Page 1

FORSIDE FOR INNLEVERING TILGJENGELIGHET v

Fri

Begrenset

Emnekode og emnenavn: Tittel norsk: Tittel engelsk (Hovedprosjekt): Eventuell oppdragsgiver: Utleveringsdato: Innleveringsdato: Antall sider: Antall ord:

PJ601 - Hovedprosjekt Webside for Steinhuggeriet AS med focus på nettbutikk Webside for Steinhuggeriet AS with focus on ecommerce. Komplett Media AS 11.09.2013 08.12.2013 7 1624

Sammendrag (maks 100 ord): I denne innleveringen har vi levert en beskrivelse av vårt prosjekt i faget PJ601. Beskrivelsen tar for seg oppgaven vi skal levere, hvilke temaer den inneholder og hvordan oppgaven skal løses. Gruppenummer: Studentnavn: Pedro Demdal Oscar Gjævert

2 Studentnummer: 248344 700068

Signatur:

Studentens signatur er også en bekreftelse av at hun/han har gjort seg kjent med, og fulgt, NITHs retningslinjer for intellektuell redelighet (tilgjengelig på intranett).

10.01.2011

1 av 8


Innhold 1.0

Innledning ................................................................................................................. 3

2.0 Presentasjon av Komplett Media ................................................................................... 3 3.0 Presentasjon av Gruppe 2 .............................................................................................. 4 4.0 Beskrivelse av prosjektet ............................................................................................... 4 4.1 Bedriftens forventninger ............................................................................................ 4 4.1.1 Forventninger: .................................................................................................... 5 4.2 Forretningsverdi......................................................................................................... 5 4.3 Teknisk løsning.......................................................................................................... 5 4.4 Arbeidsprosess ........................................................................................................... 5 4,5 Arbeidsmetodikk ....................................................................................................... 6 4.6 Oppfølging fra bedriften ............................................................................................ 6 4.6.1 Kontaktpersoner: ................................................................................................ 6 5.0 Teoretisk grunnlag ......................................................................................................... 6 5.1 Problemstilling: ......................................................................................................... 6 5.1.1 Bakgrunn: ........................................................................................................... 7 5.2 Forskningslitteratur .................................................................................................... 7 5.2.1 Netthandel ........................................................................................................... 7 5.2.2 Brukervennlighet ................................................................................................ 7

10.01.2011

2 av 8


Prosjektbeskrivelse – Gruppe KM 1.0 Innledning PJ 600 – Hovedprosjekt ved NITH er et avsluttende prosjekt ved bachelorstudiet. Hensikten er at studentene skal få yrkeserfaring med gjennomføring av et omfattende prosjekt i bedrift. Studentene skal demonstrere bred kompetanse om sentrale temaer og teorier, og vise ferdigheter i metoder, verktøy og teknologi innenfor fagområdet. Prosjektresultatet skal være til forretningsnytte for bedriften og prosessen skal være metodebasert og veldokumentert. Både prosjektresultatet og dokumentasjonen skal ha en teoretisk forankring basert på eksisterende forskning innen fagområdet. Vårt prosjekt vil foregå hos Komplett Media AS. Bedriften ble valgt fordi deres tilbud var noe som passet gruppens interesser og kunnskap meget godt. Alle på gruppen er fra linjen Interaktivt Design på NITH og webdesign oppgaven fra Komplett Media AS passet derfor meget bra. Bedriften er rimelig nyoppstartet og er i stor økende vekst, produktene de leverer er moderne og tilpasset dagens samfunn, alle disse tingene førte til at vi ikke var i tvil om at dette var en mulighet vi måtte gripe. Prosjektet er også høyst reelt da vi skal jobbe for en ekte kunde og levere de et ferdig produkt ved prosjektslutt. På denne måten får vi oppleve det reelle arbeidsliv samtidig som vi får brukt den kunnskapen vi har. En reel kunde vil også føre til at vi må etterleve de krav til prosess, utvikling og samhandling som arbeidslivet stiller. En meget verdifull erfaring å ta med videre.

2.0 Presentasjon av Komplett Media Komplett Media AS ble startet i 2011 og driver sin business innenfor mediabransjen i norge. De leverer tjenester innenfor rådgivning, reklame og webutvikling til bedrifter. Tjenestene de leverer baserer seg hovedsakelig på det digitale markedet. Rådgivingstjenesten kan hjelpe bedrifter med å kontrollere og holde oversikt over sine prtjenester. Reklametjenesten hjelper bedriftene videre så de får eksponert seg i nye områder og kan øke uttellingen av investeringene de legger i pr-budsjettet. Webdelen av Komplett Media AS levere hjemmesideløsning. Alt fra små nettsider til større nettbutikkløsninger. Bedriften er nyoppstartet og i stadig utvikling. Både nye ansatte og nye kunder gjør Komplett Media AS til en moderne og spennende arbeidsplass.

10.01.2011

3 av 8


3.0 Presentasjon av Gruppe 2 Gruppen består av to medlemmer. Begge er Interaktivt Design studenter fra NITH. Vi har ikke tidligere gått i samme klasse, men har hatt de samme fagene og skoleløpet. Kunnskapen vi sitter på fra skolen anses derfor for å være den samme. Medlemmene på gruppen er: - Oscar Lium Gjævert - Pedro Demdal. Begge studenter har drevet med webdesign tilsvarende prosjektoppgaven i tidligere perioder. Arbeidet i prosjektet kan derfor fordeles likt mellom begge gruppens medlemmer.

4.0 Beskrivelse av prosjektet I oppgaven skal vi utvikle en ny nettside med netbutikkløsningen for en kunde av Komplett Media AS, Steinhuggeriet AS leverer gravstein og tilbahør til kunde i hele Norge. Bedriften er tidligere kunde av prosjektbedriften, men søeker i år en oppdatert nettsideløsning. Løsningen skal utvikler etter retningslinjer og krav satt av Komplett Meedia AS. Den tidligere løsningen skal totalerstattes og ny løsning skal implementeres og bygges opp fra bunnen. Prosjektet innebefatter at gruppen vil jobbe innenfor områder som kundekontakt, interne prosesser, utvikling og testing. Løsningen skal være tilpasset kundens ønske og gruppen må derfor holde tett kontakt med kunde og oppdragsbedrift for å levere ønsket produkt. I arbeidet med prosjektet vil vi ta høyde for ideer og konstruktive synspunkter fra tidligere forskning. Prosjektarbeidet vil bestå av tre elementer. 1. Planlegging og kravspesifisering. 2. Implementasjon, testing og utvikling. 3. Levering og vurdering. Flyten og prosjektarbeidet vil ligne tidligere prosjekterfaring fra DS-fagene Interaksjonsdesign 1 og Interaksjonsdesign 2 på NITH. Begge gruppemedlemmer og intern veileder har tidligere kunnskap fra denne type prosjektarbeid.

4.1 Bedriftens forventninger

10.01.2011

4 av 8


Komplett Media AS forventer at vi leverer en fult fungerende nettside med nettbutikkløsning til prosjektslutt. Løsningen skal leveres etter de krav og spesifiskasjoner som gruppen og prosjektbedriften legger til grunn ved prosjektstart. 4.1.1 Forventninger: ▪ Fullt fungerende nettside på eget domene ved prosjekslutt ▪ Full produktdatabase for alkle bedriftens produkter ▪ Fungerende nettbutikk for både bestilling og gjennomføring av kjøp. ▪ Adminpanel som bedriften selv kan bruke for videre oppdatering av siden.

4.2 Forretningsverdi Forretningsverdien til prosjekter er Komplett Media AS’ ønske om å levere et produkt til en av sine kunder. De vil levere et produkt de selv kan sette sitt navn på og stå innenfor. Det endelige produktet vil derfor ha god verdig for bedriften, hvis det oppfyller de krav og spesifikasjoner som Komplett Media AS la til grunn for lødningen.

4.3 Teknisk løsning Produktet utvikles med det åpne kildekode CMSet WordPress som hovedplatform. Det stilsettes og utvikles etter designønske som kunde/oppdragsbedrift og prosjektgruppen kommer til enighet om. Det implementeres WordPress plugin for fullstendig nettbutikk på siden, pluginen inneholder produktdatabase, kundeadministrasjon, ordreløsning, salgs og betalingsløsning. Verktøyene som vil brukes i utviklingen av løsningen er Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, FileZilla og WordPress webplatform. Photoshop og Illustrator står for utviklingen av de grafiske delene på nettstedet. Dreamweaver er verktøyet som benyttes i webprogrammeringen i HTML, CSS og php for løsningen. Filezilla er FTP-klienten for kontakt mellom lokalt utstyr i bedriften og webdomene på serveren. Deler av utviklingen til WordPress vil foregå via systemets egen back-end løsning. Dette er en web plattform som direkte lar deg endre og utvikle WordPress løsningen. Plugins til Wordpress vil implementeres ved bruk at samme løsning.

4.4 Arbeidsprosess I utviklingen av prosjektet vil det være naturlig at alle gruppens medlemmer gjør lignende arbeid på løsningen. Begge medlemmer har kunnskap om HTML, CSS, php, Wordpress, grafisk design og webprogrammering, å kan derfor begge jobbe med alle deler av prosjektet. Der gruppemedlemmers kunnskap ikke strekker til vil vi kontakte ekstern veileder fra prosjektbedrift for å innhente nødvendig kunnskap. Selv om begge gruppemedlemmer sitter på lignende kunnskap vil det være naturlig å fordele arbeidet i store deler av prosjektet. Både for å spare tid og arbeidskraft er det en god løsning. Særlig på utviklingsstadiet vil det være naturlig å fordele arbeidsopgaver, mens på design og utformingsdelene av prosjektet vil det falle naturlig at begge gruppemedlemmer skal ha mulighet til å samme finne den rette løsningen. 10.01.2011

5 av 8


Forhåpentligvis vil rollefordelingen ende i at begge medlemmer står for 50% av det totale prosjektarbeidet.

4,5 Arbeidsmetodikk Komplett Media bruker ingen bestemt arbeidsmetodikk per i dag. I vårt prosjekt skal vi bruke Scrum, som vi har tidligere erfaring med fra skolen. Vi har normalt 3 dager i bedrift per uke og velger derfor å la 1 sprint vare 2 uker. Siste dag i sprinten blir derfor annenhver onsdag. Vi vil bruke de vanligste elementene fra Scrum prosessene vi allerede har gjort oss kjent med gjennom tidligere PJ prosjekter.   

Sprint planning, på første mandag i sprinen. Daily standup hver morgen Sprint review på siste onsdagen i sprinten.

Vi vil bruke Jira som verktøy for å holde oversikt og planlegge bruken av Scrum. Bedriften har ikke stor kjennskap til Scrum, denne arbeidsmetoden vil derfor kun foregå med gruppens medlemmer.

4.6 Oppfølging fra bedriften Gruppen vil ha kontinuerlig kontakt med to ansatte i bedriften. Webansvarlig vil fungere som veileder og følge gruppen tett gjennom hele prosjektet. Hun vil hjelpe der det trengs og holde oss oppdatert slik at vi følger retningslinjer og krav satt av bedriften. Marita er webdesigner med 1 års erfaring fra NITH, hun er også sjef for webutviklingen i bedriften. En annen ansatt i bedriften vil fungere som kunde i prosjektet. Thomas har tidligere hatt tett kontakt med den reelle kunden og vil derfor fungere som vår kunde i prosjektet. All kontakt med kunde vil derfor gå til han. Samtidig er han daglig leder i bedriften og vil derfor følge oss opp i den rolen også. 4.6.1 Kontaktpersoner: ▪ Marita Johansen – Webansvarlig og ekstern veileder i prosjektet. marita@komplettmedia.no ▪ Thomas Gribbestad – Daglig Leder thomas@komplettmedia.no

5.0 Teoretisk grunnlag 5.1 Problemstilling: Hvordan utvikle komplett nettsted inkludert nettbutikk ved bruk av WordPress CMS system og tilhørende plugins, som også følger dagens retningslinjer for brukervennlighet.

10.01.2011

6 av 8


5.1.1 Bakgrunn: I dagens marked er det viktig for bedrifter og profilere seg på nett. Samfunnet tar stadig i bruk større deler av nettet og sørlig informasjonsflyt og shopping foregår i større grad via nettet. Det er derfor viktig at bedrifter profilerer seg riktig på nett og tilbyr kundene sine viktigste tjenester også via digitale kanaler. Ved å utvikle en moderne og brukervennlig nettside kan bedriften få muligheten til å øke både sin eksponering og sine salg via de rette digitale kaneler på internett. Steinhuggeriet.no har i dag allerede en etablert plattform på internett, men ønsker å oppdatere denne for å møte dagens stadige fokus på moderne løsninger og enkel kundekontakt. Dagens løsning er basert på et ustabilt CMS system som de ikke kan basere seg på skal fungere i årene framover. Ved å oppdatere sine nettsider med et moderne CMS system og nettbutikk-løsning håper de å merke en økning i stabilitet på nettet og levere kunden en bedre tilgang til bedriftens tjenester og produkter.

5.2 Forskningslitteratur 5.2.1 Netthandel Understanding online purchase intentions: contributions from technology and trust perspectives. (Hans van der Heijden, Tibert Verhagen og Marcel Creemers). Paper som tar for seg hvorfor kunder velger å handle fra forskjellige nettsider. Med fokus på teknolgi på nettstedet og sikkerhetsperspektiver sammenligner de ulike valg brukere gjør av nettbutikker utifra de to temaene, og hvordan disse enkelte ganger møtes. E-Commerce Usability. (Jakob Nielsen). Artikkel som tar for seg hvordan man lager en god og brukervennlig kjøpsprosess for brukeren på nettet. Artikkelen tar for seg hvordan denne prosessen har forandret seg i de siste år og hvordan man holder seg oppdatert og brukeren fornøyd.

5.2.2 Brukervennlighet The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd edition). (Jesse James Garrett). Bok som tar for seg oppbygningen av et godt nettsted, med brukeren i fokus. Boken tar for seg prosessen med hele utviklingen av nettsiden fra idestadiet til ferdig utviklet produkt. Sentral i oppbygningen av en brukervennlig nettside.

10.01.2011

7 av 8


10.01.2011

8 av 8

Prosjekbeskrivelse  
Prosjekbeskrivelse  

Prosjektbeskrivelse for NITH hovedprosjekt.

Advertisement