåot yt j cjlthéfybb extåyjq ghjuhfvvs, f kbim j åjktt cjdhtvtyysö vtnjlfö jåextybz. Lkz gjkbnbrjd ét dct xfcnj cdjlbncz r ghjåktvt rjynhjkz. ≤Herjdjlbntktq cnhfys bynthtceñn d jcyjdyjv änybxtcrbt b rekmnehyst fcgtrns, – hfcceélftn Qjheyy. – Vyjubt ghtgjlfdfntkb b lbhtrnjhf irjk öjntkb ås ghjdjlbnm htfkmyst htajhvs, yj bv vtiftn gjkbnbxtcrfz ghjwtlehf≥. Änf ghjwtlehf ltqcndbntkmyj åsdftn dtcmvf ckjéyjq. Nfr, gjckt ghbyznbz pfrjyf jå jåhfpjdfybb cjjndtncndeñott vbybcnthcndj ljkéyj bplfnm yf tuj jcyjdt bycnherwbb lkz irjk. Änj jpyfxftn, xnj lfét tckb vjlthybpfwbz ghtlecvjnhtyf pfrjyjv, d irjkfö tt ghjdjlbnm ytkmpz lj ntö gjh, gjrf yf änj yt lfcn ljåhj ytgjchtlcndtyyjt yfxfkmcndj. Lf b cfvb vbybcnhs yt dctulf gjlgbcsdfñn ytjåöjlbvst hfcgjhzétybz, tckb jyb yt cjukfcjdfys c gfhnbqysv herjdjlcndjv. Dljåfdjr rj dctve irjks cnhflfñn jn gjcnjzyyjuj ltabwbnf htcehcjd. Gj lfyysv, gjkextyysv Vbccbtq JÅCT jn lbhtrnjhjd irjk, jrjkj 400 irjkmysö plfybq kbitys yflktéfotuj jnjgktybz, åjktt xtv d 750 jncencndeñn abprekmnehyst pfks, ghbvthyj 500 yt bvtñn åbåkbjntr, f d 600 irjkfö ytn yb jlyjuj ntktajyf. G H F R N B R F L T V J R H FN B B

Qjheyy eåtéltyf, xnj cfv gjlöjl r jåhfpjdfybñ d ÅbU ljkéty d rjhyt bpvtybnmcz. Öjnz yf pfyznbzö exfn ltvjrhfnbb, ltvjrhfnbxtcrbt ghbywbgs yt yföjlzn cbcntvfnbxtcrjuj djgkjotybz d ébpyb irjkmybrjd b cneltynjd. Dj vyjubö ckexfzö extybrb ghjcnj åjzncz exbntktq, f d rkfcct yt ghbyznj pflfdfnm djghjcs. Gjvjxm bpvtybnm änjn yfcnhjq vjuen cjdtns exfoböcz, cjplfdftvst ctqxfc gj dctq cnhfyt. Tckb e htåzn åeltn cjåcndtyysq ujkjc, nj jyb, djpvjéyj, cnfyen frnbdytt b yf ehjrfö. Htfkmyfz yfltélf yf gthtvtys cdzpfyf c nfrbvb kñlmvb, rfr lbhtrnjh C. Étrbx. D cdjtq irjkt jy hfåjnftn eét 32 ujlf b pfhtrjvtyljdfk ctåz ndthlsv ghbdthétywtv cghfdtlkbdjuj, jnrhsnjuj b cjdhtvtyyjuj gjlöjlf r jåextybñ. Gjcktljdfnm änjve ghbvthe jy ghbpsdftn b lbhtrnjhjd lheubö irjk, f d gjcktlytt dhtvz ythtlrj gjdnjhztn kñåbveñ ajhvekbhjdre ghtlcnfdbntktq vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf: ≤Öjnbnt ds åsnm xfcnmñ Tdhjgs bkb ytn?≥. Gj ckjdfv Qjheyy, gthtvty öjnzn dct, rnj pfbynthtcjdfy d ekexitybb ceotcndeñotq cbcntvs – extybrb, bö hjlbntkb b irjkmyfz flvbybcnhfwbz. ≤Jyb c ytnthgtybtv jéblfñn htajhv. Bv öjxtncz, xnjås gjkjétybt bpvtybkjcm. B änj cfvfz åjkmifz vjhfkmyfz gjllthérf d kñåjq hfåjnt≥.

Htajhvf jåhfpjdfybz d Åjcybb b Uthwtujdbyt

Vfq 2004 ujlf


JÅCT/KÑÅJVBH RJNTR

Vböfbk Tdcnfamtd: C rfrbvb ghjåktvfvb Ds cnjkryekbcm, rjulf gjxnb nhb ujlf yfpfl ghbtöfkb d Dtye?

GJCNJZYYSQ CJDTN

Hjccbqcrfz Atlthfwbz – ≤htibntkmysq gjåjhybr≥ ltkf JÅCT Gj ckjdfv Fktrcfylhf Ñhmtdbxf Fktrcttdf, ukfds ltktufwbb Hjccbqcrjq Atlthfwbb d JÅCT c fduecnf 2001 gj yfxfkj 2004 ujlf, Jhufybpfwbz zdkztncz ≤jlyjq bp dféytqibö jgjh yjdjq jåottdhjgtqcrjq fhöbntrnehs åtpjgfcyjcnb≥. Jlyfrj d bynthdmñ, lfyyjv bv cjnhelybre JÅCT gj djghjcfv ghtccs Vböfbke Tdcnfamtde, 58-ktnybq lbgkjvfn ghtleghtélftn jå jgfcyjcnb njuj, xnj ≤jxtdblyst cnhernehyst bpüzys≥ vjuen gjljhdfnm fdnjhbntn JÅCT. Cnfvåekmcrbt jåzpfntkmcndf Hjccbb, cbnefwbz d Xtxyt, ghbywbg rjyctycecf d JÅCT b hjkm vbccbq yf vtcnfö – djn kbim ytrjnjhst bp ibhjrjuj rheuf djghjcjd, yf rjnjhsö jcnfyjdbkcz gjcjk, gjldjlz bnjub cdjtuj ghtåsdfybz d Dtyt.

Vfq 2004 ujlf

Gjcjk Fktrcttd: Änj åskj ljdjkmyj nhelyjt dhtvz lkz JÅCT. Yf cjcnjzditqcz d Dtyt d ltrfåht 2000 ujlf dcnhtxt Cjdtnf vbybcnhjd ghjzdbkcz wtksq hzl rhbpbcysö ntyltywbq b gthtrjcjd d Jhufybpfwbb. Gjnhtåjdfkjcm ghbkjébnm ytvfkj ecbkbq, xnjås dsdtcnb JÅCT bp änjuj jgfcyjuj negbrf b dthyenm tt yf cnjkåjdjq ≤ötkmcbyrcrbq≥ genm. D cfvjv ltkt, vs ljkéys åsnm åkfujlfhys hevsycrjve Ghtlctlfntkmcnde 2001 ujlf pf nj, xnj jyj ghjzdbkj veétcndj b htibvjcnm, yfxfd ghjwtcc ghtlvtnyjuj fyfkbpf ytljcnfnrjd Jhufybpfwbb b hfphfåjnrb ghjuhfvvs ltqcndbq, drkñxfz ghjdtltybt htajhvs, ghbpdfyyjq jåtcgtxbnm cjöhfytybt b dghtlm frnefkmyjcnb JÅCT d vtyzñotqcz gjkbnbxtcrjq jåcnfyjdrt. Ytn ytjåöjlbvjcnb ujdjhbnm, xnj cjåsnbz 11 ctynzåhz 2001 ujlf cnfkb gjdjhjnysv vjvtynjv d hfpdbnbb JÅCT – nhtdjéysv cbuyfkjv, pfcnfdbdibv yfc jcjpyfnm, xnj d bynthtcfö äaatrnbdyjq åjhmås c yjdsvb euhjpfvb b jgfcyjcnzvb, jcjåtyyj c nthhjhbpvjv, vs ljkéys jcnfdbnm yfib hfpyjukfcbz d cnjhjyt b pfyznmcz htfkmysv ltkjv. Rfr Ds jwtybdftnt jnyjitybz vtéle JÅCT b Hjccbqcrjq Atlthfwbtq, jcjåtyyj d gthbjl gjckt Cnfvåekmcrjuj cfvvbnf 1999 ujlf? Hjccbqcrfz Atlthfwbz dctulf åskf htibntkmysv gjåjhybrjv ltkf JÅCT. Hjccbz cxbnftn JÅCT jlyjq bp dféytqibö jgjh yjdjq jåottdhjgtqcrjq fhöbntrnehs åtpjgfcyjcnb, ghtlecvfnhbdfñotq tlbyst lkz dctö ujcelfhcnd wtyyjcnb b yjhvs gjdtltybz. Cnfvåekmcrfz dcnhtxf JÅCT yf dscitv ehjdyt csuhfkf dféyeñ hjkm d bcnjhbb Jhufybpfwbb åkfujlfhz ghbyznbñ yf ytq Öfhnbb tdhjgtqcrjq åtpjgfcyjcnb, d rjnjhjq pfabrcbhjdfy rjvgktrc ghbywbgjd b jåzpfntkmcnd, rfcfñoböcz hfdyjghfdyjuj cjnhelybxtcndf vtéle ujcelfhcndfvb – exfcnybrfvb JÅCT. D Cnfvåekt vs dct ljujdjhbkbcm hfccvfnhbdfnm änb ljåhjdjkmyst jåzpfntkmcndf rfr cjcnfdkzñobt tlbysq ≤gfrtn≥, yt ltkz bö yf åjktt dféyst b vtytt dféyst. R cjéfktybñ, chfpe gjckt Cnfvåekmcrjuj cfvvbnf e ytrjnjhsö cnjhjy yfcnegbkf zdyfz fvytpbz d jnyjitybb änjuj rkñxtdjuj ghbywbgf, b jyb cnfkb dsltkznm bp jåotuj hzlf jnltkmyst jåzpfntkmcndf jnltkmysö cnhfy, cjdthityyj pfåsdfz ghb änjv j cjåcndtyysö jåzpfntkmcndfö. Änf ghfrnbrf ldjqysö cnfylfhnjd ytufnbdyj crfpfkfcm yf fdnjhbntnt JÅCT b lj cbö gjh ghjljkéftn gjlhsdfnm tt ltvjrhfnbxtcrbt jcyjds b åtcghbcnhfcnysq öfhfrnth. Djgbñobv ghbvthjv änjuj zdkztncz gjkjétybt heccrjzpsxyjuj yfctktybz d Kfndbb b Äcnjybb. Crfée åtp jåbyzrjd: d wtynht Tdhjgs cjnyb nsczx kñltq kbitys äktvtynfhysö xtkjdtxtcrbö ghfd – ghfdf yf uhfélfycndj, bpåbhfntkmysö

Éehyfk JÅCT

17


ghfd, ghfdf lfnm cdjbv ltnzv jåhfpjdfybt yf hjlyjv zpsrt b n.l. F JÅCT ghfrnbxtcrb buyjhbhetn äne fyjvfkmyeñ cbnefwbñ, euhjéfñoeñ åtpjgfcyjcnb b cnfåbkmyjcnb d Tdhjgt. Ctqxfc vyjuj ujdjhbncz j cnfvåekmcrbö jåzpfntkmcndfö Hjccbb. Rfrjd Dfi dpukzl yf änj? Hjccbqcrfz Atlthfwbz ljrfpfkf cthmtpyjcnm cdjtuj gjlöjlf r cjåkñltybñ cnfvåekmcrbö jåzpfntkmcnd, pfrhtgktyysö rfr d Öfhnbb, nfr b d Cnfvåekmcrjq ltrkfhfwbb. Hjccbz dsgjkybkf – yfvyjuj hfymit chjrf – dct cjjndtncndeñobt jåzpfntkmcndf, dpznst tñ yf ctåz d rjyntrcnt flfgnbhjdfyyjuj Ljujdjhf jå jåsxysö djjheétyysö cbkfö d Tdhjgt (LJDCT). Ghjuhtcc, ljcnbuyensq d jceotcndktybb frnefkmysö cjukfitybq b jåzpfntkmcnd, d njv xbckt rfcfñoböcz Uhepbb b Vjkljds, åsk gjlndthélty yf dcnhtxfö Cjdtnf vbybcnhjd d Åeöfhtcnt (2001 u.) b d Gjhne (2002 u.). Ceotcndetn htfkmyfz djpvjéyjcnm njuj, xnj, ghb yfkbxbb gjkbnbxtcrjq djkb dctö pfbynthtcjdfyysö cnjhjy, lfyysq djghjc åeltn hfphtity, tckb, rjytxyj, lkz änjuj åelen jåtcgtxtys dct ytjåöjlbvst eckjdbz. D nj ét dhtvz vs öjntkb ås yfcnjzntkmyj ghbpdfnm b lheubt cnhfys JÅCT ghjzdbnm cnjkm ét rjycnhernbdysq gjlöjl b dsgjkybnm – yf cghfdtlkbdjq b ytdsåjhjxyjq jcyjdt – cjåcndtyyst jåzpfntkmcndf, rjnjhst jyb ghbyzkb d Cnfvåekt. Rfrjdj Dfit jnyjitybt r pfrhsnbñ vbccbq JÅCT d Äcnjybb b Kfndbb b r gjcktleñotq hfåjnt d änbö cnhfyfö Dthöjdyjuj rjvbccfhf JÅCT gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd? Rjulf ltkj ikj r pfrhsnbñ änbö ldeö vbccbq, z yfcnjzntkmyj ghbpsdfk Jhufybpfwbñ yt cjdthifnm jibårb, rjnjhfz vjukf gjljhdfnm ljdthbt r JÅCT b gthcgtrnbds tt ltzntkmyjcnb yf vtcnfö. Ybrjbv jåhfpjv yt htityyjq jcnfdfkfcm ghjåktvf vfccjdjuj åtpuhfélfycndf b lbcrhbvbyfwbb heccrjzpsxyjuj yfctktybz Kfndbb b Äcnjybb. Pf ldf ujlf, ghjitlibt gjckt pfrhsnbz vbccbq, gjkjétybt heccrjzpsxyjuj vtymibycndf yt ekexibkjcm, f crjhtt eöelibkjcm. Cnfkj jxtdblyj, xnj ecbkbq Dthöjdyjuj rjvbccfhf JÅCT gj ltkfv yfwbjyfkmysö vtymibycnd jrfpfkjcm ytljcnfnjxyj, xnjås pfcnfdbnm dkfcnb änbö ldeö cnhfy bpvtybnm cdjñ lbcrhbvbyfwbjyyeñ gjkbnbre. Tckb JÅCT yt ghblfcn änjve djghjce ghbjhbntnyjuj pyfxtybz b yt yfxytn ltqcndjdfnm cnjkm ét htibntkmyj, rfr b lheubt vtéleyfhjlyst jhufybpfwbb, nj tt cgjcjåyjcnm hfåjnfnm d jåkfcnb xtkjdtxtcrjuj bpvthtybz åtcghbcnhfcnyj b äaatrnbdyj åeltn gjcnfdktyf gjl cjvytybt. Djpdhfofzcm r djghjce j ldjqysö cnfylfhnfö, yt vjukb ås Ds enjxybnm, d xtv, gj-dfitve, pfrkñxftncz ghjåktvf b xnj, yf Dfi dpukzl, cktljdfkj ås cltkfnm byfxt? Vs gjkfuftv, xnj d cdjtv ysytiytv dblt JÅCT yt jndtxftn ghjdjpukfityyjq tñ wtkb ckeébnm d rfxtcndt ltvjrhfnbxtcrjuj ajhevf lkz hfdyjg-

18

Éehyfk JÅCT

hfdyjuj lbfkjuf b cjnhelybxtcndf vtéle dctvb 55 ujcelfhcndfvb-exfcnybrfvb. Jåüzcyñ gjxtve. Dj-gthdsö, JÅCT enhfnbkf öfhfrnth jhufybpfwbb, jcyjdfyyjq yf bylbdblefkmyjv xktycndt ujcelfhcnd. Dvtcnj njuj, xnjås ghtlcnfdkznm cjåjq tlbyeñ ctvmñ, cjcnjzoeñ bp 55 hfdyjghfdysö ujcelfhcnd, jåütlbytyysö jåobvb wtkzvb b wtyyjcnzvb, jyf ctqxfc hfcrjkjnf yf hfpkbxyst ≤ärcrkñpbdyst rkeås≥ cnhfy, ghtcktleñobö cjåcndtyyst gjkbnbxtcrbt wtkb b bynthtcs. Pfxfcneñ lbfkju gjlvtyztncz yfcnfdbntkmyj-vjhfkbpfnjhcrbv gjlöjljv cj cnjhjys hzlf cnhfy, f hfdyjghfdyjt cjnhelybxtcndj ecnegftn vtcnj uheåjve gjkbnbxtcrjve yfébve. Rfr bpdtcnyj, buhf åtp ghfdbk dsujlyf ntv, rnj cbkty, b ytdsujlyf ntv, rnj ckfå bkb yt eljcnjbkcz xtcnb ghbyflktéfnm r rfrbv-kbåj ärcrkñpbdysv uheggbhjdrfv. Tckb nfrjt gjkjétybt cjöhfybncz, änj vjétn ghbdtcnb r lfkmytqitve cybétybñ ljdthbz r JÅCT. Jncencndbt ecnfyjdktyysö ghfdbk b ghjwtleh – yfif nfr yfpsdftvfz ≤ubårjcnm≥ – jnrhsdftn djpvjéyjcnb lkz ibhjrjuj bcgjkmpjdfybz ytrjnjhsvb uheggbhjdrfvb bkb jnltkmysvb cnhfyfvb nfr yfpsdftvjuj ≤flvbybcnhfnbdyjuj htcehcf≥, bkb ≤gjlrjdthyjq lbgkjvfnbb≥. Cbnefwbz eceueåkztncz jncencndbtv ljkéyjq gjljnxtnyjcnb b nhfycgfhtynyjcnb d hfåjnt jcyjdysö bycnbnenjd b d jgthfwbzö yf vtcnfö. Cktlcndbtv änjuj zdkzñncz yfheitybz endthéltyysö vfylfnjd b ythfwbjyfkmyjt bcgjkmpjdfybt abyfycjdsö b rflhjdsö htcehcjd. Jncencndbt ghfrnbrb xtcnysö rjycekmnfwbq rfr dyenhb JÅCT, nfr b vtéle JÅCT b ghbybvfñobvb ujcelfhcndfvb ghbdtkj r eöelitybñ jnyjitybq vtéle ybvb, f d hzlt ckexftd b r dyenhtyytve rhbpbce. Änj kbim ytrjnjhst bp yfbåjktt jxtdblysö cnhernehysö bpüzyjd d JÅCT. Bö cgbcjr vjéyj ghjljkéfnm åtcrjytxyj. Buyjhbhjdfybt änbö ytljcnfnrjd eét dspdfkj – b ghjljkéftn dspsdfnm – åjktt jgfcyst gjkbnbxtcrbt gjcktlcndbz, nfrbt, rfr ntyltywbjpysq, gjkbnbpbhjdfyysq gjlöjl, utjuhfabxtcrbt lbcåfkfycs b ltktybt cnhfy yf ≤hfdysö≥ b ≤åjktt hfdysö≥. Cxbnftnt kb Ds, xnj JÅCT vjétn csuhfnm rjycnhernbdyeñ hjkm d ehtuekbhjdfybb rhbpbcf d Xtxyt, b tckb lf, nj rfrbv jåhfpjv? Yf vjq dpukzl, nj, xnj ds yfpsdftnt ≤rhbpbcjv≥ d Xtxyt, ltkj eét ghjikjt. Ctqxfc hjccbqcrbt atlthfkmyst dkfcnb b dkfcnb Xtxyb ghbkfufñn d hfvrfö ghjwtccf gjkbnbxtcrjuj ehtuekbhjdfybz dct cbks r njve, xnjås dthyenm ébpym d Xtxtycrjq Htcgeåkbrt d yjhvfkmyjt heckj dj dctö cathfö – gjkbnbxtcrjq, ärjyjvbxtcrjq b cjwbfkmyjq. Xnj ét rfcftncz njuj, vjétn kb JÅCT csuhfnm rjycnhernbdyeñ hjkm bkb jåtcgtxbnm rfreñ-kbåj htfkmyeñ ≤ljåfdjxyeñ cnjbvjcnm≥ d gkfyt cjltqcndbz ntreotve ghjwtcce djccnfyjdktybz

Vfq 2004 ujlf


Xtxyb, nj e vtyz yf änjn cxtn tcnm cjvytybz. Gjcnfhfñcm jåüzcybnm. Ghjwtcc gjkbnbxtcrjuj ehtuekbhjdfybz d Htcgeåkbrt yfghfdkty yf cjplfybt pfrjyyj bpåhfyysö jhufyjd dkfcnb. C änjq wtkmñ d 2003 ujle d Xtxyt åskb ghjdtltys htathtylev gj rjycnbnewbb b ghtpbltyncrbt dsåjhs. JÅCT åskf ghbukfityf yfåkñlfnm pf ghjdtltybtv änbö ldeö vthjghbznbq, gjcrjkmre vs cxbnfkb, xnj gjpbnbdyfz jwtyrf ghjwtccf ujkjcjdfybz cj cnjhjys JÅCT vjukf ås cnfnm rjycnhernbdysv drkfljv änjq Jhufybpfwbb d gjkbnbxtcrjt ehtuekbhjdfybt. Jlyfrj Åñhj gj ltvjrhfnbxtcrbv bycnbnenfv b ghfdfv xtkjdtrf (ÅLBGX) ghtlgjxkj yt gjcskfnm cdjbö yfåkñlfntktq yf htathtylev, juhfybxbdibcm kbim yfghfdktybtv ytåjkmijq uheggs gj jwtyrt cbnefwbb, f yf ghtpbltyncrbt dsåjhs yt ghbckfkb b tt. Rjyrhtnysq ghtlkju, bcgjkmpjdfdibqcz, xnjås yt gjcskfnm yfåkñlfntktq, ctqxfc eét yt cnjkm dféty, gjcrjkmre lheubt vtéleyfhjlyst jhufybpfwbb yfghfdbkb cdjbö ghtlcnfdbntktq d Htcgeåkbre b jwtybkb ghjitlibt d Xtxyt ghjwtccs djktbpüzdktybz yfhjlf rfr cdjåjlyst b ltvjrhfnbxtcrbt. Dféyj nj, xnj pltcm yfkbwj zdyjt jncencndbt e JÅCT b ÅLBGX gjkbnbxtcrjq djkb buhfnm rjycnhernbdyeñ hjkm d Xtxyt. Wtkm, rjnjheñ ghtcktljdfkb Ghtlctlfntkmcndj JÅCT b ÅLBGX, pfyzd nfreñ gjpbwbñ, jxtdblyf: åhjcbnm ntym cjvytybz yf ktubnbvyjcnm bpåhfyyjuj ghtpbltynf Xtxtycrjq Htcgeåkbrb. Xnj ét rfcftncz djghjcf j djpvjéyjcnb JÅCT csuhfnm rfreñ-kbåj htfkmyeñ hjkm d cjwbfkmyjärjyjvbxtcrjv djccnfyjdktybb Xtxyb, nj e vtyz gjrf ytn jndtnf. D ntxtybt ljdjkmyj lkbntkmyjuj dhtvtyb vs gsnfkbcm yfvtnbnm rfrbt-nj rjyrhtnyst ghjtrns d änjq jåkfcnb. R cjéfktybñ, åjkmibycndj bp cltkfyysö yfv ghtlkjétybq yt bvtkb htfkmyjq ghfrnbxtcrjq wtyyjcnb b yt jndtxfkb gjnhtåyjcnzv Xtxyb. Ctujlyz Hjccbz cjnhelybxftn cj vyjubvb vtéleyfhjlysvb jhufybpfwbzvb d Xtxyt, drkñxfz nt, rjnjhst döjlzn d cbcntve JJY, Vtéleyfhjlysq rjvbntn Rhfcyjuj Rhtcnf (VRRR) b Cjdtn Tdhjgs, b vs öjntkb ås bpåtéfnm leåkbhjdfybz d änjq hfåjnt. Yf ljkñ vtéleyfhjlyjq gjvjob d wtkjv ghböjlbncz dctuj 5,7 ghjwtynf jn jåotuj rjkbxtcndf chtlcnd, yfghfdkztvsö yf djccnfyjdktybt Xtxyb, f jcnfkmyst 94,3 ghjwtynf gjcnegfñn bp hjccbqcrjuj atlthfkmyjuj åñlétnf. Änj cjnhelybxtcndj jceotcndkztncz d hfvrfö atlthfkmyjq ghjuhfvvs cjwbfkmyj-ärjyjvbxtcrjuj djccnfyjdktybz Xtxtycrjq Htcgeåkbrb. Ytgkjöbvb ghbvthfvb nfrjuj dpfbvjltqcndbz zdkzñncz jceotcndkztvst gj kbybb VRRR d 2004 ujle ghjtrns yf cevve d 21 vky. ljkk. CIF b ltzntkmyjcnm ÑYTCRJ d jåkfcnb jåhfpjdfybz c jåütvjv abyfycbhjdfybz d 2 vky. ljkkfhjd.

Vfq 2004 ujlf

Z cjvytdfñcm, xnj JÅCT vjétn ghtlkjébnm xnj-kbåj cjgjcnfdbvjt c änbv d gkfyt abyfycbhjdfybz b ärcgthnyjuj gjntywbfkf. Nj, d xtv htfkmyj ctqxfc yeélftncz Xtxyz, – änj gjvjom d djphjéltybb cnhjbntkmyjq ghjvsiktyyjcnb, d cjplfybb hfåjxbö vtcn, ekexitybb plhfdjjöhfytybz b jåhfpjdfybz b d cnhjbntkmcndt ébkmz lkz djpdhfofñoböcz dyenhtyyt gthtvtotyysö kbw (DGK) b djjåot dctö, rnj gjnthzk cdjb ljvf. Zdkztntcm kb Ds cnjhjyybrjv lfkmytqituj cvtotybz utjuhfabxtcrjuj frwtynf d ltzntkmyjcnb JÅCT d cnjhjye Rfdrfpf b Wtynhfkmyjq Fpbb? Rfrjq Dfv dblbncz hjkm Jhufybpfwbb d änbö htubjyfö? D ghbywbgt, JÅCT ljkéyf eltkznm jlbyfrjdjt dybvfybt dctv cdjbv ujcelfhcndfv-exfcnybrfv b htubjyfv. E dctö yfc jlbyfrjdst jåzpfntkmcndf, b ybrnj yt kbity ytljcnfnrjd. Z ghjnbd bcreccndtyyjuj frwtynbhjdfybz dybvfybz yf rfrjv ås nj yb åskj rjyrhtnyjv htubjyt, gjcrjkmre änj vjukj ås ghbdtcnb r edtkbxtybñ utjuhfabxtcrjuj lbcåfkfycf d JÅCT. Yfif jhufybpfwbz ljkéyf pfybvfnmcz rjyrhtnysvb ghjåktvfvb d hfpysö cnhfyfö. Djpmvbnt, r ghbvthe, yfheitybz d bpåbhfntkmyjv ghjwtcct, fynbctvbnbpv b lheubt ghjzdktybz ytnthgbvjcnb d Tdhjgt, rjhhegwbñ b ghjåktvs cdjåjls ghtccs gj jåt cnjhjys Fnkfynbrb, njhujdkñ kñlmvb dj dctv htubjyt JÅCT, åelm nj d Hjccbb, Fdcnhbb bkb Idtwbb, ytehtuekbhjdfyyst rjyakbrns r pfgfle b r djcnjre jn Dtys, ghjåktvs yfwbjyfkmysö vtymibycnd d Kfndbb b Äcnjybb, f nfrét ytljcnfnrb d hfåjnt gtybntywbfhyjq cbcntvs d wtkjv hzlt ujcelfhcnd-exfcnybrjd. Hfpevttncz, rfrbt-nj ujcelfhcndf-exfcnybrb, d njv xbckt d Wtynhfkmyjq Fpbb b yf Rfdrfpt, dgjkyt vjuen jåhfnbnmcz r JÅCT pf cjltqcndbtv. Tckb yf nj bvtñncz chtlcndf b tckb nfrfz ghjcmåf cjjndtncndetn vfylfne JÅCT, nj z yt dbée ybrfrbö ghjåktv c ntv, xnjås JÅCT yf ytt jnrkbryekfcm. Dféyj, jlyfrj, xnjås jn dkfcntq ghbybvfñotq cnhfys gjcnegbkf xtnrj dshfétyyfz ghjcmåf j gjvjob b xnjås nfrfz gjvjom jrfpsdfkfcm nhfycgfhtynysv jåhfpjv b, jgznm-nfrb, ghb eckjdbb yfkbxbz ljcnfnjxysö chtlcnd. Dybvfntkmyj bpexbd JÅCT bpyenhb, yt öjntkb ås Ds gjhtrjvtyljdfnm rfrbt-kbåj bpvtytybz d tt cnherneht bkb vtnjlfö hfåjns, xnjås gjdscbnm tt äaatrnbdyjcnm? B rfrbv Dfv ghtlcnfdkztncz åeleott vbccbq JÅCT yf vtcnfö? Xnjås yt jncnfnm jn hfpdbnbz cjåsnbq d catht åtpjgfcyjcnb, JÅCT ljkéyf åsnm cgjcjåyf r ytghthsdyjve bpvtytybñ b hfpdbnbñ. Ghjwtcc nhfycajhvfwbb b flfgnfwbb JÅCT ljkéty yjcbnm gjcnjzyysq öfhfrnth. Änj gjlndthélftncz ghfrnbrjq b lheubö vtéleyfhjlysö jhufybpfwbq, drkñxfz JJY. Vs cxbnftv, xnj ghjwtcc htajhvbhjdfybz JÅCT ljkéty bvtnm ldt jgjhs. Gthdfz bp ybö ljkéyf jcyjdsdfnmcz yf dshfåjnrt yjdjq gjkbnbxtcrjq gjdtcnrb lyz JÅCT, jödfnsdfñotq dtcm

Éehyfk JÅCT

19


htubjy JÅCT b tt djtyyj-gjkbnbxtcrjt, ärjyjvbxtcrjt/ärjkjubxtcrjt b xtkjdtxtcrjt bpvthtybz. Htitybz, ghbyznst yf dcnhtxt Cjdtnf vbybcnhjd d Vffcnhbönt d ltrfåht 2003 ujlf, – dféysq ifu d änjv yfghfdktybb. Dnjhjq jgjhjq ljkéyf ckeébnm ghjuhfvvf dctjåütvkñotq dyenhtyytq htajhvs, jödfnsdfñotq hfpkbxyst fcgtrns cnhernehs JÅCT b tt ltzntkmyjcnb. Jceotcndktybt htajhvs ljkéyj blnb herf jå here c dshfåjnrjq yjdjq gjdtcnrb lyz, c ntv xnjås jåtcgtxbnm ytghthsdyjcnm dctuj änjuj ghjwtccf b cjöhfybnm tuj yfwtktyyjcnm yf åeleott. Cfvsq ytjnkjéysq öfhfrnth yjcbn djghjc j ltzntkmyjcnb JÅCT yf vtcnfö. Vbccbb d bö ysytiytv dblt enhfnbkb cdjt gthdjyfxfkmyjt pyfxtybt rfr vtöfybpv jrfpfybz gjvjob cnhfyfv gj bö ghjcmåt. Ythtlrj jåhfp bö ltqcndbq yt bvttn ybxtuj jåotuj c bö vfylfnjv. Dvtcnj jrfpfybz gjvjob vbccbb dvtibdfñncz dj dyenhtyybt ltkf b yt rjycekmnbheñncz rfr gjkjétyj c dkfcnzvb ghbybvfñobö cnhfy. Jcyjdyjq egjh d bö ltzntkmyjcnb cvtcnbkcz c ghtljcnfdktybz cjltqcndbz yf vjybnjhbyu b rhbnbre. Rhjvt njuj, gj-ghtéytve yfåkñlftncz zdyjt jncencndbt ljkéyjq nhfycgfhtynyjcnb b gjljnxtnyjcnb d njv, xnj rfcftncz bö abyfycjd b rflhjdjq gjkbnbrb. D hzlt ckexftd änj eét ghbdtkj r rjyakbrnfv vtéle vbccbzvb b dkfcnzvb ghbybvfñobö cnhfy. Z eåtélty d njv, xnj tckb ysytiyzz cbnefwbz yt bpvtybncz, nj lyb ≤gjktdjq≥ ltzntkmyjcnb cjxntys. Öjntk ås crfpfnm ytcrjkmrj ckjd b gj djghjce, rjnjhsq jåceélfkcz d rekefhfö ytrjnjhsö bp gjcktlybö vthjghbznbq JÅCT, f bvtyyj j ghby-

wbgt rjyctycecf. Dscrfpsdfkjcm vytybt, xnj änjn ghbywbg eét bpébk ctåz, cnfk ghtgzncndbtv d hfåjnt JÅCT b ljkéty åsnm bpvtyty bkb jnvtyty. Hjccbqcrfz Atlthfwbz cxbnftn gjljåyst dpukzls dtcmvf jgfcysvb b euhjéfñobvb cfvjve ceotcndjdfybñ JÅCT. Ghfdbkj rjyctycecf – jlby bp jcyjdjgjkfufñobö ghbywbgjd Jhufybpfwbb, pfrhtgktyysq d hzlt htitybq JÅCT, drkñxfz Öfhnbñ tdhjgtqcrjq åtpjgfcyjcnb. Jy zdkztncz gjlkbyyj ltvjrhfnbxtcrbv bycnhevtynjv d fhctyfkt JÅCT, jåtcgtxbdfñobv hfdyjghfdbt dctö cnhfy – åjkmibö b vfksö – d ghbyznbb htitybq b dshfåjnrt gjkbnbrb JÅCT. Åtp ghfdbkf rjyctycecf JÅCT hbcretn ghtdhfnbnmcz d ajhev, ult åjkmibycndj cnhfy åeltn yfdzpsdfnm cdjñ djkñ vtymibycnde, pfcnfdkzz bö ghb änjv gkfnbnm pf ltzntkmyjcnm, c rjnjhjq nt yt cjukfcys. Ghb nfrjv hfpdbnbb cjåsnbq vyjubt cnhfys åjkmit yt gjétkfñn jcnfdfnmcz d Jhufybpfwbb yb lyz. Lf, ltqcndbntkmyj, byjulf ghböjlbncz gjnhfnbnm ytvfkj cbk b dhtvtyb, xnjås ljcnbxm rjyctycecf. D pyfxbntkmyjq vtht htpekmnfn ghb änjv pfdbcbn jn djkb b lbgkjvfnbxtcrjuj vfcnthcndf Ghtlctlfntkmcndf. Yj tckb änjn ghjwtcc jhufybpjdfy ghfdbkmyj, nhfycgfhtynty b tckb ljkéysv jåhfpjv exbnsdfñncz bynthtcs dctö ujcelfhcnd, nj htibnm ghjåktve åsdftn ujhfplj ktuxt. B njulf d yfitv hfcgjhzétybb jrfpsdftncz vjoysq bycnhevtyn, gjhjq lfét pyfxbntkmyj åjktt vjoysq, xtv htitybz, bvtñobt jåzpfntkmyeñ ñhblbxtcreñ cbke. 30 ktn ceotcndjdfybz JÅCT ljrfpfkb äaatrnbdyjcnm b frnefkmyjcnm rjyctycecf, b vs ljkéys cltkfnm dct, xnjås cjöhfybnm b eghjxbnm tuj.

GJCJK F. Ñ. FKTRCTTD lj cdjtuj yfpyfxtybz d Dtye pfybvfk d 1998–2001 uu. gjcn lbhtrnjhf nhtnmtuj ltgfhnfvtynf Fpbb d hjccbqcrjv vbybcnthcndt byjcnhfyysö ltk. Tuj gjckeéyjq cgbcjr drkñxftn, d xfcnyjcnb, hfåjne d Gfrbcnfyt, ult jy åsk gjckjv c 1993 gj 1998 ujl, b ldt rjvfylbhjdrb d Bylbñ: c 1969 gj 1974 b c 1980 gj 1985 ujl. Gjcjk Fktrcttd hjlbkcz d Vjcrdt d 1946 ujle, pfrjyxbk Vjcrjdcrbq ujcelfhcndtyysq bycnbnen vtéleyfhjlysö jnyjitybq b bvttn cntgtym rfylblfnf bcnjhbxtcrbö yfer.

C heccrjq dthcbtq éehyfkf ≤JÅCT≥ vjéyj jpyfrjvbnmcz yf cfqnt: www. osce.org/publications/magazine

20

Éehyfk JÅCT

Vfq 2004 ujlf


Xbckj gjubåibö cjcnfdbkj 19 xtkjdtr. Åjktt 900 gjkexbkb hfytybz, f 4000 jcnfkbcm åtp rhsib yfl ujkjdjq. Åskj eybxnjétyj bkb gjdhtéltyj gjxnb 800 ljvjd b jrjkj 30 ghfdjckfdysö cdznsym. GJXTVE ÄNJ GHJBPJIKJ?

DJCCNFYFDKBDFZ LJDTHBT

Rjcjdj: rhbnbxtcrbq cfvjfyfkbp Vfhnjdcrfz dcgsirf yfcbkbz – dspjd vtéleyfhjlyjve cjjåotcnde Rfr ét vjukj nfrjt ckexbnmcz yf gznjv ujle dtcjvjuj vtéleyfhjlyjuj ghbcencndbz? Dcgsirf yfcbkbz, bvtdifz vtcnj d Rjcjdj 17–19 vfhnf, cnfkf lkz Vbccbb JJY gj ltkfv dhtvtyyjq flvbybcnhfwbb d Rjcjdj (VJJYR) b tt gfhnythjd étcnjrbv yfgjvbyfybtv j njv, xnj bö ecbkbz gj gjcnhjtybñ åjktt njkthfynyjuj b ltvjrhfnbxtcrjuj jåotcndf d rhft tot dtcmvf lfktrb jn pfdthitybz. Cnhtvzcm dsgjkybnm cdjñ xfcnm pflfxb, JÅCT ytpfvtlkbntkmyj jnhtfubhjdfkf yf ghjbpjitlitt b gthtcvjnhtkf cdjq gjlöjl.

Rjcjdj ghjljkéftn cnfkrbdfnmcz c vyjétcndjv ghjåktv, b e kñltq tcnm ytvfkj ghbxby lkz ytljdjkmcndf. Hfåjxbö vtcn yt ödfnftn, f ärjyjvbrf hfpdbdftncz ytljcnfnjxyj åscnhj, xnjås hfcneott yfctktybt vjukj cfvj ctåz ghjrjhvbnm. Åjktt njuj, d änjv ujle d htpekmnfnt ghjljkéfñotujcz cjrhfotybz dfkñnysö gjcnegktybq b evtymitybz vtéleyfhjlyjuj ghbcencndbz vjétn lfét yfcnegbnm ärjyjvbxtcrbq cgfl. Cjöhfyzñobtcz hfpyjukfcbz vtéle VJJYR b ajhvbhetvsvb gentv vtcnysö dsåjhjd dhtvtyysvb jhufyfvb cfvjeghfdktybz (DJC) dczxtcrb hfpledfñncz chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb, xnj gjlhsdftn ljdthbt r jåtbv cnhernehfv. Gjljåyfz cbnefwbz cgjcjåcndetn cjplfybñ dgtxfnktybz, åelnj Rjcjdj ybrelf yt ldbétncz b yt vjétn jåtcgtxbnm ljcnjqyjuj åeleotuj lkz cdjtq vjkjltéb. Rfr jnvtnbkb yfåkñlfntkb, åjkmibycndj exfcndjdfdibö d åtcgjhzlrfö cjcnfdkzkb ñyjib lj 20 ktn. Ye b, rjytxyj, jcnftncz ythtityysv djghjc jå jrjyxfntkmyjv cnfnect Rjcjdj. Änf cjöhfyzñofzcz ytjghtltktyyjcnm jnyñlm yt cgjcjåcndetn cnfåbkbpfwbb jåcnfyjdrb. Ntv yt vtytt, ytljdjkmcndj yfctktybz cfvj gj ctåt yt vjukj åsnm ljcnfnjxyjq ghbxbyjq lkz njuj, xnjås yfcbkbt ghjljkéfkjcm d ntxtybt nhtö lytq ghfrnbxtcrb dj dctö eujkrfö Rjcjdj. D cdtnt gjrfpfybq cdbltntktq ghtlcnfdkztncz jxtdblysv, xnj rnj-nj yfghfdkzk ltqcndbz njkg b vfybgekbhjdfk bvb. Rfélsq d Rjcjdj pyftn, xnj d jåotcndt tcnm äktvtyns, rjnjhst d kñåjq vjvtyn ujnjds ghbåtuyenm r yfcbkbñ hflb ljcnbétybz cjåcndtyysö gjkbnbxtcrbö bkb ghtcnegysö wtktq. B dct ét ybrnj yt jéblfk, xnj änb äktvtyns, lbhbébhez hfpüzhtyysvb njkgfvb, cvjuen yfltkfnm cnjkmrj åtl b dspdfnm nfrjt hfpjhtybt. G T H T C V FN H B D F Z H J K M J Å C T

ÅHFQFY ÖJGRBYCJY

≤D rfrjq-nj vtht yfytctyysq eothå vjéyj bcghfdbnm, f d rfrjq-nj – ytn. Djccnfyjdbnm ljdthbt åeltn ytkturj, f tckb änb ecbkbz yt åelen dpfbvysvb, nj b djjåot ytdjpvjéyj. Jlyféls vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj eqltn, b yfv ghbltncz exbnmcz ébnm dvtcnt≥. Älbnf Åewfq, ghtcc-ctrhtnfhm JVBR, j vfhnjdcrbö cjåsnbzö.

Vfq 2004 ujlf

vfhnf cthås-rjcjdfhs, ghjébdfñobt d gjctkrt Wfukfdbwf, hfcgjkjétyyjv dåkbpb cnjkbws rhfz, Ghbinbys, åkjrbhjdfkb fdnjvfubcnhfkm Ghbinbyf – Crjgmt d pyfr ghjntcnf ghjnbd bywbltynf, d öjlt rjnjhjuj dscnhtkjv bp ghjtpéfñotuj vbvj fdnjvjåbkz åsk hfyty jlby bp vtcnysö ébntktq. Ntv ét dtxthjv d hfcgjkjétyyjq yf ctdtht rhfz lthtdyt Wfåhf d htrt Båfh enjyekb nhb fkåfycrbö vfkmxbrf. Gj ckjdfv dsébdituj xtndthnjuj, bö ghtcktljdfkb cthås c cjåfrjq. Änb ldf yt cdzpfyyst lheu c lheujv bywbltynf cghjdjwbhjdfkb ghjljkéfdibtcz d ntxtybt nhtö lytq vfccjdst åtcgjhzlrb rjcjdcrbö fkåfywtd. Djkyf yfcbkbz, yfghfdktyyjuj ukfdysv jåhfpjv ghjnbd gjctktybq rjcjdcrbö cthåjd, f nfrét ghjnbd lheubö änybxtcrbö uhegg b jåütrnjd VJJYR, pföktcnyekf b lheubt hfqjys.

16

Cnfkj zcyj, xnj vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj ljkéyj jnytcnbcm r änbv ytjéblfyysv cjåsnbzv cj dctq cthmtpyjcnmñ. Xnj vjétn djcghtgzncndjdfnm gjdnjhtybñ dcgsitr yfcbkbz dczrbq hfp, rjulf bvttn vtcnj ghjdjrfwbz? Jnxfcnb jndtn yf änjn djghjc pfrkñxftncz d dszdktybb b ghbdktxtybb r celtåyjq jndtncndtyyjcnb ukfdysö dbyjdybrjd. Yj cnjkm ét jxtdblyj b nj, xnj vs d JÅCT ljkéys ljrjgfnmcz lj rjhtyysö ghbxby yfcbkbz. C 1999 ujlf flvbybcnhfnbdyjt eghfdktybt Rjcjdj jceotcndkztncz cgtwbfkmysv ghtlcnfdbntktv Utythfkmyjuj ctrhtnfhz JJY. Änj flvbybcnhfnbdyjt eghfdktybt bvttn xtnsht aeylfvtynfkmysö cjcnfdkzñobö: gjkbwbz b ñcnbwbz (JJY), uhfélfycrfz flvbybcnhfwbz (JJY), bycnbnewbjyfkmyjt cnhjbntkmcndj (JÅCT) b ärjyjvbxtcrjt hfpdbnbt (Tdhjgtqcrbq cjñp). Åelexb jlyjq bp jcyjdysö cjcnfdkzñobö VJJYR, xnj d gjhzlrt htfubhjdfybz vjukf ås ghtlghbyznm Vbccbz JÅCT d Rjcjdj?

Éehyfk JÅCT

21


Dj dhtvz åtcgjhzlrjd yfitq gthdtqitq pfåjnjq åskf pfobnf yfibö cjnhelybrjd, jcjåtyyj cthåjd gj yfwbjyfkmyjcnb. Ytrjnjhsv bp ybö åskj ghtljcnfdktyj eåtébot d infå-rdfhnbht JÅCT d Ghbinbyt. Dtcmvf gtxfkmyj, yj ljvf ytrjnjhsö cjnhelybrjd, d njv xbckt b vtéleyfhjlysö, åskb cjéétys. R cxfcnmñ, jlyfrj, ybrnj bp cjnhelybrjd JÅCT yt gjkexbk cthmtpysö hfytybq.

Vbnhjdbwf, 18 vfhnf: pfnbimt gjckt åehb. Htrf Båfh hfpltkztn ujhjl yf ldt änybxtcrbt xfcnb.

ÄLBNF ÅEWFQ/JVBR

GJBCR HTITYBQ

Åhfqfy Öjgrbycjy c yjzåhz 2002 ujlf zdkztncz lbhtrnjhjv åñhj gj gjkbnbxtcrbv djghjcfv Vbccbb JÅCT d Rjcjdj. Hfytt jy pfybvfk ljkéyjcnb, d xfcnyjcnb, lbhtrnjhf åñhj vtéleyfhjlysö rhbpbcysö uhegg d Åjcybb b Uthwtujdbyt, Rjcjdj (chfpe gjckt rjyakbrnf 1999 ujlf) b Xthyjujhbb. C 1980 gj 1986 ujl yföjlbkcz yf lbgkjvfnbxtcrjq ckeéåt Dtkbrjåhbnfybb, cgtwbfkbpbhezcm yf fahbrfycrbö ghjåktvfö b ltkfö Tdhjgtqcrjuj cjjåotcndf, hfåjnfk d Kjyljyt, Eufylt b Gjhneufkbb. D 1995–1996 uu., yf gjcktlytv änfgt åjcybqcrjq djqys b d gthdst vtczws Ltqnjycrjuj vbhyjuj ghjwtccf, åsk gjckjv cdjtq cnhfys d Cfhftdj.

22

Éehyfk JÅCT

Jåtcgtxbd åtpjgfcyjcnm cjnhelybrjd, vs ghbcnegbkb r gthtcvjnhe – d cdtnt ghjbpjitlibö bywbltynjd – ghjdjlbditqcz Vbccbtq gjkbnbrb. Herjdjlbntkm Vbccbb gjcjk Gfcrfkm Amtib cjplfk gznm wtktdsö uhegg lkz hfccvjnhtybz hfpkbxysö gjkbnbxtcrbö fcgtrnjd, rjnjhst, rfr ghtlcnfdkztncz, yfghzveñ cdzpfys c ukeåbyysvb ghbxbyfvb bvtdituj vtcnj yfcbkbz. Hfåjnf wtktdsö uhegg rfcftncz cath rjvgtntywbb hfpkbxysö ltgfhnfvtynjd Vbccbb: Vjkjltém b jåhfpjdfybt. Gjxtve nfr vyjuj vjkjlsö kñltq jrfpfkbcm ujnjds dsqnb yf ekbws b fnfrjdfnm lheubö uhfélfy? Xnj tot vjétn cltkfnm JÅCT, xnjås gjvjxm bv gjcnhjbnm cdtnkjt åeleott b gjjohbnm bö cnhtvktybt cnfnm gjktpysvb xktyfvb jåotcndf? Vtéjåobyyst dpfbvjjnyjitybz. JÅCT b tt vtcnyst b vtéleyfhjlyst gfhnyths ghbkjébkb ytvfkj cbk r cnbvekbhjdfybñ vtéänybxtcrjuj lbfkjuf b jceotcndktybñ ghjuhfvv ghbvbhtybz. Gjxtve ét dct änb ecbkbz jrfpfkbcm ytljcnfnjxys, xnjås yt ljgecnbnm yjdjuj dcgktcrf ytyfdbcnb? Vjétn åsnm, ghbxbyf gjghjcne pfrkñxftncz d njv, xnj yfc nfr b yt ecksifkb hflbrfkmyj yfcnhjtyyst xktys jåotcndf – nt, rnj åjkmit lheubö crkjyty r yfcbkbñ? CVB. Vyjubt ébntkb ujdjhbkb, xnj bö yf ekbwe dsdtk uytd, dspdfyysq, zrjås, ghbxfcnyjcnmñ cthåjd r ubåtkb ltntq d h. Båfh. Gj ckjdfv yfåkñlfntktq, änf htfrwbz åskf ytgjchtlcndtyyj cghjdjwbhjdfyf ävjwbjyfkmysvb b ghtldpznsvb hflbj- b ntkthtgjhnféfvb, dsitlibvb d äabh dtxthjv 16 vfhnf. Rfr jnvtnbk Ghtlcnfdbntkm JÅCT gj djghjcfv cdjåjls chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb, tckb ås yt änb åtpjndtncndtyyst ctycfwbjyyst cjjåotybz, nj cjåsnbz, djpvjéyj, hfpdbdfkbcm ås byfxt b yt ghbjåhtkb ås cnjkm åehyjuj b étcnjrjuj öfhfrnthf. Lheubt nfrét ujdjhzn, xnj tckb ås CVB åskb åjktt clthéfyysvb d cdjbö htgjhnféfö b levfkb jå bö djpvjéysö gjcktlcndbzö, nj åtcgjhzlrjd vjukj ås djjåot yt åsnm. Gjxtve ét chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb jrfpfkbcm r änjve ytcgjcjåys, ytcvjnhz yf jceotcndkzdibtcz d ntxtybt wtkjuj hzlf ktn JÅCT b lheubvb jhufybpfwbzvb ghjuhfvvs hfpdbnbz CVB? Cnhföb ghjikjuj. Gjxtve cthåcrfz jåobyf, rjnjhfz ddble tt cjrhfnbditqcz xbcktyyjcnb dhzl kb vjétn ghtlcnfdkznm cjåjq rfreñ-kbåj euhjpe,

dct tot jcnftncz ukfdyjq vbitymñ lkz yfgfljr fkåfycrbö ärcnhtvbcnjd? Vjéyj kb tot xnj-ybåelm cltkfnm, xnjås jcdjåjlbnm yfhjl Rjcjdj jn uytneotuj yfcktlbz ghjikjuj? Vjybnjhbyu b hfpdbnbt gjntywbfkf. Gjxtve dhtvtyyst jhufys cfvjeghfdktybz jrfpfkbcm yfcnjkmrj åtcgjvjoysvb b åtpdkfcnysvb, xnj yt cvjukb yb ghtljndhfnbnm, yb ghtctxm yfcbkbt? Xnj vjéyj cltkfnm, xnjås gjdscbnm bö lttcgjcjåyjcnm, jcjåtyyj exbnsdfz, xnj gj endthéltyyjve Gkfye jceotcndktybz rjcjdcrbö cnfylfhnjd jyb yfltktys lfktrj bleobvb aeyrwbzvb b gjkyjvjxbzvb? [J ghbyznbb Gkfyf jceotcndktybz rjcjdcrbö cnfylfhnjd, cnfdituj htpekmnfnjv vyjujvtczxyjq hfåjns, åskj jåüzdktyj 31 vfhnf c.u. cgtwbfkmysv ghtlcnfdbntktv Utythfkmyjuj ctrhtnfhz JJY Öfhhb Öjkrthb b ghtvmth-vbybcnhjv DJC Åfqhfvjv Htlétgb. D änjv gkfyt ghtlecvjnhty hzl vth, ytjåöjlbvsö lkz gjcnhjtybz cjdhtvtyyjuj ltvjrhfnbxtcrjuj, gkñhfkbcnbxtcrjuj b njkthfynyjuj jåotcndf d Rjcjdj.] Xktys dsityfpdfyysö wtktdsö uhegg tlbyjleiys d njv, xnj JVBR ljkéyf b dghtlm d hfåjnt c yfctktybtv b jåotcndtyysvb bycnbnenfvb Rjcjdj ghjgfufylbhjdfnm vjltkm gfhnythcrbö jnyjitybq. Ghb änjv jyb, jlyfrj, ghbpyfñn, xnj änf vjltkm dct tot ezpdbvf gthtl kbwjv cbk, ujnjdsö ghbåtuyenm r yfcbkbñ hflb ljcnbétybz cdjbö gjkbnbxtcrbö wtktq kñåjq wtyjq. C ntv xnjås evtymibnm äne ezpdbvjcnm, wtktdst uheggs htrjvtyleñn cktleñott: ♦ Pfltqcndjdfnm dct äktvtyns jåotcndf, drkñxfz b ntö, rnj bpdtcnty cdjbv dhféltåysv jnyjitybtv r wtkzv vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf, b gjgsnfnmcz dszdbnm djpvjéyjcnb, tckb nfrjdst ceotcndeñn, lkz ≤yfdtltybz vjcnjd≥; dj dczrjv ckexft, ghjbpdtcnb nofntkmysq fyfkbp hfccnfyjdrb cbk d jåotcndt. ♦ Hfphfåjnfnm ldetlbysq gjlöjl r hfpdbnbñ gjntywbfkf b vjybnjhbyue ltzntkmyjcnb flvbybcnhfnbdyj-eghfdktyxtcrbö cnherneh, CVB b bycnbnenjd uhfélfycrjuj jåotcndf. Lkz njuj xnjås vjybnjhbyu ckeébk bynthtcfv åeleotuj, cktletn bcgjkmpjdfnm tuj htpekmnfns d ecbkbzö gj hfpdbnbñ gjntywbfkf, gjcrjkmre d ghjnbdyjv ckexft jy ghtdhfoftncz d cfvjwtkm, yt dtleoeñ r htfkmyjve ghjuhtcce. ♦ Dtcnb hfåjne gj rekmnbdbhjdfybñ åjkmituj dpfbvjedfétybz yf dctö ehjdyzö jåotcndf, jcjåtyyj chtlb vjkjltéb. Lfyyfz ghjuhfvvf yt hfccvfnhbdftncz rfr htwtgn vuyjdtyyjq nhfycajhvfwbb Rjcjdj. Ghtjåhfpjdfybt jåotcndf – pflfxf, lkz htfkbpfwbb rjnjhjq yb e JÅCT, yb e rfrjq-kbåj lheujq jhufybpfwbb ytn ljcnfnjxysö htcehcjd, b, rhjvt njuj, rfr gjrfpsdftn jgsn, htpekmnfn nfrbö ecbkbq ybrjulf yt åsdftn cnjkm bltfkty, rfr gkfybhjdfkjcm. Ntv yt vtytt, JVBR vjétn b ljkéyf ghjljkéfnm jrfpsdfnm dtcmvf wtyyeñ gjllthére njve gjlfdkzñotve åjkmibycnde yfctktybz Rjcjdj, rjnjhjt dct tot yflttncz yf cxfcnkbdjt åeleott b yf nj, xnj elfcncz gjrjyxbnm c eyfcktljdfyysvb jn ghjikjuj ytelfxysvb b ltcnhernbdysvb cnthtjnbgfvb.

Vfq 2004 ujlf


≤Ctujlyz – crjhåysq ltym lkz dctuj yfctktybz Rjcjdj. Yfcbkbt ghbdjlbn kbim r kñlcrbv cnhflfybzv b yfyjcbn eothå dpfbvjjnyjitybzv vtéle jåobyfvb. B xnj åjktt dféyj, jyj tot åjkmit pfnhelyztn yföjéltybt ljkujchjxysö htitybq ghjåktv Rjcjdj. D cdtnt änbö nhfubxtcrbö cjåsnbq yfhjl Rjcjdj b tuj gjkbnbxtcrbt kblths jåzpfys djccnfyjdbnm cgjrjqcndbt b ghjljkébnm ldbétybt gj genb cnhjbntkmcndf ltvjrhfnbb b uhfélfycrjuj jåotcndf... Jlyf bp dféytqibö jåzpfyyjcntq CVB – lfdfnm afrnbxtcreñ byajhvfwbñ j ghjbcöjlzobö cjåsnbzö, yt dspsdfz ghb änjv hjcnf yfghzétyyjcnb. Tckb endthéltybz, c rjnjhsvb dscnegfñn CVB bkb rjnjhst jyb jåyfhjleñn, yt gjlndthélfñncz, nj jyb ljkéys ghbpyfnm cdjñ jndtncndtyyjcnm pf ltpbyajhvbhjdfybt jåotcndtyyjcnb≥. Bp jåhfotybz herjdjlbntkz Vbccbb JÅCT d Rjcjdj gjckf Gfcrfkz Amtib r yfctktybñ b herjdjlbntkzv Rjcjdj, drkñxfz CVB. Ghbinbyf, 18 vfhnf.

Crjhåysq ltym

≤Yfcbkbt, bvtditt vtcnj d Rjcjdj, ytghbtvktvj d ltvjrhfnbxtcrjv jåotcndt b ytljgecnbvj yf genb d Tdhjge. Dbyjdyst d frnfö yfcbkbz ljkéys ghtlcnfnm gthtl celjv. Vs jéblftv jn dhtvtyysö jhufyjd cfvjeghfdktybz gkfyf ytjnkjéysö ltqcndbq b öjntkb ås ecksifnm bö vytybt j njv, xtv vjukj ås gjvjxm vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj≥. Pfzdktybt LG Cjkjvjyf Gfccb dj dhtvz tuj cjdvtcnyjuj c utythfkmysv ctrhtnfhtv YFNJ Zfgjv lt Öjjg Cötaathjv dbpbnf d Ghbinbye 22 vfhnf.

≤Cdbltntkmcndf njuj, xnj d bpdtcnyjq cntgtyb dphsd yfcbkbz 17 vfhnf åsk jhufybpjdfy b cghjdjwbhjdfy, yt cybvfñn c éehyfkbcnjd jndtncndtyyjcnb pf ljgeotyyst bvb jibårb. Njxyjcnm d bpkjétybb afrnjd, njyfkmyjcnm b rjyntrcn cjjåotybq, rfcfñoböcz kñåsö fcgtrnjd änybxtcrbö djghjcjd, jcjåtyyj dféys d gkfyt ytljgeotybz njuj, xnjås hflbj- b ntktgthtlfxb cnfyjdbkbcm ytgjchtlcndtyysv rfnfkb-

pfnjhjv yfcbkbz. D ghjatccbjyfkmyjq éehyfkbcnbrt, rjulf jyf bvttn ltkj c endthéltybzvb, cgjcjåysvb dpjhdfnm cbnefwbñ, ytn vtcnf lkz ckeöjd bkb ljvsckjd≥. Bp fyfkbnbxtcrjuj ljrkflf dhtvtyyjuj rjvbccfhf gj djghjcfv CVB Hjåthnf Ébkktnf j hfåjnt nhtö jåotrjcjdcrbö ntktcnfywbq. Ghbinbyf, 23 fghtkz. Cv. ntrcn ljrkflf yf cfqnt: www.osce.org/kosovo

Nhfubxtcrfz ytödfnrf ehfdyjdtibdfñobö ujkjcjd ≤Yf ytcrjkmrj rhbnbxtcrb dféysö lytq CVB Rjcjdj ckjdyj gjpfbvcndjdfkb bp cdjtuj ytcdjåjlyjuj, ≤ljltvjrhfnbxtcrjuj≥ ghjikjuj ytrjnjhst bp xthn, rjnjhst kbxyj vyt jxtym öjhjij pyfrjvs, – jncencndbt yt njkmrj jåütrnbdyjcnb, yj b gkñhfkbpvf. D Rjcjdj vs yfåkñlfkb yt njkmrj jlyjcnjhjyyññ, åtpjndtncndtyyeñ b ytghjatccbjyfkmyeñ éehyfkbcnbre d ytcnfåbkmyjv gjcnrjyakbrnyjv jåotcndt, yj b nhfubxtcreñ ytödfnre fkmnthyfnbdysö, ehfdyjdtibdfñobö ujkjcjd...≥. ≤...Jcjåtyyj äktrnhjyyst CVB ghjltvjycnhbhjdfkb

Vfq 2004 ujlf

ytljgecnbveñ cntgtym ävjwbjyfkmyjcnb, ghtldpznjcnb, åtpjndtncndtyyjcnb b ytevtcnyjuj ≤gfnhbjnbxtcrjuj≥ gskf. Htgjhnféb, nhfyckbhjdfdibtcz dtxthjv 16 vfhnf nhtvz jcyjdysvb rjcjdcrbvb ntktrfyfkfvb, pfckeébdfñn ghtltkmyj étcnrjq rhbnbrb. D jnkbxbt jn ybö dtleobt gtxfnyst CVB, pf ytrjnjhsvb ljcnjqysvb cjéfktybz bcrkñxtybzvb, ghjzdbkb ujhfplj åjktt rjycnhernbdysq gjlöjl≥. ≤...Zdyfz ntyltywbjpyjcnm gjlfxb chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb cjjåotybq jå enjyedibö d htrt ltnzö..., rfr ghtlcnfdkztncz, yt gjlrhtg-

kztncz rfrbvb ås nj yb åskj ghbtvktvsvb c njxrb phtybz éehyfkbcnbrb ljrfpfntkmcndfvb. Nfrét ytkmpz crfpfnm, xnj änb cjjåotybz åskb ghjlbrnjdfys cnhtvktybtv bpåtéfnm yfcbkbz...≥. ≤Ljgecrfz jibårb, chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb, hfpevttncz, yt bvtkb evsckf cghjdjwbhjdfnm yfcbkbt. Yj yf CVB ktébn jndtncndtyyjcnm pf yflktéfott b ghjatccbjyfkmyjt jcdtotybt cjåsnbq d bynthtcfö yfctktybz Rjcjdj≥. ≤Tckb ås yt gthtlfyyst 16–17 vfhnf åtpjndtncndtyyst, gjhjéltyyst gjujytq

pf ctycfwbtq cjjåotybz, nj cjåsnbz, djpvjéyj, hfpdbdfkbcm ås byfxt. Dthjznyj, jyb yt ljcnbukb ås njuj yfrfkf b njq cntgtyb étcnjrjcnb, rjnjhst vs yfåkñlfkb, f vjétn åsnm b yt ghjbpjikb ås djdct≥. Bp cgtwbfkmyjuj ljrkflf Ghtlcnfdbntkz JÅCT gj djghjcfv cdjåjls CVB Vbrkjif Öfhfinb Gjcnjzyyjve cjdtne j hjkb vtcnysö CVB d vfhnjdcrbö cjåsnbzö d Rjcjdj. Dtyf, 22 fghtkz. Cv. ntrcn ljrkflf yf cfqnt: www.osce.org/fom.

Éehyfk JÅCT

23


HTGJHNFÉ C VTCNF CJÅSNBQ

Åtlf d Vbnhjdbwt Ckbirjv åkbprj, xnjås xedcndjdfnm ctåz rjvajhnyj: yfåkñlfz, rfr ubåytn d juyt ljcnbuyenjt ≤17 vfhnf vyt ljdtkjcm åsnm d Vbnhjdbwt. Pderb cbhty yfgjkybkb vtyz xedcndjv gfybxtcrjuj cnhföf. Eéfc ghjbcöjlzotuj ghtdjcöjlbk vjb öelibt yjxyst rjivfhs. Tlbycndtyyjt, j xtv z levfk, änj j åtpjgfcyjcnb étys b csyf. Jyb yföjlbkbcm ljvf – nfr åkbprj b d nj ét dhtvz nfr lfktrj≥. Bp pfgbcrb vkflituj cjnhelybrf gj zpsrjdsv/flvbybcnhfnbdysv djghjcfv JVBR Ckfdbib Vkfltyjdbxf lheue.

24

Éehyfk JÅCT

ÅTHYFHL DHÅFY

gjxedcndjdfk ghbpyfrb yfldbufñotqcz åtls, rjulf hfyj enhjv d chtle, 17 vfhnf, djitk d plfybt vtcnyjuj jnltktybz JÅCT d Vbnhjdbwt. Rfr hfccrfpfkb vyt jöhfyybrb, yfrfyeyt dtxthjv jåotcndtyyfz hflbj- b ntktrjvgfybz HNR cjjåobkf j njv, xnj d veybwbgfkmyjv jrheut Peåby Gjnjr c ghtbveotcndtyyj cthåcrbv yfctktybtv d htrt enjyekb nhjt fkåfycrbö vfkmxbrjd. Cjukfcyj cjjåotybñ, d htre bö pfuyfkb cthås, cgecnbdibt yf ybö cjåfre. Öjnz änb cdtltybz yt åskb gjlndthéltys gjkbwbtq, yfghzétyyjcnm yfhfcnfkf. Irjkmybrb c nhfycgfhfynfvb d herfö d cjghjdjéltybb cdjbö exbntktq vtlktyyj ghjitcndjdfkb gj ujhjle d vjkxfkbdjv ghjntcnt ghjnbd njuj, xnj jyb cjxkb jxthtlysv ghtcnegktybtv yf änybxtcrjq gjxdt. Dcrjht gjckt änjuj d n.y. ≤pjye ljdthbz≥ djikb cgtwgjlhfpltktybz vtéleyfhjlyjq gjkbwbb, gjcnfdbdibt cdjb ÅNH dåkbpb vjcnf, dtleotuj yf ctdth. Cjåhfkfcm uheggf fkåfycrbö veéxby, hfpvföbdfdibö fkåfycrbv akfujv b uhjpzoböcz gthtqnb xthtp vjcn. Gjckt njuj rfr bv elfkjcm ghjhdfnmcz xthtp yföjlbdibqcz yf ñéyjq cnjhjyt vjcnf gjkbwtqcrbq rjhljy, yf ctdthyjq cnjhjyt, ult d jéblfybb yföjlbkbcm ytcrjkmrj cthåjd, ghjbpjikf rjhjnrfz lhfrf. Njkge fkåfywtd yfxfkb ntcybnm yfpfl, yf lheueñ cnjhjye vjcnf.

Z

Tckb ås dct pfrjyxbkjcm gjckt ytcrjkmrbö åhjityysö rfvytq b rekfxysö elfhjd, nj jå änjv bywbltynt vfkj rnj epyfk ås pf ghtltkfvb Rjcjdj. Jlyfrj ekbxyfz gjnfcjdrf gththjckf d djjheétyyjt cnjkryjdtybt c ghbvtytybtv gjkefdnjvfnbxtcrjuj jheébz b åjtdsö uhfyfn, d htpekmnfnt xtuj d änjv åsditv ifönthcrjv ujhjlrt, yföjlzotvcz ghbvthyj d 40 rbkjvtnhfö r ctdthe jn Ghbinbys, gjubåkb 7 xtkjdtr. Vs, fkåfycrbt, cthåcrbt b vtéleyfhjlyst cjnhelybrb JÅCT, vjukb kbim åtccbkmyj, yt dthz cdjbv ukfpfv, yfåkñlfnm pf yfhfcnfñobv yfcbkbtv bp jrjy itcnjuj, dthöytuj änféf jabcyjuj plfybz JÅCT, yföjlzotujcz dctuj d ytcrjkmrbö cjnyzö vtnhjd jn vjcnf. Vs dbltkb, rfr vjkjlst fkåfyws yfgfkb yf gjkbwtqcrbö, gsnfdiböcz ghtuhflbnm bv genm xthtp gtitöjlyeñ njhujdeñ ekbwe. ≤GKJÖFZ CKEÉÅF≥ CVB

Gjcrjkmre änj döjlbkj d vjb jåzpfyyjcnb, z cktlbk pf jcdtotybtv chtlcndfvb vfccjdjq byajhvfwbb ghjbcöjlzobö cjåsnbq. F jyj dspdfkj ukeåjrjt hfpjxfhjdfybt. HNR yt njkmrj cjckeébkj ≤gkjöeñ ckeéåe≥ dctve yfctktybñ Rjcjdj yfrfyeyt dtxthjv, gjcnfhfdibcm ghblfnm dctq änjq bcnjhbb ctycfwbjyysq öfhfrnth b lfét yt gjgsnfdibcm dszcybnm afrns, yj b ≤gjlkbkj vfckf≥ d jujym gjksöfdibö cnhfcntq, gthtlfd yf cktleñobq ltym d ghzvjv äabht ≤htgjhnfé c vtcnf cjåsnbq≥ c jcjåsv egjhjv yf vfhit ghjntcnf irjkmybrjd r lthtdyt, ult gjubåkb nhjt vfkmxbrjd. Z jéblfk, xnj HNR öjnz ås djpmvtn bynthdmñ e rfrjuj-ybåelm rjcjdcrjuj xbyjdybrf fkåfycrjuj ghjbcöjéltybz, rjnjhsq dscnegbn d rjycnhernbdyjv leöt b ghbpjdtn r cgjrjqcndbñ. R vjtve eéfce, jlyfrj, rjulf nfrjq xbyjdybr yfrjytw d äabht gjzdbkcz, jy cnfk jåbkmyj gthtcsgfnm cdjñ htxm jcrjhåbntkmysvb ckjdfvb b dshfétybzvb.

Vfq 2004 ujlf


Yt kexit dtkf ctåz b cthåcrfz ntktcnfywbz. Ghfdlf, gthtlfyyjt tñ d yjdjcnzö rhfnrjt cjjåotybt jå bywbltynt yf vjcne jnhféfkj htfkmyst afrns, f njn cthåcrbq ltgenfn gfhkfvtynf Rjcjdj, e rjnjhjuj åhfkb bynthdmñ, ltqcndbntkmyj gjcnfhfkcz cyznm yfghzétyyjcnm, yj chfpe gjckt änjuj åskf gjrfpfyf öeljétcndtyyfz rbyjktynf j gjkjétybb cthåjd dj dhtvtyf Jnnjvfycrjq bvgthbb. Z gjllthébdfk ntcysq rjynfrn c åñhj dhtvtyyjuj rjvbccfhf gj djghjcfv CVB – ytpfdbcbvsv jhufyjv, rehbheñobv chtlcndf vfccjdjq byajhvfwbb d Rjcjdj ghb gjllthért JÅCT. Åskj zcyj, xnj rjulf ≤ekzétncz gskm≥, rjvbccfh – Hjåthn Ébkktn bp Cjtlbytyysö Infnjd –ljkéty åeltn ghtlghbyznm yflktéfobt ltqcndbz. D njn dtxth JJY ädfrebhjdfkf cthåcrbö cjnhelybrjd jnltktybz JÅCT d Vbnhjdbwt bp yfituj plfybz yf ctdth, ult jyb ghjébdfkb. Z dvtcnt c ctvmñ lheubvb vtéleyfhjlysvb cjnhelybrfvb åsk gthtdtlty d plfybt ghtlcnfdbntkmcndf JJY, yföjlzottcz ytgjchtlcndtyyj e vjcnf. Bvtyyj nfv vs b ghjdtkb yjxm, c nhtdjujq jéblfz dtcntq j njv, rfr hfpdjhfxbdfñncz cjåsnbz, pdjyz lhepmzv b rjkktufv, hfpvsikzz yfl ntv, ult ghjbpjitk cåjq b xnj tot vjukj ckexbnmcz. Lkz åjkmibycndf bp yfc änj åskf öelifz bp dctö ghjdtltyysö d Rjcjdj yjxtq. Yfc åhjcfkj d lhjém, yj yt jn öjkjlf b cshjcnb d åeyrtht, ult vs yföjlbkbcm, f jn hfpsuhfditqcz lytv nhfutlbb. 1 8 V F H NF , X T N D T H U

Cktleñobq ltym åsk yfgjkyty yfghzétyysv jéblfybtv – yj xtuj bvtyyj, vs yt pyfkb. Åelen kb yjdst cnjkryjdtybz? Yjhvfkbpetncz kb cbnefwbz? Cvjétv kb vs lfkmit ébnm b hfåjnfnm rfr hfymit? R cxfcnmñ, ltym änjn ghjitk åtp rfrbökbåj gjnhzctybq, gjcrjkmre CLR – yfnjdcrbt cnfåbkbpfwbjyyst cbks lkz Rjcjdj – djccnfyjdbkb rjynhjkm yfl ujhjljv b ddtkb rjvtylfyncrbq xfc. Ntv yt vtytt cjjåotybz j lheujv yfphtdfditv d njn dtxth cnjkryjdtybb dsyelbkb CLR gthtdtcnb dctö vtéleyfhjlysö cjnhelybrjd, hfåjnfñobö gj kbybb JÅCT, JJY, EDRÅ b lheubö jhufybpfwbq, yf åfpe ahfywepcrjuj rjynbyutynf CLR yf ñéyjq jrhfbyt Vbnhjdbws. Jlyfrj, tldf ghbåsd d änjn kfuthm, vs gjlevfkb, xnj kexit eé åskj jcnfnmcz d ujhjlt, gjcrjkmre chfpe jrfpfkbcm cdbltntkzvb juhjvyjuj åeieñotuj gjéfhf, cjghjdjélfditujcz pderfvb dscnhtkjd. Gskfkf lthtdyz Cdbyzht, yföjlbdifzcz dctuj d jlyjv rbkjvtnht jn vtcnf yfituj hfcgjkjétybz. Åskj gjljéétyj jrjkj 112 ljvjd rjcjdcrbö cthåjd. Rfr gjplytt yfv cjjåobkb ghtlcnfdbntkb CLR, yfctktybt änjq lthtdyb åskj d ärcnhtyyjv gjhzlrt ädfrebhjdfyj ytpfljkuj lj njuj, rfr nelf yf fdnjåecfö ghbåskb gjuhjvobrb. Ébntkb lthtdyb – d jåotq ckjéyjcnb 119 ctvtq – åskb hfpvtotys d cnjkjdjq ahfywepcrjq åfps CLR, ult jyb dct dvtcnt gbnfkbcm b cgfkb d dtcmvf cntcytyysö eckjdbzö. Jyb rjhjnfkb dhtvz, rehz b jåvtybdfzcm vytybzvb j njv, xnj c ybvb åeltn lfkmit, dshféfz lheu lheue cjxedcndbt b

Vfq 2004 ujlf

D lthtdyt Cdbyzht åskj pdjyz hjlcndtyybrfv, yföjlzobvcz d lheubö vtccjéétyj åjktt cnf ljvjd. nfö rjvgfrnyjuj ghjébdfybz cthåjd. Vtlktyyj gjlyzkbcm jyb yf uhtåtym öjkvf, Ajnjuhfabb, cltkfyyst djpdsifñotujcz yfl bö lthtdytq, jnrelf bö dpjhe d Rjcjdj 17–18 vfhnf, jnrhskjcm nj, xtuj jyb åjzkbcm c 1999 ujlf: lthtdkñåtpyj ghtljcnfdktys yb Cdbyzht, gjkjdbye yfctktybz rjnjhjq cjcnfdFahbvjv Öfqhekkföe kzkb fkåfyws, f lheueñ gjkjdbye – cthås, åjkmit bp VJJYR. yt ceotcndjdfkj. Hfytt vyt eét ljdjlbkjcm pfybvfnmcz uevfybnfhyjq gjvjomñ, b z hfåjnfk chtlb ≤dyenhtyyt gthtvtotyysö kbw≥, yj z ybrjulf yt pfåele ne ytbpåsdyeñ gtxfkm, jlbyjxtcndj b jnxfzybt, rjnjhst edbltk njq yjxmñ ≤Vtéleyfhjlyjt cjjåotcndj tlbyj d cdjtv d ukfpfö jlyjq cnfhjq étyobys, vjkxf yfåkñcnhtvktybb ghtljndhfnbnm gjdnjhtybt gjljåyjuj lfditq pf ntv, rfr eybxyfcbkbz. Yfcbkbt b ytnthgbvjcnm yt cgjcjåcndeñn njéfñncz tt yfltéls, ehtuekbhjdfybñ cbnefwbb d Rjcjdj. Yfjåjhjn, jyb vtxns b djcgjvbyfybz. tuj pfnhelyzñn≥. Jlby bp vjbö rjkktu, Pfzdktybt Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz ntcyj hfåjnfñobq cj Cjkjvjyf Gfccb yf dcnhtxt cj cnfhibvb vyjubvb änybxtcrbvb jåobyfvb, åsk ukeåjrj ljkéyjcnysvb kbwfvb ghfdbntkmcndf Cthåbb gjnhzcty ghjbpjitlb Xthyjujhbb d Åtkuhflt 24 vfhnf. ibv, rfr, dghjxtv, b dct vs. Dhzl kb vjéyj åskj yfqnb öjnm jlby cthåcrbq yfctktyysq geyrn, rjnjhjuj änb cjåsnbz yt rjcyekbcm. Chtlb eybxnjétyysö bkb hfpuhfåktyysö plfybq åskb ghfdjckfdyst öhfvs, rjnjhst lj änjuj ghjcnjzkb dtrf. D kfutht vs jcnfdfkbcm d ntxtybt itcnb lytq, yt jnhsdfzcm jn ghbtvybrf b dséblfz, gjrf cbnefwbz ecgjrjbncz. Ybrnj yt htifkcz ghjbpytcnb änj dckeö, yj d ukeåbyt leib rfélsq bp yfc pyfk, xnj rjulf vs gjrbytv ghtltks yfituj yfltéyjuj eåtébof, vs cnjkrytvcz c cjdthityyj bysv Rjcjdj, ytétkb nj, r rjnjhjve ghbdsrkb.

Åthyfhl Dhåfy åsk cjnhelybrjv gj djghjcfv ltvjrhfnbpfwbb CVB d vtcnyjv jnltktybb JVBR d Vbnhjdbwt, infn rjnjhjuj yfcxbnsdftn 60 cjnhelybrjd. Ytlfdyj jy gjkexbk yjdjt yfpyfxtybt – yf ljkéyjcnm pfvtcnbntkz ghtcc-ctrhtnfhz JVBR.

Éehyfk JÅCT

25


LTVJRHFNBPFWBZ

Dbpefkmyst jåhfps Rjcjdj Ljdjlz njxre phtybz JÅCT lj phbntktq yf hjlbyt RÄHJKBY VFRREK

tv ns htfkmyj pfybvfkfcm? Rfr dct änj åskj? Pfxtv ns nelf gjtöfkf?≥ – änb djghjcs j vjtv ghtåsdfybb d Rjcjdj vyt pflfñn gjcnjzyyj. Jndtxfz, z gsnfñcm jåüzcybnm: ≤Vs jnghfdkztvcz d cfvst nhelyst vtcnf yf ptvkt d gjbcrfö yfituj jåotxtkjdtxtcrjuj yfxfkf, xnjås yfqnb nj, xnj jåütlbyztn yfc, ytcvjnhz yf hfpdthpibtcz vtéle yfvb ghjgfcnb, b xnjås gjvjxm gjcnhjbnm – bkb djccnfyjdbnm – vjcns, rjnjhst erhtgzn yfib cdzpb lheu c lheujv≥. Gjxtve-nj, jlyfrj, rfétncz, xnj kñåst jåüzcytybz pdexfn yteåtlbntkmyj lkz dctö rhjvt ntö, rnj cfv gjåsdfk bkb dct tot yföjlbncz nfv b, cfvjt ukfdyjt, rnj åeltn yföjlbnmcz nfv dctulf. Yj dtlm ytkmpz ghjcnj jnltkfnmcz jnujdjhrjq, xnj änj yf cfvjv ltkt jxtym nhelyj jgbcfnm ckjdfvb, yt nfr kb? Djpvjéyj, bvtyyj gjänjve z b cjukfcbkfcm ghbyznm exfcnbt d jhufybpjdfyysö Yfwbjyfkmysv rbytvfnjuhfabxtcrbv cjdtnjv Rfyfls cütvrfö abkmvf ≤Rjcjdj: öhegrbq vbh≥. Kñlb yf hjlbyt yt njkmrj bvtñn ghfdj pyfnm, xtv vs pfybvftvcz d JÅCT b gjxtve; lkz njuj xnjås yfif hfåjnf vjukf ghjljkéfnmcz b dghtlm, jyb nfrét ljkéys yfexbnmcz gjybvfnm tt, – f byjulf phbntkmyst jåhfps vjuen åsnm ujhfplj åjktt ljöjlxbdsvb, xtv kñåfz ktrwbz bkb ljrkfl. Yfi abkmv gjcdzoty ghjdjlbdibvcz d 2001 ujle gthdsv dsåjhfv d wtynhfkmyst jhufys dkfcnb Rjcjdj. D nj dhtvz z åskf lbhtrnjhjv jnltkf ltvjrhfnbpfwbb d Vbccbb JÅCT d Rjcjdj (JVBR), f vjz ljxm Rtqn Jléf ghbtöfkf nelf rj vyt yf itcnm vtczwtd. D abkmvt nfrét hfccrfpsdftncz jåj vyt b Rtqn, öjnz htibnmcz yf änj yfv åskj ytkturj. Vjqht Cbvgcjy, rbytvfnjuhfabcnrt bp Dfyredthf, b yfibv lhepmzv bp Yfwbjyfkmyjuj rbytvfnjuhfabxtcrjuj cjdtnf ghbikjcm eåtélfnm yfc d njv, xnj abkmve yeéyj ghblfnm kbxyjcnysq hfrehc lkz kexituj tuj djcghbznbz ibhjrjq rfyflcrjq geå-

≤X

26

Éehyfk JÅCT

kbrjq, rjnjhfz yt nfr öjhjij pyfrjvf c åfkrfycrbvb ghjåktvfvb, rfr tdhjgtqcrbt phbntkb. Ghtvmthf änjuj jlyjxfcjdjuj abkmvf cjcnjzkfcm d 2003 ujle jlyjdhtvtyyj d ytcrjkmrbö rfyflcrbö ujhjlfö. Jhufybpfnjhjv tuj gjrfpf d Jnnfdt, yf rjnjhsq ghbikj ghbvthyj 450 xtkjdtr – åjkmit, xtv vjukj gjvtcnbnmcz d pfkt, cnfk vjq hfåjnjlfntkm – Dctvbhyfz eybdthcbntncrfz ckeéåf Rfyfls (DECR). D lfkmytqitv DECR jhufybpjdfkf ghjrfn änjuj abkmvf xthtp cdjñ ibhjreñ ctnm eybdthcbntnjd. Rhjvt njuj, ghjdjlbkbcm tuj gjrfps d öjlt cgtwbfkmysö vthjghbznbq, nfrbö, rfr rbyjatcnbdfkm, ghjitlibq gjl äubljq ≤Vtéleyfhjlyjq fvybcnbb≥. ≤CKBIRJV GJPBNBDYJ≥

Jnpsds d cdjtq gjlfdkzñotq vfcct åskb gjkjébntkmysvb, pf jlybv bynthtcysv bcrkñxtybtv: d hzlt ckexftd gjckt jåceéltybz abkmvf, ghjdjlbditujcz dcktl pf ghjcvjnhjv, rj vyt gj jnltkmyjcnb gjlöjlbkb rfyflws fkåfycrjuj b cthåcrjuj ghjbcöjéltybz b ujdjhbkb, xnj vs d cdjtv abkmvt gjrfpfkb lheueñ jåobye d ≤ckbirjv gjpbnbdyjv≥ cdtnt. Rjytxyj ét, yföjéltybt ghfdbkmyjuj åfkfycf åskj jlyjq bp cfvsö åjkmibö nhelyjcntq, c rjnjhsvb vs cnjkryekbcm, cybvfz änjn abkmv, b vs yt ghtntyljdfkb yb yf cjdthitycndj, yb lfét yf ghjcneñ velhjcnm. Ghtélt dctuj vs levfkb j cktleñotv: pflfxf cjnhelybrf kñåjq vbccbb cjcnjbn d njv, xnjås gjcnfhfnmcz gjyznm dct jåobys, jcjåtyyj nt, vtéle rjnjhsvb bvtk vtcnj djjheétyysq rjyakbrn, b ckeébnm bö bynthtcfv. Vyjujt jcnfkjcm d abkmvt pf rflhjv. Nfr, d ytv yt yfitk jnhfétybz vjq jgsn hfåjns d rfxtcndt lbhtrnjhf jnltkf JÅCT gj Vbnhjdbwrjve hfqjye c fduecnf 1999 gj ltrfåhm 2000 ujlf – ghjåtk juhjvysq, exbnsdfz ne hjkm, rjnjheñ ujhjl b hfqjy csuhfkb yf hfyytv änfgt gjcnrjakbrnyjuj gthbjlf. Rhjvt njuj, ljkéyf xtcnyj ghbpyfnmcz, ytn d abkmvt b yfvtrf yf nj, xnj ghjbcöjlbkj ≤d rekefhfö≥ Vbccbb JÅCT d Rjcjdj, åelm nj dj dyenhtyytv gkfyt bkb d jnyjitybb åjktt xfcnysö b rjyabltywbfkmysö fcgtrnjd yfitq hfåjns c hfpkbxysvb uheggfvb yfctktybz Rjcjdj.

Vfq 2004 ujlf


Yfrjytw, abkmv pfrfyxbdftncz jåüzdktybtv bnjujd dsåjhjd b yt rfcftncz elbdbntkmyj bynthtcyjq, ckjéyjq b ävjwbjyfkmyj yfcsotyyjq caths ghfrnbxtcrjuj htitybz gjdctlytdysö flvbybcnhfnbdyj-eghfdktyxtcrbö djghjcjd. Åsdibt rjkktub, rjnjhst, rfr b z, öjhjij gjvyzn njn djkybntkmysq vjhjpysq ltym d yjzåht 2001 ujlf, pyfñn, yfcrjkmrj ceotcndtyty änjn ghjåtk, gjcrjkmre nj åsk ltym, rjulf gjåtlbdibt yf xtcnysö dsåjhfö ghtlcnfdbntkb dctö jåoby Rjcjdj dgthdst cjåhfkbcm d Ghbinbyt dct dvtcnt gjl jlyjq rhsitq. Yj rfr ås nj yb åskj, kñåjq abkmv ljkéty bvtnm yfxfkj b rjytw, b ytbpåtéyj yfcnegftn vjvtyn, rjulf rbytvfnjuhfabcns gj pfdthitybb cütvjr ljkéys jnghfdbnmcz ljvjq, xnjås yfxfnm lkbntkmysq b nhelysq ndjhxtcrbq ghjwtcc vjynféf. E yfc yf änj eitk gjxnb wtksq ujl, b htpekmnfnjv cnfk abkmv ≤Rjcjdj: öhegrbq vbh≥. YFCKTLBT VBHJCNHJBNTKMCNDF

Rfyflws c jcjåsv edfétybtv jnyjczncz r vbhjcnhjbntkmcnde. Yt vyjubv pf ghtltkfvb yfitq cnhfys bpdtcnty njn afrn, xnj rfyflcrbq lbgkjvfn b ujcelfhcndtyysq ltzntkm Ktcnth Å. Gbhcjy, d lfkmytqitv cnfdibq ghtvmth-vbybcnhjv, d 1957 ujle åsk yfuhfélty Yjåtktdcrjq ghtvbtq vbhf pf nj, xnj dscnegbk bybwbfnjhjv yfghfdktybz cbk JJY d pjye Ceäwrjuj rfyfkf, xnjås ≤gjneibnm≥ djjheétyysq rjyakbrn, dcgsöyedibq vtéle Tubgnjv b Bphfbktv. Nfrbv jåhfpjv åskj gjkjétyj yfxfkj cjdhtvtyyjq ghfrnbrt vbhjndjhxtcndf, f d gjcktleñotv b vbhjcnhjbntkmcndf. Yf vjq dpukzl, rfyflws, exfcndeñobt d ≤gjktdsö≥ jgthfwbzö, cnfhfñncz åsnm yf dscjnt änjuj bcnjhbxtcrjuj yfcktlbz. Kbxyj

lkz vtyz åskj åjkmijq xtcnmñ ltkfnm änj d hfvrfö JÅCT – htubjyfkmyjq jhufybpfwbb, ghbpdfyyjq cgjcjåcndjdfnm endthéltybñ dscibö bltfkjd åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcndf vtéle cnhfyfvb b yfhjlfvb. Tckb e vtyz b tcnm rfrjt-nj gjétkfybt r rjkktufv gj JÅCT, åelm nj d yfwbjyfkmysö ltktufwbzö, Ctrhtnfhbfnt, bycnbnenfö bkb d vbccbzö yf vtcnfö, nj jyj pfrkñxftncz d cktleñotv: yfqlbnt, gjéfkeqcnf, cgjcjå jåüzcybnm cdjbv cjjntxtcndtyybrfv, d xtv cjcnjbn cenm JÅCT. Gjcnfhfqntcm cltkfnm änj ébdj b ljöjlxbdj, xnjås jyb gjkexbkb htfkmyjt ghtlcnfdktybt. Jcjåtyyj d yfib lyb, öfhfrnthbpeñobtcz cjvytybzvb b genfybwtq d njv, xnj rfcftncz öfhfrnthf ecbkbq gj bycnbnewbjyfkmyjve cnhjbntkmcnde b ltvjrhfnbpfwbb d cfvjv ibhjrjv cvsckt änjuj ckjdf, dct vs ljkéys cxbnfnm ctåz kbxyj jndtncndtyysvb pf jrfpfybt gjllthérb ntv, rnj ljrfpfk cdjñ cgjcjåyjcnm htifnm ghfrnbxtcrbt pflfxb d änjq jåkfcnb. JÅCT – jlyf bp jhufybpfwbq, rjnjhst htfkmyj dkbzñn yf gjkjétybt dtotq. Ltkfqnt lkz ytt dct, xnj vjétnt, b ntv cfvsv ds åeltnt ltkfnm änj lkz ntö, rjve jyf ckeébn. Rähjkby Vfrrek, ñhbcn, cgtwbfkbpbheñofzcz yf djghjcfö gjvjob åtétywfv, ébkf b hfåjnfkf d Rjcjdj c fduecnf 1999 ujlf gj ctynzåhm 2002 ujlf. Jyf jlyf bp ghbvthyj 150 rfyflcrbö uhfélfycrbö ärcgthnjd, rjnjhst åskb yfghfdktys d Ñuj-Djcnjxyeñ Tdhjge d hfvrfö ghjtrnf gj rjvfylbhjdfybñ yf Åfkrfys uhfélfycrbö cgtwbfkbcnjd, jceotcndkztvjuj gjl herjdjlcndjv Dctvbhyjq eybdthcbntncrjq ckeéås Rfyfls b abyfycbhetvjuj Rfyflcrbv futyncndjv vtéleyfhjlyjuj hfpdbnbz. Ctqxfc jyf yföjlbncz d rjvfylbhjdrt d Faufybcnfyt c wtkmñ bpextybz djghjcjd, rfcfñoböcz c dsåjhjd.

Rfr cjplfdfkcz abkmv ≤Rjcjdj: öhegrbq vbh≥ VJQHF CBVGCJY

bñyt 2001 ujlf rj vyt jåhfnbkfcm éehyfkbcnrf, fdnjh hzlf ljrevtynfkmysö abkmvjd, c djghjcjv j njv, yt öjntkf ås kb z cyznm abkmv j tt gjlheut, Rähjkby Vfrrek, rjnjhfz åskf ≤lbhtrnjhjv gj djghjcfv ltvjrhfnbpfwbb≥ d gjcnrjyakbrnyjv Rjcjdj. Z nen ét pfikf yf dtå-cfqn JÅCT b epyfkf, xnj Jhufybpfwbz gj åtpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt – rhegytqifz htubjyfkmyfz jhufybpfwbz d vbht, pfybvfñofzcz djghjcfvb åtpjgfcyjcnb. Nfr lkz vtyz yfxfkcz xhtpdsxfqyj bynthtcysq ujl. Vtyz edktrkf djpvjéyjcnm cnfnm jxtdblwtv cjåsnbq, ghjbcöjlzobö d gjcnrjyakbrnyjv jåotcndt. Lj änjuj z 30 ktn cybvfkf ljrevtynfkmyst abkmvs yf cjwbfkmyjgjkbnbxtcrbt ntvs, yj yb hfpe yt ltkfkf änjuj d cnhfyt, gjcnhflfditq jn djqys. Rfr b åjkmibycndj lheubö rfyflwtd z ujhlbkfcm htgenfwbtq, rjnjheñ Rfyflf pfdjtdfkf, jrfpsdfz gjvjom ≤ghjåktvysv≥ htubjyfv vbhf, yj z ybrjulf gj-yfcnjzotve yt gjybvfkf pyfxtybz nfrbö nthvbyjd rfr ≤ltvjrhfnbpfwbz≥ b ≤ujcelfhcndtyyjt cnhjbntkmcndj≥. D ghjwtcct bpextybz ntvs gthtl cütvrfvb abkmvf z epyfkf j ceotcndjdfybb ytljdjkmcndf d jnyjitybb byjcnhfyysö vbccbq. D xfcnyjcnb, z ghjxbnfkf cnfnmñ jlyjuj bp hfåjnybrjd, pfybvfñoböcz uevfybnfhyjq gjvjomñ d Åtqhent, ult endthélfkjcm, xnj ≤jcdjåjlbntkb≥ ghtdhfnbkbcm d ≤jrregfynjd≥. Jlyf bp vjbö gjlheu, rjnjhjq jlyféls ljdtkjcm ébnm d gjcnrjyakbrnyjv jåotcndt, bc-

D

Vfq 2004 ujlf

gsnsdftn crtgnbwbpv d jnyjitybb vjnbdjd, rjnjhsvb herjdjlcndeñncz ytrjnjhst bp vtéleyfhjlysö cjnhelybrjd, rjnjhsö jyf yfpsdftn ≤yjdst vbccbjyths≥. Cnhtvzcm epyfnm cfvjq, xnj bp ctåz ghtlcnfdkztn vtéleyfhjlyfz vbccbz gj vbhjcnhjbntkmcnde, b bpexbnm

Éehyfk JÅCT

27


ytrjnjhst bp cdzpfyysö c änbv ckjéytqibö ghjåktv, z xthtp ytcrjkmrj vtczwtd gjckt yfitq c Rähjkby gthdjq rhfnrjq dcnhtxb d Dfyredtht gjktntkf d Rjcjdj. D Ghbinbye z ghbåskf jlyf – bvtz ghb ctåt ctvm xtvjlfyjd c rbyjjåjheljdfybtv – d rfxtcndt lbhtrnjhf, cwtyfhbcnf, rbyjjgthfnjhf b pderjhtébccthf d jlyjv kbwt. 20-ktnyzz ljxm Rähjkby, Rtqn, rjnjhfz njulf dhtvtyyj ujcnbkf d Rjcjdj e cdjtq vfvs, gjvjufkf vyt cj pderjpfgbcmñ. C gjvjomñ cjåcndtyysq rfvths jyf cyzkf dbltjéehyfk, ahfuvtyns rjnjhjuj åskb d öjlt gjcktleñotuj vjynféf drkñxtys d abkmv. Hfåjnfz gfhfkktkmyj c Rähjkby, yj yf ehjdyt hzljdsö uhfélfy, Rtqn exfcndjdfkf d jhufybpfwbb abyfycbhetvjuj JÅCT gthtldbéyjuj vepsrfkmyjuj ije, ghbpdfyyjuj cgjcjåcndjdfnm vjåbkbpfwbb yfctktybz yf exfcnbt d ghtlcnjzobö dsåjhfö. Åkfujlfhz änjve ghjtrne Rtqn åkbprj gjlheébkfcm c lheubvb vjkjlsvb kñlmvb, rfr fkåfywfvb, nfr b cthåfvb. D ntxtybt cdjtuj ldeövtczxyjuj ghtåsdfybz d Rjcjdj z bcgsnsdfkf dct nt ljcflyst åsnjdst yteljåcndf, c rjnjhsvb cnfkrbdftncz kñåjq, rnj ébdtn d vtcnt, ult yt hfåjnftn byahfcnhernehf. Yj ukfdyst vjb pfåjns åskb cdzpfys c abkmvjv. E vtyz ckjvfkfcm rfvthf, b gjcrjkmre nfv yt åskj yb htvjynysö fntkmt, yb ghjrfnysö geyrnjd, z åskf dsyeéltyf cybvfnm åjkmieñ xfcnm abkmvf ltitdjq pfgfcyjq rfvthjq. ÅJKTT IBHJRJT GJDTCNDJDFYBT

Vjqhf Cbvgcjy pf hfåjnjq d Rjcjdj.

28

Éehyfk JÅCT

Vyt ghbikjcm ghfrnbxtcrb gjdcñle nfcrfnm cdjt nzétkjt jåjheljdfybt yf ctåt, nfr rfr z yt vjukf gjpdjybnm b dspdfnm nfrcb, xnjås vtyz pfåhfkb, gjcrjkmre gjckt rjyakbrnf ewtktkj jxtym vfkj nfåkbxtr c yjvthfvb ljvjd b yfpdfybzvb ekbw. Cnjbkj vyt ecnfyjdbnm jcdtnbntkmyjt jåjheljdfybt lkz cütvrb njuj bkb byjuj cñétnf, rfr nen ét jåzpfntkmyj jnrkñxfkjcm äktrnhbxtcndj; d htpekmnfnt rfhlbyfkmyj gjdscbkjcm vjt evtybt cybvfnm ghb cdtnt cdtxtq. Ytcrjkmrj hfp ghtlcnfdbntkb CLR rjyabcrjdfkb vjb gktyrb bp-pf njuj, xnj z cybvfkf d ≤pfghtnysö pjyfö≥, ghj rjnjhst z yt vjukf b gjlevfnm, xnj jyb cxbnfñncz jgfcysvb. C cfvjuj yfxfkf z bcöjlbkf bp njuj, xnj chjr vjtuj ghtåsdfybz d Rjcjdj åeltn ckbirjv rjhjnrbv, xnjås z vjukf ljcnjdthyj hfccrfpfnm j gjkjétybb tuj yfctktybz, åelm nj c njxrb phtybz fkåfywtd bkb cthåjd. Gjänjve wtynhfkmyjq cñétnyjq kbybtq abkmvf ljkéyf åskf cnfnm bcnjhbz Rähjkby b Rtqn. D nj ét dhtvz vyt öjntkjcm, xnjås abkmv åsk yfcsoty rjkjhbnjv änjuj rhfz, yfctkzñobö tuj yfhjljd b rekmnehs gjcnrjyakbrnyjuj Rjcjdj. Vyt åskj dféyj xthtp hfccrfp j gthdsö d bcnjhbb Rjcjdj dsåjhfö d wtynhfkmyst jhufys dkfcnb gjrfpfnm öhegrjcnm ecnfyjdbditujcz d Rjcjdj vbhf b ezpdbvjcnm pfhjélfñotqcz nfv ltvjrhfnbb. Vjz wtkm pfrkñxfkfcm d njv, xnjås dgktcnb ybnm hfccrfpf j vfnthb c ljxrjq d nrfym ujhfplj åjktt ibhjrjuj gjdtcndjdfybz. Nhelytt dctuj åskj gjrfpfnm d abkmvt hfpkbxyst yfctkzñobt Rjcjdj änybxtcrbt uheggs nfrbv jåhfpjv, xnjås rfélfz bp ybö djcghbyzkf cdjt jnjåhfétybt d abkmvt rfr xtcnyjt b cghfdtlkbdjt, ytcvjnhz yf étcnjrjcnb ytlfdytuj rjyakbrnf b tuj gjcktlcndbz. Pltcm yt vjukj åsnm eghjotyysö cwtyfhbtd c ltktybtv dctö yf gkjöbö b öjhjibö. Änj rfcfkjcm b vtéleyfhjlyjuj cjjå-

otcndf. Z öjntkf gjrfpfnm ktubnbvyjcnm vbhjcnhjbntkmysö ghjtrnjd, ghbpyfd d nj ét dhtvz jåjcyjdfyyjcnm dscrfpsdftvjq d bö flhtc rhbnbrb. Rfélsq ltym cütvjr yfxbyfkcz jlbyfrjdj. Z ghböjlbkf cj cdjbv cyfhzétybtv d jnltktybt JÅCT, gjregfz gj ljhjut ujhzxbq zåkjxysq gbhjéjr. Ghb änjv z dczrbq hfp c ytbpvtyyjq jcnhjnjq bcgsnsdfkf ijr b åjkm ghb dblt hfpåjvåktyysö b cujhtdibö ljnkf plfybq d hfqjyt, cnfditv dhtvtyysv vtcnjv vjtuj jåbnfybz. Ghblz d JÅCT, z yfvtxfkf lkz ctåt gkfy ltqcndbq yf ltym. Jy vju drkñxfnm, yfghbvth, gjctotybt c rtv-kbåj bp cjnhelybrjd JÅCT njuj bkb byjuj cthåcrjuj fyrkfdf, ghbcencndbt yf ghtldsåjhyjv cjåhfybb wsufycrjq jåobys, exfcnbt d jhufybpjdfyyjq ahfywepcrbvb vbhjndjhwfvb bp CLR gjtplrt gj vtcnfv, d rjnjhsö cütvrf hfphtiftncz njkmrj d cjghjdjéltybb djtyysö, bkb ét ytghbyeéltyyjt jåotybt c Rtqn b tt lhepmzvb, lfdfditt djpvjéyjcnm gjcvjnhtnm yf yfghzétyyeñ gjcnrjyakbrnyeñ cbnefwbñ bö ukfpfvb. GHJRKFLSDFZ GENM

Rjulf yfv elfdfkjcm dsrhjbnm dhtvz, Åtrbv, kñåtpysq djlbntkm Rähjkby, djpbk vtyz gj ujhjlfv b ctkfv Rjcjdj. Bp jryf fdnjvjåbkz z cybvfkf jåhfvkzdibt ljhjue gfvznybrb djqys, dyjdm jncnhfbdftvst ljvf, cnfb åtpljvysö cjåfr, ltntq, bleobö d irjke, ghjyjczobtcz vbvj rjydjb CLR, cnfhst b héfdst ctkmcrjöjpzqcndtyyst vfibys yf ljhjut, bp-pf rjnjhsö crjhjcnm ldbétybz cybéfkfcm lj xthtgfimtq, b dshbcjdsdfdibtcz yf ujhbpjynt cbkeäns vtxtntq. Rähjkby åskf lkz vtyz gjcnjzyysv bcnjxybrjv yjdjcntq. Åkfujlfhz tétlytdysv rjhjnrbv hfpujdjhfv c ytq z dctulf åskf d rehct cfvsö gjcktlybö cjåsnbq. Z bcgjkmpjdfkf kñåeñ djpvjéyjcnm cyznm tt pf hfåjnjq. Cnhtvzcm gjvjxm d gjcnhjtybb gjkbänybxtcrjuj jåotcndf, Rähjkby cnfhfkfcm djdktxm d bpåbhfntkmysq ghjwtcc rfr fkåfywtd, nfr b cthåjd. Z vyjujt epyfkf j djpvjéyjcnzö vbhjcnhjbntkmcndf, yfåkñlfz pf ntv, c rfrjq xenrjcnmñ b cjgthtébdfybtv jyf gjvjuftn gjcnhflfditve jn djqys yfhjle ghjkjébnm genm d åeleott. D öjlt hfåjns gjckt djpdhfotybz d Rfyfle yf gjke yfitq vjynféyjq rjvyfns jcnfkbcm, rfr änj ghbyznj ujdjhbnm, rbkjvtnhs jncyznjq gktyrb, ärdbdfktynyjq 80 xfcfv ärhfyyjuj dhtvtyb. Jnjåhfyysq d rjytxyjv bnjut vfnthbfk ghtlcnfdkzk cjåjq rdbynäcctywbñ dctuj jncyznjuj. Ghjwtcc dshtpfybz bp rfhnbys hfccrfpjd kñltq, c rjnjhsvb vtyz cdtkf celmåf b rjnjhsö z gjkñåbkf, åsk yfcnjkmrj vexbntkmysv, xnj kbim gj ghjitcndbb rfrjuj-nj dhtvtyb z yfxfkf jcjpyfdfnm, xtuj yfv elfkjcm ljcnbxm änbv abkmvjv, dvtcnj njuj xnjås ujhtdfnm gj gjdjle njuj, xnj d ytuj yt gjgfkj. Rähjkby, Rtqn b dct, c rtv vyt ljdtkjcm gjpyfrjvbnmcz dj dhtvz änjq gjtplrb, jnrhjdtyyj ltkbkbcm cj vyjq cdjbvb jgsnjv, vsckzvb b kñåjdmñ r Rjcjdj. Yfltñcm, xnj jghfdlfkf bö ljdthbt. B cfvf z njét gjkñåbkf änjn rhfq. Vjqhf Cbvgcjy, ytpfdbcbvsq rbyjhtébccth b jgthfnjhgjcnfyjdobr, kfehtfn hfpkbxysö ghtvbq, gjcnjzyyj ghjébdftn d Dfyredtht. Ctqxfc jyf cybvftn ljrevtynfkmysq abkmv j åjhmåt vecekmvfycrbö étyoby Rfyfls pf cdjb ghfdf.

Vfq 2004 ujlf


N Å B K B C B , U H E P B Z : 1 4 – 1 5 V F H NF ÅJKUFHCRJT GHTLCTLFNTKMCNDJ, 2004 UJL

Yfvtxfz rehc åtcrjyakbrnyjuj hfpdbnbz Rfdrfpf Pfvtnrb j gjtplrt c Ltqcndeñobv ghtlctlfntktv Ytjéblfyyjt jåjcnhtybt cbnefwbb d Uhepbb d vfhnt, rfr hfp d njn vjvtyn, rjulf Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm JÅCT, vbybcnh byjcnhfyysö ltk Åjkufhbb Cjkjvjy Gfccb cjåbhfkcz yfxfnm cdjñ lfdyj gkfybhjdfdieñcz gjtplre yf Ñéysq Rfdrfp, dytckj d gjcktlyññ vbyene rjhhtrnbds d tuj ghjuhfvve. Ybcrjkmrj änbv yt jåtcrehfétyyst, jy b tuj rjvfylf ärcghjvnjv dscnegbkb d hjkb gjchtlybrjd, gjvjufz hfphzlbnm rhbpbcyeñ jåcnfyjdre.

VBÖFBK TDCNFAMTD

vfhnf, rjulf vs eét yföjlbkbcm d cjabqcrjv fähjgjhne, cnfkj jxtdblyj, xnj cjåsnbz, j rjnjhsö cjjåofkjcm d cfvsö gjcktlybö dsgecrfö yjdjcntq, nhtåeñn dytctybz rfhlbyfkmysö bpvtytybq d ghjuhfvve gthdjuj änfgf yfitq gjtplrb yf Rfdrfp. Dscjrfz yfghzétyyjcnm, ceotcndjdfdifz lj änjuj d jnyjitybzö vtéle yjdsv uhepbycrbv herjdjlcndjv b ukfdjq Fléfhcrjq Fdnjyjvyjq Htcgeåkbrb Fckfyjv Fåfiblpt, gththjckf d jnrhsnjt ghjnbdjcnjzybt, euhjéfditt cnfåbkmyjcnb cnhfys.

14

JÅCT/VBÖFBK TDCNFAMTD

Wthrjdm d Nåbkbcb, Uhepbz

Vfq 2004 ujlf

Dcrjht gjckt ghbptvktybz d Nåbkbcb vs epyfkb j njv, xnj uhepbycrjt ghfdbntkmcndj d gjkyjv cjcnfdt dstöfkj d yföjlzobqcz yf pfgflt cnhfys gjhnjdsq ujhjl Gjnb, xnjås dvtcnt c ghtpbltynjv Vböfbkjv Cffrfidbkb ghbyznm exfcnbt d ärcnhtyysö gthtujdjhfö gj gjdjle djpybrituj rhbpbcf. Chfpe ét jabwbfkmyfz ghjuhfvvf dbpbnf Ghtlctlfntkmcndf JÅCT ≤gjktntkf d rjhpbye≥: Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm (LG) htibk yfghfdbnmcz d Gjnb yf dcnhtxe c ghtpbltynjv. Herjdjlbntkm Vbccbb JÅCT d Uhepbb gjcjk Hjq Hbd lfk rjvfyle ärbgféfv dthnjktnjd Vbccbb yföjlbnmcz d gjcnjzyyjq ujnjdyjcnb. Jy nfrét hfcgjhzlbkcz j njv, xnjås fdnjvjåbkb Vbccbb dstöfkb yf hfccdtnt d Gjnb, c ntv xnjås ltktufwbz JÅCT vjukf bvb djcgjkmpjdfnmcz, tckb åeltn ghbyznj htitybt djpdhfofnmcz yf fdnjnhfycgjhnt. Jlyfrj ytktnyfz gjujlf yf hfccdtnt 15 vfhnf yt gjpdjkbkf djcgjkmpjdfnmcz dthnjktnfvb; d njét dhtvz djlbntkzv JÅCT åskj lfyj erfpfybt hfpdthyenm cdjb vfibys, gjcrjkmre bp-pf uecnjuj nevfyf yf ghjöjlzotq xthtp pfcytétyysq ujhysq gthtdfk ljhjut crjhjcnm ldbétybz egfkf ghfrnbxtcrb lj yekz. Ddble njuj, xnj d änbö gjujlysö eckjdbzö cfvjktn vbybcnhf – NE-154 – yt cvju ås ghbptvkbnmcz d fähjgjhne Gjnb, åsk cgtwbfkmyj fhtyljdfy åjktt kturbq cfvjktn. D Gjnb Ltqcndeñobq ghtlctlfntkm ghbpdfk ghtpbltynf Cffrfidbkb djpjåyjdbnm lbfkju c fléfhcrbv herjdjlcndjv, xnjås gjgsnfnmcz cyznm yfghzétyyjcnm djrheu Fléfhbb. Uhepbycrbq herjdjlbntkm pfdthbk tuj, xnj cbkf ghbvtytyf yt åeltn b xnj jy ghtlkjébn u-ye Fåfiblpt dcnhtnbnmcz d njn ét ltym lkz ghjdtltybz gthtujdjhjd. Vbybcnh byjcnhfyysö ltk Gfccb chfpe ét gjpdjybk u-ye Fåfiblpt b yfcnjzntkmyj ghbpdfk tuj ghbyznm änj ghtlkjétybt j dcnhtxt d bynthtcfö ehtuekbhjdfybz hfpyjukfcbq vbhysv gentv. Geåkbxyj jåhfnbdibcm r jåtbv cnjhjyfv c ghbpsdjv ghjzdkznm clthéfyyjcnm, LG lfk zcyj gjyznm, xnj JÅCT cltkftn dct djpvjéyjt, xnjås pfobnbnm nthhbnjhbfkmyeñ wtkjcnyjcnm cnhfys. ≤Vs ghbdthétys ltke endthéltybz ltvjrhfnbb d Uhepbb b åeltv yfghzétyyj nhelbnmcz, xnjås jåtcgtxbnm yfctktybñ änjuj htubjyf vbhyjt åeleott≥, – pfzdbk jy. Nf ét vsckm åskf dscrfpfyf yf dcnhtxfö C. Gfccb c ghtvmth-vbybcnhjv Pehfåjv Édfybz, b.j. vbybcnhf byjcnhfyysö ltk Lfdbljv Fgnbcfehb b Rfnjkbrjcjv-Gfnhbfhöjv dctz Uhepbb Bkbtq ÈÈ. Gjckt cdjtuj jnütplf bp Uhepbb LG gjllthébdfk rjynfrn c ghtpbltynjv Cffrfidbkb gj ntktajye. D rjywt rjywjd, 19 vfhnf cjcnjzkfcm dcnhtxf uhepbycrjuj ghtpbltynf c kblthjv Fléfhbb, d htpekmnfnt rjnjhjq cnjhjys ghbikb r cjukfcbñ. ≤Änj, ytcjvytyyj, vjétn hfccvfnhbdfnmcz rfr dtcmvf gjpbnbdyjt lkz dctuj htubjyf cjåsnbt, – pfzdbk gjplytt LG, ghbdtncndez äne dtcnm. – Gentv gthtujdjhjd elfkjcm hfphzlbnm yfghzétyyjcnm. Jckfåktybt yfghzétyyjcnb d Uhepbb åeltn cgjcjåcndjdfnm ghjdtltybñ cdjåjlysö b xtcnysö gfhkfvtyncrbö dsåjhjd≥.

Éehyfk JÅCT

29


ÅFRE, FPTHÅFQLÉFY: 1 5 – 1 6 V F H NF

Gjckt ghjljkébntkmysö gthtujdjhjd LG b vbybcnh byjcnhfyysö ltk Fpthåfqléfyf Dbkfzn Uekbtd jndtnbkb yf djghjcs éehyfkbcnjd. Ajnjuhfabb: JÅCT/ Vböfbk Tdcnfamtd

Vbybcnh C. Gfccb b fhvzycrbq vbybcnh byjcnhfyysö ltk Dfhlfy Jcrfyzy cjikbcm d njv, xnj rkñx r ehtuekbhjdfybñ yfujhyjrfhfåföcrjuj rjyakbrnf – d ghjljkétybb lbfkjuf.

Gjplyj dtxthjv vs dvtcnt c vbybcnhjv jnghfdbkbcm yf tuj cfvjktnt lfktt gj vfhihene. Cktleñobq ltym, rjnjhsq LG ghjdtk d Åfre, ghjöjlbk gj cnjkm ét yfghzétyyjve uhfabre. E C. Gfccb cjcnjzkfcm ghjljkébntkmyfz dcnhtxf c ghtpbltynjv Fpthåfqléfyf Bkmöfvjv Fkbtdsv, f nfrét gthtujdjhs c ghtvmth-vbybcnhjv cnhfys Fhnehjv Hfcbpflt, cgbrthjv gfhkfvtynf Vehnepjv Fktcrthjdsv b vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk Dbkfznjv Uekbtdsv. LG ghbpdfk r ghjljkétybñ lbfkjuf j gjkbnbxtcrjv ehtuekbhjdfybb yfujhyjrfhfåföcrjuj rjyakbrnf åtp rfrbö-kbåj ghtldfhbntkmysö eckjdbq. ≤JÅCT dctulf ujnjdf dscnegbnm d hjkb cjltqcndeñotq cnjhjys. Vs vjétv ghtlkjébnm vyjétcndj hfpkbxysö cwtyfhbtd ehtuekbhjdfybz rjyakbrnf, yj dct änj åeltn kbim evjphbntkmyfz hfåjnf, lj ntö gjh gjrf Fpthåfqléfy b Fhvtybz yt ljcnbuyen cjukfcbz pf cnjkjv gthtujdjhjd, – pfzdbk jy. – JÅCT yt vjétn cjndjhbnm xelf bkb yfdzpfnm rfrjtkbåj ujnjdjt htitybt. Rfr gjrfpsdftn bcnjhbxtcrbq jgsn, d njv, xnj rfcftncz rjyakbrnjd, dhtvz dctulf hfåjnftn ghjnbd yfc≥. Vbybcnh nfrét lfk zcyj gjyznm, xnj Vbycrfz uheggf JÅCT, – cjghtlctlfntkzvb rjnjhjq zdkzñncz Ahfywbz, Hjccbqcrfz Atlthfwbz b Cjtlbytyyst Infns – f nfrét kbxysq ghtlcnfdbntkm Ltqcndeñotuj ghtlctlfntkz JÅCT gj rjyakbrne, zdkzñotvecz ghtlvtnjv hfccvjnhtybz yf Vbycrjq rjyathtywbb JÅCT, gjcjk Fylétq Rfcgibr, ltkfñn dct, xnjås gjvjxm ehtuekbhjdfnm rjyakbrn. LG dshfpbk yfltéle yf nj, xnj jåhfpjdfybt, jlyj bp ghbjhbntnysö yfghfdktybq hfåjns åjkufhcrjuj Ghtlctlfntkmcndf JÅCT, csuhftn cdjñ hjkm d hfphtitybb yfujhyjrfhfåföcrjuj rjyakbrnf. ≤Vs ljkéys ≤bydtcnbhjdfnm≥ d jåhfpjdfybt cktleñotuj gjrjktybz≥, – pfzdbk jy, gjlxthryed dféyjcnm ghtljcnfdktybz vjkjltéb ljcnegf r afrnbxtcrb njxysv b jåütrnbdysv rybufv gj bcnjhbb. ≤Tckb vs gjpdjkbkb ddtcnb yfibö ltntq d pfåkeéltybt ghjgfufyljq, nj dhzl kb cktleñott gjrjktybt cvjétn åsnm jåütrnbdysv b pfåsnm j cnfhsö hfyfö≥. Ghjuhfvvf dbpbnf d Åfre nfrét drkñxfkf ytjabwbfkmyst dcnhtxb c kblthfvb jggjpbwbb b ghtlcnfdbntkzvb ytghfdbntkmcndtyysö jhufybpfwbq, dscrfpsdfdibvb jpfåjxtyyjcnm gj nfrbv djghjcfv, rfr ghfdf xtkjdtrf, dsåjhs b cdjåjlf ghtccs. THTDFY, FHVTYBZ: 16–17 V F H NF

LG dcnhtxfkcz c ghtpbltynjv Fhvtybb Hjåthnjv Rjxfhzyjv, ghtvmth-vbybcnhjv Fylhfybrjv Vfhufhzyjv, vbybcnhjv byjcnhfyysö ltk Dfhlfyjv Jcrfyzyjv b Rfnjkbrjcjv dctö fhvzy Ufhtubyjv ÈÈ. Gjdnjhbd cdjq ghbpsd r ghjljkétybñ lbfkjuf, C. Gfccb crfpfk, xnj cnjhjyfv yfujhyjrfhfåföcrjuj rjyakbrnf cktletn gjcnfhfnmcz ghtjljktnm vyjujktnytt dpfbvyjt ytljdthbt. ≤Vs ljkéys cåhjcbnm änj bcnjhbxtcrjt åhtvz b ghbkjébnm dct cbks r njve, xnjås rfr vjéyj crjhtt pfktxbnm yfytctyyst d ghjikjv hfys. Yfv cktletn yfqnb yjdst genb lkz cktleñotuj gjrjktybz ébntktq Fhvtybb b Fpthåfqléfyf≥, – jnvtnbk jy. D rjywt cdjtq gjtplrb gj Ñéyjve Rfdrfpe LG JÅCT gjlxthryek, xnj ≤dhtvz yt zdkztncz cjñpybrjv≥ yb jlyjq bp cnjhjy b xnj ghbdktxtybt dybvfybz vtéleyfhjlyjuj cjjåotcndf vjukj ås gjvjxm ehtuekbhjdfybñ rjyakbrnf. Gthtl cfvsv djpdhfotybtv d Cjabñ LG epyfk j njv, xnj Fpthåfqléfy, ult jy gjlybvfk djghjcs j ltvjrhfnbpfwbb b edfétybb ghfd xtkjdtrf, fvybcnbhjdfk 130 pfrkñxtyysö, rjnjhsö hfpkbxyst vtéleyfhjlyst b ytghfdbntkmcndtyyst jhufybpfwbb cxbnfkb gjkbnbxtcrbvb epybrfvb. Yf genb ljvjq vbybcnh ghjdtk rjycekmnfwbb cj cdjbv gthdsv pfvtcnbntktv Kñåjvbhjv Bdfyjdsv b gjckjv Bdfyjv Yfqltyjdsv, d htpekmnfnt rjnjhsö åskj ghbyznj htitybt jgeåkbrjdfnm enhjv cktleñotuj lyz pfzdktybt lkz gtxfnb d cdzpb c egjvzyenjq fvybcnbtq. Vs åscnhj yfåhjcfkb ghjtrn änjuj pfzdktybz, drkñxbd d ytuj ckjdf cfvjuj vbybcnhf: ≤Yfltñcm, xnj änj cnfytn jxthtlysv ifujv yf genb r ghbvbhtybñ b endthéltybñ ltvjrhfnbxtcrbö wtyyjcntq d fpthåfqléfycrjv jåotcndt. Vs hfls njve, xnj Fpthåfqléfy ghbpyftn ytjåöjlbvjcnm cktljdfnm ghbywbgfv JÅCT, rfcfñobvcz jåtcgtxtybz ltvjrhfnbb b ghfd xtkjdtrf. Änjn ifu lftn yjdeñ yfltéle yf gjpbnbdyjt hfpdbnbt cjåsnbq d cnhfyt≥. C J A B Z , Å J K UF H B Z : 1 7 – 1 8 V F H NF

D nj dhtvz rfr bpvjéltyyst gjtplrjq xktys ltktufwbb b éehyfkbcns vjukb yfltznmcz yf nj, xnj crjhj gjgflen ljvjq, vbybcnh byjcnhfyysö ltk nfrjq hjcrjib ctåt gjpdjkbnm yt vju. D öjlt jhufybpjdfyyjuj d gjcktlyññ vbyene d fähjgjhne cjdtofybz cj cdjbvb gjvjoybrfvb jy jpyfrjvbkcz c gjcktlybvb yjdjcnzvb, jåcelbk djghjcs, cdzpfyyst c exfcnbtv d dféyjv enhtyytv pfctlfybb gfhkfvtynf, yf rjnjhjv gkfybhjdfkjcm hfnbabwbhjdfnm Ctdthjfnkfynbxtcrbq ljujdjh, lfk erfpfybt chjxyj gjlujnjdbnm ntrcn pfzdktybz c jceéltybtv yfcbkbz d Rjcjdj b hfccvjnhtk djghjc j djpvjéyjq gjtplrt d änjn ≤ghjåktvysq≥ rhfq. Vböfbk Tdcnfamtd zdkztncz cjnhelybrjv gj djghjcfv gtxfnb Jnltkf ghtccs b jåotcndtyyjq byajhvfwbb Ctrhtnfhbfnf JÅCT.

Yfujhyjrfhfåföcrbq rjyakbrn åsk wtynhfkmyjq ntvjq jåceéltybz b yf cktleñobq ltym, rjulf

30

Éehyfk JÅCT

Vfq 2004 ujlf


YFPYFXTYBZ

Vbrkji Öfhfinb, yjdsq Ghtlcnfdbntkm gj djghjcfv cdjåjls CVB

Gjhnhtn Vbrkjif Öfhfinb kñåtpyj ghtljcnfdkty Ähöfhljv Infrktv/ ≤Infylfhn≥.

GFNHBR ÖFAYTH 2 zydfhz 1945 u. – hjlbkcz d Bthecfkbvt d ctvmt dtyuthcrbö åtétywtd vfhnf änjn bpdtcnysq dtyuthcrbq gbcfntkm b åsdibq gjkbnbxtcrbq lbccbltyn, ghjatccjh eybdthcbntnf b xkty gfhkfvtynf dcnegbk d ljkéyjcnm Ghtlcnfdbntkz JÅCT gj djghjcfv cdjåjls chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb. ≤Lkz vtyz änj dtcmvf djkybntkmysq vjvtyn, gjcrjkmre hfåjnf Ghtlcnfdbntkz JÅCT gj djghjcfv CVB dj vyjubö jnyjitybzö zdkztncz ghjljkétybtv ltkf dctq vjtq ébpyb≥, – pfzdbk 59-ktnybq Vbrkji Öfhfinb yf pfctlfybb Gjcnjzyyjuj cjdtnf 11 vfhnf. Jy gjåkfujlfhbk ujcelfhcndf-exfcnybrb pf ghtljcnfdktyyeñ tve djpvjéyjcnm gjhfåjnfnm yf vtéleyfhjlyjq fhtyt dj bvz cdjåjls ghtccs. ≤Z nfrét jnlfñ ljkéyjt njq dslfñotqcz hjkb, rjnjheñ buhfk gthdsq xtkjdtr yf änjv gjcne, jghtltkbdibq cfve tuj cenm, – cnhfcnyj ghtlfyysq cdjtve ltke Ahfqven Ledt, d ntyb kbxyjcnb rjnjhjuj vyt ghtlcnjbn ytvfkj gjnhelbnmcz, xnjås yfqnb cjåcndtyysq cnbkm herjdjlcndf yfitq hfåjnjq≥, – pfzdbk u-y Öfhfinb. (A. Ledt (Uthvfybz) åsk gthdsv Ghtlcnfdbntktv gj djghjcfv CVB d gthbjl c zydfhz 1998 gj ltrfåhm 2003 ujlf). Jy dsltkbk nhb ntvs, yf rjnjhsö cjchtljnjxbn dybvfybt tuj åñhj b rjnjhst rfcfñncz ≤ltkbrfnyjq dpfbvjpfdbcbvjcnb b ghjnbdjhtxbq vtéle cdjåjljq b lheubvb gjnhtåyjcnzvb jåotcndf≥: ♦ cdjåjlf dshfétybz vytybq d Bynthytnt b ghjåktvf jykfqyjdjuj hfcghjcnhfytybz ghjzdktybq ytyfdbcnb; ♦ cdjåjlf CVB b nhtåjdfybz yfwbjyfkmyjq åtpjgfcyjcnb b åjhmås c nthhjhbpvjv; f nfrét ♦ gjkjétybz j rktdtnt b lbaafvfwbb ghbvtybntkmyj r éehyfkbcnfv b CVB b ytjåöjlbvjcnm ≤ltrhbvbyfkbpfwbb≥ änbö ltqcndbq bkb gj rhfqytq vtht jnrfpf jn yfrfpfybz pf ybö d ajhvt nñhtvyjuj pfrkñxtybz gj ghbujdjhe celf. ≤D cdjtq hfåjnt z yt åele ltkfnm hfpkbxbq vtéle Pfgfljv b Djcnjrjv, vtéle ≤yjdsvb≥ b ≤cnfhsvb≥ ltvjrhfnbzvb, – ujdjhbn u-y Öfhfinb. – Dct 55 ujce-

10

Vfq 2004 ujlf

lfhcnd – exfcnybrjd JÅCT jåzpfkbcm ghblthébdfnmcz yfibö jåobö ghbywbgjd ltvjrhfnbxtcrjuj jåotcndf.... Eds, jlyf bp ghbceobö dctv yfv xthn pfrkñxftncz d njv, xnj yb jlyf cnhfyf yt cjdthityyf≥. Gj tuj ckjdfv, cfvfz nhelyfz lkz ytuj pflfxf – yfqnb ghfdbkmyjt cjjnyjitybt ghb jceotcndktybb dsåjhf vtéle hfpkbxysvb bvtñobvbcz d hfcgjhzétybb Ghtlcnfdbntkz gj djghjcfv CVB chtlcndfvb. ≤Ytjåöjlbvj ecnfyjdbnm ghfdbkmysq åfkfyc vtéle yfåkñltybtv, cjnhelybxtcndjv, htrjvtylfwbzvb, f byjulf b ghjntcnjv, c ntv xnjås ljåbnmcz vfrcbvfkmyjuj äaatrnf, gjcnjzyyj gjvyz j njv, xnj yfif ghfrnbxtcrfz wtkm – gjvjufnm≥. D cdjtv bynthdmñ fdcnhbqcrjq hflbjcnfywbb JHA 29 vfhnf u-y Öfhfinb pfzdbk, xnj yt cnfytn juhfybxbdfnmcz bcrkñxbntkmyj gjkbnbxtcrbvb ltvfhifvb: ≤Z yt åelen ghjcnj kbim rjywtynhbhjdfnm dybvfybt yf gjdtltybb ghfdbntkmcnd, gjcrjkmre vtynfkbntn ckbirjv vyjubö éehyfkbcnjd d ujls rjvveybcnbxtcrjuj ghfdktybz åsk ≤cjwbfkbpbhjdfy≥, b ntgthm d gkfyt bö ghjatccbjyfkmyjq änbrb jyb jrfpfkbcm d cdjtuj hjlf dfreevt≥. Jy ujdjhbn, xnj åeltn ghbpsdfnm CVB eltkznm åjkmit dybvfybz rfxtcnde éehyfkbcnbrb b bpåfdkznmcz jn cnfhsö cnthtjnbgjd, c ntv xnjås dkfcnzv åskj ytkturj ghjnbdjltqcndjdfnm bv. D jgeåkbrjdfyyjq 19 vfhnf d fdcnhbqcrjq tétlytdyjq ufptnt ≤Infylfhn≥ cgtwbfkmyjq cnfnmt ≤Gjhnhtn lyz≥ jnvtxfkjcm, xnj gjckt u-yf Ledt, kbxyjcnb ghjnbdjhtxbdjq b étcnrjq, ≤dct jéblfkb, xnj 55 ujcelfhcnd – exfcnybrjd JÅCT ljujdjhzncz j åjktt ≤vzurjv≥ ghttvybrt. Jlyfrj d htpekmnfnt nhelysö gthtujdjhjd jyb cjikbcm yf rfylblfnt, rjnjhsq cxbnftn ltkjv cdjtq ébpyb pfobne cdjåjls chtlcnd vfccjdjq byajhvfwbb≥. Gfnhbr Öfayth, dsgecrybr afrekmntnf éehyfkbcnbrb Vñyötycrjuj eybdthcbntnf, ghjöjlbn cnfébhjdre d Jnltkt ghtccs b

1948 u. – gthttpéftn c hjlbntkzvb d Åelfgtin. 1960-t uu. – bpexftn abkjcjabñ b kbnthfnehe d Åelfgtincrjv eybdthcbntnt; exfcndetn d ldbétybb gjkbnbxtcrjuj ghjntcnf. Yfxfkj 1970-ö uu. – hfåjnftn yf nhfrnjhyjv pfdjlt b gbitn jå änjv rybue ≤Lfhfååth≥ (≤Gjinexyfz jgkfnf≥), rjnjheñ ytktufkmyj dsdjpbn yf Pfgfl ytvtwrbq kbnthfnehysq ltzntkm Ufyc Vfuyec Äywtycåthuth. 1975 u. – rybuf dsöjlbn yf ytvtwrjv zpsrt gjl yfpdfybtv „Stücklohn“ c ghtlbckjdbtv, yfgbcfyysv ytvtwrbv gbcfntktv Utyhböjv Åçkktv. D gjcktleñotv jyf gthtdjlbncz b geåkbretncz d 15 lheubö cnhfyfö. Tt heccrjt yfpdfybt – ≤Hfåjxbq d hfåjxtv ujcelfhcndt≥. 1976 u. – cnfyjdbncz cjexhtlbntktv ≤Ldbétybz dtyuthcrjq ltvjrhfnbxtcrjq jggjpbwbb≥. 1980 u. – gj djpdhfotybb yf hjlbye gjckt nhtöktnytuj ghtåsdfybz yf Pfgflt pfybvftn ljkéyjcnm htlfrnjhf ≤cfvbplfnjdcrjuj≥ gthbjlbxtcrjuj bplfybz ≤Åtcwtkkj≥. 1988 u. – Ctdthj-pfgflysq eybdthcbntn (CIF) ghbcdfbdftn tve gjxtnyjt pdfybt ≤ljrnjhf uevfybnfhysö yfer≥. 1989 u. – exfcndetn d hfåjnt ≤rheukjuj cnjkf≥, ghbpdfyyjuj gjåelbnm gjkbnbxtcrbq bcntåkbivtyn ufhfynbhjdfnm cdjåjle CVB. 1990–1994 uu. – xkty gfhkfvtynf, frnbdyj dscnegftn pf ghbyznbt yjdjuj pfrjyf j CVB, rjnjhsq, jlyfrj, yt yfåhfk ytjåöjlbvjuj xbckf ujkjcjd. Cthtlbyf 1990-ö uu. – eöjlbn bp gjkbnbrb, xbnftn ktrwbb d eybdthcbntnfö CIF yf ntvs ltvjrhfnbb b CVB. 2002 u. – xkty Cjdtnf eghfdkzñobö dtyuthcrjuj jåotcndtyyjuj ntktdbltybz. Äcct u-yf Öfhfinb geåkbrjdfkbcm d ufptnfö ≤Ymñ-Qjhr nfqvc≥ b ≤Dfibyunjy gjcn≥, f nfrét d hzlt rhegysö tdhjgtqcrbö bplfybq.

Éehyfk JÅCT

31


Jhufybpfwbz gj 책tpjgfcyjcnb b cjnhelybxtcnde d Tdhjgt www.osce.org www.osce.org/publications/magazine e-mail: osce-magazine-at@osce.org

OSCE Magazine May 2004 (ru)  

In this issue: How Bosnia and Herzegovina is raising its education standards; Russian Federation is "strong advocate" of OSCE cause: Intervi...

OSCE Magazine May 2004 (ru)  

In this issue: How Bosnia and Herzegovina is raising its education standards; Russian Federation is "strong advocate" of OSCE cause: Intervi...

Advertisement