Page 1

Svensk Distanshandel E-handelns kompetensbehov 2013 - 2023

PRODUKTDESIGNER

DATAMINER

DIREKTRIS SORTIMENTSANSVARIG/ PRODUKTCHEF

KOMPETENS STOCK CONTROLLER/ SUPPLY PLANNER

E-HANDELS ANSVARIG

ONLINEMARKNADSFÖRARE

WEBBUTVECKLARE

WEBB-AD


E-handelns kompetensbehov De senaste åren har e-handeln i Sverige ökat kraftigt och omsätter idag nästan 32 miljarder kronor. Under 2013 beräknas e-handeln öka med hela 18 procent och omsätta över 37 miljarder kronor. E-handeln växer så det knakar och inga tendenser till avmattning syns. I takt med e-handelns utveckling ökar också kompetensbehovet

adekvat och relevant utbildningsutbud som motsvarar efterfrågan

Ett av Svensk Distanshandels uppdrag

med Ellos, Jotex och Castaluna, NetOnNet, samt Consortio

inom branschen. Mot bakgrund av detta har Svensk Distanshandel

från marknaden för täcka branschens behov. Rapporten har också

är just att säkra sina medlemsföretags

Fashion Group, där Haléns, Cellbes och Bubbleroom ingår. Samtliga

sammanställt en översikt över de mest grundläggande yrkesrollerna

som målsättning att informera myndigheter, politiker och andra

kompetensförsörjning bland annat ge-

HR-chefer som medverkat till rapporten är medlemmar av Svensk

som efterfrågas av e-handelsbranschen. Syftet med rapporten är att

beslutsfattare om de nya yrkesroller som en växande e-handels-

nom samverkan med skolor och myndigheter samt genom att vara

Distanshandels strategiska arbetsgrupp för kompetensfrågor.

visa och beskriva de yrkesroller och kompetenskrav som efter-

bransch erbjuder, att alla aktörer har god uppfattning om kompe-

remissinstans gentemot myndigheter när framtidens utbildningar

Förutom Kompetensgruppen driver Svensk Distanshandel

frågas av branschen i perspektivet 5-10 år med fokus på främst

tensbehoven är en förutsättning för framgångsrik samverkan. För-

skall tas fram. Svensk Distanshandel sitter också med i lednings-

också arbetsgrupper inom logistik, betal- och säkerhetsfrågor

detaljhandelsförsäljning på nätet.

hoppningsvis inspirerar också rapporten blivande studenter till att

grupper för några av landets bästa utbildningar inom e-handels-

samt en arbetsgrupp för internationella frågor.

satsa på en karriär inom e-handel.

området. Rapporten är framtagen i samarbete med HR-chefer för

Rapporten syftar också till att fungera som ett stöd för skolföre-

Bakgrund

några av de störta e-handelsföretagen i Sverige såsom Ellos-Group,

trädare och utbildningsanordnare i deras arbeta att ta fram ett

2

3


E-handelsansvarig Begreppet e-handelsansvarig förekommer allt oftare i e-handelssammanhang men rollbeskrivningarna skiljer sig åt. I denna sammanställning har vi tagit fasta på vad större e-handelsföretag eftersträvar när de anställer en e-handelsansvarig.

En e-handelsansvarig har god kännedom om hur man bygger en

Den e-handelsansvarig är också väl bekant med hur man skapar

användarvänlig webbsida med bra informationsstruktur och en

en multikanalsfunktion där man kan integrera andra medier och

design som stödjer navigering och sökbarhet. Han/hon har god

andra funktioner såsom sociala medier.

kännedom om navigeringsmönster och kundbeteenden - hur kunder rör sig på en webbsida och gör sökningar, från ingång till

Han/hon har teknisk kunskap i html-kodning samt andra

eventuellt köp. Han/hon bör veta vilka metoder man kan använda

programvaror som krävs för att bygga en webbplats, såsom Adobe,

för att följa upp och utvärdera hur väl webbsidan fungerar utifrån

Balsamic, Omnitur m.fl.

antalet besökare och klick/köp och utifrån det föreslå förbättringsDen e-handelsansvarige är och förblir en nyckelperson inom före-

åtgärder. Han/hon ansvarar också för vidareutveckling av sajten

Den e-handelsansvarige har också goda kunskaper inom mark-

tag som satsar på e-handel. I grunden är den e-handelsansvarige

för att uppnå de mål som sätts av marknadsavdelningen.

nadsföring och vet hur man kan arbeta med bland annat sökmo-

en kunnig och säker projektledare med god kännedom om hur en

torsoptimering, så kallad SEO (Search Engine Optimization) och

webbsida fungerar och hur man bygger upp en sajt från början till

Vidare ska en e-handelsansvarig på ett enkelt sätt kunna utforma

hur man arbetar med sökmotorsmarknadsföring, SEM (Search

slut. Det är den e-handelsansvarige som har det övergripande

så kallade ”mock-up eller dummies”, d.v.s. enkla och pedagogiska

engine marketing).

ansvaret för företagets webbnärvaro och han/hon är väl bekant

illustrationer med exempel på hur en sajt kan se ut, hur flöden på

med vad som krävs för att en webbsida ska fungera optimalt och

sajten kan skapas och hur man bygger dessa.

vara attraktiv för besökare.

4

5


Online-marknadsförare En online-marknadsförare är en marknadsförare inriktad mot webb. Förutom go d a k u n s ka p e r in o m e konom i och affärsutveckling vet online-marknadsföraren hur man jobbar med marknadsföring i digitala mediekanaler.

Han/hon har en analytisk förmåga samt en insikt i konsument-

exempel utveckla gemensamma kampanjer för nyrekrytering av

beteende och vad konsumenter efterfrågar vid särskilda tillfällen.

kunder utan att för den delen konkurrera om kunderna – en online-

Han/hon tolkar, analyserar och segmenterar data och kundregister

marknadsförare är bra på att hitta win-win-situationer.

och kan därmed dela in kunder i olika kundtyper beroende på hur frekvent de handlar på webbsidan, hur stora köp de gör och hur de

Vidare bör han/hon veta hur man jobbar med marknadsföring via

rör sig på sajten inför ett köp. Med hjälp av kundsegmentering ska

sökmotorer, hur dessa fungerar och vilka mekanismer som

online-marknadsföraren kunna avgöra när det är rätt tillfälle att

påverkar en webbsidas placering i sökresultaten på webben.

marknadsföra en viss produkt, till vilka kunder, och hur. Han/hon

Online-marknadsföraren är med andra ord väl bekant med begrepp

Online-marknadsföraren vet hur man på bästa sätt marknadsför

kan också utveckla metoder för att utvärdera och analysera hur bra

som sökordsoptimering, SEO (Search Engine Optimization)

ett företag och företagets produkter på webben. Till exempel skapar

olika produkter säljer på sajten.

och Sökmotorsmarknadsföring – SEM (Search Engine Marketing),

och utvecklar han/hon strategiska digitala marknadsföringskamOnline-marknadsföraren har en känslighet för kommande trender

Han/hon bör också ha god kännedom om olika verktyg för

duktsortiment. Online-marknadsföraren har också goda kunskaper

och en uppfinningsrikedom vad gäller nya marknadsföringsidéer,

webbanalys och webbstatistik som Google Analytics, samt erfarenhet

i hur man följer upp kunder med hjälp av exempelvis ”reminders”,

metoder och nya tekniker. Han/hon kan också skapa givande part-

av programvaror som Adobe, Balsamic, Omnitur samt HTML,

kundlojalitetsprogram, specifika kunderbjudanden, information

nerskap med andra externa aktörer och webbsidor för att till

WordPress och MySQL.

om katalogbeställningar, prenumerationer, registreringar mm.

6

PPC-annonsering (till exempel Google Adwords, Facebook Ads).

panjer och events för webbsidan för att marknadsföra ett visst pro-


Dataminer Att arbeta som dataminer innebär att ha det övergripande ansvaret för ett företags kundregister och kunddatabas med all kundfakta. Förutom att uppdatera och hålla registret/registren aktuella bör han/hon ha kunskaper inom beteendevetenskap och förstå olika kundbeteenden på nätet. Precis som online-marknadsföraren kan han/hon tolka, analysera och segmenterar kundregister och data och därmed dela in kunder i olika kundtyper beroende på hur frekvent de handlar på webbsidan, hur stora köp de gör och hur de rör sig på sajten inför ett köp. En Dataminer kan också själv skapa metoder för analys och utvärdering av olika kundbeteenden på nätet.

8

En Dataminer är också en god projektledare med en analytisk för måga. Han/hon kan utforma, beställa och analysera marknadsundersökningar samt göra omvärlds- och trendanalyser. Han/hon har praktiska kunskaper i hanteringen av statistiska modeller och en förståelse för vilken metod, analys eller statistisk modell som bör användas för att lösa ett specifikt problem eller en specifik fråga. Vidare bör en dataminer ha kunskap om uppbyggnaden av brandväggar och informationssäkerhet när det gäller integritetsskyddet för de kunder som ingår i företagets register. Han/hon måste därmed hålla sig informerad om lagar och regler inom personuppgiftslagen och vad som gäller vid personuppgiftslagring. Dataminern känner sig också väl hemma med IT-program såsom Clémentine, Adobe Graphic Suite, Balsamiq, Omniture och Google Analytics.


Sortimentsansvarig/produktchef En sortimentsansvarig, också kallad produktchef inom vissa företag, har det övergripande ansvaret för butikens sortiment, varuregister, och kollektionsstruktur.

och lönsamhet, identifiera styrkor och svagheter i en kollektion där

Förutom kunskap i, och förståelse för, kundbeteenden på nätet och

kunskaper i ekonomi, budgetering och lönsamhetskalkylering är

kommande trender, bör den sortimentsansvarige ha god material-

nödvändiga. Vidare genomför den sortimentsansvarige marknads-

och produktionskunskap, en känsla för kvalité, proportioner och

och omvärldsanalyser för att utvärdera och utveckla nya kollek-

kroppsformer samt ett CSR-fokus i sitt arbete. Han/hon bör också

tioner för olika målgrupper. En förståelse för olika produktions-

vara en god projektledare för att kunna leda och driva ett produk-

marknader och där kunna placera rätt produkter på rätt produk-

tionsteam.

tionsmarknad, så kallad Sourcing, tillhör den sortimentsansvariges Det finns sortimentsansvariga för såväl fysiska butiker som för

ansvarsområden.

webbutiker, i båda fallen har han/hon ofta ett nära samarbete med både lager- och logistikavdelning samt marknadsavdelningen och rapporterar ofta till en inköpschef. Förutom ansvaret för företagets aktuella sortiment bör en sortimentsansvarig också kunna bygga upp en ny kollektion med en kommersiell bärighet och därmed arbeta för att nå de försäljningsmål som är satta av marknadsavdel-

Den sortimentsansvarige har också ha en god kommunikativ förmåga i kontakten med kunder och samarbetspartners samt vet

Som sortimentsansvarig är man också en god förhandlare när det

hur man bygger upp långvariga kundrelationer via web och

kommer till att förhandla bra produktions- och leveransvillkor

sociala medier. Inom vissa företag vill man dessutom att produkt-

samt bästa pris och kvalité. Han/hon ska kunna identifiera och

chefen ska ta ett synligt produktansvar inför kunderna och tydligt

arbeta med de bästa leverantörerna och utvärdera och utveckla

bära ansvaret för företagets produkter vilket gör att vissa sorti-

leverantörsportfolion.

mentsansvariga/produktchefer är medietränade.

ningen. Han/hon ska också kunna analysera produkters försäljning

10

11


Stock Controller/Supply Planner En Stock Controller/Supply Planner har ansvaret för företagets lager- och varuflöde samt för att rätt produkter, och rätt antal produkter, finns i webbutiken vid rätt tillfälle.

Att styra och kontrollera köpinstruktioner samt själv kunna utforma

Han/hon ska också och kunna förutse varors flöden samt över-

riktlinjer och styrdokument för hur samarbetet med leverantörer

vaka ordrar och leveranser för att kunna utvärdera och räkna på

ska gå till samt ta fram köpinstruktioner, så kallade byuing guide-

skillnader i antalet beställningar samt förutse framtida beställningar.

lines, är andra arbetsuppgifter som en stock Controller/Supply

Att hålla deadlines och kunna förutspå om en vara kommer att slut,

Planner har.

och när den gör det, samt göra nybeställningar i tid hör till en Stock Controllers/Supply Planners ansvarsområden.

En Stock Controller/Supply Planner har mycket god logistisk En Stock Controller/Supply Planner arbetar mot leverantörer i till exempel textilfabriker och bör ha god kännedom om vilka riktlinjer som ska följas vid hantering av olika sorters varor och lager, exempelvis hur varor ska förpackas, förvaras och transporteras. Han/hon bör därmed ha en god kommunikativ förmåga i samtalen med leverantörer, som ofta har sin hemvist i andra produktionsländer.

12

kompetens där han/hon har förståelse för hur man optimerar,

I vissa större företag kan dessa arbetsuppgifter vara fördelade på

förbättrar och förädlar transportmetoder, sänker kostnader, håller

flera befattningar, till exemepel CSR-ansvarig, transportplanerare, etc.

leveranstider och samtidigt har ett CSR-perspektiv i arbetet. Att kunna analysera och utvärdera alternativa leveransmetoder samt utveckla processer där man tar till vara synergieffekter i varutransporter och förkortar ledtider är andra kritiska faktorer för en Stock Controller/Supply Planner.


Produktdesigner En produktdesigner utformar, skapar, bygger upp och utvecklar nya kollektioner och produktsortiment. En produktdesigner har god kännedom och känsla för mode, färgval, koordination och nyhetsvärde/ trender.

hantera tryck från externa designers hör också till produkt-

Viktigt är också kunskap om proportioner, kroppsformer och

designers ansvarsområden.

konstruktion samt att kunna skapa och använda nya material. En produktdesigner bör också kunna analysera och förstå varje

En produktdesigner bevakar kontinuerligt trender och prognostiserar

produkts försäljning och lönsamhet samt identifiera styrkor och

”mood boards”, ett begrepp som används när det gäller konceptut-

svagheter i en kollektion.

veckling. Ett ”Mood board” kan bestå av ett collage av material, till

Viss juridisk kompetens gällande immateriella rättigheter samt

exempel bilder, texter, färger, foton och materialprover, som

beteendevetenskap när det kommer till kundbeteenden är också

beskriver stämningen eller känslan i en plats eller en design.

bra kunskaper att ha som produktdesigner.

Produktdesignern håller ofta en tät dialog med produktchefen och

Detta för att kommunicera olika stilar eller egenskaper till andra

produktteamet vad gäller att förutspå framtida trender och mode-

inblandade i processen.

tendenser. Om företagets fokus är kläder bör produktdesignern också ha en god dialog med direktrisen och kunna instruera och diskutera plaggens utseende och passform. Han/hon har god design-, material- och produktionskunskap samt kunskaper inom mönstergradering. Att göra egna plaggskisser och tryck samt

14

15


Webbutvecklare En webbutvecklare är tekniskt inriktad och ansvarar för den innehållsmässiga grundstrukturen på en webbplats, samt grafisk struktur och grafisk profil. En webbutvecklare vet hur man bygger upp, programmerar, utvecklar och förvaltar en webbsida samt hur man bygger en sajt som är användarvänlighet, har god och pedagogisk informationsstruktur, är logiskt uppbyggd och har en design som stöttar navigationsstrukturen på sajten. Webbutvecklaren ska kunna arbeta i olika redigeringsverktyg för webben, så kallade CMSsystem, från Engelskans Content Management System. Webbutvecklaren har också kunskaper inom olika utvecklings- och utvärderingsmetoder och kan därmed föreslå förbättringsåtgärder och vidareutveckling av sajten.

16

Idag ska en sajt också vara uppbyggd och anpassad för att enkelt

den är, mätt i mängd arbete i förhållande till mängden tid, vilket

och snabbt kunna visas på mobila enheter såsom iPads och iPhones.

är viktigt för att kunden inte ska mötas av långa väntetider när det

En webbutvecklare har därför god kännedom om funktionalitet för

kommer till exempelvis bildupplösning mm. Ett enkelt användar-

olika tekniska standarder på vilka sajter är uppbyggda. Kunskaper

gränssnitt och handikappanpassade lösningar, som till exempel

inom mash ups är också något som webbutvecklaren bör kunna,

extra stor text, är andra faktorer som webbutvecklaren måste kunna

där mash ups är en typ av webbapplikation som sammanställer

hantera.

information och funktionalitet från fler av varandra oberoende källor. Ett exempel kan vara att använda kartmaterial från Google

En webbutvecklare bör också kunna arbeta i programvaror som till

Maps och kombinera det med adressinformation från Eniros

exempel HTML, XML, CSS, DOM, JavaScript, PHP och Ajax.

sökmotor i en webbtjänst. Han/hon har också kunskap i hur man bygger och utvecklar lösningar som klarar ökad trafik på sajten där begrepp som skalbarhet och datorprestanda är välkända för webbutvecklaren. Datorprestanda är ett mått på hur väl en dator utför sin uppgift; hur effektiv

17


Webb-AD En webb-Ad är en Art Director med inriktning mot webb. En vanlig bakgrund för en webb-AD är att han/hon tidigare arbetat som grafisk formgivare eller grafisk designer och från det blivit mer inriktad på webb.

Till skillnad från en webbutvecklare, som ofta agerar ”hantverkare”

Han/hon har en känsla för grafik, färg och form och är väl insatt i

och gör det praktiska arbetet med att skapa en webbsida, så är en

de grafiska trender som råder inom e-handelsbranschen.

webb-AD:s jobb att planera form och struktur och kunna se hur

Webb-AD:n har också grundläggande marknadsföringskunskaper

man på bästa sätt presenterar en produkt online för att optimera

och kompetens i rådande bildbehandlingsprogram samt program

försäljningen på webbsidan.

som HTML 5/CSS3 eller motsvarande.

En webb-AD ska också själv kunna skapa nya servicekoncept, kampanjer, ny funktionalitet eller events samt följa upp och utvärdera

En webb-AD ansvarar för den grafiska utformningen av en webb-

kunders respons på en viss webbdesign. Han/hon utformar och

plats. Han/hon har hand om eventuella marknadsföringskampanjer,

utvecklar användar- eller individanpassat material, så kallad

annonser och banners som ska rulla på sajten och att dessa stämmer

personalisering, i exempelvis kampanjer, e-postutskick eller

överens med den kampanjplan som marknadschefen eller den

nyhetsbrev. Webb-AD:n kan också på egen hand skapa grafik för nya

e-handelsansvarige har beslutat. Webb-AD:n ska också se till att

plattformar för mobila kanaler såsom iPads och iPhones.

den grafiska formgivningen i webbutiken, samt innehållet i epostutskick och nyhetsbrev, är enhetliga och överensstämmer med varumärkets totala profil och eventuella fysiska butiker.

18

19


Direktris En direktris ansvarar för mönsterkonstruktionen för olika klädkollektioner. Att arbeta som direktris innebär att utveckla produkter med rätt passform, funktion och komfort tillsammans med designteamet och eventuellt i samarbete med produktionskontor i andra länder.

kan också skapa egna måttlistor. Han/hon utvärderar och förbättrar ständigt passform och siluett på en kollektion samt utvecklar och förbättrar kontinuerligt mönsterkonstruktionen på plaggen. Direktrisen har också god förståelse för tryck- och katalogproduktion och vet hur plagg och färger gör sig i tryck. Vidare har direktrisen god formkänsla för att kunna bedöma kvalité och färg. Han/hon har dessutom god kännedom om ekologiska material och miljövänlig tillverkning. Sömnads- och skrädderikunskap

Tillsammans med designteamet gör direktrisen avprovningar,

är också väsentlig för att ha förståelse för hur olika plagg konstrueras

justerar mönster, tar fram produktskisser, tekniska specifikations-

innan de går till produktion.

dokument samt ritningar till de olika klädkollektionerna. Direktrisen är en god projektledare som är bra på att strukturera och planera tiden

En direktris har också ha viss teknisk kunskap inom programvaror

samt organisera arbetet och hålla deadlines. Direktris har goda

som Quest, Canvas, MA och DW.

kunskaper inom om olika måttsystem, gradering av storlekar och

20


För mer information och frågor, vänligen kontakta: Johnny Eriksson

HR-chef Ellos, e-post: johnny.eriksson@ellos.se, tel 033-16 04 51

Mikael Rosendahl

VD Ateljé Margaretha, e-post: mikael.rosendahl@margaretha.com, tel: 033-16 99 41

Per Carlsson

HR-chef Consortio Fashion Group, e-post: per.carlsson@consortiofashion.com, tel: 033-17 30 00

Ewa Bideberg

HR-chef NetOnNet, e-post: ewa.bideberg@netonnet.com, tel: 033-48 84 00

Nadine Jones Pioud

Kanslichef, Svensk Distanshandel, e-post: nadine.jones-pioud@svenskhandel.se, tel: 010-47 18 500

Jonas Ogvall

VD, Svensk Distanshandel, e-post: jonas.ogvall@svenskhandel.se, tel 010-471 86 76 eller 070-976 44 26

Svensk Distanshandel Svensk Distanshandel är branschorganisationen för e-handel i Sverige och har till uppgift att företräda branschen. Vi arbetar med opinionsbildning och samhällspåverkan inom många olika områden, bland annat genom att ta direkta kontakter med beslutsfattare i olika frågor och informera politiker, myndigheter och massmedier om handelns utmaningar och förutsättningar. Svensk Distanshandel arbetar långsiktigt för att förbättra och förenkla lagar och regler och skapa bättre förutsättningar och ett bättre företagsklimat för både etablerade e-handelsaktörer och nyetablerade företag.

Läs mer på www.distanshandel.se

Rapport - ehandelns kompetensbehov  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you