Page 1

g o o l Dia tijds n e g js i i e w r e d on

Vo-congres 19 maart 2009

Dialoog eigentijds onderwijs

1


Achtergrondinformatie

Perspicax concubine circumgrediet Octavius. Utilitas fiducias lucide insectat concubine. Matrimonii deciperet ossifragi, etiam aegre tremulus fiducias senesceret pers picax concubine, semper suis miscere optimus verecundus chirographi. Tremulus rures fermentet adlaudabilis suis, quamquam pretosius catelli celeriter adquireret perspicax cathe dras. Umbraculi agnascor utilitas apparatus bellis, semper pretosius catelli amputat incredibiliter adfabilis oratori. Cathedras comiter corrum peret syrtes, iam ossifragi conubium santet chirographi, quod zothecas vocificat bellus chirographi. Syrtes circu mgrediet Medusa, iam vix utilitas zothecas amputat satis fragilis sabu rre. Rures vocificat matrimonii. Incredibiliter bellus cathedras praemuniet aegre saburre, quamquam matrimonii iocari catelli. Zothecas suffragarit suis.


Programma dialoog

13.55

Welkom door sjoerd slagter voorzitter vo-raad

14.00

Start opnamen thema 1: de school van morgen

14.30

Interactie met de zaal

14.50

Korte pauze wisseling gasten / publiek

15.00

Start opnamen thema 2 de leraar & de leerling

15.30

Interactie met de zaal

15.50

Korte pauze wisseling gasten / publiek

16.00

Start opnamen thema 3: de school van morgen begint vandaag

16.30

Zaaldiscussie

17.00

Afsluiting harry of sjoerd

17.05

Borrel in de foyer

Gespreksleider: harry starren Cathedras comiter corrumperet syrtes, iam ossifragi conubium santet chirographi, quod zothecas vocificat bellus chirographi. Syrtes circumgrediet Medusa, iam vix utilitas zothecas amputat satis fragilis saburre. Rures vocificat matrimonii. Incredibiliter bellus cathedras praemuniet aegre parsimonia saburre, quamquam matrimonii iocari catelli. Zothecas suffragarit suis.

Dialoog eigentijds onderwijs

3


Panelleden Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan

Prof. dr. Paul Schnabel directeur SCP

voorzitter van de SER

Prof. dr. Sietske Waslander hoogleraar sociologie RuG

Alexander Rinnooy Kan is sinds

Paul Schnabel behaalde in 1982 zijn

Naast deeltijd hoogleraar sociologie

1 augustus 2006 voorzitter van de

doctorstitel in de sociologie voor zijn

aan de RuG is Sietske Waslander

Sociaal Economische Raad (SER), en

proefschrift over nieuwe religieuze

gastdocent Leergang Strategisch

daarmee volgens velen een van ‘s

bewegingen en de geestelijke

Management van Onderwijs en

lands invloedrijkste personen.

volksgezondheid. Als directeur van

Educatie en flexibel onderzoeker. Zij

Rinnooy Kan studeerde in 1972 cum

het Sociaal Cultureel Planbureau is

begeleidt en voert ondermeer een

laude af in de wiskunde aan de

hij op de hoogte van verschillende

overkoepelend onderzoek uit op een

Universiteit Leiden. Vier jaar later

maatschappelijke ontwikkelingen en

aantal voortgezet onderwijsscholen

promoveerde hij tot doctor in de

trends op tal van onderwerpen.

in opdracht van het Innovatieproject

wiskunde aan de Universiteit van

Daarnaast is hij één van de zeven

van de VO-raad. Waslander is tevens

Amsterdam. Na een start als

universiteitshoogleraren van de

lid van de Programmaraad voor het

redacteur van de Spectrum

Universiteit Utrecht, een productief

Onderwijsonderzoek van de

Encyclopedie voerde zijn carrière

columnist voor ondermeer het

Nederlandse Organisatie voor

hem langs verschillende terreinen

Financieele Dagblad en bekleedt hij

Wetenschappelijk Onderzoek. De

van de Nederlandse samenleving:

een veelheid van bestuursfuncties,

wetenschappelijke carrière van

wetenschap, economie en cultuur.

onder andere in de kunst- en

Waslander wordt gekenmerkt door

In 1986 trad hij op zevendertigjarige

cultuurwereld. Hij is commissaris

tal van publicaties over onderwijs en

leeftijd aan als rector magnificus van

van Shell Nederland, lid van het

marktwerking, de praktijk van en

de Erasmus Universiteit Rotterdam,

Dagelijks Bestuur van De Baak,

onderzoek naar onderwijsinnovaties

zijn eerste bestuurlijke topfunctie.

bestuurslid van onder andere het

en het ‘ nieuwe leren’.

Hij werd daarmee de jongste die ooit

Oranjefonds, het van Gogh Museum,

in Nederland die functie bekleedde.

de Stichting Preamium Erasmianum

In 1999 promoveerde Sietske

Tussen 1976 en 1991 was Rinnooy

en de Stichting Vrede van Utrecht.

Waslander cum laude aan de

Kan gasthoogleraar aan diverse

In het 'elite'-onderzoek van De

Rijksuniversiteit Groningen op het

Amerikaanse en Europese

Volkskrant werd hij in 2006 en 2007

proefschrift ‘Koopmanschap en

universiteiten in o.a. Berkeley, New

gerekend tot de tien meest

Burgerschap; marktwerking in het

York, Boston en Brussel. Van 1991

invloedrijke Nederlanders.

onderwijs. Van 1994-1998

tot 1996 was Rinnooy Kan een van

coördineerde ze een internationaal

de voornaamste woordvoerders van

pilot project voor het ontwikkelen

het Nederlandse bedrijfsleven, als

van nieuwe indicatoren voor

voorzitter van de Vereniging van

onderwijs, voor de Organisatie voor

Nederlandse Ondernemers (VNO)

Economische Samenwerking en

en, na een geslaagde fusie tussen de

Ontwikkeling. Daarnaast deed

VNO en het Nederlands Christelijk

Waslander van 1995-1997 een

Werkgeversverbond (NCW), als

internationaal vergelijkend

voorzitter van de VNO-NCW.

onderzoek naar de relatie tussen de systematiek van de onderwijsfinanciering en de integratie van

4


Dr. Sanneke Bolhuis

Prof. dr. Rob Martens

lector Fontys lerarenopleiding

Hoogleraar Ruud de Moor Centrum

leerlingen met speciale behoeften in

‘Leerlingen in de huidige tweede

Rob Martens studeerde

het reguliere basisonderwijs.

fase havo-vwo luisteren minder naar

onderwijspsychologie aan de

Na haar promotie werd ze senior

de docent en worden meer actief

Radboud Universiteit Nijmegen. In

adviseur bij Twynstra Gudde

aan het werk gezet. Meestal gaat

1998 promoveerde hij op een

Management Consultants, waar ze

het daarbij om individueel studeren.

proefschrift over ingebouwde

zich heeft gespecialiseerd in

Aan samen leren en aan het léren

begeleidingscomponenten in

projecten op het gebied van

om zelfstandig te leren besteedt het

schriftelijk en elektronisch

onderwijsbeleid, marktwerking in

onderwijs nog weinig aandacht.’ Dit

zelfstudiemateriaal. Vanaf 2004 is

het onderwijs en beleidsevaluaties.

concludeerde de Nijmeegse

Martens werkzaam geweest bij de

onderwijskundige Sanneke Bolhuis

afdeling Onderwijsstudies van het

in 2000 in het proefschrift ‘Naar

departement Pedagogiek van de

zelfstandig leren: wat doen en

Universiteit Leiden.

denken docenten?’ Bolhuis’ expertise ligt in de sociaal-culturele

Inmiddels is hij hoogleraar en

aspecten van leren, de interactie

programmaleider onderzoek bij het

tussen individuele en sociale

Ruud de Moor Centrum, het

aspecten, het belang van impliciete

expertisecentrum voor professio-

leerprocessen en leerresultaten

nalisering van onderwijsgevenden

enerzijds en kritische reflectie

van de Open Universiteit. Op 1

anderzijds. Zij is tevens geïnteres-

januari 2007 is Rob Martens tevens

seerd in de socialiserende, de

benoemd tot bijzonder hoogleraar

innoverende en creatieve functies

op de door Teleac/NOT

van leren.

gefinancierde dr. Gerard Veringa-

Momenteel is zij voor 2,5 dag per

leerstoel Multimediale educatie aan

week verbonden aan de Sectie

de Open Universiteit. Martens doet

Onderwijs en Educatie van de

onderzoek naar het ontwerp en

Faculteit der Sociale Weten-

gebruik van multimedia voor

schappen van de universiteit ??

educatie. Daarnaast is hij onder

en van daaruit gedetacheerd naar

meer bestuurslid van de divisie

het Onderwijsinstituut van het

Hoger Onderwijs van de beroeps-

Universitair Medisch Centrum

vereniging voor onderwijs-

(UMC) St Radboud. Zij werkt daar op

onderzoekers in Nederland (VOR).

de afdeling Onderwijsontwikkeling en Onderzoek. Voor de andere helft van de week is zij, sinds 1 september 2003, benoemd als lector leerstrategieën voor de lerarenopleiding bij de eerstegraads lerarenopleiding van Fontys te Tilburg.

Dialoog eigentijds onderwijs

5


Scholen documentaires Piter Jelles !mpulse

Corlaer

IJburg College

Sinds 2005 bestaat Piter Jelles

Het christelijke onderwijs op het

Het is de missie van het IJburg

!mpulse, een vooruitstrevende

Corlaer College voor VMBO/HAVO

College om alle leerlingen, in een

VMBO/HAVO/VWO school. Hier

en Atheneum leerlingen is er op

leergemeenschap, zoveel mogelijk

vind je geen standaardlessen, -

gericht dat kinderen in toenemende

op hun eigen niveau uit te dagen om

toetsen, -lokalen en klassikale

mate zelfstandig werken. Daardoor

het beste te presteren. Het leren

methodes, maar een leer- werk-

sluit volgens het Corlaer het

over zichzelf en de wereld om hen

omgeving waarin leerlingen hun

onderwijs beter aan op het maat-

heen neemt een belangrijke plaats

individuele talenten ontplooien.

schappelijk leven dat de scholieren

in het onderwijs in. Het schooljaar is

De samenleving anno 2009 vraagt,

tegemoet gaan treden. In thema´s

opgebouwd uit periodes van vijf

volgens !mpulse, immers om

en via een elektronische leer-

weken. In die vijf weken wordt er

verantwoordelijkheid, zelfstandig-

omgeving krijgen leerlingen vak-

vanuit een thema onderwijs

heid en betrokkenheid. De leer-

overstijgende lesstof. Dit werkt

gegeven, waarbij de verschillende

lingen bereiken de kerndoelen door

onder meer in de hand dat leerlingen

vakgebieden worden geïntegreerd.

middel van een individueel leerplan.

worden getraind in het leggen van

De school valt op door haar

Hun vooruitgang en leertraject

verbanden en beoordelen van

´Community Service IJburg´ een

bespreken zij met hun docent, die

bronnen en zich kunnen verdiepen

programma wat leerlingen

hen als coach begeleid. Op !mpulse

waardoor leerlingen kunnen

voorbereidt worden op een plaats in

vindt wetenschappelijk onderzoek

excelleren. Leerlingen worden door

de maatschappij. Leerlingen maken

plaats naar de effecten van

middel van intensieve coaching

op tal van manieren kennis met

talentontwikkeling.

begeleid bij het studeren en het

verschillende beroepen en de

ontwikkelen van deze kwaliteiten.

waarde daarvan. Zelfkennis en

Een voorwaarde voor ontwikkeling

zelfreflectie is een belangrijk

van elke leerling is een veilige,

onderdeel van dit programma voor

vertrouwde leeromgeving.

de scholieren van het IJburg College.

6


Montaigne

Niekée

Goudse Waarden

Het Montaigne Lyceum verzorgt

Niekée, winnaar van de scholen-

De sleutelwoorden van de

onderwijs naar het motto van de

bouwprijs 2008, vindt dat onderwijs

christelijke scholengemeenschap

naamgever van de school, Michel de

draait onderwijs om de vraag; hoe

Goudse Waarden zijn initiatief,

Montaigne. De school heeft de

leren kinderen op de beste manier?

creativiteit, zelfwerkzaamheid en

onderwijsideeën van deze Franse

Het draait bij het Niekée om het

eigen verantwoordelijkheid. De

filosoof uit de 16e eeuw samengevat

leerproces van kinderen. Dit gaat

school streeft er naar een plek te zijn

tot: ‘Leren van jezelf, leren met

verder dan leerlingen kennis laten

waar de leerlingen zich de nood-

elkaar en leren in de wereld'. De

opnemen. Het onderwijs op deze

zakelijke kennis en vaardigheden

school werkt in teams die door hun

school richt zich op kennis- en

eigen maken die voorbereiden op

kleinschaligheid de leerlingen goed

vaardigheidsontwikkeling, waarbij

een vervolgopleiding of direct op

kennen en de leerlingen, volgens het

de eigen input van leerlingen en de

een plaats in de maatschappij. De

Montaigne Lyceum, dus optimaal

noodzakelijke begeleiding van de

samenwerking tussen leerlingen en

kunnen begeleiden. Het school-

docent wordt gecombineerd. Het

docenten en scholieren onderling en

rooster bestaat uit lesblokken

schoolrooster van de leerlingen

de zorg voor leerlingen neemt hierbij

waarbij stilte- en samenwerking-

bevat instructielessen met een

een belangrijke plaats in. De Goudse

suren worden afgewisseld. De

docent voor de klas, combinatie-

Waarden huisvest de leerwegen

lesblokken vinden zowel binnen als

vakken met een docent als

VMBO, HAVO, Atheneum en

buiten de school plaats. De lesstof

begeleider en wings een vrij

Gymnasium.

wordt door leerlingen zoveel

leergedeelte waarin de leerling

mogelijk zelfstandig eigengemaakt,

samen met de docent lessen

waarbij studiewijzers en de docent,

ontwikkeld. De bijzondere inrichting

naast hun eigen mentor de

van de school, met ondermeer een

leerlingen helpen plannen en verder

collegezaal, theater en bioscoop en

uitdagen om zich te ontwikkelen.

een brugklashuiskamer, zorgt ervoor dat kinderen continue geprikkeld worden.

Dialoog eigentijds onderwijs

7


Colofon ACAB/ACOO Innovatieproject VO-raad Rietveldintermedia


g o o l Dia tijds n e g js i i e w r e d on

Vo-congres 19 maart 2009

Dialoog eigentijds onderwijs

9

VO-brochure  

test / test / test

Advertisement